DAGBLAD VOOR d-Scharwoude nader aankori- erdag wordt Bestuur, lingleider. vij als nieuw n Uw gelaat Tel. 3.5.2.8. Spoorweginstallafie en vloot- steunpunt in Engeland gebombardeerd. Alexandrië door Duitsche en Italiaansche vliegtuigen aangevallen. De oorlog in Oost-Azië De Britsche landing op Madagascar. Roosevelt en de Amerikaan sche leefwijze. Volle treinen. Plaatsen voor invaliden en ouderen (WAALWIJKSCH VAKMAN.) ,jes, rimpels en», aan ons ten dienste, ïur. raliteit). Motorbakfiets merk inker. H. Drevers, anaalkade 9, Schoorl- am. Schaper radiotoestel, nieuwe reserve lam- en, in z.g.a.n. staat, wegens sterfgeval, mval 53. afelbiljart (leiblad) 9x145 met toebehoo- 5n Laarmanstraat J 94, Heiloo. [aardkachel met zak- etel, eikenh. armstoel. Oomkampstraat 2. g e O elastieken kou- ;n. Muller, Baanpad o. 22. irainofoonplaten w.o. .g.a.n., tevens wat pl. n diepe borden. Sint innastraat 15. 'rima solied heeren- ijw. half transport, 2. .a.n. banden. Wester» reg 1, Limmen. en in goeden staat ijnde koffergramofoon iet 14 platen. Snaar- ïahslaan 127. Na 7 U. hilips radiotoestel te» en elk aannemelijk od. Houttil 44. iroote bekerkast en *n klein medaillekastje. lijzonder geschikt voor ereen. H. J. Caarls, charloo 7. Irres radiotoestel, sterstraat 12. [oog crêmekl. kinder- jdikant 6.50, kinder- toel 5, perm. dyn. aidspr. prima geluid 6. Oudegracht 129. jlooge hoed kL m. i 8, almkl. zijden kinder- rk (12 jaar) 4. tfieuwpoortslaan 80. m. donkerbL wollen Itof (oude kwal.) zeer geschikt v. mantelpak >f mantel. Gevr.: beste fcachel of fornuis. Br. ett. V 560, bur. v/d bL p. suède damessch. 39, zwarte regenjas |n korte pluche mantel 42. Uitenboschstr. 69. ioor bijz. omstandighe den: 4 moderne stoelen -.g.a.n. Hoogstraat 8A [boven). Radio-gram.-comb. jevraagd: rijschaaf en neubelm.bank. Br. o. ett. T 558 bur. v/d bL p. prima voetbalsch. a. 39 en 42, mandoline :.g.a.n. geheel compl. Bierkade 3A. hands kinderwagen J. grijs. 'Spoorstr. 22. Jamesfauteuil 27.50, ^r. notenh. kast met ipiegeldeur (oud). Hee- |enweg 178, Heiloo. finger kleerm.mach., Singertrapnaaimach. ïrieven Ietter O 554 pur. v. d. blad. E-p. zeilkano compl. ïitrusting. C. Reek, Straatweg 116, Heiloo. gr. zware zeildoeken kakken met koordsL, [6 lampekapkarkassen net losse roodzijden [ampekapdoeken met varte franje, groote Mechelsche spiegel. 3osboomstraat 20. 't Naaimachine Huis bebr. handm. trap en [nzinkb. Singers, Pfaff, /esta, Veritas, enz. met garantie, vanaf 45. H. de Boer, Geester- fcingel 48. Philips radiotoestel m. igeb. luidspreker (5 _:ips). Eikelenberg- - Straat E 19. (Na 6 uur). clubfauteuils, gramo- toon, gassteL oude eiken kleerenkast, vliegende ïollander. Spoorstr. 56. en prima Erres radio- Itoestel. Drebbelstr. 19. Een z.g.a.n. wit em. ^irculatiefomuis, prima vart circ. fornuis gr. naat. v. Leeuwenhoek- btraat no. 2. Prachtige donker gr. Iratiné damesmantel m. 40, mandoline in hoes. r. Engelsstr. 4; Roch dale. (Na 7 uur). Vit satijnen trouw japon m. 40, witte c'a- aesschoenen m. 38, kousen en handsch. ben maal gedragen. ditsevoort 56, Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door "het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prgs der gewone advertentiën: 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40," elke Z1!*, m.M. meer 0.35, groote con tracten rabat. Tarieven op aanvrage. Br. aan de N.V. Boek- en Handels drukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 105 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Woensdag 6 Mei 1942 Duilsch legerbericht. Hoofdkwartier van den Führer, 5 Mei (D.N.B.) Het opperbevel' der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front zijn ver scheidene aanvalsacties ten uitvoer gelegd ter verbetering van de eigen stellingen. Plaatselijke aanvallen van Sterke vijandelijke strijdkrachten hieven zonder succes. In Noorci-Afrika geringe weder zij dsche activiteit van verkenning en artillerie. De haven La Valetta en de vlieg velden van het eiland Malta zijn met succes gebombardeerd. Aan den ingang van het Kanaal hebben in den nacht van 3 op 4 Mei mijnenzoekers en mijnenvegers een torpedo- en artillerieaanval van Brit sche motortorpedobooten op een Duitsch convooi met succes afge weerd. Patrouillebooten hebben op 4 Mei twee Britsche bommenwerpers, neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben overdag spoorweginstal laties der Engelsche kuststad East- borne aangevallen met goede uit werking der treffers. Het Britsche luchtwapen heeft gis teren boven de kust van het Kanaal in luchtgevechten en door afweer geschut 18 vliegtuigen verloren. Sterke formaties Duitsche gevechts vliegtuigen hebben in den afgeloo- pen nacht het Britsche vlootsteun- punt Cowes met brisant- en brand bommen aangevallen. Britsche bommenwerpers hebben e i reeks lukrake aanvallen gericht op onbeschermde kleine steden en landelijke gemeehten in Z.- en Z.W.- Duitschland en op woonwijken in Stuttgart. Een Britsche bommenwer per werd neergeschoten. Italiaansch legerbericht. Rome, 5 Mei. (Stefani). Het 703de communique van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: „In Cyrenaica bedrijvigheid van patrouilles. Een Engelsch vliegtuig, dat deelnam aan een aanval op Benghazi en .oor het afweergeschut werd getroffen viel brandend neer. Twee leden der bemanning, die zich hadden kunnen redden, zijn'gevan gen genomen. Aanvallen van Italiaansche en Duitsche afdeelingen vliegtuigen op Malta waren gericht op doelen op de vliegvelden Mikabba, Oudia, en Halfar en op het entrepot van Floriana. Bij gevechten met vijande lijke jagers schoot een onzer afdee lingen twee Spitfires neer, die in zeg vielen. Alexandrië werd opnieuw bestookt door vliegtuigen der spilmogendhe- den, die met succes spoorweg emplacementen en havenwerken bombardeerden. Boven Egypte heeft een Duitsch vliegtuig een vijandelijk viermotorig toestel van Amerikaansch type vernield". Het naderend* einde van Corregidor. Stockholm, 6 Mei' (D.N.B.) De woordvoerder van 't Amerikaansche departement van oorlog heeft in verband met het bericht van den.Ja- pansche landingsaanval op Corregi dor volgens den Britschen nieuws dienst verklaard, te vreezen, dat dit het einde van den dapperen strijd wel zal beteekenen. In geheel Washington, aldus de nieuwsdienst, kon men opmerken* dat men daar van hetzelfde gevoelen is. Corregidor zwaar gebom bardeerd. Tokio, 5 Mei (D.N.B.) De "Xsahi meldt, dat de vesting Corregidor gis teren vijf uur lang door de Japan- sche artillerie onder vuur is geno men. Bovendien hebben Japansche vliegtuigen het eiland zonder onder breking gebombardeerd. De strijd in Birma. Sjanghai, 4 Mei (D.N.B.) Naar uit Tsjoengking wordt* gemeld, wordt honderd kilometer ten Noorden van Lasjio verbitterd gevochten. Daar uit blijkt, dat Japansche troepen in de omgeving van Kongmoe de Bir- meesch-Chineesche grens hebben bereikt. EEN VERKLARING VAN TOJO. Tokio, 5 Mei. (D.N.B.) Op de hsden gehouden vergadering van den Bond van wapenfabrikanten heeft de premier, Tojo, in een korte rede verklaard, dat Japan weliswaar sedert het begin van den oorlog bui tengewone militaire successen heeft geboekt, maar dat de kwestie van overwinning of nederlaag definitie! pas in de toekomst wordt beslist. Amerika en -Engeland treffen thans koortsachtig voorbereidingen voor den komenden strijd om- met gebruikmaking van hun vele hulp middelen op het gebied van grond stoffen de schande uit te wisschen van de bittere nederlagen uit het eerste stadium van den oorlog. 'In dit tijdsgewricht is het Japans klemmende plicht de noodzakelijke bewapening beschikbaar te stellen, de totale oorlogvoering te verster ken en daardoor ook op het gebied der wapenindustrie bij te dragen tot de verplettering van Engeland eh ds 3LS, OP 1 MEI J.L. werden in Den Haag tijdens een plechtigheid van het Duit sche Arbeidsfront de diploma's uitgereikt voor den prestatiewedstrijd en gelijk tijdig de volgende wedstrijd geopend. De eeregasten tijdens de plechtig heid. Tweede van rechts Rijkscommissaris Dr. Seyss-Inquart, derde van links de leider van het Nederlandsche Arbeidersfront Woudenberg. (Stapf-Mol) IN HET WASSENAARSCHE DIERENPARK is kort geleden een kameeltje geboren. Moeder en kind genieten van de zon. (Polygoon-Meyer) De Franschén hebben krachtig tegenstand ge boden. Stockholm, 5 Mei (DNB). Officieel is medegedeeld, aldus meldt Reuter, dat de Britsche strijdkrachten op Madagascar aan land zijn gegaan. Zij stieten op weinig tegenstand, aldus het bericht. De Fransche regeering licht de pers in. Staatssecretaris Marion maakte aan de persvertegenwoordigers de tot dan toe beschikbare berichten over de aanvalshandelingen bekend, vol gens welke de Engelschen met aan zienlijke lucht- en zeestrijdkrachten voor Diego Suarez waren verschenen en een ultimatum hadden gesteld, dat'vanochtend om zeven uur afliep. Volgens verdere inlichtingen zijn aanzienlijke Engelsche strijdkrach ten op 20' K.M. afstand van Diego Suarez in een baai geland. De lan ding werd voorafgegaan door een landing van parachutisten. Eerder zetten de Engelschen lichte gemo toriseerde eenheden aan land. Laval maakte vervolgens den in houd bekend van een Amerikaan sche nota, die des ochtends door den Amerikaanschen zaakge^stigde, Truck, was overhandigd en waarin werd gezegd, dat Roosevelt op de hoogte was gebracht van de bezet ting en dat hij zijn volledige toe stemming en steun voor deze actie had gegeven er naar verwijzende, dat het niet bezetten^ van Madagas car in zooverre een gevaar zou kun nen beteekenen, dat het eiland door Japansche strijdkrachten en strijd krachten van de spil als steunpunt zou kunnen worden gebruikt. Verder had de Amerikaansche regeering medegedeeld, dat zij, in dien noodzakelijk en wenschelijk, Madagascar voor eigen doeleinden zou gebruiken. Vervolgens werd in de nota gezegd, dat Amerika iedere oorlogshandeling tegen Groot-Brit© tannië en Amerika van de zijde van FTankrijk als een aanval op de ver bonden machten zpu beschouwen. In verband daarmede 'is een be richt uit Genève van belang n.m. een verklaring van Hull, die op de pers conferentie verklaard heeft, d%t, wanneer het noodig mocht zijn de Amerikaansche oorlogsschepen be reid zouden zijn een dergelijk optre den als de Britsche landing op Ma dagascar te steunen. Naar op de persconferentie nog werd gemeld verschenen de Engel schen voor en bij Diego Suarez met zeven schepen, waaronder een krui ser, een torpedoboot en twee trans portschepen in de baai van Andra- cacaca. Voorts namen aan de actie ,deel vier Engelsche luchteskadérs, die afkomstig waren van een vlieg kampschip. De aldaar gebruikte lan dingstroepen worden geschat op 20.000 man. De Franpche verdedi gingsstrijdkrachten zijn betrekkelijk zwak en worden geschat op 7 a 8000 man. Volgens de tot dusver ont vangen berichten bieden de Fran sche troepen hteldhaftigen tegen stand. Nog steeds bestaat de tele grafische verbinding tusschen Ma dagascar en Vichy, Boodschappen tot de Fransche strijdkrachten. Maarschalk Pétain heeft tot den Gouverneur-Generaal van Mada gascar de volgende boodschap ge richt: IK heb vernemen van de agressie, waarvan Madagascar van de, zijde der Britsche troepen te lijden heeft gohad. Op het ultimatum, waarin de onvoorwaardelijke overgave werd geëischt, heeft de militaire comman dant geantwoord „wij zullen ons tot het laatste toe verdedigen". Het was het eenige antwoord, dat hij geven moest en hij heeft het gegeven. Zeg hem, dat ik mij bij 'deze tragische be proeving, waarbij hij de Fransche eer verdedigt, aan zijn zijde bevind. Mijn groeten en die van Frankrijk aan de burgerbevolking, de soldaten, matrozen, de bemanningen der vlieg tuigen en hun chefs. Admiraal Darlan heeft de volgen- c~3 boodschap gericht tot de land-, zee- en luchtstrijdkrachten van Ma dagascar: Wederom hebben de Angelsaksers, in plaats van hun tegenstanders te bestrijden, goedkocpe successen ge zocht door onverwachts een ver van het moederland verwijderde Fran sche kolonie aan te vallen. De maar schalk heeft u opgeroepen, Mada gascar te verdedigen, en ik weet, dat gij als vaderlanders op zijn op roep zult antwoorden. Houdt vastbesloten de eer en de vlag hoog. Verdedigt U tot aan de "rens van he_t mogelijke en laat de Britten hun ftruikrooversstreek zoo duur mogelijk betalen. Geheel Frank rijk en het geheele Fransche impe rium zijn in hun hart bij U. Vergeet niet. dat de Engelschen ons in Vlaan deren hebben verraden, dat zij ons op verraderlijke wijze te Mers el Kebir, Dakar en in Syrië hebben ■^ongevallen, dat zij de burgerbevol king van de hoofdstad, vermoord hebben .en noogden de vrouwen en kinderen in Djiboeti te laten verhon geren. Verdedigt U, verdedigt de Fran sche eer. De dag komt, waarop En geland de schuld zal betalen. Leve Frankrijk". De Fransche minister van koloniën, Brevie, richtte de volgende bood- schso: „Tegenover de afschuwwekkende aAres-ie. die zichricht .tegen het eiland Madagascar, heeft Frankrijk den olicht, er op nlechtige wijze aan te herinneren, dat geen provocatie en geen bedreiging zijnerzijds, als voorwendsel voor een dergelijk op treden zal kunnen dienen. Het verklaart, gelijk gij het nog kort geleden hebt gedaan, dat het groote eiland' vastbesloten is en bliift, zich te verdedigen tegen eiken wille- kcrigen aanvaller. Het moederland zendt de trouwe bevolking van het eiland, die nooit heeft ongehouden hpt ziin onvoor waardelijke toegewijdheid te betui gen, de hartelijkste groeten^Het stelt volledig vertrouwen in u, den leider van de strijdkrachten te land. in de lucht en ter zee en in ziin danpere troepen, die waken voor de eer van onze vlag". Besprekingen in Amerika. Volgen? een bericht van Associa ted Press uit Washington is de Brit sche landing op Madagascar door Roosevelt met den oorlogsraad voor de Stille Zuidzee besproken in een zitting op het Witte Huis. In den loop van de 'zitting verklaarde de vertegenwoordiger van Tsjoengking China, dat er geen sprake van kan zijn, dat Tsjoengking China is afge sneden van zijn ravitailleeringsbron- nen. Hij herinnerde aan Roosevelts beloften, dat wegen en middelen ge vonden zouden worden om China te ravitailleeren. Berlijn, 5 Mei (A.N.P.) De Ameri kanen hebben, zooals reeds zoo dik wijls is gemeld, in dezen door Roo sevelt uitgelokten oorlog reeds van gewoonten moeten afzien. Zelfs autd's en koelkasten, symbool van superioriteit van Amerika boven het „achferlijke Europa", worden niet meer voor particulier gebruik ver vaardigd. Donald Nelson, de chef van het Amerikaansche bureau voor de oorlog'sproductie, heeft het nuttig geacht zijn medeburgers nog eens te wijzen op den ernst der tijden. Hij kondigde natuurlijk niet alleen ma- terieele beperkingen aan, doch hij trachtte zijn toehoorders ook ver trouwd te maken met de taak van de oude, geheiligde democratische idealen. In het Harward Alumny Bulletin schrijft hij, dat de oude, overgeno men begrippen van individueele verantwoordelijkheid en individuee le leefwijze in de tegenwoordige we reld herzien dienen te worden: Daar Nelson vreest, dat deze verklaring op eenig verzet zal stuiten, houdt hij zijn Amerikaanschen lezers niet al leen de „oorlogsnoodzaken" voor oogen, waarmede Roosevelt zijn dic tatoriale maatregelen camoufleert, doch verkondigt hij tevens," dat de vooraanstaande persoonlijkheden in de Ver. Staten dus het groepje oorlogsophitsers de onbruikbaar- haid van deze verouderde beginselen het beste kunnen beoordeelen. Geor ge Washington heeft zich bij deze woorden beslist in zijn graf omge draaid. Nelson spoort de Amerikaansche onderwijzers aan om hun leerlingen een nieuwe opvatting bij te brengen over verantwoordelijkheid. De door jazzmuziek en pornografie verdor ven Amerikaansche jeugd schijnt dit bijzonder %oodrg te hebben en daar om probeert men nieuwe opvoe dingsmethoden toe te passen, die nog kort geleden als „nazimethoden" werden gebrandmerkt. Daar hier nu toch sprake is van gedwongen op voeding, mag niet onvermeld blij ven, dat volgens de Time een Ame rikaansche arbeider in Delaware voor het stelen van een rubberband niet alleen veroordeeld werd tot twee jaar gevangenisstraf, doch bo vendien in het meest vrije land ter wereld nog tien zweepslagen op den koop toe kreeg. Hierover windt zich hoogstens een divisiegeneraal van het Leger- des Heils op. Toen echter onlangs door een in discretie bekend werd, dat de voor het grootste deel uit Joden bestaan de politie te New-York jaarlijks verscheidene millioenen dollars aan steekpenningen van de speelholen ontvangt, en een eerlijke rechter hiertegen durfde op te treden, toen verhief de heele Joodsche pers een geschreeuw over de/e „Pruisische methoden". Zoo wordt het steeds^ duidelijker, dat onder Roosevelt de „American way of living" een „Jewish way of living" wordt. De gemeenschappe lijke strijd van Europa tegen het door het iriternationale jodendom geïnspireerde bolsjewisme en de uit dezelfde bron afkomstige Braintrust zal echter voor altijd het behoud en den vooruitgang van de Europeesche cultuur en van' de Europeesche or- deningsgedaehte waarborgen. Als de nood hét hoogst is, is de Nederlandsche Volksdienst nabij: Blijft geen buitenstaander, sluit u aan als lid. Fransche antwoordnota op Amerikaansche nota. Vichy, 5 Mei (DNB). In de nota, die Laval den Amerikaanschen zaak gelastigde, Tuck, heeft overhandigd, en die een antwoord vormde op de door Tuck aan de Fransche regee ring ter hand gestelde nota, wordt verklaard: „De Fransche regeering laat eed energiek protest hooren tegen dl1 agressie, waaraan Madagascar van de zijde van, Britsche strijdkrachten heeft bloot gestaan. Zij neemt ken nis van de gegeven verzekering, dat Madagascar eens aan Frankrijk zal worden teruggeven. De Fransche re geering wijst den eisch v$n de Amerikaansche regeering als ontoe laatbaar van de hand, dat het Frankrijk ontzegd wordt zich te verdedigen, wanneer zijn gebied wordt aangevallen. De Fransche re geering is er enkel en alleen rech ter over, welke verplichtingen haar eer haar oplegt. Deze opvatting heb- bfen zich de verdedigers van Mada gascar overigens reeds eigen ge maakt". Verder wordt in de nota gezegd: „Engeland heeft sedert den wapen stilstand zoo vaak zijn vijandige ge zindheid tegenover Frankrijk bewe zen, dat de thans tegen Madagascar ondernomen agressie de Fransche re geering niet heeft verrast. Tenslotte verklaart de nota, dat de Fransche regeering Roosevelt „dat deel' der verantwoordelijkheid laten moet, dat op hem valt uit dé gevolgen, die uit deze agressie voort vloeien". De beteekenis der bezetting. De Britsche berichtendienst deelt mede, dat door de bezetting van Madagascar de „strategisch belang rijke grondstoffen van het -■eiland, grafiet en mica, thans ten goede zul len komen aan den geallieerden. De voorraden grafiet en mica op het eiland.' zouden, volgens den Brit- BINNENKORT WIJZIGING SCHOENENDISTRIBUTIE. 's-Gravenhage, 6 Mei. De secre taris-generaal van het 'departement van handel, nijverheid en scheep vaart maakt bekend, dat in verband met een te treffen wijziging in de schoenendistributie, waaromtrent binnenkort nadere berichten zullen worden gepubliceerd, de plaatselijke distributiedienstën in de maand Mei geen schoenenbonnen 1 aan perso nen ,yan 16 jaar en ouder zullen uit reiken. Derhalve dienen personen van 16 jaar en ouder in Mei ook geen aanvraagformulieren voor bon 1-schoenen bij de distributie diensten in te leveren. Aanvragen van personen beneden 16 jaar en aanvrage van personen bóven 16 jaar voor werkschoenen, bon 2- schoenen o? pantoffels kunnen in Mei wel worden ingediend. VERPLICHTING TOT VERRICHTEN VAN DIENSTEN. 's-Gravenhage, 4 Mei. In het ver ordeningenblad is verschenen een verordening van den Rijkscommissa ris," waarbij de verordening betref fende de verplichting tot het ver richten van diensten wordt aange vuld, in dier voege, dat, behalve zooals tot dusver het gewestelijke arbeidsbureau, ook een door den Rijkscommissaris (commissaris-ge neraal voor bijzondere aangelegen heden) gemachtigde instantie, bewo ners van het bezette Nederlandsche gebied kan verplichten voor een be paalden tijd op een hun aangewezen plaats diensten te verrichten. schen berichtendienst, naar de Ver. Staten gezonden worden. De militaire waarde van een be zetting van Madagascar is volgens de Japanners twijfelachtig, omdat de Japansche vloot den Indische Oce aan beheerscht. Laval verklaarde dat Japan t.a.v. Madagascar geen enkele diplomatie ke of militaire actie heeft onderno- PERSCOMMENTAREN, Vichy ever den aanval. In politieke en regeeringskringen te Vichy noemt men de Engelsche actie tegen Madagascar een flagran te aanvalsdaad die moreel noch vol kenrechtelijk te rechtvaardigen is. Men wijst er opnieuw op, dat zich op Madagascar Japansche missies noch Duitsche duikbooten bevinden, die een of andere aanleiding tot een Engelsche voorzorgsactie zouden kunnen geven. „De door Britsche strijdkrachten tegen een Fransche bezitting ge richte aanval vormt een nieuwe schakel in den keten van geweldda den en rooftochten, zegt het agent schap Ofi. Het is voldoende in dit verband te herinneren aan de namen van Mers El Kebir, Dakar, Syrië, St. Pierre en Miquelen en aan het nog steeds belegerde Djiboeti, Men mag ook niet de beslaglegging ver geten op de Fransche schepen, de herhaalde bombardementen jvan open Fkansche steden en de blok kade, die ten doel heeft een onschul dige burgerbevolking uit te honge ren. Londen beweert, dat Madagas car een strategische positie inneemt. Het eiland ligt echter 6000 km af van de verst vooruitgeschoven Ja pansche strijdkrachten. Zooals be kend is, heeft Engeland nooit terug gegeven, wat het geroofd heeft. Wan neer Madagascar door de Engelschen wordt beschouwd als een strategi sche positie, dan kunnen talrijke andere punten van het Fransche im perium door hen als zoodanig aan gemerkt worden. Zij worden der halve op gelijke wijze bedreigd als Madagascar. De indruk in Berlijn. In de Wilhelmstrasse onthield men zich nog van commentaar. Slechts hieJd men zich bezig met de van En gelsche en Amerikaansche zijde ge geven motiveering. Zoolang er ge kuipt en gehuicheld werd, kon men nog in het onzekere verkeeren, hoe daarop gereageerd moest worden, zoo verklaarde men van bevoegde zijde, doch nu men van Angelsak sische zijde met militaire maatrege len komt, spreekt men een taal, waarin wij weten te antwoorden. Amerikaansche stemmen. De New York Post schrijft: De geallieerden hebben eindelijk ont dekt wat voor een soort oorlog zij voeren. Het is een totale oorlog, waarin elkeen, die niet vóór de ge allieerden is," tegen hen is. De vraag is nu, of de geallieerden bij machte, zijn, zich te handhaven. World Telegram wijst erop, dat, hoewel de operatie tot dusver zuiver Engelsch is, Washington terstond tegenover Vichy de volledige onder steuning door de Ver. Staten onder streept heeft. De New York Sun juicht de Brit sche landing op Madagascar toe en noemt dit een groote overwinning der geallieerden. Hét blad schrijft voorts dat thans de vraag opkomt, of de geallieerden verder moeten gaan en ook Dakar moeten over nemen. In Engeland en de Ver. Sta ten krijgt men steeds meer het ge voel, dat de geallieerden geen reke ning meer houden met Vichy, en dat zij de Fransche koloniën in beslag willen, nemen, VERDUISTER GOED ZON 6 Mei onder: 21.12 7 Mei op: 6.01 MAAN 6 Mei op: 2.09 onder: 11.23 7 Mei Laatste kwartier. Om te voorkomen, dat de Neder landsche oorlogsinvaliden in volle treinen moeten blijven staan, heeft men bij de Ned. spoorwegen een nieuwen maatregel getroffen. Het is n.l. gebleken, dat de inva liden niet altijd door het publiek en het treinpersoneel als zoodanig wor den herkend. Om dit nu te voorko men, zullen de oorlogsinvaliden zich op grond van een met de spoorwe gen gemaakte afspraak in den ver volge vóór het vertrek van een trein tot den conducteur of tot den sta tionschef wenden met het verzoek hun aan een zitplaats te helpen. In het ondenkbare geval, dat geen rei ziger zijn zitplaats aanbiedt, zal het personeel gebruik maken van zijn bevoegdheid en voor den invalide een zitplaats doen vrij maken. De jeugd en de ouderen. De secr.-gen. van het dept. van op voeding, wetenschap en cultuurbe scherming heeft er eenige maanden geleden reeds de aandacht van schoolbesturen op 'gevestigd, dat in de overvolle autobussen de jeugd dikwijls tracht met geweld een zit plaats te veroveren en hierbij niet de minste beleefdheid toont tegen over ouderen. Hij heeft er toen met klem 'op aangedrongen, dat de leer lingen in de scholen tot een betere nakoming van de beleefdheidsvpr- men zouden worden aangespoord. Aangezien hiervan echter nog weinig te bespeuren is, heeft thans de A. N. W. B. zich tot den genoem den functionaris, gewend met het verzoek andermaal de medewerking van de scholen in te roepen. Voorts heeft de A. N. W. B. zich gericht tot het bestuur van den Ned. bond van autobusdienstondernemers en de besturen van de vijf grootste gemeenten om te willen bevorderen, dat bij alle autobusdiensten op druk ke halteplaatsen volgnummers wor den ingevoerd, die door de reizigers zelf ter plaatse kunnen worden af gescheurd. Bij dit systeem, dat o.a. bij de Parijsche autobusdiensten in ge bruik is, gaat degenen met 't laagste nummer voor, zoodat er geen ge drang behoeft te zijn. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S.S. 's-Gravenhage, 5 Mei. De keurin gen voor de Waffen S.S. zijn als volgt vastgesteld: 11 Mei 10.00 Uhr Rotterdam, Deut- sches Haus. 16.00 Uhr Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 12 Mei 10.00 Uhr Eindhoven, Huis Maria, Kruisstraat. 16.00 Uhr Roermond, NS DAP, Swalmerstraat 61. ,13 Mei 10.00 Uhr Arnhem, Weber straat 16b. 16.00 Uhr Zwolle, Kaser- neunterkunft, school a.d. Turfmarkt. 14 Mei 10.00 Uhr Groningen, Cón- certhuis, Poelestraat. 16.00 Uhr Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 15 Mei 10.00 Uhr Amsterdam, school Iepenweg 13. 16.00 Uhr Utrecht, Deut- sches Haus. 16 Mei 10.00 Uhr Den Haag, café den Hout, Bezuidenhout- scheweg. WAAROM NIET? Duitschland heeft zich als touris- tenland een internationale faam ver werven. Schoone landschappen en een gastvrije bevolking oefenden een onweerstaanbare aantrekkings kracht uit op vreemdelingen uit aller heeren landen. Het nieuwe sociale Duitschland van dezen tijd is even rijk aan land- schapsschoon en even gastvrij als het oude, waar de bevoorrechten der aarde hun vacanties plachten door te brengen. Alleen, het heeft een ander maatschappelijk aange zicht verkregen. Meer dan ooit is het een land van den arbeid. De tijd van luxe voor de weinigen en nood voor de velen is voorbij. Er is overvloed van arbeid voor allen, en iedere werker krijgt de waarde'ering, waarop hij recht heeft. Zijn sociale rechten zijn in de nieuwe arbeidsorde veilig verankerd. Waarom zoudt gij dit nieuwe Duitschland niet leeren kennen? Het biedt u werk op gunstige arbeids voorwaarden en het zorgt er voor, dat iedere werker in een sfeer van goede kameraadschap wordt opgeno men. Vraagt eens inlichtingen bij de Gewestelijke Arbeidsbureaux of hun bijkantoren. Duitsche aanvallen opEnge land. (D.N.B.) - Lichte Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben Maandag spoorweginstallaties van het Engel sche kuststation Eastbourne met goede uitwerking aangevallen. Ster ke formaties Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben in den afgeloopen nacht de Engelsche marinebasis met brisant- en brandbommen gebom bardeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1