ZES DOODVONNISSEN DAGBLAD VOOR STER. flET vol op- iió uit inleven Successen van de Japansche vloot in de Koraalzee. DERDAG ÏCHE FILM lüUHEUt MAR, - IOLLINGER Ie leeftijden. im-Revue ükmaar. tedrijf en wagens, ït gasgene- t, Julianadorp, am. rv lathildë |t? Laat ch Word het j' dienst in de bonnenaffaire te Amsterdam. Voorts straffen van 9 maanden tot 15 jaar. EDER. De strijd in het Oosten. Betrekkelijke rust aari het Oostjront. DE OVERVAL OP MADAGASCAR. Britsche overvalspoging op Ku'o afgeslagen, De nieuwe bonnen. Drie kinderen bij brand omgekomen. wt» .f"" i-rjjrogjg r#% [-jarig bestaan Stompetoren, \2 12 In. Voorverkoop Alkmaar vanaf Hef. 2451. S> ff/'/ S <a S: \%'I d De*e courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bfl vootuitbetaling voor Alkmaar 2.10;] franco door het gch'êete Rjjfc IJ8SJ Losse nummers 5 cents- Tel. Administratie (abonm, advert.) i 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gsvone advertentKn: 0.18 «her mM., minimum U m,*L 1.40, PK??/, a*L mtja f OSS^i ranSt. Tarieven dé Th.t. Bo<k- lfv^eerma. ,ü-ffu1lg,.ï 144e Jaargang No. 107 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Vrijdag 8 Mei 1942 's-Gravenhage, 7 Mei. Heden avond heeft het Deutsche Ober- gericht uitspraak gedaan in het proces tegen de 23 verdachten, betrokken bij de inbraak in het distributiekantoor te Amsterdam en den daarop gevolgden bon- nenhandel op groote schaal. Het vonnis luidde: A. Thuring, boekhouder, Amster dam, doodstraf (eisch doodstraf); L. Kesseler, bankwerker, Amsterdam, doodstraf (doodstraf); A. van Ba- tum, monteur, Amsterdam, dood straf (doodstraf); C. de Vries, me taalarbeider, Amsterdam, doodstraf (doodstraf); A. Pots, koopman, Am sterdam, doodstraf (doodstraf);' P. A. van Dienen, pensionhouder, den Haag, doodstraf (döbdstraf). H. G. Meijer, electro-technicus, Amsterdam, 15 jaar (15 jaar); Ch. F. J. Bakker, schilder, A -isterdam, 15 jaar (15 jaar); K. de Voogt, kok, den Haag, 15 jaar (doodstraf); J. L. Doornheim, koopman, den Haag, 15 jaar (doodstraf); P. Dingenouts, las- scher, Amsterdam, 10 jaar tuchthuis (12 jaar tuchthuis); J. Petersen, koopman, den Haag, 10 jaar 15 j.) J. D. Kesseler, stoker, Amsterdam, 9 jaar (12 jaar); J. Schouten, veehan delaar, Oostzaan, 6 jaar (9 jaar); W. •Kila, koopman, den Haag, 3K' jaar (5 jaar); S. Brilleslijper, kellner, Amsterdam, 3 jaar (4 jaar); J. D. Daudeij koopman, den Haag, 3 jaar, (5 jaar); S. Turfrijer, koopman, den Haag, 3 jaar (4 jaar); A. J. Bronk, machinist, den Haag, 2 jaar (3 jaar); F. J. de Bie, monteur, den Haag, 2 jaar (3 jaar); A. van Es, teekenaar, den Laag, 2 jaar (3 jaar); A. Brille- slijpér, vrijgesproken (vrijspraak); mr. M. H. Huygens, advocaat, den Haag, 9 maanden gevangenisstraf (1 jaar gevangenisstraf). Allen met aftrek van voorarrest en verbeurdverklaring der in beslag genomen goederen. j De toelichting. ASh de uitvoerige toelichting van den president tot deze vonnissen wordt ontleend: De aantallen toewijzingen én rant soenen. die werden ontvreemd, loopen in de duizenden en vertegenwoordigen, in levensmiddelen omgezet, een hoe veelheid die voldoende is om een stad van 80.000 inwoners een jaar van vet,, een van 26.000 inwoners van brood, een van 11.000 inwoners van meel en. een van 40.000 inwoners van kolen te. voorzien. Hoewel een deel van het gestolene dooi\ de politie werd, achter haald, verdient in dit verband o.m. nog de mededeeling van den getuige-des- kundige, den heer de Hop van het Cen traal distributiekantoor, overweging, die verklaarde, dat in Amsterdam en Den Haag alleen al in enkele weken tijds 300.000 rantsoenen boter en 100.000 rantsoenen meel boven het normale kwantum gedekt moesten worden. Vervolgens schetste de president uit voerig het aandeel van ieder der ver dachten in dp affaire, zijn verdiensten en omzet, waarop hij enkele woorden wijdde aan de juridische zijde van deze strafzaak. Het Obergericht ontleent zijn competentie om in deze te °ori deelen aan de verordening 52'1940 vair den Rijkscommissaris, welke het mach tigt zonder te zien naar het staats burgerschap der betrokkenen, recht te spreken wanneer orde en rust en de voedselvoorziening in geva.ar worden gebracht, voor zoover het Nederland- sche recht niet in de behoefte voorziet. Dit laatste was hier niet het geval. Voorts werd hier overtreding der Kriegswirtschaftsverordhung ten laste gelegd. Dit, valt te verklaren uit het feit, dat de daden van verdachten verre uitgaan boven hetgeer. onder een ge woon distributievergrijp wordt ver staan. Zij hebben zich vergrepen aan hetgeen de bevolking alsallernpodzake- lijkste behoeft, aan de voortbrengselen van den grond. In dit verband zijn de ontvreemde bonnen gelijk te stellen met de levensmiddelen zelve. Dat de Kriegswirtschaftsverordnung niet toegepast zou kunnen worden blijkens den tekst, bestreed de president door erop te wijzen, dat men bij haar opstelling niet kon weten, dat zij ooit nog eens buiten de grenzen van het rijk toegepast zou moeten worden. Ten gevolge der bezettingen moet zij ruimer dan in den tekst is voorzien, worden ge ïnterpreteerd. Waarbij niet moet worden vergeten, aldus de president, dat Duitschland en Nederland op voedsel- gebied op allernauwste wijze thans ver bonden zijn, en nagenoeg een gemeen schap geworden. Bovendien: met betrekking tot ten lastelegging der Kriegswirtschaftsver ordnung en de daarin gestelde straffen men kan niét veronderstellen, dat een bezettende macht Nederlanders milder zou kunnen laten bestraffen dan eigen volksgenooten in voorkomend geval. Wanneer o.a. is aangevoerd, dat de Nederlandsche rechter reeds een enkel vonnis heeft uitgesproken, dan moet er rekening mede worden gehouden, dat deze den samenhang van het complot niet kende en slechts beschikte over een klein deel der benoodigde gegevens. (Had hij deze alle ter beschikking gehad, dan zou hij tot de overtuiging zijn ge komen, dat hij in deze niet competent was. Deze vonnissen hebben geen gel digheid, omdat voorop moet staan, dat de beoprdeelende instantie ook werke lijk tot oordeelen bevoegd is. De Neder landsche rechter was dat niet, omdat de affaire door de groeiende lotsgemeen- schap tusschen béide landen e n door haren omvang, meer is dan alleen een Nederlandsche aangelegenheid. Zeker onder de huidige omstandigheden. Verdachten voorts hebben de voedsel voorziening kwaadwillig in gevaar ge bracht en de daarvoor benoodigde be scheiden door ze uit hun bewaarplaats te ontvreemden, aan hun bestemming onttrokken. Hierna ging de president over tot be oordeeling van de daden van en tot motiveering van de straf voor ieder der verdachten afzonderlijk. Ten aanzien van hen, over wie de doodstraf werd uitgesproken, merkte hij o.4. op, daf zij zich ten koste van het eigen volk op lage wijze direct hebben verrijkt. ITEM - F0XHDL j tol Uw grossier; aan het oostfront. Na ontelbare ritten op de besneeuwde en bemodderde wegen van het Donetzgebied hebben de nummerborden van de vrachtwagens dringend eén opfrissching noodig. Men doet dit het prettigste buiten in het voorjaarszonnetje. (Orbis-Holland-P.K. Kocb) De Duitsche verliezen buiten gewoon gering. Ter aanvulling van het weer- maehtbericht wordt door het D.N.E. nog het volgende medegedeeld: Terwijl de bolsjewisten alleen bij de vandaag in het weermachtbericht vermelde gevechten in den N. sec tor van het Oostelijke front meer dan 3000 dooden hebben verloren en bij vergeefsche plaatselijke aan vallen in den N. frontsector even eens zware, bloedige verliezen héb ben geleden, zijn de Duitsche verlie zen evenals voorheen buitengewoon gering. Zij zijn zelfs naar verhou ding geringer dan in den veldtocht in het Westen. De Duitsche luchtmacht heeft weer aan alle fronten militaire doe len van den vijand doeltreffend met bommen bestookt. Ook de vliegtui gen van de Italiaensche.en Spaan- sche bondgenooten hebben zich her haaldelijk a^n het Oostelijke front door hun dapper optreden onder scheiden. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben de ten N. van Dover gelegen havenstad Deal, een centrum van d~ scheepsbouw- en zweefvliegtuig industrie, gebombardeerd.- Opnieuw hebben Duitsche duik- booten voor de Amerikaansche Oost kust en in de Caraïbische Zee 2° vijandelijke koopvaarders met rc" gezameniijketi inhoud van 138.000 brt. tot zinken gebracht. Hierdoor stijgt de door de Duitsche marine en luchtmacht sedert het uitbreken van den oorlog tot nu tot zinken ge brachte tonnage tot meer dan 17 millioen ton. c Succesvolle Duitsche aan vallen. Naar het opperbevel der weer macht mededeelt, hebben in den centralen sector Duitsche aanvallen opnieuw successen opgeleverd. Bij een dezer opmarschen werd na ge vechten, die verscheidene dagen duurden, de vijand uit zijn' stellin gen geworpen en tot over een rivier teruggedrongen, waardoor de Duit sche steningen tot aan den oever der rivier naar voren konden worden gebracht. Bij deze gevechten ver loor de vijand meer dan 3000 doo den. Verder werden meer dan 600 gevangenen gemaakt en 19 stukken geschut, 26 granaatwerpers, 135 ma chinegeweren en talrijk ander oor logsmateriaal buitgemaakt of ver nietigd. Bij het opruimen van vijandeliike mijnversperringen werden meor dan 4000 mijnen onschadelijk gemaakt. Naar het opperbevel der weer macht verder mededeelt, werd in het Donetzgebied een sterke vijan delijke aanval door de Duitsche voorposten "onder bloedige verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Leningrad door burger bevolking ontruimd. Exchange Telegraph meldt uit Le ningrad: De stad Leningrad is, naar thans kan worden gemeld, bijna ge heel door de burgerbevolking ont ruimd. Slechts het garnizoen, dat de laatste weken nog aanzienlijk ls versterkt en de arbeiders en arbeid sters der bewapeningsbedrijvep Zijn m de stad gebleven. De maatregel werd getroffen om het ravitaillee- ringsprobleem van de belegerde stad te vergemakkelijken. Duilsch legerbericht. Hoofdkwartier van den Führer, 7 Mei (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan uitgestrekte deelen van het O. front is het rustig. Slechts in de N. zone werden plaatselijke, maar hevige gevechten geleverd, waarbij de vijand zware verliezen leed. De Wurtembergsche vijfde en de Sile- zische achtste divisie lichte infante rie hebben zich bijzonder onder scheiden bij zware aanvalsgevech- ten onder de moeilijkste weers- en terreinsomstandigheden. In Lapland en aan het front van Moermansk bleven onze tegenaanvallen een ge slaagd verloop hebben. Nieuwe aan- valleh van sterke vijandelijke strijd krachten werden afgeslagen. Bij luchtaanvallen op het gebied van Sebastopol waaraan ook door Kroa tische vliegers werd deelgenomen, werden bomtreffers in havens en op vliegveldinstallaties waargenomen. In Nohrd-Afrika hebben af deelin gen der Duitsche luchtmacht con centraties van Britsche auto's ver strooid en bomtreffers geplaatst tus schen op een woestijnvliegveld staande vliegtuigen. Op Malta wer den vestingwerken en vliegvelden, voor het eiland Gozzo zeedoelen met succes gebombardeerd. Voor de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen overdag een vrachtschip van 2500 ton en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht,. Andere aanvallen waren gericht op belangrijke mili taire doelen in een haven ten N. van Dover. Zooals reeds in een extra-bericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbo'oten in den strijd tegen de vij andelij ke ravitailleeringsscheep- vaart voor de Oostkust van Noord- Amerika en in de Carabische Zee 22 koopvaardijschepen met een geza- menlijken. inhoud van 17.000 ton door torpédotreffers zwaar bescha digd. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht op het ge bied van West- en Zuid-West- Duitschland storingsaanvallen onder nomen, die geen militair resultaat hadden. Door nachtjagers en lucht doelgeschut werden zeven der aan vallende vliegtuigen neergeschoten, naidat overdag reeds vijf vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten bij de Kannalkust vernietigd waren. Bij de successen van Duitsche duikbooten heeft zich de duikboot weike onder bevel van korvetkapi tein Zapp staat, bijzonder onder scheiden. De eerste luitenant Oster- mann heeft gisteren zijn 95ste en 96ste overwinning in de lucht be haald. KAART va 9 PE'T Diego Suarez gevallen, maar in het achterland wordt nog verzet geboden *Vichy, 7 Mei. (D.N.B.) In bevoeg de Fransehe kringen heeft men Don derdagavond bevestigd, dat de vijandelijkheden hin Diego Suarez gestaakt zijn. De verdedigers der stad en. van het vlootsteunpunt voe ren met de Engelschen onderhande lingen over de modaliteiten van dén wapenstilstand. Men legt er in Vichy echter den nadruk op, dat dit staken der vijan delijkheden - alleen betrekking heeft dp Diego Suarez en dat de strijd echter in het achterland wordt voortgezet, waar de Fransehe strijd- kracliten nog steeds verzet bieden. De ter hoogte van Diego Suarez lig gende Engelsche zeestrijdkrachten ziji}, naar men verder in bevoegde Fransehe kringen verklaart, Don derdagmiddag om 15.30 'uur de haven van Diego Suarezgbinnengeloopen. Sedert Donderdagochtend was de draadloóze verbinding met het radio station van Diego Suarez verbroken. Volgens berichten, die uit de^ hoofdstad van Madagascar, Tana- 'narix zijn binnengekomen, hebben d? Fransehe strijdkrachten zich ten Z. van Diego Suarez teruggetrokken om daar nieuwe verdedigingsstellin gen te betrekken. Kennisgeving1 van den gou verneur-generaal. De gouverneur-generaal van Ma da-gascar heeft de Fransché regee ring telegrafisch ervan in kennis ge steld, dat de Fransehe strijdkrach ten te Diego Suarez het verzet ge staakt hebben. Op den derden dag de ontmoeting van den führer en mussolini op 29 april j.l. Van links naar rechts: Mussolini, de Chef van den Generalen Staf van het Leger Generaal Jodl, de Führer en Generaal-Veldmaarschalk Keitel tijdens het bestudeeren. van de kaarten. (Hoffmann) EEN ZWAAR VERLIES VOOR DE GEALLIEERDE VLOOT. TOKIO, 8 Mei (D.N.B.) Ten aanzien van een gemelden slag in de Koraalzee ten O. van Austra lië tusschen de Japansche en de Engelsch-Amerikaansche vloot - be vestigt het keizerlijke hoofdkwar tier in een thans uitgegeven com muniqué, dat twee Amerikaansche vliegkampschepen, de Yorktown (19.900 ton) en de Saratoga (33.000 ton), alsmede een Amerikaansch slagschip (32.600 ton) van dé Ca lif ornia-klasse tot zinken zijn ge bracht. Voorts werden een Britsch oor logsschip van de Warspite-klasse en een Britsche kruiser, vermoe delijk de 'Canberra (9850 ton), zwaar beschadigd. Het gevecht met de gecombi neerde Britsch-Amerikaansche zeestrijdkrachten duurt nog voort. De val van Corregidor. TOKIO, 7 Mei (DNB) Naar Domei meldt, heeft luitenant-generaal Wrainwright, de commandant dér Amerikaansche en Philippijnsche troepen op Corregidor, zich onmid dellijk na den val van. het eiland met de officieren van den staf naai den berg Mal'ina, midden op het eiland, begaven voor de capitu latie. Domei meldt voorts, dat Japan sche troepen vandaag aan- land zijfi gegaan op het eiland Caballo, ten Z.W. van Corrigidor, en het eiland geheel bezet, hebben. Na den val. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, bevonden zich .bij den val van Corrigor naar schatting 11.500 personen op de eilanden in da baai van Manilla. In deze cijfers waren begrepen 2275 leden van het marineperso neel, 1570 mariniers, 3734 Philip pijnsche en Amerikaansche soldaten, 123 0 man Philippij sche verken- ningstrospen, 1446 soldaten van het. Philippijnsche leger en 1269 andere perspnen, waaronder burgers. De opmarsch der Japansche troepen. STOCKHOLM. 7 Mei (DNB) Een woordvoerder van Tsjoengking heeft medegedeeld, naar de Brit sche berichtendienst meldt, dat de Japansche troepen, die langs den Binmaweg prukken, Tsjefang, dat van een ongelijken strijd, zoo wordt in het desbetreffende bericht gezegd, waarbij de aanvaller over talrijke machtige zeestrijdkrachten, aanzien lijke af deelingen troepen, uitgerust met pantserwagens en talrijke vlieg tuigen beschikte, die Diego Suarez onophoudelijk bombardeerden, heb ben de verdedigers ten slotte den strijd moeten staken. Zij hebben dat pas gedaan toen het den. vijand, radat het terrein meter voor meter verdedigd was, gelukt vyas, zich meester te' maken van het laatste centrum van tegenstand. Elk ander punt van Madagascar, zoo sluit het bericht, zal met dezelfde vastbe radenheid verdedigd worden. In een door den Britschen berich tendienst verspreid communiqué over de gevechtshandelingen op Ma dagascar wordt gezegd, dat de stad Antsirane bij de oorlogshaven Diego Suarez Woensdagavond door de Brit sche troepen is genomen. Mededeelingen van Churchill over Madagascar. Churchill heeft volgens den En gelschen nieuwsdienst medegedeeld in het Lagerhuis, dat de eerste aan val op een der Fransehe stellingen op Madagascar met verliezen voor de Britten is afgeslagen. Gen.-maj. Sturgas heeft evenwel gisteravond nog een aanval gedaan en de stel ling veroverd. Churchill verklaarde voorts, dat de Fransehe comman danten van leger en vloot zich heb ben overgegeven en dat de stad Diego Suarez is ingenomen. De aanval reeds lang voor bereid. Churchill heeft in het Lagerhuis verklaard, dat „teneinde onnoodig bloedvergieten te vermijden" met de uitrusting van de troepen en de voorbereidingen voor den aanval op Madagascar reeds drie maanden ge leden is begonnen. Churchill heeft in zijn vandaag afgelegde verklaring over den Brit schen overval op Madagascar o.a. gezegd: „Ik betreur het, dat het tot bloedvergieten tusschen Engelschen en Franschen is gekomen".. Italiaansch legerbericht. Rojne, 7 Mei (Stefani.) Het 705e weermachtsbericht luidt: Ten O. van Mekili werden vijan delijke pantserwagens door het'xge- concentreerd'e en doeltreffende vuur van onzfe artillerie gedwongen, terug te keeren. Aanvallen van vliegtuigen van de as op versterkingswerken. en instal laties op Malta veroorzaakten in het gebied der doelen felle branden- en hevige ontploffingen. Een overval, die Britsche elemen ten op het eiland Kufo, ten Z. van Kreta, trachtten te ondernemen, werd door ons garnizoen prompt af geslagen. 25 mijlen over de grens van Joen- nan gelegen is, hebben bereikt Verder deelde deze spgeker mede, diat in het gebied van de rivier Chindwin de aldaar opereerende Japansche troepen tot Yehwoe zijn opgerukt. Tsjang Kai Tsjek met vier divisies naar Birrpaansche grens. Naar de Nitsji Nitsji Sjimbóen meldt, maken berichten uit Tsjoeng king gewag van het feit,,dat maar schalk Tsjang Kai Tsjek zich met vier divisies naar- de grens van Birma heeft begeven om generaal Stilwell te ontlasten. Luitenant-generaal Stilwell. de opperbevelhebber van de Tsjoeng- kineesehe troepen, zoo meldt het blad1 verder, heeft na de nederlaag met hooge Tsjoengkineesche offi cieren de vlucht genomen. Hij heeft met veel moeite een niet nader ge meld steunpunt in Birma bereikt. Bolsjewistische vliegtuigver- liezen. (D.N.B.) - Van het begin van den veldtocht in het Oosten tot eind April 1942 hebben de bolsjewisten, naar van militaire 'zijde verluidt, in totaal 21.267 vliegtuigen-verloren. VERDUISTER GOED ZON 8 Mei onder: 21.15 9 Mei op: 5.57 MAAN 8 Mei op: 3.27 ,ondej": 13.45 15 Mei Nieuwe Maan. 's-Gravenhage, 8 Mei. Voor de week van 10 t/m 16 Mei 1942 zijn voor brood, vleesch en aard appelen, de bonnen, genummerd 24A en 24B, geldig verklaard. Voor de periode van 9 t/m 16 Mei 1942 geeft bon 24 van de boterkaart recht op het koopen van een rantsoen boter of spijs olie en boij 24 van de vetkaart op het koopen van een rantsoen boter, margarine, vet of spijsolie. Woensdagmiddag brak te Drie wegen op Zuid-Beveland brand uit in een schuurtje van den arbeider D. W., doordat drie kinderen met luci fers speelden op een zoldertje, waar op hooi was geborgen. Het schuurtje^ stond direct vol rook met he{ gevolg, dat de kinde ren niet meer weg konden komen. De plaatselijke brandweer had spoedig het vuur gebluscht, maar twee der kinderen, een jongen van ze-s en een meisje van vier jaar van Öen arbeider de W. bleken in de vlammen omgekomen te zijn. Het derde kinS, het achtjarig zoontje van den schaapherder de W., een neefje van de beide andere kinderen, had ernstige brandwonden bekomen. Het moest naar het ziekenhuis te Goes worden overgebracht, waar het gis termorgen is overleden. AANVRAGEN VAN BEDRIJFSVERGUNNINGEN OP HET GEBIED VAN DE VOEDSELVOORZIENING. 's-Gravenhage, 7 Mei. De Staats courant van 7 Mei 1942 bevat een beschikking van den secretaris-ge neraal van het departement van landbouw en visscherjj, waarbij met ingang van 8 Mei d. a. v. wijziging wordt gebracht in de regeling van aanvragen van bedrijfsvergunningen, voor zoover deze betrekking hebben op bepaalde producten en artikelen op het gebied van de voedselvoor ziening. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de in de bladen op genomen desbetreffende officieele publicatie. NIEUW VLIEGTUIGTYPE VOOR DE DUITSCHE LUCHTMACHT. Berlijn, 7 Mei. (D.N.B.) Onder het opschrift „Het eerste asymmetrische vliegtuig ter wereld" publiceeren talrijke bladen beschrijvingen van een nieuw vliegtuigtype, dat voor speciaal gebruik voor de Duitsche luchtmacht geproduceerd wordt on der den naam BV 141 door de vlieg tuigfabrieken van de scheepswerf Blohm und Voss. In vorm en con structie is dit vliegtuig iets geheel nieuws. De bouwer is de chef-con structeur van de fabrieken, ir. Vogt. Het belangrijkste van dit type is, dat het voor speciale doeleinden ge bruikt wordt. Hoezeer het aan dien eisch beantwoordt, blijkt uit de groote successen, welke men met dit vliegtuig aan het Oostelijk front heeft behaald. In den linkervleugel bevinden zich de staartdxager en de motor, in de rechtervleugel de gesloten cock pit, die naar allen zijden uitzicht biedt en waarin de drie koppen tel lende bemanning plaats neemt. Op merkelijk zijn de buitengewoon voordeelige eigenschappen der ma chine in de lucht: de groote snelheid, de enorme wendbaarheid, het groote stijgvermogen en de krachtige even- wichtspositie: Het toestel is uitge rust met kanonnen en machinegewe ren van de modernste constructie. De B.V. 141 is een gevaarlijk wapen in het luchtgevecht. Debat over den oorlogstoestand in het Lagerhuis. (D.N.B.) - Volgens een mededeeling van den Britschen berichtendienst heeft Stafford Cripps gister in het Lagehuis medegedeeld, dat alvorens het Huis op Pinkster reces gaat een openbaar debat van twee dagen over den oorlogstoestand zal worden gehouden. Egypte en de oorlog, (A.N.P.) - De Egyptische premier, Nahasj Pasja, heeft volgens Transozean met, klem in het parlement verklaard, dat Egypte onder geen voorwaarde aan de zijde van Engeland actief aaan den oorlog zal deelnemen. Londen geeft verlies van krui ser toe. (A.N.P.) - Naar de Britsche berichtendienst toegeeft, is d« Brit sche kruiser Edinburgh metende 10.000 ton, als gevolg van vijande lijke actie m de Noordelijke IJszeeV tot zinken gebiecht. De Edinburgh haft een snelheid van 32,5 knoopen. het schip was 187 meter lang en 19,3 meter breed. De bemanning in vre destijd bestond uit 750 koppen. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1