NOORD-HOLLAND De Germaansche Levensruimte Rammels volledige bewegingsvrijheid Verduister —i DAGBLAD VOOR Geallieerde vlootverliezen bij N.-Afrika Tal van transportschepen tot zinken gebracht Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebareaax: SCHAGKN: Laan 201. Tel. 444 12 lijnen. - DEN HELDER: Eonincstr 73, Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordara 9 Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11952 4 pagina's Hoofdredacteur* A. R JONKER Alkmaar VRIJDAG 13 NOVEMBER 1942 door Profdr. JAN DE VRIES H ii Het Oost-Gotische Rijk. ALS de periode van de Volksver huizing voorbij is. behrtrschen de Germanen geheel West-Eu ropa. In Gallië zijn de Franken, de Bourgondiërs en de West-Gothen heer en meester; de Sueven en de Wandalen hebben zich in Spanje en zelfs in Noord-Afrika gevestigd; Theodorik de Groote stichtte een Oost-Gotisch rijk in Italië. Hoe zeer nu de Germaansche stammen naar het Westen afgevloeid zijn. blijkt wel hieruit, dat zij het oude woon gebied ten Oosten van de Elbe zoo zeer ontbloot hebben, dat Slavische stammen hier Van Rusland uit ge leidelijk kunnen binnendringen. De Volksverhuizing beteekent dus de Germaniseering van West-Euro pa. Maar zij heeft geen blijvende re sultaten. De Germaansche bevol kingslaag in het gebied van het voormalige Romeinsche Rijk was te* dun om zich op den duur tegenover de inheemscfee bevolking te kunnen "'handhaven. Zij wordt door deze langzamerhand opgezogen. De Frarf- schen, de Spanjaarden, de Italianen zijn. ondanks de niet geringe bij menging van Germaansche ele ten, toen Romaansche volkeren, De politiek van Hendrik den Leeuw. In den loop der Middeleeuwen ge lukt het den Duitschers het gebied ten Oosten van de Elbe geleidelijk aan terug te winnen. De doelbe wuste politie van Hendrik (den Leeuw leidt hier een eeuwenlange taaie herovering van het verloren gebied in. Ver in het Oosten. aan den mond van de Weichsel en in de Baltische landen staat de Duitsche Orde aan het hoofd van dezen ze- genryken arbeid. Het zijn waarlijk niet alleen Duitschers die dit werk voltooien. want ook Nederlanders en Vlamingen hebben daarin een groot aandeel. Wii kunnen inder- .daad spreken van een Germaansche missie, die in den loop der Middel eeuwen vervuld wordt. Maar zij is niet tot een definitieve afsluiting gekomen. Zii blijft ten slotte steken, eensdeels wegens ge brek aan menschenmateriaal. an derdeels door allerlei politieke om standigheden. Zoo blijft het Tsjechische gebied als/een doorn in het Germaansche vleesch steken, zoo vertoont de Duitsche volksgrens in het Oosten eef haast onontwarbare wederzijd- sche infiltratie van Germaansche en Slavische elementen. Wanverhouding tusschen volk en akkergrond. Intusschen: de Gevnaansche vol keren groeiden in den loop der laat ste eeuwen gestadig aan. Die toena me kreeg zelfs onrustbarenden om vang. Weliswaar kon de opkomst der industrie in den loop vafi de vorige eeuw dien aanwas grooten- deels opvangen, maar de wanver houding tusschen de grootte van een volk en den beschikbaren akker grond werd steeds dreigender. Tot dat op het oogenblik. waarin wij nu leven, de noodzaak van een op lossing der daardoor gerezen moei- lijheden acuut geworden is. Spreken wij van de Germaansche leefruimte, dan staat die van het Duitsche volk voorop. De Scandi- naafsche volken leven evenals het Engelsche in afgesloten geografi sche gebieden, waaraan dus de na tuur zelf .bepaalde grenzen gesteld ihëpft. Een volk als het Engelsche bovendien vertoont een daling van het geboortecijfer, waardoor de pro blemen der overbevolking op den achtergrond geraken. Anders staat het met het Duitsche volk. dat naar het Oosten toe open grenzen heeft en hier dus de mogelijkheid tot ex- Ïjansie bezit. Maar. oök het Neder- andsche en het Vlaamsflie^volk lij den onder een sterke toename ge durende de laatste «vijftig jaar. waardoor een normale verhouding tusschen bevolkingsaantal en grond gebied verbroken werd. Hier staan wij voor analoge problemen als het Duitsche volk. alleen jnet 'dit ver schil. dat voor ons de expansie-mo gelijkheden vrijwel geheel ontbre ken .- Wanneer een volk het probleem der levensruimte stelt, bewijst dit. dat de toestand zoo onhoudbaar ge worden is. dat er een oplossing moet worden gevonden. Een jong v en krachtig volk. dat door den loop der geschiedenis in te enge grenen be kneld zit. zal zich gedwongen zien om tot eiken prijs zijn voortbestaan te verzekeren. Het zal zich Wellicht eeuwen lang tevrèden kupnen stel len met de al t$ enge begrenzingen, waarin het door den gang der om standigheden geplaatst is; maar eens breekt de dag aan, waarop het ver stoorde evenwicht moet worden her steld. Wij hebben lang geleefd in den waan van de stabiliteit der ver houdingen in ons oude Europa; wij meenden, dat ons werelddeel zijn definitieven vorm verkregen had. Maar waarom zouden niet opnieuw tijden als die der Volksverhuizing kunnen aanbreken? Hoe kortzichtig is het te waxten. dat de verhoudin gen der Europeesche volkeren voor alle eeuwigheid zouden zijn vast gelegd! Hij. die over de toekomst van een werelddeel na denkt. Wii willen ons echter niet -aan voorspellingen wagen. De toekbmst bergt ongetwijfeld nog vele verras singen in haar schoot. Zij zal ons in elk geval het bewijs leveren, dat de levénsruimte van een ,volk een dy namisch begrip is. dat op bepaalde tijden tot een integrale oplossing der zich langzaam aan ophoopende pro blemen dwingt. Hoe groot die Ger maansche levensruimte zal zij#, hangt af van de eischen die de hui dige situatie stelt en van de kracht, waarmede deze eischen zullen kun nen worden doorgevoerd. Maar dat hier een taak ligt voor alle Ger- maarische volken, daaraan kan nie mand twijfelen, die over de toe komst van ons werelddeel nagedacht heeft. (Nadruk verboden) Tempo der terugtocht zeer langzaam De Berlijnsche A.N.P.-correspon- dent meldt: De Anglo-Amerikaansche landings strijdkrachten in het Westelijk deel vari de Middellandsche Zee worden door de duikbooten en vliegtuigen van de Asmogendheden geen oogen blik met rust gelaten.. Het- heeft uiteraard eenigen tijd geduurd voor de vliegtuigen en vooral de duik booten ter plaatse waren, doch thans worden de gevaren voor de gealli eerde strijdkrachten geleidelijk grooter. De aanvallen op de trans»- portvloot en de reeds gelande troe pen nemen toe en' Algiers, dat het zwaartepunt van de landingsopera-r tie was. wordt thans voor de geal lieerden een bloedende wonde. De Engelschen en Amerikanen operee- ren in Noord-Afrika ver van hun bases en zij zien zich thans voor het moeilijke probleem gesteld, de ra vitailleering dër aan land gebrach te troepen te verzekeren. Van een regelmatige ravitailleering kan ech ter in verbènd met de Duitsch-Ita- liaansche aanvallen op de transport vaartuigen geen sprake zijn en van Anglo-Amerikaansfche zijde zal dan ook 'alles in het werk gesteld moeten worden om te voorkomen, dat de positie der gelande troepen binnen enkele dagen kritiek wordt. Om trent de maatregelen, die van de zijdè der -Spilmogendheden geno-» men zijn 'om het effect van den in val te neutraliseeren. kan men hier nog geen nadere mededeelingen doen, aangezien het hier operaties betreft, die nog aan den gang zijn. Militaire kringen alhier zijn er van overtuigd, dat het doel der lan dingsoperatie is geweest, de strijd krachten van Rommel in den rug aan te vallen, doch. zoo verklaart men. hiervan kan geen sprake ziin. en in dit opzicht heeft de Engelsch- Amerikaansche onderneming dan ook volkomen haar doel gemist. De pantserarmee van Rommel heeft in het gebied tusschen Sol loem en den Halfaya-pas nieu we aanvallen te verduren gehad waarna zij zich weder in Weste- Duitsche opmarsch bereikt Middellandsche Zee HOOFDKWARTIER VAN DEN FUE1IRER, 1*2 Nov. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt' bekend: In den Kaukasus vonden bij Ala- gir gevechten van vrij grooten om vang plaats. In den sector van Toe- apse werden verschillende belang rijke bergtoppen stormenderhand overoverd. Gevechtsvliegtuigen vie len vijandelijke stellingen, spoor weginstallaties en vliegvelden aan de kust aan. In Stallngrad joegen stootgroepen in verbitterde aanvalsgevechten den vijand wedero'm uit huizenblok ken en steunpunten. ^Artillerie van het leger en luchtdoelartillerie der luchtmacht brachten op de Wolga vijf vrij gf-oote schepen voor het overzetten van tróepen en vracht schepen tot zinken. Artillericstél- lingen en ravitailleeringsverbindin- gen ten Oosten van de rivier wer den door luchtaanvallen zwaar ge troffen. Aan het Donfront kwam het in de^n sector der Roemecnsche troe pen tot plaatselijke afweergevech- ten. Tijdens het verloop daarvan werd de vijand gedeeltelijk in ge vechten op korten afstand terugge slagen. Aan het geheele Oostelijke front geen gevechtsactie behalve krachti ge aanvallen der luchtmacht op transporten, troepenkwartieren en ravitailleeringsopslagplaatsen van In de Zaanstreek wordt het traditioneele St. Maartenfeest door de kin deren nog steeds in eere gehouden. Met kleurige lampions trekken ze langs de huizen onder het zingen van het aloude liedje „Sinte Sinte Maarten, koeien hebben staarten" Als belooning krijgen ze dan wat snoeperij. Polygoon-Sagers-Pax Holland m den vijand. De uitwerking hiervan zal geruimen tijd merkbaar blijven. Een nachtelijke aanval ap het be langrijke verkeersknooppunt Tors kok veroorzaakte groote branden. In de baai van Kroonstad vernie tigde een kustbatterij .der marine een Sowjetduikboot door verschei dene treffers. In Noord-Afrika zijn de Duitsch Italiaansche troepen aan de Li- bysch-Egyptische grens in he vig gevecht gewikkeld met sterke vijandelijke pantserstrijd krachten. Duitsche jachtvlieg tuigen schoten vijf Britsche vliegtuigen ne^r. Zware Britsche verliezen ter zee. Tijdens aanvallen overdig en des nachts van de luchtmacht op Ame- rikaansch-Britsche oorlogsschepen voor Algiers, werden een vlieg kampschip, een kruiser en een groot koopvaardijschip door bomlnen van zwaar kaliber getroffen. De haven van Algiers en een vliegveld in de nabijheid der stad, waar zich velé vijandelijke vliegtuigen bevonden, vormden het doel van andere bom aanvallen. In de baai yan Bougie werden in voortdurende aanvallen twee transportschepen van tezamen 16.000 brt. tot zinken gebracht en 12 groote koopvaardij- en passa giersschepen ten deele zwaar be schadigd. In hetzelfde gebied wer den een vliegkampschip, een zware kruiser en twee torpedojagers ge troffen. Alle vliegtuigen keerden van deze aanvallen op hun steun punten terug. Duitsche duikbooten brachten in een aanval op Amerikaansch-JBrit- sche transportschepen in liet "Ves tdijk deel van :de Middellandsche Zee een troepentransportschip van 19.600 brt., een transportschip van de Blue Funnel lijn van 12.000 brt. en een vrachtschip van 4000 brt. tot zinken. Van een formatie oorlogs schepen, die bestond uit een vlieg kampschip en beveiligingsvaartui gen werden twee oorlogsschepen, waaronder een torpedojager van de Tribalklasse door torpedotreffers beschadigd. Voor Algiers werd een Devéiligingsvaartuig getorpedeerd. In de wateren van Casablanca plaatsten duikbooten torpedotref- fers op een vrachtschip en Twee andere schepen van een convooi. Het in het weermachtbericht van 11 November genoemde vij andelijke schip, dat in het' Noordelijk deel van den Atlan- tischen Oceaan door eoq duik boot beschadigd was, is naar uit een aanvullend bericht met Köpemckiade Dinsdagmorgen zou Geörge Eyndlioven door den waar nemend burgemeester van Groningen worden gehuldifd voor de dappere redding van twee kleine kinderen uit het Oos terl i aminer i k-ka n aal. 1 n- derdaad vervoegde zich dien morg<*n iemand ten stadhui- ze, ziclh uitgevende voor George Eyndlioven. Hij werd gehuldigd, ontving de Carne- gie-meidaille en tien gulden voor bedorven kleeding. Achteraf is gebleken, dat dit niet de redder was, doch iemand, aan wiens adres de brief voor George Eyndhoven abusievelijk was bezorgd. Toen flc eigenlijke redder des avonds het bericht van., ziin huldiging in de krant las, begaf hij zich den volgenden morgen dije^t naar het dad- huis, wa§r het bedrog uit kwam. De pscudoredder, heeft, toén hij eveneens het bericht las, zich naar het politiebureau begeven om aldaar de me daille en de tien gulden terug te brengen, aangeziep hij nog juist op tijd gewetens wroeging had.gekregen. lijke richting terug heeft ge trokken* Een omsingeling, de eenige manier, waarop een be slissing kan worden afgedwon gen. is het Britsche leger tot dusver niet gelukt. Rommel, al dus militaire kringen alhier, heeft nog steeds volledige be wegingsvrijheid en hij bepaalt het- tempo van den bewegings oorlog. In tegenstelling met vroegere Engelsche terugtoch ten op dit oorlogstooneel. trekt Rommel zeer langzaam terug en neemt hij iedere gelegenheid tegenstand te bieden, waar. De bezetting Tan Z.-Frankrijk Van toonaagevende Italiaansche zijde wordt medegedeeld: De Duitsch-Italiaansche operaties zijn op liet oogenblik in vollen gang. Zij bevinden zich echter in het beginstadium, zoodat bijzonder heden niet kunnen wórden mede gedeeld. Omtrent den intocht der troepen op Corsica en aan de Fransche Zuidkust .worden geen incidenten gemeld. De Italiaansche openbare meening volgt met groote kalmte en in vast vertrouwen de verdere ontwikkeling van den toestand. De Duitsche luchtcjoelartillerie heeft "de beveiliging van alle be langrijke. vliegvelden <*n strategisch belangrijke punten in Zuid-Frank rijk zonder wrijving overgenomen. VICHY OVER DARLAN. PARIJS, 12 Nov. (Interinf:) In Parijs en in Vichy krijgt men steeds meer den indruk, dat de on der den naam van admiraal Dar- lan verspreide verklaringen en be velen niet van hem afkomstig zijn. De Engelschen en Amerikanen ma ken blijkbaar gebruik van het feit, dat zij den Franschen admiraal ge vangen houden om misleidende be richten over den toestand in Fransch-Noord-Afrika te versprei den. Bij onze vrijwilligers. Tijdens den opmarsch wordt een korte pauze gemaakt en de wagen van het erg ste vuil ontdaan. De mannen kun nen best met de bevolking opschie ten. SS PK Lüttmer-O H-P H m bijzonderheden omtrent den aanval blijkt, niet een slagschip van de „Queen JSlizabeth-klas- se", doch het passagiersschip „Queen Elizabeth" van 85.00O brt. -Duitsche pantser- en gemotori seerde troepen hebben in de vroege ochtenduren de fransche Middel landsche Zeekust bereikt De be wegingen in Znid-Frankrijk verlie pen zonder wrijving. PETAIN EN LAVAL LOYAAL VICHY, 12 Nov.- (Interinf.) Naar hier van betrouwbare zijde vernomen wordt, zouden zoowel maarschalk Pétain als de chef der regeering Laval op ondubbelzin nige wijze verklaard hebben, dat zij in functie willen blijven en bun tot dusver gevolgde politiek willen voortzetten. Maan Maan op vanavond om onder 12.4S ia 2151 15 Nov. 16.52 uur x Dec. E.K. tot motgenochteod L.K. 22 Nov. 0m p n 8 Dec. V.M. /.3Ö uur N.M. De heer J. Roozendaal, winnaar van den wedstrijd in de vrije schilder kunst om den Prix de Rome, bij *zijn schilderij, dat vanaf 15 November a.s. in de Rijksacademie voor Beel dende Kunsten te Amsterdam wordt tentoongesteld. VNP-De Haan-Pax Holland m DE AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT ERNSTIG ONGESTELD. De .Aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. J. de Jong, is ernstig on gesteld. Uit voorzorg zijn hem de H.H. Sacramenten der Stervenden toegediend. Gistermorgen was de toestand iets verbeterd. (Tijd) Duitschers zullen Toulon niet bezetten ZIJ LATEN FRANSCHE OOR- LOCSSCHEPEN ME^ RUST. VICHY', 12 Nov. (D.N.B.) Het ministerie van voorlichting publi ceert het volgende communiqué: „Nadat de commandanten der Fransche marine in Toulon de verplichting, op x zich hadden ge nomen zich tegen iederen aanval Ier te verdedigen, hebben de Duit sche autoriteiten besloten, de ver- sterkingswerken van Toulon niet te bezetten en de Fransdhe oor logsschepen met rust te laten." Naar aanleiding van de door Reuter verspreide bewering, dat de Frartsche vloot Toulon heeft verlaten om zich aan te sluiten bij de Engelsche zeestrijdkrachten, verklaart Havas: Geen schip heeft de -haven van Toulon verlaten. ONDERHOUD VAN LAVAL MET HITLER EN VON RIBBENTROP? BERLIJN, 12 Nov. (Interinf. Betreffende het door het agent schap Ofi verspreide bericht, dat de Fransche minister-president Laval Maandag voor besprekingen met den Führer en den rijksmi nister van buitenlandsche zaken naar München is gekomen, is in Berlijn geen enkel officieel bericht ontvangen. Het feit zelf wordt in politieke kringen alhier echter niet ontkend. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 12 November. Het 900e communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: ..Om de kust van Zuid-Frankrijk tegen Engelsch-Amerikaansche ont schepingspogingen te beschermen.- zijn gisteren troepen van het vierde leger het niet-bezette Frankrijk bin nengetrokken. Na door Nizza te zijn getrokken, bereikten zij de Rhóne. De hoüding der bevolking is rustig. Tezelfdertijd gingen gepantserde af- deelingen. na op Noord- en Zuid- Corsica gelijktijdig twee landingen te hebben ondernomen, over töt de bezetting van het eiland. Ook op Corsica bewaart de bevolking de grootste kalmte. Aan de grens tusschen Libye en Egypte heeft de vijand hevige aan vallen ondernomen met aanzienlij ke gepantserde strijdkrachten. Zwa re gevechten zijn gaande. Door Duit sche jagers werden vijf vliegtuigen" neergeschoten. Afdeelingen Italiaansche vliegtui gen hebben opnieuw met succes vij andelijke vlootstrijdkrachten aan de kust van Fransch Noord-Afrika aan gevallen. Een vliegkampschip en twee groote schepen werden door torpedo's getroffen. Ten Noorden van Kaap Bon heeft een onzer ver kenningsvliegtuigen in een gevecht met twee jagers er een neergescho ten. In het Oosten der Middellandsche Zee werd een groote Britsche tor pedojager door onze torpedovlieg tuigen getroffen, hij werd zinkende gezien. Nachtelijke bomaanvallen zijn ge daan op de vliegvelden op Malta. Twee van onze vliegtuigen 'zijn niet teruggekeerd van de operaties der afgeloopen twee dagen." Clandestiene slachtplaats in doodkistenfabriek Een zonderling fabrikant Te Oss heeft de politie een onder zoek ingesteld in een Tijkkjstenfa- briek aan de Walstraat. daar men vermoedde, dat hier regelmatig clan destiene slachtingen werden ver richt. Inderdaad bleek dit vermoe den juist. Er werd een compleet in gerichte slachtplaats gevonden en tusschen de doodkisten hingen ham men in menigte "te drogen. Doch hierbij bleef het niet. Men vond na melijk ook een clandestine maalin richting en een drooginstallatie voor granen. De fabrikant G. KL werd na deze verrassende ontdekking di rect in arrest gesteld. Tevens werd een notitieboekje gevonden, waaruit bleek dat de fabrikant voor het clan destiene vleesch en de andere goe deren talrijke afnemers had. Talrijke in het boekje voorko mende ..klanten" zijn reeds door de politie gehoord, terwijl nog twee personen, die de meeste clandestie ne slachtingen voor den fabrikant hadden verricht, in arrest zijn ge- stek^ Overigens 'bleek de fabrikant er nog meer zonderlinge praktijken op na te houden. Hij blijkt de dader te zijn van een oliediefstal, welke eeni- ge tijd geleden bij de firma Tempel te Oss werd gepleegd en die tot dus- verre niet tot klaarheid kon worden gebracht. De fabrikant was \ïes nachts over de scheidingsmuur ge klommen. die zijn bedriif van de op slagplaatsen der firma Tempel scheidt, en had een gat geboord in een groot olievat, waarna hij de olie in bussen omving en tegen zeer hoogen prijs verkocht. Ook is gebleken, dat de gearres teerde debet is aan .enkele rijwiel diefstallen. Men verwacht, dat in deze zaak. welke te Oss groot op zien heeft gebaard, nog meer arres taties zullen volgen. Schooiinzameling van grondstoffen Eereprijs van f 50.— voor school in Dinteloord. De schoolinzameling van oud pa pier en andere afvalstoffen ver heugt zich in toenemende belang stelling. Zooals men weet, worden elke maand geldprijzen toegekend voor de scholen, die het meeste in leveren. Het geld wordt in de „schoolpof*' gestort. Voor de maand October is de eereprijs, een premie van f 50.— toegekend aan de O. L. school te Dinteloord. hoofd de heer P. J, Noom. Deze school, die 80 leer lingen telt, heeft niet minder dan 2160 Kg. oud papier verzameld, d.w.z. *27 Kg. per leerling. Vijf andere scholen ontvingen premies van f 25.f 10.en f 5. KNOX: „DIT IS HET TWEEDE FRONT". Naar uit New York gemeld wordt heeft de minister van marine, Knox, te Pittsburgh het woord ge voerd en verzekerd, dat het Twee de Front thans geopend is. Knox merkte o.a. op: een harde strijd staat ons nog te wachten en alvo rens de oorlog teneinde is, zullen de meesten van ons dramatische veranderingen in hun leefwijze op de^ koop toe moeten nemen. MARTINIQUE, GUADELOUPE EN fransch Guyana. VICHY, T2 Nov. Het bericht, dat Amerikaansche troepen Marti- nique, Guadeloupe en Fransch Gu yana bezet zouden hebben, kon Donderdagmiddag in bevoegde krin gen alhier niet bevestigd wórden. Men verklaart geen kennis te heb ben van ©enigerlei gebeurtenissen in genoemde gebieden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1