NOORD-HOLLAHD REDE VAN SMUTS Verduister i LUCHTSLAG IN EGYPTE STALINGRAD Voor wien werkt de tijd? DAGBLAD VOOR Sociale vernieuwing Bewuste schending door de Britten van het Volkenrecht uol 18.32 uur Uitbreiding Vestiging;- en Verhuisverbod Uitg.N.V. Uit*. JdiJ. Hollands No orde rkwarti er. Redactie- en Administratiebnxeanx: SCHAGEN: Laam 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DÉN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 liften). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A d v e r t e n t i e-t a r i e 1. Gewone advertenties 11 ct p. mjn. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11933 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (Afw.) DONDERDAG 22 OCTOBER 1942 Uil) ÏTITGANGSPUNT van de orde- ning van den arbeid is de be schouwing van het bedrijf (bedrijf in den ruimsten zin van het woord) niet slechts als economische-, doch tevens als sociale eenheid, zooals deze in de bedrijf «gemeenschap tot uitdrukking komt. Het belang van de gemeenschap staat steeds op den voorgrond: arbeid, waar ook verricht, heeft dit belang tot hoog ste doel. Alle bepalingen en maat regelen, die nu of in de toekomst op sociaal gebied voorgenomen wor den, zijn daaraan dienstbaar ge maakt. Deze axioma's bepalen de wijze waarop leiding en personeel geza menlijk het gemeenschappelijk doel ber&ken: bevordering door eenheid m sociaal en economisch streven #n de welvaart van het volk. Hier uit blijkt, dat dit doel niet is los te maken van het belang der gemeen schap. Wanneer dan ook voor de ordening van den arbeid het lei dersbeginsel wordt bevestigd en daaruit geconstateerd mag worden, dat de „Betriebsführer" baas in eigen huis is, dient daarbij onmid dellijk opgemerkt te worden, dat dit baas zijn niet een liberalisti sche opv&tting is, doch zèèr bewust en qadrukkelijk den zin aanduidt van ae aan dit leiderschap ver bonden volkomen sociale verant woordelijkheid ten opzichte van de „Gefolgschaft" en van de gemeen schap. De zorg voor het personeel, is een eerste plicht van den „Be triebsführer", zóó zelfs dat deze voorrang heeft ten opzichte van het kapitaal belang. De nieuwe sociale politiek stelt als eisch dat de volks'- gemeénschap, voor wier heil de ar beider zich inzet, omgekeerd den werkenden mens'ch ook onder alle omstandigheden verzorgt. Dit is arbeidsorde van den eer sten rang: georganiseerde en ge meenschappelijke samenwerking, met het ééne doel, zijn land en volk te dienen. Daarmede hebben de Germaansche landen 'zich ook op het hoogste plan geplaatst wat den arbeid betreft. Dr. Ley heeft al eens de zes in de wereld voorkomende 1 trappen van arbeid als volgt aangeduid: 1. De ërbeid der laagste volken die als dieren bij elkaar leven en wer ken; 2. De arbeid vaij slaven en koelies; 3. De georganiseerde ar beid, zooals die in de Sovjet-Unie bestaat en welke wel gericht is op het behoud van den staat, maar met den knoet ingeprent moet wor den; 4. De vorm van arbeid, zooals wij die kenden uitd eri tijd van de vakvereenigingen; 5. De arbeid als corporatieve verschijning en ten slotte als zesde en hoogste trap datgene, waarvoor thans de hechte grondslag is gelegd. Aanvankelijk kon men zich in Nederland 'op den goeden weg wa nen, te meer toen Jan Oudegeest in 1926 reeds schreef, dat het N.V.V. - was afgestemd op de Duitsche op vattingen van den arbeid en hij zich daarbij beriep let wel! op onze Germaans c~h e af stamming. Normaal gesproken hdd hier dus eenzelfde ontwikke lingsgang kunnen zijn als in Duitschland, doch er kwam een kink in den kabel. In 1933 gebeur de er nl. iets in Duitschland. En zonder te vragen of het belang van den arbeider ook geschaad zou worden, werden Oudegeest's opvat tingen van de baan geschoven. De normale ontwikkeling in ons land op'zettelijk tegengehouden kan zich thans weer geleidelijk voortzetten. Jr. ROME. 21 Oct. In zijn weer- machtbericht no. 878 maakt het Ita liaansche opperbevel het volgende bekend: In felle hevige luchtgevechten te- Sen 'sterke vijandelijke formaties ehaalde de Italiaansche luchtmacht boven Egypte den succes van betee- kenis. Eenige tientallen vliegtuigen werden volgens de voorloopige be richten door de dappere en onver moeide formaties jagers neergescho ten. Van hen hebben zich in het bijzonder de formaties van het der de en vierde regiment onderschei den. i Talrijke andere vliegtuigen wer den in luchtgevechten door Duit sche jagers neergeschoten. Zes an- dere machines werden door het luchtdoelgeschut omlaaggehaald. Op het oogenblik worden de juiste, cü- - fers der vijandelijke en der eigen verliezen achterhaald. Formaties Duitsche bommenwer pers zetten de aanvallen op de vliegvelden van Malta voort. Engel- sche vliegtuigen lieten eenige bom men vallen op de buitenwijken van Catania. Ep is geen schade aange- richt. Ontlastingsaanvallen der bolsjewisten storten inéén HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 21 Oct. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: „De aanhoudende slechte weersgesteldheid heeft giste ren de gevechtshandelingen in het Westen van den Kaukasus benadeeld. Desondanks verover den de Duitsche troepen met steun van het luchtwapen nieuw terrein voor de voortzet ting van den aanval. In Stalingrad duren de ge vechten voort. Afweergeschut van bet luchtwapen heeft een vrachtschip op de Wolga tot zinken gebracht. Het luchtwa pen heeft overdag en des nachts transportbewegingen, spoor weginstallaties en vliegvelden der bolsjewieken ten Oosten van de Wolga aangevallen. Tusschen Wolga en Don hebben de bolsjewieken met nieuw aange voerde sterke strijdkrachten van infanterie en tanks hun ontlastings aanvallen uit het Noorden hervat. Zij storttenonder zware verliezen voor den vijand nog voor ons front ineen. Veertig tanks werden ver nietigd. talrijke gevangenen werden binnengebracht. Italiaansche en Roemeensche troe pen hebben verscheidene pogingen van den vijand om den Don over te steken mét zware verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Boven het Egyptische front is een felle luchtslag geleverd met sterke vijandelijke formaties vliegtuigen. Duitsche en Italiaansche jagers en afweergeschut behaalden daarbij met geringe éigen verliezen een groot succes. De juiste resultaten zijn nog niet ontvangen. Duitsche jacht-bommenwerpers hebben hun aanvallen op Malta voortgezet. In de golf van Suez hebben JDuitsche gevechtsvliegtuigen in den nacht van 19 op 20 October een vijande- lijkè tankboot van 5000 brt. tot zin ken gebracht. Eenige Britsche vliegtuigen zijn gisteren naar Noord-Duitschland ge vlogen. Hier en daar neergeworpen bommen hebben verliezen veroor zaakt onder de bevolking en schade aan gebouwen. Luchtafweergeschut heeft een vliegtuig neergehaald. Ten Noorden van de Shetlands is een vijandelijke koopvaarder door bomtreffers zwaar beschadigd. In zware gevechten van een jaar ten Zuiden van het Ilmenmeer heeft de SS-Doodskopdivisie onder leiding van den met het eikenloof bij het ridderkruis onderscheiden SS-Ober- gruppenführer Eicke zich in den KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dot vrijwilligers voor de Waf- fen-SS en het legjoen zich op on derstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen tenein de gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben htm dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans ée mogelijkheid be staat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataillon. "De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataillon ook in, Nederland blijven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS Nederland (Ne- derlandsche -SS) jwillen toetreden. 23.10.42 10.00 üur Den Haag. ^afé Den Hout. Bezuidenhout- scheweg. 24.16.42 U.00 uur Amersfoort Dienstgebouw Kapelweg. aanval en in den afweer bijzonder goed gehouden. Voorts maakt het opperbevel der weermacht békend: Op 20 October overdag heb ben aan het Noord-Afrikaan- sche front Britsche jachtbom- mehwerpers een duidelijk met het roode kruis gekenmerkte Duitsche centrale verbandplaats aangevallen. De operatietent werd vernield. De gewonden en het sanitaire personeel leden verliezen. De Britten zetten dus hun op treden in strijd met het volken recht bewust en zonder eenigs- zins rekening te houden met de primitiefste regels der mensche- lijkheid voort. Het opperbevel der weer-# macht moet'daaruit de gevolg trekking maken, dat de Brit sche- regeering er geen prijs meer op stelt de Geneefsche con ventie in stand te houden. Hoe de vijand Vergeefs trachtte zijn positie te verbeteren BERLIJN, Zl' Oct. (D.N.B.) Volggns mededeeling van het op perbevel der weermacht hebben de Duitsche troepen den 20sten Octo ber tusschen Wolga en Don nieu we successen behaald tijdens de met alle kracht weder beginnen de bolsjewistische ontlastingsaan vallen. Daar de toestand der ver dedigers in de puinhoopen van het Noordelijke stadsdeel van Stalin grad na den val van de fabrieken Dsjersjinski en Roode Barricade steeds ernstiger is geworden, poog den de bolsjewisten de Duitsche stellingen ten Noorden van de stad te doorbreken om daardoor de Duitsche leiding, te dwingen aanyalstroepen uit het stadsgebied terug te trekken. Nadat burgers en compagnieën gestraften boom stammen over het slijkerige ter rein hadden gelegd maakte de vijand drie juist aangevoerde in fanteriedivisies en ongeveer 120 pantserwagens voor den aanval- gereed. In den ochtend van, den 20aten October begon de aanval na door hevig artillerievuur te zijn voorbereid. Tijdens; hevige gevech ten werden alle **aanvalleri met zware verliezen voor den vijand afgeslagen en zooals reeds gemeld veertig bolsjewistische pantserwa: gens vernietigd. Daar Duitsche slagvliegtuigen, luchtdoelbatterijen en Roemeen sche gevechtsvliegtuigen het aan voeren van nieuwe reserves ver hinderden kon de vijand dien dag zijn aanval niet herhalen. In Stalingrad werden de zuive ringsacties voortgezet. In verbitter de gevechten op korten afstand veróverden de Duitsche troepen verscheidene tot steunpunten" ver sterkte gebouwen en drongen zij verder door in de Noordelijke puin hoopen. De luchtmacht zette de aanvallen op de gieterij „Roode Octóber" voort. Talrijke ni'euwe branden braken uit in de gebom bardeerde gieterij. Vijandelijke ma chinegeweernesten werden vernield door ineenstortende muren. De groeiende Vlammenzee verhinderde den vijand zijn verdediging op nieuw te organiseeren. Slagvlieg- tuigeii en ludhtdoelartillerie ver- Goede Nederlandersweten, dat zij hun volk dienen, door lid te worden van tien Neder- landschen Volksdienst Voor Leningrad. De etensdrager is met zijn ketel met voedsel in de voorste Duitsche steïlingèn aange komen. Duitsche stellingen in den ring om Leningrad eindigen in de 4 duinen aan de Finsche Golf. PK Schüyer-Trans-R-P li m nietigden verscheidene voertuigco lonnes, die versterkingen naar de bedreigde stellingen moesten ver voeren. Ook den 20sten October zonden de bolsjewisten slechts nu en dan vliegtuigen naar de aan- valsgebieden, die echter lang voor zij hun doel hadden bereikt door de luchtdoelartillerie onder vuur werden genomen. Vier vijandelijke toestellen werden vernield. Geen zelfvoldaanheid bij een strijd op leven en dood STOCKHOLM. 21 Oct. (DNB) Volgens den Engelschen nieuws dienst heeft de Zuid-Afrikaansche premier. generaal-veldmaarschalk Smuts. vandaag in zijn rede voor de leden van het parlement ver klaard. dat. als eenmaal de tijd is gekomen om over te gaan tot het offensief, het waanzin zou zijn te talmen, overmatige voorbereidingen te treffen en wellicht de gelegenheid te verzuimen. Smuts betoogde voorts, dat iedere hulp. die de geallieerden Rusland kunnen doen toekomen, in den vol- stén omvang en in het snelste tem po moet worden verleend. Hij noem de den huidigen oorlog een voortzet ting van den vorigen wereldoorlog en betitelde Lloyd George en Win- ston ChuTchill als de beide groot ste acteurs van dit steeds voortschrii dende drama. De generaal-veldmaarschalk verzette zich vervolgens tegen de opvatting, dat het Britsche rijk zich bevindt in een toestand van verval, maar waarschuwde tegen iedere zelfvoldaanheid, want er wordt een strijd op le ven en dood gevoerd, die steeds wreeder en wanhopiger wordt, naarmate zijn einde nadert. Voorts betoogde de premier, dat de tijd ondanks ernstige tegenslagen en vele teleurstellingen in groote lijnen voor de geallieerden heeft ge werkt. Het defensieve stadium is thans ten einde en het tooneel voor het thans aanvangende offensieve stadium is gereed. De naoorlogsche oogmerken der geallieerden. Smuts wijdde het slot, van zijn uiteenzettingen aan de naoorlogsche De. Britsche oorlogsthese wankelt Het grondstoffenprobleem wijzigt zich ten gunste van Duitschland Bij onze vrijwilligers. Een der moo.ste momenten van den dag. De kok heeft het eten klaar en dat onze vrijwilligers wat lusten, daar kan hij van mee praten. Maar er is genoeg, meer dan voldoende en een gezon de eetlust is kenmerkend voor een goed soldaat. SS PK Altstadt-O H-P H m BERLIJN, 21 Oct. (D.N.B.) In ,.Das Reich" publiceert minister dr. Goebbels zijn hoofdartikel on der het opschrift: „Voor wien werkt de tijd?" De minister vangt zijn be schouwingen aan met de be kende stelling "der Britsche propaganda, dat de Engel- sdhen reeds vele oorlogen heb ben gevoerd, maar nog geen' verloren, hetgeen een gevolg zou zijn, van de omstandig heid, 4at zij bijna alle slagen, verliezen om voor het gemak 1 slechts den laatste te winnen «n tevens omdat overigens de tijd voor hen werkt. Goebbels noemt een dergelijke bewijsvoering hoogst oppervlakkig en merkt hieromtrent op: ten eer ste hebben de Engelschen reeds een geheele reeks oorlogen verlo ren. Ten tweede ontstaat uit een totaal van nederlagen geen over winning, evenmin als uit een to taal van overwinningen een ne derlaag ontstaat. Ten derde is de tijd geen factor bij de oorlogvoe ring, die zelfstandig werkzaam is. Hij veroorlooft slechts,den oorlog voerenden mogendheden in hem werkzaam te zijn. De tijd als oorlogsfactor. Het moge dan juist zijn, dat de factor tijd, als beide partijen hem passief aanvaarden, een der twee gunstiger gezind is dan de andere, maar als beide partijen naar ver mogen van hem profiteeren, speelt hij bij de beslissing slechts in zoovprre een rol, als hij den eenen kant meer dan den anderen ver oorlooft met zijn hulp het poten tieel te vergrooten en zich daar door een 'beteren grondslag te verschaffen voor de voortzetting van den oorlog. De bewijsvoering der Engelschen zou dus volgens den minister slechts dan kunnen kloppen, als zij in den loop van drie jaren oor log gebruik hadden gémaafft van den tijd om veroveringen te ma ken en daardoor het fundamen' van hun oorlogseconomie en be wapening te verstevigen, maar ook slechts op voorwaarde, dat van Duitsche zijde dit niet tevens het geval zou zijn. Beide punten kloppen niet, aldus de bewindsman. De En gelschen hebben sedert het be gin van den oorlog nietser bij verworven, hetgeen hun oorlogvoering zou kunnen ver sterken. Zij hebben intusschen evenwel een geheele reeks bas-es van hun oorlogvoering verloren, van Noorwegen, Ne derland, België en het bezette Frankrijk via Zuid-Oost-Euro pa, en hun Oostaziatische be zittingen tot de. onmetelijk rijke gebieden in liet Ooslen, van d-e vroegere 'Duitscft— Poolsche grens tot aan de Wolga en tot diep m den Kaukasua. En aangezien de asmogend- heden al deze gebieden, die voor de vijandelijke .oorlogvoe ring in ruimeren zin verloren gegaan zijn, in hun bezit res pectievelijk onder hun bestuur hebben gekregen, telt dat; bij de eindberekening volgens Bartjes dubbel. Men moet derhalve de feiten al zeer verkrachten, als men met het oog op dezen gang van zaken wil beweren, dat de tijd een bondge- nopt der Engelschen is. Hij heeft de Britsche oorlogvoering doode- lijk verzwakt en die der asmogend. heden een hoeveelheid kracht toe gevoerd, die bepaald beslissend voor den oorlog geacht moet wor den. Ommekeer ten. aanzien der grondstoffen. Wij beleven derhalve tijdens de zen oorlog, dat de wereldrijken met hun vele grondstoffen, die zich vroeger steeds voordeden als dc bezitters, altoos armer worden aan grondstoffen, terwijl de zoo genaamde haveloozen zich intus schen in het bezit hebben gesteld van voor den oorlog uiterst be- langrijke^ grondstoffengebieden. Niet Duitschland staat ditmaal voor een hongerwinter, maar de Sowjetunie. De rubbercrisis is in de VereenSgde Staten dreigender dan in Japan of bij ons. De dag zal komen, waarop wij vergeleken met onze tegenstanders de superi oriteit op het' gebeid van olie be zitten om maar van ijzer eb steenkool geheel te zwijgen* Britsche oorlogsthese wan kelt. Daardoor is de geheele Britsche oorlogsthese aan het wankelen ge raakt. De Briische bewijsvoering klopt niet meer. Inplaats te blok- keeren, wordt Engeland geblok keerd. Het Britsche moederland is ons wellicht nog de baas in een of ander onderdeel der levensmid delenvoorziening, maar dat is niet beslissend. Beslissend is in tegen deel, dat het in Engeland achter uit gaat, terwijl in Duitschland het tegendeel het geval is. Dit wordt het best geïllustreerd door het feit dat Londen voor den aanstaanden winter de rantsoenen verlaagt, ma4r wij in de gelukkige omstan digheden 'verkeeren ze te verhoo- gen. Als de Engelschen beweren, dat wij ons „dood" overwinnen, klopt dat dus niet. Tot dusver althans hebben wij ons nog tamelijk „ge zond" overwonnen. Onze vijanden kunnen het feit niet wegredenee- ren, dat de asmogendheden kans hebben gezien zich een volkomen voldoende basis voor de onbedreig de voortzetting van den oorlog te verschaffen, als zij maar over dat gene beschikken, waarmede dé En gelschen ons willen verslaan, n.1 den tijd. Dc tijd als desertour. Als de oorlog langer duurt, kunnen de y.oorav&ardsn ïooc omae Maan Maan op vanavond om onder V.M. tot morgenochtend N.M. 1 Nov. q IQ 15Nov. L.K O.lo uur EK. In de Ned. St.Crt. is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van Binnenlandsche Zaken, waarbij het gebied, waar het verboden is zich te ■vestigen of te verhuizen, uitgezonderd voor Rijksduitschers of personen in het bezit van epn schriftelijke vergun ning van den directeur van het bu reau Vluchtelingenzorg, wordt uitge breid. Dit gebied omvat thans: 1. Provincie Zeeland: alle gemeenten. 2. Provincie Zuid-Holland: alle gemeenten. 3. Provincie Noord-Holland: alle gemeenten. 4. Provincie Utrecht: het gebied ten Westen van de spoorlijn HilversumUtrecht (de gemeente Utrecht inbegrepen), de Vaartsche Rijn en het Merwedeka- naal tot aaii de Lek. 5. Provincie Noord-Brabant: het gebied ten Westen van de ge meenten De Werken c.a. Dussen, Geertruidenberg, Oosterhout, Tete- ringen, Breda (deze gemeente inbe grepen) en ten Westen van de Mark tot aan de Belgische grens. Dit besluit treedt heden in werking. oogmerken der geallieerden, vooral aan het vraagstuk der komende maatschappelijke en internationale orde. De opvattingefcn der geallieer den waren 22 jaren geleden in dit opzicht te vaag en hun tekortkomin gen hebben bijgedragen tot het te genwoordige conflict. In plaats van den ouden vol kenbond moeten de vereenigde, naties treden, d.w.z. een ..meer omschreven en organischer ver- eeniging. zelfs indien deze aan vankelijk beperkter en minder ambitieus mocht lijken." Het Atlantic Charter moet worden uitgebreid tot een werkelijke mag- na charta der naties. Zekere tradi- tioneele sociale en economische mis standen moeten terstond volgens bescheiden practische beginselen in internationaal bestek worden afge schaft. de japansche strafmaat regelen tegen am erik aa n- sche vliegers. BERLIJN, 21 Oct. (ANP). De Japansche strafmaatregelen tegen Amerikaansche vliegers vinden in Duitschland volledig begrip, zoo werd vanavond in de, Wilhelm- strasse verklaard. Met het oog op de steeds vaker voorkomende toe passing van „gangstermethoden", door de tegenstanders kan ver wacht worden, zoo voegde men er aan toe, dat ook van Duitsche zij de in de toekomst scherper daar tegen zal worden opgetreden. overwinning slechts voortdurend gunstiger worden. De tijd, die vroeger in Engelschen dienst stond, is derhalve naar ons over- geloopen, zonider dat zijn op drachtgevers dat, tot dusver heb ben bemerkt. Hij kah door de Engelschen niet meer als bond genoot, doch ten hoogste ais de serteur worden beschouwd. Goebbels brengt aan het eind van zijn beschouwingen in ber innering dat hij precies een jaar geleden voor het eerst in een opzienbarend artikel, dp -stelling heeft verdedigd, dat het bij de wereldomvattende beteekenis van dezen oorlog minder aankomt op zijn duur dan wel op zijn defini tieve resultaat. Ook de Britsche propaganda heeft zich destijds van dit thema meester gemaakt en wel met de bij haar gebruikelijke kortzichtig heid. Zij had er in het geheel geen idéé van, dat daardoor de Engelsche oorlogsstelling de nek werd omgedraaï, dat de asmo- gend'heden op het punt stonden hun geheele oorlogvoering op een nieuwe basis te plaatsen, die on afhankelijk van den tijd de be veiliging van haar overwinning in de ruimte en in het daardoor uitgebreide potentieel zocht. Wie zou nog kunnen betwijfelen, dat haar dit in de volste mate is ge lukt? Wij beheerschen tegenwoordig alleen al jn Europa een territorium dat voldoende £s om den oorlog permanent een stabielen grond slag te geven. Als wij met ijver en omzichtigheid aan het werk gaan om dit territorium in alle rich. tin gen voor ons te ontginnen, kan ens in het geheel niets meer ge beuren. De noodlotttgste vergis sing der Britsche oorlogspropa ganda bestaat hierin, dat rij in de ruimte slechts een last en in den tijd slechts een voordeel riet. In den oorlog is het belangrijker ruimte te winnen dan tijd. Wie de ruimte bezit, voor hem werkt de tijd. En daarom zullen wij over- .winnen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1