NOORD-HOLLAND - Verduister 73 Britsche vliegtuigen DAGBLAD VOOR schager Editie Sociale vernieuwing en Na de rede van Smuts Duikbootbestrijding Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaax: SOHAGEN: Laan 201 Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen).ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tariel. Gewone advertenties 11 ct. n. m.m Bij contract, binnen een laar te ge bruiken- belangrijke korting. Prij zen worden on aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11934 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (4-fw.) VRIJDAG 23 OCTOBER 1942 (IV). "DEN nieuwe figuur op het ar- beidstooneel is de Gemachtigde voor den Arbeid. Hij vertegen woordigt het algemeen belang en bant de splijtzwam uit. Het N.A.F.. dat alle Nederlandsche werkers tezamen brengt en van hun wenschen kennis neemt, geeft vorm aan wat de verlangens zijn. De Gemachtigde voor den Arbeid geeft hieraan wettelijken grond slag. Hieruit volgt; dat de Gemach tigde die den staat vertegenwoor digt slechts handelt, in overleg met den leider van het N.A.F. Dit staat dus diametraal tegenover het staats socialisme. waarbij de staat alles tot in details regelt. Om eventueel ver schillende inzichten te vermijden of te overbruggen zijn tevens een Raad van Bijstand en commissies van deskundigen in het léven geroe pen. Spanningen, die zoo dikwijls m het verleden zijn opgetreden, worden door de verordening, die aan de groote gemeenschapszorg van het Arbeidsfront recht laat we dervaren. weggenomen of 'ver zacht. - Het college van rijksbemiddelaars, dat zich vroeger met tal van stoor nissen bemoeide, kon hóógstens een vergel ij k tusschen de par tijen bewerkstelligen. De Gemach tigde kan evenwel veel verder gaan: hij hpudt zich bezig met de oorzaken en neemt die weg. Het is begrijpelijk, dat het college van rijksbemiddelaars in de toe komst geen reden van bestaan meer heeft. Uit een en ander volgt, dat de Gemachtigde voor den Arbeid een buitengewoon sterke, maar ook ver antwoordelijke. positie bekleedt. De •werkelijke waarde, die aan de grondwet van den arbeid toegekend moet worden, zal immers in sterke mate door hem wordenbepaald. De bepalipg. dat hij bevoegd is minimumloonen vast te stellen en tevens naar boven te begrenzen duidt erop. dat de loonpolitiek een eigen en nieuw karakter krijgt. Het liberalistisch-kapitalistische begrip ..onderhandeling" wordt u i t g e^ bannen: de C.A.O. komt te ver vallen. Arbeid is het waardevolste goed van de volksgemeenschap en mag derhalve nimmer meer een o b - t'ect zijn dat men verhandelt én richtsnoer kan slechts bepalend zijn en wel het betrachten van so ciale gerechigheid. Hieruit blijkt tevens ook. dat de tegenstelling uit het verleden, werk gever-werknemer, niet in dezen-tijd gehandhaafd blijft. Ook de oude wetten en verorde ningen. die regelingen ten opzichte van bepaalde onderdeelen van den arbeid en de arbeidsverhoudingen /inhielden en in strijd zijn met de nieuwe opvattingen, treden buiten werking. De nieuwe grondwet, van den ar beid heeft' de persoonlijke- en groepsbelangen naar den achter grond gedrukt en in de plaats van net individueele welvaarts- streven gesteld het dienen van het belang van allen. Jr. EINDE van den ZOMERTIJD In den nacht van 1 op 2 November de klok een uur terug. Ijl de Staatscourant van hé den zal een besluit verschijnen van den secr.-gen. van Binnen- landsche Zaken, volgens het welk de thans geldende zo mertijd zal eindigen in den nacht van 1 op 2 November e.k. In dien nacht zullen de klokken van 3 op 2 uur wor den teruggezet, zoodat men als dan een uur-wint. In den nacht van 28 op 29 Maart 1943 wordt de zomertijd weer ingevoerd; dan zullen de klokken te 2 uur 's nachts op 3 uur wordefl vooruitgezet. Bij de gevechten om S talingrad. Aanvallen van Sovjet-duikbommen werpers worden door het lichte afweergeschut afgeslagen. Ver achter in het veld hebben lij hun bommen laten vallen. PK Opitz-PBZ R-P H m. in Egypte vernield. Bommen op Engeland HOOFDKWART I ER VAN DEN FüHiRER, 22 .Oct. Het opperbevel van die weermacht maakt bekend: In het Westelijke deel van den Kaukasus braken Duitsche bergtroepen, ondanks regen buien, die het karakter aan namen van wolkbreuken, door vijandelijke veldstellihgen heen, veroverden in felle straatge vechten twee belangrijke plaatsen en hakten daarbij een regiment tiraiUeurs der Sowjets in de pan. Er werden ruipi 1200 gevangenen gemaakt Voorts werden zeven kanon nen, 127 machinegeweren en talrijk ander oorlogstuig buit gemaakt. Ten Zuiden van de Terek plaatselijke gevechten. In den strijd om Stalingrad wer den in hardnekkige afzonderlijke aanvallen taai verdedigde kaze mat ten ~in den grond en barricade stellingen genomen. Het zwaarte punt van de Duitsche luchtaan vallen lag op de vijandelijke steun punten in het Noordelijke deel der stad. Voortdurende ontlastings- aanvallen tegen het front ten Noorden van de stad werden met steun van Duitsche en Roemeen- sche luchtstrijdkrachten volkomen verijdeld. De vernietiging der achterwaarteche verbindingen der Sowjets ten Oosten van de Wolga werd door gevechtsvliegtuigen voortgezet. Aan het overige deel van het Oostelijke front vonden builen eigen activiteit van stoottroepen en den afweer van afzonderde vijandelijke aanvallen, geen ge vechtshandelingen van beteekenis plaats. Ten Zuiden van Moermansk yeroorzaakte een verrassende aan val van de luchtmacht op een luchtbasis van de Sowjets ver woestingen en branden. Iri het gisteren vermelde luchtgevecht van 20 October aan het Egyptische front schoten Italiaansche jagers 44 en Duitsche jagers 11, lucht- Tegen den tijd, dat het polderbe stuur zijn najaarsschouw gaat hou den zijn de boeren druk bezig met het schoonmaken der slooten. J. C. Stevens-Pax Holland m ROME. 22 Oct. In zijn weer- machtbericht no. 879 maakt het Italiaansche opperbevel het vol gende bekend: 44 Vijandelijke vliegtuigen zijn neergeschoten door Italiaansche ja gers en elf door Duitsche jachttoe- stellen tijdens een succesvol lucht gevecht. dat zich afspeelde aan het Egyptische front op 20 October. Aan dit gevecht namen ongeveer 200 vijandelijke en even veel vliegtuigen van de as deel. De lucht macht van de as verloor elf machi nes. Tijdens andere vijandelijke be drijvigheid verloren wij twee toe stellen. terwijl nog 15 machines min of meer ernstig beschadigd werden. Gisteren heeft de Ita- liaansch—Duitsche luchtmacht op nieuw doeltreffend vijandelijke es cadrilles aangevallen, die zich naar onze stellingen begaven. Tijdens hevige luchtgevechten met den kern der formatie jagers werden acht Britsche vliegtuigen vernield en nog vier andere toestellen door het luchtdoelgeschut getroffen, waarna zij neerstortten. Een van onze machines is niet teruggekeerd. In den nacht van den 20en op den 21 en October hebben Italiaan sche bommenwerpers de militaire doelen van Gibraltar met zichbaar effect aangevallen. Onze formaties zetten dag en nacht de actie tegen het eiland Malta voort. doelartillerie bovendien nog zes vijandelijke vliegtuigen omlaag. Op 21 October werden door jagers en luchtdoelartii- lerie 12 andere vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. 12 toestellen der verbonden luchtstrijdkrachten gingen verloren. Aanvallen van de Duitsöhe en Italiaansche luchtmacht waren ook gisteren en vannacht gericht op lucht bases en andere inrichtingen der eilandvesting Malta. Door den aanval van een ge mengde formatie vijandelijke vlieg tuigen op West-Fransch gebied heeft de Fransche bevolking weer verliezen geleden, terwijl de ma- terieele schade gering was. JAcht- vliegers schoten drie viermotorige- bommenwerpers néér. Bovendièn verloor de vijand overdag ten Westen van Brest en boven het Zuidelijke deel van het bezette Fransche gebied telkens een vlieg tuig. Lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen gisteren belangrij.ke militaire inrichtingeft in Zuid- west-Engeland met bomimen van zwaar kalber, alsmede concentra ties Britsche landingsbooten niet goede--uitwerking, aan. In den af- geloopen nacht bombardeerden gevechtsvliegtuigen militaire doe len in Oost-Engeland. Luchtaanvallen op Engeland In den nacht van 21 op 22 Octo ber hebben Duitsche gevechtsvlieg tuigen, naar het D.N.B. verneemt, bomaanvallen gericht op voor den oorlog belangrijke installaties van eenige steden in Oost Engeland. O.m. is een groote ravitaillecrings- haven aan de Oostkust, van Enge land met bomen-, bestookt. De ge vechtsvliegtuigen plaatsten treffers op de bevolen doelen en keerden zonder verliezen naar hun start plaatsen terug. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen hadden des ochtends de Zuid westkust van het Britsche eiland aangevallen^ In scheervlucht vie len zij een station met bommen en de boordwapens aan. De emplace menten werden op verscheidene plaatsen vernield. Een groot gebouw stortte door een bomvoltreffer ineen. Tijdens andere gewapende verkenning^ vluchten namen Duitsche gevechts vliegtuigen in de monding van de Dart landingsbooten doeltreffend onder vuur. In den afgeloopen nacht hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen naar het D.N.B. verneemt, voor den oor log belangrijke installaties in en kele steden in Oost Engeland ge bombardeerd. Ondanks het hevige afweervuur van de 'Britsche lucht doelartillerie konden de gevechts vliegtuigen hun bommen op voor den oorlog belangrijke installaties neerwerpen. Bij het vertrek namen de gevechtsvliegers verscheidene zware branden waar. De in den strijd geworpen Duitsche gevechts vliegtuigen keerden zonder verlie zen op hun steunpunt terug. DE DUITSCHE MEEN ING. De .-diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: „Bepaalde begeleidende omstandigheden van de rede van Smuts zijn ongetwij feld interessanter dan de „openba ringen" die hij zijn vrienden wist te doen. Men mag aannemen, dat hij te Londen achter gesloten deu ren beraadslaagd heeft over plan nen, die in meerdere of' mindere mate ten doel hebben den „noodr- toestand" op te heffen, waarin zich de geallieerden volgens over* eenstemmende verklaringen van Lloyd George en 'winston Chur- chiil bevinden. Of de vage toespe ling op een „Offensieve eindfaze", waarvoor de voorbereidingen ge troffen zijn de groote massa in Engeland of zelfs in de Sowjet- Unie de hoop op de „verlossing uit de moeilijkheden van dit oogen- blk" zal vermogen te geven, waar van Lloyd George gesproken heeft, of dat de door Churchill geprezen „versterking van onzen geest" ge voeld wordt, is een andere kwestie. Smuts maakt zich ''met de vermaning het geschikte oogen- -b'lik niet te laten voorbijgaan door den wensch van overma tige voorbereidingen tot pro pagandist van de door Stalin verlangde verlichting. Zijn on derhoud met de Sowjet-ambas sadeur te Londen schijnt hem te hebben overtuigd van het drin gende karakter van Stalins wensch. Af te wachten blijft of Smuts met zijn vermaningen meei: succes zal hebben dan Stalin met zijn herhaa^ie ver- toogen." MEVROUW ROOSEVELT ZAL SMUTS ONTMOETEN. LISSABON. 22 Oct. (Ofi) Uit Londen wordt gemeld: Dadelijk na haaT aankomst in Groot Brittannië zal mevr. Roosevelt een ontmoeting hebben met maarschalk Smuts. wien zii vermoedelijk een persoonlijke boodschap van den president der Vereenigde Staten zal overhandi gen. Boodschap van Kalinin STOCHOLM, 22 Oct. (D.N.B.) - Uit een bericht van den Britschen jieuwsdienst uit Moskou blijkt dat Kalinir*«in een boodschap heeft toegegeven,- dat de sowjetverlie- :en „natuurlijk niet onaanzienlijk" zijn. De moeilijkste taak, aldus cCalinin, ligt op het gebied van den landbouw. Doordat de Duit- schers de Oekraine en 't Koeban- gebied bezet hebben, is de „ge- beele last van den strijd om het orood" op het Oostelijke gebied overgegaan. Dat gebied moet een soo groot mogelijke opbrengst le veren. Ieder moet daar „alle spie ren tot aan de grens van het men- schelijke prestatievermogen in spannen." Maan Maan op vanavond om onder 18.42 f cj o r\ 7.05 24 Oct. 18.30 UUr SNov. VvM. tot morgenochtend N.M. INov. o r*f\ '15 Nov. lk. 8.20 uur e.k Tsjoenking ontevreden over Engeland, Uit Londen wordt gemeld: Een speciale correspondent van het blad News Chronicle, die sedert den val van Birma in het China van Tsjoengking heeft vertoefd en die thans in New Delhi is aan gekomen, meldt aan zijn blad, dat Groot-Brittanje's invloed in Tsjoengking zeer sterk aan het verminderen is. Dat is in de eerste plaats te wijten aan het- sluiten van den Birmawej*. Hij, de correspondent, heeft gelegen heid gehad te spreken met Tsjoerog kineesche soldaten, officieren en staatslieden Zij hebben er allen op ge wezen, dat Engeland zijn -prestige in het China van Tsjoengking slechts kan her stellen, wanneer het de Birma- route of den toegang daartoe herovert, dan wel een nieuwen verbindingsweg van Indië naar China opent, waarlangs oorlogsmateriaal naar Tsjoeng king kan komen. Ook overigens is men ontevre den over de Engelsohen, wien men vooral verwijt, dat hun ge- heele oorlogsinspanning veel te verward is. Men heeft den in druk, dat Engeland pochend over zijn oorlogsinspanning spreekt, maar zoo goed als in het geheel niet handelend optreedt, tenmin ste echter niets bereikt heeft. STOCKHOLM. 22 Oct. (DNB). De voorzitter der vlootcommissie van het Amerikaansche huis van af gevaardigden. Vinson. constateert in een artikel, verschenen in Col liers Magazine, dat er geen ..trucs" ter bestrijding van de duikbooten bestaan. Vinson wijst er op. dat een mo derne duikboot op zee buitengewoon moeilijk tot zinken kan worden ge bracht. zelfs wanneer zij aan de op pervlakte verrast wordt. Hii keert zich tegen de ..zeer verbreide mee ning". volgens welke men met klei ne booten en vliegtuigen van ieder type op duikbooten kan jagen. Goede Nederlanden weten, dat zij hun volk dienen, door lid te worden van den Neder- landschen Volksdienst Over een warklomp van rotsblok-- ken, op meer dan 2000 meter hoogte in den Kaukasus, wordt door man nen van den berichtendienst een kabel gelegd. PK Feldle-We-Po-P H m. Slachtoffers van Creusot begraven REDE VAN DE BRINON. PARIJS, 22 Oct. (D.N.B.) Bij de uitvaartplechtigheid voor de 57 slacht offers van den Engelschen luchtaanval op Le Creusot heeft als vertegenwoor diger der Fransche regeering de alge meen-gemachtigde voor het bezette ge bied, staatssecretaris de Brinon, het woord gevoerd. Hij verklaarde met bijzonderen na druk, dat bombardementen, zooals de Britsche luchtmacht op Fransche ste den toepast, in geen enkel opzicht ge rechtvaardigd zijn. Geen mensch, die dén naam fatsoenlijk soldaat waard wil zijn, kan iets dergelijks, dat niet te verontschuldigen valt, toelaten. Het zwaar bezochte Frankrijk, ver wacht stellig van zijn vroegeren bond genoot niets. meer. Mapr het kan niet nalaten de huichelachtige en cynische aanmatiging, waarmee de vliegtuigbe stuurders der R.A.F. beweren goed te miftken en volgens welke de aanval op Le Creusot ook' nog kort, scherp en na drukkelijk is geweest, zoogenaamd om daardoor Fransch bloed te sparen, met verachting te straffen. De Brinon eindigde met de woor den: „Ik bid tot God den dooden de eeuwige rust te schenken en met al zijn kracht allen te straffen, wier be velen dergelijke wandaden veroorza ken". Van sterkstee afweer tegen den vijand verzekerd Inspectieries van den weer machtsbevelhebber door het Nederlandsche kustge bied. 's-GRAVENHAGE, 22 October. De weermachtsbevelhebber in Ne derland, de generaal der vliegers Fr. Christiansen, heeft deze week een inspectiereis van verschillende dagen ondernomen door het verde digingssysteem aande Nederlandsche kust, dat door het inbouwen van- nieuwe zware afweerwapens op de krachtigste wijze is versterkt en waarvan de versterking nog wordt voortgezet. De wecrmachtsbevel- hebber overtuigde zich hierbi.i van de paraatheid van alle onderdeelen der weermacht die in de diep ge- echelonneerde verdedigingswerken zijn opgesteld alsmede van de doel treffendheid der afzonderlijke, ver sterkingen. Deensche prins geboren KOPENHAGEN, 22 Oct.*(D.N. B.) Prinses Caroline-Mathilde, j de echtgenoote van prins Knud, tweeden zoon vah koning Chris- :iaan en koningin Alexandrine van Denemarken, heeft heden- achtend het leven geschonken aan een zoon. Moeder en kind maken het goed. DE BRITSCHE AANVAL OP LE CREUSOT. PARIJS. 22 Oct. (DNB). In Le Creusot is het .aantal dooden tenge volge van den Engelschen bomaan val gestegen tot 57. In totaal zijn 270 personen gewond, waarvan 90 zwaar. De bijzetting der slachtof fers zal hedenmiddag geschieden. Spanning in het Nabije Oosten BERLIJN, SI Oct. (V.P.B.) Verschillende feiten wijzen er. op, dat de spanning in het naburig© Oosten de laatste dagen is toege nomen .In verband hiermede wordt de aandacht gevestigd op een nieuw decreet van den Gaullisti- schen hoogen commissaris voor Syrië en de Libanon, generaal Catroux. In dit decreet worden ge*- vallen van sabotage in het ver keerswezen, het telefoonbedrijf e. d. voortaan met de doodstraf be dreigd. Uit Bagdad wordt verder gemeld, dat er een aanslag is ge pleegd op dien Britschen gezant Bishop, die daarbij zwaar gewond werd. Typeerend voor de spanning in Irak is voorts een verordening van militaire zijde; dat de solda ten van het tiende leger, dat daar gestationneêrd is, uitsluitend nog in groepen van 5 of meer man op straat of in lokalen mogen*verkee- ren. Te Arnhem is dezer dagen de première van „Een muziekavond ten huize van Frgderik de Groote" gegeven. Dit concert op oude instru menten en in historisch costuum is georganiseerd door den heer Dirk Balfoort, waarnemend directeur van het Haagsche gemeentemuseum voor de Nederlandsch-Duitsche Kuituurgemeenschap en wordt in ver schillende plaatsen van ons land opgevoerd. Tijdens de uitvoering van een sonate in F groot van Carl Ph. Em. Bach voor elavichord, ge speeld door André Rodenhuis. VNP-Bouvet-Pax Holland m DE TOESTAND VAN DEN DEENSCHEN KONING. KOPENHAGEN. 22 Oct. (DNB). In het hedenmiddag uitgegeven bul letin over den toestand van den. ko ning na zijn val van het paard wordt gezegd, dat er gisterenmiddag een achteruitgang viel waar te nemen. Een hernieuwd onderzoek bracht echter geen complicaties aan het licht. Vannacht trad er echter weer een verbetering in. De temperatuur daalde tot 38.2 en de krachten van den patiënt waren weer toegeno- BOMMEN ÖP GIBRALTAR. MADRID. 22 Oct. (DNB). Naar uit La Linea gemeld wordt, hebben Woensdagavond opnieuw twee vlieg tuigen van onbekende nationaliteit over de vesting Gibraltar gevlogen en bommen neergeworpen. Tijdens de 20 minuten, dat het luchtalarm duurde, trachtte het afweergeschut zonder succes de aanvallende toe stellen neer te schieten. Na de ver vulling van hun taak vlogen de ma chines weg in de richting van de Middellandsche Zee. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede, dat vrijwilligers voor de Waf- fenrSS fen hét legioen zich op on derstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen tenein de gekeurd te worden. Tevens wordt, er dë aandacht op Bevestigd en wel speciaal voor hen. ie er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat om dienst te nemen in een speciaal wachtbatailloh. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl d© inzet van dit baiaillon ook in Nederland bliiven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS Nederland (Ne derlandsche SS) willen toetreden. 24.10.42 11.00 uur Amersfoort. Dienstgebouw Kap§l\veg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1