NOORD-HOLLAND Kostbaar convooi voor Engeland i— Verduister DAGBLAD VOOR huiselijke bezuiniging Verplichte openstelling van winkels in de wintermaanden vernietigd Verordening tot beveiliging van loon- en De slag in den Stillen Oceaan Uitg.N.V. Uitg. Mij. Holland* Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreaox: SGHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9 Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariel. Gewone advertenties 11 ct. p. mjn. Bij contract, binnen een jaar te ge- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 87sie Jaargang. No. 11942 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 2 NOVEMBER 1942 Wü schreven dezer dagen over de distributie, die geen overheids- doch huisvrouwenzorg is. Het doelmatig ste gebruik der toegestane hoeveel heden kolen namelijk. Thans doen wij een nieuw beroep op het ..woon huis" en roepen U het parool toe: Weest zuinig met gas en electrici- teitl Het één hangt nauw met het an dere samen. De bijzondere omstan digheden. waaronder wü leven druk ken zeea: op de kolenpositie en daarmede ook op de gas- en elec- triciteitvoorzieningen. Doch het is een goed Nederlandsch gezegde, dat moeilijkheden er zijn om overwon nen te worden en wanneer ieder thans zijn beste beentje voorzet en het er ernstig op toelegt geen frac tie gas of electriciteit onnoodig te verbruiken, zullen de bezwaren ze ker niet onoverkomelijk blijken. Licht is leven! Stèllig! Maar dit neemt niet weg. dat men 's avonds gerust een lamp minder mag laten branden. Een beroemd Nederlandsch paedagoog heeft eens gezegd, dat rondom de lamp in de huiskamer de beste en edelste gedachten gebo ren worden. Welaan, men schuive dan wat dichter aan om de tafel! Buit de gouden aureool van Uw licht uit! Laat het in de hoeken van Uw kamer gerust donker zijn. als elke bladzijde van het boek. dat gij vóór U hebt. maar een glansplek is. En zorg er voor. dat het licht in gangen en portalen niet noodeloos brandt! Het warmwaterverbruik voor ko ken. wasschen en baden kan worden beperkt doordat de aansteekvlam- metjes onder keuken- of badgeyser niet voortdurend ..in actie" worden gelaten. Voor het zetten van thee en koffie gebruikte men niet méér wa ter dan volstrekt noodzakelijk is! Zoo kan men voortgaan De schrandere huisvrouw kan tientallen bezuinigingen bedenken. Maar... haar taak moet verlicht, en mag in elk geval niet bemoei lijkt worden door mannelijke huis- genooten. die met electTiciteit en gas weieens nonchalant plegen om te springen. Ook thans komt het aan op samenwerking-in het huisgezin. En kan men zich tenslotte in zware tüden iets beters denken? v. d. A. In verband met het vervallen op Z November van den zomertijd, is met betrekking tot de regeling in zake de yerplichte openstelling van winkels de mogelijkheid in 't le ven geroepen om wegens bijzondere bezwaren, uit de naleving der ver duisteringsvoorschriften voort vloeiende, ontheffing v. bedoelde verplichting te verkrijgen voor de werkdagen, vallende in het tijdvak van 2 November 1942 tot 1 Februari 1943. Deze ontheffing, welke door den burgemeester kan worden ver leend, kan ten hoogste op het tijd vak van 16 tot 17 uur betrekking hebben, dóch kan ook, naar gelang van het tijdstip van zonsondergang tot een kleiner tijdvak worden be perkt. Het ligt evenwel in de bedoeling, dat de ontheffing slechts in geval van werkelijk groote bezwaren, als hierboven bedoeld, zal worden ver leend. Voorts wordt er nog eens met nadruk op gewezen, dat bij de laatst «voorgaande wijziging van de regeling inzake de verplichte openstelling van winkels de z.g. middagpauze is komen te verval len. Tenzij zulks door den burge meester, in geval van bijzondere omstandigheden, is toegestaan, is het dus (behoudens de bestaande vrijstelling voor den Maandagmor gen voor andere dan levensmidde lenwinkels) volstrekt ongeoor loofd een winkel tusschen 10 en 17 uur voor het publiek gesloten te hébben, De zgn. parlevinkers in de havenste den vallen buiten de verplichting om op hun schuitje de aankondiging te hebben, dat zij alleen „aan vaste klanten" mogen leveren. Schimmelpenningh-Pax Holland m Duitschlands onuitputtelijke bewapeningscapaciteit. Het vervaardigen van de loopen voor kanonnen. PK Wörner-H H-St-P H m In 16 dagen werden 41 schepen in den grond geboord Vergeldingsaanval op Canterbury In Egypte nieuwe geallieerde aanvallen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 Nov. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het gevechtsgebied van Toeap- se is het gelukt in verscheidene vijandelijke stellingen door te drin gen. Tegenaanvallen v. d. vijand werden afgeslagen. Voor Toeapse werd een koopvaardijschip der Sowjets van 3.000 brt. door bom- treffers tot zinken gebracht. Ten Westen van de Terek liepen onze aanvalstroepen, op voortref felijke wijze door de luchtmacht gesteund, de stellingen van dén vijand omver en wierpen dezen ver terug,, waarbij zij verscheidene rivieren overtrokken. Twee pant sert reinen werden door leger en luchtmacht vernietigd. Op de Kaspische Zee werden negen vrij groote vrachtsche pen, onder welke vier tank schepen, in brand geworpen of tot zinken gebracht. Ten Zuiden van Stalingrad hernam de vijand zonder eenig succes zijn tegenaanvallen. Een poging om ten Noorden van de stad met verscheidene Sowjets- bataljons over de Wolga te trekken mislukte volkomen. Een aantal groote booten werd tot zinken gebracht, het gros der vijandelijke strijdkrachten vernietigd of gevangen geno men. De artilleriestellingen van den vijand aan den Oostelijken oever van de Wolga werden met bommen' en boordwapens bestookt. Ten Noorden van As trakan werden dertien trans porttreinen doör bommen ge troffen. Een petroleumtrein brandde uit. Aan het front van den Don sloegen Italiaansche troepen op nieuw vijandelijke pogingen af om troepen over de rivier te zetten. Hongaarshe jachtvliegers schoten tijdens begeleidende bescherming van eigen gevechtsvliegtuigen vier Sowjetvliegtuigen neer. Ten Zuid oosten van het Ilmenmeer stortten tegenaanvallen van den vijand on der het effect van het in den strijd brengen van formaties van het le ger en van de luchtmacht ineen. Op het Ladogameer verloor de vij and een vrachtschip en een sleep boot door bomtreffers. Een motor torpedoboot werd beschadigd. Moer- mansk werd opnieuw overdag en des nachts uit de lucht aangeval' len. In Egypte ging de vijand op nieuw met sterke pantser- en infanteriestrijdkrachten tot den aanval over. Hij werd na zwa re gevechten door tegenaanval len tot staan gebracht. De slag duurt voort. Duitsche en Itali aansche duikbommenwerpers en lichte gevechtsvliegtuigen brach ten den Britten in onverbid delijke aanvallen groote verlie zen toe. Op de Middellandsche Zee bracht een duikboot een transportzeilschip tot zinken. Een gering aantal Britsche vlieg tuigen drong onder bescherming van het wolkendek overdag in de bezette gebieden in het Westen, in de Duitsche bocht en tot aan de Noordwestelijke grens van het Rijk door. Door uitgeworpen bommen ontstond op eenige plaatsen mate- rieele schade. Zeven vliegtuigen werden neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Brit/an- nië ondernam de luchtmacht gis teren en in den afgeloopen nacht in verscheidene golven vergeldings- aanvallen op de stad Canterbury. De ten deele in scheervlucht uiige worpen bommen veroorzaakten be langrijke vernielingen door bri sant- en brandeffect. Jachteskaders der begeleidende bescherming scho ten drie Britsche vliegtuigen neer. Andere gevechtsvliegtuigen bom bardeerden militaire doelen op ver scheidene plaatsen in het Zuidoos ten van het eiland, onder welke Do ver. Volgens een extra bericht is me degedeeld, dat Duitsche duikboo- ten ondanks de aanhoudende he vige herfststormen hun operaties te gen vijandelijke konvooien op den Atlantischen Oceaan voortgezet. Gisteren heeft een groep Duitsche onderzeeërs ter hoogte van de Ca- narische eilanden kans gezien con tact te krijgen met een vijandelijk konvooi, dat van het Zuiden naar Engeland voer. Bij het invallen van de duister nis vielen onze booten het krachtig beveiligde konvooi concentrisch aan en vernietigden tot het ochtendgrau wen 14 schepen van 101.000 brt. in totaaL geladen met waardevolle grondstoffen nit Afrika. Verder is in een extra-bericht medegedeeld: Bij de jacht op vijandelijke transportschepen zijn Duitsche duikbooten voor de eerste maal van uit den Atlantischen Oceaan doorgedrongen in de Tandwateren van den Indischen Oceaan. Ver ten Oosten van Kaap Agulhas, de Zuidelijkste VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Gedurende het tijdvak van 1 Növ-emlber 1942 bot en met 30 April 1943 geeft de met „05 KF" gemerk,te bon dor DZ-kaart voor vaste brandstoffen voor koolcdoel- einden, recht op het koopen van één eenheid vaste brandstofien met uitzondering van anthraciet. Da verbruikers zullen met de op dazen bon aan te schaffen brandstoffen moeten toekomen tot 1 Februari 1943, aangezien eerst op dezen datum een nieuwe bon zal worden aangewezen. landtop van Afrika, evenals in de 'wateren van Kaapstad, heb ben zij acht schepen met in to taal 52.518 brt. in den grond ge boord. De restanten van het in den nacht van 30 op 31 Octo- ber ter hoogte van de Canari- sche eilanden zwaar getroffen convooi zijn ook verder het doelwit geweest van onze duik- booten, die van de volledig uit eengeslagen formatie nog vier schepen met een inhoud van 30.131 brt. wegschoten zoodat het totale succes, bij dit con vooi, alleen bereikt, stijgt tot 18 schepen met een inhoud van 131.131 brt. Daarmede hebben onze duikhooten den vijand weer een schade toegebracht van 82.649 brt. scheepsruimte der koopvaardij en in de. laatste zes dagen op ververtakte ope ratiegebieden 41 schepen met ruim een kwart millioen brt. van de Engelsch-Amerikaan- sche koop varadij vloot vernie tigd. In den strijd tegen de Engelsch- Amerikaansche transportvloot heeft de marine ih de maand October lllschepen van in totaal 720.575 brt. tot zinken gebracht. Dit succes is in de eerste plaats te danken aan den onvermoeibaren strijd der duik booten. Tien schepen werden door torpedotreffers beschadigd. De luchtmacht bracht twee koopvaar dijschepen van tezamen 10.000 brt. tot zinken en beschadigde een groot koopvaardijschip en een drijvend dok. De Engelsc'he oorlogsvloot ver loor in denzelfden tijd een torpedo jager, twee bewakingsvaartuigen, zeven motortorpedobooten en door luchtaanvallen twaalf landings- booten. Dringend beroep op reizend publiek fn verband met de sterke overbezetting der treinen wordt een dringend beroep gedaan op'het publiek, slechts dan op reis te gaan, indien het strikt noodig is, teneinde heit, die be slist móeten reizen, het reizen minder bezwaarlijk te maken. Ten einde de loonvorming ordelijk en rechtvaardig te doen geschieden is het noodzakelijk in de eerste plaats het loon- en salarisniveau van het oogenblik te handhaven en iedere wil lekeur en eigenmachtigheid bij de re geling van arbeidsvoorwaarden uit te sluiten. Om deze reden werd 27 Augustus 1940 verordening nr. 111/1940 over het verbod van verlaging van loonen en salarissen uitgevaardigd, die verlagin gen zonder vergunning slechts dan toe laat, indien bij loonen, geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomst, par tijen het met elkaar eens zijn gewor den. 28 November 1940 werd bij verorde ning 217/1940 over de vaststelling van loonen en salarissen en van de overi ge arbeidsvoorwaarden de verhooging van bestaande loonen en salarissen bij het sluiten van collectieve arbeidsover eenkomsten eveneens afhankelijk ge steld van een vergunning. Bij de inwerkingtreding van verorde ning no. 114/1942 van 13 October j.1. verdwijnen nu de begrippen collec tieve arbeidsovereenkomst en binden vastgestelde loonregelingen uit de so ciale politiek, daar met ingang van 1 November alle collectieve arbiedsvoor- waarden nog slechts worden vastge steld door den Staat. Om te vermijden, dat na de ophef fing van deze beide verordeningen willekeurige verlagingen of verhoogin gen van het loon- en salarispeil in treden, moest tevens ter beveiliging van het niveau van het oogenblik met ingang van 1 November een verorde ning in werking treden, die opnieuw iedere willekeur en eigenmachtigheid bij de loonvorming belet. Dit is het doel van een nieuwe ver ordening tot beveiliging van het loon en salarispeil, die iedere wijziging in de geldende loonen en salarissen ver biedt en de verleening van vergun ning in uitzonderingsgevallen over eenkomstig de verordening tot orde ning van den arbeid alleen opdraagt aan den staat, d.w.z. aan den gemach tigde voor den arbeid. Maan Maan op vanavond oito onder °.53 17 IA llt|« 1450 8Nov. UUr 22 Nov N'-m. tot morgenochtend v.m. 15 nov. mr o 1 Dec- e.k. 7.38 uur l.k. EVACUATIEBUREAU. Officieel wordt medegedeeld: De benaming van de (gewestelij ke) bureaus Vluchtelingenzorg is met ingang van heden gewijzigd in „Evacuatie Bureau". Voor Noord-Holland is dit geves tigd te Alkmaar, St Laurensstraat 3. Critiek op operaties bij Salomons-eilanden TOKIO, 1 Nov. (D.N.B.) De woordvoerder der regeering heeft met betrekking tot een zeeslag in het Zuiden van den Stillen Oceaan verklaard, dat de eerste grotosch opgezette poging tot een .offensief der V.S. tegen Japan jammerlijk is mislukt. De V.S. hebben voor dit offensief niet alleen uitgebreide voorbereidin gen getroffen, doch ook bijna alle beschikbare materiaal gebruikt. Het helpt Roosevelt niet, dat hij verklaart, dat de aflaop van den zeeslag nog niet duidelijk is. Het verloop van dezen slag is volkomen ondubbelzinnig: bij heeft geleid tot een vernietigen den slag voor de Amerikaansche strijdkrachten. De Amerikaansche oorlogsschepen zijn „als verraste eenden" ontdekt en doodelij'k ge troffen. Kritiek op de Amerikaan sche operaties. De kritiek op de leiding der Amerikaansche operaties op en hij de Salomons-eilanden neaml voortdurend toe, zoo verklaart het Amerikaansche tijdschrift Time. Men vraagt-zich in de Ver. Sta ten af. zoo schrijft het blad, of het offensief wel goed is voor. Luitenant-generaal H. A. Seyffardt die gisteren zijn 70sten verjaardag vierde. Polygoon archief-Pax Holland m Inkrimping De drieling Ellinkhuizen te Loosduinen is Zondag 1 November 2 jaar geworden. V.l.n.r.: Jan, Roel en Max tijdens een belangrijke bezigheid, het nuttigen van een bord pap. Polygoon-Meijer-Pax Holland m. bereid en uitgevoerd en of de verantwoordelijke leider voor de troepen op Guadalcanar wel voldoende kansen op succes heeft gewaarlwrgd. Deze bezwaren zijn onlangs door het lid v. d. militaire commissie van het huis van afgevaardigden, John Costello, met de volgende woorden weergegeven: „Ik weet niet, of door den ge- meenschappelijken vloot- en leger krijgsraad tot de invasie op de Sa lomons-eilanden besloten is. Eén ding is echter zeker, nl., dat de kritiek niet verstommen mag over de vraag, of het plan niet beter uitgewerkt had kunnen worden, dan in de laatste twee ipaanden gebleken is." In dit verband stelt het blad o.a. de vraag, waarom de aankomst van versterkingen en munitie „zoo lang" geduurd heeft Verder eischt het blad opheldering over de vraag of verantwoordelijke leiders der Amerikaansche strategie een ver dergaand offensief hebben willen uitvoeren, nadat de invasie een maal geprobeerd was. dan wel of dit plan door „onvoorziene gebeur tenissen" overhoop is gegooid. Men had vooruit kunnen zeggen, zoo meent Tme. dat Janan vin zijn nabijgelegen steunpunten uit de Amerikaansche landingstroepen voortdurend zou bestoken. Waar om, zoo vraagt het blad tenslotte na erop gewezen te hebben, dat de Amerikaansche legereenheden pas twee maanden na het begin der vlootoperaties zijn aangekomen, is het optreden van het leger zoolang uitgesteld? Reorganisatie politie vereenigingen De commissaris voor niet-commer- cieele vereenigingen en stichtingen maakt bekend: Dat krachtens een door hem op grond van de verordening 41/1941 van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied tot herordening van de niet commer- cieele vereenigingen en stichtingen van 28 Februari 1941 genomen be sluit alle vereenigingen. lichamen, instellingen, stichtingen, fondsen, enz. in Nederland, onafhankelijk van hun rechtsvorm en rechtsper soonlijkheid. voor zoover zij werk zaam zijn ter behartiging van de be langen van allen, die behooren of geacht worden te behooren tot de Nederlandsche politie, hieronder be grepen het administratief personeel en voor zoover zijn geen openbaar lichaam zijn. met ingang van 1 No vember 1942 zijn aangesloten bij den kameraadschapsbond der Neder landsche politie, terwijl haar werk zaamheden vanaf dien datum onder toezicht zijn gesteld van den bonds- leider van den kameraadschapsbond De besturen van vorenbedoelde vereenigingen enz. zijn verplicht voor aanmelding hunner vereeni gingen enz. bij den kameraadschaps bond der Nederlandsche politie. Ko ninginnegracht 104 te 's-Gravenhage zorg te dragen, onder toezending van een afschrift aan den commis saris voor niet-commercieele ver eenigingen en stichtingen, afdeeling 1. Waalsdorper weg 72. te 's-Graven hage. Van 2 Nov. af in 's Gravenhage, geleidelijk in het geheele land Van 2 November af zal in Den Haag sledhts tweemaal peir dag briefpostbestelling plaats vin den, een in den morgen en een in den middag. De morgenpost zaï men er wat later ontvangen. De nieuiwe middagpost in Den Haag komt tusschen de vroegere mid- dag- en avondibestelling in, zoodat er op de meeste kantoren nog juist kennis van genomen zal kunnen worden. Geleidelijk zal over het geheele land, daar, waar thans 3 bestellingen van briefpost per dag plaats vinden, dit aantal met één worden verminderd. Overal waar twee buiten-bestellin gen worden uitgevoerd, worden deze tot één teruggebracht. Het uur, waarop de overgebleven be stellingen zullen uitgaan, zal paateelijk zoo gekozen worden, dat zooveel mogelijk met de belangen der geadreseerden wordt rekening gehouden. De redenen, die tot dezen maat regel hebben geleid zijn o.a. een tefkort aan geschoold personeel, da verkeersmoeilijkheden in het win- terduister, welke dingen tot een vereenvoudiging van den dienst. Men zal begrijpen, dat P.T.T. niet dan in uiterste noodzaak tot deze inkrimping is overgegaan. Ver trouwd wordt, dat het publiek ook bij dezen nieuwen maatregel begrip zal toonen voor de bijzondrere moeilijkheden, waarmede het P,T, T.-bedrijf in dezen tijd te kampen heeft. ROME. 1 Nov. (Stefani) Het Italiaansche weermachtsbericht van heden luidt: Felle gevechten zijn opnieuw be gonnen in den Noordelijken sector van het Oostelijke front, waar de tegenstander nieuwe aanvallen tot ontwikkeling bracht met uitgebrei- den steun van gepantserde afdeelin- gen. De terstond bedwongen Brit sche actie werd vervolgens gebro ken door een energieken tegenaan val. Talrijke tanks werden vernield en 200 gevangenen werden binnen gebracht. Het aantal krijgsgevange nen. dat tijdens den huidigen slag in onze handen is gevallen, bedraagt 2.000. Italiaansche en Duitsche formaties duikbommenwerpers en gevechts vliegtuigen hebben den tegenstan der zware verliezen toegebracht door zonder ophouden concentraties van troepen en strijdmiddelen te bombardeeren en herhaalde malen aanvallen te richten op de centra achter het front Tijdens luchtgevech ten hebben Duitsche jagers zeven toestellen neergeschoten en een achtste gedwongen binnen onze li nies te landen. De bemanning werd gevangen genomen. Een negende vij andelijke machine viel. getroffen door het afweergeschut, brandend neer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1