NOORD-HOLLAND Slag in Egypte neemt in hevigheid toe Verduister Buigen of barsten" DAGBLAD VOOR Uitg.N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreaoi: SCHAUEN: l.tun SOI Tel. 444 12 lijnen. DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordara 9 Tel. 3330 SCHAGER EDITIE D^ze Jouraat verschijnt dagelijks. Advertenti e-t a r i e 1. Gewone advertenties 11 ct d. mm Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden oo aanvraag verstrekt. 87£te Jaargang. No. 11944 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 4 NOVEMBER 1942 Terreinwinst in den Kaukasus 16 SCHEPEN BIJ CANADEESCHE KUST VERNIETIGD HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Nov. (D.N.B.) - Het opperbevel der weermacht deelt in een extra bericht mecle: „Ten Oosten van de Canadeesche kust is een groep Duitsche duikbooten-in weerwil vxin het'slechte-weer en het slechte zicht in contact gekomen met een van Amerika naar Engeland varend konvooi geheel gela-- den ni#t oorlogsmateriaalNen levensmiddelen. In hard nekkige aanvallen, die verscheidene dagen en nachten duurden, werden van dit krachtig beschermde vijande lijke konvooi zestien schepen met een gezamenlijken inhoud van'94.000 ton tot zinken gebracht, waaronder drie munitieschepen, die bij den eersten aanval in de lucht vlogen. Twee andere schepen met een gezamenlij ken inhoud van 11.000 ton, alsmede een torpedojager en een corvet, werden getorpedeerd. Slechts verstrooi de resten van het convooi konden in den dichten mist ontkomen. Het weermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FUIIRER, 3 Nov. (D.N.B.) 'Het opperbevel der weermacht deelt mede: „In den /Westelijken Kaukasus leidden aanvallen en tegenaanval len tot verbitterde gevechten, waar bij onze troepen hun stellingen handhaafden en bij regenactie ter rein, wonnen. SJowaaksche troe pen vernietigden ingesloten vijan delijke strijdkrachten. Ten Oosten van Alagir braken Duitsche troe pen in voortchjj'enden aanval door zeer versterkte en door mijnen/be schermde vijandelijke stellingen. Zware verliezen" werden dcnvijaiyl toegebracht door bomaanvallen en mitraiheurvuur der luchtmacht. Een pantsertrein werd vernietigd. In de -Kalmukkcnsteppe werd vij andelijke cavalerie met aanzienlij ke verliezen door een Duitschen tegenaanval teruggeworpen. In Stalingrad duurt de zware aanvalsstrijd om huizenblokken en straten voort. Stuka's zetten hun Van het Wolchow-front. De geheel uit hout gebouwde „Wolchow-ex- Eress" dient voor het transport van oomstammen. PK Freckmann-Transo-F-P H m Italiaansch Woermachtbericht ROME, 3 Nov. Hot S91ste com muniqué van het ltaliaansche hoofdkwartier luidt: „Ook gisteren duurde de slag aan het Egyptische front met toe nemende' hevigheid. De kraóhtige druk van aanzienlijke gepantserde strijdkrachten van den vijand werd ©p doeltreffende wijze bedwongen door de troepen van de spil, die herhaaldelijk met groote dapper heid tot den tegenaanval overgin- gen. De vijand leed aanzienlijke verlie pen aan pantserwagens, waarvan er meer dan 90'vernield werden. Ook onze verliezen zijn zwaar. He vige gevechten zijn nog gaande. De luchtmacht nam met al haar typen aan den strijd deel: zij be streed de Britsche luchtmacht, bombardeerde vijandelijke colon nes en viel zonder ophouden het gebied achter het vijandelijke front aan. Tij denk talrijke gevechten werden drie toestellen door onze jagers en 12 door de Duitschers neergeschoten. ltaliaansche en Duitsche vliegtuigen, die een kon vooi begeleidden, sloegen luchtaan vallen af en schoten 4 tweemotori- ge toestellen neer. Onze vlootstrijd- krachten hebben een, vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. aanvallen op de fel omstreden nesten van verzet in hej. Noordelij ke deel der stad voort. In weerwil van den hardnekkigen tegenstand 'verloor de vijand'opnieuw-terrein. Zijn steeds herhaalde tegenaanval len mislukten. De treinverbindin gen ten Oosten van de Wolga en de veerdienst over de rivier wer den voor geruimen tijd verbroken door de actie van af deelingen ge vechtsvliegers. Aan het Don-front deed de vijand pogingen om de rivier over te ste ken, welke steeds door Roemenen, Italianen en. Hongaren werden verijdeld met'zware verliezen voor den vijand. ltaliaansche jagers dedên in scheervlucht aanvallen op velüstellingen. Hongaarsche troepen vernietigden bij een uitge breide stbottroepactie talrijke ka zematten en gevechtssteiligcn aan den Oostelijken oever der rivier en maakten gevangenen. Ten Zuid oosten van het ïlmenmeer duren de hardnekkige plaatselijke ge vechten op he.t volkomen drassjge terrein voort. In den strijd tegen de koopvaar dij- en oorlogsvloot der Sowjet- Unie heeft de luchtmacht in OctoA bcr aan de kust van de Zwarte Zee, op de Kaspische Zee, op deu benedenloop van den Wolga en op het Badog^ineer in totaal 33 vracht en transportschepen van verschil lende tonnage, waaronder een groot aantal tankschepen, en een bewakingsvaartuig vernietigd. yoorts werden 32 vrachtschepen van alle soorten en vier oorlogs vaartuigen door aanvallen uit de lucht beschadigd. In het Kanaal is in den nacht van 1 op 2 November een aanval v^n Engelsche motortorpedobootén op een Duitsch convooi verijdeld doq^het geconcentreerde afweer- vuur der Duitsche beschermende Strijdkrachten. Een vijandelijke motortorpedoboot werd in brand geschoten. In den afgcloopen nacht kwam hetzelfde 'convooi opnieuw in gevechtscontact met Engelsche motortorpedobootcn, waarbij een vijandelijk vaartuig poo zwaar be schadigd werd, dat het verloren geacht kan worden. De slag in Egypte duurt niet toe nemende hevigheid voort. Het bin nendringen van sterke vijandelijke gepantserde afdcèligen aan den Noordelijken sector van het front werd opnieuw door' niets ontzien de dapperlfeid in een tegenaanval opgevangen. Duitsche en ltaliaan sche duchtstrijdkrachten deden op de belangrijkste punten van het gevechtsterrein onvermoeid aanval len op Britsche gemotoriseerde strijdkrachten, artilleriestellingen en achterwaartsche verbindingen. Duitsche én ltaliaansche jachtvlie- gers schoten vijftien vijandelijke vliegtuigen neer terwijl een Duitsch vliegtuig verloren ging. Bovendien werden gisteren boven de Middcl- landsche Zee vijf Britsche vlieg tuigen neergeschoten, waarvan door een Duitsche duikboot. Aan de Kanaalkust verloor de vijand gisteren vier vliegtuigen. Zooals in een extra-bericht me degedeel'd, is ten Oosten van de Canadecsohe kust een groep Duit sche duik'booten in weerwil van liet slechte weer en het slechte zicht in contact gekomen met een van Amerika naar Engeland va rend convooi, goheel geladen met oorlogsmateriaal en levensmidde len. In hardnekkige aanvallen die verscheidene dagen en nachten duurden, werden van dit krachtier beschermde vijandelijke convooi 16 schepen met een gezamenlijken inhoud van 5-4.000 ton tot zinken gebracht, waaronder drie munitie- schepen ,die bij den eersten aan val in de lucM vlogen. Twee an dere schepen met een gozamenlij leerinhoud van 11.000 ton, alsme de tcii torpedojager en een corvet, werden getorpedeerd. Slechts ver strooide resten van het convooi konden in den dichten mist ont komen." GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DEENSCHEN KONING. KOPENHAGEN, 3 Nov. De ge- zondheisdtoestand van den Deen- schen koning is de laatste dagen 'over' 't dlgemeen onveranderd ge bleven. In het communiqué van de behandelende geneesheeren, dat heij'mavo.id is '.uigegeven, wordt gezegd, dat de slaap iets gestoord ge\veest is, hetgeen eenige moe heid tengevolge heeft gelhad er waardoor 't herstel van krachten vertraagd. De ademhaling is bijna ^normaal. De hoest, waardoor de koning geplaagd werd, heeft op gehouden De temperatuur bedroeg hedenavond 37.4. De polsslag was 66. De koningin" moet. naar ver luidt, wegcijs een verkoudheid het bed houden. Er is echter geen sprake van eenigerlei complicaties noch van koorts, zoodat .gen spoe dig herstel verwachit wordt. De strijd in Egypte: Hoogtepunt in den slag bereikt BERLIJN. 3 Nov. De ANP- correspondent meldt: De tweede phaze van den strijd in Egypte iè van nog grooter he vigheid dan de gevechten der vprige week. De Engelschen val len met buitengewone verbeten heid aan. overeenkomstig het groote belang, dat voor hen op het spel staat, doch even hard- nekkig is de Dpitsch-Italiaan- sche verdediging. Het is een strijd op buigen of barsten. Bei de partijen zijn er zich van be wust. dat van de beslissing zeer veel afhangt.' De strijd heeft thans een hoogte- Eiunt bereikt, doch omtrent het ver- oop is in dit stadium nog niets te zeggen. Nadat de Engelschen. die troepen noch materiaal sparen, erin geslaagd waren, de Duitschltali aansche linies binnen te dringen is het effect hiervan door een tegen aanval teniet gedaan. Het is waar- -sehijnlijk te achten, dat de mijnen velden voor de Duitsch-Italiaansche stellingen door de voortdurende in slagen van granaten aan doeltref fendheid hebben 'ingeboet, zoodat zij niet meer dezelfde bescherming bieden als bij het begin van het of fensief. en de last van den aanval meer op de hoofdverdedigingslinie drukt. De Engelschen ondernemen hun aanvfellen met vrij veel zware ka nonnen en zware pantserwagens. Volgens hun eigen verklaringen hebben zij in Egypte de meerderheid in de lucht, terwijl boven de Mid- dellandsche Zee de luchtstrijdkrach ten van de spil in de meerderheid zijn. Dit laatste is met het oog op de bescherming van de verbindings wegen wellicht van meer belang dan de luchtheerschappij boven het eigenlijke gevechtsterrein, aange zien deze op de gevechten, die thans aan den gang zijn. nauwelijks van beslissenden invloed zal kunnen zijn De Oekraïne, door Duitsche solda ten veroverd, is de graanschuur der toekomst. In de openlucht wor den in grooten getale de landbouw machines aan den loopenden band vervaardigd, om de oogsten te ber gen, Deutschèr Verlag-Kecla-Pax Holl. m De pulp vormt een waardevol veevoeder tiidens de wintermaanden en overal zijn de boeren in de weer om een voorraad op te slaan. J. C. Stevens-Pax Holland m. TAAK DER TURKSCHS PERS Vermaning van Inönü ANKARA, 3 Nov. Naar aan leiding van de toenemende critiek van Turksche bladen op rege'erings- maatregeien voor de voedselvoor ziening tieéft president lnönü een groot aantal Turksche hoofdredac teuren bij zich ontboden en hen er opmerkzaam op .gemaakt, dat de pers tot taak heeft de rege«Ting te steunen bij haar moeilijk-werk van dezen tijd en de bevolking dienovereenkomstig voor "te lich ten. In geen geval kan het onder de tegenwoordige omstandigheden worden toegelaten, zoo verklaarde de President van den staat, dat Turksche bladen het tegendeel tot uitdrukking brengen van wat de plicht is van een pers, die' zich be wust "Is van haar verantwoordelijk heid tegenover staat en volk. In dit verband'werd aan de Turksche pers medegedeeld, dat de regeering op grond van haar wettelijke volmachten niet zal aar zelen op te treden tegenover bla den, die hun plicht niet nakomen in den door de regeering verwach ten zin. Het n^bruik van do per» vrijheid kan niet langer geduld worden. Het verbieden van'bladen te Istanboel moet daartoe als waar: schuwing dienen. Verder wordt in een mede- deeling aan *de. Turksche pers nog gezegd, datde .vermanin gen Vjan de regeeri'ng tot de hoofdredacteuren zich niet be perken tot de berichtgeving omtrent binnenlandsche en eco nomische politiek doch ook op die inzake de buitenlandsche en militaire aangelegenheden, met name wat Turkije zelf aangaat, betrekking hebben. Saai wnd. boeren leider Z.-Holland De boerenleider *van Noord- Holland, de heer J. Saai. is be noemd tot waarnemend boeren leider voor Zuid-Holland. De belangen voor Noord-Holland zullen in de naaste toekomst voor een groot deel worden waargen&nen door den vjaar- nemendx boerenleider, den heer C. Koeman, te Wester-Blokker. HET ZWEEDICHE ROODE KRU1S-WERK WAT GEDAAN WERD STOCKHOLM, 3 Nov. (A.N.P.) Naar het persbureau T.T. meldt, heeft prins .Karei van Zweden een artikel gepubliceerd over de taak van het Zweedsche Roode Kruis in oorlogstijd. Hij schrijft hierin o.a., dat het Zweed sche Roode Kruis tot dusver tijdens den tweeden oorlog van het Finsche volk tegen de Sowjetunie Finland in geld en in natura hulp heeft verleend tot eeri totale waarde van ongeveer 1,2 millioen kronen. De aan Noorwegen verstrekte hulp maakt tot dusver een bedrag uit van ongeveer 850.000 kro nen. De jongste groote hulpactie ten bate van Finland uit q|iddelen voort spruitend uit een nationale collecte, welke door het Zweedsche Roode Kruis was georganiseerd, en waarvan de op brengst bedroeg. 1.650.000 kronen, i§ volgens dën wensch van maarschalk Mannerheim voornamelijk bestek ten bate van de Finsche invaliden en hun gezinsleden. Behalve tot de buurlanden strekt het Zweedsche Roode Kruis zijn hulpver leening ook uit tot de Belgen, Griekeri, Franschen en Polen en verleent het zijn medewerking bij het uitreiken van brieven en het overbrengen van inlich tingen omtrent krijgsgevangenen, ge- interneerden, enz. Sedert het begin van deze maand mag op de rivieren weer gevischt worden met levend aas. De leveran cier van snoekvischjes trekt er met rijn kruisnet op uit. om aan de groo te vraag naar dit aas te voldoen. VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m Maan Maan' op vanavond om onder 2.06 f\*v 15.41 8NüV 17.07 uur a, Nov N.m. tot morgenochtend v.m. 15 Nov. mw A\ Dec. e.k. 7.41 uur l.k. Dr. Colin Ross spreekt t£ Haarlem Dr. Colin ^oss, de bekende schrijver en wereldreiziger, heeft Zondag te Haarlem een voor-, dracht gehouden over den strijd der wereldpolitiek» oni Afrika. Onder zijn gehoor bevonden zich Nederlandsche en Duitsche autori teiten alsmede vertegenwoordigers van officieele partij-instanties. Dr. Colin Ross zeide o.a. dat Nederland geen eiland ..vormt, dat zich naar keuze aan de zijde van Europa of van Amerika kan plaatsen, want het behoort tot 't oude werelddeel. Het Nederland sche volk is-^en volk van koloni satoren en van zeelieden. Daarom is er voor het Nederland, dat zich bewust is een deel van Europa te zijn en dat zijn kolonisatiewerk ten bate van Éuropa en van zichzelf wil voortzetten, een be langrijke taak weggelegd. Voor Europa is de .tijd der kolonisatie niet voorbij, -want dit continent kan niet nauwkeurig worden be- grensd, noch i-n het Oosten, noch in het Zuiden. De Middelland sche vormt eerder een verbinding dan een scheiding tusschen Noord en Zuid. De eigenlijke scheiding moet men zoeken in de groote woestijn, welke Noord-Afrika va?u de rest van dit werelddeel* af scheidt. Spr. wenschte clan ook da ruimte, welke Europa en Noord-* Afrika omvat, aan te duiden als •Groot-Europa. Noord-Afrika zal Europa lot een sluitend econo misch geheel kunnen maken. Tffit gebied ten Zuiden van de Sahara is te beschouwen als het toekomstig kolonisatiegebied van Europa. Welke rol de Europeesch& volken hij het beheer van dit ge bied zulen spleen is een vraag van de tweede orde. Hoofdzaak is dat Afrika Europa in zijn geheel, ten goede kbrni. Dr., Colin Ross vertelde voorts van zijn ervaringen tiidens zijn jongste reis door Noord-Arika, waarbij hij een groot aantal naar eigen opnamen vervaardigde licht beelden vertoonde Tenslott* sorak hij over de geografische en, ethno- logiscihe merkwaardigheden der Atlasgebieden, om zjjn voordracht te hesluiten met een beeld van de verkeersmogelijkhcden en -moei lijkheden in de Sahara, I.R.A.-OUVERTURE. De eerste aanslag. STOCKHOLM, 3 Nov. Nadat de Iersche nationalisten Engeland den oorlog hebben verklaard, is Maandag de eerste aanslag van de I.R.A. op een Britsche" kazerne in Noord-Ierland ge pleegd, naar blijkt uit een bericht van UnifBd Press uit Belfast, gepubliceerd, door Nya Dagligt Allehanda. Enkele Iersche nationalisten wierpen een bom naar een fabrieksgebouw, dat als kazerne voor Britsche troepen dient. De bom ontplofte evenwel bui ten het gebouw en verbrijzelde slechts de ruiten, zonder iemand te verwon den. Militairen en politie zijn nu op zoek naar de Ieren. JACHT OP ZEEHONDEN VER BODEN. Bij besluit van de Ssecr.-gen. van de Dep. van L. en Viss. en van Just. is bepaald, dat met hechtenis van ten hoogste zes maanden of met een geldboete van ten hoogste 3000 gul den wordt, gestraft, hij. die zeehon den bemachtigt, verwondt of doodt of poogt te bemachtigen, te verwon den of te dooden met: a. hagel, pos ten. schroot.' met randvuurpatronen of met patronen waarvan de huls korter is dan 40 mm., b. harpoenen haken of andere dergelijke midde len en c. met netten. Dit besluit is heden in werking getreden. ARBEIDSVOORWAARDEN ZUIVELINDUSTRIE, Blijkens de St. Crt. van -2 dezer1 heeft het college van rijksbemid delaars een aantal wijzigingen aangebracht 'in de regeling van loonen en arbeidsvoorwaarden voor de zuivelindustrie en het melkinrichtingbedrijf. In hoofdzaak betreffen deze wijzigingen de be- drijfsomschrijving, waardoor be reikt wordt, dat de regelingen voor het zuivelbedrijf en het melkin richtingbedrijf elkaar beter aan vullen.' De wijzingen woi'den Maandag 9 November a.s. van kracht. De taak der Germaansche S.S. in Nederland Een aantal Nederlandsche journa listen is Zaterdag en Zondag bij eengekomen in Hotel de IJzeren Man te Vught (N.B.) op uitnoodi- ging van de stafleiding der Ger maansche SS in Nederland. De be doeling van deze bijeenkomst was de Nederlandsche pers de gelegen heid te geven tot het verwerven van nader inzicht in doel en taak der Germaansche SS in Nederland. SS-onderschaarleider H. Boerma hield een voordracht over „Dietsch- land". SS-rrtan G. Dieters over ..de Nederlandsche Voedselpositie". SS- onderstormleider Nico de Haas over ..de SS en de Kultuurpolitiek": SS- onderstormleider J. C. Nachenius hield Zondag eeri uitvoerige voor dracht over „SS en Religie". Josephine Baker overleden Uit Casablanca wordt gemeld, dat do 36-jarige negerdanscres Josephine Baker die eens lau weren oogstte in geheel Euro pa, in een ziekenhuis te Cassa- blanca in Fransch Marókko is overleden, waar zij eenigeii tijd geleden was opgenomen, ern stig lijdend aan tuberculose. Het laatst trad zij in Lissabon en Oporto in 't openbaar op Sedertdien had zij in de groot ste armocde__in Portugal en in. Fransch Marokko geleefd. De Deensche filmkomiek Miehe Madsen, de kleinste van het film- paar. dat als „Watt en Half Watt" in ons land groote bekendheid ver wierf. vertoeft thans in Amsterdam, waar hij zal optreden tijdens de voorstellingen, welke het circus Straszburger in theater Carré zal geven. Polygoon-Noske-Pax Holland m De bueenkomsl werd namens den voorman der Germaansche SS in Nederland, die zelf aan het Oost- front vertoeft, geopend door den stafchef. SS-opperstbrmleider J. L. Jansonius. De verschillende voor drachten gaven aanleiding tot le vendige en diepgaande gedachten- wisseling.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1