NOORD-HOLLAND HET BRITSCHE OFFENSIEF IX EGYPTE i— Verduister DAGBLAD VOOR Distributie... ook huisvrouwenzorg! Géén verrassing voor de Spil Burgemeester van Heemskerk Steunpunten en berg stelling en veroverd Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaax: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Voordam 9 Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tariet. Gewone advertenties 11 ct d. m.m. Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11937 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 27 OCTOBER 1942 Oorlogstoestand brengt beperking met zich mede op menigerlei gebied. Eenerzijds worden grenzen gesloten of geblokkeerd en daardoor invoer - mogelijkheden ingekrompen; twee- dens moeten grondstoffen en pro ducten voor gebiedender, aan den oorlog dienstige, doeleinden benut worden. Oorlogstoèstand beduidt schaarschte in het maatschappelijk leven. En de distributie is het ap paraat. dat de bevolking, ten op zichte van haar voorzienmg van le vensmiddelen en andere voor het bestaan noodzakelijke of gewensch- te ingrediënten, voor een catastrofe behoeden moet. Distributie is het resultaat van wijs overheidsbeleid: zij zorgt dat in moeilijke dagen een ieder het zijne krijgt. Maar er is er behoort althans te zijn een distributie, welke geen regeeringszaak. doch. om het eens familiaar uit te drukken, huisvrou- wenzorg is. Het is de distributie, die in deze tijden regelend is voor keu ken en woonkamer. Een moeder, die haar op de bon verkregen pot jam in twee dagen laat leegeten. bewijst niets geleerd te hebben, of zóó zwak te zijn. dat zij aan "net gevraag van haar kroost en laten we het maar eerlijk be kennen. soms ook van haar man geen weerstand kan bieden. En be grip en geestkracht kunnen thans minder dan ooit ontbeerd worden, óók in het domein van de huis vrouw. De zomer is voorbij, de winter Btaat voor de deur en hier en daar worden naar de haarden en kachels reeds verlangende blikken gewor pen. Laat het voorloopig nog bij verlangende blikken blijven! Spaar Uw brandstof, zoolang er van wer kelijke koude nog niet gesproken kan worden. Straks, wanneer het inderdaad winter geworden is. zul len Uw kolen een kostelijk goed blijken en gij zult het diep betreu ren als gij op dagen. die. nu ja. een tikje warmte misschien wel velen konden, een deel ervan roekeloos verspeeld hebt! Hier komt het aan op zelfbe- heersching. Vooral de huis moeders geven het goede voorbeeld en stellen zich onverbiddelijk schrap wanneer de heer des huizes, van ziin werk gekomen, voor de gezel ligheid een „uurtje" de kachel wil aanmaken, wanthet is immers al eind October! Niet de kalender, maar de ther- mometer bepale of gestookt wordt of niet. Dat is altijd het gezondste geweest, en nu zeker, want het is thans ook de gezondste gedach- tengang. v. d. A. Het stoffelijk overschot van wijlen den hoofdcommissaris van politie te Amsterdam, lt kol. S. Tulp. is Maandag op Driehuis-Westerveld gecremeerd. Verschillende onder- deelen van het Amsterdaansche po litiecorps en een afdeeling politie- troepen bewezen de laatste eer tij dens het voorbijtrekken van den rouwstoet op de Nassaukade. VNP-De Haan-Pax Holland m. Vertrouwen m Rommels capaciteiten Zwitsersche neutraliteit geschonden De groote Engelsche aanval in Egyp te en de gelijktijdige luchtaanvallen op steden in Noord-Italië toonen aan, dat de Engelschen hun oude lieve lingsplan weer ter hand hebben geno men, nl. een beslissing van den Euro- peeschen oorlog van het Middelland- sche Zee front uit te probeeren. Dat is de indruk, dien men heden in Duitsche politieke kringen kan constateeren. Nu de Britsche landingspogingen in Noord west-Europa mislukt en de Engelsche terreuraanvallen op Noord- en West- Duitschland zonder eenig materieel en moreel resultaat zijn gebleven zien de Engelschen thans geen anderen uit weg meer dan hun strijdmiddelen weer tegen Italië te beproeven. Doch reeds de eerste gevechtsdagen hebebn aan getoond, dat deze inspanningen even vergeefsch zullen zijn als alle vroege re pogingen, die de Engelschen in den sector van de Middellandsche Zee heb ben ondernomen. Het front van de As in Noord- Afrika staat even stevig als het Italiaansche thuisfront, waar de Britsche luchterreur zonder uit werking gebleven is. De bevolking van Milaan, Genua, en Savona heeft een houding aan den dag gelegd, die gelijk is aan de houding der bevolking van Keulen, Luebeck, Hamburg, Bremen, Rostock, Muen- ster, en andere Duitsche steden. geschonden neutraliteit. In Berlijnsche kringen acht men het bijzonder opmerkelijk, dat evenals bij de terreur-aanvallen op Duitschland, de Britsche terreur-aanvallen op Noord- Italië geen kerken en ziekenhuizen gespaard hebben. In dit verband wordt ook op het feit gewezen, dat de Brit sche vliegers oudergewoonte hun doel genaderd zijn onder bescherming van het neutrale Zwitserland. Britsche es kaders bommenwerpers vliegen te genwoordig boven Zwitserland als ging het om de natuurlijkste zaak van de wereld. Een neutraal land wordt daar mede zoo behandeld alsof het het op- marschgebied van Britsche luchtvlo ten is. Op het protest van de Zwitser sche regeering in Londen tegen de nieuwe schending der neutraliteit en souvereiniteit is van Engelsche zijde met de gebruikelijke uitvluchten ge antwoord. In Berlijnsche politieke kringen vraagt men zich af, of de be voegde Zwitsersche instanties het bij dit antwoord zullen laten. De sterkte van den vijand. De Engelschen hebben in Egypte hun offensief want als zooda nig moet inderdaad de actie, die de vorige week is' begonnen, wor den beschouwd ingezet met een sterke troepenmacht, voornamelijk bestaande uit Canadeezen, Nieuw- Zeelanders, Zuid-Afrikanen, Polen, Grieken en Gaullisten. Het is natuurlijk moeilijk te zeggen of de door de Engel schen zelf genoemde cijfers omtrent de door hen in dén strijd geworpen manschappen en pantserwagens juist zijn, doch het is mogelijk, dat hun strijdkrachten na de vernieti gende nederlaag, die het Acht ste leger indertijd heeft gele den, aanzienlijk versterkt zijn. Daartegenover staat, dat ook maarschalk Rommel allen tijd heeft gehad om zijn stellingen te versterken. De stelling van El Alamcin, die, naar mep weet, van de kust in Zuidelijke richting naar de Catar- ra-vallei loopt en omstreeks zes tig kilometer breed is, is over een groote diepte met vcldfortificaties versterkt en de strijd, die thans aan den gang is, verschilt in zoo- Te Nijmegen is Zondag een vormingsdag voor functionarissen der N.S.- D.A.P. en de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden gehou den, waarop o.a. Hauptdienstleiter Schmidt. de leider der hoofdafdee- ling vorming der N.S.B.. prof. dr. Van Genechten en de plv. Schu- lungsleiter der N.S.D.A.P., Kullmann het woord voerden. Een over- ticht van de zaal tijdens de rede van prof. dr. Van Genechten. Stapf-Borrius-Pax Holland m. Bekendmaking Geen reden voor ongerustheid in kustgebieden 's-GHAVENHAGE, 26 Oct. Officieel wordt medegedeeld: Gebleken is, dat het onlangs in de Nederlandsche Staats courant voor bepaalde deelen .van het land gepubliceerde vestigings. en verhuisverbod en de desbetreffende mede- deeling aan de pers, onder de bevolking in het kustgebied bezorgdheid hebben doen ont staan. In veihand hiermede -wordt erop gewezen, dat bijtijds zal worden medegedeeld, wie voor een evacuatie in aanmerking komt, zoodat een ieder rijkelijk gelegenheid zal hebben de v®r- Bischte maatregelen te nemen. Men wachte dus kalm af en probeeze niet overijld ergens anders in het land een nieuw onderkomen te vinden, waar bij de mogelijkheid bestaat, dat men niet voor evacuatie in aanmerking komt en men derhalve onjuiste maatregelen genomen heeft. r- verre van dien, welke zich bij vroegere offensieven in de Liby- sche woestijn afspeelde, dat toen de gevechten zich heen en weef bewogen en talrijke omtrekkende bewegingen werden gemaakt, waar mede soms weken verliepen, ter wijl thans de Engelschen met sterke pantserstrijdkrachten op de Duitsch-Italiaansche stellingen aanstormen, waarbij van druk op een bepaald punt der linie niet kan worden gesproken, daar het zwaartepunt van den strijd nu eens in het Noorden, dan weer in het midden of in het Zuiden ligt. De situatie kan als het ware van uur tot uur verwisselen. VERTROUWEN. Men heeft echter te Berlijn groot vertrouwen in de veldheerseigen schappen van Rommel, van wien bekend is, dat hij niet van houdt, zich aan een star operatie plan te honden, doch In moeilijke situaties bliksemsnel weet te han delen en te improviseeren. Eén ding Kan echter omtrent de gebeurtenissen in Egypte ge zegd worden en dat is, dat de ver rassing, die in dezen oorlog zulk een groote rol speelt, den Engel schen niet gelukt is. Ook de poging der Engelschen, te Marsa Mat roe in den rug van Duitsch-Italiaansche troepen te landen, waarbij zij gebruik maak ten van motortorpedobooten, die de Engelschen als „vestzakoorlogs- schepcn" betitelen, is mislukt door het snelle ingrijpen der vliegtui gen van de As, die de schepen dwongen, nog voor het bereiken van hun doel de wijk te nemen. Deensche Koning had ernstigen nacht KOPENHAGEN, 26 Oct. (D.N.B.) Omtrent den toestand van den Koning is hedenochtend de volgen de mededeeling uitgegevep: de Koning heeft een tamelijk onrus- tigen nacht gehad. Hedenochtend is de algemeene toestand weer eenigermaVp bevredigend en de krachten schenen iets beter. De temperatuur bedraagt 38,5, pols slag 70 en regelmatig. MEVROUW ROOSEVELT HOORT DE ALARMSIRENEN. Uit een bericht van den Engel schen nieuwsdienst blijkt, dat me- vruow Roosevelt vandaag, den eersten dag van haar officieele bezoek aan de Home Counties, door luchtalarm verrast werd. Voor het eerst hoorde zij de En gelsche sirenen. Zij had juist een toespraak tot leden van den Vrou welijken Hulpdienst gehouden, toén er alarm gemaakt werd. De opperbevelhebber der Duitsche oorlogsmarine. Grootadmiraal Rae- der, bezoekt een werf in Nikolajew. PK opname-Hoffmann-Stapf-Pax-Holland m. BEKENDMAKING Keuring der lichtingen 1904 en 1905 Alle manlijke Rijksduitschers der lichtingen 1904 en 1905 ook de genen die reeds door „Wehrersatz dienststellen der Heimat" zijn op geroepen, gekeurd, of aan wie dispensatie of uitstel gegeven is moeten zich als volgt voor de keuring melden: a. Uit de provincies Zuid-Hol land en Zeeland in Den Haag, school Frederikstraat 28: op 9-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters AJ; op 10-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters KS; op 11-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters TZ. b. Uit de provincie Noord-Hol land in: AmsterdamO, school Iepenweg 13: op 12-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters AJ; op 13-11*1942 's morgens 8.30 uur de letters KQ; op 14-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters RZ. c. Uit de provinces Friesland, Groningen, Drente -en Overijssel bij de Wehrmachts'komimandantur Zwolle, Rojensingel 13: op 16-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters AO; op 17-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters PZ. d. Uit de provincies Gelderland. Utrecht en Noord-Brabant in: Eindhoven, school Don Boscostraat 18: op 19-ll-i942 's morgens 8.30 uur de letters AH; op 20-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters IR; op 21-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters SZ. e. Uit de provincie Limburg bij de Wehrmachtkommandantur te Maastricht, Vrijthof 46: op 23-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters AE; op 24-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters F—H; op 25-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters IL; op 26-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters MP; op 27-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters QS; op 28-11-1942 's morgens 8.30 uur de letters TZ. Zij die voor deze aanmelding In aanmerking komen moeten hun identiteitsbewijzen en drie pas foto's in het formaat 37 bij 52 mm. in hurgerkleeding, zonder hoofd bedekking, meebrengen. Zij die een bril dragen moeten het recept voor hun bril meebrengen. Joden beihoeven niet te verschijnen. Aan hen die zich moeten mel den wordt het reisgeld 3e klasse tegen vertoon van het reisbiljet bij de aanmelding terugbetaald. Voorts krijgen zij bij afwezigheid uit hun woonplaats van langer dan acht hiur geld voor verterin- gen. De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. De Commissaris-Generaal voor de Veiligheid, w.g. RAUTER, S.S. Gruppenführer en luitenant- generaal der politie. GULBRAND LUNDE VERONGELUKT Minister dr. Gulbrand Lunde, de chef van het Noorsche departe ment voor Cultuur en Volksvoor lichting, is gieternacht met zijn vrouw bij een auto-ongeluk bij de Veer Waage aan de Romsdalfjord om het leven gekomen, zoo wordt officieel medegedeeld. De minister was per auto van Aalesund, waar hij gisteren op een vergadering had gesproken, onderweg naar Aanalsnes. Minister-president Quisling heeft min Liter Skancke belast met de voorloopige leiding van de zaken van het departement. Wegens frauduleuze handelingen De marechaussee heeft Zaterdag middag op het station Beverwijk gear resteerde de heer W. J. A. V., bur gemeester der gemeente Heemskerk. De arrestatie geschiedde met voor kennis van de hoogste Duitsche en Nederlandsche autoriteiten en staat in verband met het vermoeden dat door den burgemeester zeer ernstige frau duleuze handelingen zijn gepleegd. De geconstateerde fraude zou zich niet hebben voorgedaan met gelden der ge meente Heemkerk, doch met die van een ander officieel lichaam. Bovendien moeten bij het onderzoek meerdere bezwarende feiten op ander terrein aan het licht zijn gekomen. De heer V. is ingesloten in de ka zerne te Beverwijk. IJSLAND KIEST KOPENHAGEN, 26 Oct. (D.N.B.) De verkiezingen voor het Alting op IJsland die op 18 October ge.- houden zijn, hebben volgens de thans via Stockholm ontvangen, nog onvolledige berichten, in het bijzonder voor de partij der pro gressisten een zoo belangrijken achteruitgang gebracht, dat zij bijna de helft van haar tot dusver 20 zetels in het Alting schijnt te verliezen. Ook de zelfstandigheids- partij schijnt stemmen te hebben verloren, doch krijgt waarschijn, lijk een even sterke vertegenwoor diging in het Alting als tot dus ver, In de Stockiholmsöhe berich ten wordt er verder melding van gemaakt, dat alleen de Communis ten een vergrooting van hun aan hang kunnen boeken, terwijl ook de sociaal-democraten een vermin" dering der op hen uitgebrachte stemmen hebben moeten consta teeren. Maan Maan ivjaan op vanavond om onder 2038 IQ O O 101 1 Nov. löHUT 15Nov. L.K. tot morgenochtend E.K. Nov. 22 Nov. 8 Nov. Q r%/-f o.27 uur v.m N.M. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 26 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht van heden luidt als volgt: Aan het Egyptische front zijn nieu we en hevige aanvallen van den vijand, gesteund door pantserstrijd krachten, mislukt. Het aantal vijande lijke tanks, dat vernield werd, be draagt 104. Italiaansche en Duitsche luchtformaties hebben kampementen en opslagplaatsen achter de Britsche li nies gebombardeerd. 14 Toestellen werden door jagers van de spil neer geschoten tijdens luchtgevechten. Een poging van den vijand om in den rug van onze linies, in de zone van Mersa Matroe, te landen is te niet gedaan door snelle tusschenkomst van ge vechtsvliegtuigen, die de talrijke met troepen beladen motorbooten dwongen de actie te laten varen en rechtsom keert te maken. Een vaartuig vloog in de lucht, na door een bom te zijn getroffen. Een onzer duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. Een deel der bemanning is gevangen genomen. De familieleden zijn op de hoogte ge bracht. Boven Malta werden 3 Spit- fires, die trachtten onze bommenwer pers opi te vangen, in zee geschoten, getroffen door esoërteerende jagers. Tijdens luchtoperaties boven het ge- vechtsgebied der Middellandsche Zee zijn 4 Britsche toestellen door het Duitsche luchtwapen neergeschoten. 354 DOODEN IN GENUA. GENUA. 26 Oct. (Stefani). Vol gens de definitieve telling van het aantal slachtoffers van den Engel schen luchtaanval op Genua, be draagt het aantal dooden 354. voor het meerendeel ouden van dagen en kinderen. Teneinde het transport vanaf het meer naar hun hooggelegen stand plaats te vergemakkelijken, bouw den soldaten van een Duitsche sa- nitaire-compagnie in Lapland in hun vrijen tiid een transportbaan. PK Bringmann-O H-P H m. Haarden van verzet in Stalingrad vernietigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 26 Oct. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: ....Ten Zuidoosten van Noworos-.. sisk werden taai verdedigde steunpunten van de bolsjewis ten stormenderhand veroverd. Duitsche bergtroepen verover den in hardnekkige gevechten nieuwe, belangrijke bergstellin- gen ten Noordoosten van Toe- apse. Formaties jachtkruisers bestookten in scheervlucht de vijandelijke stellingen. Kroati sche jagers schoten 5 bolsjewis tische vliegtuigen neer. In den geheelen sector van het front mislukten plaatselijke tegenaan vallen en aanvallen onder zwa re verliezen voor den vijand. Een vijandelijke gevechtsgroep werd uiteengedreven. In Stalingrad vernietigden de aan- valstroepen vijandelijke haarden van verzet en veroverden verschei dene huizenblokken. Ten Noorden van de stad werd de aanval in een anderen voorstad voortgezet. Ont- lastingsaanvallen uit Zuidelijke en Noordelijke richting stortten deels in gevechten van man tegen man totaal ineen. Gevechtsvliegtuigen hielden de artillerie van den vijand ten Oosten van de stad in onafge broken aanvallen in bedwang. Duit sche jagers schoten 27 vijandelijke vliegtuigen neer. waarbij een eigen vliegtuig verloren ging. Onze troepen verijdelden aan het front aan den Don vijandelijke po gingen om deze rivier over te ste ken. In den centralen en Noordelijken sector wederzijdsche activiteit van stoottroepen. Duitsche en Roemeen- sche gevechtsvliegtuigen vielen overdag en s nachts het ravitaillee- ringsverkeer van den viiand op spoorlijnen en wegen aan. Zware artillerie van het leger plaatste in de baai van Leningrad verscheidene treffers op het bolsjewistische slag schip „Marat". Ontploffingen en branden werden waargenomen. In Egypte werden bij den over al succesvollen afweer van den grootscheepschén Britschen aan val den vijand zeer zware ver liezen toegebracht. Tot dusver werden 104 tanks als vernietigd opgegeven. De gevechten duren voort. Aanvallen van de Duit sche en Italiaansche luchtmacht richtten zich overdag en des nachts op gemotoriseerde for maties van den viiand. Messer- schmidtt-jachtkruisers schoten 4 vliegtuigen van het type Beau- fighter neer. Een vijandelijke landingspoging in den nacht van 23 op 24 October in het ge bied van Mersa Matroe -werd door het snelle ingrijpen van gevechtsvliegtuigen reeds op zee verijdeld. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen bestookten met goede uitwer king vliegveldinstallaties op de eilandvesting Malta. Ook aan de En gelsche Zuidkust vielen lichte Duit sche gevechtsvliegtuigen gisteren overdag voor den oorlog belangrij ke installaties op verschillende plaatsen met succes aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1