NOORD-HOLLAND As duikbootvloot opereert Ironie van hot noodlot BERLIJN Henluist» DAGBLAD VOOR bij N.-Afrika De geruchten rondom Darlan Waarschuwing Zware straffen voor misdrijven en plundering Slagen voor geallieerde marine- en koopvaardijvloot De overtocht der vloot naar Algiers Successen in baai Bougie van van het Oostfront Uitg.N.V. Uit*. Mi]. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebni'eaai: SCHAGEN: Laan 301. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze. Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief.' Gewone advertenties, 11 ct o. m.m. BÜ contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 97ste Jaargang. No. 11953 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 14 NOVEMBER 1942 Generaal Doolittle aan den dood ontsnapt Het ministerie van voorlichting te Vichy publiceert de volgende offi- cieele mededeeling over den toe stand in Fransch Noord-Afrika: In Marokko en Algerije zetten onze troepen den terugtocht en de hergroepeering in de richting van het binnenland voort. Duitsche vliegtuigen hebben Angelsaksische troepen te Bougie gebombardeerd. Amerikaansche vliegtuigen hebben het vliegveld van Tunis gebombar deerd. GENERAAL DOOLITTLE AAN DOOD ONTSNAPT. De Londensche correspondent van Svenska Dagbladet verneemt, dat generaal Doolittle. commandant der Amerikaansche luchtstrijdkrachten in Noord-Afrika. als door een won der aan den dood ontsnapt is. Het vliegende fort. aan boord waarvan hij zich met eenige andere ^officie ren bevond, werd door vliegtuigen van de spil aangevallen en door zeefd met kogels, waardoor de sta biliteit van het vliegtuig bedreigd werd. Een der bestuurders werd .-gedood, eenige leden der bemanning gewond. Op het laatste oogenblik kon het toestel zich aan den' vijan- deliiken aanval onttrekken. DUIKBOOTEN VAN AS IN ACTIE. De woordvoeder van het hoofd kwartier der geallieerden heeft ver klaard. dat de duikbooten van de As naar Noord-Afrika ..als door een magneet" getrokken worden en dat zii thans „zeer talrijk en sterk in actie zijn". De woordvoerder wei gerde. gegevens te verstrekken over scheepsverliezen der geallieerden. GENERAAL NOGUES IN ALGIERS. t Havas-Ofi meldt uit Algiers, dat generaal Nogues per vliegtuig daar is aangekomen. Met admiraal Dar lan neemt hij deel in volkomen over eenstemming met laatst genoemde, aan de onderhandelingen, die sedert drie dagen met Amerikaansche in stanties gevoerd worden. DE WESTKUST VAN MAROKKO. U ET ..offensief" der geallieerden in Noord-Afrika. dat naar zich laat aanzien louter is ingezet om de teleurstelling over de tot dusver in den oorlog bereikte poovere resul taten te verbergen -f- tenslotte blijft de Anftlo-Amerikaansche wereld miet ten eeuwigen dage genoegen nemen met „succesvolle terugtoch ten" en moet Stalin's roep om een 2e front eens gindelijk behoor ge schonken worden heeft den oor log in een nieuwe phase gebracht. De dappere geallieerden hebben ook ditmaal geen directen aan val tegen de asmogendheden ge waagd en wederom liever hun langzamerhand, bij .buiten den oor log staande volken beruchte werk wijze toegepast, welke minder risi co brengt en anderen offers kost d$ weg van den minsten weerstand die a.willige" hulpvolken' leven en Vrijheid beneemt. *700 is Frankrijk, de vroegere bondgenoot der Engelschen. het kind van de rekening geworden Het arme land schijnt den gifbeker tot den bodem te moeten iedigeu. Ruim tweejaar geleden moest het. na een moedigen maar hopedoozen strijd, bloedend uit ontelbare won den en smadelijk in den steek gela ten door zijn bondgenoot Engeland, in^doodsnood de wapenen strekken om nog van het land te redden, wat er te redden was en thans, ter wijl de overwinnaar den overwon nene geen stroobreed in den weg legde, integendeel, trachtte het ge nezingsproces van den zwaargewon de te bevorderen, thans krijgt het van den vroegeren bondgenoot als dank voor deze bloedoffers den doodsteek in den rug. CR ANKRIJK bevindt zich in een wanhopige positie. Het verloor den oorlog tegen Duitsch- land. bleek onmachtig den tragi- schen neergang van land en volk. zich manifesteerende in het ongun stige geboortecijfer, de corruptie schandalen en het gebrek aan zelf vertrouwen en een eigen koers, te stuiten en ziet zich thans door zijn vroegeren bondgenoot be roofd van wat zijn overwinnaar hem gelaten had: zijn eer en zijn kolo niën. Aan het blazoen van Engeland kan na China, Britsch-Indië, Zuid-Afrika etc. thans ook den naam van Frankrijk gehecht wor den. De democratische „kampioenen voor de vrijheid der volken" jui chen over hun éclatante successen maar achter hun democratische vreugde verbergen zij. o ironie van het noodlot, den tragischen onder gang vanhet eerste land der democratie. Jr. kaart vanftfr Op het kaartje zijn verscheidene plaatsen aangegeven, die. momen teel. zooals het Fransche Ministe rie van voorlichting mededeelt, door Amerikaansche troepen zijn bezet, o.a. Casablanca. Port Lyautey, Safi. Mehdia en Saboe. Verder zijn nog de volgende kust plaatsen in de berichten genoemd., nl. Rabat, Mazagan. Mogadir en Fedala. DE GERUCHTEN RONDOM DARLAN. De meest uiteenloopende geruch ten doen in Tanger de ronde betref fende de omstandigheden waaronder admiraal Darlan zou zijn gevangen genomen. Volgens de lezing, die het meest geloofwaardig schijnt en die overigens bevestigd wordt door het relaas van een Franschman. die er in geslaagd is te ontkomen uit het Algerijnsche gebied, hebben de fei ten zich als volgt afgespeeld: De admiraal bevond zich aan het ziekbed van zijn zoon die aan kin derverlamming leed en inmiddels overleden is toen een Amerikaan sche patrouille onder bevel van een luitenant de kamer binnendrong. De admiraal werd terstond naar het Amerikaansche hoofdkwartier ge bracht. waar men hem verzocht zich aan het hoofd te stellen van de be weging der dissidenten. Het schijnt dat Darlan de voorstelen van den Amerikaanschen bevelhebber van de hand heeft gewezen, waarna hij onder scherpe bewaking werd ge plaatst. General Eisenhower zou bevel gegeven hebben hem volko men afgezonderd te houden. Zelfs zou Darlan geen berichten over zijn zoon gekregen hebben. De Amerikaansche autoriteiten hebben overigens besloten de ge vangenschap van Darlan uit te bui ten door berichten te verspreiden of orders uit te vaardigen, die zg. van hem afkomstig zijn. Volgens de verklaringen van den Franschen uitgewekene is de toestand te Al giers allesbehalve normaal en héb ben zich reeds tal van incidenten voorgedaan. Steeds wepr trachten a-socia-, le elementen vén de oorlogsom standigheden gebruik te maken voor hun misdadig optreden. Zooaj» reeds ohlangsJs be kend gemaakt, is het bérechten van dergelijke misdadigers door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied opgedragen aan de Duitsche rechtbanken. Tot voorlichting van de be volking wijs ik eens en voor al op het volgende: Wie onder gebruikmajciag van verduistering of andere buiten- gewoné oorlogsomstandigheden daden van. geweld Uitvoert of leven en eigendom van ande ren schendt begaat een buiten gewone laagheid. Hij is iemand die het volk schaadt, waarvan de gemeen schap moet worden^bevrijd. Hij behoeft derhalve nieKop ver schooning te rekenen. De Duitsche rechtbanken zul len zonder acht te slaan op het verleden van den dader met zware tuchthuisstraffen of met den dpodstraf antwoorden. Wié zich vergrijpt aan het eigendom der bewoners, dat de ze hebben achter gelaten bij de .ontruiming, van bepaalde zones in de gebouwen of op vrijwillig ontruimde stukken grond, wie dus plundert, w'ordt zonder uitzondering met den dood gestraft. De wet kent hiervoor geen andere straffen. De ordelievende bevolking moet weten, dat haar leven en eigendom onder bijzondere be scherming staat. Wie meent de orde te kunnen minachten zij hiermede gewaarschïhvd. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederl. gebied, De Commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie. Dr. Dr. Wimmer. MGR. MUTSAERTS DIENT WIJDINGEN TOE. In verband 'met de ziekte van mgr. dr. J. de Jong, aartbisschop. van Utrecht, zal mgr. W. Mut- saerts, coadjutor-bisschop van liet bisdom 'Den Bosch, Zondag aan de theologanten van het aartsbis schoppelijk groot-seminarie te Laag-Keppel de H.H. Wijdingen toedienen. FRANSCHE MINISTERS BIJ PETAIN. VICHY, 13- Nov. r- Naar de Fransche radio meldt, heeft maar schalk Pétain Vrijdagochtend met Laval verschillende dringende kwesties besproken. Heden werd geen ministerraad gehouden. De ministers werden achtereenvolgens door Pétain ontvangen. Vijandelijke aanvallen \bij Stalingrad afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FCIIRER, 13 Nov. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: AalThcit front in het Weste lijk deel van den Kaukasus werden vijandelijke 'aanvallen afgeslagen. Een in het gebied van Alagir tijdelijk afgesneden eigen pantserformatie heeft on der het afslaan 4an-talrijke vij andelijke aanvallen de verbin ding met de naburige strijd krachten al strijdend hersteld en daarbij verscheidene hon derden gevangenen gemaakt. Roemeensche troepen sloegen ten Zuiden van Stalingrad vij andelijke aanvallen ter sterkte van een bataljon af. In Stalin grad werd het den vorigen dag veroverde terrein van uiteenge slagen vijandelijke groepen ge zuiverd. In ^den central en en N o o 'del ij ken sectov slechts plaat selijke gevechtsactie. De luchtmacht viel de vijandelijke ravitailleering aan op spoorlijnen en wegen. Tijdens de aanvalsoperaties van Duitsche duikbooten tegen de Britsch-Amerikaansche landings strijdkrachten in Fransch- Noor d-A f r i k a werden gisteren aan de Marokkaansche kust van den Atlantischen Oceaan een Brit- sc'he kruiser van de Birmingham- klasse door vijf torpedotreffers, een torpedojager der K-klasse, en op de reede van Fedhala drie transport schepen van tezamen 22.500 brt tot zinken gebracht. In het Westelijk deel van de Mid- dellandsche Zee brachten andere duikbooten een transportschip van 7000 brt. tot zinken en torpedeerden twee andere schepen, waaronder een groot passagiersschip met twee schoorsteenen. In de Golf van Bougie brachten formaties Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegtuigen tijdens voort durende aanvallen overdag en dos nachts een transportschip van meer dan 10.000 brt. tot zinken, alsmede een klein koopvaardijschip en be schadigden veertien koopvaardij- vaartuigen, waarvan enkele zoo ernstig, dat verjyacht mag worden, dat zij zullen zinken. Bovendien werden tijdens duik- eri scheer- vluchten ernstige bomtreffers-^ge- plaatst op twee groote oorlogssche pen, een kruiser en drie torpedoja gers. Snelle gevechtsvliegtuigen bombardeerden overdag de haven werken van Bougie en het vlieg veld Maison Blanche bij Algiers. De bezetting van de Zuid-Fran- sehe kust in feite voltooid. Verder maakt het opperbevel der weermacht bekend: Be commandant van de Fran sch e vlootstrijdkrachten in de Middellandsche Zee en de be-y velhebber van de kustverdedi ging van Toulon hebben een plechtige vérklaring afgelegd, dat zij de Fransche oorlogs schepen en de zeevesting Tou- De heer Ernst Voorhoeve, leider derhoofdafdeeling Pers en Propaganda van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, thans bij het Vrijwilligers Legioen Nederland in opleiding voor den strijd aan het Oostelijk front, is op het oogenblik met een speciale opdracht in ons land. Wij zien hem hier bij een bezoek aan Amsterdam op de tentoon stelling „Herlevend Nederland." Polygoon-fotodienst NSB-Oino-Pax Holland m. Weersomstandigheden belemmer den Duitsch-ltaliaansche aanvallen BERLIJN, 13 Nov. Daar Gi- braltar geregeld vanuit de lucht door Italiaansche vliegtuigen werd gecontroleerd, was de samen stelling van het vijandelijk con- vooi, dat voor den aanval op Fransch Noord-Afrika gereed lag, reeds lang geen geheim en de contróle werd dienovereenkomstig versterkt. Den 6en November kon worden pagegaan, dat het coayooi de haven van Gibraltar in Ooste lijke richting mad verlaten. Juist op dat tijdstip werd de contróle der Duitsche en Italiaansche pilo ten door dikken nevel belemmerd, zoodat men zich gedwongen zag zeer laag te vliegen en men ge vaar liep met vijandelijke vlie gers in aanraking te komen. Niet temin slaagde men er in de fcewe gingen van het convooi te volgen. In tegenstelling met vroegree convooien, die hun route meestal door het kanaal van Sicilië na men, voer dit concooi niet in ge sloten formatie, dodh in verschil lende afdeelingen en met een op vallend langzaam tempo. Boven dien werd het voortdurend door Engelsche jagers en Amërikaan- sohe bommenwerpers geëscorteerd" Toen de schepen na zonsonder gang op den Sen November in de actieradius der Italiaansche en Duitsche hmmenwerpers kwamen, kon de aanval beginnen en in den nacht op 9 November werd deze dan ook tegen de schepen, die op de reede van Algiers lagen, ondernomen. Ondanks de tegenaanvallen, vanuit de lucht en de pogingen! van den vijand zich door kunst- matigen nevel aan het zioht te onttrekken, had deze aanval het beoogde succes, hetgeen uit meer dere branden viel af te leiden. Zoo werd vastgesteld, dat een> kruiser half gezonken in dé ha^en> lag. Aan deze'aanval van 9 No vember werd ook door Duitsche bomenwerpers deelgenomen. Door de Amerikanen is inmiddels reèdsi het verlies van twee Amerikaan sche torpedobooten en een Engel schen torpedojager toegegeven. OVER DEN l I TOESTAND „Nooit was de situatie zoo duidelijk als thans" De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft: Voor de be oordeeling van den algeheelen toe stand is het niet van belang ont bloot te weten, dat een Londen sche zender dezen geenszins dui delijk, doch eerder verward noemt. H^rtegenover kan de Duitsche beoordeeling van den toestand gesteld worden, .welke zich in de volgende woorden laat samenvat ten: Op geen enkel tijdstip in de af- geloopen drie maanden is de stra tegische -toestand zoo helder ge weest dan thans. Terwijl de vij and ihet het oog op de propagan distische uitbuiting van zijn acties Italiaansch Weermachtbericht lbn tegen eiken aanval der An gelsaksische mogendheden zul len/verdedigen. De Führer en de Duce hebben derhalve bepaald, dat van een bezetting 'van het vestinggebierl van Toulon door Duitsche of Italiaansche troe pen zal worden afgezien. 19 Geallieerde bommenwerpers boven Sardinië neergeschotet ROME. 13 Nov. Het 901ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: „De van te voren vastgestelde be wegingen van onze troepen in Frankrijk en op Corsica duren voort. De commandant vafc de Fran sche Middellaridsche-Zeeilpot er. de commandant van de Kustverde diging te Toulon hebben plechtig verklaard, dat zij de Fransche oor logsschepen en de zeevesting Tou lon tegen iederen aanval van de zij de der Angelsaksische mogendheden zullen verdedigen. De Führer en de Duce hebben derhalve bevel gege ven. dat het gebied van de vesting Toulon niet wordt bezet door Ita- liaansch-Duitsche troepen. In de Marmarische woestijn heb ben Britsche gepantserde afdeelin gen opnieuw hevige aanvallen ge daan. De luchtmacht deed herhaal delijk aanvallen met bommen ep machinegeweervuur op* vijandelijke colonnes. Italiaansche torpedo- en bom bardementsvliegtuigen hebben in opeenvolgende golven aan vallen gedaan op Engelsch-Ame- rikaansche vlootformaties in de baai van Bougia^n nieuwe suc cessen behaald. Een kruiser van de Leander-klasse. een groote torpedojager en twee koopvaar dijschepen. waarvan een meer dan 10.000 ton meet. werden door torpedo's getroffen en zwaar beschadigd. Een trans portschip. geladen met munitie, - vloog in de lucht na te zijn ge troffen! Twee schepen geraak ten. na door bommen te siin getroffen, in brand, terwijl ook aan de havenwerken zware schade werd toegebracht. Majoor Carlo Emanuele Buscaglia. die zijn roemrijke groep torpedo- in Noord-Afrika bezig is 'over winningsfanfares te blazen, merkt men in het kamp der spil een concentratie op, welke men onge veer vergelijken kan met de in alle stilte uitgevoerde maatregelen tijdens den winter van 1939—'40. Natuurlijk bestaat volgens het oordeel van deskundige militairen nog een groot verschil tusschcn nu en drie jaar geleden, daar toen alle troeven in handen van Groot-Brittannië en zijn Europee- söhe geallieerden schenen te zijn. Dit verschil blijkt duidelijk wan neer men deri toestand op de zeeën eens b^tudeert. Hier schijnt ook het punt te liggen, waardoor de vijand zidh niet ver heugen kan over zijn zoogenaam de beginsuccessen in NoordAfrika. Zij weten, dat iedere groote con centratie van schepen als een magneet werkt op het duikboot wapen en dat dit wajj$n van de snil een omvang en uitrusting heeft, die tot dusver nog in het geheel niet volledig in den strijd is geworpen. De rede van Smuts is in dit verband zeer verhelderend. Deze en de stijgende afweer- successen van de spil in den strijd tegen het avontuur van Washington en Londen vor men het beste bewijs voor hel feit, dat hier een nieuwe wonde voor de geallieerde scheepsruim te is ontstaan, die, om met Smuts te spreken, bloedt, zeer bloedt, uitermate ernstig bloedt. De bescherming van de ravi tailleering voor den vijand is het probleem, waarvan de afloop van zijn avontuur afhangt. Schepen, schepen, schepen is niet alleen de roep van Scripts, 'doch ook de strijdkreet van het Duitsche, Ita liaansche en Japansche duikboot- wapen. Maan vanavond om onder 16.50 uur 2304 Maan op 13.31 15Nov. uul 1 Dec. e.k. tot morgenochtend l.k 22 Nov. - -Q 8 Dec. v.m. 7.5v uur n.m. Zondagavond om M„T 16.49 uur 14.05 tot Maandagochtend 8.01 uur vliegtuigen in den strijd had aange voerd. en die door een nieuwe over winning in totaal meer dan hondérd duizënd ton vijandelijke scheeps- ruimte tot zinken had gebracht, is niet op zijn basis teruggekeerd. Ook twee andere vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. Een Britsch toestel werd neergeschoten. Duitsche vliegtuigen hebben met succes vijandelijke schepen in de Algerijnsche wateren aangevallen. Zij brachten een transportschip van 10.000 ton tot zinken, troffen twee kruisers en drie torpedojagers en beschadigden talrijke andere koop vaarders. Aan boord van verschei dene dezer schepen deden zich ont- glof fingen voor. Een van onze duik- ooten. die deelnam aan de opera ties aén de kust van Fransch-Noord- Afrika onder bevel yan den luite nant ter zee le klasse Pasquale Gi- gli. heeft in een enkelen aantal twee vijandelijke vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 25.000 ton tot zinken gebracht. Bij de recente aanvallen op Sar dinië heeft de vijand.' zooals hij zelf meldt, negentien bommenwer pers verloren. De wrakstukken van talrijke vliegtuigen werden langs de kust gevonden. Een onzer duikboo ten heeft door kanonvuur een vier motorig vijandelijk vliegtuig neer geschoten. Na een werkzaamheid van ruim vier maanden achter de linies aan het Oostfront keerden eenige weken geleden een. vierhonderd arbeids dienstmannen. afkomstig uit den Ned. Arbeidsdienst, terug in het va- - derland. Om de beteekenis van de daad. die deze jonge mannen geheel eige ner beweging hebbe» gesteld, nog eens nadrukkelijk te onderstreepen en hun tevens hun dank en erkente lijkheid daarvoor te betuigen, brach ten gistermorgen rijkscommissaris rijksminister Steyss Inquart en de leider der N.S.B. Ir. Mussért een bezoek aan het kamp. ..Waterloo". bij Amersfoort, waarin ze voorloo- pig zijn ondergebracht. Roncwde vlaggemast op het bin nenplein stonden de manschappen der Arbeitsdienstgruppe „Nieder- lande" in hun grauwe uniform met helm en geweer in carré opgesteld. Nadat de rijkscommissaris de ge lederen had geinspecteerd. begroette hij de mannen met een: Heil Ar beidsdienst der Niederlande. General-Arbeitsführer Bethmann las vervolgens een boodschap voor van den Reichsarbeitsführer Constan tin Hierl. jvaarin den mannen dank werd gebracht voor hun vrijwillig optreden aan het Europeesche ge vechtsfront tegen het bolsjewisme. Nadat Arbeitsführer Hekman de autoriteiten had gedankt voor het in de Nederlanders gestelde vertrou wen. die waardig waren gekeurd zelf een arbeidsdienst te mogen or- ganiseeren. sprak de rijkscommissaris. Als vertegenwoordiger van het Rijk bracht hij de teruggekeerden dank voor de krachten, die zij ge heel uit eigen beweging hadden ingezet. Uit eigen ervaring konden* zij thans beoordeelen. wat het bolsje wisme in werkelijkheid is. Tevens echter hebben ze zich een beeld kunnen vormen van het Duitsche volk. dat het Oosten eeuwen lang ten koste van zijn bloed van Euro pa heeft moeten afhouden. Tegen over den kolos van bolsjewisme en jodendom is het niet voldoende met geestelijke wapens te strijden. Het geheele gewicht van de beschikbare macht moet er tegenover worden geplaatst. Wat te verwachten van een volk. dat in de jaren T9171925 30 mil- lioen menschen heeft laten omko men. fusileeren. verbannen?. Waar echter de middelen van gansch Europa ,ter beschikking staan, geeft dit èen gevoel van ze kerheid en rust. dat ons nimmer verlaat en dat on» de komende ge beurtenissen met vertrouwen tege moet doet zien. Ir. Mussert wees er op hoe de Arbeidsdienst een logische consequentie is geweest van den wil de schotjes af te breken en één volk te zien. Ver van het vaderland'verwijderd hebben de nu teruggekeerden gevoeld^ wat het be- teekent zoon te zijn van het Neder landsche volk. Hii herdenkt degenen, die daar ginds hun levën hebben gegeven en die zijn gevallen vóór dit volk. Tegenover bolsjewisme en Ameri kanisme zijn gelukkig nationaal-so- cialisme en fascisme verrezen met mannen als de Führer en de Duce. Het. Nederlandsche volk zal eens ziin plaats kunnen innemen, als het nu ziin plicht doet. •Nadat General-Arbeitsleiter de Bock nog een korte toespraak had gehouden, werd besloten met den roep: Adolf Hitier. Sieg heil!, een roep. die door alle aangetreden man nen werd beantwoord.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1