NOORD-HOLLAND roers J osephine Baker Verduister i DAGBLAD VOOR getorpedeerd Zware gevechten in den W.-Kaukasus Bijzonderheden over den Egyptischen strijd Een tactische manoeuvre van Rommel Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Admimstratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 f2 lijnen. - DEN" HELDER: Konin^str 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct o. mjn. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11946 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 6 NOVEMBER 1942 Stormaanvallen in Stalingrad HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Nov. Het opperbe vel van de weermacht deelt mede: „In den Westelijken Kauka- sus heeft dë infanterie, na he- vige tegenaanvallen te hebben afgeslagen, vijandelijke stel lingen stormenderhand geno men. Gevechtsvliegers hebben in de haven van Toeapse drie koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 5800 ton vernietigd. De vijande lijke aanvoer werd door ge vechtsvliegers aangevallen. In het gebied van Alagir worden verbitterde aanvalsgevechten geleverd tegen den vijand, die zich hardnekkig verdedigt. De luchtmacht bombardeerde troe penconcentraties en opslag plaatsen der bolsjewisten in hef gebied tusschen de rivieren Koema en Terek en treinen ten Zuiden van Astrakan. In Stalingrad werden met succes Btorm troepoperaties ondernomen. Een vijandelijk steunpunt werd be zet, vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. Bewakingsafdeelingen van het leger aan de YVolga brach ten een vrij groote rivierboot tot zinken.'Luchtaanvall(|p werden ge daan op vijandelijke steunpunten, westelijk van de bocht van de Wol- ga en op batterijstellingen ten Oos ten van de rivier. Aan het Don- front werden vijandelijke pogingen om de rivier over te steden door Italiaansche troepen verijdeld. In den centraien en den Noorde lijken sector vernietigden Duitsche ■stormtroepen een aanzienlijk aan tal vijandelijke gevechtsstellingen met de bezetting. Plaatselijke aan vallen van den vijand mislukten. Gevechts vliegers bombardeerden' in weerwil van het zeer slechte weer een belangrijk aanvoer- en ver- keerscentrm» der bolsjewisten. Van tien tot 31 October zijn a^n het Oostelijk front 615 vij andelijke vliegtuigen vernie tigd, waarvan 535 in luchtge vechten en 61 door afweerge schut der luchtmacht. De rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen 56 Duitsche vliegtuigen verloren. De slag in Egypte duurt aan het geheele front voort. Het Duitsch- Italiaansche pantserleger biedt te gen de massale vijandelijke aanval len den uitersten tegenstand. In enkêle sectoren werden de eigen troepen in overeenstemming met de plannen op voorbereide tweede stellingen terug getrokken. Afdee- lingen gevechtsvlregérs ónderna men voortdurend bomaanvallen op de Britsche pantserafdeelingen en artilleriestellingen. Op 3 en 4 No vember schoten Duitsche en Itali aansche jachtvliegers in verbitter de gevechten met een numeriek sterkeren vijand dertig vliegtuigen neer. Vier eigen vliegtuigen worden .vermist. In de Noordelijke IJszee heeft de luchtmacht een koopvaarder van 7000 ton tot zinken gebracht en ,twee groote vrachtschepen bescha digd. Volgens een extra bericht hebben Duitsche dnik- booten tijdens operaties over uitgestrekte gebieden, van de Noordelijke IJszee tot in de wateren ten Zuiden van Mada- gascar, na de groote successen der laatste dagen in onvermoei- den aanvalsgeest den vijande lijken transportvloot opnieuw de zwaarste verliezen toege bracht. In het Noorden van den Atlanti- schen Oceaan kregen zij bij de hardnekkige achtervolging opnieuw contact met de resten van het voor Engeland bestemde convooi, dat met oorlogsmateriaal en levensmid delen geladen was en waaruit reeds zestien schepen met. een gezamen lijken inhoud van 94.000 ton tot zin ken waren gebracht. Zij brachten wan dit convooi wederom zes sche pen met een gezamenlijken inhoud van 37.000 ton tot zinken en bescha digden twee schepen door torpedo treffers. Andere duikbooten hebben tij dens de achtervolging van alleen varende schepen in de Noordelijke IJszee bij het eiland Jan Mayen, in het Noorden van den Atlantischen Oceaan, hij St. John, in het equato riale gebied, bij het eiland Fernan- do Noronha, in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan, voornamelijk in de wateren bij Kaapstad, en in het randgebied van den Indischen Oceaan ten Zuiden yan Madagas- car twintig schepen met. een geza menlijken inhoud van 131.000 ton tot zinken gebracht. Een dezer schepen is onder gegaan met de bemanningen van vijf tot zinken gebrachte schepen, die in de be schikbare reddingsbooten geen plaats konden krijgen. Hierdoor heeft de vijand opnieuw 26 koopvaardijschepen met een ge zamenlijken iphoud van 168.000 ton verloren. Een deel dezer schepen was, geladen met oorlogsmateriaal, voor het front in Noord-Afrika be stemd." Italiaansch Weermachtbericht Jn Egypte wederzijds zware verliezen ROME, 5 Nov. Het 893sté: com muniqué van het^taliaansche hoofd kwartier luidt: gisteren vonden van den vroegen ochtend tot laat in den avond in het woestijngebied tus schen El Alamein en Fuka bloedi ge gevechten plaats van onze pant serstrijdkrachten en infanterie met soortgelijke vijandelijke eenheden. Na buitengewoon hevigen tegen stand trokken de Italiaansch-Duit- sche troepen zich in nieuwe stellin gen in 'het Westen terug. De vijan delijke verliezen aan manschappen en materiaal zijn groot. Onze ver liezen zijn ernstig. Jagers van de Spil voerden hevige gevechten met de numeriek sterkere luchtmacht van den vijand. 26 Vijandelijke toe stellen werden in verscheidene ge vechten gedurende de laatste twee dagen neergeschoten. Onze ge vechtsvliegtuigen vielen met bom men van geringe hoogte gepantser de vijandelijke strijdkrachten aan en beschoten deze met mitrailleur- vuur. Luchtaanvallen op Tobroek en Benghazi veroorzaakte# aan zienlijke schade. Er zijn verschei dene dooden en gewonden onder de Libysche bevolking. Generaal-veldmaarschalk Kesselrin g onderscheidt drie jachtvliegers. die bij hun eersten inzet boven Malta vijandelijke vliegtuigen neer schoten. met het IJzeren Kruis. PK Ketelhohn-Atl-H-P H m. f\ -1 De munitie-gordels voor de boord- kanonnen der vliegtuigen wordi met pijnlijke nauwkeurigheid nage zien en voor het inladen gereed ge legd PK Meinhold-DV-R-P H m De dubbele moord te Velsen Eén eisch van tien jaar Op 26 Augustus van het vorige jaar werd te Velsen een dubbele moord gepleegd door den 41-j-arigen fabrieksarbeider J. K. Heykoop uit Muiden. Met een koksmes, dat hij 's morgens in een wjnkel te Am sterdam had gekocht, doodde hij zijn vrouw, die hem verlaten had, en den man met wien zij samen leefde. Toen hij met het mes in de hand naar de pont vluchtte, li^p hij in de armen van een politie agent, die hem arresteerde. Aanvankelijk bekende hij den moord te hebben beraamd, doch later zeide hij in drift gehandeld te hebben en zich van de geheele geschiedenis niets meer te herin neren. Hij kon het niet vergeten, dat zijn vrouw hem na een geluk kig. huwelijksleven, in den steek had gelaten. Hij had getracht haar over te halen weer terug te komen maar zij weigerde. De rechtbank te Haarlem ver oordeelde den man in Januari van dit jaar tot twaalf jaren gevange nisstraf. Zoowel de verdachte als de offi cier van justitie, die 20 jaar had geëischt, gingen tegen dit vonnis in hooger beroep en gisteren stond de fabrieksarbeider terecht voor het gerechtshof te Amsterdam, ge presideerd door jhr. mr. van der Does de Willebois. De verdachte zeide in hoogér be-' roep te zijn- gekomen, omdat hij de straf te hoog vond. Hij begreep, dat zijn daad zeer ernstig was en hij wist zelf niet hoe hij ertoe ge komen* was. Hij had ook^ berouw over wat hij gedaan had. De winkelier, die het mes aan den man verkocht had, werd nu als getuige gehoord. Hij verklaar de, dat H. gevraagd had naar een mes, dat niet gemakkelijk dicht- knipte. Dat mes moest hij hebben om touw te snijden, zoo vertelde hij. Hij had tenslotte een koksmes gekocht. De moeder van den vermoorden man, die getuige was geweest van het drama, vertelde, dat zij met haar zoon en de jonge vrouw aan de koffitafel had gezeten toen ver daohte eensklaps langs den achter kant van het huis naar binnen kwam. Hij ging direct naar de vrouw en trachtte haar over te halen weer mee terug te gaan. Er ontstond een woordenwisseling. Plotseling haalde de man een mes te voorschijn en viel de vroinv aan. Deze vluchtte naar buiten, maar de verdachte Hep haar ach terna en stak haar enkele malen met het mes. Vervolgens stormde hij op den man af, dien hij even eens zoo zwaar verwondde, dat deze eraan overleed. Een werkman, die buiten pas seerde, had eveneens den man zien neersteken. Bij zijn verhoor bleef de man ontkennen de bedoeling gehad te hebben zijn vrouw te vermoorden. In' zijn nadeel pleitte echter het feit, dat hijeen enkele reis naar Velsen had genomen. Hij zou" des tijds gezegd hebben, dat hij dit deed, omdat hij toch niet terug kwam. Dit zou inderdaad op voor bedachte rade kunnen wijzen, evenals het feit, dat hij het in papier gewikkelde mes in Velsen uitpakte en in zijn zak verborg. De directeur van de buskruitfa briek te Muiden, als getuige dcharge gehoord, legde uiterst gunstige verklaringen omtrent den verdachte af. Het reclasseerings- rapport schetste den verdachte eveneens als een oppassend man. De zenuwarts, dr. A. Groeneveld, als getuige-deskundige gehoord, zeide tot de conclusie te zijn* geko men, dat de verdachte leed onder een angstcomplex. Hij leek uiter lijk kalm, maar er ging veel in hem om. Hij Ijeeft ongetwijfeld alles gedaan om het huwelijk op nieuw op te bouwen. Het. is aan te nemen, dat hij naar Velsen is gegaan, oxpr de zaak ten goede te leiden, doch gedacht heeft: „als dit mislukt dan ben ik tot alles in staat". Hij zou dan verder in een schemertoestand hebben gehandeld. Dr. Posthumus Mevjes, die even eens een rapport had uitgebracht, had geen ziekelijke stoornissen bii den man geconstateerd. Hij ge loofde ook niet in een vooruit be ramen van een moordplan, dodh De beteekenis der Britsche doorbraakpoging De 3'|2 pCt. Nederlandsche Staatslening 1942 Inschrijvingen'van niet- commercieeie vereenigln- gen en stichtingen. 's-GRAVENHAGE, 5 November. De commissaris voor niet-cornmer- cieele vereenigingen en stichtingen maakt bekend, dat op grond van artikel 6 der verordening 41/1941 aan niet-commorcieele vereenigin gen en stichtingen vergunning wordt verleend in te schrijven op de 3y2 pet. Nederlandsche staats- leening 1942. Zoodra'toewijzing heeft plaatsge vonden dienen de bedragen, waar vóór aan deze staatsleening is deelgenomeh, aan den commissaris voornoemd te worden medegedeeld. In de gemeente Hellendoorn heeft men nog een omroeper, die bii spe ciale gebeurtenissen met de „klap- pe" door het dorp trekt. Deze „klap- pe" bestaat uit een houten bord met handvat, waarop, een hamer- vormig stuk hout is bevestigd, dat, wanneer het in beweging wordt ge bracht een dof geluid voortbrengt. Hartgerink-Pax Holland m. Maan vanavond om onder 17.03 uur 22 Nov. tot morgenochtend V.M. 7 a s - I Dec- .45 uur lk De strijd om Egypte, want als zoodanig kan men de gevechten, die op het oogenblik aan het Noord-Afrikaansche front aan den gang zijn, wel beschouwen, woedt met onverminderde hevigheid voort, aldius meldt de Berlijnsohe A.N.P.-correspondent. Nadat de -positie in zooverre een wijziging had ondergaan, dat óp den Noordelijken vleu gel, waartegen 't zwaartepunt der Engelsóhe aanvallen was gericht, de gevechten plaats vonden binnen de DuitsCh— Italiaansche verdedigingsstel lingen, waar de Engelscbe tanks in afzonderlijke gevech ten den strijd hadden-aan te binden met Duitsche pantser wagens, .heeft maarschalk Rommel thans zijn strijdkrach ten op een van te voren in gereedheid gebrachte tweede linie teruggetrokken. Naar militaire kringen alhier verklaren, beteekent dit njTst, dat de doorbraakopgingen der Engel- sch-en zijn gelukt. De pantserle- gers op deze wijde vlakte zijn te vergelijken met vloten, en evenals bij het zeegevecht, is de plaats, waar de strijd zich afspeelt, van ondergeschikt belang. Van belang is alleen, welke partij er bij de krachtmeting het gunstigste zei afkomen. Dit is het typische kenmerk van den pantserstrijd" in de woestijn en het terugtrek]^n óp een andere linie zegt dan ook weinig. Tactische manoeuvre. Pas aan het einde van den slag evenals bij den strijd ter zee kan de uitslag worden vast gesteld, doch zoover is het nog niet. De Engelse-hen zijn, wat troepen, pantserwagens en vlieg tuigen betreft, numeriek in de meerdenheid en het terugtrekken van een deel der Duitsch—Itali- aansohe troepen kan dan ook als tactische manoeuvre worden ge zien. In ^deze strategie heeft Rom mel ziol$ altijd een ware. meester getoond. Ook de Engelschen we ten dit en in hun verklaringen omtrent het verloop van den strij-d sdhijnen zij dan ook nog zeer voorzichtig te zijn. Waar ligt de tweede ver- dedigingslinie? Waar de tweede verdedigingsli nie precies ligt, is natuurlijk een militair geheim. Een feit van be lang is, dat de positie van Rom mel veel gunslger is, dan bij vo rige gelegenheden, op grond van het achter hem liggende gebied, waar hij kan steunen op verschil lende goede verdedigingslinies, zooals die van Mersa Mal roe en de Halfavapas, terwijl ook de voor waarden voor een vlot verloop van de ra^ilailleering daar zijn. De kracht der Duitsche pantserafweerwapenS. Een faclor, die een belangrijke ••ol speelt is de groote doeltref fendheid van de Duitsche nanlsf c- afweenvapens. De Engelschen mo- wel in -opwellingen van wraak gevoelens, die sterker geworden zijn toen de dag der scheiding na derde. De procureur-generaal, mr. A. A. L. F. van Dulleman, meende aan de hand van de verschillende feiten de procureur-geineraal te moeten aannemen, dat sprake was van voorbedachten rafle, Ai zijn er «verzachtende omstandigheden, toch Verdient de man de straf voor zijn'verschrikkelijke daden. Hij kon zich echter niet ver eenigen met de straf door de rechtbank te Haarlem opgelegd en vroeg een gevangenisstraf voor den tijd van tien iaren. De verdediger, mr. v. d. Goot, pleitte clementie. Uitspraak 19 November. Razzia op appelen Toen gisterochtend een fruitkoop man uit de Joos de Moorstraat te Amsterdam een lading appelen wil de lossen uit een motorschuit wildé lossen, uit een motorschuit, liggende aan de Wittenkade. kwam er plotse ling een groot aantal buurtbewoners opzetten, die zich de appelen groo- tendeels toeëigenden. De man kon zich niet tegen de overmacht verzet ten en eerst toen de politie, die door voorbijgangers was gewaar schuwd. ter plaatse verscheen kwam er een einde aan de plundering. In- tusschen was de fruitkoopman on geveer 1000 kg. goudreinetten kwijt geraakt. De politie kon er niet in slagen, een der dieven te achterha len. RUSSEN GEBRUIKEN DUM-DUM. In den sector der 223e Duitsche divisie aan het Oostelijk front is aan de hand van verwondingen vastge steld. dat-de Russen dumdum-pro- jectielen gebruiken. Een buitge maakte kist met dumdum-munitie droeg als blijk van herkomst het teeken van een Britsche munitiefa briek. gen, wat het aantal pantserwa gens betreft, in de meerderheid zijn, de zwaarste pantsering hun ner tanks is echter niet bestemd tegen de granaten van het Duit sche pantserafweergeschut. Dit pantserafweergeschut is niet nieuw, hoewel uiteraard voortdu rend naar verbetering wordt ge streefd. Reeds den vorigen herfst is men met de vervaardiging in serie ervaai begonnen en. het was dan ook geen ij-dele phraze toen Adolf Hitier het vorig jaar in een rede verklaarde, dat voortaan de Duitsche soldaat in den strijd te gen de bolsjewisten over de beste wapens zou kunnen beschikken. Tn Nnord-Afrika zijn thans de tanks der Engelschen, waaronder de nieuwste Amerikaansche types, niet tegen het doordringingsver- 'en van het Duitsche geschut bestand. De ongeveer 500 tanks, die dit geschut sedert het begin van bet Engelscbe offensief buiten gevecht heeft gesteld, illustreeren J dit ten volle. 1 Bij den dood van In een ziekenhuis te Casablanca is Josephine Baker, die eens door gansche werelddeelen gevierd werdy op 36-jarigen leeftijd gestorven. Haar naam, vergeten, duikt plot seling weer op als een verdwaalde echo uit een afgedaan verleden. Op de kentering der.tijden is zij heen gegaan, en deze dood tragisch in meer dan een opzicht-is mis schien nog de grootste genade, die het onbarmhartige leven haar heeft kunnen bewijzen, want hij heeft haar zeker behoed voor nóg bitterder ontgoochelingen. Ontgoo cheld is deze vrouw zonder twijfel geweest en men behoeft zelf niet eens een al te gevoelig hart te be zitten om te kunnen benaderen wat in haar omgegaan is, toen zij be rooid en eenzaam en in klagelijke armoede door Marokko en Portu- gal zwierf. Voorwaar, de glorie der wereld is vergankelijk en het dwa ze publiek is wreed en meedoogén- loos; het bejubelt den éènen dag zijn favorieten en stoot hen den volgendeiu.in de hel van zijn onver schilligheid. Josephine Baker heeft het ervaren. Een vorstin, gevierd en aangebeden, die tot een bedela res werd. Het eenige, dat zij over hield van de kunst, -die haar lichaam uitputte, was de tubercu lose, die haar de weldaad vaneen vroegen dood schonk. En haar kunst. Ik weet het op het eenzame graf van Josephine Baker zal men niet kunnen vra gen, gelijk men het deed aan dat van een ajidere danseres: ,0, aarde weeg niet op haar, want zij heeft zoo weinig op U gervoqen". Want de kunst van Josephine Baker was niet teeder, niet licht, zelfs niet gracieus. Was het zelfs wel kunst? Och, het 'is zoo*moeilijk vit te ma ken. Maar wat zij in elk geval toonde was de tot bezetenheid stij gende verrukking voor het lieve leven, voor de zon, voor de maan en de sterren en de bloemen en de menschen. Het was de tot dans ge worden natuurdrift van het ras, waartoe zij behoorde. Zoo heeft Josephine Baker toch haar zending vervuld, en zij heeft betaald met haar leven. H. P van den Aardweg. Stimson over Pearl Harbour.... De Amerikaansche minister van oorlog. Stimson. heeft op de pers conferentie verklaard, dat indien de wet inzake de oproeping van 18- en 19-jarigen in dien vorm wordt aan genomen. eerst de opgeroepen lich tingen voor den duur van een jaar niet naar overzee gestuurd behoe ven te worden, het leger terstond de gehuwde mannen, met kinderen vpor den dienst in overzeesche ge bieden zou moeten oproepen. Stim son zeide: ..De heeren. die deze aan vulling op de wet maakten hebben zekér nooit van Pearl Harbour hoo- ren pralen en hebben hun gedach- tengang van voor den oorlog nog niet overwonnën. In dezen oorlog hebben wij een organisatie noodig van buitengewoon aanpassingsver mogen. Men kan nooit vooruit zeg- gen. wat er in dezen oorlog zal ge- euren. Meestal gebeurt datgene wat men niet verwacht had. De wet. zooals zij is voorgesteld, laat dit feit geheel buiten beschouwing en is ge baseerd op de vaak gemaakte fout. dat wij altijd in staat zijn de toe komst te voorspellen. De aanvulling op de wet beteekent een rem voor den opperbevelhebber, die in tijden van oorlog de vrije hand noodig heeft om aan alle onverwachte ge beurtenissen het hoofd te kunnen bieden. RUSSEN STELLEN DUITSCHERS TEN VOORBEELD. In een Russische frontkrant van 10 October hebben de Russen een oproep aan hun troepen gepubli ceerd. waarin zij de dapperheid der Duitsche soldaten ten voorbeeld stellen. Deze oproep luidt: In den frontsector van Leningrad hebben dapperheid en taaiheid van een fascistische divisie onzen op- marsch belet. Kameraden, soldaten van het roode leger, neemt een voor beeld aan deze fascisten. vrouwelijke politie in amerika. De New-Yorksche correspondent van Svenska Dagblade^ meldt dat ln be paalde steden aan de Westkust der V. S. speciale afdeelingen van vrouwelij ke politie worden samengesteld, die veiligheids- en patrouillediensten moe ten verrichten. Het hoofd der politie te Settle heeft medegedeeld, dat te Los Aneeles reeds 2500, te Portland 300 en te Settle 300 vrouwelijke politiebe ambten zijn aangesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1