DAGBLAD VOOR De Fransche tegenstand. DE OVERVAL OP MADAGASCAR. De Britten 40 K.M. in Madagascar opgerukt. Diverse commentaren. Verscheidene bolsjewistische aanvallen afgeslagen. Vloolbcses en vliegvelden op Malta gebombardeerd. Circulatie van pasmunt. De oorlog in Oost-Azië. Interne Amerikaansche „rechts"-opvattingen, overgebracht op internationaal gebied. Verliezen van de Britsche luchtmacht. Deze courant verschynt dagely ks. Abonnementsprijs per 3 maanden by vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Ryk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35, groote con tracten rabat. Tarieven op aanvrage. Br. aan de N.V. Boek- en Handels drukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9,'Alkmaar, postgiro 37060, 144e Jaargang No. 106 pagina's Hooidredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (aiw.) Donderdag 7 Mei 1942 Stockholm, 6 Mei (ANP). Naar de Britsche berichtendienst, - meldt, wordt in toonaangevende Londen- sche kringen verklaard, dat het ver zet tegen de Britsche strijdkrachten op Madagascar krachtiger is gewor den. De Britsche troepen zijn tot dusver ongeveer 40 K.M. opgerukt, de doelen in „Diego Zuarez en in Antsirane zijn echter nog niet ver overd. De operaties zijn hedenmor gen voortgezet. Te Vichy is officieel meegedeeld, dat de Fransche marine bij de eerste Britsche aanvallen de duikboot Be- vegiers en den hulpkruiser Bougain ville heeft verloren. Beide schepen ?ijn tot zinken gebracht. Het groot ste deel der opvarenden is gered. De aanval op Diego Suarez ont wikkelt zich naar de meening van Fransche militaire kringen volgens een tweeledig plan: 1. Een frontaanval van zee uit door de Britsche vloot, gesteund door luchteskaders. 2. Een landaanval .op de achter- waartsche linies van dewerdediging. Deze tweede operatie was oorzaak van de landing in de Courier-Baai, en de Britsche strijdkrachten, die met deze taak zijn belast beoogen klaarblijkelijk Diego Suarez van iedere verbinding met het binnen land af,te snijden. Van het lot van Madagascar hangt ook het lot af van den Archipel, van Comorên en van Reunion. De Comoren-eilanden liggen aan den uitgang van de Golf van Mozambique tusschen Kaap d'Ambre, op de uiterste N. punt van Madagascar, en Portugeesch O. Afrika. Tot dusver zijn met betrek king tot den huidigen toestand en ook wat betreft het eiland Reunion geen berichten ontvangen. De be volking van Madagascar telt volgens de jongste statistieken 3.105.000 zie len en de inboorlingen hebben voortdurend blijk gegeven van hun volledige loyaliteit. Madagascar was aanvankelijk een protectoraat en werd in 1895 een Fransche kolonie. Nog steeds verbitterde tegenstand. Uit een totaal overzicht van Madagascar te Vichy blijkt, dat cle Fransche troepen nog steeds ver bitterd tegenstand bieden en dat totdusver alle pogingen van den aanvaller om zich van zee of land uit van het vlootsteunpunt en de stad Siego Suarez meester te ma ken, met verliezen voor den yijand zijn afgeslagen. Woensdagochtend versterkten de Britsche strijdkrachten hun lucht aanvallen, die mogelijk gemaakt zijn door de aanwezigheid van een vlieg tuigmoederschip. Een aantal der aanvallende vliegtuigen werd, naar in een telegram van den gouverneur- generaal Annet aan de Fransche re geering werd meegedeeld, neerge schoten.- Nog ongeveer 20 Britsche schepen, w.o. talrijke transportsche pen, kruisen voor de baai van Diego Suarez en hebben totdusver nog geen landingspoging ondernomen. Een Britsch communiqué. Stockholm. 6 Mei. (ANP). Het Britsche ministerie van oorlog en de admiraliteit hebben in een communi qué meegedeeld, dat de opmarsch der Britsche strijdkrachten in het Noorden van Madagascar op vast besloten tegenstand stuit. Derhalve zijn de verliezen vandaag zwaarder. Gevechten duren met groote hevigheid voort. In een officieel Fransch commu niqué over den strijd op Madagascar wordt o.a. gezegd, dat ondanks de numerieke superioriteit en het su perieure oorlogsmateriaal van de aan vallers, er op 5 Mei en op den och tend van 6 Mei een. buitengewoon hevige strijd werd geleverd. Drie Engelsche vliegtuigen werden neer geschoten, zeven Britsche pantser wagens vernietigd. De Franschen maakten krijgsgevangenen onder wie vier officieren. Het hardnekkige verzet van de Fransche troepen vertraagde den opmarsch van den vijand aanzienlijk. In, de late och tenduren werden de vijandelijke troepen nog voor de verdedigings- stellingen van Diego vastgehouden. Bij een tegenaanval, die werd uitge voerd door een landingscompagnie van het schip „d'Entrecostéaux", werden eenige verloren gegane stel lingen heroverd. Volgens de jongste berichten duren de gevechten met groote hevigheid voort. Een verklaring van Laval. In de Fransche ministerraad heeft Laval een. uiteenzetting gegeven over den algemeenen politieken toe stand. Bovendien heeft hij den mi nisterraad in kenis gesteld van de jongste berichten over den Britschen aanval op Madagascar. De ministerraad heeft waardee- rende woorden gewijd aan den mili tairen bevelhebber van Madagascar, die ondanks het feit dat bij nume riek, aanzienlijk in de minderheid is, verbitterd verzet biedt. Britsche uitlatingen. De diplomatieke redacteur van de Times schrijft: Met de landing op Madagascar vervullen onze strijd krachten een opdracht van alle geal lieerden. Deze stap kan beschouwd worden als de eerste vrucht van de besprekingen, welke de vorige maand door Harry Hopkins en Marshall zijn gevoerd. Terwijl van Engelsche zijde als motief- voor de actie werd aange voerd, dat het eiland gevaar liep door de Japanners bezet te worden, en de geallieerden den Japanners dus voor moesten zijn, constateert de militaire medewerker van de Eve ning Standard thans, dat in de naaste toekomst geen Japansche aanval te duchten was. De Japansche vloot zou daarvoor een afstand van 3000 mijl hebben moeten afleggen. Ten hoog ste bestond de kans, dat de Japan ners „eilanden in de nabijheid" zou den bezet hebben, die zij dan als springplank gebruikt zouden kunnen hebben. Slechts weinig berichten. Van den strijd worden slechts wei nig berichten ontvangen, zoodat men geen volledig beeld van het belóóp van den strijd heeft. De telegrafische verbinding met het eiland is nog steeds intact, doch men kan daarvan niet meer dan een uur per dag ge bruik maken. Berlijn over den aanval. In "de Wilhelmstrasse verklaarde men ten aanzien van de bezetting, dat men de desbetreffende stemmen uit Vichy met belangstelling had vernomen. De Amerikaansche com mentaren daarentegen noemde men kortweg verachtelijk. Hieruit blijkt, hoe diep reeds de Joodsche geest daarginds is doorgedrongen. In- plaats van den tegenstaner te lijf te gaan, werpt men zich op de prac- tiseh onverdedigde en geïsoleerde kolonie van den vfoegeren bondge noot. In plaats van te strijden, pro beert men weer handels winst ie be halen. De diplo over Madagascar. De Deutsche diplomatisch politi- sche Korrespondenz schrijft o.a.: Wat de roofzucht van Engeland be'- treft, staat het geval in dezen oorlog niet meer op zichzelf, dat de Engel- schen wegens gebrek aan successen tegenover den eigenlijken tegenstan der zich trachten te verrijken met have en goed van degenen, die zij zelf in den oorlog hebben gedreven. Dit geldt voor saldi en effecten der vroegere bondgenooten, die door Londen en Washington zonder meer in beslag zijn genomen en dit geldt vooral jook voor het territoriale be zit, dat, zooals Syrië en thans Mada gascar, beschouwd wo-rdt als vervan ging voor verlogen, geganê eigen koloniale gebieden. De geestdrift, waarmede men zoowel in Engeland als in de Vereenigde Staten een actie als die tegen Siego Suarez prijst als een flinke, roemrijke daad, maakt het voor de Europeesche, voor hun toekomst strijdende volken duide lijk, dat zij hier staan tegenover tegenstanders, wier eischen aan het eigen heroïsme geen bij zonderen eerbied afdwingen. Andere Duitsch? persstemmen. De Duitsche bladen nemen een uitvoerig standpunt t.a.v. de kwestie in. In alle bladen wordt geconsta teerd, dat dit „offensief" tegen Frankrijk, dat door de Britten vol komen in den steek is gelaten, van uitgesproken laag karakter is.. De Völkischer Beobachter wijst op de „moraliseerende motiveering" en vestigt de aandacht op cle drei gende nota van Roosevelt aan Frankrijk, die „het overvallen slachtoffer de zélfverdediging tegen den inbreker wil aanrekenen als een daad van vijandschap tegen de Ver. Staten". Talrijke bladen schrijden ook, dat deze actie niet zonder angst is uitgevoerd. Actieve tegenstand van Frankrijk geëischt. Jacques Doriot, de leider van de Fransche Volkspartij, heeft gisteren in Bourges een onmiddellijken, ac tieven tegenstand van Frankrijk ge- eischt, welke niet slechts beperkt zou blijven tot verdediging. Er zijn in Afrika Engelsche koloniën binnen ons bereik en op de Middellandschc Zee Engelsche schepen binnen het bereik van onze kanonnen, zeide'lrij. Eugen Deloncle, de leider van de isociaal-revolutionnaire beweging eischte gisteren in een vergadering te Parijs onverbiddellijke verdedi ging van het Fransche koloniale rijk en versterking van het anti-bolsje wistische legioen. Een verklaring van Huil. De Amerikaansche minister van buitenlandsche zakeij, Huil, heeft op de persconferentie medegedeeld, dat binnengekorrfen inlichtingen over den militairen toestand op Madagascar nog geen helder beeld geven en vooral nog niet de mate van Franschen tegenstand doen zien. Derhalve kan men nog niet zeggen, of Frankrijk beschul digd kan worden tegenover de re geering van de Ver. Staten een oor logszuchtige houding te hebben aan genomen. Huil heeft verklaard, dat de Ver. Staten vasthouden aan hun politiek van ondersteuning van de Britsche actie tegen Madagascar, zonder re kening te houden met de nota van Laval, waarin de verklaring van Roosevelt van de r hand wordt gewe zen, dat iedere oorlogshandeling te gen Engeland als een aanval op de Ver. Staten' wordt beschouwd. Op de vraag of hij verwachtte, dat op Madagascar Amerikaansche strijd krachten gebruikt zouden worden, gaf Huil een ontwijkend antwoord. Hij zeide echter, dat Amerikaansche schepen gereed zouden liggen om iedere actie, waar, dan ook, te onder steunen, STEENWIJK. Eedsaflegging op den Führer door 400 Nederlandsche Arbeids dienstmannen, die zich vrijwillig voor het Oosten meldden. (H. Heukels) v Duitsch legerbericht. Hoofdkwartier yan den Führer, 6 Mei. (DNB). Het opperbevel," dei- weermacht deelt mede-: „Aan het Oostelijke front leidden Duitsche aanvalsoperaties tot succes. Verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand werden afgeslagen. In de Noordelijke zóne van het Oos telijke front herstelden Duitsche troepen door eén moedigen, syste matisch voorbereiden aanval de verbinding met een belangrijk steunpunt, dat door den vijand was ingesloten. Het onder bevel van ge- neraal-majoor Seherer staande gar nizoen van dit steunpunt heeft sedert 21 Januari 1942 in zware verdedi- gingsgeveehtén met groote dapper heid stand gehouden tegen talrijke aanvallen van sterkere Vijandelijke strijdkrachten. In Leningrad ontstonden bij de beschieting van wapenfabrieken langdurige branden. Achter het Oos telijke front werden op verschillende plaatsen gewapende bolsjewistische benden vernietigd. De gevechten in Lapland en aan het front van Moer- mansk duren voort. Na het afslaan van vijandelijke aanvallen zijn onze troepen op vele plaatsen tot den tegenaanval overgegaan. Gevechts vliegtuigen hebben met goed gevori' militaire installaties in Sebastopoi, op den Krim en in het Kaukasische binnenland gebonlbardeerd. In Noord-Afrika bij aanhoudende zandstormen geringe verkennings actie aan weerskanten. De aanvallen op La Valetta en vliegvelden op Malta werden met goede resultaten voortgezet. In den nacht van 4 op 5 Mei ge raakten lichte zeestrij dkracljten, die in h'et Kanaal opereerden, in ge vecht met vijf Britsche torpedoboot- jagers, waarvan er eenige door ge schutvuur beschadigd werden. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben gisteren spoorweg- en fabriéksemplacementen in de Engel sche kuststad Folkestone met succes aanbevallen. Britsche bommenwerpers onder namen in den afgeloqpen nacht cvsteemlooze storinssvluéhten naar Zuid-Duitschland. Zij lieten enkele bommen vallen op kleine steden en plattelandsgemeenten. Nachtjagers en afweergeschut schoten drie bom menwerpers neer. Luitenant Köp- nen behaaldp gi'teren aan het Ooste- lnke front zijn 85e overwinning in de lucht". Italiaansch legerbericht. Rome, 6 Mei. (Stefani). Het 704e communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: „Aan het front in Cyrenaica wer den de operaties aan weerszijden door zandstormen beperkt. De bom bardementen door afdeelingen Ita liaansche en Duitsche vliegtuigen op vlootbases en vliegvelden op Malta werden voortgezet. Duitsche jagers hebben een Spitfire neergeschoten". De sociale gedachte moet vóór alles het fundament van den staat zijn. Zonder haar kan een staat op den duur geen stand houden. (Hitier.) Amerikaansche persstemmen. Stockholm, 6 Mei (D.N.B.) De New-York Herald Tribune schrijft naar aanleiding van den Britschen overval op Madagascar, dat Wash ington nu uiterst gespannen is ovel de vraag, hoe deze kwestie zal afloo- pen en ziet de mogelijkheid van een oorlog met Frankrijk onder de oogen. De Star schrijft, dat de vredes- banden, die tusschen de Ver. Staten en Frankrijk sedert de geboorte van de repuoliek hebben bestaan, thans de onvermijdelijke grens hebben bereikt. De New-York Daily News zegt. dat de Ver. Staten het voforbeeld van Madagascar onmiddellijk mot ten doen volgen door dé bezetting van Martinique. De New-York Ti mes verklaart, dat men over de dreigende dingen die komen kun nen, niet in het onzekere kan zijn, daar Vichy het verzoek van Roose velt om geen verzet te bieden, van dè hand heeft gewezen. VERDUISTER GOED ZON 7 Mei ender: 21.13 8 Mei op: 5.591 Al AAN 7 Mei op: 2.51 onder) 12.34 7 Mei Laatste kwartier. 's-Gravenhage, 6 Mei. De wnd. se cretaris-generaal van het departe ment van financiën deelt ons méde, dat in verband met het feit, dat in den laatsten tijd voldoende pasmunt van de nieuwe modellen is gereed gekomen ter voorziening in de be hoefte aan dit ruilmiddel, een te kort aan klein geld zich niet behoeft voor te doen. Indien op sommige plaatsen een tekort aan pasmunt mocht worden geconstateerd, kunnen klachten daaromtrent worden gericht tot den waarnemend thesaurier-generaal bij het departement van financien, Kneuterdijk 22, 's-Gravenhage. De val van Corregidor, Naar de zender Canberra mede deelt, heeft generaal Mac Arthur be vestigd, dat de eilandvesting Corre gidor zich onvoorwaardelijk heeft overgegeven aan de Japanners. Met Corregidor, zoo meldt "het DNB uit Berlijn, is den Amerikanen de laatste toevlucht op het groote eiland der Philippijnen Luzon ont nomen en daarmede de laatste rest van de Amerikaansche heerschappij in het Z. W. van de Stille Zuidzee. De Berliner Börsenzeitung merkt op, dat het laatste bolwerk der Ame rikaansche heerschappij in het W. der Stille Zuidzee de voor de Japan ners onprettige stelling in de Baai van Manilla wegneemt, welke thans gebruikt kan worden als haven voor oorlogs- en koopvaardijschepen voor het ravitailleeringswerkeer naar de verder afgelegen oorlogstoogeelen. Meerdere forten capituleeren. De Britschp berichtendienst meldt, dat met Corregidor ook de forten Hughes, Drum en Frank, die op de eilanden liggen, gecapituleerd hebben. Het Amerikaansche leger deelt mede, dat het garnizoen van' Corre gidor bij het begin van den Japan- schen aanval op Bataan meer dan 3000 man sterk was. Bij aen val van Bataan zijn echter vele soldaten naar de eilandvesting gekomen en daar door kan men geen nauwkeurige cijfers over de tegenwoordige sterk te geven. De strijd op Mindanao. De Japansche troepen die operee- ren op het eiland Mindanao hebben vandaag Tamparan, op 20 K.M. ten Zuiden van Dansalan,, veroverd. Oók hebben zij Bubung, 7 K.M.-ten Z.O. van Dansalan ingenomen. De bezetting van Akyab bevestigd. Van het Birmaansche front meldt Domei dat de Japansche strijdkrach ten, die het bergachtige gebied van Arakan zijn doorgetrokken, Maandag de vlag van de rijzende zon gehe- schen hebben te Akyab, de laatste vijandelijke luchtbasis in Birma. DE ZOO PLOTSELING INGEVALLEN DOOI heeft in het Oosten alle wegen Sn zeer slechten staat gebracht. De mat modder bedekte straten vorderen van de wagenvoerders bijzonder veel inspan ning. (Hoffmaim-E.K. Eynas) I Waarom de Engelschen Madagascar willen bezitten. (Bijzondere correspondentie.) Lissabon, 6 Mei (A.N.P.) De An- glo-Amerikaansche aanval op Mada gascar komt niet onverwacht. Begin van dit jaar werd hij al voorspeld. Destijds spoorde de Britsche pers haar regeering aan zich voor het verlies van Singapore en Malakka schadeloos te stellen door zich deze rijke Fransche bezitting toe te eige- ren. Dit moet reeds daarom worden geconstateerd, daar de voor Frank rijk bestemde Angelsaksische pro paganda den aanval op Madagascar probeert voor te stéllen als reactie cp de jongste Fransche kabinetswij ziging. De laatste weken werden de Fran sche autoriteiten op Madagascar door de Anglo.-Amerikaansche radio aangevallen, omdat zij het moeder land trouw bleven 'en de Gaullisti sche propaganda bij de in'heemsche bevolking geën gehoor vond. Toen volgde het afbreken van dé betrek kingen tusschen Zuid-Afrika en Vichy, waarmede een einde werd gemaakt aan iederen twijfel omtrent de beteekenis der dreigementen tegen Madagascar. Toen ten slotte enkele dagen ge leden te Londen werd beweerd,' dat voor Madagascar een Fransche vloot kruiste, wist men, dat de nieuwe rooftocht tegen Fransch gebied voor de deur stond. De motiveering, dat de Engelschen en Amerikanen de Japanners op Madagascar vóór moesten zijn is niet eens nieuw en men zal zich nog berinneren, dat enkele weken ge leden door AngeléSksische pers- bureaux het gerucht de wereld inge stuurd werd, dat'een Japansche mi litaire missie op Madagascar was aangekomen. Hoewel dit van gezaghebbende zijde terstond werd gedementeerd, was het destijds reeds duidelijk, dal deze leufeën een alibi moest vormen voor een nieuwen overval op Fransch gebied. Men verbaast zich slechts, dat de Britsche strategen steeds ,weer grijpen naar dezelfde argumenten, als zij hun misdrijf tegen het volkenrecht pogen recht te praten. De bezetting van Irak, Iran en Syrië geschiedde telkens onder voor wendsel, dat men de asmogendheden daaj- vóór moest zijn, en een einde moest maken aan het optreden van Duitsche agenten enz. In Syrië meende men iets te moe ten beweren over duizenden Duit sche valschermjagers, die verkleed als toeristen de Britsche heerschap pij in het midden Oosten bedreigden. Nadat dé bezetting van Syrië was voltooid, verklaarden de Britsche militairen, die daaraan hadden deel genomen, in 't openbaar, dat zij ner gens sporen van Duitsche activiteit hadden ontmoet. Van de overvallen op Irak, Iran en Syrië onderscheidt de onder neming op Madagascar zich uitslui tend in dit opzicht, dat de Vereenig de Staten zich met dezen misdaad niet slechts zooals andere vereenzel vigen in persoommentaren, doch ter stond in een officieele regeeringsver- Flaring. De Amerikaansche nota aan de Fransche regeering behelst, dat Ma dagascar onder goedkeuring van president Roosevelt door Britsche strijdkrachten is bezet. Overigens blijkt uit de Ameri kaansche verklaring, in welke mate de Amerikaansche buitenlandsche politiek thans wordt beheerscht door de gangstermoraal. De overval op Madagascar wordt daarin voorge steld als een daad van rentmeester schap. Als de Franschen zich daar tegen te weer stellen, beschouwen de Ver. Staten dit als een oorlogs daad. Men stelle zich eens voor, wat deze opvattingen in het burgerrech telijke leven zouden beteekenen. Dan zou ieder voorbijganger op straat het recht hebben een ander zijn gouden horloge uit den zak te rukken en tot 2ich te nemen om te beletten, dat een derde dezen dief stal pleegt. Als de eigenaar van het horloge zich dit' niet laat welgeval len, zou hij door een vierde, die zich naar eigen goeddunken geroepen acht als politie-agent op te treden, daarvoor worden neergeslagen. De rechtbanken zouden dan de aan klacht van den eigenaar van het horloge moeten afwijzen met de mo tiveering, dat de diefstal en het op treden van den amateur-politieman bona fide waren geweest. Een der gelijke voorstelling zou ondenkbaar zijn in het rechtsleven vam beschaaf de volken. In het Amerikaansche rechtsleven bestaan hiervan overigens, voorbeel den, want daar beschouwt de „rac keteer" zich als lasthebber van het publiek. Zoo krijgen in New-York, Chicago en andere groote Ameri- .kaansche steden bepaalde organisa ties van gangsters geregeld betalin gen van plaatselijke vereenigingen. van industrieelen en handelaars, als zij zich verplichten hun eigendom te beschermen tegen overvallen van andere benden. Uit deze overeen komsten ontstaan de groote gang- stertwisten, die het Amerikaansche publiG; altoos weer in spanning houden. Volgens dit voorbeeld poogt Roo sevelt de Anglo-Amerikaansehe racket tegen Madagascar te verkla ren. Dan zijn de inlichtingen, die Reuter verstrekt, toch aanmerkelijk eerlijker. Van rentmeesterschap wordt daarbij niet gesproken, maar zonder omwegen wordt verklaard, dat de Engelschen hopen hun strate gische positie in den Indischen oceaan door Madagascar in bezit te nemen, te verbeteren, voorts dat zij Durban willen beschermen en dat zij hunkeren naar de rijkdommen van Madagascar aan vee, graan, kof fie en alcohol. Volkomen openlijk wordt dus ér- kend, dat dit een van die doodge wone rooftochten is, waaraan het Britsche imperialisme zoo rijk is. Wie gegevens wenscht omtrent het nadere politieke doel, dat de Engel schen daarbij nastreven, behoeft slechts .de redevoeringen van Smuts en andere Britsche politici na te lezen, waarin gesproken wordt van de „Vereenigde Staten van Afrika". Welke voorwendselen ook mogen worden aangevoerd ter verontschul diging van deze daad, daarachter steekt de Britsche bedoeling zich schadelijos te stellen voor de gebie den in Zuid-Oost-Azië, die onher roepelijk verloren worden geacht. De rooftocht tegen Madagascar is slechts een voortzetting van de ge beurtenissen in Fransch Centraal Afrika en van de Angelsaksische pe netratie fn den Belgischen Congo. Vele teekenen duiden er op, dat morgen een dergelijke actie tegen Mozambique wordt uitgevoerd. Evenals de Duitschers en Italianen pogen de Engelschen ook de Fran schen, Belgen en Portugeezen uit Afrika te verdringen. Geheel Afrika moet Anglo-Amerikaansch worden, hetgeen beteekent, dat Afrika van Europa wordt afgescheiden. Het doorzien van dit plan zou de Euro peesche solidariteit nog verdiepen en het einde van Groot-Britannië bespoedigen. - Berlijn, 6 Mei (DNB). Naar van militaire zijde verluidt, heeft de Britsche luchtmacht by haar pogingen om het Duitsche Rijksgebied en de bezette gebieden te naderen opnieuw zware nederla gen geleden. Hierbij voelen de Brit ten het voortdurende verlies van opgeleide bemanningen zéér bijzon der. Van de weinig piloten, die zich door middel van parachutes konden redden en in Duitsche gevangen schap raakten, worden van militaire zijde 16 piloten met naam, rang en stamboeknummer opgegeven. Britsche bommenwerpers boven Duitschland. Britsche bommenwerpers hebben, naar het DNB, verneemt, in den nacht van 6 op 7 Mei lukraak sto- ringsvluchten nadr Zuid- 'en Zuid- west-Duitschland uitgevoerd. Door neergeworpen brandbommen' ont stond in woonwijken van een kleine stad en in de landelijke gemeenten materieelë schade. Volgens de tot dusver ontvangen berichten werden vier der aanvallende bommenwer pers neergeschoten. Oproep van Soebhas Chandra Bose, (D.N.B.) - Opnieuw heeft Soebhas Chandra Base over een on bekenden radiozender een boodschap gericht tot het Britsch-Indische volk, waarin o.a. wordt gezegd, dat het Byitsche wereldrijk ieder uur meer en meer verdwijnt en het lot van Britsch-Indië onzeker is. Neef van Engelsche koningin gesneuveld. (A.N.P.) - De neef der Engelsche koningin, J. A. Bowess Lyon, is volgens een bericht van den Londenschen zender gesneuveld. De Joden in Italië. (Stefani.) - Bij arrest van gister zijn alle Joden .tusschen de 18 en 55 jaar, ook al 'gelden te hunnen gunste uitzonde ringsbepalingen, tot arbeidsdienst verplicht. De prefecten moeten dit decreet uitvoeren, overtreders ko men voor den krijgsraad. Vorstelijke verloving. (D.N.B.) - Een lid van het vroegere Portu- geesche koningshuis, hertog Eduard van Braganza, zal op den. dag van den heiligen Isidoor, 18 Mei, te Madi-id plechtig zijn verloving vie ren met prinses Maria Francisca van Orleans en Braganza. Tal van leden van den hoogen adel worden te Madrid verwacht voor deelneming aan de plechtigheden. GEEN GEMEENTELIJK SLACHTHUIS IN VELSEN. Begin December 1941 had de bur gemeester van Velsen besloten, te IJmuiden een gemeentelijk slacht huis op te richten. Voor de inrich ting was e'en crediet van 50.000 'toegestaan. Thans heeft de commis saris voor deze provincie medege- deeeld, dat hij geen goedkeuring aan dit besluit van den burgemeester verleent, omdat dit een tijdelijke oplossing is, die een oplossing voor goed in den weg zou staan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1