STUK??? IARDT" DAGBLAD VOOR 11. 34.50 hebben wij e kwaliteit ng van stellen. arantie jt fl. 125.— dekkers werk. lingsdijk A34, Ursem, lame isactueel. \stelling! :,dat kwam Britsche oorlogsschepen tot zinken gebracht gf beschadigd. Italiaansche vliegtuigformaties brachten den Britten gevoelige verliezen toe. De oorlog in Oost-Azië De houding van Denemarken Vormingsbijeenkomst van N.S.D.A.P. en N.S.B. te Leeuwarden. eh. Woensdag, ig 7-8. lekende beveelt d aan voor alle l t prijsopgaaf. ■zulk een hoogte I lievelingsdrank lero ontvangt, L natuurproduct ■oonkurk als ge- rzichtig en lever welijk in. Dese courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij voo: uitbetaling voor Alkmaar 2A0; franco door het geheele K(jk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prfls der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35, groote con tracten 'rabat. Tarieven op aanvrage. Br. aan de N.V. Boek- en Handels drukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 104 4 pagina's Hoofdredacteur: A. S. JONKER, Alkmaar (afw.) Dinsdag 5 Mei 1942 Duitsch legerbericht Het Duitsche legerbericht luidt volgt: Hoofdkwartier van den Führer, 4 Mei. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ih den cemtralen sector van het Oostelijke front werd een eigen plaatselijke aan vakactie met succes uitgevoerd. In Lapland en aan het front bij Moermansk werden her nieuwde aanvallen van den vijand afgeslagen. In de Noordelijke IJszee hebben strijdkrachten van de marine» onder en boven water in samenwer king met formaties van de lucht macht vijandelijke convooien, die door sterke gevechtsgroepen werden beschermd in aanvallen, die dagen lang hebben geduurd, tijdens storm, zwaren zeegang en ijsttorming be stookt. Hierbij heeft een duikboot onder bevel van luitenant-ter-zee lste klasse Teichert twee torpedo- treffers geplaatst op een Britschen kruiser van 10.000 ton, die stil bleef liggen en later gezonken is. Een Duitsch flottielje torpedojagers bond den strijd aan met de numeriek sterkere vijandelijke bescherming van torpedojagers en beschadigde hierbij verscheidene vijandelijke tor pedojagers zwaar.. Een Duitsche tor pedojager liep vrij zware beschadi gingen op. Uit een der vijandelijke convooien werden twee schepen met een gezamenlijken inhoud van 12.000 brt. door torpedojagers ge torpedeerd. Aangenomen kan wor den, dat de beide schepen bij den zwaren zeegang verloren zijn ge gaan. Duikbooten brachten een mu- nitiesChip vart 6500 brt. tot zinken en torpedeerden een ander schip. Gevechtsvliegtuigen brachten drie koopvaardijschepen met een geza menlijken inhoud van 19.000 brt. tot zinken en beschadigden een 1 vrij groot vrachtschip zwaar. In Noord-Afrika activiteit van artillerie en verkenningstroepen. Militaire doelen op Malta werden overdag, de haven Alexandrië des nachts door de Duitsche luchtmacht aangevallen. In den strijd tegen Groot-Britan- nië plaatsten lichte Duitsche ge vechtsvliegtuigen overdag bomvol- treffers op voor den oorlog belang rijke installaties in de kuststad Hastings. Als vergelding voor de terroriseeringsaanvallen van Brit sche bommenwerpers op Duitsche steden bestookten in den nacht van Zondag op Maandag sterke forma ties gevechtsvliegtuigen wederom de havenstad Exeter met brand- en brisantbommen. Pogingen van de Britsche luchtmacht om met krachti ge bescherming van jagers gisteren overdag de Kanaalkust aan te vallen, werden met aanzienlijke verliezen voor den vijand afgeslgen. Duitsche jagers en luchtdoelartillerie schoten hierbij 10 vijandelijke vliegtuigen neer. De Britsche luchtmacht viel in den afgeloopen nacht woonwijken in Hamburg hoofdzakelijk met brand bommen aan. Naohtjagers en lucht doelartillerie schoten vijf der aan vallende bommenwerpers neer. Italiaansch legerbericht. Rome, 4 Mei. (Stefani.) Het 702e legerbericht luidt: Onze vliegtuigformaties, die kam pementen en autocolonnes met ma chinegeweervuur bestookten, heb ben den vijand gevoelige verliezen toegebracht. In het vijandelijke ach terland werden felle en uitgestrekte branden veroorzaakt. In andere sec toren van het Cyrenaica-front dreef de artillerie afdeelingen, die onze stellingen trachtten te naderen, uit een. De luchtmacht van de as was actief boven bet eiland Malta en trof verscheidene malen militaire doelen op het eiland. Een onze duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. De verwanten zijn gewaarschuwd. Op de Middellandsche Zee is een aanval van Engelsche vliegtuigen op een convooi mislukt. Het convooi vervolgde zijn weg zonder schade en kwam op zijn bestemming aan. Japansche Rijksdag komt 25 Mei bijeen. (D.N.B.) - De zoojuist gekozen Japansche Rijksdag zal tegen 25 Mei voor een bijzondere zitting, welke twee we^en zal duren, bijeengeroepen worden. WEGKRUISINGEN met als zoodanig aangeduide oversteekplaatsen moeten op de aangegeven punten worden over gestoken. Art. 32 iVegenverkeersregeling. lEfiixgeaa-ëss.®! DE GROOTE DEMONSTRATIE VAN DEN NEDERLANDSCHEN ARBEIDS DIENST OP HOUTRUST, waaraan 1300 mannen en 130 vrouwen deelnamen. De officieele gasten op de eeretribune v.l.n.r.: de waarn. commandant van den N.A.D., commandant de Bock, Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Seyss-Inquart de Leider der N.S.B., Ir. A. A. Mussert en Commissaris-Generaal Schmidt. (Polygoon-Meyer) Duitsche en Britsche luchtaanvallen. Engelsche nederlaag boven het Kanaal. Berlijn, 4 Mei (D.N.B.) Naar het opperbevel der weermacht meldt, heeft de Britsche luchtmacht ook vandaag weer een zware nederlaag boven het Kanaal geleden. Toen even over tienen Britsche bommenwerpers onder escorte van 50 Spitfires de Fransche kust pro beerden te nadererj, werden zij aan den wolkenloozen hemel bij heliier zicht door Duitsche jagers tot den strijd genoopt. Binnen vijf minuten vielen 7 Spit fires aan de Duitsche jagers ten prooi. De meeste stortten voor Le Havre in het Kanaal. Luchtdóelartil- lerie van de kustbatterijen haalden ten Noorden van Cherbourg nog een Spitfire omlaag. Vanmiddag ondernamen meer dan 50 Spitfires een aanval. Boven het Kanaal hielden Duitsche jagers de Spitfires nog voor het bereiken van de kust aan. Er ontstond een ver bitterde luchtslag, waarbij weer bin nen vijf minuten zeven Spitfires omlaag werden geschoten. Na deze zware nederlaag keerden de Britsche jagers weer naar de Engelsche kust terug. Binnen de vijf uur hebben de Britten vandaag dus 15 toestellen verloren, zonder met hun aanval eenigerlei succes te hebben behaald. Slechts twee Duitsche jagers keer den niet uit dezen strijd terug. De vergeldingsaanval op Exeter. Berlijn, 4 Mei. (D.N.B.) Met be trekking tot den nieuwen Duitschen vergeldingsaanval op de Engelsche stad Exeter in den afgeloopen nacht deelt het opperbevel der weermacht de volgende bijzonderheden mede: De aanvallen der Duitsche gevechts vliegtuigen begonnen ongeveer 2 uur na middernacht. De toestellen wier pen duizenden brisant- en brand bommen boven de binnenstad uit, die als knooppunt van verkeerswegen van groot belang is voor het Z.W. Engelsche kustgebied. Overal1 in het centrum der stad, vooral echter in de ommuurde oude stad, konden tal rijke branden worden waargenomen, die zich snel uitbreidden en van verre zichtbaar waren. De aanval duurde ongeveer een uur. Luchtaanvallen op zuidkust van Engeland. Stockholm, 5 Mei. (ANP). De En gelsche berichtendienst meldt, dat in den afgeloopen nacht het Duitsche luchtwapen intensieve aanvallen heeft gericht op twee plaatsen aan de zuidkust van Engeland. Er zijn bri sant- en brandbommen neergewor pen, er is schade aangericht en er zijn slachtoffers gevallen. Bommen op zuid-Duitsche steden. Berlijn, 5 Mei. (DNB). Naar aan het DNB wordt gemeld hebben Brit sche bommenwerpers in den nacht van 4 op 5 Mei, brisant- en brand bommen geworpen op woonwijken in zuid-Duitsche steden, vooral op Stuttgart. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Volgens tot dusver ontvangen be richten is een der aanvallende bommenwerpers neergeschoten. NIEUWE BURGEMEESTER. 's-Gravenhage, 4 Mei. Het Rijks commissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsche. gebieden heeft op grond vart paragraaf 3 Van zijn verordening nr. 108/40 (vierde ver ordening betreffende bijzondere be stuursrechtelijke maatregelen) den kapitein b.d. van der Werf te Eg- mond, op het oogenblik volontair ter gemeentesecretarie te Zaandam, be noemd tot burgemeester van Bergh. HET BROCES TE ANKARA. Ankara, 4 Mei (D.N.B.) In Turk- sche kringen valt een zeker onge duld op te merken met betrekking tot het langzame verloop van liet proces te Ankara omtrent den aan slag op ambassadeur von Papen, waarvan de eerstvolgende zittings dag op 6 Mei is vastgesteld. Daarbij komt nog de toenemende veront waardiging van de openbare mee ning over de houding van de bfe- klaagden Pawlof en Kornilof, die het geduld van het gerechtshof zeer sterk op de proef stellen. Intusschen is het ook in breede kringen bekend geworden, dat de Sojvet-Russische, Amerikaansche en Engelsche diplomatie niet moede wordt druk uit te oefenen op de Turksche regeering. Met voldoening constateeren Turksche kringen, dat al deze pogingen tot inmenging van buiten op besliste wijze van de hand worden gewezen. Het vonnis zou uiterlijk in den loop van Juni kun nen worden geveld. Moeder en kind veilig dank zij den Nederlandschen .Volksdienst. Sluit n aan als lid. Het front in Birma. Stockholm, 4 Mei (DNB). Naar de Britsche berichtendienst meldt, trekken de Engelschen en de Chi- neezen in Birma „langzaam terug". De Chineezen wijken langs de Ira- wadi, terwijl de Engelschen langs de Tsjindwin terugtrekken. Voorts meldt de Britsche berichtendienst, dat er in Lasjio geen Engelsche troe pen meer zijn, Amerikaansche troepen in Birma vernietigd. Tokio, 4 Mei (DNB). Domei meldt: Japansche troepen, die langs de Ira- wadi oprukten, hebben den 28sten Maart op 25 K.M. ten Z. van Prome en 240 K.M. ten N. W. van Rangoon Amerikaansche troepen onder bevel van generaal Marshall vernietigd. Dezelfde Japansche troepen, die op 29 Maart Sjwedaung, 18 K.M. ten Z. O. van Prome, bereikten, lever den hevige gevechten met vijande lijke gemotoriseerde afdeelingen, bestaande uit 5.000 soldaten, 128 pantserwagens en ongeveer 400 auto's. Op den 30sten werden deze vijandelijke strijdkrachten bijna ge heel vernietigd. De Japansche buit bestond uit 52 pantserwagens, 165 vrachtauto's, 20 motorrijwielen, 4 stukken geschut, 20 stukken afweer geschut, 100 machinegeweren en- 300 geweren. De vijand verloor 654 man aan dooden. Nieuwe Japansche landing op Mindanao. Tokio, 4 Mei (Domei). Gisteroch tend zijn Japansche troepen aan land gegaan bij Cagajan op Minda nao voor het inzetten van een alge meen offensief, dat ten doel heeft» de Philippijnsche- en Amerikaan sche strijdkrachten op het eiland te vernietigen. De Japanners hebben hnu tegenstanders uit sterke stel lingen langs de N.-kust verdreven. BRITSCHE STRIJDKRACHTEN VOOR MADAGASCAR. Stockholm, 5 Mei. (D.N.B.) In een communiqué, dat is uitgegeven door den Britschen berichtendienst, deelt het Engelsche ministerie van oorlog mede, dat gecombineerde Britsche zee- en landstrijdkrachten in den ochtend van 5 Mei voor Madagascar zijp. verschenen. Deze actie is ondernomen op besluit van de geallieerde naties. In verband me deze actie heeft het Amerikaansche staatsdeparte- ment volgens den Britschen nieuws dienst een ^verklaring uitgegeven, volgens welke.de Fransche ambas sadeur te Washington reeds Maan dagavond in kennis is gesteld van de houding der Amerikaansche re geering. Volgens deze verklaring ■was de president der Ver. Staten ervan in kennis gesteld, dat Mada gascar door Britsche strijdkrachten bezet zou worden. Dit geschiedt^met volledige instemming en steun van de Amerikaansche regeering In de verklaring wordt verder gèzegd, dat de regeering der Ver Staten, mocht dit noodzakelijk of gewenscht lijken, Madagascar eveneens zal gebruiken als steunpunt ook voor Amerikaan sche troepen of schepen Leen- en pachtwet voor Iran en Irak, (D.N.B.) - Naar Exchange Telegraph uit Washington meldt, heeft president Roosevelt bekend gemaakt, dat Iran en Irak tot vruchtgebruikers van de leen- en pachtwet gemaakt zijn, daar de ver dediging van deze twee landen voor de strijdende democratiën van vitaal belang is., „Urbi et orbi" op Hemelvaarts dag. (Stefani.) - Op 14 Mei as;, Hemelvaartsdag, zal de paus, ter ge legenheid van zijn zilveren bis schopsjubileum, na- het opdragen van de H. Mis in de Sint Pieter, op het balcon van de basiliek verschij nen en zijn zegen geven „urbi et Do opvolging van Stauning. Kopenhagen, 5 Mei (DNB)" De op volging van Stauning is geregeld op de verwachte wijze. Hij wordt opge volgd door Wilhelm Buhl, die zijn functie van minister van financiën behoudt. Even over middernacht is officieel bekend gemaakt, dat de koning bij de ernstige ziekte van Stauning den reeds tot staatsminis ter geconstitueerde minister Buhl heeft benoemd .tot staatsminister en dat overigens geen wijzigingen ge bracht worden in de samenstelling van het kabinet. Programverklaring van de- Deensche regeering. Kopenhagen, 5 Mei (DNB). Door de Deensche regeering is een pro gramverklaring afgelegd, waarin o.a. gezegd wordt: „Het ligt in het voornemen der Ageering op den grondslag van de bestaande politieke samenwerking de tot dusver door het ministerie Stauning gevoerde politiek voort te zetten. Het zal derhalve voortdurend de eerste taak der regeering zijn de handhaving van orde en rust in het land te verzekeren. Daardoor kan het gelukken Dene marken weibehouden door deze tij den van onvrede te leiden en onze nationale eer te behouden. Dat kan echter alleen bereikt worden door een goede verhouding van vriend schappelijke nabuurschap jegens de Duitsche natie. De wensch van De nemarken om zich te houden buiten den strijd der groote staten is men- schenlevens lang bepalend geweest voor onze politiek. In het huidige, groote wapenconfl'ict staan wij niet als deelnemer. Wij kunnen echter geen onverschillig standpunt daar tegenover aannemen, want bij den strijd tegen het -■communisme gaat 'het om een gemeenschappelijk Euro- peesch belang. Duitschland neemt op economisch gebied de centrale positie .in. Dene marken is bereid deel te nemen aan een loyale en positieve samen werking op dit gebied. Zelfs wanneer de moeilijkheden in den komenden tijd mochten toe spitsen, zijn wij gerechtigd, vertrou wende op de Duitsche belofte van behoud der integriteit en onafhan kelijkheid van Denemarken, hoop,te voeden ten aanzien van een voor ons vaderland voortdurende, gunsti ge ontwikkeling. EEN VERKLARING VAN VICHY. De Franschen mogen niet vasthouden aan een her senschim. Vichy, 4 Mei (D.N.B.) Het is on juist dat het Fransche volk zich illusies maakt over de eventualiteit en het succes van een Engelsche landing in Frankrijk, zoo verklaren de bevoegde kringen alhier in een aan de pers ter beschikking gestelde officieuze verklaring. Het Fransche volle moet eindelijk ophouden, zap wordt hierin verder gezegd, de oplossing van problemen over te laten aan een hersenschim, problemen, die het alleen door een persoonlijken wil en een persoonlijk geloof kan oplossen. Overigens ont hullen de Engelsche pers en de En gelsche radio ten overvloede, dat Engeland de bolsjewisten alleen den last van den strijd wil laten dragen, zooals de Engelschen in Juni 1940 reeds met de Franschen hebben ge daan. Na gewezen te hebben op de jongste Britsche bomaanvallen op de Fransche burgerbevolking verklaren dezelfde kringen nog: Mogen de Franschen eindelijk duidelijk be grijpen, dat zij van Engeland- niets anders kunnen verwachten dan den Toof van de Fransche koloniën, het bombardeeren van hun fabrieken en havens en operaties, zooals die waarbij de Britsche troepen het feit, dat zij zich acht minuten op Fransch gebied hebben opgehouden, reeds als een overwinning beschouwen. BERLIJN OVER DE ONTMOETING VAN SALZBURG. Een onwrikbaar vertrouwen in de overwinning. Berlijn, 4 Mei (A.N.P.) Ten aan zien van de ontmoeting te Salzburg tusschen den Führer en den Duce verwees men de journalisten heden middag in de Wilhelmstrasse naar het hierover verstrekte communi qué. Officieuze Berlijnsche kringen, die aan de ontmoeting hebben deel genomen, onderstrepen met bijzon dere voldoening de absolute harte lijkheid, waardoor deze ontmoeting vooral gekenmerkt werd, en die elke minuut en bij eiken stap merkbaar tot uiting kwam. Naar men verder hierover verneemt, duurden de ge sprekken van den eersten dag, die gewijd waren aan de politiek, van ongeveer half twaalf tot twee uur en vervolgens ongeveer van 3 tot 8 uur des avonds zonder pauze. Met dezelfde intensiteit werden den vol genden dag ook de militaire bespre kingen gevoerd. Elkeen, zoo vernam men heden in de Wilhelmstrasse uit den mond van een der deelnemers aan de conferentie van Salzburg, is van deze ontmoeting teruggekeerd met een bepaald onwrikbaar ver trouwen in de overwinning. De ge voelens-en de zekerheid van de "standvastigheid der gezworen Duitsch-ïtaliaansche vriendschap vormen tevens een levendig be standdeel der betrekkingen van de asmogendheden jegens Japan en alle het 'drielandenpact vereenigde volkeren en naties, die hij deze ge- üwuren. gemeenschap behooren. AARDAPPELPRIJZEN. 's-Gravenhage, 2 Mei. Het Rijks bureau van de voedselvoorziening in oorlogstijd deelt mede, dat met in gang van Zondag 3 Mei de prijzen van aardappelen voor den consument als volgt zjjn vastgesteld: Groep 1, zijnde de volgende op kleigrond verbouwde rassen: Zeeuw- sche bonte er blauwe, roode star, bonte roode star, furore, Westeinder bonte en blauwe, Koopmans blauwe eigenheimer, bonte en blauwe eigen heimer, Bevelander, noordeling, Dui velander, Iduna,, iris, komeet, limosa, bato, nationaal, populair, deva, West- Brabander, Wilpo, Present, Record, Souvenir, Robijn 9 ct. per kg. Groep 2, zijnde alle andere op klei grond verbouwde rassen, zooals Alpha, Bintje, Industrie 8% ct. p. kg. Groep 3. Alle op zand- en veen grond verbouwde aardappelen 8 ct. per kg, duinzandaardappelen 9 cent per kg. Bij thuisbezorgen zullen deze prij zen met 1 ct. mogen worden ver hoogd. VERDUISTER GOED! ZON 5 Mei onder: 21v10 61 Mei op: 6.02 MAAN 3 Mei .op: 1.18 onder: 10.16 7 Mei Laatste kwartier. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 25.000 14667. 1000 1834, 4841, 2981. 403 3256, 5642, 6195, 8958. 200 2449, 7557, 12018, 18655. 109 2182, 3104, 3111, 8569, 11902, 11990, 15341, 16527, 18822, 21338. Aanmelding vrijwilligers NAD. - Van officieele zijde wordt bekend gemaakt, dat de aanmelding voor vrijwilligers bij den Ned. Arbeids dienst voor de kampen, aanvang 1 Juni 1942, alsnog is opengesteld tot 8 Mei a.s. Aanmelding kan ge schieden bij de aanmeldingsbureaux, gemeentehuizen en arbeidsbureaux. De officieele benaming voor het Groot-Japansche Rijk. (D.N.B.) - „Dainippon" (Groot-Japan) is de officieele Japansche benaming voor bet Groot Japansche Rijk. Aldus deelde de woordvoerder van de regeering heden mede in verband met 'berichten uit Batavia, volgens welke de Indonesische bevolking voortaan het woord Japan niet meer mag gebruiken. Overigens is men in politieke kringen te Tokio van mee ning, dat deze benaming hoofdzake lijk bedoeld zou zijn voor het spraakgebruik in Oost-Azië. NEDERLANDSCH ARBEIDS FRONT. De centrale persdienst van het Ned. Arbeidsfront meldt: In aansluiting op de berichten over het generaal pardon kunnen wij nog mededeelen, dat het behoud van rechten niet geldt voor de werk- loozenkas-uitkeering, maar wel voor alle andere fondsen en instellingen. Zij, die vóór 15 Juli 1940 lid wa ren van een erkende vakorganisatie en nadien voor hun vakbond heb ben bedankt, zullen, indien zij vóór 1 Juli 1942 zich melden als lid van het N.A.F., eerst den reglementairen. wachttijd moeten doormaken, alvo rens zij recht kunnen doen gelden op kasuitkeering. NIEUWE SLACHTOFFERS VAN ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN "OP DE BURGERBEVOLKING. Den Haag, 1 Mei. (ANP). Een stad in het westen des langs, die nog on langs onder haar burgerbevolking verliezen had te betreuren als gevolg van Engelsche» bomaanvallen, is opnieuw het doelwit geweest van Engelsche vliegers. Van groote hoogte lukraak neer geworpen bommen verwoestten vijf woonhuizen. Het aantal slachtoffers onder de Nederlandsche bevolking bedraagt zeven dooden, drie zwaar- en twintig lichtgekwetsten. Scholieren krijgen vrij voor NJT.H-C.-collecte. - De seer.-gen. van opvoeding, wetenschap en kui tuurbescherming heeft goed gevon den, dat aan scholieren die als col lectanten deelnemen aan de collecte, welke 9 Mei a.s. gehouden wordt ten bate van het jehgdherbergwerk, op dien dag vrij gegeven wordt van school. Zij moeten echter een bewijs kunnen overleggen, dat zij inder daad aan deze inzameling deelgeno men hebben. Hauptdienstleiter Schmidt en ir. Mussert spraken. ANP. Zondag hebben de N.S.D. A.P. en de N.S.B. in ,,De Harmonie" te Leeuwarden een gemeenschappe- lijken scholingsdag georganiseerd. Op dezen dag heeft allereerst het woord gevoerd Hauptdienstleiter Schmidt. Deze zeide o.m. dat zooals de vroe gere internationale socialisten den eersten Mei vierden, oqjr de nat.-soc. dezen dag vieren als den dag van den arbeid. De nat.-soc, zijn bewust een anderen weg gegaan dan de inter nationalisten, zij hebben zich bezon nen op bloed en bodem en vader land. Zij vormen een "eeijheid, het geen men van het internationale te- genfront niet kan zeggen, hier geven kapitalisme, bolsjewisme en inter nationaal jodendom elkaar de hand. Het, Duitsche nat.-soc. kan alleen samenwerken met diegenen, die him eigen vaderland liefhebben en be reid zijn het socialisme in eigen kring te brengen en samen te wer ken in een geoTdend Europa. Na enkele geschiedkundige be schouwingen over de gemeenschaps idee zei spr.: Het nat.-soc. is ontstaan, toen Duitschland niets meer bezat. Uit de almoede van het land ontwikkelde zich een eenheid, een nationale en sociale gemeenschap. Alleen hij, die dezen tijd heeft meegemaakt kan dit volkomen begrijpen. De over winning van het kapitalisme in 1918, de inflatie, de groote werkloosheid, dit alles hëeft het volk duidelijk ge maakt, dat de onbekende frontsol daat. Adolf Hitler, gelijk had. Het nat.-soc. heeft in Duitschland een werkelijke welvaart tot stand gebracht. Tenslotte is het sterke Duitsche leger niet anders dan de bescherming van deze welvaart. Het nat.-soc. wil, dat de arbeider sneller dan tot nu toe in het genot komt van de uitvindingen. Spr. wees in dit verband op de volksauto en „Kraft durch Freude". Spreker merkte vervolgens op, dat Duitschland Nederland niet onder werpen wil. Het kan dit niet eens, want het is nat.-soc. Ook wil het van den Nederlander geen Duitscher maken. De weg, welken beide landen zijn gegaan, is te verschillend ge weest. Beide landen kunnen trotsch zijn op hun geschiedenis. Deze ver schillende wegen staan evenwel de Groot-Germaansche gemeenschap niet in den weg. Reeds staan in het Oosten de strijders van alle Ger- maansche landen aangetreden in den strijd voor het Nieuwe Europa. Spreker hoopt en verwacht, dat hier de gemeenschap van de Germaan- sche landen geboren zal worden. Rede van ir. Mussert. Vervolgens sprak de leider der N.S.B. Hij verklaarde o.a., dat men zich nu, met de oprichting van de ver schillende fronten e.d. wel eens af vraagt, waarheen dit leidt. Na een kort overzicht van de ge schiedenis der beweging zei spr.: De N.S.B. moest hi* verdwijnen: in 194Ó kwam de afrekening, thans kon het nationaal-socialisme zich ent- - plooien. Velen, die in hun hart reeds vroeger tot de N.S.B. behoor den, traden toe fen in eer. jaar tijd telde de beweging 100.000 leden. De formaties werden gevormd. Dit was de eerste phase. Nu komt de tweede phase, de beweging moet leeTen het volk te leiden. Hiertoe zijn de for maties der beweging in het volk noo- dig. De derde phase, welke hierna zal komen, is het bestaan van de nat.soc. beweging aan de eene zijde en het bestaan van een nat.soc. staat aan den anderen kant. Spreker behandelde vervolgens het onderwerp van het aan de macht komen van den leider der bewe ging. Het tijdstip, waarop dit zal ko men, is het oogenblik, dat de Führer het wil en dit oogenblik zal vermoe delijk eerder komen, dan men in En geland wel wil gelooven. Onze voorouders waren gedwon gen hun onderhoud te zoeken buiten de grenzen van Europa. Thans wo-rdt een nieuw Europa gevormd en het is duidelijk, dat zij, die buiten het continent van Europa groote belangen hadden, hier groote offers moeten brengen. De wereldgeschiedenis laat zich niet tegenhouden; onze taak is thans hier in Nederland een nat.soc. staat te vormen, opdat we tezamen onze plaats vinden in het Nieuwe Europa. Alles staat en valt met den uitslag van den strijd in het Oosten. Spreker betreurde het thans niet tot den Führer te kunnen zeggen, dat hij zich niet bezorgd hoeft te maken over een inval in deze streken, om dat de Nederlanders zelf mans ge noeg zijn deze af te slaan. De leider der N.S.B. besloot zijn rede met te verklaren, God dank baar te zijn, dat hij de wereld heeft geschonken een Duitschen Führer, die binnenkort zal zijn de Führer aller Germanen. Rede scholingsleider der N.S.D.A.P. Kuhlmann. Nadat de deelnemers aan den scholingsdag gemeenschappelijk een éénpansmaaltijd hadden genuttigd, sprak de plaatsvervangend scho lingsleider der N.S.D.A.P. Kuhl mann. Hij zette uiteen, dat de nat.soc, revolutie werd geboren uit het pro test van het volk tegen het anti- volksehe. Het gaat om zijn of niet zijn van den Germaanschen msnsch en alle Germaansche staten moeten zich aaneensluiten om het hoofd te bieden aan de internationale mach ten van het Jodendom, kapitalisme en bolsjewisme. In het verleden heeft het Duit sche volk zicH in tijden van nood aaneengesloten, doch wanneer het goed ging, werd dit weer vergeten. Thans heeft het Duitsche volk front gemaakt tegen zijn vijanden om ze definitief te slaan. Ook de andere Germaansche vol ken, die de speelbal zijn geweest en Amerika moeten zich thans opma ken om aan dezen strijd deel te ne men, ook den Nederlander moet thans duidelijk gemaakt worden dat hij thuis hoort in de Germaansche levensruimte, hij moet los gemaakt worden uit de anti-volksche gedach ten, hij zal zich terug moeten vinden is eigen yolk en in zijn arbeid, I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1