NOORD-HOLLAND Zware scheepsverliezen i— IMuFstei DAGBLAD VOOR bij N.-Afrikaaosche kust lobroek ontruimd, nadat militaire installaties waren EXTRA BERICHTEN Mededeelingen over Darlan en Giraud POSITIES WORDEN DUIDELIJKER Uit*.N.V. Uit*. Mij. Holland» «r Noorderkwartier. Redactie- en Adminigtratiebnxaaiui SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 f2 lijnen. --DEN HELDER: Konin«;str 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9 Tel. 3330 Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariet. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11954 4 Daglna's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 16 NOVEMBER 1942 HUIZENBLOKKEN IN STALINGRAD VEROVERD 7 HOOFDKWARTIER VAN DEN FtiHRER, 15 Nov. (D.N.B.) Het opperbevel der .weer macht deelt in een extra be- /richt mede: Bij de gemeenschappelijke actie van de Italiaansphe en de Duit- sche marine werden bij den strijd tegen het vijandelijk kon: vooi aan de Noord-Afrikaan- sche kust in het Westelijke deel der Middellandsche Zee de volgende successen behaald. Vernietigd of beschadigd wer den in totaal 89 schepen en wel: 14 koopvaarders en groo- te transportschepen met een §ezamenlijken inhoud van 102 duizend ton werden tot zinken gebracht; een groot tankschip (ongeveer 10.000 ton) werd ge torpedeerd en in zinkenden toestand achtergelaten; 7 koop vaarders ene groote transport schepen met een gezaftnenlijken inhoud v,an 71.000 ton werden zoo zwaar beschadigd, dat hun verlies zeker geacht, kan wor- .den. Daarmede werd in totaal 183.000 ton van de waardevol ste vijandelijke Vracht-, tank en tr$nsportscheepsruimte ver nietigd. Hiervan zijn reeds 8 schepen met een gezamenlijken inhoud van 67.000 ton in het extrabericht van 14 November vermeld. v t 35 Andere koopvaarders* en transportschepen met een ge zamenlijken inhoud van 231.000 ton werden beschadigd- ten dec- le zoo zwaar, dat verwacht kan worden, dat zij geruimen tijd niet voor transporfdoeleinden gebruikt kunnen WQrdèn. Bovendien werd een slag schip beschadigd. 3 vliegtuig- kampschepen werden bescha digd, waarvan één zoo zwaar, dat aangenomen kan worden, dat het geruimen tijd geen dienst zal kunnen doen; 8 krui sers tot zinken gebracht, 14 kruisers en groote torpedoja gers beschadigd, 4 torpedoja gers en bewakingsvaartuigen tot zinken gebracht en 7 torpe dojagers en hewakingsvaartui- gen beschadigdo V WEERMACHTBERICHT VAN ZONDAG. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRiER, 15 Nov. (D.N.B.) Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: .Duitsche en Roemeensche troe pen sloegen gisteren overdag in het Kaukasusgebied hevige vijandelijke aanvallen af. In het stadgebied van Stalingrad werden vijandelijke te genaanvallen afgeslagen. De lucht macht steunde de gevechten op doel treffende wijze door aanvallen op artilleriestellingen en vliegvelden der bosjewisten ten Oosten van de Wolga. Vcldstellingen en vijandelijke con centraties aan den benedenloop van den Don werden in duik- en scheer- vluehten aangevallen. Aan hel overige front werden door acties van stoottroepen kaze matten en gevechtsstellingen van den vijajid opgeblazen, gevangenen en materiaal buit gemaakt. Plaat selijke aanvallen der bolsjewisten, in het gebied van het Ilimcnmter en aan de Wolchof mislukten door den Duitschen afweer. Generaal-veldmaarschalk Kesselring op Kreta voor zijn vliegtuig in ge sprek met luitenant-generaal Von Waldau. den commandeerenden ge neraal van een vliegercorps. PI^ Philipps-PBZ-R-P H m Door eskaders gevechts vliegtuigen en duikbommenwerpers werden stations en treinen' van den vijand vo,verdag en 's nachts" zwaar getroffen. In de Cyrenaica boden de Duitsch-Italiaan%che troepen aan dert onveranderden vijan delijken druk taai verzet. Zij trokken onder gevechten, die vele verliezen opleverden, ver der naar het Westen. In den strijd tegen de Amcri- kaansch-Britsche landingsstrijd- krachten in Noord-Afrika brachten Duitsche duikbooten het transport schip Warwiok Castle met eenin houd van 20.107 brt., alsmede een vrachtschip v. 0000 brt'. tot zinken Bovendien kregen vier groote trans portschepen torpedotreffers. In hei gebied van Bougie werden een vlieg veld en de haven met succes aan gevallen, voor Bougie weiden twee groote, geheel geladen transport schepen door bommen beschadigd. Een vijandelijke duikboot werd door bommen vernield. Duitsche jacht vliegtuigen en jachtkruisers schoten voor de kust van Tunis drie vijan delijke vliegtuigen neer". WEERMACHTBERICHT VAN ZATERDAG, HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Nov. (D.NfB.) Het opperbevel der Weermacht maakt bekend: In het Westen van den Kaukasu3 zijn bij plaatselijke aanvalsacties domineerende bergstellingen en tal rijke gevechtsversterkingen stor menderhand veroverd. Gevechts vliegtuigen bestormden stad en ha- van Toeapse. In dén Teiek-sector werden krachtige aanvallèn met vernietiging van vijandelijke tanks afgeslagen. Duitsche geniotoriseer- de troepen haalden gevwigenen en buit binnen. Ten Zuiden van Stalingrad strand den locale aanvallen dèr'buisjewis ten door het afweervuur der Roe meensche troepen. Te Stalingrad namen stormtroepjes in zware ge vechten nieuwe blokken huizen. Vijandelijketegenaanvallen werden 'afgeslagen en concentraties door ge- bundeld^artillerie- en luchtdoelge schutvuur en door duikbommen werpers uiteengeslagen. Aan het Donfront hebben Duit sche en verbonden troepen plaatse lijke aanvallen van den vijand af geweerd en hem in een tegenaan val naar zijn uitgangsstellingen te ruggedreven. Duitsche en Roemeen sche luchtstrijdkrachten deden over dag' en 's nachts aanvajlen op vijandelijke troepenconcentraties. In den middensector hebben stormtroepjes een aantal gevechts versterkingen vernietigd. De lucht macht zette haar hevige aanvallen op het achterland van den vijand voort. Aanvallen van den vijand ten Zuidoosten van het Ilmenmeer en aan de Wolchof mislukten. De bolsjewieken hebben van 1 'tot. 10 November 282% vliegtuigen verloren, waarvan 218 in% luchtge vechten, 33 door luchtafweerge schut der luchtmacht en 11 door le'gerformaties. De rest werd' op den grond vernield. In dezelfde periode gingen 18 eigen toestellen verloren. In de Marmarische woestijn w heeft de vijand 13 November met onverminderde kracht over een breed front aangevallen. De Duitsch-Italiaansche troe pen hebben na vernieling van alle militaire installaties To- broek ordelijk bntyuimd. Ge vechtsvliegtuigen bombardeer den Britsche colonnes op den Halfajapas. Ifi de wateren van Bougie heb ben gevechtsvliegtuigen een koop vaardér van 600 ton in den grond geboord. Twee vijandelijke kruisers en 5 groote transportschepen wer den meermalen getroffen. De ver nietiging van een kruiser is waar schijnlijk. Laadinstallaties en op slagplaatsen in de haven van Bou gie werden verwoest. In een extra-bericht wordt bekend gemaakt, dat Duitsche duikbooten in een aanval op de Amerikaansch-Britsche lan dingsstrijdkrachten den vijan delijken oorlogs- en transport- v loten opnieuw ongewoon groo te verliezen berokkenden. Zij hebben in de Noordelijke IJszee, in het Noorden van den Atlantischen Oceaan, aan de Canadeesche kust, in de Carai bische Zee, bij de Kaap-Verdi- sche eilanden, in de Golf van Guinee en in de wateren ten 1/zeren kruis voor Duitsche vhegster De Führer heeft aan de be kende kapitein-vliegster Hanna Reitsch wegens de bijzondere verdiensten, die z;j zich met voortdurend gevaar voor haar leven heeft verworven voor de ontwikkeling van het Duitsche vliegmateriaal. het IJzeren Kruis le klasse verleend. Hierdoor is voor het eerst een Duitsche vrouw onderscheiden met het IJzeren Kruis le klas se. Hanna Reitsch werd in 1937 als eerste Duitsche vrouw kapi- tein-vliegsfcsr. In 1938 verleen de Goering haar als tot nog toe eenige vrouw het vliegtuigbe- stuurdersinsigne der Duitsche luchtmacht.. DE FRANSCHE VLOOT IN ALEXANDRIë. Uit het ministerie van voorlich ting verluidt, dat de commandant van de iii Alcxandrië liggend^ Fransche schepen, Admiraal Gode- fro, verklaard heeft, zich uitslui tend te zullen licjuden aan de be velen van maarschalk Pétain. Hij' heeft officieren en manschappen van zijn schepen bevel gegeven niet van boord te gaan. BEMANNING VAN FRANSCH ESKADER BLIJFT IN TOULON. Naar Havas-Ofi uit Toulon meldt heeft de bemanning van hel, aldaar in de haven, liggende Frau-' sche eskader bevel gekregen in de haven te blijven. Overeenkomstig een appél van den, commandant van hot eskader De Laborde hub- ben allef admiraals en ofiiciercn van de vloot den eed van tróuw jc gens maarschalk Pètain afgelegd. PRINS PAUL IN KENYA GE VANGEN. STOCKHOLM, 15 Nov. Naar Svenska Daigblaciet uit Londen meldt, is in het Engelsehe Lager huis 'medegedeeld, dat prins Paul, vroeger Prins-regent van Zuid- Slavië, in Kenya gevangen wordt gehoucldh. Oosten van Kaapstad van geës corteerde konvooien en in af zonderlijke achtervolging 20 schepen in den grond geboord van 119.000 ton in totaal, be nevens een torpedojager. Twee andere schepen werden getor pedeerd. Tn het Westelijk deel der Middellandsche Zee Jiebben zij van de Britsch-Amerikaansche transportvloot weer 2 transport schepen en een groote tankboot van 20.000 ton in totaal vernie tigd, benevens een torpedoja ger, zoodat de successen der onderzeeërs aan de1 kust van Algiers en Marokko zijn geste gen tot 11 transportschepen van 99.100 ton in totaal. Na het extrabericht van 9 November hebben de duikboo ten in de Middellandsche Zee en op het Atlantische oorlogs- toonecl 31 koopvaarders van 218.100 ton tot zinken gebracht en nog 6 door torpedotreffers beschadigd. .Bovendien, werden na 9 November 2 Britsche krui sers, een torpedojager en een korvet beschadigd. 0 In verschillende steden van ons land is men weer begonnen met het verstrekken van warm voedsel op de scholen. Door samenwerking tusscheiv gemeentebestuur en particulieren krijgen té Zutphen school kinderen. die zich daarvoor opgeven, gratis een warmen maaltijd, waarvoor slechts 2/3 der benoodigde distributiebonnen behoeft ingele verd te worden. VNPIZeijlemaker-Pax Holland m. Mussert spreekt voor de studenten Dt vBB^ijdinheid dei rwÉlis In de te Utrecht gehouden mid dagvergadering van den tweeden landdag van het nat. socialistische ',studentcnfront" heeft Müssert Za terdagmiddag een rede gehouden voor een aandachtig gehoor van hinderden studenten en afgestu deerden. Daarin nam de leider al lereerst stelling tegen degenen, die mecnen, die wij in depeh tijd niets beters kunnen doen dan rustig afwachten. - k£ussert-noemde het nieuwe dat na den oorlog komen zal het ,,Eu- ropeamisme", dat alle volken zal omvatten. „Wij zijn bereid dit te verdedi gen tegen het Aziatische bolsje wisme en tegen het Amerikanis- -me." De veelzijdigheid dex revo. lutie. Wij Zyien, aldus Mussert, in de eerste plaats de dingen volgens de faculteit waartoe wij behooren. De ingenieur zi£t het zoo, dat het Engelsehe imperialisme "root geworden is door de stoommachi ne. De komst van het. vliegtuig met zijn groote snelheden brengt mee, dat wij de samenleving gaan zien in continenten. Dit inzicht ligt in de rede van het ingenieurs standpunt. De landbouwdeskundi ge ziet in den boerenstand den grondslag van iedere orde. De filosoof ziet in de revolutie. Van heden het èinde van het hu manistisch bijgeloof, de econoom» het bewijs, dat het kapitalistische tijdperk ten einde is. De medicus acht het van het grootste belang, dat nu de volksgezondheid de grondslag zal worden van eiken volkschen opbouw. Al deze deskun digen hebben gelijk wanneer zii hun meening zien als een. deel van der evolutie. Wanneer het na- tionaal-socialisme echter ooit. zou verliezend dan zou dit. de 'onder gang van Europa beteekenen. Mussert noemde het "de taak der studenten in het studentenfront deze duidelijk be^rip-pen uit te dragen in de universiteitswereld. Hij wees er verder op, hoe van alle jonge mannen een jaar arbeids- dienstplioht en een jaar militairen dienst wordt geëischt. Mussert gaf als zijn meening te kennen, dat de Leidsche universi teit heropend zal kunnen worden, wanneer de leiding in nat. soc. handen is. Ook Maastricht heeft voor het Zuiden, rechten op een eigen universiteit, ook als oudste stad van Nederland. Ik geloofden vertrouw, aldus Mussert in het slot van zijn toe spraak, dat het nieuwe Europa zal ontstaan en dat het einde van de -Europcesche cultuur tn godsdienst niet zal kopien in dezen tijd. De nieuwe tijd zal goed zijn, ais wij onszelf gelijk blijven, wan neer wij trouw, eerlijk en doelbe wust. met elkaar onzen weg gaan. Studenten, zoo eindigde hij, 'sta stoer, weet dat ge het goede geko zen hebt. Het is er op, voor ons volk en ons vaderland. (Langdu rige toejuéhingen). HET PROBLEEM DARLAN. STOCKHOLM. 15 Nov. (Interinf.) Volgens Svenska Dagbladet wor den de te Algiers met.Darlan ge voerde onderhandelingen in - ver schillende Engelsehe kringen met verwondering - en ergernis gadege slagen. Het Britsche publiek begrijpt^ niet dat Darlan weer zoo spoedig als persona grata en als vertegenwoor diger der Fransche belangen is aan vaard. Men wijst er in deze krin gen op, dat het een hoogst pijnlijken indruk moet maken op de beweging van de Gaulle. als de geallieerden Darlan in genade aannemen. Te Londen zou men bij Darlan slechts belang gehad hebben, in dien hij er in geslaagd zou zijn de Fransche vloot mede te. brengen. De Londensche correspondent van de Dagens Nyheter meldt, dat de positie van Darlan nog steeds in duisternis gehuld is. Zaterdagavond aldus deze correspondent, was men het te Londen niet eens over de politieke problemen in Fransch Noord-Afrika. Het DNB. verneemt in aanvulling op het weermachtbericht: Met de gemelde ontruiming van To- broek, die eerst geschiedde nadat alle militaire installaties .waren vernield, wordt het zich van den vijand losma ken in Westelijke richting./ door de Duitsch-Italiaansche formaties voortge zet. De Engelschen Hfebben tijdens hun groote offensief belangrijke terrein winst ifehaald, doch het is hun tot m tot niet gelukt het gros van het Duitse) Italiaansche pantserleger te vernieti gen, en te verhinderen, dat dit nieu we, voorbereide verzetlinies bereikte Bovendien brengen vliegtuigformatie der Spil den achtervolgenden Brit- schen voorhoeden dagelijks zware ver liezen toe. DARLAN GEDESAVOUEERD. Darlan heeft volgens Radio-Vichy aan het hoofd der regeering, Laval, een telegram gericht, dat ,door het staatshoofd, maarschalk Pétain, per soonlijk is beantwoord. Dit antwoord luidt: Ik heb kennis genomen van Uw te legram aan het hoofd der regeering. U moest Noord-Afrika tegen den Ame- rikaanschen aanval verdedigen. De be slissing, di4 U met overtreding van mijn bevelen hebt genomen, is precies het tegendeel van de opdracht, die U hebt gekregen. Ik geef aan het leger in Afrika het bevel onder geen voor waarde eenigeriei actie tegen den strijd krachten der Spil te ondernemen en het ongeluk van het vaderland niet nog te vergrooten. BEVOEGDHEDEN TE BUITEN GEGAAN. Door deq^Tanschen (>mróep is de volgende mededeeling voorgelezen om het Fransche volk in te lichten: „Nadat de heldhaftige tegenstand van onze maririe en onze troepen aan de kusten van Marokko en Algiers gebro ken was, heerschte in Noord-Afrika een zeer ver warden, toestand. Als ge volg van de moeilijkheden, die het tot stand brengen van een verbinding met admiraal Darlan in den weg stonden, wisten de maarschalk en zijn regeering niet precies, of Darlan onder den druk van geweld slechts onderhandeld had over het neerleggen van de wapens, of dat hij zich had ingèlatenmet andere overeenkomsten met de Amerikanen, die zijn bevoegdheden te buiten gingen en in elk geval niet overeenkwamen met het bevel van den maarschalk. Een radiorede, die Darlan gister avond heeft gehouden, en zijn ant woord op het telegram van den 'chef der regeering. waarin deze dm een verklaTing verzocht, hebben be wezen. dat hij een initiatief heeft genomen, dat in tegenstelling is met de ontvangen instructies. Daarop heeft de maarschalk hem het reeds gepubliceerde telegram gezonden I Boodschap aan Fransche leger Radio Vichy heeft de volgende boodschap van Petain aan het Fransche leger in Afrika bekend gemaakt. ..Generaal Giraud. die heeft ge handeld in strijd met zijn eerewoord en zijn eer van officier, eischt voor zichzelfs het opperbevel over de Gaullistische troepen in Afrika op en voert een titel, die hij slechts van een buitenlandschp mogendheid gekregen heeft. Ik verbied generaal Giraud. zich op mii en miin naam te beroepen. Officieren, onderoffi cieren envsoldaten. ge moogt aan dit verraad niet mede-schuldig wor den. Ge moet elke gehoorzaamheid weigeren. Ik alleen ben en blijf uw chef." Mededeeling van regeering. Zondagavond laat heeft de Fran sche regeering het volgende bekend gemaakt: ..Volgens buitenlandsche radio uitzendingen heeft generaal Giraud die zoojuist door Roosevelt tot „op perbevelhebber in Afrika benoemd is. een oproep uitgevaardigd, die een rechtstreeksch appel beteekent tot afvalligheid. Eenige dagen geleden, toen er beweerd werd. dat generaal Giraud zich voor radio Algiers ten gunste van den Amerikaanschen aanval had uitgesproken, heeft de Fransche regeering daarover haar verbazing te kennen gegeven. In derdaad had generaal Giraud na ziin terugkeer in Frankrijk in een brief aan maarschalk Petain van 4 Mei hem van zijn trouw verzekerd en tevens de verplichting op zich ge nomen. op geen er lei wiize de poli- i-Li tiek van Laval te hinderen. Thans proclameert generaal Giraud zelfs zijn verraad. De Fransche regeering moet der halve constateeren. dat hij zün eerewoord van officier op ondub belzinnige wijze en ernstig ge broken heeft. De Fransche re geering herinnert eraan, dót de maarschalk der Afrikaansche troepen het bevel gegeven heeft, aan den generaal vaiï'het verraad gehoorzaamheid te wei geren. en zich streng te houden aan de bevelen van het staats hoofd als opperbevelhebber." "Maan Maan vanavond om onder Maan Op 14.34 yiQ 22 Nov 16.48 UUP- 8 Dec. v.m. tot morgenochtend n.m. 1 Dec. Q 14Dec. l.k. 8.03 uur e.k. Verliezen aan beide zijden TOKIO. 14 Nov. Naar het Kei zerlijke hoofdkwartier bekendmaakt is 12 dezer bij Quadalcahar een zee slag van vrij grooten omvang gele verd. Het hoofdkwartier geeft het vol gende communiqué over den nieu wen zeeslag bij Quadalcanar: 12 No vember heeft de slag een aanvang genomen en hii duurt nog voort. Japansche marinevliegene hebben een vijandelijkeri kruiser van vrij nieuw type tot zinken gebracht. Een andere kruiser van de b-klasse en drie transportschepen werden in brand geschoten en 19 vliegtuigen neergeschoten. In een daarop volgenden nachte lijken aanval van Japansche vloot- onderdeelen werden nieuwe suc cessen geboekt: twee kruisers van vrij nieuw type in den grond ge boord. nog twee groote kruisers tot zinken gebracht benevens een torpe dojager. Japansche verliezen: een slagschip zwaar beschadigd. Twee torpedojagers gezbnkën. meer dan 10 vliegtuigen niet teruggekeerd. Door deze Successen is bxina de helft der vijandelijke vloot bij het eiland Quadalcanar vernietigd. Duifschland na den oorlog LISSABON, 15 Nov. Naar dê Engelsohe nieuwsdienst meldt, heeft sir Stafford Cripps op het z..g. Internationale Jeugdcongres te Londen gesproken over de behan- acling van Duitschland na den oor log. Naar Cripps betoogde, zullen er drie wegen worden ingeslagen, en wel: 1. Duitschland zal gesplitst wor den in een aantal kleine staatjes. 2. De Duitsohe zware industrie in het Roergebied zal onder con- tróle worden geplaatst van een soort internationale v openbare maatschappij. 3. De Duitsche industrie zal over de aangrenzende landen verdeeld worden. Deze en andere mogelijkheden, aldus Cripps, dienen door de ge allieerden tot in alle bijzonderhe den .onderzocht te worden, alvo- rens men definitieve beslissingen neemt. Evenwel kan het probleem Duitschland niet onafhankelijk van de problemen van Europa in zijn geheel gescheiden behandeld worden. Beperkt bet gas- en electricifeitsverbrnik Het is Uw eigen belang De dag der Nederlandsche politie De Nederlandsche politie had Zater dag haar dag. Zij heeft ,in alle deelen des lands getoond, welk een belang rijke rol zij in ons maatschappelijke le ven vervult en welke banden haar aan de burgerij binden. In verschillende steden werden van politiewege ver- kéerstentoonstellingen gehouden, con certen gegeven, muzikale marschen ge maakt, kinderen onthaald, gelden voor Volksdienst en Winterhulp ingezameld enz. De gemachtigde voor de reorgani satie der Nederlandsche politie, mr. L. J. Broersen, heeft den dag ingeleid met een radiotoespraak, waaraan het volgende is "Ontleend: Dagelijks werkt de politie voor u. Haar geheele werk is ingesteld op do zorg voor uw veiligheid en handha ving van uw rust. ZÜ waakt over al len, die aan haar zorgen zijn toever trouwd. Veel wordt er van den politie man gevraagd, zoowel overdag a^ des nachts werkt hij en hij verrichP zijn werkzaamheden meestal onder bijzon der onaangename omstandigheden, met inzet van zijn geheele persoon. Lang niet altüd vindt hij de waardeering, welke hij verdient. Nog dikwijls wordt de politieman gezien als een lastig per soon, als een soort boeman. Dit brengt helaas de aard van zijn werk mede. Zijn ingrijpen echter geschiedt in uw belang. Hij zet zich met zijn geheele persoon,, met zijn leven in, wanneer het om het algemeen belang gaat. Niet alleen echter op deze wijze wil de'po litie haar plicht doen, zij wil meer. Zij wil op een aangename wijze haar taak als vriend en helper van het volk vervullen.' Daarom is ingesteld de dag der Ne derlandsche politie, dien wij heden voor de eerste maal beleven. In de ste den en de dorpen zal zij werken, op een andere wijze, dan men haar gewoon lijk bezig ziet. Zij collecteert voor de Winterhulp. Zij deelt eten uit voor de arme kinderfp, in sommige plaatsen geeft zij concerten. Overal doet zij met toewijding en met inzet van al haar ten dienste staande middelen haar uiterste best om op" onmiddellijke wij ze het hare bij te dragen om den nood te lenigen van hen, die htiJp. behoeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1