NOORD-HOLLAND stormenaer veroverd Eerste Bijeenkomst van den Raad voor de Volksgezondheid Verduister DAGBLAD VOOR Verder doorgedrongen in industriegebied van Staiingrad De slag bij de Salomoas-eilaadeo Van een iongen arbeider die hooger op wilde Uitg.N.V. Uit*. Mi]. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureau: SOHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Eonin^str 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tariel. Gewone advertenties 11 ct p. mjn. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11940 4 pagina's Hoofdredacteur* A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 30 OCTOBER 1942 HYENA'S DER EVACUATIE Door de bezettende overheid moe ten van tüd tot tijd maatregelen ge nomen worden, die voor de betrok kenen vaak minder aangenaam zijn en in vele gevallen ingrijpend ge noemd kunnen worden. Wij zijn echter nog maar al tezeer geneigd om te vergeten, dat wij in oorlogs tijd leven en dat wij. in vergelij king met andere landen in vele op zichten een bevoorrechte positie in nemen. En wanneer de een of andere maatregel genomen of zelfs maar overwogen wordt, dan gelooven wij bovendien eerder de meest fantas tische en oncontroleerbare geruch ten dan de sobere officieele publi caties. De verordeningen, die ten slotte uitgevaardigd worden om de schade, veroorzaakt door bepaalde maatregelen, zoo klein mogelijk te maken, zijn voor velen een welkome aanleiding tot nieuwe onrustwekken de voorspellingen. Tegen de overdreven geruchten, tegen het gevaar om een willig oor te schenken aan allerlei wilde voor spellingen en kwaadaardige verzin sels is reeds genoeg gewaarschuwd. Wie hiervan het slachtoffer wordt, verdient eigenlijk geen medelijden. Wie eerder den man gelooft, die met stelligheid weet „dat de neef van mijn vrouw gehoord heeft van een kennis van een kennis, die het weten kan enz.", dan de officieele publicaties, moet werkelijk maar eens door schade en schande wijs worden. De man, die zijn kostbaar tafel zilver in den grond begroef, omdat je nu eenmaal niet weten kunt en omdat er „geen gerucht is of er zal wel een vlekje aan zijn", is voldoen de gestraft, wanneer hij het na een jaar of wat onherstelbaar gehavend weer te voorschijn heeft gehaald. Geruchtenverspreiders zijn er al tijd geweest en zullen er wel altijd blijven, ook in normale tijden. Fan tasten en menschen. die geheimzin nig moeten doen of zich tot eiken prijs interessant willen maken vindt men overal en hun aantal is grooter dan wel eens vermoed wordt. Erger wordt het. wanneer geruch ten uit kwaadaardigheid of met boos opzet verspreid worden. De verspreiders vormen een gevaar voor onze samenleving en tegen hen kan niet streng genoeg worden op getreden. Ditmaal willen wij het echter niet over de geruchtenver spreiders goed- of kwaadaardig, hebben. Er is een andere, kleinere groep, die meer de aandacht ver dient. Deze menschen kunnen het best betiteld worden als de hyena's van het gerucht, de aasgieren, die reeds van te voren schijnen te bemerken, dat zich een aantal van hun mede- menschen in nood bevindt en die hiervan op onmenschelijke wijze gebruik maken. Wii hebben er reeds velen leeren kennen. De bonnen zwendelaars. de „deken- óf fietsen" vorderaars, de gewetenlooze specu lanten op het leed of de angst van medemenschen. De niets ontziende profiteurs, de lijkenschenders van -dezen oorlog. De iongste maatregelen, genomen in verband met de evacuatie van be paalde kustgebieden, hebben deze categorie van duistere elementen weer doen vermeerderen. De hye na's van de evacuatie zijn reeds ge- signaliseerd. Speculeerende op de angst van velen, die in de kustge bieden wonen, zagen deze hyena's reeds gouden bergen in het ver schiet. Zevenhonderd gulden moest een verhuizer hebben, wanneer hij ter zijner tijd een bewoner in de omgeving van Den Haag zou ver huizen. Dat geld was slechts „sleu- telgeld". de verhuizing zelf moest apart betaald worden. In andere gevallen werd niet minder dan tweeduizend gulden ge vraagd voor een verhuizing over een afstand van nog geen honderd kilo meter. Werden bezwaren gemaakt of durfden de betrokkenen wijzen op de bestaande verordeningen, dan haalde de verhuizer de schouders op. Een zijdelingsche toespeling op het gevaar dat het meubilair liep, wanneer niet goedschiks de ge vraagde som betaald werd. was meestal voldoende. Ook een aantal makelaars en wo- ningbureaux meenden te kunnen profiteeren van de evacuatie-angst. Ook hier werden sleutel- en steek- gelde.n gevraagd, die alle perken te buiten gaan. De hyena's van het gerucht heb ben een nieuw arbeidsveld gevon den. Het is daarom te hopen, dat de ernstige waarschuwingen, die de Gemachtigde van de Prijzen gege ven heeft, bijtijds door daden ge volgd worden. Aan de schaamteloo- ze exploitatie van ons volk door een gewetenlooze groep van profiteurs moet ten spoedigste een einde ko men. Dr. Goebbels45 jaar Vandaag viert de Duitsche minis ter van propaganda dr. Goebbels zijn 45sten verjaardag. Alle Berlijn- sche bladen schenken aan dit feit bijzondere aandacht. In bijna alle bladen staat een foto van den mi nister. Alle bladen vestigen er de aandacht op. dat dr. Goebbels in de worsteling om het bestaan van de Duitsche natie op een van verre zichtbare en verantwoordelijke plaats staat. TOESTAND KONING CHRISTI- AAN BEVREDIGEND. KOPENHAGEN, 29 Ocl. (D.N.B.) Omtrent den toestand van den Koning is vanochtend door de be handelende gencesheeren het vol gende medegedeeld: De Koning was vanochtend na een gestoorden slaap ietwat ver moeid, maar zijn toestand is ove rigens bevredigend, en de beter schap duurt voort. De temperatuur bedroeg 38,2, de polsslag 68. In enkele dagen verscheidene bolsjewistische divisies verslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Oct. Het opperbe vel der weermacht maakt be kend: In het Westen van den Kauka- sus hebben de Duitsche troepen vijandelijke tegenaanvallen afge wezen op de bergstellingen, de laatste dagen veroverd. Kroatische jagers schoten 6 Sowjet-vliegtuigen bij een eigen verlies neer. Ten Westen van de Terek hebben Roemeensche troepen tezamen met Duitsche bergja- gers, de door den vijand ver sterkte en taai verdedigde stad overd. De ten Noordoosten van Naltsjik ingesloten vijan delijke strijdkrachten werden in den strijd vernietigd of ge vangen genomen. Daardoor zijn binnen vier dagen ver scheiden Sowjet-divisfes uit eengeslagen, tot nn toe meer dan 7000 gevangenen gemaakt en 60 stukken geschut, 38 tanks en een groote hoeveelheid an der oorlogstuig buitgemaakt of vernietigd. Te Staiingrad hebben onze troe pen na den afweer van verschei den tegenaanvallen andere deelen van het industrieterrein en blok ken huizen stormenderhand ver overd. Ontlastingsaanvallen van sterke, door tanks gesteunde vijan delijke strijdkrachten op de Duit sche stellingen ten Zuiden van de stad bezweken, zooals tot dusver nog steeds, onder zeer zware ver liezen voor den vijand. Afgezien vftn sterke activiteit boven de stad bombardeerde de luchtmacht bij dag en bij nacht vijandelijke vlieg velden, batterijstellingen en trans portbewegingen. In het Noordwesten van de Kas pische Zee zijn twee vrachtbooten ROME, 29 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht van heden luidt als volgt: De hevige veldslag, die sedert vijf dagen geleverd wordt aan het front van El Alamein, heeft ook gisteren nieuwe en felle aanvallen van den vijand gezien, waartegenover de strijd krachten van de spil een verbeten weerstand boden. Wij hebben nog eenige tientallen pantserwagens ver nield en verscheidene honderden ge vangenen gemaakt. Tijdens doeltref fende aanvallen in scheervlucht heb ben Italiaansche en Duitsche luchtfor- maties mitrailleurvuur en bombarde menten gericht op troepenconcentraties en srtijdmiddelen in de linies van den tegenstander. Twee Britsche vliegtui gen werden neergeschoten door Duit sche vliegers, twee andere door af- weerbatterijen. De vliegvelden Luka en te Venezia zijn gebombardeerd door de luchtmacht van de spil. Een Spit- fire vloog in brand, getroffen door Duitsche jagers. Een formatie viermo torige Liberator-machines die trachtte de haven Navarrino aan te vallen, is opgevangen door onze jagers en werd gedwongen haar bommen in zee te la ten vallen: een vijandelijk vliegtuig, herhaaldelijk getroffen, stortte bran dend in zee. Een toetssteen voor geallieerden de van 3000 t. in totaal tot zinken ge bracht, benevens twee tankbooten en vijf andere, vrachtschepen in brand gestoken of zwaar bescha digd. De vijand verloor gisteren 44 vliegtuigen. Twee eigen toestellen worden vermist. De verbitterde worsteling in Egypte heeft zich op den vijf den dag van den afweerslag nog verhevigd. Ondanks de zwaarste aanvallen en onge woon groot munitieverbruik kon de vijand als gevolg van den dapperen afweer der Duitsch-Italiaansche troepen geen successen behalen. Vele honderden gevangenen werden gemaakt. De aanvallen op de vliegvelden van Malta wer den voortgezet. In Zuidoost-Engeland hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen gis teren aanvallen gedaan op indu- strieele, verkeers- en haveninstal laties. Doorgedrongen in industrie gebied van Staiingrad. Om de nieuwe doorbraak naar de Wolga te veibreeden hebben de Duitsche troepen zich op 28 Octo- ber naar het opperbevel van de weermacht meedeelt al vechten de verder een weg gebaand door het industriegebied van Staiin grad. De bolsjewieken probeerden De „Evening; Standard;" schrijft, dat de slag bij de Salomonseilan den een toetssteen voor de orgam-" satie der geallieerde volken is. Er worden, aldus het blad, „afmat tende" gevechten geleverd in het Zuidwesten van den Stillen Oceaan. De „Evening Standard" geeft toe, dat de Amerikaansche verliezen zwaar zijn. Het blad staat echter op het standpunt, dat dit niet zeer belangrijk is, omdat zonder dezen slag de Japanners „op een ander oorlogstooneel actief" zouden zijn geweest. Het schijnt, dat de Japanners de uitdaging der Vereenigde Staten hebben aangenomen. Zij hebben groote vlootconcentraties tot stand nieuwe versterkingen naar de Sa- lomons-eilanden. Ook het lot van Afrika kan in toenemende mate afhankelijk zijn van dat der Zuid- zee-eilanden. door tegenaanvallen deelen van het eergisteren geleden terreiuver- lies terug te krijgen. De aanvallen konden echter in het Duitsche af- weervuur en onder de bommen der vliegende artillerie hun doel niet bereiken. Duitsche infanterie zette den weer vluchtenden vijand' achterna en veroverde stormen derhand fabriekshallen en huizen blokken. Verscheidene vijandelijke kazematten werden vernietigd. De bommen der Duitsche gevechts vliegtuigen stelden de vijandelijke batterijen aan den Oostelijken oever van de Wolga buiten ge vecht. Duitsche jagers bonden den strijd aan met bolsjewistische vliegtuigen. Zij bewezen opnieuw hun superioriteit door IJ vijande lijke machines neer te schieten. Vier andere toestellen stortten neer in het vuur der luchtdoel- batterijen. De zware verliezen dei- bolsjewieken aan vliegtuigen dwon gen den vijand, zijn aavallen op 28 October met verzwakte onder steuning van vliegers uit te voe ren. De vijand meende dit zwak kere optreden der vliegers te kun nen goedmaken door versterkingen van de infanterie en van de pant- seretrijdikraohten, Geen der her haalde aanvallen leidde echter tot het gestelde doel. Zij mislukten ae onder zwar verliezen voo den vijand in het afweervuur en onder de bommen der Duitsche vliegtui gen. Het geval is er één uit duizenden, doch het is typeerend voor de moei lijkheden. die een jonge arbeider moet overwinnen, om het iets ver der te brengen. Toen het oogenblik gekomen was. dat Jan de lagere school zou verlaten, wist de hoofd onderwijzer er zijn ouders van te overtuigen, dat de jongen beslist verder moest studeeren. Na veel wikken en wegen, want vader was landarbeider en het gezin telde nog 4 andere kinderen, werd dan beslo- Rede Dr. K. KEYER I 8 Wat is leiding van de volksgezondheid in Nat. Soc. zin? Als alles behouden bleef, be halve de volksgezondheid, is alles verloren. Als alles verloren ging, be halve de volksgezondheid, is alles nog aanwezig voor den wederopbouw. Met deze woorden verklaarde de leider der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden den raad voor de volksgezondheid voor geïnstalleerd. Wat is leiding van de volksgezondheid in nationaal- socialistisohen zin? De doelstelling is: 1. Zorgen voor de zuiverheid van het ras. 2. Zorgdragen voor een gezond r^s door het instellen van een jeugdcontröle in prophylactischen zin, die reeds begint voor de ge boorte en eindigt na de vervulling van den dienstplicht. 3. Een geneeskundig apparaat scheppen, dat in de toekomst dus danig werkt, dat arbeidskracht zoo lang mogelijk in stand wordt gehouden en na ziekte of ongeval met alle ons ten dienste staande middelen zoo snel mogelijk valide wordt gemaakt. 4. Al die maatregelen te treffen die indirect noodig en van invloed zijn op de volksgezondheid om een lichamelijk en geestelijk gezond en sterk volk te krijgen. Alleen dan is het sana mens sano in corpore verwezenlijkt. De uitwerking van dit pro gramma dient te geschieden als boven werd aangeduid: in nationaal-srjcflalistischen ztn. Wat wil dat in de eerste plaats zeggen? Voorloopig bundeling van alle krachten op geneeskundig ge bied, die zich voor dat doel willen inzetten Daarnaast door opvoeding de jeugd in dezen zin groot te brengen, om dit arbeidsapparaat te kunnen uit breiden en voor de toekomst van den geheelcn inzet van alle geneeskundige arbeids krachten tot dit doel verzekerd te zijn. Al degenen, die dit principe niet willen aanvaarden, of niet kunnen begrijpen, zullen op den d«ur van zelf uitsterven. Bundeling krachten. van de juiste Zooals de huidige oorlog toont, dat door bundeling van de juiste krachten tot een groot leger he laas via den weg van de destruc tie, door ©en doelmatige samen werking, voor land en volk de grondstofbronnen kunnen worden verkregen, die langs anderen weg niet bereikbaar bleken en toch voor het volksbestaan noodzakelijk waren, zoo móet hét ook mogelijk zijn, door een juiste organisatie een groot vredeswerk tot stand te brengen door het samenbundelen van alle kachten in den strijd te gen de ziekte. Deze arbeid dient verricht te worden onder respecteering van de individueele vij'heid, zoolang de belangen van de gemeenschap daar niet door .geschaad worden. Hierin ligt het groote principi- eele verschil met het ccunimunis- me, dat totaal geen persoonlijke vrijheid meer kent en dat geleid heeft tot een verslaafd en verdier lijkt millioenenvolk. Vrijheid van hooger orde. Dr. Keyer noemtdit: „Vrijheid van hooger orde". Ieder, die in eenige tak van bedrijf werkzaam is, behoudt daarin zijn vrijheid, maar de takken zelf zullen zich dienen in te voegen in het groote geheel, dat een juiste „Bewirt- schaftnung" van Europa garan deeren moet. Maar eeh land, dat voor agra rische producten de juiste ligging en bodemgesteldheid heeft, zal niet zoo maar groote industrieën kun nen gaan oprichten, waarvoor de grondstoffen van heinde en ver moeten worden aangevoerd. Aldus is ieder individueel vrij, maar ondergeordend in groot ver band, zooals dat in een hoogo ul- tuur met een superieure leiding verwacht mag worden. ten. dat Jan naar de ambachtsschool zou gaan. Deze doorliep hij met prachtige rapporten, doch na het einddiploma als machine-bankwer ker te hebben behaald, leek het wel onvermijdelijk, dat hij een betrek king moest zoeken. Gelukkig echter verklaarde een oom zich bereid, de studiekosten aan de M.T.S. grooten- deels te betalen. Voordat er een jaar voorbij was. stierf deze echter. De toelage werd ingehouden en of schoon vader niets ongedaan liet. kon er geen beurs worden verkre gen. Jan verliet dus de school en kreeg een plaats als leerling in een groote machinefabriek. De studie liet hem niet met rust. Op elke wij ze probeerde hij verder te komen. Avondcursussen, schriftelijke les sen. niets werd verzuimd. Zoo bouw de hij aan zichzelf; de maatschappe lijke verhoudingen maakten het hem voorloopig echter onmogelijk, zijn betrekking met een beter be taalde te verwisselen. De oorlog kwam. doch het groote gebeuren ging geheel aan Jan voor bij. In zijn hart groeide slechts de bitterheid, dat hij met al zijn gaven en zijn wilskracht gebonden bleef aan een plaats, die hem een bespot ting leek voor zijn kunnen. Pas toen hij een oproep ontving als ar beider naar Duitschland te gaan. drong het tot hem door. dat er toch iets veranderd was. Hij ging. omdat hij moest, vol wrok en overtuigd, dat ook in het andere land voor hem geen mogelijkheden zouden liggen. Hij scheen gelijk te krijgen. Wel kreeg hij ander werk en hoo- fer loon. doch vooruitzichten vond ij niet en tijd tot studeeren was er nu bijna heelemaal niet meer. Het viel zijn bedrijfsvoorman op. dat er iets aan den jongen schortte en hij ging eens met hem praten. Na lang aarzelen opende Jan zijn haTt en stortte al zijn twijfel, bitterheid, hoop en verlangen uit.-Het slot was. dat hij den raad kreeg, zich voor het Langemarck-Studium te melden Enkele weken later nam hii deel aan een schiftingskamp voor Neder landers in de buurt van Hannover. Hij werd aangenomen. Th-~<s stu deert hij in een Nederlndschen leer gang en over enkele jaren zal hij ingenieur zijn. Er zijn velen als Jan. in Duitsch land en in Nederland. Voor hen werd het Langemarck-studium inge steld. Indien ze meenen dat ze tot hetzelfde in staat zijn. als hij. kun nen ze zich aanmelden bij 't Lange marck-Studium. Waaldorperweg 12. Den Haag. ste decennien gezwendeld is, dan is het met het woord „vrijheid" Dit geschiedde door enkele jood- sche beursspeculanten in Londen en New York, die over alle grond stoffen beschikten en naar wille keur de prijzen vaststel-dim ten eigen bate en daardoor rijken en contingenten aan zich hoorig maakten. Dat alles werd gecamou fleerd met het woord „vrijheid". Om weer tot het medische ge deelte terug te keeren, kan zich dus ieder dat onderdeel van het arbeidsterrein, dat hem ligt, kie zen naar vrijen wil: maar aan den staat de plicht, om door het vesti- ginsrsbesluit te regelen, hoe veel De historische liaigsgang. ontwikke- Spr. toont ana hoe deze groei geheel ligt in de historie van de ontwikkelingsgang der dingen. Aanvankelijk kende men hetstads- hoofd, later kwam een samensmel ting van burgergemeenschappen tot staten en thans is het genie van Adolf Hitier bezig om alle staten en rijken van Europa aan een te smeden tot een groot con tinent. Als er onder één motto de laat- Dr. K. Keijer. leider van het Me disch Front. Hoofdafdeeling Volks gezondheid der N.S.B. Foto VNP. Pax-Holland m. artsen op den duur voor goeden medischcn arbeid per hoofd van de bevolking noodig zijn, welke specialisten en in hoe groot aantal er voor baanbrekende medische opbouwarbeid bcnoodigd zijn. Daardoor heeft de staat ook de plicht, om op dit aantal reeds re- guleerend in te werken bij het vast stellen van het aantal studenten aan de verschillende faculteiten van de universiteit. Verder aan den staat de plicht om de welwillende krachten in te schakelen in een groot medisch productie-apparaat en de jeugd in deze doelstelling op te voeden. Ruim baan voor den be gaafde. Als derde nat. soc. principe wordt aan iedereen zoo veel moge lijk de gelegenheid gegeven, om zich zoodanig te ontwikkelen, als zijn aard dat aangeeft en hem op die plaats in de maatschappelijke samenleving te helpen komen, waar hij krachtens zijn capacitei ten en aanleg behoort. Men vergete daarbij niet, dat juist voor het beroep van arts de gaven van hoofd en hart van zoo onschatbare waarde zijn bij de be- Maan op 22.55 1 Nov L.K 8 Nov. N.M. Maan vanavond om onder 10 14L 14.06 18.16 uur 15 nov. tot morgenochtend E.K. 8AA 22 NOV .32 uur v.m. handeling van de zieken, dat zij een integreerend bestanddeel vor men, 'om iemands individueele ge schiktheid te bewijzen. De erfbiologie speelt hierbij een groote rol en het zal daarom goed zijn, om daarmee rekening te hou den. Zelfs min of meer krim-ineele typen, aldus spr. zijn onze gelede ren binnengeslopen. Maar het is de taak van den nationaal-socialis- tischen staat, deze menschen te signaleeren en te verwijderen. Daarom is aan de leiding der artsenkamer de groote en belang rijke taak opgelegd, om de omstan digheden zoo gunstig mogelijk te maken, opdat ieder, naar zijn aard en zijn capaciteiten, zich zoo voor- deelig mogelijk kan ontwikkelen en de belemmeringen weg te ne men, die arbeid op hoog weten schappelijk niveau in den weg staan en onmogelijk maken. Daar bij dient te worden bedacht, dat onze taak voorloopig slechts een grondlcggende beteekenis kan we zen voor de ontwikkeling in de na ons komende jaren. Kom ik nu op de directe aan- vangsarbeid, die voor ons ligt, dan zou ik uw advies willen in winnen over de wijze, waarop in te richten is de jeugdcontröle in prophylactischen zin, die zich uit strekt van de geboorte tot na het vervullen van den dienstplicht. Spr. uit daarbij de overtuiging, dat ziah op het gebied der voeding een evolutie voltrekt, die verwant is met de evolutie in het maat schappelijk leven, waarvan de Nat.-Soc. Beweging der Nederlan den de voornaamste draagster is. De taak van den Voedings raad. Het voorlichtingsbureau van den Voedingsraad zal zijn actie moeten richten op: 1. het verzekeren van het zoo doeltreffend mogelijk gebruik vau de beschikbare levensmiddelen met het drieledige doel: a. de volkskracht ongerept in stand te houden; b. verspillen te voorkomen en c. een harmonschen bouw van onze volkshuishouding te steunen Een stelselmatige voorlichting en propaganda; die de voedings gewoonten van de bevolking zoo danig beïnvloedt, dat daardoor ook in de verdere toekomst een zoo volwaardig mogelijke voeding verzekerd blijft. De mijnwerkers. Bijzondere aandacht zullen wc besteden aan de mijnwerkers, die den zwaarst denkbaren arbeid ver richten. Niet alleen dat de onsocia le behandeling der mijnwerkers, zelfs gesteund in de wet, onder de loupe genomen moet worden, wat de silicose betreft, ook de ^aaR van de mijnwerkers-nystagmus en de kruipknie als beroepsziekte vragen onze bijzondere aandacht. Daarnaast moet de hygiëne in de mijnen bevorderd worden en dient de waardeering voor den zwsren taak van den mijnweker tot uit drukking te komen in zijn pensi oen, dat nu nog slechts een joden- fooi is. Even belangrijk is de grondige rli eu;mabes t. rij d in g. In verband met de ontwikkeling van het fondswezen, zegt spr. nat alle sociale maatregelen, hoe goed ook bedoeld volkomen haar waarde verliezen, wanneer niet van des kundigen kant gezorgd wordt dat het hoogste goed van den staat „volksgezondheid" hierbij veilig is gesteld. De taak van den werkgever is zeer terecht, zooveel menschen als mogelijk is, tegen alle ziekte-risi co's te verzekeren. Maar hierbij vindt dan ook zijn taak haar be grenzing. De garantie voor een be hoorlijke behartiging van de volks gezondheid kan slechts in medische handen berusten. Daartoe wordt aan den commis saris voor het fondswezen toege voegd een raad van bijstand, be staande uit enkele artsen, die op het gebied van 't fondswezen des kundig kunnen worden geacht. De commissaris heeft de plicht, wat het medische gedeelte betreft deze adviezen te aanvaarden, de financiëele mogelijkheden er van te overwegen en het geheel langs wettelijken en ambtelijken weg tot uitvoering te brengen. Uit alles blijkt dus, dat het be langrijkste bezit van een volk is het behoud van de volksgezond heid. waarvoor we alle krachten op geneeskundig gebied moeten bundelen ter bepaling van den ge zondheidsgraad en daarna alle maatregelen verrichten voor ver- beterig van de volksgezondheid. Dan zullen we een gezonde, levens krachtige jeugd zien opgroeien, en dan ook zal blijken, dat ons volk behoort tot de krachtigste volke ren van Europa.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1