NOORD-HOLLAND Ontlastïngsaanvallen bij Stalingrad afgeslagen DAGBLAD VOOR Amerikaansche methodes De slag in den Stillen Oceaan Groote bankbiljottendiefstal voor de rechtbank Dc arrestatie Vbn den burgemeester van Heemskerk Uit#?.N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie, en Administratlebnreaux: SCHAGEN: .Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - ,DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariet Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke kortinff. Rij zen worden od aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11939 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDERDAG 29 OCTOBER 1942 Naar aanleiding van den zinloozen aanval op Japansch gebied, waarbij vanuit vliegtuigen zelfs op groe schoolkinderen werd geschoten zoogenaamd om de jeugd al vroeg vertrouwd te maken met kogels heeft de Japansche regeering beslo ten de verantwoordelijke piloten, die in Japansche handen vallen, niet meer als krijgsgevangenen te be schouwen. maar als internationale misdadigers te doen terecht staan. De Amerikaansche minister Stim- son heeft thans verklaard, dat de Vereen igde Staten zich streng aan de Geneefsche confenüe hebben houden, maar het is volkomen frijpelijk, dat ook in Duitsche ringen een dergelijke verklaring met de noodige reserve is ontvan gen. Men herinnert in dit verband aan de reeds eerder geconstateerde Ame rikaansche inbreuken op het vol kenrecht en men wijst er b.v. op. dat de destijds uit Canada gevluchte Duitsche vlieger-officieren, toen zij met veel moeite uit het met Duitsch land in oorlog zijnde land ontsnapt waren, in het toen nog neutrale ge bied der Vereenigde Staten geboeid werden en als misdadigers werden behandeld. Amerikaansche magazins en tijd schriften hebben zien steeds be- Sverd. de misdadige methoden bij e oorlogvoering, door Duitschlands vijanden toegepast, als heldendaden te verheerlijken. Er was toen geen Amerikaan, die aan de Geneefsche confentie dacht o£ het noodig vond. daaraan te her inneren. Dat gebeurt eerst thans nu men in Japan doeltreffende maatregelen neemt om aan uitwassen in de oor logvoering een einde te maken. Het is aan de voortdurend scher pere oorlogvoering en aan de pre caire positie der geallieerden te wij ten. dat men steeds minder aan dacht schenkt aan wat in rustiger tijden als algemeene regelen voor een faire men zou het kunnen noemen ..sportieve" strijdwijze werd vastgesteld. Oorlog moet een krachtmeting tusschen legermach ten blijven, een strijd tusschen mi litairen van alle legeronderdeelen. waarbij aantal, bewapening en ka raktereigenschappen - voornamelijk uithoudingsvermogen aan en achter het front. den doorslag moeten geven. Machtsmisbruik tegenover weer- loozen. in welken vorm ook ge pleegd. is in strijd met de opvattin gen van recht en mensehelijkheid en waar men den laatsten tiid van Amerikaansche ziide herhaaldelijk' inbreuken op het volkenrecht con stateert. is het zeker wënscheliik op datgene wat niet veroorloofd is. nog eens nadrukkelijk de aandacht te vestigen! Beauifrsgfe voor ll.-HolM naar Mecklenburg HAARLEM, 29 Oct. De Beauftrag- te van den Rijkscommissaris voor de provincie Noord-Holland, W. Unger, die 1 November a.s. zijn functie neer-- legt om op uitnoodiging van den Rijks- jeugdleider de leiding op zich te ne men van de Hitler-jeugd in het gebied Mecklenburg, heeft gisteren afscheid genomen van tal van instanties en personen in deze provincie waarmede hij voortdurend zoo nauw heeft sa men gewq^ct. De heer unger gaat zich thans weer aan een taak wijden die ook vroeger zijn bijzondere voorliefde had. Reeds kort nadat hij in 1927 tot de N.S.D. A.P. was toegetreden formeerde hij Een Sovjet-station wordt in stormaanval genomen. - trekken de manschappen verder het station binnen. PK Plenik-Atl-H-P H m. Nieuwe wijken veroverd Verbitterde gevechten in stelling van EL ALAMEIN W. UNGER, Beauftragte van den Rijkscommissaris voor N.-Holland. Foto A. Peperkamp. immers ln Mecklenburg, zijn geboorte land (hij werd daar 9 Febr. 1909 gebo ren), de Hitlerjugend, waarvan hij thans wederom de leiding op zich neemt. Ool^ anderszins was de heer Unger actief werkzaam voor de N.S. D.A.P., o.a. als lid van den Groot- Duitschen Rijksdag. Tijdens den oor log in Frankrijk geraakte hij als in- fanterie-officier in den stijd tegen een Engelsch regiment zwaar gewond. Zijn verdiensten werden erkend door de verleening van het E.K. II en E.K. I, loomede* het Infanterie-Sturmabzei- chen. In den kflrten tijd dat de heer Un ger in onze provincie werkzaam is geweest, (hij ving zijn taak op 15 Ja nuari van dit jaar aan) heeft hij zich voortdurend toegelegd op de bevorde ring van de goede verstandhouding tusschen Duitschland en Nederland en zich in het bijzonder ook voor alle Ne- derlandsche problbmen geinteresseerd, waarvan hij blijk gaf door steeds weer het persoonlijk contact met de Noord- hollandsche bevolking te zoeken. In dit verband kunnen wij b.v. herinne- UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 .October. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Zuidoosten van Noworos- siisk hebben Duitsche troepen na dagenlange zware gevechten non domineerende hoogte ver overd. In het gevechtsgebied ten Oosten van Toeapse werd epn borgstelling stormender hand genomen, die door talrij ke kazematten was versterkt en hardnekkig verdedigd werd. Al le tegenaanvallen van den vij- ind werden bloedig algeslagen. In hetzelfde gevechtsgebied be streed de luchtmacht de stel lingen van den yijand, alsmede stad- en havengebied van Toe apse. Een koopvaardQschip van 6000 brt. werd door bomtreffers beschadigd. Ten Westen van de Terok'maakte de eigen aanval ook gisteren goede vorderingen en leidde tot omsingeling van vijandelijke strijdkrachten. Te Stalingrad drong de Duitsche aanval ten Oosten van de broodfa briek tot aan de Wolga door bracht' daarmede een vrij groot huizengebied, dat door den. vijand sterk bezet was, ten val. Formaties van de luchtmacht grepen met goe de uitwerking in deze gevechten in. Ten Zuiden van de stad sloeg in fanterie in zware gevechten her haalde ontlastingsaanvallen van de Sowjets af. Op spoorlijnen en aan de Kaspi sche Zee leed de vijand door de Duitsche luchtaanvallen zware ver liezen. Elf transporttreinen werden vernietigd. Drie koopvaardijsche pen met een gezamenlijken inhoud vèn 3000 brt. werden tot zinken ge bracht, een tankboot, een koopvaar der én twee bewakingsvaartuigen werden in brand geworpen, resp. beschadigd. Aan het front van de Don sloegen Roemeensche troepen, door hun eigen gevechtsvliegtuigen goed on dersteund, den vijand naar de Dón vlakte terug. De hevige, maar succesvolle afweergevechten in de stelling van El Alamein duren voort. Vooral in den Noordelijken sec tor leidden de wederzijdsche aanvalléh en tegenaanvallen tot een verbitterden strijd van de infanterie en pantserformaties, waarbij een bijzonder fel om- ren aan de groote reis die de Beauf tragte maakte door onze provincie om zich op de hoogte te stellen van de pro blemen en toestanden die zich hier voordeden. Het Is algemeen bekend, dat hij zich ook op andere wijze oriën teerde, o.a. wat de historie en de volks cultuur van ons gewest betreffen. Het nauwe vriendschappelijke con tact met de autoriteiten en de bevol king van ons gewest was goeddeels een gevolg van het feit, dat de heer Unger zich een goed begrip van onze provincie had eigen gemaakt, wat hem vergemakkelijkt werd doordat hij als Mecklenburger den landbouw van na bij, kent en hier dus op bekend terrein werkzaam was. Tot enkele genoodigden hield de heer Unger gister in zijn werkkamer te Haarlem een korte maar hartelijke toe spraak ter afscheid. Hij zeide o.m., dat hij de Nederlanders heeft leeren keh- nen en waardeeren en in zijn ambtspe-, riode veel goeds van hen ondervonden heeft. De heer Unger besloot met den wensch, dat de toenadering tusschen Duitschland en Nederland, die hij in zijn provincie heeft zien groeien zich ook verder zal ontwikkelen. streden belangrijk hoogtepunt uiteindelijk in eigen handen bleef. De vijand verloor daarbij opnieuw 53 pantserwagens. In hevige luchtgevechten schoten Duitsche en Italiaansche jacht- vliegers.21 Britsche vliegtuigen omlaag. Een toestel werd door de luchtdoelartillerie neerge haald. Bij vluchten boven de kust van West-Frankrijk werden gisteren 3 Brioche vliegtuigen in lucbtge- vecmen neergeschoten. Op den avond van 27 October vlogen eenige lichte bommenwerpers onder be scherming van het sterk mistige weer het Noord-Duitsche kustge bied binnen en veroorzaakten eeni ge verliezen onder de bevolking. Overigens ontstond er slechts ge ringe schade aan gebouwen en ma- terieele schade. De zender,Londen heeft gis teravond bekend gemaakt, dat de Duitschers door bemiddeling van het Roode Kruis het voor- atel gedaan zonden hebben voor een wapenstilstand te Staling rad van vier dagen. De onder handelingen zouden eohter mis lukt zijn. Het opperbevel van de weermacht verklaart hierom trent, dat deze bewering een der gebruikelijke leugens van de Britsche regeering is, waar mede zij de niet te stuiten in- eenstorting der verdediging van Stalingrad zoekt te verdoe zelen. Nieuwe Staatsleening "s-GRAVÈNHAGE, 28 Oct. Naar wjj van bevoegde zijde ver nemen zal Dinsdag 3 November a.s. het prospectus verschijnen van een 31/2 procent Nederlandsche staatsleening groot f 1 milliard, ^waarvan bereids f 400.000.000 is geplaatst. De leening heeft een looptijd van 20 jaar en zal wor den uitgegeven tegen den koers van 99 1/2 procent. De inschrijving wordt open gesteld op Dinsdag 10 November, terwijl de storting zal moeten geschieden óp Dinsdag 1 Decem ber a.s. De stukken dezer leening zullen dezelfde beleeningsfaciltteit genie ten, als bij de vorige leening werd toegestaan. 'I Italiaansch Weermachtbericht ROME, 28 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht van heden luidt: Aanvallen en tegenaanvallen van pantserformaties en infanterie zijn el kander aan weerszijden opgevolgd, in het bijzonder in den noordelijken sec tor van het Egyptische front. Een be langrijke, mei groote verbetenheid om streden positie bleef in onze handen, na felle gevechten. De vijand verloor gisteren 53 tanks, die vernield of buit gemaakt werden. Tijdens levendige Bevechten boven de slagvelden werden 21 Britsche toestellen neergeschoten, 11 door Italiaansche jagers en 10 door Duitsche. Een twaalfde stortte, getrof fen door afweerbatterijen, neer. Vijf onzer vliegtuigen zijn niet teruggekeerd van de operaties. i WÊÊMé. Een Duitsche waarnemingspost bij Garet-El Himeimat, het Zuidelijk ste regiment van het Alaraein-front PK Mittelst5dt-Wfr-Po-P H m. Op 1 Februari kwam de directie van een groote drukkerij te Amsterdam tot de onaangename ontdekking, dat er voor f 28.000 aan zilverbons was verdwenen. De chef van de waarde- afdeeling miste dien dag vijfhonderd bedrukte vellen, die gereed lagen en alleen nog gesneden moesten worden. De polftie stelde een pigtebreid on derzoek in. Een verhoor van het per soneel leverde echter niets op. De nummers van de gestolen zilverbons werden gepubliceerd eh een groote belooning werd uitgeloofd. Na eenigen tijd er waren reeds 700 gestolen zilverbons bij de politie terechtgeko men vond men een spoor. Een cassière van een bioscoop ont ving van een meisje een zilverbon met een der genoteerde nummers. Zij waarschuwde de politie en het bleek, dat het meisje op haar beurt de gulden gekregen had van een vrouw uit Am sterdam-Zuid. Die vrouw was de echt- genoote van den liftbediende vande drukkerij. Deze man werd gearres teerd en het duurde niet lang of hij bekende den diefstal te hebben ge pleegd in samenwerking "Inet twee vrienden. Gisteren stonden de drie mannen, de 44-jarige liftbediende, een 48-jarige timmerman en een 45-jarige vischven ter-, terecht voor de rechtbank te Am sterdam. De liftbediende bekende het 'plan te hebben gemaakt. Hij had een laag sa laris, waarvan hij moeilijk kon rond komen en omdat zijn vrouw en zoon ziek waren en versterkende middelen noodig hadden, had hij naar andere middelen uitgezfén. Opshag was hem geweigerd en hii was tenslotte tot dief stal gekomen. Hij had een valschen sleutel laten maken, waarmede hij de toegangsdeur en een ijzeren hek in de drukkerij had geopend. Voor de bui tendeur had hij gebruik gemaakt van een sleutel die op het kantoo^lag, Om een proef te nemen had hij reeds en kele dagen vroeger twee vellen zil verbons meegenomen. In den nacht van 31 Januari op 1 Februari namen zij gezamenlijk vijfhonderd vellen mee. Ook de beide andere verdachten leg den een volledige bekentenis af. De timmerman, een der „verhuizers" uit de beruchte Neyenrodezaak, haa zich lang goed gehouden, doch toen hem werd gevraagd mee te doen bij dezen belangrijken diefstal was hij op nieuw gevallen. De vischventer was ziekelijk en de zeer moeilijke omstandigheden waarin hij verkeerde, hadden hem tot een wil lig slachtoffer gemaakt. Een der grootste gedurende dezen oorlog Hoewel de zeeslag in het Zuidelij ke deel van den Stillen Oceaan nog aan den gang is en het totale resultaat der operaties derhalve nog niet te overzien valt, kan reeéjp thans gezegd Worden naar men in Japansche marine kringen verklaart dat hier spra ke is van een der grootste zeesla gen sinds hét uitbreken van den oorlog De vijand had hier gepoogd om met de sterkste strijdkrachten een offensief tegen de Salomons eilanden en de aldaar geconcen treerde Japansche marines trijd- macht te ontketenen, teneinde in dit gebied een beslissing te foreee- ren. Deze poging is volkomen mislukt. Het gisteren door het Keizerlijke hoofdkwartier uitge geven communiqué duidt op deill zwaren -slag, dién de vijand reeds op den eersten dag van den strijd geleden heeft. Reeds thans kan geconstateerd worden, dat de hoofdstrijdmacht van den vijand vernietigd is. Men wijst er hier voorts op, dat het/Amerikaansche offen sief in het geheel niet als een verrassing 'jewam. Er waren van Japansche zijde dien overeenkomstige toebereidselen getroffen. Systematisch en vol gens strategische plannen Wa ren de vloot- en luchtstrijd krachten over verschillende punten verdeeld en deze stra tegie heeft mede bijgedragen tot het succes van den eersten dag. De officier van justitie, mr. A. S. de Muinck Keiker, uitte in zijn requisi toir zijn waardeering voor het belang rijke werk, dat' door de centrale re cherche en die van het Bureau Pieter Aertszstraat is verricht. De verdachten hebben, zoo zeide de officier, een formidabelen slag gesla gen. Tienduizend zilverbons van een gulden zijn nooit §chterhaald, zoodat de schade ongetwijfeld belangrijk is. Hij eischte tenslotte tegen den lift bediende 2 1/2 jaar, tegen den timmer man 2 1/2 en tegen den vischventer 2 jaar gevangenisstraf, allen met aftrek van voorarrest. De verdedigers pleitten clementie. De rechtbank zal op Woensdag 11 November uitspraak doen. Maan op 22.04 1 Nov. L.K. 8 Nov. N.M. Maan vanavond om onder iq io 13-20 18.18 uur I5Nov. tot morgenochtend E.K. 8.31 uur ""vj\T Britsche bommen op on» land Een doode en gewonden onder de bevolking. 's'-GRAVENHAGJS, 28 October. Tengevolge van het neerwerpen van bommen door Britsche vliegers boven Nederlandsch gebied zijn wederom twee woonhuizen nagenoeg vernield, andere zwaar, resp. licht beschadigd. Onder de burgbevolking vielen 1 doo de en verscheidene zwaar-, resp. licht gewonden. GOOTE HOEVEELHEDEN GRAAN NIET VERANTWOORD. In Vlodrop bij Roermond hebben ambtenaren van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening gecon stateerd. dat daar groote hoeveel heden graan niet werden verant woord en frauduleus werden ge- dorscht. Verschillende landttouwers werden gearresteerd. Na het eerste onderzoek zijn de meesten weer in vrijheid gesteld. Echter is zekere op 't V. op last van de justitie in het huis van bewaring te Roermond ingesloten. Het onder zoek wordt voortgezet. Fraude met gelden van Winterhulp? Nadere bijzonderheden niet gewaar kunnen wor- BEVERWIJK, 28 Oct. De ar- rtstatie van den burgemeester van Heemskerk heeft begrijpelijk niet alleen in de betreffende gemeente, doch in de geheele streek Kenne- merland groot opzien gebaard. Reeds het feit, dat tot de aan houding van een burgemeester wort -overgegaan, bewijst onom wonden, dat zeer ernstige zaken aan het licht moeten^ijn getreden. Zooals gemeld, is de arrestatie ge schied onder verdenking van frau de. Wij vernemen thans, dat de frauduleuze handelingen gepleegd zoud<en zijn met de gelden welke toebehoorden aan Winterhulp Ne derland. De grootte van hét be drag naar verluidt slechts een 300 gulden speelt in deze zaak een ondergeschikte rol, doch van groo.ter, ja van alles overheer- schend gewicht lijkt het feit, dat het vergrijp zou hebben plaats ge had met Winterhulpgelden De zaak komt hierop neer. (lat het hoofd van de gemeente Heems kerk zou hebben nagelaten het ge noemde bedrag van 300 gulden aan Winterhulp af te dragen, al thans te 'verantwoorden, welke som door hem was ontvangen als uitvloeisel van een dezen zomer in Heemskerk gehouden kermis. Tusschen den burgemeester en den kermisexploitant Vader uit Win kel was n.1. een regeling getroffen waarbij laatstgenoemde door stor-, tïng van 300 guWen ten voordeële van Winterhulp, het recht ver kreeg van 25 t.e.m. 28 Juli aldaar een kermis te organiseer'en. Hoe en door wien de zaak aan het rollen is gebracht, zijn wij den. Bij het politioneel onder zoek moet echter zijn gebleken, dat omstreeks Augustus door den burgemeester flinke beta lingen aan schuldenaren flink voor zijn „doen" althans zijn gedaan, naar men thans veronderstelt met de gelden welke aan Winterhulp ten goede hadden dienen te komen, Dat het in deze zaak om een betrekkelijk zoo gering bedrag gaat, teekent den hopeloos slech ten financieelen toestand van den burgemeester ten voeten uit. Dat een magistraat voor een zoo lutte- lë som gelds zijn positie op het spel zet en zich daarbij niet zou hebben ontzien, zich te vergrijpen aan Winterhulp-gelden, zou het bewijs inhouden, dat de betrokke ne niet eeni'g licht meer heeft ge zien in de financieefle impasse, waarin hij sinds vele jaren ver keerde en welke zioh klaarblijke lijk steeds meer heeft toegespitst. Wat de overige feiten betreft, welke bij het politie-onderzoek aan het lioht zouden zijn gekomen, vernemen wij, dat het hier in hoofdzaak gaat om een partij z.g. baggerturf, welke de burgemeester voor de gemeente'Heemskerk had gekocht, maar waarvan hij een zeer groot gedeelte voor eigen ge bruik zou hebben bestemd. Inder daad moet in de" ambtswoning van den burgemeester een belangrijke hoeveelheid van de bewuste turf zijn aangetroffen. De burgemeester bevindt zich nog steeds in arrest in de mare chausseekazerne hier ter plaatse. Kerstpakketten voor de SS-mannen aan het Oostfront. Honderden pakketten gaan van hand tot hand. vrachtauto na vrachtauto wordt vol geladen. De kistjes zullen de man nen aan het Oostfront eenige blijde oogenblikken bezorgen. Polygoon-Meü er-Pax Holland m Van alles wat uit dorp en stad In waschtobbe gevallen en verdron ken. In de Hofpoelstraat te Brunssum is het 20 maanden oude kindje van de familie R. in een waschtobbe gevallen en vérdron- ken Doode lijk ongeval. In de mijn Julia te Eygelshoven is gisteren de mijnwerker Dika, wonende in het Wolradorp te Ubaoh over Worms, doodelijk verongelukt. Bende Jeugdige boefjes gevat. De recherche te Hilversum beeft een achttal jeugdige dieven e# in brekers, benevens enkele ouuere helers gearresteerd, die zioh schul dig hebben gemaakt aan zeer tal rijke diefstallen en inbraken. Zij hebben o.a. vele diefstallen van horloges en portefeuilles in dg paatselijke zweminrichtingen ge pleegd, stalen voorts fietsen en bleken ook verscheidene inbraken op hun geweten te hebben, waar bij de buit niet gering was. Zij verkochten de gestolen goederen tegen hooge prijzen en maakten den winst aan koek, cigaretten, e.d. op. Ned. Bank geeft iy2 ton aan winterhulp. De Nederlandsche Bank heeft aan Winterhulp een bedrag van f 150.000.— ter beschik king gesteld als bijdraee tot het welslagen van het Winterhulp- werk in de komende maanden. Handelaar Isa persoonsbewijzen ge grepen. Het was de politie ter oore gekomen, dat een 23-jarige metselaar in Hilversum zich schul dig maakte aan handel in per soonsbewijzen. Twéé reohertóheurs vervoegden zich daarom gisteren aan zij woning, waarna de man spoedig in den va-1 ilep. De politiebeambten kochten irame- lijk een persoonsbewijs voor f 20b maar onmiddellijk na .de transac tie werd de metselaar geknipt. Twee persoonsbewijzen, welke in beslag konden worden genomen, bleken door de oorspronkelijke eigenaressen,, twee Amsterdamsche dames, verloren te zijn. 5000 gulden op een Winterhulp- lot gewonnen. F.en fabriek* arbeider van de N.V. Junke'r rij wielen te Apeldoorn heeft op een lot in de loterij van Winterhulp f 5.00Q gewonnen. Goede Nederlanders weten, dat zij hun volk dienen, door lid te worden van den Neder- landschen Volksdienst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1