NOORD-HOLLAND 104.000 BIT. door Duitsche duikbooten vernietigd c Verduister DAGBLAD VOOR ?Z. 18.24 uur Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noord e rkwarti er. Redactie- en Administratie\rareaax: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tariel. Gewone advertenties 11 ct p. m.m Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijk^ korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11936 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 26 OCTOBER 1942 Grootscheepsche aanval der Britten in Egypte begonnen FABRIEK „ROODE OCTOBER" VRIJWEL IN DUITSCHE HANDEN HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht maakt in een extra bericht be kend: Ofsohoon nog steeds herfststormen de operaties bemoeilijken, hebben Duitsche duikbooten in zware gevechten uit krachtig be veiligde konvooien en in hardnekkige afzonderlijke achtervol ging-in het Noorden van den Atlantischen Oceaan, in de Noorde lijke IJkzee, bij de Canadeesche kust, bij Trinidad, voor den Con- gomond en bij Kaapstad 16 schepen van 104.000 t en een torpedo jager tot zinken gebracht. Drie andere schepen en een torpedoja ger werden door torpedo treffers beschadigd. Het weermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der Weermacht maakt bekend: In het Westen van den Kaukusus hebben Duitsche en Roenieensche troepen met docltreffenden steun der luchtmacht nieuwe bergruggen stormenderhand ingenomen. Tegen aanvallen van den vijand werden onder bloedige verliezen afgeslagen. In den strijd om Stalingrad zijn in hardnekkige afzonder- gevechten op een hal na alle overgebleven gebouwen der fa briek Roode October, uitgebrei de stellingen en huizenblokken en de noordelijke voorstad Spar1 taikofka op enkele afzonderlijke huizen na ingenomen. Het ste delijke en fabrieksterrein, dat den vorigen dag was veroverd, werd van vijandelijke overblijf selen gezuiverd. Ontlastingsaan- vallen bezweken. De zware lucht aanvallen op de vijandelijke steunpunten te Stalingrad en de Sowjet-etappe ten Oosten van de Wolga gingen met onvermin derde kracht voort. Aan het Donfront hebben Roe-f meensche troepen verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Roemeen sche luchtstrijdkrachten richtten haar aanvallen op vijande lijke stellingen en treinen. Op het Ladogameer heeft in den nacht van 21 op 22 October een for matie Duitsche en Italiaansche oor logsvaartuigen onder escorte van de Duitsche en Finsche luchtmacht een plaatselijke actie uitgevoerd te gen de door de bolsjewisten bezette kust, Een landingsafdeeling verniel de een vuurtoren' en maakte gevan genen. Op de terugreis wei-dep on der voortdurende gevechten met vijandelijke kanonneerbooten félle luchtaanvallen afgeweerd en door jagers en luchtdoelgeschut 21 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. In Egypte is de vijand over een breed front na hevige voorbereiding door de artillerie met sterke forma ties infanterie en tanks en met "me dewerking van tal van vliegtuigen tot den verwachten grootscheep- schen aanval overgegaan. Op het oogenblik zijn verbitterde gevechten aan den gang. De vijand heeft tot nu toe 20 vliegtuigen en talrijke tanks verloren. Op Malta hebben lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen weer talrijke bommen geplaatst op de vliegveld installaties van Lucci en Venezia. Bij vluchten naar de bezette Wes telijke gebieden en bij de heen- en terugreis naar Noord-Italië heeft de Britsche luchtmacht door den Duit- (schen afweer 11 vliegtuigen verlo ren, waarvan meer dan de helft vier motorige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht heeft de Duitsche luchtmacht bomaanvallen gedaan op voor den oorlog belang rijke installaties in eenige steden van Oost-Engeland. Alle toestellen keerden op hün basis terug. Zooals bekendgemaakt bij extra- bericht hebben Duitsche duikbooten ofschoon nog steeds herfststormen de operaties bemoeilijken, in zware gevechten uit krachtig beveiligde konvooien en in hardnekkige af zonderlijke achtervolging in het Noorden van den Atlantischen Oceaan, in de Noordelijke IJszee, bij de Ganadeesche kust bij Trinidad, voor den Congomond en bij Kaap stad 16 schepen van 104.00 t. en 'n torpedojager tot zinken gebracht. Drie andere schepen en een andere torpedojager werden door torpedo treffers beschadigd. Italiaansch Weermachtbericht BRITSCHE LUCHTAANVALLEN. ROME, 24 Oct. (Stefani). In zijn weermachtbericht no. 881 -maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend Aan het Egyptische front nog steeds groote activiteit van de luchtmacht. Tijdens verschillende gevechten wer den zeven vijandelijke vliegtuigen door Italiaansche jagers, vijf door Duitsche en drie door luchtdoelartillerie neer geschoten. Twee leden der bemanning van een tweemotorig Amerikaansch vliegtuig, dat een der voorafgaande dagen was neergeschoten, werden ge vangen genomen. Vijandelijke vliegtuigen vlogen in den afgeloopen nacht boven enkele streken van Piemont, Ligurie en Lom- bardije, en lieten brisant- en brand bommen vallen boven Turijn, Genua en Savona. Zij veroorzaakten niet ern stige matérieele schade in de beide eerstgenoemd* steden, doch ernstiger in de laatste. De tot nu toe bekend geworden slachtoffers onder de bur gerbevolking zijn: een doode en tien gewonden in Turijn, dertien dooden en 46 gewonden te Savona en Vado in Ligurie. Het aantal slachtoffers van den laatsten aanval op Genua bedraagt 21 dooden en 321 gewonden. Dezen nacht heeft de vijandelijke aanval op Genua geen slachtoffers geëischt, doch er zijn er wel een aantal gevallen als gevolg van het gedrang aan den in gang van een schuilplaats. In het strijdgebied Zuidoostwaarts van het Ilmenmeer. welks moeras sen, stroomen. bosschen en struik gewas door de Bolsjewisten met tal- looze bunkers, hindernissen en mijn versperringen in staat van verdedi ging waren gebracht, hadden de op doorbraak gerichte Duitsche aan vallen volledig succes. Infanteris ten beklimmen de rijdende pantser wagens, die tot opdracht hebben, de Sovjetstelling vanuit de flank op te rollen. PK v. d. Becke-DV-R-P H m. Met zorg worden de Kerstpakketten voor de mannen van de Nederland- sche SS aan het Oostelijk front verpakt Er is voor gezorgd, dat het de mannen aan niets ontbreekt Polygoon-Meijer-Pax Holland m Rijkscommissaris eerelid Weensche Academie In een gehouden feestverga- dering van de Weensche Aca demie van beeldende kunsten ter gelegenheid van haar 250- jarig bestaan, heeft de rector, dr. Popp, de benoeming tot eerelid der academie bekend gemaakt van den Rijkscom missaris, Rijksminister Seyss- Inquart, alsmede van Rijks minister Rust, Rijksleider Bal dur von Sohirach en General- musi'kdirektor dr. Furtwang- ler. Mevrouw Roosevelt in Londen In politieke kringen in de Engelsche hoofdstad wordt, naar Svenska Dag- bladet uit Londen verneemt, verklaard dat mevrouw Roosevelt twee brieven van den Amerikaanschen president heeft meegebracht. De eene zou voor den Engelschen koning en de andere voor den Engelschen minister-presi dent béstemd zijn. In deze brieven zou Roosevelt den wensch en het voorne men te kennen hebben gegeven in een niet te ver verwijderde toekomst zelf een bezoek aan Londen te brengen. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is mevr. Roosevelt aan het einde van haar verblijf van twee da gen in het Buckingham Palace begon nen met een gezoek aan den Ameri kaanschen Washingtonclub in Londen. De zender Schenectady heeft ver klaard, dat mevr. Roosevelt als in officieel ambassadrice van de V. S. in Engeland kan worden aange duid. Met haar aanpassingsvermo gen kan men mevr. Roosevelt, al dus de zender, de „typische Ame- rikaansche" noemen en als zooda nig zal zij den Engelschen zeer be vallen. Admiraal Cbormley van post ontheven Reuter meldt uit Washington, dat Admiraal Chormley ontheven is van zijn post als opperbevelheb ber der Amerikaansche vlootstrijd- krachten in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan. Tot nieuwen opperbevelhebber is aangewezen vice-admiraal Wil- liam Halsey. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft Halsey dit voorjaar de operaties in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan geleid. Het departement van marine verklaart de wisseling op dezen post als een „routine kwestie". Volgens een Amerikaansch pers bureau is de wisseling van opper bevel een gevolg van de voortdu rende critiek, die n de Ver. Staten geoefend werd op de operaties bij de Salomonseilanden. Verklaring van Batfour Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft de Britsche onderstaats secretaris van luchtvaart, kapitein Harold Balfour, verklaard: „Wan neer men mij vraagt, of bomaanval len den oorlog kunnen winnen, is mijn antwoord: wijs mij een bete ren weg aan on Duitschland te treffen". Ten aanzien van het Tweede Front zeide Balfour, dat hij niet be voegd was daarover te spreken, doch hij wilde er aan herinneren, dat Engeland op vier of vijf fron ten tegen de spilmogendheden strijdt. Een Tweede Front in Euro pa, dat gevormd zou worden tenge volge van de pressie der openbare meening zou een vergissing kunnen beteekenen. Dagorder 5e Italiaansche luchteskader GEBIED DER OPERATIES, 24 Oct. (Stefani) De bevelvoeren de generaal van het vijfde Itali aansche luchteskader heeft den volgenden dagorder uitgevaardigd: Officieren, onderofficieren en soldaten van het vijfde eskader. 20 October hebben jagergroepen van het derde en het vierde lucht vaartregiment tijdens hevige lucht gevechten met superieure vijande lijke strijdkrachten een schitteren de overwinning behaald, die den vijand op het verlies van onge veer vijftig vliegtuigen is komen te 'staan. De Duce, die dezen dag als een der schitterendste uit de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht beschouwt. wegens den heldenmoed, waarvan de in dezen strijd vernikkelde krachten blijk geven en het behaalde succes heeft mij opgedragen u z'ijn hoog- sten lof en levendige voldoening .uit te spreken. Koning Christiaans toestand ernstig Kort na middernacht is het vol gende communiqué gepubliceerd: Nadat de toestand van den Ko ning den gaheelen dag was geken merkt door groote vermoeidheid, trad om 19 uur een achteruitgang in, gepaard met snelle, onregel matige werkzaamheid van 't hart. Na een krachtig stimuleeren.de be handeling viel tegen middernacht een geringe verbetering waar te nemen, maar de toestand blijft ernstig. Malaise in Hollywood Filmsterren moeten hun villa's verkoopen. Naar de correspondent van de Star aan zijn blad te Londen meldt, trachten de meeste film sterren in Hollywood thans hun dure villa's te verkoopen. Dit ver schijnsel vindt zijn oorzaak in'de sterk verminderde productie en derhalve gedaalde inkomsten der spelers en bovendien in de verhoo ging der belastingen. Zoo kan men thans aan dq mees te villa's bordjes ontdekken, waar op deze te koop worden aangebo den. De bezitting van Mary Pick- ford b.v., die tot de fraaiste van Hollywoqd behoort, schijnt door de eens zoo gevierde diva ondanks haar huwelijk met den rijken Bunny Rogers niet meer onder houden te kunnen worden. Ook Beverley Hills, dat door den scheermesjeskoning Gillette voor Gloria Swanson gebouwd werd, staat voor 200.000 dollar te koop. De bouwkosten bedroegen inder tijd meer dan een half millioen zijn buitenplaats voor 150JXH) dol lar. ZWEEDSCHE CONSULAAT IN GENUA VERNIELD. Naar het Zweedsche telegraaf- agentschap meldt, is bij den laatsten Engelschen bomaanval op Genua het Zweedsche consulaat door bommen vernield. Naar het Zweedsche mi nisterie van Buitenlandsche Zaken van de Zweedsche legatie in Rome verneemt, zijn echter alle Zweden in Genua behouden en in goeden welstand. Staf de Clercq overleden Het hoofdkwartier van het V. N.V. deelt mede. dat de heer Staf de Clercq. leider van het V.N.V. in de kliniek van Prof. Daels te Gent aan de gevolgen van een hartaandoening is over leden. Staf de Clercq was den 16en Sept. 1884 te Everbeek (Henegouwen) ge boren. Als frontbrancardier aan den Ij zer. stichtte hü gedurende den we reldoorlog zijn voor payotten be stemde oorlogsbladen ..De Payot en de Taalgrens" en het „Payottenland" Hii richtte ook het werk der graf zerken en dat der verloven op. Na den oorlog begon Staf de Clercq voor goed zijn politieken strijd. In 1918 werd hii als candi- daat der Frontpartii gekozen als volksvertegenwoordiger voor Brus sel met 7000 stemmen, een aantal dat voortdurend steeg om in 1929 de 15000 te overschrijden. In 1933 richtte Staf de Clercq. op autoritai- ren grondslag, het Vlaamsch Natio naal Verbond op. dat onder zijn doelbewuste leiding steeds een rui mere ontplooiing heeft gekend. Hij had ook een ruim aandeel aan de „Los van Frankrijk-campagne." Geen kippen, zoo men geen eieren leverde In gen officieele mededeeling maakt het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening in Oorlogstijd de nieuwe pTüim- veeregeling 19421943 bekend. Hieruit blijkt onder meer, dat de niet bij een iandbouw-crisis-organisatie georgani seerde pluimveehouders, die niet geheel hebben voldaan aan de ver plichting om voor 20 September 1942 per stuks pluimvee 15 eieren in te le veren, geen pluimvee meer zullen mo gen houden. Maan onder 10.29 15 Nov. L.K. tot morgenochtend E K. 8Nov. o n? 22 Nov, n.m. 8.25 uur vm Maan op vanavond om „DE SCHOUWSPELERS" VOOR „VREUGDE EN ARBEID." Het tooneelgezelschap „De Schouw spelers" onderneemt onder leiding van Johan Boezer een tournee door ons land niet de klucht in vier bedrijven: „In den ouden Gaper" (Die erste Gei- ge) uit het Deensch van Gustav Wied en Jens Petersen. Het geeft uitvoeringen voor de af- deelingen „Vreugde en Arbeid" van 't N.A.F. Gisteravond ging in Concordia in Bussum de première. Het stuk had veel succes, wat zeker niet alleen aan den inhoud, doch ook aan het spel te danken was. 4 Op den naamdag van Generaal Franco had voor den Caudiilo een parade van zijn lijfwacht, de Moorsche garde, plaats. PBZ-Recla-Pax Hollandm Dr. Goebbels eert Hitier jeugd BERLIJN, 25 Oct. (D.N.B.) Minister dr. Goebbels heeft van daag ter gelegenheid van de jaar- lijksohe opening van liet filuiuui- tje voor de jeugd per radio tol de Duitsche jeugd en de ouders ge sproken. Hij wees o.a. op het held haftige optreden der Hitlerjugend in de door luchtaanvallen bedreig de gebieden. Eerst kort geleden was Gpobbels bezocht door een groep jongens uit de gebonibax-deerde steden. Zij waren allen tusschen de 14 en 17 jaar en droegen zonder uitzonde ring het IJzeren Kruis of het Kruis van Oorlogsverdienste. Twee hun ner hadden in een bonunennacht elk een Engelsch gevechtsvliegtuig neergeschoten. Nu moet men mij niet tegen werpen, aldus Goebbels, dat dit toch een uitzondering of een toe val is. Jongens en meisjes, die zich precies zoo dapper hebben ge houden als dezen, zijn er in de bedreigde provincies van ons va derland bij duizenden. Wij staan thans tegenover een wereld, die ons volk in zijn geheel en vooral in onze jeugd wil ver nietigen. Wat dat beteekent, weet een ieder, die deze vijandelijke wereld kent en zich over haar helsche vernietigingswoede geen illusies maakt. Niemand vermag te zeggen voor welke beproevingen deze strijd om ons leven ons nog zal plaatsen. De ouders kunnen overtuigd zijn, dat onze nat.-soc. leiding nauw keurig weet, dat zij haar in hun kinderen hun kostbaarste goed toevertrouwen. Zij wil hun slechts naar beste krachten helpen om deze kinderen ook buiten het ouderlijk huis en buiten de schqol op te voeden tot Duitsche manneh en vrouwen. De hoeveelheid eikels, welke dezer dagen bij den agent van de akker- bouwcentrale te Laren werd inge leverd, was zoo groot, dat deze knaap er bijna onder bedolven werd Polgoon-Noske-Pax Holland m Vacantie-regeling R.H.B.S. Met afwijking in zooverre van arti kel 25 van het reglement voor de Rijks Hoogere Burgerscholen heeft de Secr.-Gen. van het Dep. van Opv., We- tensch. en Kultuurbesch. bepaald, dat de eerste vacantie (herfstvacantie) in den cursus 19421943 zal vallen op de data 30 en 31 October en 2 November, dat de tweede vacantie (kerstvacaritie) in dien cursus zal aanvangen op 19 December na afloop van den schooltijd en zal eindigen den avond van 16 Ja nuari en dat de derde vacantie (Paasch vacantie) in dien cursus zal aanvan-' gen op 21 April na afloop van den schooltijd en zal eindigen den avond van 1 Mei. HET VERHOOGEN VAN VER ZEKERINGSPREMIES In aansluiting aan de mededeeling van den gemachtigde voor de 'prij zen over het ongeoorloofd verhoo- gen van verzekeringspremiën, wordt er de aandacht op- gevestigd, dat toestemmingen tot verhoogingen, voorheen reeds door de Secreta rissen-Generaal van het Departe ment van Financiën of van bijzon der Economische Zaken aan verze keringsmaatschappijen gegeven, ui teraard van kracht blijven. Belang hebbenden kunnen aan de hand van het stempel op de aan hen verstrek te nota's zelf controleeren. of een zoodanige toestemming inderdaad is gegeven.. Van alles wat uit dorp en stad Man vermist. Sinds 16 October j.L ongeveer 19 uur wordt uit zijn woning in de Willem Buytewechstr. te Rotterdam, de 50-jarige W. J. Wuffraat. vermist. Aangezien hü zwaarmoedig is. wordt een ongeluk gevreesd. Aan de gevolgen overleden. Mevrouw Kamperman-geb. Dekker, die Vrijdag op den afrit van de Us- selbrug te Zutpheli. toen een paard op hol sloeg, door een gespan werd aangereden, is hedenmorgen zonder tot bewustzijn te zijn gekomen in het ziekenhuis aan de opgeloopen verkondingen overleden. Schapenwol razzia. De politie te Laren (N.-H.) heeft, in samen werking met de marechaussee, in die gemeente in tal van woningen een inval gedaan, w^rbij zij op di verse groote en kleine partijen schapenwol en daarvan vervaardig de kleedingstukken de hand wist te leggen. Bij een der overtreders werd een partij ter waarde van plm. f 3000 en bii een ander 'n partij ter waarde van f 750.aangetroffen. Verder werd er nog bü een vijftal ingezetenen wol en spinnewielen in beslag genomen. Tijdens voetbalwedstrijd over leden. Gisterenmiddag is op het voetbalterrein van S. E. C. te Soest de vijftienjarige J. v. Kooy. speler van S. E. C.. tijdens een junioren- wedstrijd tusschen S. E. C. en Baarn tengevolge van een hartverlamming overleden. Lijk van vermiste jongen opge haald. Gisteren is te Tilburg uit de vijver in het wandelpark opge haald het lijk van den 15-jarigen Hendrik Glismeyer. die de ouder lijke woning op 12 October had ver laten. en sindsdien vermist werd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1