NOORD-HOLLAND Sowjcts bij Toeapsc De koleopositie is zorgwekkend HET 'KOMT MN OP DE WERKELIJKHEDEN - Verdoister DAGBLAD VOOR Sociale vernieuwing Tegenaanval bij I teruggeslagen Heilgymnasten en masseurs moeten zich melden Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratieboreaox: SCHAGEN: Laan 201.' Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9 Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks^ Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. d. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen' worden od aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11935 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 24 0CTOBER 1942 IJTET Nederlandsche arbeidsleven heeft de ordening gekregen, die het noodig had en waar de Ne derlandsche arbeider recht op kon laten gelden. In ons land is in'den loop der jaren wel aan sociale voor zieningen .gedaan", maar dit ge schiedde uit geheel andere overwe gingen hoe goed ook bedoeld dik wijls dan de eenig juiste, dat hieraan het recht ten grondslag moet liggen. Niet voör niets werd er altiid gesproken van den ..strijd der arbeiders". De geest van dezen tijd ordent iets geheel anders. Vooreerst bracht de vernieuwings gedachte, die op elk terrein meer en meer begon in te grijpen, volkomen nieuwe opvattingen omtrent de wij ze waarop gestelde doelen bereikt dienden te worden. In plaats van den „strijd" predikt zij het samen gaan en zoo behoeft het recht niet afgedwongen te worden, maar wordt het gebracht, omdat men dat een plicht voelt. De gedachten van den mensch^ bewegen zich niet meer om net eigen ik", maar om de gezamenlijke belangen. Het gemeenschapsbelang zal in de praktijk van den arbeid toepassing vinden en daarmede gaat de arbei der een ander en beter tijdperk te gemoet. Want de sociale voorziening van thans'zal niet ophouden bij een verbetering van de arbeidsvoor waarden. maar zal den arbeider ook in staat stellen zich geestelijk te verheffen. Tot dusver kende de Nederland sche arbeider twee partijen, die Piet altijd even vriendschappelijk tegen over elkaar stonden: zichzelf en zijn werkgever, die de verpersoonlijking van 't kapitaal beteekende en daart door de aartsvijand van de arbei dersklasse was. Bij meeningsver schillen ontstonden wrijvingen, die de situtie niet beter maakte en bei de partijen nog meer aan het e i g e n standpunt deden vasthou den. Deze verhouding- komt geheel te verdwijnen wellicht niet aan stonds door de bedoelde verorde ning. die andere richtlijnen heeft gesteld, maar zeker omdat de daarin gelegde opvattingen over den arbeid voor hem en voor ziin werk gever zullen gaan „leven." Eindelijk zal men gaan beseffen hoe verkeerd de klassenstrijd was en inzien, dat deze tijd nergens verwijdering beoogt, maar overal juist toenadering. Ook on het gebied van den arbeid. In- plaats van den strijd tusschen ar beider en kapitaal komt de samen werking onder voor beide tevreden stellende voorwaarden met als hoog ste goed een als eenig ideaal het dienen van de gemeenschap. Jr. Nieuw spoorboekje Naar wij vernemen zal, ten ge volge van de invoering van den win tertijd in den nacht van 1 op 2 No vember, een nieuwe dienstregeling der spoorwegen verschijnen. De verandering in den treinenloop zal dezen keer tamelijk groot zijn. Bij onze vrijwilligers. Boter en wors t. magazijnen vol. Het mag onze mannen aan niets ontbreken. De verzorging is prachtig. SS PK} Gösling-0 H-P H m Stalingrad afgeslagen! Koopvaardijschip in Roöde Zee vernietigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Oct. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: „In het gebied ten Noordoosten van Toeapse wierpen divisies bergjagers en jagers den vijand- uit* diep geëchelonneerde haarden van verzet. Zij werden hierbij, ondanks ongunstige weersomstan digheden voortdurend door forma- tes van de .luchtmacht gesteund. Voor de kust van de Kaukasus werd een bolsjewistisch koopvaar dijschip door bommen zwaar ge troffen en door de bemanning op het strand gezet. In Stalingrad werd een vijandelijke tegenaanval afgeslagen. Tusschen Wfilga én Don voerden de bolsjewisten giste ren zonder in eenig v.erband tot elkaar staande tegenaanvallen uit, die bloedig werden afgeslagen. Aan het Donfront vernietigden Hongaarsche troepen bij een plaat selijke actie een vijandelijke ge vechtsgroep. In den centralen en Noordelij ken sector wederzijdsché activi teit van verkenningstroenen. De luchtmacht zette den strijd tegen spoorwegbewegingen van den vij and voort. Aan het Egyptische front be stookten lichte Duitsohe gevechts- DE U.S.A.-STEUNPUNTEN IN WEST-AFRIKA In Liberia, dat de Amerikanen op 18 October bezet hebben (zie op de kaart dit land dat geruit is Zuid-Afrika en kkaüt van PELT „angegev.en). in in de Belgische Congo wordt administratief, economisch en militair leven door de U.S.A. be- heerscht. De geallieerden bezit ten thans zes steunpunten aan de Afrikaansche Westkust, o.a. Bathurst. Freetown. Monrovia (allen op de kaart aangegeven) verder de Goudkust. Nigeria en Fransch Equatoriaal Afrika. Bij de bezetting van Liberia ziji^ de Fransche Koloniale belangen in het gedrang gekomen. Vooral het Fransche vlootsteunpunt Dakar. De Fransche regeering slaat nauwkeurig de bewegingen der geallieerde troepen gade. om als het noodig is de hun omliggende Fransche gebieden te verdedigen (Kaart Van Pelt) Italiaansch Weermachtbericht ROME. 23 Oct. In ziin weer machtbericht no. 880 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende bekend: Vliegtuigen van de As en van den vii and'waren gisteren aan het Egyp tische front nog in feilen strijd ge wikkeld en nieuwe successen wer den door de Duitsch-Italiaansche ja gers behaald. Twintig Britsche vlieg tuigen werden neergeschoten, waar van vijf door Italiaansche jachttoe- stellen. tien door Duitsche jagers en vijf door het luchtdoelgeschut. On ze vliegtuigen zijn alle op hun ba ses teruggekeerd. Er was een op merkelijke verkenningsactiviteit in den Noordelijken sector van het front te land. Onze duikbommenwerpers zetten dé aanvallen (Tp de vliegvelden van Malta voort. In den afgeloopen nacht heeft de vijand geprobeerd aanvallen te ondernemen op de ste den Turijn en Genua. Te Turijn werden kleine branden snel be dwongen. Te Genua werd de aan val door verscheidene golven van vliegtuigen uitgevoerd, die brisant- en brandbommen uitwierpen. De aanval nam hier een aanzienlijken omvang aan en veroorzaakte be langrijke schade aan de woonhuizen. Men is nog bezig het aantal'slacht- offers vast te stellen. De houding van de bevolking was voorbeeldig. Het luchtdoelgeschut haalde twee vliegtuigen omlaag. Redactie Examengeld De centrale persdienst van het Nederlandsche Arbeidsfront meldt Voor de examens in Decémber af te nemen door de Nederland sche Associatie voor practijk-exa- mens .boekhouden, enz,) wordt rolgens prospectus reductie ver leend op he£ examengeld aan hen, die op 8 December 1942 een vol ./aar lid zijn van één d^r bij de federatie van handels- en kan- (oorbediendcnvereenigingen in Ne? derland aangesloten vereenigingen. Daar deze vereenigingen in middels opgelost zijn in het Neler- landsch Arbeidsfront, is ter be~ soherming van de oude rechten der leden, bepaald, dat teductie op het examengeld zal worden verleend aan allen, voor wie op 8 December 1942 het lidmaatschap van de federatie en het Neder landsche Arbeidsfront gezamenlijk een vol jaar bedraagt. Ter verkrijging van een verkla ring, waaruit het recht op reduc tie blijkt, kunnen de examencan- didaten hun examen-aangiftebiljet voorleggen aan de provyiciale bureaux van het Nederlandsche Arbeidsfront, zóo noodig door be middeling dei? plaatselijke kanto ren van het Nederlandsche Ar beidsfront. vliegtuigen Britsche stellingen, alsmede concentraties van auto's met bommen van zwaar kaliber. Vergezellende Duitsohe jagers, schoten in hevige luchtgevechten tien vijandelijke vliegtuigen neer waarbij drie eigen vliegtuigen verloren gingen. Dri^ andere vliegtuigen werden bij een a^n-r valspoging op een eigien vlieg veld door luchtdoelartillerie van de lucthtmacht neergeschoten. In de Roode Zee hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen in den nacht van 21 op 22 October een koopvaardijschip van 5.000 brt tot zinken gebracht. Vliegvelden en haveninstallaties van het eiland Malta werden opnieuw gebombar deerd. Enkele vijandelijke vliegtuigen hebben op 22 October des namid dags onder bescherming van laag hangende wolken boven Noord- west-Duitschland 'gevlogen. Enke le neergeworpen bommen richtten onbelangrijke schade aan aan ge bouwen en terreinen. De verliezen der burgerbevolking waren ge ring. Lichte Duitsche gevechts vliegtuigen bestookten overdag doelen' aan de Zuidoostelijke Zuidwestelijke kust van Engeland. BETAAL GEEN BUITENSPORIGE VERHUISKOSTEN. In verband met de eventueele ont ruiming van een gedeelte van de kust strook, vestigt de gemachtigde voor de prijzen er met nadruk de aandacht op, dat de tarieven van verhuis- en meu beltransportondernemingen wettelijk zijn vastgelegd. Een zeer ernstige waar schuwing wordt tot de "ondernemers gericht om deze tarieven niet te over schrijden en tot het belanghebbende publiek om gevraagde te hooge ver huiskosten niet te betalen. Daarop zal een intensieve controle worden toege past, terwijl in de gevallen, waarin reeds te hooge tarieven werden' bere kend, zeer strenge straffen zullen wor den opgelegd. De wettelijk toegestane tarieven zijn de verhuis- en transport ondernemingen zeer wel bekend. Mocht blijken dat desondanks te veel wordt gevraagd, dan* doet het belang hebbende publiek er goed aan dit on middellijk ter kennis te brengen van den provincialen commandant voör de prijsbeheersching, te weten: voor Noord-Holland:: de Laraissestraat 109, Amsterdam, Tel. 97897. BRITSCHE TERREURAANVAL LEN OP NEDERLANDSCH GEBIED. Bü willekeurige vluchten over dag van Britsche vliegers op Neder- landsch gebied, werden op overval len gelijkende aanvallen met de boord wapens gedaan voornamelijk op burgerlijke doelen, welke aan vallen duidelijk een terroristisch karakter droegen. Aan boord van een schip werden drie leden van 't scheepspersoneel gedood en 3 ande ren zwaar gewond. Van de beman ning van een ander schip werd de stuurman gedood. Voorts werden van de burgerbevolking vier perso nen gedood. 5 zwaar en verschéide- nen Écht gewond. De aangerichte materieele schade is gering. De po ging' om een militair doel aan te vallen mislukte door den krachtigen afweer. TOESTAND DEENSCHE KONING GUNSTIG. KOPENHAGEN. 23 October (DNB). In het heden Uitgegeven bulletin wordt gezegd, dat de keer ten goede in den toestand van den koning de laatste 24 uur heeft^angehouden en langzaam maar duidelijk bemerk baar wordt. Alle verwondingen, die de koning bij den vaL van zijn paard heeft opgeloopen. ?ijn bezig op natuurlijke wijze te genezen. De vermoeidheid, waaronder de koning te lijden had. is verminderd. Mevrouw Roosevelt in Engeland LISSABON, 23 Oct. (D.N.B). Mevrouw Roosevelt is volgens Reuter in Engeland aangeko men. Zij heeft de reis per vliegtuig gemaakt en blijft twee of drie weken. Naar de Britsche berichten dienst voorts meldt, is me vrouw Roosevelt vanmiddag op het P^ddington-station te Londen aangekomen. Zij werd yerwelkomd door den Koning en de" Koningin. Nationaal-Socialistiscbe vrouwen vergaderen in Amsterdam De vrouw moet versterken wat de man bevecht In „Krasnapolsky" te Amster dam heeft dê N.S.V.O., de natio naal socialistische vrouwenorgani satie van de N.S.B:, gisteravond haar eerste groote bijeenkomst in dit seizoen gehouden. Er was voor deze vergadering zeer veel belang stelling en ook de landelijke leid ster van de N.S.V.O., mevr. O. de Ruitervan Lanken Matthes, be hoorde tot de aanwezigen. De districtpropagandaleidster, mevr. C. M. Braun—Goudappel, sprak over het onderwerp „het na- tionaalrsocialisme en de vrouw". Zij zeide o.mM dat het nog vreemd klinkt revolutionaire woorden te hoören uit een vrouwenmond. Het is echter h'ard noodig? dat dit ge beurt. Ons volk was voor Mei 1940 met zijn half millioen werk- loozen en zijn openlijke propagan da voor het neo- en malthusianis me geeri volk, waarop onze kin deren trots konden zijn. Onze bo ter ging voor enkele stuivers naar Engeland en wij konden genoegen nemen met margarine. Onze over schotten aan groenten en vee ver nietigden wij inplaats van het uit te voeren naar Duitschland. Thans zij wij straatarm. Maar een Germaansch volk heeft een levenswil, die niet te dooden is. Dat hebben wij gezien in Duitsch land en dat zullen wij ook hier zien. De vrouw heeft nu de zware taak te behouden en te versterken wat de man bevecht Onze jeugd moet worden opgevoed, doch in tucht en in eerbied voor volk en arbeid. Daar voor is echter noodig dat er een jeugd is. Geen neo-malthusianisme dus meer, maar wijd geopende moederarmen. Want zonder een gezonde jeugfl he§ft ons volk geen toekomst meer. Nadat mevr. BraunGoudappel erop gewezen had,' dat* de toekomst van ons land onverbrekelijk is verbonden met den strijd, die Duitschland vpert tegen het bolsje wisme, het liberalisme en het jo dendom, eindigde zij met de hoop uit te spreken, dat de Nederland sche vrouw deze revolutie niet langs zich heen zal laten gaan, maar dat zij midden in haar volk zal staan en de revolutie zal mee beleveii. Weest zuinig met gas en electriciteit 's-GRAVENHAGE. 23 October. De kolenpositiè van ons land blijft zorgwekkend en zal den geheëleïi duur van den oorlog wel kritiek blijven. Daarom is het zaak om bij voortduring er op te wijzen, dat door allen de uiterste zuinigheid met gas en electriciteit moet worden betracht en dat allen er naar moe ten streven om zoo dit eenigszins mogelijk is zelfs onder de toe gestane rantsoenen te* blijven. In dit verband is het vap belang er op te wijzen, dat. mochten de omstandigheden nieuwe beperkin gen en verdere rantsoeneerings- maatregelen noodzakelijk maken, deze over de geheele linie en> op een voor alle verbruikers gelijke wijze worden doorgevoerd. Het is dan ook volkomen doelloos en ten zeerste af te keuren, dat men uit vrees, dat bij nieuwe bezuinigingen *het huidige verbruik als maatstaf zal worden genomen, met alle ge weld ziin geheele rantsoen wil ver bruiken. Vast staat nu reeds, dat zoo het ooit tot een verscherping der rantsoeneering zou moeten ko men deze niet zal worden doorge voerd op den grondslag van het hui dige verbruik, doch op dien van het basisrantsoen, n.1. het verbruik in 1940. Ofschoon ongetwijfeld in breede kringen een ernstig streven naar zuinigheid bestaat, valt anderzijds niet te loochenen, dat ook in het huisgezin en dit geldt in minstens even sterke mat^ voor winkels kantoren, magazijnen, werkplaatsen, ca- fé's. -restaurants en hotels nog veel energie kan worden be spaard. als nauwlettend op de „kleinigheidjes" wordt toege zien. Hoeveel kan nog niet wor den bezuinigd, als alle licht bronnen worden uitgeschakeld, zoodra deze niet meer worden benut; als de radió wordt afge zet. indien niet meer aandachtig wordt geluisterd; als alle elec- trische apparaten niet meer worden gebruikt dan strikt noodzakelijk -is! Ook gas is schaarsch. Echter niet alleenmet electrici teit. ook met gas kan doelmatiger en dus zuiniger worden omèespron- In deze bijeenkomst werd verder nog het woord gevoerd door mevr. Gorris—Spruytenburg, die over de nieuwe moederschool der N.S.V.O. in de Paulus Potterstraat sprak. Mevr. Augmeyer—Rikkels hield ten slotte een korte redevoering over het werk van hulp en bij stand. De vergadering werd opgeluis terd door zang van het koor der N.S.V.O. en door muziek van de kapel van den Nationalen Jeugd storm. De Nederlandsche Volksdlenst telt reeds 35.000 vrijwillige me dewerkers en duizenden leden. Blijft geen buitenstaander, sluit'U dok aan. De Engelschen beweren en het is langzamerhand tot een gealli eerden slagzin geworden dat zij nog steeds eiken veldslag verloren hebben, behalve den laatsten. Hiermede moet het Engelsche volk, dat sedert geruimen tijd be denkelijke teekenen van onrust vertoont en in breede lagen niet meer zoo grif gelooft in de door Ghurchill in uitzicht gestelde ze ge, gekalmeerd worden. Het ver haal van de overwinning, die uit eindelijk door de Britsdhe legers zal worden bevochten, is natuur lijk niet anders dan een, weinig scrupuleus uitgedacht, propagan distisch recept. De geschiedenis der eeuwen kan het den objectie ven beschouwer anders leeren; hij heeft slechts zijn historieboeken op te slaan. Natuurlijk is het mogelijk, dat de Engelsche leiders langzamer hand zelf in de these van het verlies van alle slagen met uit zondering van den heksluiter zijn gaan gelooven. Niets immers wordt zoo graag aanvaard zelfs door onbevooroordeelde en kritische geesten als een troost rijke verzekering in benarde om standigheden. Des te eerder is dit mogelijk, omdat men in Ëngejand daL ook door zijn geografische ligging, altijd teenigermate ge- isoleerd van het vaste land van Europa is gebleven en waar de mentaliteit van zelfgenoegzaam heid van den zich veilig wanenden eilandbewoners bezwaarlijk geloo chend kan worden het zuivere contact met de werkelijkheid van dezen geweldigen tijd voor een goed deel verloren blijkt tp heb ben. Men kan, wanneer men d% za ken eerlijk en waarlijk niet uitsluitend door Duitschen bril beziet, moeilijk tot een andere slotsom komen. Het is waarlijk niet overdreven wanneer men de vraag stelt of de bewindslieden in Londen en Washington dan ziende blind zijn, en feiten, die de geheele wereld aanschouwt, een- voudig terzijde schuiven? Dr. Göbbels heeft in zijn jongste artikel in „Das Reich", waaruit wij Donderdag in ons blad geciteerd heb ben, de Anglo-Amerikaansche lan den nogeens op zakelijke, en óp niet weg te cijferen feiten geba seerde wijze voor de nuchtere waarheid gesteld. Die waarheid is, dat de tijd, waar de Engelschen, al dan 'niet met overtuiging, hun hoop en be trouwen op gesteld hebben, voor hen tot een fictie, tot een hersen schim is geworden. Wat is tijd als enkel begrip? Een vacuum, een luchtledig. Tijd is geld, heet het in den volksmond. Volkomen waart maarmen in- terpreteere het gezgde- niet ver keerd! Want tijd „alleen'" is niets waard, wèl wanneer hij gebruikt wordt. Iemand, die zijn ai-men over elkaar slaat en in een luie stoel gaat zitten, kan dat lang uithou den, maar bereiken döet hij niets; wèl de man, die met een tiende deel van denzelfden tijd de handen uit de mouwen steekt. De bewijsvoering is simplistisch, maar het is niettemin een bewijs voering. Voor Duitschers en geal lieerden loopt dg tijd parallel. De Duitschers hebbeq hun dagen be-* nut, hebben en dat is het groo te verschil den tijd in hun dienst gesteld. De rubbercrisis iè in de Vereenigde Staten ernstiger dan in Duitschland en Japan. Het uur na dert, waarop Duitschland meer olie bezitten zal dan zijn tegenstanders om van ijzer en steenkool te zwij gen. Dit alles behoeft eigenlijk niet opgesomd te worden, want de Maan Maan op vanavond om onder 19.06 ,0 oo 8.15 24 oct. 18.28 uur 8rv'0v. V.M. tot morgenochtend N.M. 1 Nov. q A«) 15 Nov. L.K. Ö.64 UUr E.K. Zondagavond om Mo"' 18.26'uur Ma,an op onder 19.33 tot Maandagochtend 9.23 8.24 uur gen. Zoo kan zeker het warmtever- ruik voor koken, wasschen en ba den op lager peil worden gebracht. Aardappelen en groenten kan men met een minimum aan water op zetten (zoo wordt bovendien voor komen. dat veel kostbare voedings waarden verloren gaan); bij 'het koken moet men steeds de deksels- op de pannen houden, en zoodra damp uit pan of ketel komt. kan men gerust de gasbrander klein stel len; met minder gas bereikt men 'dan hetzelfde effect. Men late voorts geen kleine gasvlammetjes doorloo pend onder keuken- of badgeyser branden; men- zette geen ketels vol water op. als men een kopje koffie of thee wil zetten. Ook is het zeer duur twee- of driemaals daags heet water voor het vaatwerk te maken. De hooikist helpt &s en electriciteit besparen. Een object, dat tot veel bezuini ging van gas en electriciteit voor kookdoeleinden kan leiden, is de hooikist. een goede bekende uit den vorigen oorlog reéds. die ook in vre destijd door velen niet werd verge ten. doch nu zekerwederom aller- wege warme sympathie geniet, de hooikist. welke ieder met betrekke lijk eenvoudige middelen zelf kan maken, wordt voor vele doeleinden gebruikt. Vooral voor het langdurig aftrekken van soep en het doorko ken van pap en boonen kan de hooikist uitstekende diensten bewij zen. Ook wanneer men water, dat op de kachel of haard reeds op temperatuur is gekomen, voor de wasch of het vaatwerk warm wil houden, is de hooikist tegenwoor dig een huishoudelijk voorwerp van onschatbare waarde het aange wezen middel. Zoo kan zeker nog wel op gas en electriciteit worden bezuin^d. Zoo kan in elk geval worden voorko men. dat het toegestane rantsoen wordt overschreden. Waschpoeder en huishoudzeep Nieuwe bonnen aangewezen 's-GRAVENHAGE. 22 Oct. In aansluiting op hetgeen onlangs is gepubliceerd met betrekking tot de aanwijzing van nieuwe zeepbonnen. maakt de secr.-gen. van het Dep. van Handel. Nijverheid en Scheep vaart bekend, dat de met „algemeen 413" gemerkte bon van de bonkaart voor voedingsmiddelen, alsmede de met „N-waschpoeder" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten, tot en met 31 October 1942 elk recht geven op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoe der Coude of nieuwe samenstelling) of op het doen wasschen van 9 kilo gram droge vuile wasch. Voorts geven 2 der bovengenoem de bonnen tezamen recht op het koopen van 1 stuk van 80 a 90 gram huishoudzeep, voorzoover deze nog voorpadig is. Verzoek tot uitoefening van het bedrijf. Het besluit van den Secr.-Gen. van Sociale Zaken betreffende de paramedische bedrijven treedt met ingang vah 1 November a.s. in wer king voor de heilgymnasten en masseurs. In verband hiermede zullen heil gymnasten en masseurs, die' hun beroep willen blijven uitoefenen, daartoe in de eerste vier weken van November a.s. een verzoek bij voor noemden secr.-gen. moeten indie nen. Een soortgelijk verzoek dient na 1 November a.s. te'worden gedaan door degenen die in aanmerking wenschen te komen voor goedkeu ring van hun inrichtingen of cur sussen ter opleiding tot heilgymnast en of masseur. Zoolang op deze ver zoeken. die bij den geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksge zondheid te 's-Gravenhage moeien worden ingezonden, nog geen be slissing is genomen, mogen belang hebbenden hun werkzaamheden blijven uitoefenen. Aangezien het in de bedoeling ligt. dat aan de aanvragers een uit voerige vragenlijst ter invulling zal worden gezonden, kunnen de ver zoeken een beknopt karakter dra gen. krachtsverhoudingen worden vol doende weerspiegeld in de omstan digheid, dat in Engeland de rant soenen verlaagd en in Duitschland verhoogd zijn. Ontdaan" van alle ornamentiek zijn dit de werkelijkheden, en wie in de wereld de werkelijk heid ontkent, geeft nog steeds blijk onmaatschappelijk te zijn en daar door gedoemd tot mislukken. v. d. A.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1