NOORD-HOLLAND Minder rooken en minder snoepen Verduister i DAGBLAD VOOR Extra Weermachtbericht RUIM 100.000 B.R.T. TOT ZINKEN GEBRACHT Britsche landingspoging bij Mersa Matroe mislukt. PANTSERSLAG IN EGYPTE Bekanntmachuog Luitenant-generaal H. A. Seyffardt 70 jaar Minder op de rookerskaart er toe te BEKENDMAKING Vrijstelling bij Brandstoffen- voorziening bij evacuatie M„T 18.12 uur «r 8.36 uur Uitg.N.V. Uit*. MIJ. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaox: SCHA GEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. DEN HELDER: Konin»;str 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9 Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11941 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 31 OCTOBER 1942 UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 30 Oct. (D.N.B.). Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Een groep Duitsche duikbooten heeft in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan onder de zwaarste weersomstandigheden een aanval gedaan op een naar Engeland varend volgela den konvooi en ondanks den sterken afweer in hard nekkige herhaalde aanvallen overdag en des nachts negen schepen met tezamen 68.500 brt. tot zinken ge bracht. Andere schepen werden door drie torpedotref fers beschadigd. Verder brachten onze duikbooten op de toevoerwegen naar Engeland en Amerika zes sche pen met tezamen 32.425 brt. tot zinken. Daarmede ver loor de vijandelijke ravitailleeringsscheepvaart weer 15 schepen met tezamen 100.925 brt. Operaties tegen andere konvooien zijn aan den gang. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 October (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht niaaikt bekend: In de hergen ten Noorden en Zuiden van den weg naar Toeapse zijn tegenaanvallen van den vijand afgeweerd. Vijandelijke strijdikrach ten in den Tereksector. welker ra- vitailleeringswegen door den aan val der Duitsche en Roemeensche troepen verbroken waren, hebben tevergeefs getracht naar het Oos ten door te breken. In Stalingrad is de aanval met steun van duikbommenwerpers voortgezet en het in de laatste^ gevechten veroverde terrein gezui verd. Veren en booten van den vijand op de WoLga lagen onder doeltref fend vuur onzer artillerie. Ten Zuiden van de stad zijn ook gisteren door tanks gesteunde ontlastingsaanvallen Voor de eigen linies ineengestort in het vuur van alle wapens en onder de bom Aanvallen van het luchtwapen. Op de Kaspische Zee heeft het luchtwapen in den afgeloopen nacht negen vijandelijke transport schepen vernietigd, waaronder ze iven tankschepen. Aan het front langs den Don hebben Roemeensclhe troepen een .vijandelijken aanval uiteengesla gen en een aantal gevangènen bin nengebracht. In het gebied ten Zuiden van Ostasikof heeft het luchtwapen troepenconcentraties en transport bewegingen van den vijand be streden, twaalf met troepen en materiaal zwaar bezette plaatsen werden voor het grootste deel Vernield. In het hooge Noorden zijn zware luchtaanvallen gericht op vijande lijke troepenkampen en op stad en haven van Moermansk. Aan het Egyptische front is ook gisteren de Britsche aanval mis lukt die na een hevigen artillerie ën pantserslag met sterke infante- riestrijdkrachten den doorbraak trachtte te bevechten. Tijdelijke in braken werden door de verbeten strijdende Duitsch-Italiaansch'e troepen opgeheven. 39 Tanks van den vijand werden vernietigd. Een Duitsch bataillon grenadiers, dat den voornaamsten last van den strijd droeg, schoot 13 van de 39 Britsche tanks kapot. Een op twee plaatsen ten uitvoer gelegde lan dingspoging in het gebied van Mersa Matroe is door afweerge schut en duikbommenwerpers ver edeld. In den nacht van 28 op 29 Oct. hebben Duitsche beveiligingstrijd- krachten met Britsche motortorpe- dobooten een gevecht geleverd in Het Italiaansche weermachtbericht van heden luidt als volgt: De vijand heeft wederom onze stel lingen aan het Egyptische front aange vallen met belangrijke pantserstrijd krachten, zonder eenig resultaat te be halen. Eenige aanvankelijke infiltra ties werden snel ingedrukt en opgehe ven door de dappere troepen der spil, die, na verbeten gevechten, 39 tanks vernielden, waarvan er 13 verwoest werden door een Duitsch bataillon, dat zich bijzonder heeft onderscheiden. De luchtmacht der spil heeft herhaalde malen de ontplooiing van den vijand aangevallen en bommen en mitrail- leurvuur gericht op groepen strijd middelen en troepenconcentraties. Duitsche jagers hebben drie toestellen neergeschoten tijdens gevechten. Een dubbele ontschepingspoging bij Mersa Matroe werd te niet gedaan, dank zij de onmiddellijke tusschenkomst der defensie en luchtformaties. De vijand leed aanzienlijke verliezen. het Kanaal, iri den loop waarvan drie vijandelijke booten door artil- ierietreffcrs beschadigd werden. Bij aanvallen overdag van zwak ke strijdkrachten van het Britsche luchtwapen op de kust der bezette Westelijke gebieden en in de Duit sche bocht, benevens bij nachtelij ke storingsaanvallen boven het Duitsche kustgebied zijn vier vijan delijke bommenwerpers neerge schoten. Generaloberst Von Kluge vierde Vrijdag 30 October zijn 60sten ver jaardag. Hof£mann-Stapf-Pax Holland m MUNSTERING DER GEBURTS- JAHRGaNGE 1904 UND 1905. Alle manlichen Reichsdeutschen der Gehurtsjalirgange 1904 und 1903 auch diejenigen, die be- reits durch Wehrersatzdienststel- len der Heimat erfaszt, gemustcrt, unabkömim'lioh oder zurückgestelt worden sind haben sich zur Musterung wie folgt zu melden: a. Aus den Provinzen Süd-Hol- land und Seeland in Den Haag, Schule, Frederikstr. 28: am 9.11.1942 vorm. 8.30 Dhr die Buchstaben AJ; am 10.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben KS; am 11.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben TZ; b. Aus der Provinz Nord-Holland in Amsterdam-O, Schule, Iepen- weg 13: ara 12.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AJ; am 13.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben KG; am 14.11.1942 vorm. 8.30 Uhjr die Buchstaben RZ. c. Aus den Provinzen Friesland, Groningen, Drente und Overijssel bei der Wehrmachtkommandantur Zwolle, Rojensingel 13: am 16.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstalxm AQ; am 17.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben PZ. d. Aus den Provinzen Gelder land. Utrecht und Nord-Brabant in Eindhoven, Schule, Don Boscostr. 18: ara' 19.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AH; am 20.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben IR; am 21.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ. e. Aus der Provinz Limörarg bei der Wehrmachtkommandantur Maastricht, Vrijthof 46: am 23.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AE; am 24.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben FH; am 25.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben IL; am 26.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben MP", am 27.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben QS; am 28.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben TZ. Die Meldepflichtigen haben Aua- weisnapiere und 3 Passtbilder 37— 52 Mm in bürgerlicher Kleidung, olvne KopflhedPCkung, Rrillentra- ger das Brillenrezept mitzubrin- gen. Juden haben nicht zu er- soheinen. Den Meldeplichtiigen wlrd das Fahrgeld 3. Klasse gogen vorzei- gen der Fahrkarte' bei der mel- dung zurückerstattet. Sie erhalten ferner bei einer Abwesenheit vom Wohnort von mehr als 8 Stunden ein Zehrgeld. Den Haag, den 26. Oktober 1942. Der Reichskommissar für die besetzten Niederlandischen Gebiete, der Generalkomtmissar für das Sicherheitswesen, gez. RAUTER. SS-Gruppenfüihrer und Generalleoitnant der Polizei. 's-GRAVENHAGE, 31 October. Op Zondag 1 November a.s., zal luitenant generaal H. A. Seyffardt, commandant van het Nederlandseh Vrijwilligers Legioen, den 70-jari- gen leeftijd bereiken. Luitenant-generaal H. A. Seyf fardt, geboren 1 November 1872 te Breda, stamt oït een militair geslacht, afkomstig uit Duitsch- land. Zijn bet-overgrootvader, ge boren in 1723 te Brbach in Nassau was in 174S Faebnrich in het voor den dienst in de Nederlanden op gerichte „Regiment te voet no. 14 Baden Baden". In 1778 was hij kolonel-commandant van het regi ment HessenDarmstadt, tevens stadscomimandant van Kampen. Zijn overgrootvader, geboren in 1761 te Erbach werd luitenant kolonel van den generalen staf, belast met de werving in Zwitser land. Zijn grootvader, in 1830 we gens de verdediging van de hoofd wacht te Antwerpen tegen de Bel gische opstandelingen benoemd tot ridder der militaire Willemsorde, stierf als majoor-commandant dei- troepen in Cura<;ao. Zijn vader diende als artillerie- en als gene rale stafofficier en was later mi nister van Oorlog. Na zijn lager- en middelbare schoolopleiding werd H. A. Seyf fardt in 1888 cadet der artillerie aan de Koninklijke Militaire Aca demie. In 1892 benoemd tot 2e luitenant der vesting-artillerie, diende hij daarna achtereenvolgens als instructeur aan de artillerie schietschool als leeraar in de ar tillerie-wetenschap aan de K.M.A. Na van 1905 tot 1908 als leerling te zijn gedetacheerd bij de hoogere krijgsschool, diende mj daarna af wisselend bij de veldartillerie en in den generalen staf tot zijn be noeming in 1926 tot kolonel-eom- madant der le artillerie brigade. Als kapitein was hij in 1920/21 ge durende een jaar gedetacheerd ge weest bij de Fransche artillerie en had daarna als majoor een hoogere tactisch-artilleristische cursus gevolgd te Metz. In 1928 benoemd tot generaal- majoor, commandant der le divi sie, trad hij een jaar later op als chef van den generalen staf, werd in 1930 luitenant-generaal en in 1934 gepensioneerd. Na zijn pensioneering trad hij in de jaren 1934 en 1935 in tal van belangrijke plaatsen op in de ver gaderingen van het verbond voor nationaal herstel om dd noodzake lijkheid te betoogen de Nederland- sche weermacht uit haar verval op te heffen en om te protesteeren tegen de nog steeds voortdurende afbraak van het leger door de mi nisters Colijn en Deckers. Ook kwam hij als voorzitter van de afdeeling Den Haag van dat ver- bond in een vergadering in Octo ber 1935 met kracht op tegen de onverantwoordelijke daad van on ze regeering om zich als haantje de voorste aan te sluiten bij de sacties tegen Italië. In Juli 1942 nam hij op verzoek van rijkscommissaris dr. Seyss In- quart de taak op zich tot het vor men van een Nedcrlandsch vrijwil ligers legioen voor den strijd te gen het bolsjewisme. NIEUWE LANDINGEN OP GUADALCANAR. Naar de Londensche correspon dent van Stockholms Tidningen meldt, zijn de geallieerde troepen op Guadalcanar samengedreven op een 10 K.M- lange en 5 K.M. breede landstrook en reeds van drie kanten door Japansche troe pen omsingeld. De Japanners be- heerschen het luchtruim boven de Zuidelijke Salomonseilanden en ook de zee. Ook het versnaperingenrantsoen verlaagd Extra versnaperingen voor kinderen met St. Nicolaas. Afzonderlijke bon voor ge mengd meel. De Secr.-Gen. van het Dep. van L. en Visscherij maakt in verband met de aanwijzing der nieuwe bon nen voor voedings- en genotmidde len voor het tijdvak van 1 tot en met 28 November a.s. het volgende bekend. Tegelijk met het tabaksrantsoen ondergaat ook het versnaperingen rantsoen een verlaging. Deze verla ging wordt bereikt, doordat men met de op de thans aangewezen bonnen 56. 57. 58 en 59 verkrijgbaar gestelde hoeveelheid van 400 gram niet vier weken, doch zes weken moet toekomen. De geldigheidsduur van genoemde bonnen loopt derhal ve niet. zooals in de gepubliceerde bonnenlijst is vermeld, tot en met 28 November a.s.. doch tot en met 12 December a.s. Nadien zullen voor het tijdvak van 13 tot en met 26 December a.s.. dit is dus voor een periode van twee weken, twee bon nen. elk rechtgevende op 100 gram versnaperingen, geldig worden ver klaard. Een en ander beteekent dus dat het versnaperingenrantsoen voor het tijdvak van 1 November tot en met 26 December, dit is dus een periode van acht weken, wordt teruggebracht van 800 gram op 600 gram. Voorts kan thans reeds worden medegedeeld, dat voor kinderen van 0 tot 14 jaar ter gelegenheid van Sint Nicolaas. op nader aan te wij zen bonnen een extra rantsoen van 200 gram versnaperingen beschik baar zal worden gesteld. Evenals vorige maal zijn weder om afzonderlijke bonnen aangewe zen. ter verkrijging van havermout en peulvruchten. Bon algemeen 419 geeft recht op het koopen van 125 gram peulvruchten, en bon alge meen 420 geeft recht op het koopen van 125 gram havermout. Tenslotte is naast een bon voor gort e.d. een bon aangewezen, waar op uitsluitend gemengd meel mag worden afgeleverd. In verband hier mede geeft bon algemeen 421 recht op het koopen van 125 gram gort. gortmout. gortbloem. grutten, ge mend meel. aardappeltapioca of aardappelvlokken. terwijl bon alge meen 422 uitsluitend recht geeft op het koopen van 125 gram gemengd meel. 's-GRAVENHAGE, 30 Oct. Toen het „gheurig kruyt taback" in de lijst van distributie-artikelen werd opgenomen, beteekende dit een uitkomst voor tal- looze rookers, die geen kans meer za gen tegen redelijken prijs aan wat ta bak, sigaren of cigaretten te komen. Ondanks sombere voorspellingen is de tabaksdistributie zeer bevredigend uit gevallen. Men kon zijn bonnen regel matig „gehonoreerd" krijgen. Welis waar is dit bij ons Nederlandsche di stributiestelsel gelukkig nog altijd re gel, doch in dit geval was het meer dan menigeen verwachtte. Het was echter algemeen bekend, dat het erom ging het restant van de voorraden te verdeelen. Hoe lang de voorraad nog zou strekken was niet op enkele we ken nauwkeurig te schatten, doch vol gens deskundigen zou het omstreeks December wel afgeloopen zijn. Geluk kig is er voldoende tabak ingevoerd om de fabricage nog geruimen tijd, zij het in beperkte mate, te kunnen voort zetten. De geruchten, als zou de siga- renindustrie eind 1942 door gebrek aan grondstoffen gedwongen zijn te stop pen, zijn dan ook ongegrond. Het is echter niet mogelijk op denzelfden voet als tot dusver door te gaan. Aan gezien de rookers het in het algemeen op prijs stellen, dat de distributie zoo lang mogelijk wordt voortgezet, is thans in overleg met de vakgroep ta- baksverwerkende industrieën en het rijksbureau voor tabak en tabakspro ducten besloten, op de rookerskaart voortaan om de andere week slechts één rantsoen, beschikbaar te stellen inplaats van twee. Dit geldt voors hands alleen voor de rookerskaart, dus niet voor de sigarettenkaart. De dames behouden nog hun gebruikelijke rant soen. Uitzonderingen op het ver- bod der interlocale meubel transporten. 'S-GRAVENHAGE, 30 Oct. Of ficieel wordt medegedeeld: Op het verbod der interlocale meubeltransporten kan een uitzon dering gemaakt worden voor de verhuizing uit het kustgebied in geval vóór den 28en October aan een verhuisfirma opdracht tot ver huizing gegeven was en voorts vóór den 28en October de nieuwe woning gehuurd was. Hetzelfde geldt voor een verhui zing naar het kustgebied, wanneer de verhuizing dringend noodig is en een vergunning verstrekt is overeenkomstig de verordening van 15 en 19 October inzake de vesti ging. Verzoeken tot verhuisvergunnin gen onder de boven aangeduide voorwaarden moeten schriftelijk met nadere motiveering worden ingediend bij de centrale leiding van den autobevrachtingsdienst te Den Haag, Benoordenhoutweg 6. Het verstrekken van de vergun ning geschiedt schriftelijk via het departement van Waterstaat. Personen, die uit het kustgebied geëvacueerd worden en voor wie bovenstaande voorwaarden niet gelden, moeten het verzoek tot het beschikbaar stellen van transport middelen indienen bij den agent van den autobevrachtingsdienst in hun woonplaats. Voor de bewo ners van Den Haag en Schevenin- gen bevindt zich het kantoor van den agent in het gebouw aan den Hofweg no. 9. staatsexamens HBS. Bij beschikking van den Secr.- Gen. van het Dep. van Opv.. Kul- tuurbesch. en Wetensch. is bepaald, dat bij het staatsexamen hoogere burgerschool A van een nader on derzoek in de vakken natuurkunde, plant- en dierkunde en handteeke- nen kunnen worden vrijgesteld zij. die met goed gevolg eindexamen eener HBS met driejarigen cursus hebben afgelegd en zij die onvoor waardelijk zijn bevorderd tot de vierde klasse eener HBS met 5-ja- rigen cursus B. Van een nader onderzoek in de vakken natuurkunde, plant- en dierkunde, handteekenen en licha melijke oefening kunnen bij het staatsexamen HBS A worden vrij gesteld zij. die in het bezit zijn van het einddiploma eener middelbare school met vijfjarigen cursus voor meisjes. Bij het staatsexamen HBS B wor den de vrijstellingen voor bezitsters van het einddiploma eener middel bare school met 5-jarigen cursus voor meisjes uitgebreid met het vak handteekenen. Ten slotte kunnen bij het staats examen B worden vrijgesteld van een nader onderzoek in het vak handelswetenschappen, leerstof der de klasse, zij die met goed gevolg eindexamen eener HBS met 3-jari- gen cursus hebben afgelegd en zij. die onvoorwaardelijk zijn bevorderd tot de vierde klasse eener HBS met 5-jarigen cursus B. De brandstoffen mogen slechts in uitzonderings gevallen worden meege nomen. IN DE NIEUWE WOON PLAATS WORDEN RANT SOENBONNEN UITGE REIKT. 's-GRAVENHAGE. 30 Oct. De Secr.-Gen. van het Dep. van Handel. Nijverheid en Scheep vaart maakt bekend, dat de vol gende regeling is getroffen ten aanzien van de voorziening met vaste brandstoffen voor dege nen. die moeten evacueeren. B;j evacuatie buiten de woonge- meente kunnen de brandstoffen, die in het bezit van de te evacueeren personen zijn. niet worden meege nomen. doch moeten deze worden achtergelaten in het huis. dat men verlaat, behoudens in de gevallen, voorzien in de laatste alinea van deze mededeeling. De geëvacueerden zullen evenwel in hun nieuwe woonplaats opnieuw worden bevoorraad. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt voor de bevoorrading op de bonnen 01 BV tm. 05 BV. die reeds langen tijd geldig zijn en waarop vrijwel iedereen brandstoffen heeft ontvan gen en de bonnen 06 BV tm. 08 BV waar zulks in het algemeen niet het geval is. In verband hiermee zullen de distributiediensten van de ge meenten, waar men na evacua tie is ondergebracht, aan lede ren geëvacueerden houder van een brandstoffenkaart ter ver vanging van de bonnen 01 BV tm. 05 BV rantsoeribonnen, elk voor een eenheid vaste brand stoffen, verstrekken. Hierbij zal voor aanvragen, die uiterlijk 30 November zijn ingediend 5 bon nen, voor aanvragen ingediend van 30 November t.m. 31 De cember drie bonnen en voor aanvragen na 31 December 1 bon worden verstrekt. Dit houdt verband met de omstandigheid, dat door het vorderen van het stookseizoen uiteraard met min der brandstof kan worden vol staan. Wat de bonnen 06 BV t.m. 08 BV betreft, geldt het volgende. In vele gevallen zullen de verbruikers de ze bonnen nog niet bh hun kolen- handelaar hebben ingeleverd en be schikken zij dus nog over deze bon nen. Zij kunnen dan op deze bon nen in de gemeente, waarheen zij worden geëvacueerd de vaste brand stoffen betrekken, zoodat het niet noodig is in dit geval speciale maat regelen te treffen. Indien de ver bruiker evenwel de bonnen 06 BV tm. 08 BV dan wel een gedeelte hiervan bij zijn kolenhandelaar heeft ingeleverd, doch hierop nog geen brandstof heeft ontvangen, dient hij aan zijn handelaar hier- Maan Maan op vanavond om onder 23.52 tO IA 14-46 snov. 18.14 uur Nov N.M. tol morgenochtend V.M. 15 Nov. o rXA 1 Dec. e.k. o.o'J uur l.k Zondagavond om tot Maandagochtend 15.20 In den nacht van Zondag 1 Novem ber en Maandag 2 November zal de klok een uur worden achteruit ge zet. waarmede de boeren en platte landbewoners zeer gebaat zijn. Een Walcherensche boerin zet de klok een uur terug. VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m van een verklaring te vTagen. Met deze verklaring dient de verbruiker zich te wenden tot den distributie- dienst van zijn oorspronkelijke woongemeente. Deze dienst zal dan rantsoenbonnen, elk voor 1 eenheid vaste brandstoffen, afgeven voor ieder der bonnen 06 BV tm. 08 BV. die de verbruiker reeds aan zijn handelaar had afgegeven. Voor degenen, die geëvacueerd worden en die op kamers of in pen sions woonden en dus niet in het bezit van een DV kaart voor brand stoffen zijn. geldt de regeling, dat zij bij den distributiedienst van de gemeente, waarheen zij worden ge- evacueerd een bon voor den laat- sten maand kunnen verkrijgen. Bovenstaande regeling is niet van toepassing voor de gevallen, waarin het een normale verhuizing betreft, of waarin bij evacuatie het vervoer van den geheelen inboedel van het te verlaten huis is toegestaan. In deze gevallen is het meenemen van de brandstof nl. ook geoorloofd. Paraat tegen landingen uit de lucht Einde van de inspectiereis van den iveermachtbev el- hebber. 'S-GRAVENHAGE,' 30 Oct. De weermachtbevelhebber in Neder land, generaal der vliegers Fr. Christiansen, heeft Donderdag zijn inspectiereis door de veelvuldige versterkingswerken in het Neder landsche gebied voltooid. Grootscheepsche militaire oefe ningen, die in het achterwaartsche gebied gehouden werden en waar aan alle onderdeelen van de weer macht. deelnamen., gaven den weer machtbevelhebber en zijn gezel schap de zekerheid, dat de inten sieve voorbereidingen voor den af weer van vijandelijke valscherm jagers en landingstroepen uit de lucht voover gevorderd zijn, dat elk vijandelijk optreden uit de lucht onvoorwaardelijk veroor deeld zal zijn te mislukken als ge volg van de afweerkracht der troe pen van alle wapens, die den laat- sten tijd versterkt zijn. Nederlandsche vrouwen en meisjes De Germanische Frei willigen Leitstelle, Dienststelle Niederlan- de, deelt ons mede: demogelijkheid bestaat er thans ook voor Neder landsche vrouwen en meisjes ora zich als verpleegster in te zetten. In aanmerking komen: verpleeg sters, hulpverpleegsters en leer lingverpleegsters. Voor een uitste kende opleiding wordt zorg gedra gen, terwijl de voorwaarden van dienstneming uiterst gunstig zijn. Zij, die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, dienen zich schriftelijk" of persoolijk te melden bfj het SS-Ersatzkommado Neder land, Stadhouderslaan 132, Den Haag. De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of barm hartigheid. HIJ kent alleen volksche plicht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1