NOORD-HOLLAND Duitsche opmarsch Pétain protesteert DAGBLAD VOOR J^in onbezet Frankrijk Inschrijving op dn nieuwe een succes r— Verduister i BEZUINIGING IS ONVERMIJDELIJK Uitg.N.V. Uitg. Mij*. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Adminlstratiebuxeaax; SCHA GEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct n. mjn. Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen" worden od aanvraag verstrekt. 8?ste Jaargang. No. 11951 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKEN Alkmaar DONDERDAG 12 NOVEMBER 1942 7er bescherming van Frankrijk en de koloniën Schrijven van den Führer aan Pétain BERLIJN, 11 Nov. (D.N.B.) De Führer heeft aan het Fransche staatshoofd, maarschalk Pétain, den volgenden brief geschreven, diè -vanochtend vroeg door den Franschen omroep is gepubliceerd: „Mijnheer de maarschalk, Sedert den dag, waarop het lot mij riep mijn volk te leiden, heb ik er eerlijk naar gestreefd een be tere verstandhouding met Frank rijk tot stand te brengen, zelfs on der gepote opofferingen van den kant van Duitschland. Al# deze pogingen vruchteloos bleven, was dat niet mijn schuld. De oorlogs verklaringen, die op 3 September Ik heb .de eer u, mijnheer de maarschalk, onder deze omstandig heden tot mijn leedwezen te moe- ten mededeelen, dat tot afweer van het ons dreigende gevaar mij gedwongen heb gezien in overleg met de Italiaansche re5-oring mijn troepén bevel te geven langs den snelsten weg door Frankrijk heen de Middellandsche Zeekust te be zetten en 4en tweede deel te ne men aan de bescherming-van Cor sica tegen den dreigenden aanval der Amerikaansch-Engelsche strfld krachten. 1939 door Engeland en Frankrijk aan Duitschland werden gezonden, hebben mij en het Duitsche volk te dieper getroffen, daar Engeland noch Frankrijk hiervoor een mo tief had, dat ook maar eenigszins gerechtvaardigd was. De snelle en voor Frankrijk ongelukkig verloo- pen ^veldtocht öntnam mij echter niet*de gedachte de totstandbren ging van een betere Europeesche solidariteit althans voor de toe komst nog open te laten. In dezen geest heb ik niets in de Wapeiistilfctandvoorwaardenü inge voegd wat met het in de preambu le aangekondigde oogmerk in strijd of in haar geest niet onvoorwaar delijk noodzakelijk zou zijn. Het Duitsche Rijk heeft dan ook van de toenmalige zwakheid van Frank rijk geen gebruik gemaakt om tot afpersing over te gaan, maar slechés geëischt, wat een overwin naar in dergelijk geval gedwongen is te eischen, nl. de beveiliging van het succeSi.dat. is de waarborg dat de wapenstilstand niet een voorbijgaande episode beteekent, maar het feitelijke einde van den oorlog en ten slotte dat deze wa penstilstand onder geenomstandig heden ten gevolge van zijn rn.ild- beid tot een slechter worden van de militaire positie van het Duit sche Rijk mag leiden, ingeval deze oorlog voortduurt door de hardnek kigheid van'den vroegeren bond genoot van Frankrijk. Duitschland heeft in dien tijd geen eischen ge stald teYi aanzien van de Fransche oorlogsvloot, het heeft ook niet in het minst ingegrepen in de souve- rëiniteit der Fransche regeering over haar koloniaal rijk. In de hoop den oorlog toch naar Europa te kunnen brengen, zijn Engeland en Amerika thans be gonnen Fransche gebieden in West- en Noord-Afrika aan te val len en te bezetten. Frankrijk is van zijn'kant niet in' staat op den duur aan dezen aanval weerstand te bieden. Duitschland en Itilië kunnen echter onder geen beding er bij toezien, dat hier het waren- Stilstandsverdrag een effect krijgt, dat op den duur tegen deze twee staten moet zijn gericht. Door nauwkeurige waarneming van de beweging der Amerikaansch Engelsche troepenformaties bene vens uit een aantal niet. meer te betwijfelen berichten hebben de Duitsche en Italiaansche regeering vernomen, dat het eerstvolgende doel van de Britsch-Amerikaan- iche invasie Corsica en Zuid-Frank- riik zelf moet vormen. Daarmede zijn de voorwaarden en grondsla gen van het wapenstilstandsverdrag buiten de schuld van Duitschland en Italië opgeheven. De Duitsche en de Italiaansche regeering zijn onder deze omstandigheden over eengekomen terstond maatregelen te nemen, om op de meest doel- j treffende wijze de voortzet tin" 'der Engelsch-Amerikaansche aan slagen tegen te gaan. (Kaart Van Pelt). I'k ben tot dezen stap «vooral gedwongen door de houding va> een Franschen generaal, ctie tij dens zijn krijgsgevangenschap een ziekte simuleerde en er dahrdoor, dank zij don hem verleenden faci liteiten in slaagde te ontvluchten en die, in strijd met de mij gege ven verzekering, dat hij op eere woord tegenover u, mijnheer de maarschalk, gebonden was, „in dienst van de Angelsaksische ln- vasiemog^nd'heden thans wederom niiet alleen tegen DuitsChl*nd maar zelfs tegen zijn éigen land heeft besloten te strijden. Ik mag u derhalve te dezer plaatse mededeelen, mijnheer de maarschalk, dat het optreden der Duitsche troepen niet gericht is tegen u als hoofd van den staat en eerbiedwaardig aanvoerder van dappere Fransche soldaten uit den wereldoorlog of tegen de Fransche .regeering, evenmin te gen al die Franschen, die den vrede wenschen en die het vooral willen vermijden, dat hun eigen schoone land nogmaals oorlogs- tooneel wordt. Ik zou u bn dezen zin ook wil len verzekeren, dat het binnen rukken dr verhonden troepen in Frankrijk niet is gericht tegen de Fransche weermacht, maar dat ik nog steeds in de hoop leef op een •goeden'dag'tezamen met haar' Europa en het aan Europa beboo: rende Afrikaansche bezit te ver de digen tegenover de Angelsaksische rooverscoalitie. Ten slotte zal dit binnenrukken niet gericht zijn tegen het Fran sche bestuur, waarvan ik hoop, dat het zijn taak zooals tot dus ver zal vervullen, want het eenige doei van ons optreden is Slechts te verhinderen, dat zich de Noord- Afrikaansche toestanden p-lotseiing ook zouderfherhalen aan de Zuid- 1'iansohe kust. In voel-mij voor mijn volk en in broederen zin voor- geheel Eü- ropa er voor verantwoordelijk, daartegen voorzorgen te treffen, want het opgaan van dit vaste land in een nieuwen oorlog zou slechts kunnen leidén tot de ver nietiging van alle Europeesche staten en vooral van de geheele Europeesche cultuur.' ik zou u daarbij nog de verze kering willen geven, mijnheer de maarschalk, dat ik, op hetzelfde oógenbiik, dat de toestand in de Middellandsche Zee zoozeer is ver beterd, dat van een in gevaar ko- "nien der in het wapenstilstands- verdrag vastgelegde belangen van Duitschland niet meer kan wordeji gesproken, vastbesloten ben mijn troepen terstond terug te brengen achter de oude demar catielijn. Evenzeer zou ik u, mijn heer de maarschalk, ten .slotte nog willen verzekeren, dat gij en uw regeering zich vail nu al aan i geheel" Frankrijk vrij en ongehin derd kunnen bewegen, want ik heb mij indertijd tegen de ver plaatsing der regeering naar Ver- sailles alleen uitgesproken, om dat ik vreesde, dat dan door de vijandelijke propaganda steeds slechts zou zijn beweerd, dat gij. mijnheer de maarschalk, en uw regeering van uw vrijheid zoudt zijn beroofd en onder die omstan digheden niet meer in staat waart uw zaken te behartigen. Nadat nu door de boven ge schilderde omstandigheden Duitschland en Italië gedwongen zijn ter bescherming van' de door de wapcnstilstandsverdragen vast gelegde belangen op te treden te gen de dreigendeEngelsch-Aine- rikaansche invasie en daarmede ook de grenzen van liet overige Frankrijk te bezetten, vervalt deze reden voor het blijven van de Fransche regeering in Vichv. Ik zou derhalve van dit oogen- blik gebruik willen maken om u niededeeling te doen van het in trekken van dit tot dusver gelden-l de voorbehoud. Ik kan bejjfijpen, hoe zwaar u, mijnheer de maarschalk, het lot van uw land treft, slechts mag ik u verzoeken te denken aan het lot van mijn eigen volk, dat sedert ja ren een het buiten zijn schuld op gedrongen oorlog heeft te voeren en ik, ook thans slechts onder den drang der hardste noodzakelijkheid de boven medegeedelde beslissing heb moeten nemen. Ik spreek de hoop uit, dat het niet slechts om deze reden, niet komt tot een nieuw bloedvergieten tusschen Frankrijk en Duitschland maar dat integendeel door dezen stap tegen de vredesverstoorders van buiten op het continent een toenadering tussefhen de Europee sche volken tot stand zal komen. Duitschland is derhalve vast be sloten om, zoo eenigszins mogelijk, zijde aan zijde met de Fransche soldaten de grenzen van hun land en daarmede ook de grenzen van deEuropeesche cultuur en bescha ving te verdedigen. Wat de Duit sche troepen kunnen doen om dit doel door hun houding en stand punt jegens het Fransche volk en zijn soldaten te dienen, zal geschie den. Ik zou'' u echter, mijnheer de maarschalk, nog willen verzoeken, dat ook de Fransche regeering op Evenwel opdracht gegeven geen tegenstand te bieden Naar in .de Wilhelmstrasse is mede gedeeld, heeft het Fransche staats hoofd, maarschalk Pétain, tegen hét binnenrukken van Duitsche troepen in het niet-bezette Fransche gebied, zich beroependop de wapenstilstands overeenkomst, geprotesteerd. Anderzijds heeft de Fransche regee ring den haar ondergeschikten militai ren en politie-organen opdracht gege ven geen tegenstand te bieden tegen het binnenrukken der Duitsche troe pen en kalmte en bezonnenheid te be waren. Dit wordt in Duitsche politieke krin gen als een aanwijzing beschouwd, dat het protest van het Fransche staats hoofd slechts formeel is en dat de brief van den Führer aan maarschalk. Pétain zijn indruk op de leden der Fransche regeering niet heeft gemist. Van juridisch standpunt uit wordt er omtrent het protest van maarschalk Pétain in de Wilhelmstrasse op gewe zen, dat door den overval van Ameri- kaansche troepen op Fransch gebied Algerije is immers een integreerend deel van het E'ransche moederland de basis, waarop de wapenstilstands overeenkomst werd gesloten, belangrijk, gewijzigd is, daar door den inval der Amerikanen in het Middellandsche Zeegebied de strategische positie be langrijk is veranderd^hetgeen onmoge lijk door de verantwoordelijke leiders van de spil over het hoofd kon worden gezien. Onder die omstandigheden zou men in Berlijn de houding van maar schalk Pétain als, een zuiver formeele juridische handeling willen zien. In toonaangevende Duitsche kringen verklaart men, dat het oprukken van Duitsche troepen in het niet-bezette Frankrijk geen bezeting is, doch een doortrekken naar de voorste loopgraven aan het front van de Middelldansche Zee, Men verwacht hier, dat Frankrijk in zijn eigen belang voor den maatre gel van de spil begrip zal toonen, daar volgens de hier heerschende opvatting Frankrijk er geen belang bij kan heb ben, zijn Europeesche gebied opnieuw het tooneel van bloedige gevechten te laten worden, hetgeen niet kon uit blijven, indien men den Amerikanen of Engelschen zou toestaan daar voet te krijgen. DE DUITSCHE OPMARSCH. Volgens de te Vichy tot dusver ont vangen. berichten geschiedt de Duit sche opmarsch door de afzonderlijke steden onder het bewind van Vichy zonder de geringste wrijving. Ei? zijn geen incidenten voorgevallen. De bur gemeesters hebben de bevoking aange spoorde orde en rust te bewaren. Het heeft er allen schijn van, dat aan de zen oproep overal gehoor is gegeven. ITALIAANSCHE TROEPEN FRANKRIJK BINNENGERUKT. Rome, 11 Nov. (D..B.) Officieel worët medegedeeld: Tegelijkertijd met het oprukken der Duitsche troepen zijn Italiaansche troepen het niet-be zette Fransche gebied binnengerukt. De oorlogsinzet van den Rijks Ar beidsdienst in het Oosten. Ten be hoeve van de ravitailleering moeten de wegen voortdurend begaanbaar gebguden worden, hetgeen dikwijls neerkomt op het verwijderen van een vernielden wagen, welken men eenvoudig heeft laten liggen. PK Arnhold-Atl-H-PH m. Wie geregeld gas- en eUctriciteitsverbruik CONTROLEERT, kan tijdig zelf ingrijpen dit*uur alles in Het werk stelt, wat in staat is spanningen uit den weg te ruimen en een verloop zondfer wrijving van dezen stap, die ook in het belang van Frankrijk nood zakelijk is, kan waarborgen. Terwijl ik uiting geef aan mijn oprechten eerbied blijf ik.mijntieer de maarschalk, uw toegewijde Adolf Hitier. Verklaringen van Churchill Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Churchill gisteren in het Lagerhuis o.a. verklaard, dat hij aan de Sowjèt-Unie in Juni een schriftelijke verklaring heeft doen toekomen, waarin stond, dat Enge land in 1942 een landing, voorbe reidde. Een belofte, dat deze lan ding zal worden uitgevoerd, kan echter niet gegeven worden. Churchill zeide voorts nog. dat hij tijdens zijn bezoek aan Moskou Sta- lin op de hoogte had gesteld van de moeilijkheden, welke verbonden wa ren aan een landing in het Kanaal# gebied en van het besluit van En geland én de Ver. Staten om Noord Afrika aan te vallen. Stalin achtte dit besluit „onvoldoende". Deson danks. 'zoo zeide Churchill verder, ngmen ,wij afscheid als goede vrien den." FRANSCHE VLOOT NOG TE TOULON. De door Reuter verspreide be wering. dat de Fransche vloot Toulon heeft verlaten, om zich aan te sluiten bij de Engelsche zeestrijdkrachten. wordt door Havas gecorrigeerd met de me- dedeeling. dat geen schip de ha ven van Touloff heeft verlaten. INSTRUCTIE AAN FRANSCHE SCHEPEN. Havas-.Qfi meldt, dat de Fransche •radio een instructie heeft uitgezon den aan de officieren en bemannin gen van de koopvaardijschepen, die zich op zee bevinden. Hun wordt be volen terstond een Fransche haven aan de Middellandsche Zee of Corsi ca aan te doen. Een neergeschoten Britsche Vickers „Wellington"-bommenwerper. In wijden omtrek liggen de resten verspreid. Aan de typische constructie van het gedeelte, dat men links boven ziet, kan men met zekerheid vaststellen, dat dit een Britsche bommenwerper van het model Vickers „Wellington" to. Stapf-Pax Holland m. Tegen speculatie in aandeelen desnoods nieuwe maatregelen De uitgifte van de nieuwe 3V? staatsleening 1942. waarop Dinsdag ten bedrage van f 600 millioen de inschrijving open stond, is een groot succes geworden, aldus was de ver heugende mededeeling van den secr.-gen. van het Dep. van Fin.. Mr. M. M. Rost van Tonningen, op de vraag, die een redacteur van het A.N.P. hem in verband met den uit slag van de emissie hedenmorgen voorlegde. Van het totale bedrag ad f 1 milliard was f 400 millioen bij rijksfondsen en -instellingen ge plaatst. Op het overblijvende bedrag van f 600 millioen stond de vrije in schrijving open. Hierop werd inge schreven voor een bedrag van f 850 a f 860 millioen. Mr. Rost van Tonningen noemde dit een heel mooi resultaat, vooral omdat het publiek hier nogal snel reageert op bepaalde gebeurtenis sen. Het is dubbel bevredigend, dat het publiek desalniettemin dezen keer het hoofd koel heeft gehouden en dusdanig heeft ingeschreven, dat aan de gestelde verwachtingen vol komen is voldaan. De uitslag be wijst. dat van alle betrokken zijden voor ongeveer de vereischte portie is ingeschreven. Er is dus aan geen enkele categorie van inschrijvers een verwijt te maken. Omtrent de toewijzing kon nog geen nauwkeu rige mededeeling worden gedahn. al mag men aannemen, dat deze zoo veel mogelijk pondspondsgewijs zal plaats hebben. Mét vreugde constateerde Mr. Rost van Tonningen, dat het pu bliek door op een dergelijke wijze in te schrijven zich zelf helpt en den staat, want door de' opbrengst van deze leening en door de zeer sterk gestegen staatsontvangsten wordt het overgroote gedeelte van de uit gaven van den staat voor ongeveer een jaar gedekt, zoowel wat de ge wone als de buitengewofle uitgaven betreft. Door deze leening wordt de ver houding van de geconsolideerde tot de vlottende schuld in Nederland beduidend gunstiger dan in de meeste oorlogvoerende landen. Dit is op zichzelf toe te juichen, omdat de Nederlandsche staat daardoor een. adempauze heeft gekregen. m^.w. dat hij veel onafhankelijker van de credietmarkt is geworden. De secr.-gen. waarschuwde het publiek niet aan inblazingen gevolg te geven, die het publiek zelf scha de zouden kunnen berokkenen. De gene. die in het verleden hebben in geschreven op de staatsleeningen en de toegewezen stukken toen hebben behouden, zijn daarbij goed geva ren. Hij wees er op. dat de vijande lijke propaganda in de geallieerde landen, die zelf op zeer weinig schoone resultaten kunnen, bogen wat de oorlogsfinanciering betreft, er alle belang bij heeft om de con solidatie van de Nederlandsche staatsfinanciën te verhinderen. Enkele van de inschrijvers van de vorige 3V> pet. staatsleening hebben zich laten verleiden om de hun toe gewezen stukken tegen een koers lager dan den emissiekoers te ver- koopen. Later zagen zii de leening tot enkele punten boven den emis siekoers stiigen. Zij konden'het dus betreuren, dat zii zich hadden laten verleiden tot ontijdigen verkoop. De belegging in staatspapieren, al dus de secr.-gen waarborgt een vas te rente van 3V-? pet., terwijl de aan deelen door de nieuw ingevoerde belastingen bij de. tegenwoordige koersen een rendement bieden, dat veelal lager, in verschillende geval len zelfs belangrijk lager is dan dat op staatsfondsen. Tegen ondoordachte koersstijgin gen van aandeelen zullen aldus de secr.-gen. -r- zoo noodig nieuwe rigoureuze maatregelen worden ge nomen. o.a. verlaging van de grens van f 100.000. als nieuw aangekocht bedrag van aandeelen in den loop van dit jaar. De aandeelen kunnen worden ge- op 11.56 vanavond om onder c 20.42 16.53 uur 15 Nov. E.K. tot morgenochtend *VT 7.56 uur 1 Dec. L.K. 8 Dec. hit Controleert geregeld het gas- en electriciteitsver bruik. In dezen tijd is bezuiniging op 't gas- en electriciteitsverbruik een. noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik ervan, in het algemeen. Dat wil zeggen: als ge uw rantsoen ovér-, schrijdt, volgt onverbiddellijk een" hooge boete en het spook van de af snijding komt om den hoek kijken. Daaraan zal geen mensch zich wil len wagen.. „Zondfer licht" te zitten. is uiterst onaangenaam, maar „zon der gas" beteekent geen warm eten. geen warme dranken enz. Als uw woning met gas of electriciteit wordt verwarmd, kari „zonder" zelfs beteekenen, dat ge in de kou moet verblijven. Men moet steeds op zoodanige wijze bezuinig?**: dat men met zijn rantsoen toekomt. Met een beetje goeden wil en met eenig overleg be hoeft dit geen onoverkomelijke be- zwaren met zich te brengen. De huisvrouw is voldoende in haar vak onderlegd om te weten waar en hoe zij de noodige bezuiniging kan toe passen. Het is nu welhaast overbo dig geworden de Nederlandsche huisvropw er op te wijzen, dat de groenten en aardappelen met zoo weinig mogelijk water moeten wor gden opgezet en de spijzen gekookt met het deksel op de pan. Even ver- toeuwd is zij geworden met de ge woonte om het gas pas aan te ste ken, wanneer de pan is opgezet. Dat de spijzen zoo vlug mogelijk aan de kook worden gebracht, spreekt van zelf en er is wel geen huisvrouw in ons land. die niet de voortvarend heid bezit, welke eveft spreekwoor delijk is geworden als de netheid van het legendarische Buikslooter vrouwtje, dat eens den toegang tot haar woning aan een zeer hoogge plaatst persoon weigerde, omdat ze pas alles, geveegd en geboend had. Eens per dag afwasschen inplaats van twee- of driemaal is eveneens een gewoonte, welke in tal van huisgezinnen reeds wordt gevolgd en waarmee vooral de heer des hui zes zjch kan vereenigen, voor zoo ver hij uit hoofde van de gezinsom standigheden zich verplicht gevoelt mede de handen uit de mouwen te steken. Bezuinigen heeft steeds een on« aangenamen klank, doch in dit ge val beteekent hert slechts bevorde ring van eigen belang. In geen huis gezin mag men dit over het hoofd zien. De overheid heeft de plicht de verbruikers te wijzen op de moge lijkheden. die er bestaan om tot be langrijke besparing op het verbruik van gas en electriciteit' te komen. De enkeling doet daarom goed zich naar die aanwijzingen te gedragen, want wanneer de besparing niet vol' doende zou worden doorgezet, zou den de gevolgen minder aangenaam zijn. Afsnijding van den toevoer bij overschrijding van het toegemeten rantsoen brengt een, gezin in moei lijkheden. doch het is de straf op een onverantwoordelijk verbruik in tijden, waarin de grootste zuinig heid nu eenmaal onvermijdelijk-is: Controleert daarom geregeld uw gas- en electriciteitsverbruik. De verwoeste tractoren-fabriek in de vesting Stalingrad. Machines, welke voor transport gereedstonden PK Bauer-Altvater-PBZ-R-P H m. bezitters tegen de laagste koersen van dit jaar verkocht. De Nederlandsche Bank zal er toe overgaan om.steekproefsgewijze op sporingen te doen van personen, die denken zich aan den aanmeldings- Elicht te kunnen onttrekken, waar- li hier gewezen wordt op de geld boete van onbegrensde hoogte die kan worden opgelegd bij ontduiking van de voorschriften. Het nemen van dergelijke maatregelen ge schiet uitsluitend ten behoeve van den kleinen belegger, die hierdoor gevrijwaard wordt tegen aankoopen van aandeelen op een te hoog ni veau. hetgeen later ernstige verlie- --------- zen voor.hen zou kunnen meebren- vordejrd en ten detcjmgnte van de gen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1