NOORD-HOLLAND ASTROEPEN roepen op.J IN TUNIS GELAND DARLAN i— Verdtister i Wie volgt Péiairop? B.N.0. VERZORGT HET CONTACT DAGBLAD VOOR uitgestooten 1 Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaox: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DÉN HELDER: Konmgstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9 Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. n. m.m Bij contract, binnen een. jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden oo aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11955 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 17 NOVEMBER 1942 89 Schepen bij N Afrika vernietigd Berlijn over de geallieerde «Achilleshiel0 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHEER. 16 Nov. (DNB). Hel ópperbevel der weermacht maakt bekend: 'Duitsche troepen hebben in den Kaukasus twee ingegoten vijande lijke gevechtsgroepen vernietigd en in andere sectoren aanvallen van de Sowjets onder groote. bloedige ver liezen voor den vijand afgeslagen, Gevechtsvliegtuigen wierpen een vrachtschip op de Kaspische Zee ift brand en beschadigden twee trans portvaartuigen. In Sta'ingrad werden door acties van stoottroepen "öpnieuw blokken huizen veroverd en vijandelijke te genaanvallen afgeslagen. Aan de Wolchof stortte een vijan delijke aanval door ons afweervuur ineen. De ontwijkende bewegingen in de Cyrenaica verloopen volgens het plan. Duitsche en Italiaansche formaties gevechtsvliegtuigen en jachtkruisers vielen vijandelijke co lonnes met goede uitwerking aan. In luchtgevechten met superieure vijandelijke vliegtuigformaties wer den drie. vijandelijke vliegtuigen neergestoten. Duitsche en Italiaansche troe pen zijn met volledige goedkeu ring van de Fyansche burgerlij ke en militaire autoriteiten in Tunis aan land gegaan. Aan de kust van Algiers werden de haven en hét vliegveld van Bone gebombardeerd. Een Duitsche duik boot torpedeerde voor de Marok- kaansche kust van den Atlantischen Oceaan een passagiersschip van 6000 brt. In den nacht van 14 op 15 Novem ber vond voor de Nederlandsche kust een zeegevecht pkfats tusschen patrouillevaarcuigèn en vijandelijke motortorpedobooten. De vijand trok na een kort gevecht terug. Zooals in een extra bericht'is me degedeeld werden bij de gemeen schappelijke actie van de Italiaan sche en de Duitsche luchtmacht en van de Italiaansche en de Duitsche marine bij den strijd tegen het vij andelijk convooi aan de Noord-Af ri- kaansche kust in het Westelijke deel der Middellandsche Zee de volgen de successen behaald: Vernietigd of beschadigd werden in totaal 89 schépen en wel: 14 koopvaarders en .groote trans portschepen met een gezamenlijken inhoud van 102.000 ton werden tot zinken gebracht; een groot tank schip (ongeveer 10.000 ton) werd getorpedeerd en in zinkenden toe stand achtergelaten; 7 koopvaarders en groote transportschepen met een gezamenlijken inhaud van 71.000 ton -werden zoo zwaar beschadigd, dat hun verlies zeker geacht kan worden. Daarmede werd in totaal 183.000 ton van de waardevolste vij andelijke vracht-, tank- en trans- portscheepsruimte vernietigd. Hier van zijn reeds 8 schepen met een gezamenlijken inhoud van 76.000 ton in het extrabericht van 14 Nov. vermeld. 35 Andere koopvaarders en trans portschepen met een gezamenlijken inhaud van -234.000 ton werden be schadigd. ten deele zoo zwaar, dat velwacht kan worden, dat zij ge- ruimen tijd niet voor transportdoel einden gebruikt kunnen worden. Bovendien werd een slagschip be schadigd. 3 vliegkampschepen wer den beschadigd, waarvan één zoo zwaar, dat aangenomen kan worden, dat het geruimen tijd geen dienst zal kunnen doen. 3 kruisers tot zin ken gebracht. 14 kruisers en groote1 torpedojagers beschadigd. 4 torpe dojagers en bewakingsvaartuigen tot zinken gebracht en 7 torpedoja gers en bewakingsvaartuigen be schadigd. DE STRIJD m NOORD-AFRIKA. BERLIJN. 16 Nov. De Berliin- sche ANP-correspondent meldt: De toestand aan het Noord-Afri- kaanscne front is op het oogenblik nog weinig overzichtelijk. In militair opzicht zijn operaties aan den gang. waaromtrent vooralsnog niets kan worden meegedeeld. In het tot kniehoogte liggende slijk aan de Wolchow is de ordonnans met zijn motorvoertuig Wijven ste ken. Alle krachten moet hij in spannen om het zware gevaarte uit de taaie modderbrei te krijgen. PK Schmidt-Schneeder- Transo-F-P H m. De toestand is thans zoo. dat het meest Oostelijke punt. dat de in Al gerije gelande Anglo-Amerikaan- schc strijdkrachten bereikt hebben, de haven Bone is. welke nog in Al- gerijnsch gebied ligt. Berichten van Lngclsche zijde, volgens wélke deze landingstroepen reeds in Tuhis ge vechtscontact met troepen der Spil- mogendheden zouden hebben, wer den heden te Berlijn onwaar ge noemd. Ook omtrent de mapoeuvres, die op het oogenblik aan den gang zijn in Cyrenaica. waar Rommel nog steeds terugtrekt, wenschte men zich in Berlijn niet uit te laten, ten einde de tegenpartij geen aanknoo- pingspunt te ^even. Opvallepal is het vertrouwen, waarmede toonaangevende Duit sche kringen de komende ont wikkeling tegemoetzien. Helaas hebben wij de laatste drieja ren alleen maar overwinningen geboekt, zoo verklaarde men heden in de Wilhelmstrasse. en zoodoende wordt uit het oog verloren dat de tegenpartij ook nog iets kan ondernemen. Bin nen korten tijd zal echter blij ken. dat de vijand ons- zijn achilleshiel heeft voorgehouden. Deze achilleshiel, en hierop wordt hier steeds weer gewezen, is het tonnagevraagstuk. De strijd tegen het invasieleger in Nóord-Afrika is er een. die zich 'voor een groot deel richt tegen de transportverbindin gen der geallieerden. En van Duit sche en Italiaansche zijde wordt de ze strijd met alle kracht gevoerd, waarbij men hef" een gunstige om standigheid achtvdat de Engelschen en Amerikanen thans in de betrek kelijk nauwe wateren van het Wes telijke Middellandsche-zeebekken een groot aantal schepen hebben moeten concentreeren. die even zoo vele loonende doelen voor de duik- booten en vliegtuigen der asmo- gendheden' vormen. Bij een aanval van een Roemeen- sche berg-divisie op een stad in den Kaukasus zijn de eerste huizen be stormd. Daar Sovjetsoldaten zich verborgen kunnen hebben. moet ieder huis afzonderlijk doorzocht worden. PK Grknm-Kastein-0 H-P H ril. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 16 Nov. (Stefani) Het 'öe communiqué van het Italiaan sche hoofdkwartin* luidt: Italiaansch-Duitsche troepen zijn in Tunis aan land gegaan met toe- stemmig van de burgerlijke en mi litaire Fransche autoriteiten. De bewegingen van onze -troepen op Corsica en in Zuidfrankrijk zijn bijna voltooid. Duitsche bommen werpers hebben in Fransch Noord Afrika vliegvelden aangevallen. Eenige vijandelijke vliegtuigen werden op den grond vernield. Zes toestellen werden in gevoch ten neergeschoten door begeleiden de jagers. De strijdkrachten van de spil vochten in Cyrenaica hef tig tegen vijandelijke eenheden De vijandelijke luchtmacht legde groote activiteit aan den dag en tijdens verscheidene gevechten schoten onze jagers drie toestellen neer ponder zelf verliezen te lij den. Onze formaties ondernamen met succes aanvallen met mitrail leurs en bommen, die gevoelige verliezen toebrachten aan de pant serwagens der Brit sche colonnes. Tn den afgeloopen nacht heb ben Britsche vliegtuigen op nieuw de stad Genua gebom bardeerd, waifr wederom aan zienlijke schade werd aange richt aan woonwijken. Het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking bedraagt, vier, dooden en 24 gewonden. De ha men zullen in de plaatselijke bladen worden, bekend getmaakt. Manoeuvres bij Haarlem 's-GRAVENHAGE. 16 Nov. De zer dagen zijn in de streek van Haarlem vrij groote manoeuvres ge houden. aie zijn bijgewoond door den Wehrmachtsbefchlshaber in'den Niederlanden. General der Fliqger. Fr. Christiansen. Bij deze gelegenheid wérd ook getoond hoe reserves in het achter land met gebruikmaking van mo- detne technisclTC middelen in den kortst mogelijken tijd kunnen wor den aangevoerd. Boodschap van Péfain VICHY, 16 N'ov. Naar liet mi nisterie van Voorlichting •mede deelt heeft Radio Marokko zoo t juist een verklaring van Darlan verspreid, die neerkomt op een beroep tot afvalligheid'! Onmiddellijk nadat hij kennis had genomen van ddt document, heeft Pétain de volgende bood schap gericht tot alle Fransdion in het moederland en het koloni ale rijk: Admiraal Darlan heeft het. ge waagd in een verklaring te bewe ren, dat. ik niet in staat hen mijn innerlijke gedachten aan het Fransche volk mede te deelcn en beweert iri mijn naam tc handelen Ik ben niet de man, die toegeeft aan dwang. Het tegendeel te be weren is mij beleedigcn. Op het oogenblik, dat Noord-Afrika werd aangevallcns heb ik admiraal Darlan de verdediging toever trouwd van de souvex-ciniteit van Frankrijk, waarvan ik de verteeen woordiger ben. Van het oogenblik van het. eerste contact met den vijand, heeft de admiraal-^ niet geaarzeld zich in verbinding te stellen met don aanvaller en heeft hij door zijn prematuur bevel het vuur te staken den tegenstand ge desorganiseerd en een splitsing in de houding van de troepen veroor zaakt. Ik heb •hem herhaaldelijk mijn bevel Afrika te verdedigen bevestigd. Hij heeft, dit bevel ge minacht onder het eenige voor wendsel, een rebellistischen com mandant, die zijn woord heeft gebroken, generaal Giraud, te. ver hinderen het opperbevel over de troepen aan zich tg trekken. De Alkmaarsche derby Alcmaria V.Alkm. Boys eindigde 11. Alc- ïfcaria neemt dé leiding: uit een hoekschop, scherp door Godvliet geno men, kopt v. Wieringen (achter, doelman Kramer) onhoudbaar in het doel. (Foto Woudt) Thans heeft hij, voor deze benoe ming zich borg gesteld. Generaal Giraud is door een buitcnlandsohe mogendheid benoemd. die den oqrlog op het Fransche grondge bied»heeft overgebracht. Daardor heeft admiraal Darlan zich builen dc nationale gemfeenschap ge plaatst. Ik ontzet hem hierbij uil al zijn opemba/re functies en zijn militaire commando's. Aanvankelijk admiraal Darlan VICHY, 16 Nov. (Intrinf.) Maan dag Keerschte in Vichy een begrijpelij ke spanning. Daar er duidelijk sprake is van beslissingen en tot nu toe gee nerlei bijzonderheden omtrent den in houd der besprekingen bekend zijn ge worden, verwacht men algemeen bin nenkort verdere mededeelingen van de regeering. Met zekerheid kan als juist beschouwd worden, dat het vraagstuk van de op volging van het hoofd van den staat .zal worden opgelost. Zooals bekend was admiraal Darlan tot vernVaedelij- ken opvolger van het hoofd van den staat benoemd. Nadat Darlan tegen over den Amenkaansch-Engelschen aanval op Noord-Afrika een houding heeft aangenopxen, die in tegenstelling is mét den wil van den maarschalk, hetgeen deze thans tot^ uitdrukking heeft gebracht, zou zich, in het geval, dat* maarschalk Pétain zooals in de grondwet heet „verhinderd zou zijn zijn functie van staatshoofd uit te oe fenen." de eigenaardige toestand voor doen, dat Darlan, die volgens be richten uit Engelsche en Ameri- kaansche bron, een directe over eenkomst heeft gesloten met de Amerikanen tot verdediging van Noord-Afrika. tegen de spilmo- gendheden, hoofd van den Fran-~ schen staat zou worden. Dat daar- uit voor Frankrijk onoverzienbare gevolgen zouden voortvloeien, spreekt vanzelf. Men kan derhal ve met zekerheid aannemen, dat de wet omtrent de opvolging van het staatshoofd in den ministerraad van gisteren gewijzigd is, ten ein de Frankrijk voor de mogelijkheid van een catastrofe te behoeden. DE AMERIKAANSCHE VERLIEZEN. Naar Washington meldt, is aldaar -officieel medegedeeld, dat de Arne- rikaansche strijdkrachten met' uit zondering van den veldtocht in Afrika, tot dusver verliezen ter hoogte van 48.956 man hebben geleden. Het leger verloor 1069 ge sneuvelden, 1131 gewonden, 161 ge-* vangenen en 29.668 vermisten, totaal dus 52.429 man. De Amerikaansche marine ver loor 4623 dooden, 1904 gev/onden en 9998 vermisten, in totaal dus 16.527 man. Maan Maan op vanavond om onder 16.46 1.31 S Dec. V.M tot morgeoochtend VM. 1 Dec. o 14 Dec. L.K. 0.05 uur EK. Twee slachtoffers door voedselvergiftiging HOORN. 16 Nov. Alhier heeft zich een ernstig geval van voedsel vergiftiging Voorgedaan. dat tot dus verre twee slachtoffers heeft ge- éischt. Ten huize van de familie Fijma aan de Drieboomlaan heeft men jl. Donderdag, toen alleen de beide zoons van den heer Fijma met ,dè huishoudster thuis waren, bloem kool genuttigd welke blijkbaar 'on voldoende gesteriliseerd is geweest. Spoedig na den maaltijd deden ziefi bij de betrokkenen ziekteverschijn selen voor. welke zoodanig in- he vigheid toenamen. dat de'behande lende geneeslieer opname van de patiënten in hef Stadsziekenhuis noodzakelijk achtte. Hier is j.1. Za terdag de 22-jarige zoon Otto over leden. De 36-jarige huishoudster. Aagje Bruin, overleed gisteren. Naar wij hedenmorgen vernamen, is de toestand van den tweede» zoon van den heer Fijma nog steeds zeer ernstig. Hallo Nederlandsche zeelieden IJ Zeemansvrouwen groeten bun mannen buitengaats Vogels van diverse pluimage voor de microfoon (Van onzen specialen verslaggever) 'i DRGENS aan den rand van Den Haag. Een strakgelijnd. hoog- oprijzend gebouw: de zetel van den B.N.O.. in zeker opzicht het mid delpunt van ontelbare aetherver- bmdingen. -En in dat groote. gebouw een klein kamertje. Op een lessenaar staat een telefoon, er staat een apparaat je met" een rood en een groen oog. die om beurten aangloeien. Op de tafel ligt dat kleine wonder der twintigste eeuw: de microfoon. Het vertrekie op de derde étalage is nog leeg als wij er den heer Noordhuis ontmoeten. En deze valt direct met de deur in huis. als hij vertelt dat de uitzending voor zee varenden een gran'dioos succes en de belangstelling ervoor in den lan de nog steeds stijgende is. 2700 Nederlanders wachten. Het begon dat was begin Juli van dit jaar met slecht™ enkele „gegadigden". Vrijwel direct echter had men contact met het publiek, in casu de familie der zeevarenden. En nuzijn er al 2700 Neder landsche vrouwen, verloofden, kin deren. grootouders, tantè's en ooms. diejxog in dit kleine vertrekje moe ten verschijnen, teneinde het woord te richten tot hun varenden zoon. man. vader of kleinzoon. Hier is sprake Kan een stuk idealistisch werk. *n dat beseft men terdege. Het mooiste suc ces is daaiibij. dat er door de varenden inderdaad geluisterd wordt. Want legio waren réeds de naar aanleiding van deze uit zendingen via het Roode Kruis binnengekomen brieven dei- zeelieden. Daar kan de familie Vu.yck in Sliedrecht van mee spreken. waarvan de moeder in geen 3 jaren iets van haar zoon vernam en deze reeds lang als verloren beschouwde. Maar na den B.N.O.-oproep hoorde zii. dat hij nog leeff;. Er wordt uitgezonden over twee zenders. Zaterdagsavonds van 10 voor 7 tot 7.15 over Hilversum II (lange golf) en des middags om 4 uur via de ultra korte golf (16.6 m.) Met den eersten zender bereikt men de schepen, varend o.m. op de Mid- dellandsché zee. de Noordzee. At lantischen Oceaan en Oostzee. Met 17 ERRREWEG het grootste deel van Moeder aarde be staat uit water. Uit water, waar op «chepen varen van alle na tionaliteiten. Schepen, óók ge navigeerd door Nederland sche zeelieden in dienst van de geallieerden. Het moederland heelt met de ze zeelieden geen contact meer. Ofbijna niet meer. Een en kele maal komt er nog een brief in Patria aan, dank. zij de zor gen van het Int. Roode Kruis, Sedert enkele maanden is er nog een ander contact. Dank rij den BNO, den Be richtendienst «-Nederlandschen Omroep, worden de familiele den van Nederlandsche zeelie den, varend ter koopvaardij, in de gelegenheid gesteld enkele woorden te richten tot hun dier baren, die buitengaats zijn. Een humaan doel, waarvan een uiterst intens gebruik ge maakt wordt. Een onzer redacteuren was in de gelegenheid een dergelijke BNO-uitzending bij te wonen, daartoe in staat gesteld door den leider van den BNO, den heer G. H. J. W. Noordhuis, die tevens de geestelijke vader is van het onderhavige initiatief. Hóé het gaat, hoe de zeemans vrouwen (en -kinderen!), en de overige familieleden reageeren en hoe groot de belangstelling is, leest men in bijgaand en een volgend artikel, die wij aan dit K onderwerp wijden. de andere o.m. schepen die bij In- dië varen, in de Australische wate ren. onder de kust van N.-Amerika, de wateren rondom midden-Ameri- ka en den-Indischen Qceaan. Als men spreken wil. De organisatie is zóó. dat men een schrijven richt tot den B.N.O. in den Haag (J. R. Schim melpennicklaan 3) en daarin het verzoek doet aan de uitzen dingen voor zeevarenden te mo gen deelnemen. Men krijgt dan een formulier thuisgftzonden en daarna een uitnoodiging. Het reisgeld wordt geheel vergoed, ook dat van de familieleden, die men medeneemt. Want door gaans wil de heele familie wel een woordje sprekenVan wege de enorme belangstelling zal men wel eens eenigen tijd moeten wachten, --^dcch men kómt aan de beurt! jpEN half uur later loopt 'i ka- ■L' biertje met de microfoon, de #dikke geluiddempende muren en de aan-'en uitgloeiende licht-oogen.. vol! Met vogels van de meest ver-" scheidene pluimage, 't Is de moeite waard om de menschen te rubricee- renDaar zit een stokoude baas. het blaadje met de uit te spreken woorden trillend in de blauw-door- aderde handen. Hij stak zich voor deze bijzondere gelegenheid in z'n Zondagschen duffel, hoewel dit vol strekt niet noodig geweest was. Naast hem staat een forsche vrpuw uit K^iwijk. Zij is niet nerveus en niet aangedaan. Ferm en ro buust staat ze daar. Een achttien karaatsche Nederlandsche zeemans vrouw. die alle sentimentaliteit aan den kant gezet heeft. Wellicht kookt en borrelt het van binnen. Wie weet.... maar ize laat er niets van blijken. Een beeld van dapperheid en moed. deze vrouw, met het goud van haar kap flonkerend in dien eenen spaarzamen zonnesprankel. die weet binnen te glippen door de hooge ramen ,in het uitzend-kamer- tje. Er^zijn méér vrouwen uit Kat wijk. Ze zijn er uit Rotterdam uit Zaandam, uit Den Haag. uit Bumchoten. uit Haarlem, uit Vlaai-dingen, uit Eg-mond. uit., ja ze zijn er van overal. Want overal wonen vaders en moe ders van Nederlandsche jon gens. die nu over zee zwalken en vurig hopen ook eens hun i verwanten te mogen beluiste- Walvisch gestolen OSLO, 16 Nov. Dekbladen ïieldcn van de Lofotcn, dat ?cnigè visscheré een walvisch gevangen en aan land gebracht haddén. Zij bonden het dier met touwen vast en kosten ver volgens weer zee. Tot hun verwondering was bij hun te rugkomst het dier verdwenen, olijkbaar gestolen. De politic hoopt de daders spoedig te kunnen opsporen, daar het óiet zoo gemakkelijk zal zijn walvisch, al is deze ook- niet volwassen, te verbergen en het spoor uit te wisschen. ren. Want hoe groot de wereld ook is. en hoe wijd die ontzag lijke lap water, die de continen ten. deze kleine -drijvende eilan den.- omringt, er is altijd maar één patria en één „thuis". TT\ AAR staat een armelijk moe- dertje. dat de reis uit Vlaar- dingerambacht ondernam om iets tot haar jongen te zeggen. Misschien is hij allang doodwie zal het weten! Maar nu ze twee en een half jaar lang vfergeefs op een tarief wachtte, nu zal ze het nog eens zóó probeeren. Stil en klein zit ze daar. Onopvallend en simpel onder, de wollejx omslagdoek. Ze wordt als het ware weggedrukt door het hy- permondaine juffertje dat ook ge komen is. Die verteit. druk gesticu- leerend. tegen haar buurvrouw, dat ..haar jongen" stoker-olieman op de „Columbia" van de K.N.S.M. is. mid delerwijl in een ■miniatuur-spiegel tje haar gepoederd gerichtje critiseh waarnemend. De nagels van de vin gers zijn met henna bijgewerkt en de mond is vuurrood aangestreept. Tenslotte moet men er goed Uitzien, nietwaarook al ziet „haar jon gen" haar niet.... Arme vrouwen kinderen gezeten burgers vaders moeders iedereen komt in dit kleine vertrek. Als de heer Noordhuis dan de microfoon grijpt wordt het doodstil: haast plechtig klinken de woorden: ..Attentie opname... 5 tellen!' Hollaudsche vrouwen en man nen gafcn spreken tot vijf we- relddéelen De heer Noordhuis houdt moeder dc microfoon voor en geeft haar de gelegenheid enkele woorden tot haar zoon te spreken, die ergens op de wereldzeeen zwalkt. Vader en dochter zien en luisteren gespannen toe. Foto Fellinga! 'v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1