i i ALKMAAR. ARIA bij m dieten :ring DAGBLAD VOOR MGIFTE ursus, die D.V. sen der lagere doorlopen. /AN 'T LAAR, der school, Pontstraat 21. ingen voor .O. iKLASSEN BEVRIJD" l11 uur. lesorteerd buffet, ia keuken. 7, Alkmaar. loogstraat. AR >rden itrekt 570 Plaatselijke' aanvallen afgeslagen. aan het Oostfront De oorlosf in Oost-Azië Een resolutie van het Al-Indische congres. BEKENDMAKING. AAN ONZE LEZERS! DAGBLAD VOOR NOORD-HOLLAND, Concentratie gemechani seerde strijdkrachten aangevallen. ill in I 1 I lil Pagina 4. AAP, |en aan het huisadres HAUW. 24 uur en aan het |rsus verbonden voor ie leeftijd van 6 jaar HET BESTUUR. Ite STOMPETOREN |a.s. van de Muziek G. C. Pranger, puitemaker. voor een stampvolle |erd. pt Zang en Balletten. Aanvang 7 non orzlening kunnen DINSDAG geen |et van toepassing .deringen kunnen orden. elijke bepalingen. deze maar eens goed 3 daar zoo maar was en voor den dag: een Ir, een oude fietsband, |mee aan kwam hoe- ;e buitenbal, een paar ■aarzen, een oud zadel, len beenkap. Eigenlijk 11 liggen. noen zijn Deze courant verschijnt dagelijks.' Abonnementsprijs per 3 maanden by vootuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Pro's der gewone advertentiên: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3'/j m.M. meer 0.35, groote con tracten rabat. Tarieven op aanvrage. Br. aan de X.V. Boek- en Handels drukkerij v'/h. HermsV Coster Zoon, Voordam 9, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 103 4 pagina's Hoofdredacteur: A. S. JONKER (afw.) Maandag 4 Mei 1942 Duitsch legerbericht. Het Duitsche legerbericht van 2 Mei luidt als volgt: Hoofdkwartier van den Führer, 2 Mei. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan het O. front werden bij ge slaagde eigen plaatselijke aanvallen talrijke gevangenen gemaakt en 31 kanonnen buitgemaakt. Verscheidene vijandelijke aanvallen mislukten. Aan het front, van Moprmansk wer den vrij krachtige aanvallen van den vijand na verbitterde gevechten on der zware bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. In N.-Afrika aan weerszijden leven dige verkenningsactiviteit. De vlieg velden van het eiland Malta werden met succes gebombardeerd. Gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht van Donderdag op Vrijdag havenwerken en ravitailleerings- installaties van Port Said met krach tige uitwerking met brisant-en brandbommen aan. Een groot koop vaardijschip werd in brand gewor pen. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen vernielden bij een aanval over dag op een vliegveld in Zuid-Enge- land met; bommen en boordwapens 9 vijandelijke vliegtuigen en schoten aan de Engelsche Z.-kust een bewa kingvaartuig in brand. In luchtgevechten boven de kusten van de bezette gebieden in het W. schoten Duitsche jagers gisteren overdag 13 Spitfires neer. De ravitailleeringsscheepvaart van Groot-Britannië en de Ver. Staten leed in de maand April een totaal verlies van meer dan 585.000 brt. de marine bracht 84 koopvaardij schepen, tezamen 565.500 brt. tot zin ken, waaronder 76 schepen van teza men 538.800 brt. door duikbooten en de luchtmacht 6 vijandelijke koop vaardijschepen van tezamen 19.305 brt, alsmede een schip van onbe kende tonnage. Voorts brachten Duitsche duikboo ten uit het Britsche ravitailieerings- verkeer op de Middellandsche Zee 13 transportzeilschepen en voor een haven der Ver. Staten een uit 4 vaar tuigen bestaande sleep tot zinken. Bovendien beschadigde de lucht macht nog 14 koopvaardijschepen door bomtreffers zwaar. Kapitein Priller behaalde gisteren in het Westen zijn 70e overwinning in de lucht. Het legerbericht van 3 Mei luidt als volgt: Aan het O. front hadden eigen aan- valsondernemingensucces. Verschei dene plaatselijke aanvallen van den vijand werden afgeslagen. Aan het front van Moermansk mislukten de aanvallen van vrij sterke vijandelijke strijdkrachten. In luchtgevechten werden gisteren overdag 33 vijande lijke vliegtuigen zonder eigen verlie zen neergeschoten. In Noord-Afrika levendige activi teit aan weerszijden van verkenning en artillerie. Bij aanvallen op con centraties vrachtauto's, tentenkam pen en opslagplaatsen in de Mar- marica leed de vijand gevoelige ver liezen aan materiaal. De aanvallen op Britsche vliegvelden van het eiland Malta werden overdag en des nachts met goede uitwerking voort gezet. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen brachten voor de Oostkust, van Engeland twee in konvooi varende koopvaarders met tezamen 3500 brt. tot zinken en beschadigden een an deren koopvaarder door bomtreffers. Een verkenningsvliegtuig bracht in de wateren van de Shetlaiid-eilanden een tankboot van 800 brt. tot zinken. In den tijd van 21 tot 30 April ver loor de Britsche luchtmacht 209 vliegtuigen, waarvan 63 in de Mid dellandsche Zee en in Noord-Afrika. In hetzelfde tijdvak gingen er in den strijd tegen Groot-Britannië 45 eigen vliegtuigen verloren. Britsche gevechtsvliegtuigen, die in den nacht van 2 op 3 Mei probeer den naar het kustgebied van Noord- Duitschland te vliegen, werden ge noodzaakt terug te keeren. Gisteren behaalden aan het Ooste lijke front luitenant Koeppen zijn 80e tot 84e, luitenant Graf zijn 70e tot 76e en Feldwebel Steinbatz zijn 44e tot 49e overwinning in de lucht. De strijd op Mindanao. De Japansche troepen hebben op 30 April aan de Z.W. kust van Min danao Cotabato en Dulawan bezet. Ondanks krachtige vijandelijke te genaanvallen kon den volgenden dag ook Pakoe Doelangi evenals Pikit- Bagaloengan worden, bezet, een stra tegisch belangrijk punt in de vlakte van Cotabato. In het noorden operee- rende troepen hebben Zaterdag Ga- nassi bezet, aan de zuidpunt van het Lanao-meer. De Japanners hebben hun opmarsch voortgezet. Volgens berichten van verkenningsvliegers staat Dansalan, de zetel van de uitgeweken Philip- pijnsche regeering, in brand, die ge sticht werd door de terugtrekkende Amerikaansche troepen. De si rijd in Birma. Bern, 2 Mei (DNB). Men is zich in het geallieerde opperbevel zeer goed bewust van de zeer ernstige gevolgen, die de Val van Lasjio met zich medebrengt, zoo meldt Exchan ge Telegraph uit Mandalay. De Ja pansche strijdkrachten hebben een omtrekkende beweging gemaakt langs de Chineesche- en Britsche strijdkrachten ten Z. W. van Man dalay en er bestaat in het bijzonder voor de Engelschen nog maar een enkele terugtochtsweg, die echter zeer vele moeilijkheden biedt.«Deze weg loopt over den bergketen, die Birma van Indië scheidt. Hij is steil en totaal onherbergzaam. Ook is daar slechts zeer weinig water -en er bestaat nauwelijks eenige natuurlij ke ravitaiHeeringsmogelijkheid. In dien het zoover komt, dat de f,Chi neesche- en Britsche troepen een poging tot terugtrekken onderne men, zullen zij allereerst trachten den haH afgebouwden weg te be reiken, die ten W. van de Irraway ligt. Deze weg was oorspronkelijk gedacht als een groote uitvalsweg, waarlangs men versterkingen naar Birma wilde zenden. Daarbij hebben zich echter zoovele moeilijkheden voorgedaan, dat men de hoop een legerweg te kunnen aanleggen, heeft moeten opgeven. Japanners bombardeeren Akiab. Tokio, 2 Mei (Domei). Japansche marinevliegtu'igen hebben gisteren bij het aanbreken van den dag de belangrijke stad Akiab aan de W. kust van Birma hevig gebombar deerd. Alle vliegtuigen zijn behou den op hun basis teruggekeerd. Alle steunpunten rond Man dalay in Japansche banden. Tokio, 2 Mei (DNB). Het Japan sche hoofdkwartier heeft Zaterdag middag meegedeeld dat Mandalay de belangrijke Burmaansche stad den len Mei door Japansche strijd krachten is veroverd. Ook alle steunpunten van militairen en stra- tegischen aard in en rond Mandalay zijn in handen der Japanners geval len. De tegenstand van de Engel sche- en Tsjoengkineesche troepen kon overal worden gebroken. Berlijn over den val van -Mandalay. Berlijn, 2 Mpi (ANP). De verove ring van Mandalay door de Japan ner^ wordt in de Wilhëlmstrasse be schouwd als de beslissende overwin ning der strijdkrachten van den Tenno op den Birmaweg. De veld tocht in Birma wordt te Berlijn als een militairs prest;,tie van den eer sten rang gekemaahl.. Met de iflfifc- ming van Mandalay en den val van Lasjio zal het strategische doel van Japan, den levensader van het China van Tsjiang Kai Sjek af te-snijden, practisch waarschijnlijk bereikt zijn. Britsch commentaar over den val van Mandalay. Stockholm, 3 Mei. (D.N.B.)De val van de laatste belangrijke stra tegische basis der Britten in Noord- Birma, Mandalay, die amper twee diagen na dien van Lasjio kwam, heeft een verpletterende uitwerking gehad op het Engelsche publiek, of schoon de militaire correspondenten der verschillende bladen zich de laatste dagen hadden beijverd om het Britsche volk voor te bereiden op da ineenstorting van het Britsch- Chineesche front in Noord-Birma Militaire deskundigen te Londen erkennen thans, dat van het „ste vige" front in Birma niets meer over is. De gevaren voor Engelsch- Indië zijn thans reusachtig gewor den. De stortvloed der Japansche troepen dreigt Bengalen te over spoelen. Omtrent het lot der Britsche con tingenten, die in Noord-Birma ter. snelste terugtrekken naar de Indi sche grens meent men in militaire kringen te Londen, dat deze hoog stens nog in den vorm van een guerilla der afzonderlijke acties verzet kunnen bieden, maar dit is al aan den optimistischen kant. Japansche propaganda in Ned.- Indië. (A.N.P.) - Te Batavia is vol gens de Asahi onder de inheemsche bevolking een groote Japansche pro pagandacampagne op touw gezet. Deze streeft naar het herstel van den „Aziatischen geest en bewust zijn" onder de bevolking van Neder- landsch-Indië. Een der nieuwe maat regelen is de invoering van de Ja pansche tijdrekening op Java en Ma- doera met ingang van Zaterdag. Ook de vier groote Japansche nationale feestdagen zullen voortaan in Ned.- Indië worden gevierd. GEEN MODERNE DIOGENES maar de aanvoerder van een verken ningstroep, die zich in een ton een veilige en eenigszins gemakkelijke waar nemingspost heeft ingericht. Stroo en riet voor en op het vat onttrekken het aan het gezicht van den vijand. (S.S.P.K. 1,1 o bi ja-Atlantic-Holland) Stockholm, 2 Mei (D.NB.) De commissie van de Indische congres partij heeft, naar de Britsche be richtendienst uit Allahabad meldt, met een overweldigende meerder heid van 176 tegen 4 stemmen een resolutie met bietrekking tot den oorlogstoestand aangenomen, waar in de Indische onafhankelijkheid ge- eischt wordt en er tevens op gewe zen wordt, dat men een invasie niet met geweld moet keeren, doch door medewerking te weigeren. Geien versnippering. De commissie van het Al-Indische congres heeft Zaterdagochtend, naar de Britsche berichtendienst uit Al lahabad meldt, met 102 tegen 15 stemmen het voorstel van Radja Gopalatsjaris verworpen inzake het erkennen van de aanspraak der Moslem-Liga tot het vormen van af zonderlijke staten. Het tegenvoor stel, om ieder plan tot versnippe ring van Indië te bestrijden, is met 290 tegen 17 stemmen aangenomen. Berlijn over de resolutie. Men noemt in Berlijn de resolutie een vaststelling, die aan duidelijk heid niets te wenschen laat. Men wees va'n Duitsche zijde in het bijzonder op de zinsnede in de resolutie, die den onverbloemden eisch iiitspreekt, dat Engeland zijn rechten op Indië prijsgeeft, daar In dië met Engeland slechts op basis van onafhankelijkheid kan onder handelen. Deze resolutie verdient hierom bij zondere aandacht, dat het niet gaat om de een of andere motie, doch om de officieele beslissing van het Al- •Indisehe congres. In politieke kringen in de Rijkshoofdstad acht men den tekst van de resolutie een bevestiging van de van Duitsche zijde herhaaldelijk tot uiting ge brachte opvatting inzake de missie van sir Stafford Cripps. Het don- gres heeft thans ook zelf de bespre kingen met dezeh Engelschen on derhandelaar gekenmerkt als dat gene, wat zij in de oogen van de door de Engelsche propaganda niet verblinde wereld van het begin af geweest zijn: een poging tot typisch Engelsche misleiding. Want de reso lutie verwijst uitdrukkelijk naar de ervaringen bij de onderhandelingen met Cripps, die het, naar in dere solutie gezegd wordt, voor het con gres onmogelijk maken, plannen of voorstellen in overweging te nemen, zooals de Engelsche die door Cripps hebben laten voorleggen. Den ernst van de door Engeland teweeggebrachte situatie brengt de resolutie eveneens duidelijk tot uit drukking, wanneer zij wijst op de „tegenwoordige crisis", een crisis, die uitsluitend een Engelsche is. De verovering van Mandala^ door de Japanners zal dit feit nog wel eens terdege in het licht gesteld hebben. DE DEENSCHE MINISTER PRESIDENT. Stauning Zondagochtend overleden. Kopenhagen, 3 Mei (D.N.B.) De minister-president van Denemar ken, Thorwald: Stauning, is Zon dagochtend op 69-jarigen leeftijd gestorven. De vrees, dat Stauning ondanks zijn sterk gestel, een opnieuw in getreden hevige ziekte niet te boven zou komen, is bewaarheid.' Heden morgen om kwartover tien is Denemarkens minister-president overleden, zonder bij bewustzijn gekomen te zijn. Zijn heide zogns vertoefden aan zijn ziekbed. Minister Vilhelm Buhl was reeds, met behoud van zijn portefeuille van financiën, bij koninklijk decreet tot minister-president benoemd. Thorwald Stauning, die geboren werd als zoon van een wagenmaker en zelf het sgarenmakersvak heeft uitgeoefend, heeft 15 jaar lang het ambt van minister-pnesident van Denemarken bekleed. Als ver tegenwoordiger van de soc.-dem. partij, waarvan hij in 1910 voorzit ter werd, kwam hij voor het eerst in 1916 in de regeering. In 1924 vormde hij zijn eerste kabinet, dat duurde tot 1926, toen de sociaal democraten de meerderheid kwijt raakten. In 1929 kwam Stauning ten tweeden male aan de leiding der regeering, welk'a hij sindsdien on afgebroken behouden heeft. TURKIJE EN DE ONTMOETING VAN SALZBURG. ■Ankara, 3 Mei. (DNB). Ten aan zien van de ontmoeting tusschen den Führher en den Duce te Salzburg nemen de bevoegde Turksche krin gen nog een afwachtende houding aan, alvorens zich een oordeel over het onderwerp der besprekingen te vormen. Het bericht van de samen komst heeft echt.er in Turkije sterk de aandacht getrokken, zooals iedere ontmoeting in het verleden tusschen de beide leiders der verbonden lan den. De commentaren van de Turk sche pers zijn nog verdeeld en in afwachtenden zin. De bladen uiten allerlei vermoedens. Niettemin laten zij doorschemeren, dat een dergelijke ontmoeting .op het huidige tijdstip van groot gewicht geacht moet wor den. 's-Gravenhage, 4 Mei. Het bu- rean van den bevelhebber der weermacht in Nederland maakt bekend: Voor een Duitschen krijgsraad in Nederland zijn verscheidene processen gevoerd tegen de lei- dersgroep eener geheime organi satie, die zich in haar werkzaam heid en haar oogmerken en doel einden richtte tegen de Duitsche bezettingsmacht en die bovendien gepoogd heeft verbinding te krij gen met de oorlogstegenstanders van Duitschland. Daarbij zijn thans reeds 79 Nederlanders aan begunstiging van den vijand, spi- onnage, verboden bezit van wa pens-en ontplofbare stoffen en voor een deel ook aan het verbre ken van het eerewoord als officier schuldig bevonden en op grond daarvan ter dood veroordeeld. 72 van deze doodvonnissen zijn met den kogel ten uitvoer gelegd, slechts in 7 gevallen is de dood straf door het verleenen van gra tie gewijzigd in levenslange tuchthuisstraf. EEN ZWARTE DAG. (Van onzen Haagschen correspondent.) Niet zonder diepe ontroering zal men hebben kennis genomen van de Bekendmaking van den Weer machtsbevelhebber in Nederland, waarin mededeeling wordt ge daan van het voltrekken van het doodvonnis aan niet minder dan 72 landgenooten, grootendeels ex-offi cieren van het voormalige Neder- landsche leger en vertegenwoordi gers van hun aanverwante intellec- tueele kringen. Het is zéker geen gemakkelijke taak, gevolg te geven aan de op dracht, dit droevig berichtvan commentaar te voorzien. Hoezeer wij daden, als door de veroordeel den begaan, verwerpen en zinloos achten, en hoezeer wij de onont koombaarheid der Duitsche ge strengheid begrijpen, niettemin ver vult ons een gevoel van diepe be wogenheid met het lot dezer ver dwaasden, die hun leven waagden voor daden zonder zin en acties zonder rechtvaardiging. Ook tot de nabestaanden gaan onze gevoelens van medeleven uit. Wij leven in een harden tijd, waarin harde maatregelen onver mijdelijk zijn. Duitschland strijdt voor zijn bestaan en aan het Oost front tevens voor, het bestaan van Europa, als bolwerk tegen het beestachtige, God-en menschont- eerende, bolsjewisme. In dezen ge weldigen strijd, gevoerd met den in-, zet van alle beschikbare krachten, kunnen geen daden van sabotage e. di worden geduld; geen enkel risicio mag hierbij worden geloopen; elke mogelijkheid, dat de vijand profijt zou kunnen trekken van ac ties in of geheime mededeelingen uit de bezette gebieden, moet hij voorbaat onmogelijk worden ge maakt. Dat alles is volkenrecht en oorlogsplicht. Derhalve past ons, te aanvaarde^ en het hoofd te buigen. Tragisch is, dat verschillende de zer menschen, die nü hun onbezon nen daden met den dood hebben moeten bekoopen, ongetwijfeld in ernst zullen hebben gemeend, hun vaderland een dienst te, bewijzen. Het eert de bezettende overheid, dat zij dit in een bijzondere persconfe rentie op Zondagmiddag j.l., bij monde van den persreferent van den Rijkscommissaris, openlijk heeft er kend en in zekeren zin wist te waardeeren. Maar gelijk gezegd de bezettende overheid kan en mag het risico van zulke georgani seerde acties niet aanvaarden; en waar de oorlog zijn meest verbitter de eindfase is ingegaan, moet hier tegen wel worden opgetreden met ,de scherpste maatregelen. Langen tijd heeft men het bij waarschuwin gen gelaten; gebrek aan lankmoe digheid kan de Duitsche overheid niet verweten worden. Reeds kort na de oorlogsdagen in Mei 1940 werd het Neder landsche leger op bevel van den Führer uit zijn krijgs gevangenschap ontslagen en dank baar vierden duizenden Nederland- sche gezinnen den behouden terug keer van een man, vader of zoon. Al spoedig daarna openbaarden zich echter, al of niet onder suggestie en ophitsing van een bepaalden zender, de eerste daden van sabotage, spion- nage, wapensmokkel, hulp aan vij andelijke vliegers, pogingen tot ont vluchting naar het gebied van den vijand, e. d. De Duitsche instanties bewaarden aanvankelijk nog een afwachtende houding en het duurde tot Maart 1941, alvorens voor het eerst krachtig werd toegeslagen, in den vorm van de voltrekking van 18 doodvonnissen. Na herhaalde waarschuwingen aan de bevolking werd hiermee een voorbeeld ge steld. De loop der dingen heeft uit gewezen, dat ook dit niet voldoen de heeft geholpen. Verschillende elementen zetten hun illegale acties, ook in georganiseerden vorm, voort en dwongen aldus de bezettende overheid tot steeds strenger optre den. Toen na het uitbreken van den oorlog tegen de Sovjet-Unie boven dien de communistische activiteit in ons land zich opnieuw begon te ontplooien, bleef de Duitsche leger leiding niet anders over dan voor de bezette gebieden de houding der onveTbiddellijke gestrengheid te be velen. De resultaten hiervan hebben wij gezien; nog onlangs bij het z.g. communistenproces, waarbij Snee vliet en een aantal zijner naaste medewerkers tot den dood met den kogel werden veroordeeld. En thans niet minder dan 79 doodvonnissen tegelijk, waarvan er 72 intusschen reeds voltrokken zijn. In dit geval komt daar nog bij, dat het hier vrij wel uitsluitend menschen betreft, van wie men meer verstand en juister begrip der verhoudingen had mogen verwachten. Bovendien zijn Wij deplen hierbij mede, dat aan ons blad door de autori teiten de verplichting is op gelegd, om, in afwachting van een fusie van de dag bladen in Noord-Holland, van heden, 4 Mei af, te verschijnen onder den naam DE DIRECTIE, VERDUISTER GOED! ZON 4 Mei onder: 21.081 5 Mei op: 6.04 MAAN 4) Mei op: 0.17 onden: 9.13 7 Mei Laatste kwartier. er vele oud-officieren onder, die zich indertijd op hun eerewoord hebben verplicht, .geen acties te on dernemen tegen de Duitsche Weer macht en haar belangen. Dat was toch wel het minste, wat de over winnende Duitsche legerleiding bij de onmiddellijke vrijlating dezer krijgsgevangen officieren mocht eischen. Een klein deel der Neder- landsche officieren heeft later ge meend, dit eerewoord te moeten terugvragen, weshalve zij toen in een interneeringskamp zijn onder gebracht. Een ander deel echter nam op eigen of Engelsch initiatief deel aan tegen Duitschland gerichte ac ties. Het resultaat kan men in de heden gepubliceerde bekendma king lezen. Het is te hopen, dat ons volk, van hoog tot laag, uit deze aangrijpende gebeurtenis eindelijk zal willen lee- ren, dat de Duitsche overheid thans met absolute vastbeslotenheid en zonder genade optreedt tegen elke daad van sabotage, begunstiging van den vijand, in welk opzicht ook; tegen spionnage, wapenbezit, pogingen tot ontvluchting naar vij andelijk gebied of het bieden van hulp daartoe; kortom: tegen alles, wat in eenig opzicht nadeelig zou kunnen zijn voor de belangen van het Duitsche rijk, in zijn meest wij- deh zin. Met het deelnemen aan of het begunstigen van dergelijke da den zet men niet alleen het eigen leven, doch tevens dat van zijn land genooten, zelfs in meerdere opzich ten. op het spel. Moge dit althans de - bittere lee ring zijn van dezen, zwarten dag in de geschiedenis van bezet Neder land. Italiaansch legerbericht. Het legerbericht van 2 Mei luidt als volgt: RomëT 2 Mei. (Stefani). Aan het front in de Cyrenaica levendige acti viteit van de vijandelijke artillerie. Onze artillerie nam doeltreffend vijandelijke pantserwagens onder vuur, waardoor deze gedwongen werden terug te trekken. Tijdens een vijandelijke luchtaan val op Benghazi werden eenige ge bouwen beschadigd. Er vielen geen slachtoffers. Bij een actie over een uitgestrekt gebied werd Port Said door Italiaansehe en Duitsche vlieg tuigen aangevallen. Er ontstonden groote branden in de doelen, die ver scheidene malen werden getroffen. Formaties vliegtuigen van de as hebben de vliegveld- en vlootinstal- laties op Malta opnieuw aangeval len. Tijdens talrijke luchtgevechten met vijandelijke jagers hebben Duit sche vliegtuigen drie Spitfires neer geschoten. Andere Engelsche vlieg tuigen werden op den grond in brand geschoten en vernield. Het legerbericht van 3 Mei luidt als volgt: Rome, 3 Mei. (Stefani). In zijn weermachtsbericht no. 701 maakt het Italiaansehe opperbevel het volgende bekend: In. Cyrenaica hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen een groote concen tratie gemechaniseerde strijdkrach ten van den vijand aangevallen, waaronder zich tal van pantserauto's bevonden. Een groot deel daarvan werd ernstig getroffen en eenige tientallen geraakten in brand. Tij dens een luchtgevecht werd een Curtissmachine neergeschoten. De bombardementen op Malta werden voortgezet. Een Spitfire weTd omlaag gehaald. De vijand onder nam des nachts een aanval op het eiland Rhodos en het eiland Leros. Er werd lichte schade veroorzaakt. Niemand werd gedeerd. Een Britsch vliegtuig werd getroffen en viel in zee ten zuidoosten'van Leros. In de zóne van den Piraeus en in de omge ving van Athene liet een Engelgch vliegtuig eveneens een klein aantal bommen vallen: eenige huizen wér den beschadigd. Een burger werd gedood, vijf werden gewond. Op den dag dat de beide gedach ten, nationalisme en socialisme, tot één gedachte versmelten, zijn ze on- pxsnvteaelijlt, (HitlerJ EEN TELEGRAM VAN DEN FÜHRER AAN DEN KIJKSORGAN1SATIELEJDER. Berlijn, 2 Mei. (D.N.B.) Naar aan leiding van de bijeenkomst van de Rijksarbeidskamer heeft Rijksorgani- satieleider dr. Ley den Führer een telegram gezonden, waarin hij erop wijst, dat de productiestrijd van de Duitsche bedrijven gedurende den oorlog geheel in dienst van de bewa pening staat. Er zal alles worden ge daan en niets nagelaten worden op dat de Duitsche soldaat steeds wat er ook moge gebeuren de beste wapens in voldoende en rijkelijke hoeveelheid ontvangt. De Führer antwoordde den Rijks- organisatieleider hierop met de vol gende boodschap: Ik dank U en alle werkende man nen en vrouwen voor de tot mij ge richte betuigingen van trouw en voor de belofte, dat rusteloos- zal worden gewerkt ten behoeve van ons strij dende front en daarmede door 't be vechten van de overwinning en den vrede. Het vaderland heeft zich door zijn vlijt en offervaardigheid, als mede door de voorbeeldige houding, die het ook «in kritische situaties steeds weer getoond heeft, het hel dendom onzer soldaten waardig ge toond. Terwijl vroeger de eerste Mei voor ons allen een nationale feestdag was, waarop het geheele Duitsche volk in machtige demonstraties voor de ver heven werken van den vrede en van den socialen vooruitgang betoogde, is hij thans voor onze soldaten aan het front en voor onze werkende bevolking in het vaderland een dag van bezinning, doch ook van vast beslotenheid om te vechten en ruste loos te werken tot de vrijheid en sociale toekomst van ons volk ge waarborgd zijn. Ik weet, dat daarbij het Duitsche vaderland én in het bij zonder al zijn werkende mannen en vrouwen de soldaten aan het front nooit in den steek zullen laten. De oorlog, dien wij gedwongen zijn te voeren, is voor ons volk een strijd om het zijn of niet-zijn. De overwin ning, die wij zullen behalen, zal daarom ook een overwinning van het geheele volk zijn. Het heldendom van ons front, de vlijt en offervaardigheid van het vaderland zullen dan hun belooning vinden in een waren volksstaat van de nationaal-socialistische gemeen schap. Als fanatieke nationaal-socia- listen zijn wij dezen ons opgedron gen oorlog ingegaan. Als nog fanatie ker nationaal socialisten zullen wij er uit terugkeeren. Ik groet het scheppende Duitsche yolk op zijn IN HAARLEM WERD DEZER DAGEN EEN TENTOONSTELLING GEOPEND VAN „HÉT DUITSCHE BOEK IN DEZEN TIJD". Een overzicht van de expositie in de Vleeschhal. (Foto A. Peperkamp) nationalen feestdag in de vaste over tuiging, dat hij' eens weder het feest van den vrede en de vreugde zal worden. Rijksmaarschalk Hermann Goering, die verhinderd was persoonlijk te verschijnen, deed de vergadering telegrafisch zijn beste wenschen toe komen en sprak de verwachting uit, dat de door dr. Ley overhandigde onderscheidingen voor allé schep penden in het vaderland een nieuwe aansporing zouden zijn, al hun krachten te geven voor 't vechtende front en daarmede voor Duitschland. ffifl I 1 i m? I ijfi I L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1