NOORD-HOLLAND ZEESLAG BIJ SANTA HZ EILANDEN VERANDERDE STRATEGIE DE STRIJD IN EGYPTE de gevechten bij el alamein belangrijk Verduister DAGBLAD VOOR Uitg.N.V. Uitg1. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureauz: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9 Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 et d. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11938 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 28 OCTOBER 1942 Vergeefsche Engelsche doorbraakpogingen SUCCESVOLLE STRAATGEVECHTEN IN STALINGRAD HOOFDKWARTIER - VAN D-EN VAN DEN FÜHRER, 27 Oct. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het gebied van Novoros- siisk hebben Duitsche formaties infanterie na verbitterde ge vechten een tankgrachtstelling der bolsjewieken bestormd. Bij de gevechten in de bergen ten Noordoosten van Toeapse is een vijandelijke hoogtestelling genomen en daarbij een inge sloten bolsjewistisch regiment voor het grootste deel vernie tigd. In den sector van den Terek hebben Duitsohe en Roemeensche troepen, gesteund door sterke for maties van het luchtwapcn, aan gevallen en reeds in de eerste da gen ruimtelijk en tactisch belang rijke successen behaald. In Stalingrad gaan de hardnek kige straat- en huizengevechten' met succes verder. Ten Zuiden van 'de stad heeft de vijand zijn vergeefsche ontlastingsaanvallen herhaald, waarbij hij zware bloe dige verliezen leed. Transportbewegingen der bolsje wieken op -spoorlijnen, wegen en waterwegen zijn ook. des nachts doeltreffend gebombardeerd. Ver scheidene transporttreinen werden vernield en in het Westelijk deel van de Kaspische Zee werden een tankschip en acht koopvaarders in brand geworpen, reap., zwaar beschadigd. Op 26 October verloor het Sow- jetluchtwapen in felle luchtgevech ten en door afweergeschut van het luchtwapen 60 vliegtuigen, 4 eigen toestellen worden vermist. De slag in Egype heeft met on verminderde felheid voortgang. Met gebruikmaking van nieuwe, sterke strijdkrachten trachtte de vijand tevergeefs door de stelling van "het Duitsch-Italiaansche pant- serleger heen te breken. Hij ver loor weer 111 tanks en 38 verken ningspantserwagens. Duitsch-Ita liaansche luchtstrijdkrachten vie len in steeds sterker zich herha lende vluchten de vijandelijke ach- terwaartsche verbindingen aan. Tijdens luchtgevechten schoten boven Noord-Afrika en boven de Middellandsche Zee 14 vijandelijke vliegtuigen neer. Boven Zuid-Engeland heeft het Duitsche luchtwapen gisteren uit gebreide aanvallen op industrie ën werfterreinen ten uitvoer ge- legd. DE SLAG IN EGYPTE De perspectieven van den strijd. BERLIJN, 27 Oct. (D.N.B.) In Duitsche militaire kringen ver klaart men vandaag, dat de be richten uit Londen over den loop der gevechten in Egypte thans aanmerkelijk voorzichtiger gewor den zijn, al verheelt men aan de Theems ook thans nog niet, dat 't doel van het Britsche offensief de vernietiging van het leger van Rommel en de verovering van de geheele kust der Middellandsche Zee is. Naar men hier verneemt, zijn de bewogingen der Engelschen ner gens over het voorterrein der Duitsche «stelling van El Alamein heengekomen, zoodat de voornaam ste gevechtslinie der astroepen in Egypte tot nog toe onaangetast is gebleven. Militaire deskundigen alhier leg gen vooral den nadruk op de om standigheid, dat van Engelsche zijde het aantal der voor deze operaties beschikbare tanks met duizend is aangegeven, zoodat de strijdkrachten der as de eerste 72 uur reeds kans hebben gezien meer dan 25 der vijandelijke tanks uit te schakelen. De pant serwagens der as hebben zich tot op dit oogenhlik nog, in het geheel niet gemengd in den slag. Bijzonderheden omtrent de kwes tie, of de Britten bij de gevechten nieuwe wapens gebruiken, zijn te Berlijn nog niet ontvangen. De groote afweersuccessen, die de DuitschItaliaansche strijdkrach' ten sedert het begin van het En gelsche offensief hgbben geboekt, bewijzen volgens de militairen al hier, dat men maarschalk Rommel niet kan verrassen. Vergeefsche Britsche lan. dings pogingen. BERLIJN, 27 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht heeft medegedeeld: Daar ook de Britsche luchtmacht bij haar aanvallen op de stellin gen aan het front van El Ala- mein ondanks haar numerieke su perioriteit de Duitsche en Itali- aasche vliegers niet konden ver hinderen, dat zij de vijandelijke ravitailleering zwaar troffen, poog de de vijand in den nacht van 25 op 26 October door een landing achter de stelling van El Alainein de doorbraak te bereiken. Te dien einde zouden bijzonde geoefende afdeelingen infanterie met motortorpedobooten ten Oos ten van Mersa Mat roe aan land gebracht worden. Dit werd door Italiaansche gevechtsvliegers tij dig ontdekt en gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers van de spil vielen daarop de landingsboo ten aan. Een der met munitie be laden motorbooten vloog door tref fers in de lucht. De overige sche pen moesten zich verscheidene malen getroffen en zwaar bescha digd naar het Oosten terugtrek ken. Den geheelen nacht en ook den 26sten October duurde in de stel ling van El Alamein de afweer- strijd voort. Ondanks hevige aan vallen van de luchtmacht op de Britsche reserves hadden de Brit ten versterkingen aangevoerd. De verwachte frontale aanval bleef echter uit. Inpaats daarvan duur de de druk op de vleugelstellingen voort.. Opnieuw werden zware pantsergevechten geleverd, waar in 'de spiltroepen zich superieur toonden. Tijdens de gevechten van de legerafdeelingen ontwikkelden zich voortdurend hevige luchtge vechten van de zee tot aan het dal van Kattara en van Mersa Matroe tot Alexandrië. Onverstoorbaar grepen de vlie1 gers van de spil in de gevechten te land in en bestookten de vijan delijke ravitailleering met bom men. Behalve talrijke munitie- en materiaaldepots vernietigden zij tot nu toe 37 Britsche vliegtuigen. Ondanks hun groot gebruik van troepen, pantserwagens en vlieg tuigen hebben de Britten tot nu toe geen van hun gestelde aanvals doelen bereikt. Te Nijmegen is Zondag een vormingsdag voor functionarissen der N.S.- D.A.P. en de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden ge houden. waarop o.a. Hauptdienstleiter Schmidt. prof. dr. Van Genech- ten en de plv. Schulungsleiter der N.S.D.A.P.. Kullmann, het woord voerden. De opmarsch der verschillende formaties. Arbeitsbereich der N.S.D.A.P.-Stapf-Pax Holland m Japansch Weermachtbericht Zware Amerikaansche verliezen Het geschut aan het front van EI Alamein vraagt bijzondere verzorging daar het fijne zand, hitte, koude en vochtigheid der koele nachten aan niensch en materiaal speciale eischen stelt. PK MittelstSdt-Atl-H-P-H m. TOKIO. 27 Oct. (DNB.) Om 20 uur 30 is officieel bekend gemaakt, dat de keizerlijke marine in een zee slag. die op 26 October van het aan breken van den dag tot in den nacht heeft geduurd, in gevecht met een machtige .vijandelijke vloot in de wateren ten Noorden van de Santa Cruz eilanden, vier vliegtuigmoedër schepen, een slagschip, een krui ser en een niet nader geïdentificeerd vijandelijk oorlogsschip in den grond heeft geboord en een slag schip. 3 kruisers, benevens een tor pedoboot jager zwaar heeft bescha digd. Ruim 200 vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten of ver nietigd. De verliezen van de Japan- sche strijdkrachten bedragen twee vliegtuigmoederschepen, die licht beschadigd werden en een eveneens licht beschadigde kruiser. Deze sche pen blijven echter bruikbaar en kunnen verder aan den slag deel nemen. Veertig Japansche vliegtui gen worden vermist. Deze slag zal den „Zeeslag in 't Zuiden van den Stillen Oceaan" worden genoemd. TOKIO. 27 October (DNB). Het keizerlijke hoofdkwartier maakt be kend. dat de Japansche zeestrijd- krachten in het gebied van de Salo monseilanden tusschen 25 Augustus en 25 October. dus in het ti.idvak tusschen den tweeden zeeslag bij de Salomonseilan: ~n en den zeeslag in het Zuidelijke ^el van den Stillen Oceaan de volgende algemeene suc cessen heeft behaald: Tot zinken gebrachte vijandelijke oorlogsbodems en transportschepen: het Amerikaansche vliegkampschip „Wasp" (14.700 ton), drie kruisers, vijf torpedojagers, zes -duikbooten. zes transportschepen en een mijnen veger. Ernstig beschadigde vijandelijke oorlogsbodems en transportschepen: een slagschip, een vliegkampschip, een kruiser, een duikboot, twee transportschepen en een mijnenve ger. Bovendien werd nog een ander vliegkampschip beschadigd. Neergeschoten en vernietigde vij andelijke vliegtuigen: 403 vliegtui gen werden neergeschoten en 97 op den beganen grond vernield. Boven dien werden 19 groote vijandelijke bommenwerpers van het type B 17 ernstig beschadigd. De Japansche zeestrijdkrachten leden de volgende verliezen: twee kruisers, twee torpedojagers, een duikboot en vijf transportvaartui gen werden tot zinken gebracht, terwijl een kruiser, drie torpedo ja- Italiaansch Weermachtbericht ROME. 27 Oct. In zijn wte-r- machtbericht no. 884 maaki het Ita liaansche opperbevel het volgende bekend: Ook gisteren heeft de veldslag in volle hevigheid gewoed aan het front van El Alamein. waar de vij and nieuwe aanzienlijke strijdkrach ten in het veld bracht om te probee- ren onze krachtsontplooiing te bre ken. Weer werden 111 vijandelijke pantserwagens en 38 gevechtsauto's vernield. Tijdens de gevechten van 25 October heeft het derde bataljon van het 61e regiment infanterie „Trento" zich onderscheiden door zijn vasthoudendheid en dapperheid De luchtmacht van de as ontplooide een groote activiteit door herhaalde lijk aanvallen te ondernemen op de centra der achterwaartsche verbin dingen van de Engelschen. Vijftien vliegtuigen werden vernield door Italiaansche en Duitsche jagers. Luchtgevechten boven de Middel landsche Zee eindigden ook in het voordeel van onze jachttoestellen. die zeven machines neerschoten. Een van onze verkenningsmachines is niet teruggekeerd. De familiele den van de opvarenden werden op de hoogte gesteld. Een van onze eenheden onder bevel van den cor- vetkapitein Carlo Brancia di Epri- cena heeft een vijandelijken onder zeeër tot zinken, gebracht. gers. een duikboot en twee trans portvaartuigen beschadigd werden. 26 Japansche vliegtuigen stortten zich met voorbedachten rade op vij andelijke doelen. 31 Japansche vlieg tuigen werden beschadigd. 78 Ja pansche vliegtuigen worden vermist. Een kijkje in de suikerfabriek „Hol land" te Halfweg, die thans op volle kracht werkt. Per etmaal verlaten ruim 3000 zakken ruwe sniker het bedrijf. Het bietensnijdsel ..wordt via enorme goten in de diffuseuren, die 4 ton kunnen bevatten, gestort en daarin uitgeloogd. J. A. Stevens-Pax Holland m Verzending van Kerstpak ketjes voor de Waffen SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando Neder land deelt ons mede: Pakjes voor vrijwilligers in de Waffen-SS en het legioen, die een veldpostnummer hebben, mogen al leen verzonden worden met de spe ciaal voor Kerstpakketten verstrek te zegels. z.g. Zulassungsmarken. Deze zegels worden aan de soldaten uitgereikt en door hen aan hun fa milieleden toegezonden. Zij zijn dus nergens anders verkrijgbaar. Door middel van deze zegels is het mo gelijk om Kerstpakketjes aan de vrijwilligers te zenden van 1000 gr. of 2000 gram. Voor 1000 gram moet men dus één zegel en voor 2000 gr. twee zegels opplakken. Voor de vrijwilligers, die een adr^ hebben, dus geen veldpost nummer. zijn geen zegels noodig en kunnen de pakjes zonder zegels verzonden worden. Het is van het grootste belang, dat de Kerstpak ketten vóór 30 November a.s. aan de post ter verzending afgege ven zijn. Van 10 November tot 25 December 1942 is het niet mogelijk, pakketjes te versturen zonder ze gels. welke zwaarder zijn.dan 20 gram. Vóór 10 November en na 25 De cember 1942 kunnen pakjes zonder zegels tot 100 gram verzonden wor den. Door deze regeling is er voor ge zorgd. dat alle kameraden ook wer kelijk met Kerstmis uw gave ont vangen. De pakjes moeten als volgt ge adresseerd worden: An das SS-Ersatzkommando Nederland Den Haag. Stadhouderslaan 132. Te zenden aan: Rang: Naam: Veldpostnr. of adres: Het SS-Ersatzkommando verzoekt de Nederlandsche bevolking, zich precies aan deze regels te houden, daar. gezien het groote aantal Ne derlandsche vrijwilligers, alleen op deze wijze een geregeld Kerstpak- kettenverkeer mogelijk is. Kinderen zonder geleide niet meer op de markt Sedert eenigen tijd is het aantal dief stallen uit kramen op de markten te Utrecht sterk toegenomen. De daders van deze diefstallen zijn voornamelijk jeugdigepersonen geweest. De Utrecht- sche gemeentelijke marktverordening bevat reeds in art. 10 de bepaling, dat minderparigen zonder behoorlijk ge leide zich niet op een afgesloten marktterrein mogen bevinden. Ten einde het stelen op de markt te be strijden, acht de burgemeester het ee- wenscht het verbod uit te breiden tot alle markten die in de gemeente wor den gehouden en tevens nauwkeuriger te omschrijven wat onder „behoorlijk geleide" dient te worden verstaan. De bestaande verordening is thans in zoo verre geijwijzigd, dat artikel 10 wordt gelezen als volgt: Het is een onder jarige, beneden den leeftijd van 16 jaar, verboden een der markten te betreden, anders dan onder geleide van een zijn ouders of van zijn voogd. Opzienbarend artikel van Dr. Dietrich Onder het opschrift „Verande ringen in de Strategie" publiceert de Voelkisoher Beobachter een nieuw artikel van rij koperschel dr. Dietrich, waarin ter inleiding gezeg wordt, dat het wereldburger- dom der democratie niet in staat is den werkelijken oorlogstoestand te begrijpen. Men ziet over het hoofd, of wil niet zien, dat door een revolutionnaire ontwikkeling nieuwe krachten zijn opgeko men, nieuwe technische moge lijkheden en fundamenteel veranderde organisaties van ruimtelijke grootheden op den voorgrond zijn getreden, die de perspectieven van den oorlog volkomen veranderd hebben. In hef gebrek aan algemeen geldige begrippen voor het be grijpen van het specifieke van dezen oorlog is de laatste mo tiveering gelegen voor de ver warring der geesten, die thans in de internationale discussie over het verloop van dezen oorlog haar orgiën viert en het den geallieerden mogelijk maakt met onserieuze bericht geving de onverschillige mas sa's te misleiden. Denkfouten der geallieer. den. Dr. Dietrich wijst er op, dat de tendentie der tegenstanders van Duitschland er naar uit gaat te verklaren, dat alles zal komen aks in 1914—1918. en schrijft: Hier zien wij ons geplaatst tegenover de, eerste der denkfouten, die uitgaan de van verkende voorstellingen over den aard van dezen oorlog leiden tot bedrieglijke conclusies omtrent zijn einde. In den wereld oorlog bleek de wijde ruimte de beste bondgenoot te zijn van on zen tegenstander. Toen kon hij bijna ongestoord uit reusachtige ruimten en over bijna alle zeeën de hulpmiddelen der wereld tegen, ons mobiliseeren. De wijde ruimte als Duitsch bondgenoot. In dezen oorlog echter, die Duitsch land door de ruimtegrijpende overwinning zijner wapenen, door de positie van Italië in de Middel landsche Zee en door de deelne ming van Japan aan den oorlog uit zijn nauwheid te voorschijn lieeV gebracht, blijkt de wijde ruimte vijandig voor de geallieerden. Uit jjezelfde wijde ruimte, die in 1914- 1918 de bron was van hun kracht, vloeien thans voor Brittanje en de V.S. alle zorgen hunner oorlogvoe ring voort, De Britsche zeelords verre kenden zich. Reeds de volledige ineenstorting hunner blokkadeverwaehtingen, zoo gaat de rijksperschef voort, bewijst, dat de ruimtelijke en verKeersstrategïsche perspectieven fundamenteel anders zijn dan zij. geloofden. Thans hebben de militaire be- heersching van het continent en zijn Westelijke kusten, van de IJs zee tot aan de Golf van Biscaje niet slechts de blokkade van Duitschland geschrapt van de kaarten van den generalen staf der Britsche zeelords, maar den spilmogendheden de mogelijkheid gegeven de kracht van ,haar con tinentaal Europeesche positie in de waagschaal hunner wereldwij de strategie te werpen. Daarbij komt Japans overheerschende en Maan Maan op vanavond om onder 21.18 q 12.29 1 Nov. 18.20 uur 15 Nov. L-K. tot morgenochtend E.K. 8 Nov. Q 22 Nov. n.m. 8.29 uur v.m. Rijksminister Dr. Goebbels volein digt op 29 October 1942 zijn 45ste levensjaar. Sandau-H H-St-P H m. Zwcodcl met kostbate schilderijen De justitieele dienst te 's-Graven- hage heeft dezer dagen den 39-jarigen kunstschilder J. B. aangehouden. Deze had vóór een particulier verzamelaar een collectie waardevolle schilderijen verkocht en het grootste deel van de opbrengst ten eigen bate aangewend. De collecties bestonden uit 18 schil derijen en 29 etsen, deels van beken de kunstenaars. Begin van dit jaar had B. de opdracht gekre^jfi de werken voor f 250.000 te verkoopen. Hij ver kocht ze ook inderdaad, maar voor f 87.000, van welk bedrag hij in eersten termijn f 11.900 ontving. Hiervan droeg hij slechts f3100 af en stak de rest in eigen zak. Zijn gezin liet hij er een reis van maken. Hij voldeed zijn «chulden ervan en deed verder tal van uitgaven. Scheidsrechter in een heg geslagen Het gerechtshof te 's-Hertogenbósch heeft uitspraak gedaan in de zaak te gen den vrachtrijder P. Sm. uit Uden, Bij den wedstrijd UdenZeeland op 21 Dec. van het vorige jaar heerschte een minder prettige sfeer, zoodat de scheidsrechter zich even voor het eind genoodzaakt zag den wedstrijd te sta ken. Verschillende toeschouwers stroom den toen het veld op en wilden hun woede op den scheidsrechter koelen, die tenslotte in een heg werd geslagen. De vrachtrijder Sm., die hiervan ver dacht werd, is thans door het Hof ver oordeeld tot 75 gld. boete. onaantastbare positie in de Oost- Aziatische ruimte. Duitschland, Italië en Japan, met hun strijd krachten onder en' op het water, zijn in staat de vitale zeeverbin dingen van hun tegenstanders door te snijden. Zij kunnen en zullen hun dan de wet van het handelen de optreden voor altijd ontnemen. De veilige Duitsche verbin dingswegen. De rijksperschef maakt ér op merkzaam op, dat de spilmogend heden weten, welke groote militai re beteekenis de ruimtelijke uit breiding van de continentale oor- logstQoneelen geeft aan hun trans port- en verkeersmiddelen 'die door het voordeel der binrienlmie, door de dichtheid van het spoor wegnet en het aaneengesloten ver- keersnet van continentaal Europa beveiligd zijn, terwijl in tegenstel ling daarmede de verbindingswe gen der geallieerden over den oceaan over de geheele wereld uit een-getrokken liggen en bjoot- steld zijn aan de voortdurende be dreiging der spilmogendheden. De tijd. Dr. Dietrich wijst er vervolgens -op, dat niet slechts de ruimte- als dimensionale .krachtbron van den totalen oorlog, maar ook. de tijd aan den kant van de spilmo gendheden staat. Het kernstuk van de 'Angel saksische strategie bestaat in de opvatting, dat de zeeheerschappij van Engeland en de Industrieels kracht der V.S. de beslissende fac toren zijn voor het behalen van de overwinning. Maar reeds hetver loop tot dusver van den oorlog heeft bewezen, dat deze conceptie verouderd en foutief is. „Wij zien", zoo besluit dr. Dietrich, „dat de spilmogendheden en hun hondge- nooten op het schaakbord van het spel der krachten beschikken over goede en sollede posities voor den eindstrijd."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1