DAGBLAD VOOR Tweede verplichte bijeenkomst DE SLAG IN DE KORAALZEE. NA TWEE JAREN D. ter controle van de voormalige Nederlondsche weermacht. Ingesloten Sovjetgreep in Lapland vernietigd. De beteekenis der vernietigde of beschadigde schepen. Activiteit in de lucht Denkt om het rook verbod in bosch en heide! Nieuw precisietijdseiri voor de radio. Dr. Ley bezoekt ons land. Zich voor ambtenaren der Duitsche politie uitgegeven. 77.000 sigaren in beslag genomen. uitb. taat: 1 paar m. 39/40 en trouwjapon m. eenmaal gedr.) 13A. groote glazen C. Hooftstr. i lak dames 37 geschikt - of avond- als nieuw lett. A 587 dit blad. iet gewichten. Benedenweg incras. ilectr. wasch- liele). Straat- en rooktafel. Rijksstr.weg stoelen, 2 tafeltje, lam- schilderijen. 2. renfiets. 24. schrijfbureau, stand, geheel KerkpL 7. agen en 2 p. m. 38 en 40. igel 38. d. met Auping tl verstelbaar met matras Smit, Liefde- donkerblauw jurk leeftijd wollen dames- m. 42, Bor- tasch. Óudegr. modern bankstel jnde tafel maho- t groene bekl. atweg 393 A, Delft's kinder- 1 Erres- of N. lio, aanhang- voor rijwieL eg 95, Heiloo. jzeren led., 1 p. >ok bedstel z. g. triplex platen 2x6 mm". Hoog- !A (boven). lerwagen. Hard- laan 12 (naast Ziekenhuis). schemerlamp, voet en sluierkap. Schaepmanstr. 2. gestr. heeren midden hiaat Heiligland 24a. wandelwagentje Super radio- A. C. Groot, rmanslaan 52. m. badkuip j 25. ouurt 23. leine zeis m. kolf, rk en een electr. np met ongeveer snoer. W. Kei- Bovenweg 309, St, ofoon-comb. met Philips toestel en ne radio m. ingeb. reker. Hoeverweg dames-, heeren- ndersch. en een ps radiotoestel, nsingel 76. ug ruim konijnen- Bespreken Zater- ia 3 uur: Noord- 26, Bergen. n. baret m. 15 3-» ps gelijkrichter, 1 bokshandsch. en 1 mmastiekschoenen. nboschstraat 69. naaimach., 2-p. led. spiraal, twee 2-p. ihtafels m. stellen, he tafelkleed. Adm, Ruiterstraat 102, aan Zee. leeren damessch. 8, Philips radio 2 fauteuils en 4 >n. 2e Landdwars- 40. (Na 6 uur), erenrijwiel goede den. Dorpsstraat 21, ;en. es- en heerensch- 41, 2 nieuwe en 5 witte pakken, stel :n met lang touw. rstraat 20. 'ge z.g.a.n. Excelsior Electrolux stofzui- 220V 35 en f 45. n. bureau Kamper, 203. te maat kinderled. kapokmatras. Kei- traat 5 (ben. huis), len, kruiwagen en are hekpalen. A. artendijk, Oude Ber- weg 47, Bergen. studiepiano, elphoek no. 1. ectrolux stofzuiger V. Parkstraat 6. heeren- en dames- ziel m. beste banden, idstraat no. 19. rsma haard, koper tegel voorfr. m. te- tegelpl. m. kope rand, alles bran- id, 10 bloemenman- i. Sch. Hondsb.laan 9A, Heiloo. irenrijW. en jongens- s beide op prima iden. Uudegr. 145. leen Zaterdag na 2 Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheeie Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3</, m.M. meer 0.35. groote con tracten rabat. Tarieven op aanvrage. Br. aan de N.V. Boek- en Handels drukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 108 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Zaterdag 9 Mei 1942 a. b. 2. Verplicht tot aanmelding zijn alle; Beroepsofficieren, cadetten en adelborsten van de voor malige Nederlandsche land- en zeemacht, die op 10 Mei 1940 in actieven dienst waren. Beroepsofficieren van het voormalige Nederlandsche koloniale leger t/m. den leeftijd van 55 jaar. Op 15 Mei 1942 14 uur precies moet de tot aanmelding verplichte persoonlijk opkomen, overeenkomstig de vol gende lijst: y in de provincies: verplichte bijeenkomst te: Groningen- Friesland Overijsel Drenthe Assen, Friesland-kazerne. (Wilhelmina-kazerne) Drentsche Hoofdvaartstraat 153 Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg I 3. zak- Ede, Maurits-kazerne, (Infanterie-kazerne) Stationsweg. Bussum, v. d, Palm-kaze'rne, Amersfoortsche Straatweg Breda, Chassé-kazerne, Vier Windenstraat 4. Roermond, Ernst Kasimir-kazerne. Ieder tot aanmelding verplichte moet medebrengen: a. een wettelijk legitimatiebewijs (persoonsbewijs, boekje, militaire documenten enz.). b. Twee foto's van recenten datum in burger of in uniform, opgeplakt op twee vellen papier (formaat din), die met de volgende gegevens moeten worden ingevuld:' Familienaam: Alle voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Gehuwd, ongehuwd, gescheiden: Laatste militaire" rang: Laatste legerafdeeling: Tegenwoordig beroep: Arbeidsplaats en/of werkgever: Tegenwoordig adres: Woonplaats: straat: Invullen in blokletters of met schrijfmachine. handteekening 4. Niet verschijnen heeft onmiddellijk strafmaatregelen ten gevolge. 9 Mei 1942. Der Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden General der Flieger FR. CHRISTIANSEN. Duitsch legerberïcht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Mei (DNB). Het opper bevel der weermacht maakt bekend: In het Donetsgebied, ten Z. O. van het Ilmenmeer en aan het Wolchow- front werden plaatselijke aanvallen van vrij sterke vijandelijke strijd krachten afgeslagen. Daarbij verloor de tegenstander 11 pantserwagens. Te Leningrad ontstonden bij de be schieting van voor de oorlogvoering belangrijke installaties' verscheidene groote branden. In Lapland vernietigden Duitsche en Finsche troepen in verbitterde ge vechten, die verscheidene dagen duurden, een in den loop der ge melde tegenaanvallen ingesloten ge vechtsgroep van den vijand. Daarbij verloor de tegenstander behalve tal rijke gevangenen meer dan 1.400 dooden en oorlogstuig van allerlei slag. Aan het front van Moermansk werden opnieuw vijandelijke strijd krachten in omsingelingsaanvallen verslagen. In luchtgevechten werden in het Oosten 26 vijandelijke vliegtuigen dit costuum laat ik keeren, en van jouw vele jurken kan nog best wat voor de kinderen gemaakt worden. (Bolygoon-B. Leemker) neergeschoten en nog drie op den beganen grond vernield. In het kustgebied van het eiland Malta werden scheepsdoelen. lucht doelstellingen en brandstofdepots met succes gebombardeerd. Nachte lijke aanvallen van Duitsche ge vechtsvliegtuigen waren gericht te gen vliegvelden op Malta en tegen ravitailleeringsverbindingen der Brit ten in Noord-Afrika. In den strijd tegen Groot-Brittan- nië bestookte de luchtmacht overdag en des nachts voor de oorlogvoering belangrijke doelen aan de Britsche Kanaalkust alsmede aan de monding van de Theems met bommen. Bij vruchtelooze aanvalspogingen van Britsche bommenwerpers in den afgeloopen nacht op het Deensche kustgebied verloor de vijand 4 vliegtuigen. DUITSCHE PERSSTEM OVER DEN STRIJD TER ZEE. BERLIJN, 8 Mei (ANP). De Völ- kische Beobachter schrijft, dat de Duitsche duikbooten na het extra- bericht van gisteren reeds meer dan 17 millioen ton tot zinken hebben gebracht. Daarbij is nog geen reke ning gehouden met de resultaten van de Italiaansche- en Japansche bondgenooten. Het Reuterbureau, aldus het blad, heeft gemeld, dat de Amerikaansche werven als recordprestatie van het begin van dit jaar tot eind April 106 schepen hebben vervaardigd, waar onder wellicht ook kleine, want om trent de tonnage weet men niets. Per maand dus 26 a 27 schepen. De Duitsche duikbootaanvallen evenwel hebben in een week al 22 flinke schepen van 138.000 ton in to taal in den grond geboord, afgezien nog van de schepen, die vernield zijn in het Oosten van den Atlanti- schen Oceaan, de Middellandsche Zee en de Noordelijke IJszee. Stad op Luzon genomen. Naar eerst thans wordt verno* men, hebben de Japansche troeperi Dinsdag de stad Bantoe in het cen trum van Luzon genomen zonder op eenigen tegenstand te stuiten, DE BOUW- EN WEILANDEN, welke te nat zijn, wijl dc natuurlijke afwate ring door verschillende omstandigheden belemmerd wordt, worden voorzien van een net van aarden buizenj welk werk veelal door de Nederlandsche Heide Mij. wordt uitgevoerd. (Polygoon-Kuiper) TOKIO, 8 Mei. (D.N.B.) De Yorktown, die in den slag in de Koraalzee tot zinken is gebracht, was een der modernste Amerikaansche vliegkampschepen. Het schip is in April 1936 van stapel geloopen en had een snelheid van 34 mijl. De wa pening bestond uit 8 stukken afweer geschut,van 12.7 cm en 4 stukken van 4 cm. De bemanning telde 2072 koppen, onder wie 856 man vliegend personeel. Er waren 60 vliegtuigen aan boord. Het 33.000 ton metende Ameri kaansche vliegkampschip Saratoga is in April 1925 van stapel geloopen. De snelheid bedroeg 34.5 mijl, de wapening bestond uit 8 stukken ge schut van 20.3 cm, 12 stukken af weergeschut van 12.7 cm, 4 van 5.7 cm en 8 van 4 cm. De bemanning telde 1401 man. Er waren 90 vlieg tuigen en een catapultinstallatie aan boord. De Amerikaansche slagschepen van de Californiaklasse, de California en de Tennessee, zijn in 1919 van sta pel geloopen. Zij hebben een water verplaatsing van 32.600 ton en 32.300 ton en voeren 12 stukken geschut van 35.6 cm en 12 stukken van 12.7 cm, voorts 8 stukken afweergeséhtA van 12.7 cm, 4 van 5.7 cm en 11 van 4 cm- Deze schepen hebben 3 vlieg- tfuigen aan boord en beschikken over twee catapultinstallaties. De snelheid bedraagt resp. 21.5 en 21 mijl, de bemanning telt 1407 koppen. Britsche slagschepen van het type Warspite waren er drie, de Valiant, de Queen Elizabeth en de Warspite. Zooals bekend werd de Warspite bij Narvik zoo zwaar beschadigd, dat hij moest worden gesloopt. Deze sche pen zijn in 1913/14 va'n stapel geloo pen en tusschen 1935 en 1940 gemo derniseerd. waarbij zij nieuwe ma chines en ketels en verder vliegtui gen en afweergeschut kregen. Zij hebben een waterverplaatsing van 30.600 ton en voeren 8 stukken ge schut van 38.1 cm, 12 stukken van J1.4 cm, 4 van 4.7 cm, 32 stukken af weergeschut van 4 cm en 16 machine geweren. Zij hebben 4 vliegtuigen en een catapultinstallatie aan boord. Duitsche persstemmen over den slag. BERLIJN, 8 Mei. (D.N.B.) De nog voortdurende zeeslag in de Koraal zee, waarbij de Japansche zeestrijd krachten vier groote geallieerde oor logsschepen tot dusver tot zinken hebben gebracht, wordt door de Berlijnsehe avosdbladen volgens de tot nu toe ontvangen berichten van commentaar voorzien. De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft, dat deze nieuwe slag is de Koraalzee het „geallieerde hoofdkwartier in Australië" zoo ernstig heeft getrof fen, dat dit het nog niet heeft- aan gedurfd zich bezig te houden met deze phase van den zee-oorlog in de Stillen Zuidzee. De Berliner Börsenzeitung ver klaart. dat de nieuwe Japansche slag, waarbij de goede samenwer king tusschen de zeestrijdkraehten en de luchtmacht der marine de proef op de som heeft geleverd, sterke Engelsch-Amerikaansche zee- strijdkrachten heeft getroffen. Door deze verliezen worden de mogelijk heden voor operaties van de nog resteerende Amerikaansche slag schepen wegens de geringe beveili ging vanuit de lucht nog kleiner. De slag duurt voort. STOCKHOLM, 9 Mei. (A.NP) - Volgens een speciaal bericht van den Britschen berichtendienst uit Washington wordt daar officieel be kend gemaakt, dat de slag op de Koraalzee met onverminderde hevig heid voortduurt. De Chineesche troepen in Birma. SJANGHAI, 8 Mei. (D.N.B.) - De Tsjoengkine'esche strijdkrachten in Birma zijn door den Japanschen op- marsch langs den Birmaweg in twee groepen gesplitst. Dit is volgens een bericht uit Tsjoenigking door den mi litairen woordvoerder aldaar toege geven. De woordvoerder verklaarde, dat de eerste Tsjoengkineesche groep, die nog in Birma is, tot taak heeft, de „achterwaartsche verbindingen van de Japansche troepen te belem meren", hetgeen echter met het oog op de anti-C'hineesche stemming der Birmanen zeer moeilijk is. De twee de, op Tsjoengkineesch gebied terug gedrongen groep vecht op het oogen- blik in de provincie Joennan tegen de daar binnengedrongen Japansche strijdkrachten. De woordvoerder deelde verder mede, dat de Japasche troepen, die Mandalay hebben veroverd, onweer staanbaar naar het N. en N.W. op rukken en de Britsche troepen tot voorbij 'Yeoe, ongeveer 120 km ten N.W. van Mandalay, terugedrongen hebben. Belangrijke punten bezet. Het Japansche hoofdkwartier deelt mede: „Japansche strijdkrachten, die in Birma opereerden en «len vijand achtervolgden, hebben op 29 April Lasjio en op 3 Mei Bhamo, twee be langrijke p.unten in Birma bij de grens van Joennan, bezét. De voor hoede dezer afdeelingen is over de grens van Joennan getrokken en -heeft op 5 Mei Loenging bezet. De Japansche troepen bij de Chineesche grens. Bij het overschrijden van de Bir- maansch-Chineesche grens door Ja pansche troepen is het tot gevechten met Chineesche strijdkrachten geko men. De Chineesohe strijdkrachten waren versterkt door de 93ste divi sie, die na haar nederlagen bij Lasjio ijlings naap de ërens teruggetrokken was. In ijlmarschen trokken de Ja panners door het 150 km breede de fensiegebied langs de* grens. In nauwelijks twee dagen hadden zij Loengling bereikt. De Chineezen schijnen verder naar het N. terug getrokken te zijn. UITSPATTINGEN TEGEN JAPANNERS IN CALIFORNIE. SJANGHAI, 8 Mei (DNB). De Japan sche militaire woordvoerder heeft verklaard, dat sedert het uitbreken van den oorlog in het Zuidzeegebied tot einde Maart 55 gevallen van ge welddadig optreden tegen in Cali- fornië gevestigde Japanners ter kennis van de autoriteiten zijn geko men. De meeste gevallen hebben zich afgespeeld in het landbouwdistrict Imperial Valley, waar reeds langen tijd. eenige duizenden Japansche boeren wonen. Den laatsten tijd, zoo verklaarde de woordvoerder, stookten de Ame rikanen in Centro de Philippino's op tegen de aldaar wonende Japanners, als gevolg waarvan vijf Japanners gedood en velen gewond werden. In een ander geval namen - behalve Philipino's ook Amerikanen aan de uitspattingen tegen Japanners deel. Deze uitspattingen, aldus de woord voerder, zijn •'een barbaarschheid. waarvoor geen verontschuldiging te vinden is. Italiaansch legerbericht. ROME, 8 .Mei (Stefani). Het weer- machtsbericht luidt: Aan het front van Cyrenaica geen gebeurtenissen van beteekenis, daar de activiteit der verkenningseenhe den door de ongunstige weersom standigheden beperkt bleef. Engelsche vliegtuigen ondernamen wederom een nachtelijken aanval op Benghasi, die echter geeh slacht offers eischte en slechts eenige scha de veroorzaakte- Twee onzer vlieg tuigen zijn niet teruggekeerd. Een vliegtuigbestuurder is ongedeerd ge bleven. Duitsche vliegtuigen brachten door voltreffers twee groote vaartuigen in een Baai van het eiland Gozzo (MaLta) tot zinken cn scheten 2 Spitfires neer in luchtgevechten. Formaties onzer gevechtsvliegtuigen hebben onder bescherming van sterke jachtgroepen het vliegveld Micabba met succes aangevallen. Uit de getroffen doelen sloegen dichte rookwolken en hoóge vlammen zui len. 's-GRAVENHAGE, 8 Mei. Bfl ver nieuwing wordt gewezen op het verbod in bosschen, veen en op de heide of in de nabijheid van der gelijke gebieden: ^1. Open vuur of brandend licht mee te voeren, 2. brandende of gloeiende voor werpen te laten vallen, weg te werpen of daarmee onvoor zichtig om te gaan, 3. in de open lucht of in brand bare of houten gebouwen of bouwsels vuur aan le leggen, zonder schriftelijk verlof bij zich te hebben van den ge bruiker van het terrein, dan wel het met vergunning aange legde vuur zonder toezicht te lateh, 4. tusschen 1 Maart en 31 October op bovengenoemd terrein te rooken. Overtreding wordt volgens de veror dening ter voorkoming van bosch-, heide- en veenbranden van 12 Juni 1941 gestraft ook indien doorodit lichtzinnig optreden geen schade is veroorzaak. Is een brand door de overtreding ont staan, dan geldt deze handeling als misdrijf. De politiêorganen hebben in het droge jaargetijde bevel streng op te treden. De gevolgen van veronacht zaming van bovengenoemd verbod heeft ieder aan zichzelf te wijten. HILVERSUM, 8 Mei. De pers dienst van den Ned. Omroep meldt: Met ingang van Zondag 10 Mei zal ever beide zenders Hilversum 1 en 2 precisie-tijdsein wederom worden ingevoerd. Het tijdsein bestaat uit een serie korte en heldere fluitsignalen. Eerst hoort men viermaal twee korte stooten, die de luisteraars waarschuwen dat het tijdsein op komst is. Hierna klinkt vijfmaal een korte stoot, waarvan de laat ste den juisten tijd aanduidt. Voor- loopig zal het precisie-tijdsein worden uitgezonden om 7.45 (alleen op werkdagen), 8.15, 13. 19.en 20.uur.' Het ligt in de bedoeling, de uitzen ding van het tijdsein uit te breiden, wanneer dit nuttig en wenschelijk is gebleken. De Rijksorganisatieleider der N.S.D.A.P., en leider van het Duitsche Arbeidsfront, dr. Ro bert Ley, is in Nederland aan gekomen, waar hij enkele dagen zal verblijven voor het bespre ken van sociaal-politieke kwes ties. De tegenwoordigheid van dr. Ley in Nederland is een aanwijzing, dat belangrijke ont wikkelingen op sociaal-politiek gebied gaande zijn, die door zijn invloed nog belangrijk bevorderd en ondersteund worden. VERDUISTER GOED ZON 9 Mei onder: 21.16 10 Mei op: 5.56 MAAN 9 Mei op: 3.55 onder: 14.56 ZON 10 Mei onder: 21.ft 11 Mei op: 5.54 MAAN 10 Mei op: 4.01' onder: 16.05 15 Mei Nieuwe Maan. Verzoek om inlichtingen. De commissaris van politie van dejn justitieelen dienst C te 's-Gravenhage verzoekt ieder, die inlichtingen kan verstrekken over bepaalde personen, die ver bindingen zoeken met „zwarte handelaren", zich te melden aan het bureau van voornoemden dienst aan de Laan Copes van Cattenburch 15. Indien de ver binding tot stand is gebracht en de partij goederen wordt aange boden, geven zij zich uit voor ambtenaren van de Duitsche politie. Hierbij is meermalen ge bruik gemaakt van een revol ver. In sommige gevallen werd de banderolleprijs van tabaks artikelen betaald. Het is gebleken, dat eenige malen door onbevoegde perso nen, die zich voor Duitsche poli tie uitgaven en een voorraad in beslag namen, werd opgetreden. Deze praktijken kunnen niet worden geduld. Voor wat betreft hun aandeel in den zwarten handel wordt aangevers straffeloosheid be loofd. De CCCD heeft onlangs in de ge meente Hardenberg 'n uitgebreiden kettinghandel ontdekt, waarbij het is gekomen tot een inval (jn een ho tel, dat als de centrale van dezen kettinghandel beschouwd kon wor den. Behalve de arrestatie van bij deze affaire rechtstreeks betrokken personen en de ontdekking van een clandestiene slachtplaats, bracht het onderzoek nog meer op, namelijk het spoor van een barbier in hetzelfde plaatsje. Als de gegevens klopten, dan moest ten huize van dezen man een aanzienlijke hoeveelheid ta baksartikelen voorradig zijn. De ge gevens klopten maar al te goed. Niet minder dan 77.000 sigaren bracht het onderzoek aan het licht. Tabak speelde trouwens een hoofd rol in de geheeie Hardenbergsche zaak, want behalve de sigaren zijn nog in beslag genomen 400 pakjes sigaretten, 200 pakjes shag en 40 pakken shag. Vleesch, spek en distributie bonnen werden bij deze gelegenheid bovendien voorgoed aan -de zware markt onttrokken. Een eensgezind volk is een levensvoorwaarde, (Van onzen Haagschen correspondent.) Wanneer wij in deze dagen terug denken aan de bittere Meidagen van 1940 en wanneer wij in gedachten staan bij de graven onzer gevallenen eere zij hun nagedachtenis! dan moet in ons allen, gewapend als wij kiïnnen zijn met de kennis van de ontwikkeling der dingen sinds dien tijd, toch eigenlijk één streven overheerschen: ervoor te zorgen, dat de offers van, toen niet vruchteloos zullen blijven, en oris in te spannen, voor ons land te redden, wat er nog te redden valt. Daartoe is noodig, dat wij boven alle verdeeldheid uit den weg tot elkander vinden, om als Nederlanders met elkaar eensgezind de handen uit de'mouwen te steken. De situatie, waarin wij gekomen zijn, mede na het verlies van Indië, laat eenvoudig niet toe, daarbij een volksgroep, die bij uitstek het ver trouwen der Duitsche overheid be zit, uit te sluiten. Een Nederland, dat van Europa leven moet, kan zich de weelde van een dergelijke innerlijke verdeeldheid niet veroor loven; juist ook niet, wanneer wij hopen, na den oorlog onze koloniale kennis nog op eenigerlei wijze pro ductief te kunnen maken. Want dat zal dan moeten zijn in dienst yan Europa. De fout van het verleden, waarin wij onze Indische koloniën al,te zeer slechts te eigen bate heb ben geëxploiteerd, mag zich niet herhalen; gesteld, dat wij tot deze fout de kans zouden krijgen. Vele landgenooten realiseeren zich den gang der gebeurtenissen al te weinig en doen. alsof de laatste bei de jaren eigenlijk niet anders zouden zijn geweest dan een booze droom, waaruit straks een schoone fee ons allen wekken zal. Nuchtere Neder landers, eefis geroemd om hun wer kelijkheidszin, zijn groote -kinderen geworden, die in sprookjes gelooven. Sprookjes kunnen vaak heel mooi zijn; soms ook leerrijk en diepzin nig; ze hebben evenwel één be zwaar: dat ze niet waar zijn. Wie dat echter goed voor oogen houdt, kan gerust van sprookjes genieten. Ge vaarlijk wordt het daarentegen, wanneer het sprookje niet meer als zoodanig wordt herkend of zelfs tot een soort geloofsbelijdenis verhe ven. Zoo'n gevaarlijk sprookje is b.v. de gedachte, dat straks alles vanzelf weer ongeveer precies zoo zal wor den als het vóór 1940 was. Herhaal delijk hebben wij in deze kolom men, aan de hand der ontwikkeling op sociaal, economisch of politiek terrein, getracht aan te toonen, dat dit een waandenkbeeld of een wenschdroom is. Waar het erom gaat, ons land en volk te dienen en te behouden en het een toekomst te verzekeren, kan hiertegen niet ge noeg gewaarschuwd worden. De ontwikkeling der dingen maakt het stèeds duidelijker, dat er een weg van ons volk naar de N.S.B. en van de N.S.B. naar ons volk gevon den moet worden. Aan beide zijden 2ijn fouten gemaakt; ook wel on vermijdelijke" fouten. Aan beide zij den zal nu echter naar de 'synthese moeten worden gezocht; naar een basis, waarop wij allen te?amen kunnen werken voor de positie van ons land in de wereld-van-morgen, die zich .nu reeds baan breekt dwars door de oorlogswereld van dit oogenblik heen. Uit een gesprek, dat wij dezer dagen tijdens een thee, gearrangeerd door" de persafdeeling van het Rijks commissariaat, om een aantal Haag- sche journalisten in contact te bren gen met eenige leidende figuren uit de N.S.B., mochten hebben met den heer van Geelkerken, is ons geble ken, dat de leiding dier beweging gaarne bereid is. het verleden aan beide zijden te laten rusten en el- ken Nederlander, óók den eerlijken tegenstander, de hand toe te steken, om op een basis van samenwerking de toekomst van ons land en volk te dienen. Deze bijeenkomst was belegd om den aanwezigen N.S.B.-functionna- rissen de gelegenheid te geven, hun ervaringen uit de Meidagen van 1940, toen zij geïnterneerd werden, te vertellen. De heer van Geelker- Zie vervolg pagina 3.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1