NOORD-HOLLAND DE LANDING IN NOORD AFRIKA Talrijke koopvaarders getorpedeerd DE STRIJD IN E6ÏPTE i— Verduister i DAGBLAD VOOR Opmarsch vanuit Safi begonnen Toestand bij Marokko ongunstiger TUNIS IN STAAT VAN VERDEDIGING Hoe reageert de wereld Winterbevoorrading aardappelen Uit*.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnxeanz: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 f2 lijnen. DEN HHLDER: Koniugstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Voordaih 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks A d ver tem tie-tarbei Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ee- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11949 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 10 NOVEMBER 1942 De Fransche radio maakt bekend, dat de toestand in Marokk^ ongun stiger is geworden. De stad Mehedia is gevallen. Zeven km. ten Oosten van Casablanca wordt fel gestreden. Hierbij is een aantal gevangenen ge maakt. Oran biedt- nog altijd tegen stand. Voorts wordt nog gemeld, dat er uit Mgknes en Fez Fransche ver sterkingen komen om den strijd op te nemen met de Amerikaansche troepen, die een bruggehoofd ge vormd hebben. De Amerikaansche troepen, die in Safi geland zijn, zijn tegengehouden. In alle Marokkaa'n- sche steden heerscht rust. Uit Aga- dir en Mogador komen berichten over nieuwe landingen van Ameri kaansche troepen. Alarmtoestand in Dakar. Naar gouverneur-generaal Boisson meedeelde, is Dakar sinds het begin van de landingen in Noord-Afrika in alarmtoestand. Boisson heaft Zon dagavond tot de bevolking van het West-Afrikaansche gebied via de ra dio een korte toespraak gehouden, waarin hij zeide. dat ongetwijfeld ook. wel de beurt aan West-Afrika komt. De gebeurtenissen zouden de soldaten echter gereed vinden om het bevel van den maarschalk uit te voeren. Ring ron$>m Oran wordt nauwer. Havas-Ofi meldt uit Algiers: Bij Oran worden ..sporadische gevech ten" voortgezet. De Amerikaansche ring rondom de stad wordt steeds nauwer. Daarentegen is Mers-El-Kebir nog steeds in handen van de „Fransche troepen. In den loop van den mid dag hebben kustbatteri.jen zich „in den strijd gemengd en twee groote Amerikaansche marine-een heden verdreven, die probeerden de ha ven te naderen. Waar is Darlan? Naar Havas-Ofi meldt, heeft men te Vichy sedert de onderteekening van het wapenstilstandsverdrag, dat betrekking heeft op de stad Algiers, over het persoonlijk welzijn van admiraal Darlan geen nauwkeurige en officieele berichten. Het bevel over Tunis en het Oostelijke deel van Algiers, die zich nog steeds ver dedigen. is in handen van generaal Carré. In Tunis zou tot dusver nog geen Anglo-Amerikaansche lan dingspoging gedaan zijn. Admiraal Esteva verwacht echter een aanval en heeft de verdediging van het protectoraat reeds ter hand geno men. De gevechten in Marokko zijn zeer levendig. In Port Lyautey. waar de landing gisteren is geschied, is de toestand aanmerkelijk verbeterd. De Amerikaansche eenheden wer den op het strand van Mehdia te-1 ruggeslagen. Casablanca wordt op het oogenblik door verscheidene re gimenten infanterie bedreigd, die in de naaste omgeving aan land zou den zijn gekomen. De verdediging der stad is echter gewaarborgd. Smartelijke oren voor Frankrijk. De Fransche radio heeft in een commentaar op den toestand gewe zen op de moeilijke en smartelijke Italiaansch Weermachtbericht ROME, 9 Növ. Het weermacht- bericht luidt als volgt: Gepantserde vijandelijke afdeelin- gen hebben tevergeefs getracht de. bewegingen der As-troepen te hin deren, die terugtrekken langs de kuststreek van de woe&tijn. Een groep, die omsingeld was, is er na drie dagen vechten in geslaagd zich weer bij het -gros der Italiaansch- Duitsche' strijdkrachten te voegen. Italiaansche en Duitsche vliegtuig formaties ondersteunden doeltref fend de actie der strijdkrachten te land en belemmerden de bedrijvig heid der vijandelijke luchtmacht aanmerkelijk. Twee Britsche toe stellen werden door onze jagers neergeschoten. Na het bombardement van den nacht Van Zaterdag op Zondag heeft men onder de bevolking van Genua 23 dooden en 88 gewonden geteld. Tijdens dezen aanval verloor de vij and stellig vijf vliegtuigen. Een vij andelijk vliegtuig stortte brandend neer in de buurt van Cammarata (Agrigento). Twee leden der be manning kwamen om en het derde werd gevangen genomen. Een groot Engëlsch-Amerikaansch convooi. dat op de kust van Algerië opereerde, is door luchtmacht en duikbooten der Spil aangevallen. Verscheidene oorlogsschepen, werden getroffen. Een kruiser werd stellig tot zinken gebracht, verscheidene vrachtbooten getroffen. uren. welke het Fransche volk op dit oogenblik doormaakt en de aan dacht gevestigd op het feit. dat het antwoord van maarschalk Pétain aan president Roosevelt door alle Franschen is goedgekeurd en dat zijn bevel door de troepen in de daad is omgezet. Het Fransche volk wordt opgeroe pen om zich in deze tragische uren. waarin het lot van Frankrijk en van het koloniale rijk wordt beslist, eensgezind achter den maarschalk en zijn re gearing te scharen. v Opmarsch begonnen, Volgens een bericht van Havas- Ofi wordt medegedeeld, dat het in de haven vanmfran. waar de kust- batterijen inta®zi.in. rustig'is. Ame rikaansche trcMjen staan ten Wes ten van St. Cload en ten Zuiden van Valmy. Zij hebben de toegangswe gen naar Perregeaux bereikt. De landing te Arzeu wordt voortgezet. In Marokko schijnt de .gevechts kracht der Fransche troepen niet verminderd te zijn. De vijand is van Safi uit een opmafsch begonnen. De landing aan de Atlanti sche kust. Nagr Havas-Ofi meldt, is officieel medegedeeld, dat Amerikaansche landingen zijn ondernomen te Safi. Mogador. Agadir en Fedala. Safi is bezet. Vlootformatie te Algiers. Naar Havas meldt uit Algiers, is een Amerikaansch-Britsche vloot formatie Maandagochtend de haven 1 aldaar binnengeloopen. Om tien uur hadden al een transportvaartuig en een torpedoboot in de handelshaven vastgemaakt. Deze schepen laadden enkele soldaten der RA.F. en Ame- rikaansch voetvolk uit. Op de reede van Algiers bevinden zich enkele torpedobooten, terwijl vrij groote schepen aan den hori zon .verschijnen. De Amerikaans-me oorlogsvlag is geheschen op den steiger der Compagnie Generale Transatlantique. Niettegenstaande vele terreinmoei- lijkheden weten de mannen van den berichtendienst tijdens de om singelingsgevechten hun verbindin gen, dikwijls onder het vuur van den vijand.' .tot stand te brengen. PK Fred Dietrich-PBZ-R-P H m. tuigen in ononderbroken aanval len beschermd. De bommen ver nielden verscheidene Britsche pant serwagens en sloegen op den kustweg ravitailleeringscolonnes van den vijand uiteen. De Duitsche dekkingstroepen wa ren verder naar het Zuidoosten eyeiïëens, in zware gevechten ver wikkeld. Hier vernietigden pant serjagers eenige Amerikaansche pantserwagens door vuur uit Brit sche anti-tankkanonnen. Deze wa pens waren den dag tevoren door de onder bevel van generaal ma joor Ramke staande troepen aan gevoerd, die na een driedaafcschen marsch door de woestijn de Duit sche stellingen hadden bereikt. In zware gevechten hadden zij de Britsche versperring doorbroken en verscheidene vijandelijke pant serwagens vernietigd en vele voer tuigen buitgemaakt. Daardoor wa ren zij mobiel geworden, en kon den, talrijke gevangenen en buit gemaakte wapens medevoerend, het contact met de hoofdstrijd macht herstellen. In het verder verloop van den strijd tegen de Zuidelijke bescher ming van den flank leden de Brit ten zoo zware verliezen, dat zij hun opmarschen staakten en die per de woestijn in trokken, om al daar aan den rand van hei verder Zuidelijk liggende rotster ras voorzichtig in Westelijke rich ting te verkennen. Zware vijandelijke verliezen bij Mersa Matroe HOOFDKWART IER VAN DEN FüHIRER, 9 Nov. Het opperbe vel der weermacht deelt mede: MIn hei gebied van Toeapse werd de vijand door plaatse, lijke aanvallen van Duitsche en Roemeensche troepen uit zijn stellingen geworpen. Bij den verbitterden strijd werd een gevechtsgroep ingesloten en verniètigd. Op een andere plaats werd een sterk bezet steunpunt genomen Ten Oosten van Alagir won de Daitgche aanval opnieuw aan terrein, terwijl krachtige tegenaanval len werden afgeslagen. I Aan het front van den Beneden- Don zetten Duitsche en Roemeen sche luchtstrijdkrachten haar aan vallen op veldstellingen en troepen verblijfplaatsen voort. Italiaansche troepen verijdelden een poging van den vijand om de rivier over te steken. Ravitailleeringsspoorwe- gen der bolsjewisten in den cen tral en sector werden door lucht aanvallen op verschillende punten vernield. Bij den strijd tegen den scheeps- aanvoer voor Leningrad heeft de luchtmacht op het Ladogameer drie vaartuigen tot zinkenge bracht. In het gebied om Mersa Ma troe hebben Duitsche slag vliegers verscheidene Britsche tanks en autocolonnes vernield Een Duitsche afdeeling onder bevel van generaal-majoor Ramcke, die tijdelijk was af gesneden, heeft den vijand in - driedaagsche zware gevechten groote verliezen toegebracht, een aanzienlijk aantal auto's buitgemaakt, zich piet behulp daarvan mobiel gemaakt- en de verbinding -met het gros hersteld. De Amerikaansch-Britsche oor logsschepen en troepentransport- schepen. in de wateren ten Noor den van Algiers zijn sedert 6 No vember overdag en des nachts door afdeel ingen Duitsche en Ita liaansche gevechtsvliegers aange vallen, "Volgens de tot dusverre 1 ontvangen berichten zijn. 6 oor logsschepen en 4 koopvaarders door zware bommen getroffen. In het Westen der Middellandsche Zee heeft een Duitsche duikboot een torpedotrefefj geplaatst op een Britschen kruiser vansde Leander- klasse. Aan de Kanaalkust schoten jachtvliegers gisteren overdag van een gemengde Britsche forma tie 2 vliegtuigen, waaronder 2 viermotrige bommenwerpers, neer, zolyder zelf verliezen te lijden De vijand verloor bovendien 7 vlieg tuigen bij losse stoorvluchten bo ven de Fransche wateren en de Duitsche Bocht. In een extra-berisht wordt ge meld, dat Duitsche duikbooten opnieuw succes hebben gehad in den strijd tegen geëscorteerde con. vooien en tegen afzonderlijk varen- do schepen. Zij hebben in het Noorden van den Atlantischen Oce aan, 'in de Caraïbische Zee, bij Trinidad, in de Golf van Gufnee en in de wateren van Kaapstad 6 vij andelijke koopvaarders van 103.000 ton in totaal in den grond geboord en twee getorpedeerd en zwaar beschadigd. De lading ,v*n verscheiden sche pen was bestemd voor..den Ameri- kaanschen etappendienst op Afri- kaanschen bodem en bestond uit vliegtuigonderdeelen, munitie en ander oorlogstuig. Tijdens werkzaamheden in Tilburg heeft men een oudheidkundige vondst gedaan in den vorm van een kanonlocfp van het zgn. voorlaad- type. Deze'loop is 45 cip. lang, ter wijl de middellijn van den vuur mond 20 mm. bedraagt. Oudheid kundigen zullenuitmaken, uit wel ken tijd dit wapen stamt. Bolygoon-v. Bilsen-Pax Holland m Het zware infanterie-geschut is door de Sovjets zeer gevreesd. Uit het loopgravengeschut van den eersten wereldoorlog ontwikkeld, is het he den het zwaarste wapen, dat de in fanteristen met zich voeren. PK Ohlenbostel-DV-R-P H m. Sterke Britsche druk op Duitsch- Italiaansche troepen In aaiyulling op het weermacht- bericht verneemt het D.N.B:: In Noord-Egypte- hield de sterke Britsche druk op de Duitsch-Ita- liaansche troepen aan. Groote re genval heeft de duindalen voor geruim en tijd veranderd in mod derige meren. Het natte zand heeft de operaties belemmerd. Volgens de bij het opperbevel der weer macht ontvangen berichten onder nam de vijand derhalve zijn aan vallen vooral van den harden kust weg en 'de spoorweglijn uit naar het Westen en het Noorden, waar bij na sterke voorbereiding door artillerie zijn infanterie en pantserstrijdkrachten massaal in den strijd bracht. De' aanvallen mislukten echter onder hooge ver liezen voor den vijand. Daardoor konden zich de in het gebied van Mersa Matroe strijdende' forma ties van het Duitsch-Italiaansche pantserleger van den vijand los maken. Deze bewegingen werden ook door de Duitsche slagvlieg- De meening van Berlijn, Rome. Vaticaanstad, Lissabon eg Tokio WAT VOOR FRANKRIJKOP HET SPEL STAAT IBERLIJNi J De Berlijnsche A.N.P.-correspon- dent meldt: De aanval der Engelschen en Amerikanen op Frasnch-Noord-Afri ka vormt hier het gesprek van den dag. Politieke kringen zijn* door de jongste ontwikkeling geenszins ver rast, daar de laatste dagen door de En gelschen en Amerikanen bij allerjei gelegenheden reeds tal van duistere aankondigingen waren gedaan, zoodat het zelfs voor den leek duidelijk was, wat waar er iets zou gaan gebeu ren. Wat echter wel verrassing heeft ge wekt, is, dat van Anglo-Ameritaan- sche zijde de Franschen als slachtoffer zijn gekozen, waarmede men, zoo ver klaart men in toonaangevende kringen, Europa op de zwakste plaats heeft willen treffen, in het bewustzijn, dat een onderneming in de door de Duit- schers en Italianen bezette gebieden in de vesting Europa niet de minstè kans op slagen zóu hebben. Van DuitscheXzijde volgt men met groote sympathie" de maatregelen, die Frankrijk neemt om den aanval af te weren. De tegenstand van Frankrijk heeft den moreelen steun van Duitsch- land. Ongetwijfeld hadden de Engel schen en Amerikanen gerekend op den steun van een deel der bevolking van de iaangevallen gebieden, doch deze berekening heeft grootendeels gefaald. Weliswaar schijnt de aanval voor be paalde elementen der bevolking het sein geweest te zijn, tegen het gezag van ViChy in opstand te komen in hoeverre dit nog het verloop van den strijd beinvloed heeft zal wellicht later blijken doch het bevoegde gezag schijnt thans overal den toestand in handen* te hebban, Blijkbaar was het ook met het oog op de stemming der Fransche bevolking, dat men niet de Engelschen, doch de Amerikanen de eerste'landingen heeft laten onderne men. Tot een krachtige opstandige be weging is het echter nergens in de aan gevallen gebieden gekomen en de En gel sch-Amerikaansche plannen zijn dan ook, naar men in de Wilhelm- strasse doet uitkomen, in dit opzicht volkomen mislukt. i Wat op 't spel staat. Frankrjjk strijdt in Afrika om z*ijn voortbestaan als groote mogendheid, want zijn positie, als zoodanig staat of valt met het bezit van de alleen al uit het oogpunt van voedselvoorziening zoobelangrilke gebieden in Nrd^Afri- ka. Daarom hebben ook de Duitschers Frankrijk bij den wapenstilstand h.et profijt van deze gebieden gelaten, als mede de middelen om het te verdedi gen. Frankrijk moet vechten om niet als groote mogendheid uit de Europee- sche samenleving te verdwijnen en hiermede is het, naar men in de Wil- helmstrasse doet uitkomen, voor het eerst sedert het uitbreken van den oorlog moreel in den kring der Euro- peesche solidariteit betrokken. ROME i J Van toonaangevende Italiaansche zijde zijn enkele prlncipieele verklaringen gepubiceerd: De bewering der geallieerden, dat zij de invasie in de Fransche kolonia le gebieden hebben ondernomen om een zoogenaamde aanstaande Duitsch- Italiaansche actie voor te zijn, is niets anders!" dan een onbeschaamde leugen, welke opnieuw de kwaadwilligheid van Roosevelt en de agressieve bedoelingen van de Anglo-Amerikaansche mogend heden jegens Europa en IjroorcT-Afrika documenteeren. Deze nieuwe faze in den strijd tusschen de spilmogendhe- den en de Anglo-Amerikaansche wereld bevestigt het feit, aldus wordt ver klaard, dat thans meer dan ooit in dezen oorlog de Middellandsche Zee van centrale beteekenis is. De vijandelijke acties in Egypte en Marokko, alsmede het bombardeeren- van Italiaansche steden zijn gebaseerd op verwachtingen van psychologischen en agitatorischsn aard, Zonder dat de Anglo-Amerikaansche mogendheden erin geslaagd zijn het vastberaden ver zet en den wil van het Italiaansche volk om tè overwinnen aan te tasten. Op moreel-jurydisch gebied beteekent de Anglo-Amerikaansche landingspo ging in Noord-Afrika en hierop wordt bijzonder de aandacht gevestigd een ppenlijke, onweerlegbare schen ding van de elementaire beginselen van het internationale recht. Vervolgens wordt er op gewezen, dat Frankrijk zich tegenover uDits.chland en Italië in een toestand van wapenstilstand be vindt. De voorwaarden van dezen wa penstilstand lieten Frartkrijk, rekening houdende met zijn militaire nederlaag niet alleen de volledige vrijheid over 't geheele niet-bëzette gebied doch ook over de vloot en het koloniale rijk. De verklaring van Roosevelt vormt een openlijke, bewpste .schending van den toestand van biet-oorlogsvoering 'van een souvereinen staat. Door dezen to taal ongeprovóteerden aanval op het Fransche koloniale gebied probeeren nu de Anglo-Amerikaansche mogendheden de regering te Vichy en het Fransche volk te bewegen tot een schending van het wapenstilstandsaccoord, om zoodoende Frankrijk aan te zetten tot het breken van het gegeven woord en van de onderteekende verplichtingen. VATICAAN i J De Nieuwsdienst van het Vati- caan. meldt, dat de berichten om trent de gebeurtenissen aan de oöt- logstooneelen en in het bijzonder in de Middellandsche Zee in het Vati- caan geen bij zonderen indruk heb ben gemaakt. Kardinaal-staatssecretaris Maglio- ne. die naar Rome-is teruggekeerd, heeft geen enkelen diplomatieken vertegenwoordiger ontvangen be halve den ambassadeur-van Portu gal. Omtrent het verloop van dit onderhoud zijn geen mededeelingen gedaan. LISSABON» J In de beschouwingen der avond bladen over de positie van Portugal ten aanzien van de nieuwe uitbrei ding van den oorlog wordt de na druk gelegd op de vastbeslotenheid der Portugeesche natie om haar neu. traliteit en onafhankelijkheid te handhaven. TOKIO, j Het verbreken van de betrekkin gen met de V.S. is een vanzelfspre kende maatregel der Fransche re geering. aldus verklaren, volgens Domei, bevoegde kringen van het Japansche ministerie van buiten- landsche zaken. Tevens wordt ge zegd. dat men van Japansche zijde dit. optreden van Vichy als gevolg van de ongelooflijke uitdaging van Amerika volledig steunt. DEENSCHE KONING AAN DE BETERHAND. Omtrent den toestand van den Koning is het laatste bulletin 'uit gegeven. Daarin wordt gezegd, dat de Koning thans aan de beterhand is en heden voor het eerst het bed heeft kjujnen verlaten. Maan Maan op vanavond om onder 18.47 Dete. 9.43 A£i 1' 15 nov 16.57 uur n EK. tot morgenochtend I-K. 22 N<jV. mm .8 DöC. v.m 7.52 uur n.m. Evenals vorig, jaap zal men we derom in de gelegenheid worden gesteld desgewenscht. een winter voorraad aardappelen' op te doen. Zij. die hiervan gebruik willen ma ken. moeten zich gedurende het tijdvak 7 Nov. tot en met 6 Dec. a.s. op nader dóór de plaatselijke distri butiediensten bekend te maken da gen tot genoemde diensten wenden en daarbij hun distributiestamkaart .met bijbehoorend inlegvel overleg gen. De wintervoorraad zal dienen voor het gebruik gedurende de eer ste en tweede distributieperiode van 1943 (27 Dec. 1942 tot en met 20 Febr. 1943). In verband daarmede zullen personen, die een wintervoor raad willen opdoen, voor elk van genoemde perioden in plaats van de hun toekomende aardappelkaarten een zg. „machtiging opslagaardap- pelen' ontvangen. Wie zich op de nader te bepalen dagen bij den dis- tributiedienst vervoegt. ontvangt dus twee „machtigingen opslagaard appelen", elk reent gevende op het koopen van 17% kg. aardappelen, terwijl voorts op zijn stamkaart wordt aangeteekend. dat hem t.z.t. voor de eerste en de tweede distri butieperiode van 1943 geen aardap pelkaarten mogen- worden uitge reikt. Aangezien het aardappelrantsoen momenteel per tijdvak van vier we ken 16 kg. bedraagt, ontvangen de houders van machtigingen voor winteropslag dus een toeslag van ongeveer 10 pet. voor eventueel be derf. De aandacht vtordt er op geves tigd. dat men niet verplicht is aard appelen op te slaan, terwijl"het ook niet noodzakelijk is. dat alle leden van een gezin van deze regeling ge bruik maken. -Men houde er voorts rekening me de. dat men. wanneer de aardappe len door welke oorzaak ook. zouden bederven, in geen geval vergoeding voor de verloren gegane aardappe len zal kunnen verkrijgen in den vorm van rantsoenbonnen of hoe dan ook. Ten slotte wordt er op gewezen, dat men slechts een „machtiging op slagaardappelen" kan verkrijgen in plaats van de gewone aardappel- kaarten. Houders van L-inlegvellen en houders van toeslagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid, die van de mogelijkheid tot winterop slag gebruik maken, kunnen dus geen machtigingen ontvangen in- plaats van de hun uit te reiken toe slagkaarten voor aardappelen. Ge noemde perponen zullen derhalve t.z.t. wel de hun voor de eerste en tweede distributieperiode van 1943 toekomende toeslagkaarten voor aardappelen ontvangen. In verband met het bovenstaande ontvangen houders van een inleg vel KI of LI. die van de mogelijk heid tot winteropslag gebruik ma ken. twee machtigingen, houders van eefi inlegvel K2 of L2. drie machtigingen, houders van een in legvel K3 of L3 twee machtigingen en houdeTs van een inlegvel K4 of L4 één machtiging. Voorts zullen de plaatselijke dis- tributiediensten de vakjes 06 en P6 van de stamkaart afkruisen en zul len zij de met 111 en 112 of 211 en 212 of 311 en 312 of 411 en 412 ge nummerde bonnen van het inlegvel verwijderen. Doriot eischt oorlogsverklaring* PARIJS, 9. Nov. (Interinf.) Op de vergadering der Fransche vöikspartij van Doriot, die Maan dagochtend in *een vergaderzaal als groote openluchtmeeting is ge houden, heeft deleider onder stormachtigen bijval van omstreeks 200 partijgangers uit. Frankrijk'cn de koloniën, onder wie ook inboor lingen, de onmiddellijke oorlogs verklaring van Frankrijk aan En geland, en Amerika geëischt. Voortk verlangde hij, dat terstond een bondgenootschap met de as- mogendhoden wordt gesloten en Frankrijk toetreedt tot het Anti- kominternpact. Als grondslag van den strijd noemde hij een imperi aal pact ter verdediging van het Fransche koloniale bezit Deze eischen zullen onmiddellijk wor den voorgelegd aan de regeering te Vichy. Doriot eidigde met een beroep op zijn aanhangers na hun térugkeer in hun woonsteden van de Plaatse in hun woosteden va de paatselij- een imperiaal legioen te verlangen en zelf de plaatsen in de betrok-a ken commissies in te nemen. AMERIKA VERKLAART FRANK RIJK TOT VIJANDELIJK GEBIED. STOCKHOLM, 9 Nov. Naar de Amerikaansche berichtendienst meldt, .heeft de Amerikaansche mi nister van financiën Morgenthau medegedeeld, dat het continentale Frakrijk in overeenstemming met de door vijandelijke landen be staande handels- èn verkeersver boden tot vijandelijk gebied is ver klaard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1