NOORD-HOLLAND Felle strijd in Egyptische - woestijn Het „Waterloo van den Stillen Oceaan" Verduister i DAGBLAD UOOR Zware gevechten bij Toeapse Dag der Nederlaodsche politie Turkije/en de oorlog Bekaootmachuag Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureanj;: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. DEN HELDER: Koniügstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: VooVdam 9 Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentle-tariel. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke kortinR. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11947 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 7 NOVEMBER 1942 Oogmerk der Britten de N.-Afrikaansche havens Om vandaar uit „tweede front" te openen Berlijn vertrouwt op Rommels strategie ..Rommel is evenals'voorheen vrij in het nemen van operatieve beslis singen". ihet deze woorden ken schetste men gistermiddag in Ber- lijnsche militaire kringen den huidi- gen stand van den slag in Egypte. - Men legt in dit verband den na druk op het feit. dat Rommel erin geslaagd is zijn troepen vari den vij and los te maken en op een nieuwe voorbereide verdedigingslinie terug te trekken. Duitsche fmlitairen ver klaren naar aanleiding hiervan, dat Rommel thans niet alleen zijn krach ten beter kan opstellen, doch dat hij daarmede ook de vijandelijke ra- vitailleeringslinies heeft verlengd, terwijl zijn eigen ravitaillèeringsli- nie tegelijkertijd vërkort is. De offers, die de Engelschen thans hebben gebracht, noemt men in militaire kringen te Ber lijn onevenredig hoog. waarbij men den nadruk legt op het feit. dat de oorlog in Noord- Afrika ongeveer tdP hoogte van Foeka thans weer het karakter van een bewegingsoor log begint- aan te nfemen. een oorlog vvgar Rommel van houdt en waarin hu een onbestreden meester is. Men ontkent in de Wilhelmstras- se geenszins, dat de huidige gevech ten zwaar zijn. waarbij, naar men hier verklaart, naast de Duitsche de Italiaansche troepen zich bijzonder dapper hebben geweerd. Evenwel echter, zoo verklaart men tenslotte na erop gewezen te hebben dat Rommel zoowel over een reusachtig operatiegebied als ook over alle be langrijke Noord Afrikaansche ha vens beschikt, is het den Engel schen ondanks hun strijdmacht nog niet gelukt den oorlog op het ge bied van Libye over te brengen en wordt er evenals voorheen, nog steeds in Egypte gestreden. Woestiinoorlog heeft eigen wetten. Ter aanvulling op het weermachts- bericht wordt gemeld, dat de slag in Afrika in een nieuw stadium ge komen is. Onde^ de bescherming van strijdvaardige afdeelingen zware wapens heeft maarschalk Rommel profijt getrokken van zijn nimmer verloren bewegingsvrijheid, zich van den vijand losgemaakt en hem tusschen Foeka en Mersa Ma- troe aangevallen. Rommel h'eeft met ziin Duitsch Italiaansche formaties stellingen be trokken. van waaruit energieke te gendruk kan worden geoefend op de Britten, die in grooter getale op rukken. Bij een beoordeeling van den toestand mag niet buiten be schouwing worden gelaten, dat de woestiinoorlog zijn eigen wetten heeft. Daarbij komt het niet aan op het vasthouden van een bepaalde stelling, maar op het toebrengen van zoo groot mogelijk nadeel aan den tegen- v stander. De situatie wordt treffend belicht door Knox. die zei. dat de Astroe pen zich op het moment "wel op den terugtocht bevinden, maar dat zij naar alle waarschijnlijkheid zullen terugkomen. Inmiddels worden de ze gevechten nog altijd honderden silometers ten Oosten van 'de Ly- risch-Egyptische grens geleverd. Vertrouweri in Rommel. De Berlijnsche A.N.P.-correspon- dent meldt: Van Duitsche zijde toont men zich omtrent het verloop van den strijd in Egypte nog steeds zeer terughoudend, doch uit de uitla tingen van bevoegde kringen blijkt dat men groot vertrouwen stelt' in de veldheerseigenschappen van generaal-veldmaarschalk Rommel, een vertrouwen, dat op grond van Bij. de zuivering van het terrein in de volkomen vernielde voorsteden van de fel omstreden stad Stalingrad. PK Rothkopf-0 H-P H m. ,aart van Pelt --- In EgypU worden on het ooeenblik heviee eeveehten seleverd tusschen Foeka en Mersa Matroe. El Alamein is hierboven aaneegeven als El Hamein. In Terek-sector 35 vliegtuigen vernietigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Nov. Het opperbe- yel der weermacht deelt mede: „In den seotor Toeapse ziin In zware aanvalsgevechten, welke door de luchtmacht op doeltreffende wijze gesteund werden talrijke vijandelijke gevtechtsstellingen genomen en tegenaanvallen afgeslagen. In het gebied van de boven-Terek zijn Duitsche en Roemeeitsche troepen in samenwerking met afdeeüngen gevechtsvliegers nog steeds in den aanval tegen een verbeten vijandelijken te genstand. Alleen in dit gebied werden gisteren 35 Sowjetvlieg tuigen neergeschoten. Te Stalingrad bleef de gevechts positie op 5 Novennber beperkt tot een levendige bedrijvigheid van stormtroepen a,an weerskanten en afweer van enkele vijandelijke aanvallen. De spoorwegen ten Oos ten van de Wol-ga werden den gc- 'heelen dag door gevechtsvliegers aangevallen. Aan het .Donfront trokken Hongaarsche stormtroepen over de rivier en vernietigden aan den Oostelijken oever ver scheidene vijandelijke steunpunten en 34 kazematten. Verscheidene" stukken geschut alsmede zware en lidhte infanteriewapenen wer den buitgemaakt. De luchtmacht deed aanvallen op vijandelijke stellingen en colon nes voertuigen ten Zuiden van Ostansjkof. Het station Ostasjkof werd overdag en des nachts ge bombardeerd Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer werden bij een plaatselijken aanval tegen krach- tigen vijandelijken tegenstand 37 gevechtsstellingen stormenderhand genomen en 9 stukken geschut als mede 68 machinegeweren en gra naatwerpers buitgemaakt. Op het Ladogameer brachtdc luchtmacht een sleepboot en twee vrachtbooten tot zinken. Een ka nonneerboot, een luchtafweervaar- tuig en 6 ravitailleeringsvaartui- "gen werden beschadigd. Gevechts vliegtuigen en stuka's zetten met goed gevolg het bombardement van Moermansk en den Moer- manskspoorweg voort. Op de Noordelijke IJszee werd een koop vaardijschip van 6000 ton door bomtreffers tot zinkep gebracht, een vrij groot, vrachtschip werd zwaar beschadigd. Duitsche en Italiaansche fti- deelingen hebben gisteren in heviige gevechten de gepant- serde formaties van den vijand in het gebied van Foeka en Mersa Matroe aangevallen. Te- qen den avond duurde de slag tegen den aanhoudenden druk van den vijand met onver minderde hevigheid voort. Gevechtsvliegtuigen hebben overdag aanvallen ondernomen op verschillende plaatsen in 't Zuidoosten van Engeland. vroegere ervaringen alleszips rechtvaardigd schijnt te zijn. Van een stellingoorlog is de strijd thans geworden tot een be wegingsoorlog, waarin de* weder zij dsche pantserfonnatieS de groot ste rol spelen. Rommel heeft zijn troepen teruggetrokken en zijn ver dediging is thans elastischer.De gevechten vertoonen', thans het ty pische beeld d. woestiinoorlog waarin de opperbevelhebber van de Pantserarmee Afrika een mees ter is gebleken. Militaire kringen leggen er den nadruk op, cfat de Engel schen, niettegenstaande hun uiterste krachtsinspanning en de dienovereenkomstig 'zware verliezen aan mensohen en ma teriaal, nog steeds geen enkel operatief doel. hebben kunnen bereiken. De 90 Km. - lange strook woestijn, die Foeka van El Alamein scheidt, is als zoo danig niet te beschouwen. Het doel van de Engelschen is, daaromtrent bestaat te Berlijn geen twijfel, de Noord-Afri kaansche havens in handen te krijgen om van daaruit een tweede front te openen. Daarentegen zijn thans de ravi- tailleeringswegen voor het Britsche achtste leger langer geworden en voor de Duitsch-Italiaansche strijd krachten korter. Deze omstandig heid is in dezen materiaalslag van groote beteekenis en zij zal zich voor de Engelschen, die hun kracht zoeken in massale aanvallen, in sterkere mate doen gevoelen dan voor de tegenpartij. Het ra^itail- leeringsprobleem is voor de Engel schen ongetwijfeld grooter dan voor Rammels treopen. Geen bezwijking. 9 In tegenstelling tot de beschrij vingen der Engelsche propaganda van de gevechten in Egypte meld de volgens Naya Dagligt Allehan- da Donderdagavond een Britsche oorlogscorrespondent uit de woes tijn, dat de vijandelijke achterhoe de op den kustweg ondanks haar verliezen geenerlei blijken van be- zwijking vertoonde en haar optre den veeleer op een stelselmatigen terugtocht wees. Hiraide over den slag bij de Salomons-eilanden TOKIO, 6 Nov. Ten aanzien van deri oorlogstoestand in groot Oost-Azië heeft de woordvoerder van de Japan- sche marine, Hiraide, tijdens een voor dracht in Koera allereerst verklaard, dat het stilzwijgen der Japansche rrih- rine tijdens den,tweeden slag bij de Salomonseilanden om- strategische re denen in acht is genomen, hetgeen de tegenstander echter uitgebuit heeft voor de propaganda, dat Japan versla gen is. De woordvoerder wees er ver der op, dat de Amerikaansche marine op 24 October de Japansche marine uitgedaagd heeft in de wateren bij de Salomonseilanden aan te treden. Het resultaat was de slag in het zuiden van den Stillen Oceaan, welker bij zonderheden het keizerlijke hoofd kwartier op 27 October heeft bekendge maakt. Tijdens dezen historischen slag zoo zeicfe Hiraide verder, verklaarde de Amerikaansche radiospreker "Wil- liam Winter voor deg zender van Sari Francisco, dat het den Ver. Staten niet nwgelijk zou zijn den oorlog tegen Ja pan voort te zetten op gelijke basis, wanneer zij dezen slag zouden verlie zen. I Het valt niet te ontkennen, zoo verklaarde Hiraide, dat de slag fn het Zuiden der Stille Zuidzee het „Waterloo van den" Stillen Oceaan" is geweest eir geëindigd is met een overweldigende over winning der Japanners. Hoe beslis send de Japansche overwinning Was, toonde Hiraide vervolgens aan door te vertellen hoe aan het einde van den slag, toen de Ja pansche vloot overging tot achter volging van den vijand, vijande lijke - torpedojagers vuurden op een nieuw groot vliegtuigmoeder- 'schip, naar het schijnt om te ver hinderen, dat het in handen der Ja pansche vloot zou vallen. De vijan delijke torpedobootjagers werden echter verdreven en het vliegtuig moederschip werd buitgemaakt, doch later tot zinken gebracht, daar het te zwaar beschadigd was en niet meer weggesleept kon wor den. 7 November - de dag der oude W A Het is vandaag tien jaar geleden, dat MUssert, de leider der N.S.B., voor het eerst de W.A. in het leven riep. Er zuilen buiten de enkele tientallen, die vol geestdrift en Vuur voor de tot standkoming van een dergelijke weer bare formatie op de bres hadden ge staan, weinig Nederlanders geweest zijn, die- beseften welk een grooten in vloed deze daad op de politieke ont wikkeling in Nederland zoü hebben. Uit enkele tientallen groeide een hechte gemeenschap van Omstreeks vijf en twintig duizend man, waarvan meer dan zestig procent thans zijn dienst doet aan een der fronten. Den vijanden van het nationaal-so- cialisme ontging de beteekenis van eén dergelijke actieve weerbare en strijd bare formatie niet. Zij toonden hun be langstelling echter op' een andere wij ze: verbod op verbod volgde, totdat tenslotte Mussert juist enkele dagen voor de afkondiging van het totale verbod de W.A. vrijwillig ophief. Dat het den leider en zijn weerman nen beiden zeer zwaar viel, blijkt wel uit de wijze, waarop de opheffing der W.A. in plechtige bijeenkomsten over al plaats greep. Alom zwoeren de zwarte kerels den duren eed trouw te blijven en gereed te Staan op het oogen blik, dat zij opnieuw met vliegende vaandels en slaande trommen in het zwarte hemd zouden kunnen' uittrek ken. Overal bewaarden zij op verschil lende manieren den onderlingen band en toen na den vijftienden Mei 1940 het zwarte hemd opnieuw te voor schijn kon worden gehaajd, stonden honderden „oude" weermannen op het eerste sein gereed om overal afdeelin gen op te richten en uil; te bouwen. Duizenden nieuwe kwamen er bij en wanneer thans Nederlanders de naam van den Nederlandschen soldaat deze wereld opnieuw vestigen, dan zijn onder hen minstens driekwart mannen uit de W.A. Niemand, die het nationaal-socialis- me in Nederland wil beoordeelen, zal daarbij kunnen voorbijgaan aan de W.A., die thans tien jaar naar het woord van Mussert „de kern", de keur troep der beweging is geweest en als het ware de belichaming is van den nieuwen Nederlandschen mensch van morgen, die geestelijk en lichamelijk weerbaar en gemeenschapsmensch zal zijn. op 5.47 8 Nov. N.M. 15 Nov. E.K. vanavond om onder 1 *r ao 16.57 17.02 uur tot morgenochtend 7.47 uur 22 Nov V.M. 1 Dec. L.K. Maa? op 7.06 Zondagavond om 17.00 uur tot Maandagochtend 17.28 7.49 uur Maan onder OORLOGSVLOOT IN GIBRALTAR MADRID, 6 Nov. Naar uit La Linea wordt gemeld zijn Donder dag te Gibraltar een Britsche kruiser en zeven torpedojager® aangekomen. Het aantal in de oorlogöhaven van Gibraltar lig gende Britsche marinevaartuigen wordt op 125 geraamd. Vriend en helper van het volk Een getuigenis van paraatheid en van den wil om te dienen Géén dpik van buiten af TSTANBOEL, 6 November (Iriter- inf). In een artikel onder heit opschrift „Turkije en de oorlog" schrijft Vafan naar aanleiding van de rede van president Ineunu bij de openiiig van de zitting der- nationale vergaderinge, dat de op" merking daarin, da't Turkije nog nooit zoo dicht bij d$n oorlog is geweest in vele kringen aldus -is uitgelegd, als zou op Turkije van buitenaf druk uitgeoefend worden om het land te winnen voor deel neming aan den oorlog. Dit is volkomen onjuist. Op Turkije wordt geen enkele "druk uitge oefend. De rede van den president bevat geen woord, dat deze ge volgtrekking toelaat. Ook de daaropvolgende opmerking moet) worden gelezen: Turkije zal aan geen enkelen eenzijdigen druk' van buiten af toegeven en in den oorlog gaan. Italiaansch Weermacjitbericht ROME, 6 Nov. Het 894ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: „Italiaansche en Duitsche af deelingen hebben gisteren hevige gevechten geleverd tegen vijande lijke gepantserde formaties in jiet gebied tusschen Foeka en Mersa Matroe. Tegen den avond duurde de strijd m,et onverminderde he vigheid voort." Het is helaas niet te ontken nen, dat in ons land de verhou ding tusschen, het volk èn de politie langeren tijd in verschil lend opzicht veel te wenschen overliet. Van de zijde van het publiek was en is er nog steeds een opvallend gebrek aan be grip voor de hoogst belangrijke dienende taak van/dit overheids orgaan. Op zichzelf behoeft dit verschijnsel niemand te be vreemden. Voor een deek ver- richt de politie haar taak im mers op negatieve wijze. Het is niet aangenaam.wanneer men in het openbaar een waarschu wing of een bekeuring krijgt. Men moet echter begrijpen, dat de politieman daarmede niet anders dan zijn plicht doet. zijn plicht tot bescherming der gemeenschap, tot bescherming van anderen, van onze en hunne kinderen wellicht. Onder de moeilijke omstandigheden van thans zet hij zich in alle stilte en bescheidenheid in voor zijn Volk. Dag en nacht, bij regen en bittere koude is hij in de steden en op het platteland op zijn post. Dank zij hem kunnen wij rustig slapen. Dag en nacht staat hij klaar, wanneer wij hulp behoeven en niet zelden riskeert hij voor onze veiligheid en ter bescherming van ons bezit zijn leyen. In waarheid en in de nobelste beteekenis van het woord wil de po litie niet anders zijn dan: vriend en helper van het volk. Om deze zinvolle en söhoone op gave te doen beseffen en tevens den politieman zelf in de gelegenheid te stellen op bijzondere meer positieve en voor het publiek begrijpelijke wijze, het dienende van zijn taak tot uitdrukking te brengen, is thans ingesteld ..De dag der Nederland- sche politie", welke voortaan ieder jaar zal worden gehouden. Dit jaar voor het eerst en wel. op 14 Novem ber. Demonstraties alom. Op dezen dag zal de politieman in ons geheele land getuigen' van zijn geest van paraatheid en van zijn wil om slechts de vriend, helper en beschermer van zijn volk te zijn. De politie zal zich daartoe onder het volk begeven, zij zal door marschen en sportwedstrijden haar lichamelij ke getraindheid bewijzen, zij zal maaltijden voor kinderen uit be hoeftige gezinnen organiseeren en ook gezellige kindermiddagen. Voorts zullen er in verschillende groote gemeenten concerten van politie-muziekcorpsen op pleinen en straten plaats vinden, er zal hier en daar ook gelegenheid tot het be zichtigen van de politiebureaux worden gegeven, er zullen zijn: po litiehonden demonstraties, sportde- monstraties door politiemannen. En dan zal de politie, overal, in stad en land. er op dezen dag met de collectebus van Winterhulp op uittrekken, ten einde den nood van vele behoeftigen te kunnen lenigen. Aan deze collecte zullen ook de hoogste politie-autoriteiten deelne men en de totale opbrengst er van zal op passende wijze door een de putatie. bestaande uit politieman nen van alle rangen, aan de stich ting Winterhulp worden aangebo den. Dit wat betreft de actie naar buiten. Tijdens corpsavonderi. welke aansluiting hierop worden gehou den en waarin onder het corps zelf wordt gecollecteerd, zal vooral op het symbolieke van den dag der Ne- derlandsche politie worden gewe zen. De agent en het kind. De programma's van de verschil lende steden voor den dag-der Ne der landsche politie zijn ontworpen en zullen worden uitgevoerd door de politiemannen zelf. Wanneer men kennis neemt van de verschillende ontwerp programma's dan beseft men wel heel duidelijk, hoe goed de politie in ons land de diepe betee kenis van haar opgave onder ons volk begrijpt, hoe zij doordrongen is van haar plicht, te dienen en te helpen. En speciaal hoezeer zü door drongen is van haar opvoedende taak ten aanzien der jeugd. Zeer zinvol wordt het essentieele van dezen dag belicht door een affiche, voorstellende een agent met een kind. Hoewel natuurlijk een groote lijn is uitgestippeld, zou het gemakke lijk geweest zijn voor de organisa tie van dezen dag bepaalde dingen voor te schrijven. Men heeft even wel afgezien van een schablone-vie- ring om den corpsen gelegenheid te geven eigen initiatief te ontplooien en te toonen wat er in hun midden leeft. Daarbij zijn de mogelijkheden lang niet overal dezelfde. Deze zijn bv. voor de gemeente-veldwacht en de over het platteland verspreide marechaussees, die ook meedoen, anders dan die van een stedelijk corps. Een goed voorbeeld. Van hetgeen de verschillende corpsen doen. kunnen en willen wij hier geen voorbeelden geven. Een uitzondering moge editer worden gemaakt voor-het programma, ont worpen door een politiecorra uit een onzer groote steden, door te wijzen op drie onderdeelen daar van. Op 14 November zal dit politie corps geheel op eigen initiatief en bekostigd door het gezamenlijk per soneel het peetvaderschap op zich nemen van een aantal daartoe door de politiemannen zelf aangewezen gezinnen. Het geheele corps zal ge- MUSTERING DER GEBURTS- JAHRGëNGE 1904 UND 1905. Alle mannllchen Reichsdeutscben der Gèburlsjahrgange 1904 und 1906 adh diejenigen, die bereits vor oder wahrend dos Krieges ga- dient haben, odér durch Wehreratz dienststellen der Heimat erfaszt, gemustert, unabkömmlich, faereit- gestelit oder zurückgestellt wor den sind haben sich zur Muste- rung wie folgt zu melden: a. Aus den Provinzen Süd-Hol land und Seeland in Den Haag, Schule, Frederikstr. 28: am 9.11.194-2 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AJ; am 10.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Bucthstaben KS; am 11.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben TZ. b. Aus der Provinz Nord-Holland in Amsterdam-O Schule, Iepen- weg 13: am 12.11.1942 vorm. 8.30 U'hr die Buchstaben AJ; am 13.11.1942 vorm. 8.30 IJlhr dip Buchtstaben K—G; am 14.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben RZ. c. .Aus den Provinzen Friesland, Groningen, Drente und Overijssel - -bei der Wehrmachtkommandantur Zwol le, Rojensingel 13: am 16.11.1942 vorm.; 8.30 Uhr die Buchstaben A—O; am 17.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben PZ. d) Aus den provinzen Gelder land, Utrecht und NordBraban? in Eindhoven, Schule, Don Boscostr. 18 am 19.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AH; am 20.11.1942 vorm.) 8.30 Uhr die Buchstaben IR; am 21.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ e) Aus der provinz Limburg bei der Wehrmachtkommandantur Maastricht, VrijtlWf 46: am 23.11.1942 vofth. 8.30 Uhr die Buchstaben AE; am 24.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben FH; am 25.Ï1.1942 vorm. 8.30 Uhr die buchstaben IL; am 26.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben MP; am 27.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben 0S; am 28.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben TZ. Die Meldepflichtigen haben Aus weispapiere und 3 Passbilder 37— 52 Mm in hiirgerlicher Kleidung, ohne Kopfbedeckung, Brillentrager das Brillenrezet mitzubringen. Ju- den haben nicht zu erscheinen. Den Meldcpflic^itigen wird das Fahrgeld 3 Klasse gegen vorzeigen der Falhrkarte bei der Meldung zuröc.ker&tattet. Sie erhalten fer- nerner bei einer Abweseniheit vom Wobnort von melïr als 8 stunden ein Zebrgeld. Den Haag, den 26.Oktober 1942. Der Reichskommissar für die besetzten Niederlandischen Ge- biote. Der Generalkommissar für das Sicherhei tswesen, gez. RAUTER, SS Gruppenführer und General- 'leutnant der Polizei. durende den komenden winter voor deze gezinnen zorgen: Het zal er op toezien, dat het dezen behoeftigen gezinnen aan niets ontbreekt. In deze geste vindt het dienende en zorgende karakter van de taak der politie wel eén zeer nobele expres sie. Doch daar blijft het niet bij. Eveneens op 14 November zai de^ ze politie een inzameling houden van gedragen winterkleeding. haar door de stichting Winterhulp opge- n. En fen slotte zal dit corps kindermaaltijd organiseeren. waaraan duizend arme kinderen zul. len worden onthaald op soep. stamp pot met een bal gehakt, ijs en fruit. Ook dit alles wordt door de politie mannen zelf b,ekostigd. Voorts zal op 14 November van 11.45 tot 12.30 uur door de radio een reportage over het politie-op- leidmgsbataljon te Schalkhaar woe den uitgezonden. Moge ons geheele volk dit prachtige voorbeeld van de po litie ter harte nemen. Moge het zich op den 14en Nov. op den dag der Nederlandsche politie, bezinnen op de taak. die de po litieman in alle bescheidenheid voor de gemeenschap verricht en dit tot uitdrukking brengen in een ruime gift gedeponeerd in de collectebus. Dan zal aan den eigenlijk toch zeer mooien Hollandschen naam voor den politieman de diender nieuwe zin en beteekenis wor den gegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1