RBAD ARIA DAGBLAD VOOR :rde prijzen IET HET NU! 35 ct. 65 ct. -11 uur. sorteert) buffet, keuken. Tweede vverplichte bijeenkomst ter controle van de voormalige Nederlandsche weermacht. Extra uitkeering aan werk- loozen verlengd t./m. 23 Mei. Een radiorede van Churchill. Dr. Ley sprak voor Duitsche en Nederlandsche arbeiders te Amsterdam. Groote bijeenkomst in Concertgebouw. De strijd in de Koraalzee. Japanners aan eindpunt van Birma-spoorlijn. Brandstoffen op bonnen 01 Lm. 05. Textielpunten 41*60 nu geldig. Verscheidene Sovjet-aanvallen aan het Oostfront afgeslagen. ■Poo r^Oo/l Norm, lub® Groot® tub® M 123 d ■wen za) I wen llEERD iD A Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 céiits., Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prvls der gewone advrrtenfiën: ff.l# per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/,, m.M. meer 0.35, groote con tracten rabat. Tarieven op aanvrage. Br. aan de N.V. Boek- en Handels drukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 109 4 pagina'* Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Maandag 11 Mei 1942 a. b. Verplicht tot aanmelding zijn alle: Beroepsofficieren, cadetten en adelborsten van de voor malige Nederlandsche land- en zeemacht, die op 10 Mei 1940 in actieven dienst waren. Beroepsofficieren van het voormalige Nederlandsche koloniale leger t/m. den leeftijd van 55 jaar. Op 15 Mei 1942 14 uur precies moet de tot aanmelding verplichte persoonlijk opkomen, overeenkomstig de vol gende lijst: in de provincies: verplichte bijeenkomst te: Groningen Friesland Overijsel Drenthe Gelderland Utrecht Assen, Friesland-kazerne. (Wilhelmina-kazerne) Drentsche Hoofdvaartstraat 153 3. Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg b. Ede, Maurits-kazerne, (Infanterie-kazerne) Stationsweg. Bussum, v. d. Palm-kazerne, Amersfoortsche Straatweg Breda, Chassé-kazerne, Vier Windenstraat 4, Roermond, Ernst Kasimir-kazerne. Ieder tot aanmelding verplichte moet medebrengen: a. een wettelijk legitimatiebewijs (persoonsbewijs, zak boekje, militaire documenten enz.). Twee foto's van recenten datum in burger of in uniform, opgeplakt op twee vellen papier (formaat din), die met de volgende gegevens moeten werden ingevuld: Familienaam: Alle voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Invullen in Gehuwd, ongehuwd, gescheiden: blokletters Laatste militaire rang: of met Laatste legerafdeeling: schrijfmachine. Tegenwoordig beroep: Arbeidsplaats en/of werkgever: Tegenwoordig adres: Woonplaats: straat: handteekening Niet verschijnen heeft onmiddellijk strafmaatregelen ten gevolge. 9 Mei 1942. Der Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden General der Flieger FR. CHRISTIANSEN. 's-GRAVENHAGE, 9 Mei. De secrearis-generaal van het departement van sociale zaken heeft de extra uitkeering aan ondersteunde werklóozen op nieuw verlengd. Ditmaal tot en met de week welke op 23 Mei a.s. eindigt. De uitkeering bedraagt 10 voor deelnemers aan de centrale keukens en 15 voor niet- deelnemers. Deze verlenging geldt even eens voor ondersteunde kleine grondgebruikers. Als de nood het hoogst is, is de Nederlandsche Volksdienst nabij: Blijft geen buitenstaander, sluit u aan als lid. IN NOORDHOLLAND hebben ver schillende grondeigenaren toestemming gekregen hun gronden te vervenen. Het spreekt vanzelf, dat deze turf op het oogenblik vele koopers vindt. Arbeiders bezig met het uitgraven en steken van de turf. (Polygoon-Kuiper) „Japan zal verpletterd worden". Naar uit Lissabon door het A.N. P. wordt gemeld, heeft Churchill in een radiorede de problemen van het' verleden en heden behandeld. Hij erkende, dat de Engelschen me nige teleurstelling hebben moeten slikken. Omtrent het heden verklaarde Churchill, dat de Engelschen even als in den wereldoorlog weer vele nederlagen en ontberingen moeten doormaken. Overigens staan zi.i thans niet meer alleen zooals twee jaar geleden. Rusland heeft onder Stalin ver liezen geleden, zooals nimmer tevo ren een land in zulk een korten tijd. Van den eersten dag van den veld tocht in Rusland af hebben de En gelschen evenwel met de Russen broederschap gesloten. Churchill sprak vervolgens over het bombardement van Duitsche steden. Hij spoorde de bevolking der Duitsche steden aan zich naar het vrije veld te begeven en daar hun brandende woonsteden gade te slaan. Thans wachten de Engelschen tot de hel weer losbreekt in de Sowjet- Unie. Wanneer dat zal zijn weet men evenwel niet. Churchill verklaarde, dat hij ervan overtuigd was, dat het Britsche volk zich een trouwe ka meraad van de bolsjewisten zou be tomen. Het is Engelands plicht con- vooien naar de Sowjet-Unie te bren gen. Churchill noemde nog de moge lijkheid van vorming van een twee de front in Europa, maar hij weiger de de Engelsche plannon bekend te maken. Omtrent Madagascar merkte hij op, dat de geallieerden ten koste van alles wilden voorkomen, dat dit eiland den vijand in handen zou vallen. Hij deelde vervolgens den oorlog in vier hoofdstukken in. Thans is deze oorlog tot een wa ren wereldoorlog geworden. De Britsche bewindsman stelde zich daarbij op het standpunt, dat de schaal is doorgeslagen ten gunste van de geallieerden. Het is waar. zoo zei hij, dat de Japanners ge- DE B.V. 141, HET EERSTE ONSYMETR1SCHE VLIEGTUIG TER WERELD, waarmede het Duitsche Luchtwapen is versterkt. (P.K. Luftwaffe Stöckel-Hoffmann) AMSTERDAM, 10 "Mei. (A.N.P.) In het met vlaggen veVsierde Con certgebouw te Amsterdam is van avond" een groote gemeenschappe lijke bijeenkomst gehouden van het Ned; Arbeidsfront en het Deutsche Arbèitsfront ter gelegenheid van het bezoek van den leider van het D.A. F., Reichsorganisationsleiter dr, Rob. Ley, aan Nederland. Een stampvolle Concertgebouw zaal heeft den Duitschen leider een enthousiast ontvangst bereid. Tot de aanwezige autoriteiten be hoorden: General-Kommissar Schmidt, de General-Kommissar für das Sicherheitswesen und höhere Polizeiführer S.S. Gruppenführer Rauter, de secretaris-generaal van het dep. van financiën en president van de Ned, Bank, mr. M. M. Rost vanTonningen, de burgemeesters van Amsterdam en Haarlem, de hee- ren E. J. Voute en S. L. A. Plekker en verschillende vertegenwoordigers der N.S.D.A.P., N.S.B., D.A.F. en N.A.F. Rede dr. Ley. De leider van het D. A. F., dr. Robert Ley, die na den heer Woudenberg het woord voerde, sprak over de taak van het Ned. Arbeidsfront en sprak allereerst eenige woorden van bezinning op den lOen Meidag. Wij begrijpen dat deze dag voor Nederlandsche menschen moeilijk is, zoo zeide spr. Toch echter was deze dag 'noodzakelijk en in de geschiedenis voorbeschikt. De oorlog van heden is geen oorlog tegen Nederland, Frankrijk, Noorwegen of de Balkan. Het is geen oorlog van volken tegen volken, doch een strijd van nationaal-bewusten tegen het para- sietendom, zooals dat zich in het Joden dom heeft geopenbaard. De strijd in Duitschland om de ziel van het Duitsche volk heeft vele dooden gekost. Het Duitsche volk was verdeeld in vele partijen, secten en vakverbon den. Het individu overheej-schte. Er -was geen binding, geen gemeenschap. Ieder droeg zijn eigen vlag voor zich uit en de staat moedigde dit individualisme en sectarisme aan. Er waren profeten, die den ondergang van het avondland voorspelden, achter de coulissen speelde de Jood zijn spel. Hij predikte de haat en den klassestrijd en deed alles om de voorspelling tot waarheid te maken. In Rusland is men erin geslaagd om in 25 jaar een oude cultuur te vernie tigen. En dit bolsjewistisch gevaar be dreigt thans geheel Europa en vanzelf sprekend ook Nederland. Wij hebben dit mooie land gezien met VERDUISTER GOED l ZON 11 Mei onder: 21.191 12 Mei op: 5.52 MAAN 11 Mei op: 4.45 onder: 17.12 15 Mei Nieuwe Maan. makkelijker hun „rooftocht" in den Indischen Archipel konden volvoe ren door gebruik te maken van de omstandigheid, dat wij elders wer den beziggehouden. Thans evenwel staan zij tegenover steeds krachtiger verweer. Zij kun- ndh zich niet veroorloven nogmaals „zulke verliezen te lijden als in den slag in de Koraalzee". Churchill er kende overigens, dat de bijzonder heden daaromtrent hem nog niet bekend waren. De militaire kracht der Ver. Sta ten, aldus Churchill, is alleen al grooter dan die van Japan en ook Engeland zal bijdragen tot de „ver plettering" van deze heb- en eer zuchtige natie". Hij -wilde weliswaar ggen voor spellingen doen, maar hjj was over tuigd, dat de Amerikaansche zee macht de Japanners „geheel in de hand heeft en dat de Amerikaan sche luchtmacht groote superiori teit bezit". De „verplettering van Japan" zal natuurlijk te snellei; zich voltrek ken, als Duitschland in Europa te genslagen ondervindt. Tot slot zei Churchill, dat de geallieerden, wat er ook nog moge gebeuren, op de eindoverwinning afkoersen. zijn hoogstaande cultuur en yjij bewon deren zijn schoonheid en zijn kracht. De Duitschers zijn niet gekomen om dit land te plagen. Zij willen integendeel het Nederlandsche volk, dat wij hoog achten, heipen. Het iot der geschiedenis is hard, doch moet gedragen worden. Nederland heeft zijn koloniën verloren. Slechts enkele tienduizenden echter hebben vroeger van deze koloniën baat gehad. Tot die tien duizenden behoorden zeer zeker niet de arbeiders. En het komt voor het herstel van de Nederlandsche volkskracht juist op de arbeiders en de boeren aan. Niet alleen de ruimte, doch ook het bloed dringt ons tezamen. Europa heeft een gemeenschappelijke cultuur en zal eens een eenheid vormen. De strijd hier voor zal hard zijn. Er zal met kracht gearbeid moeen worden. Wanneer dat gebeurt zal het binnen enkele jaren zoo zijn, dat niets ons meer scheiden kan. Het oude stort ineen. De kapitalis tische wereld kraakt in zijn voegen. Het goud wordt onttroond en hiervoor in de plaats treedt de arbeid. Amerika dat pronkt met een cultuur, welke het van Europa heeft gestolen, poogt ons thans in dit opzicht de les te lezen en zijn heerschappij op te drin gen. Wanneer Europa echter een eenheid gaat vormen zal Amerika spoedig in zijn schulp kruipen. Het herrezen avondland wacht een groote toekomst vol ongekende moge lijkheden. In het Oosten ligt een enorm rijk land onbenut, bewoond door menschen, die de schatten van dit land niet weten te geruiken en overheerscht door het ver- Joodsche communisme. De daar aan wezige waarden zullen ten goede kun nen komen aan het nieuwe Europa. In het nieuwe Europa, waarin ook de Nederlanders met hun grootsche ge schiedenis een waardige plaats zullen innemen, zal hard gewerkt moeten worden. Het zal dan ook noodzakelijk zijn, dat ondernemer en arbeider tot elkander" worden gebracht. Immers zoo alleen kan de belangrijke taak die wacht, worden vervuld. Het arbeidsfront maakt de samenbinding der krachten mogelijk en zal dus moeten uitgroeien tot het alle werkers omvat. Onder de geniale leiding van Adolf Hitler, zoö besloot dr. Ley, zal Europa zegevierend uit dén strijd treden. Napoleon werd door den Russischen winter bedwongen. Adolf Hitler heeft den Russischen winter overwonnen en daardoor de beslissing naderbij gebracht. Na een slotwoord door den leider der bijeenkomst werd een driewerf heil op den Führer uitgebracht, waarna de volksliederen werden gespeeld. TOKIO, 9 Mei. (D.N.B.f Het kei zerlijke hoofdkwartier heeft Zater dagmiddag om 3.40 Jp. tijd de vol gende nieuwe resultaten van den slag op de Koraalzee bekend ge maakt. Een vijandelijke kruiser, waarvan het type en de naam niet zijn vast gesteld, werd door torpedovliegtui gen, die zich in zelfvernietiging op het schip stortten, zwaar bescha digd. Een vijandelijke torpedojager werd tot zinken gebracht. Sedert den 7en Mei zijn, naar ver der verluidt, 89 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. De Japansche marine verloor een klein hulp-vliegkampschip, dat uit een vroeger tankschip tot een vlieg- iuigdrager was omgebouwd. Boven dien zijn 31 Japansche vliegtuigen tot dusver niet teruggekeerd. 200 geallieerde vliegtuigen verloren. TOKIO, 9 Mei. (D.N.B.) Naar de Tokio Asahi Sjimboen meldt, heb ben de geallieerden tijdpns den slag in de Koraalzee meer dan 200 vlieg tuigen verloren. 89 daarvan werden tijdens luchtgevechten neergescho ten, de rest ging met de beide vlieg tuigmoederschepen verloren. Het doel. Het Britsche nieuwsagentschap beweert, dat het Japansche vloot- eskader op de Koraalzee een zeer belangrijke invasievloot dekte, die hetzij voor een landingsoffensief direct tegen Australië,- hetzij voor een aanval op Port Moresby be stemd was. Deskundige Japansche com mentaren. TOKIO, 9 Mei. (Domei.) Alle dag bladen publiceeren op de frontpagi na het nieuws over de Japansche vlootoverwinning op de Koraalzee. De „Yomioeri" schrijft, dat het ver lies der twee Amerikaansche vlieg tuigmoederschepen pogingen tot luchtaanvallen op Japan bijna on mogelijk zal maken. Admiraal Kiosji Nagamoera, de bekendste Japansche autoriteit op het gebied van vliegtuigmoedersche pen, schrijft in een artikel onder het opschrift „De kwade droom van een tegenaanval op Japan verdwijnt in de Koraalzee": „Het is voor de Anglo-Amerikanen volstrekt onmo gelijk een gecombineerde viootcam- pagme ten uitvoer te leggen" na het verlies van de beide Amerikaansche vliegtuigmoederschepen. Uit Birma wordt door Domei ge meld, dat Japansche troepen, die ten N. van Bhamo zijn opgetrokken, Zaterdag Myitkyina, het eindpunt van de spoorlijn in Birma, 110 km ten N. van Bhamo zijn binnenge trokken en de stad zonder bloedver gieten bezet hebben. De strijd in Joennan. Naar Domei meldt, hebben keur- afdeelingen der Japansche lucht macht, die uit de richting van Fransch Indi-China naderden, een heftigen aanval gedaan op Koen- ming, de hoofdstad van de provin cie Joennan. 's-GRAVENHAGE, 9 Mei. De Secreta- ris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijd vak van 11 Mei 1942 tot en met 31 De cember 1942 ieder der bonnen 01 B.V,, 02 B.V., 03 P.V., 04 B.V. en 05 B.V. van de nieuw uitgereikte kaart voor vaste brandstoffen het recht geeft op het koopen van een eenheid vaste brand stoffen. Ten aanzien van de verbruikers, be- hoorende tot de groepen B, C en D, alsmede van de verbruikers, die voor een toeslag in aanmerking komen, zullen spoedig nadere mededeelingen volgen. f* 's-GRAVENHAGE, 9 Mei. De secr.- gen. van het dept. van Handel, Nij verheid en Scheepvaart maakt bekend, dat met ingang van heden de punten 41 tot en met 60 van de textielkaart, 3e serie, geldig zijn verklaard. De textielkaart 2e serie.en de toeslag- kaartenblijven eveneens" geldig voor den aankoop van textielgoederen, met uitzondering van den K.-bon, die be schikbaar was gesteld voor den aankoop van bedrukte kunstzijde. Tevens wordt nög medegedeeld, dat bij den aankoop van skisokjes volstaan kan worden met afgifte van het ver- eischte aantal punten, zonder dat hier voor een kousenbon behoeft te worden ingeleverd. De geallieerde troepen in Birma. Domei meldt uit Tokio, dat de Engelsch-Tsjoengkineesehe troepen in Birma voor dei volledige ineen storting staan, nu sij steeds nauwer door de Japanners omsingeld, wor den. De Japanners zijn er in ge slaagd, den terugtocht in de rich ting van Assam ai te snijden door allie belangrijke- punten aan ^-de grens tusschen Birma en voor Indië te bezetten. Ook de straatweg tus schen het zuiden van Arakan en Britseh-Indiê staat onder Japansche controle. Japansche afdeelingen, die Myitkyina hebben genomen, hebben de tegenstander den terugweg naar fort Hertz bij de Noordgrens afge sneden. Tengevolge van den snellen Ja- panschen opmarsch konden vele Britsche en Chineesche afdeelingen niet meer ontkomen. Zij zijn te Myitkyina geïnterneerd. In groote wanorde staan op den weg tusschen 7deze stad en Bhamo talrijke ach tergelaten motorvoertuigen. Eiland Manus door Japan ners bezet. Officieel, wordt uiti Tokio mee gedeeld, dat de Japanners op 8 April de Noord-Oostpunt van het eiland Manus, een der admira liteitseilanden, beizet heibben. Toen de Japanners op het eiland kwamen, vernielden hun tegenstanders de radiostations, militaire barakken, munitieopslagplaatsen, het vlieg veld, de reigeeringsgebouwen en hospitalen en vluchtten maar de wildernis waardoor de Japanners de stad zonder strijd konden be zetten. De geallieerden hadden ea? Australische en Nieuw-Zeelandsch© strijdkrachten heengezonden voor den aanleg van een vliegveld en den bouw van een radistation. Duitsch Iegerbericht. Het Duitsche Iegerbericht vart 9 Mei luidt als volgt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Mei. (D N.B.) Het opper bevel der weermacht maakt bekend: In het Oosten mislukten nieuwe" plaatselijke, door pantserwagens on dersteunde aanvallen van den vijand. De tegenstander leed zware bloedige verliezen. In Lapland en aan het front van Moermansk werden vrij zwakke vijandelijke aanvallen afge slagen. In N.-Afrika wederzijdsche artil lerie- en verkenningsactiviteit. Bij nachtelijke aanvallen werden de woestijnspoorweg en automobiel concentraties met succes door de luchtmacht bestookt. Op Malta'plaatsten gevechtsvlieg tuigen talrijke bomvoltreffers op vliegveldinstallaties alsmede in torpedo- en brandstofdepóts up het eiland. Aan de Zuid- en Z.O. kust van Engeland bombardeerden Duitsche gevechtsvliegtuigen overdag voor de oorlogvoering belangrijke doelen en brachten in het zeegebied ten Z.W. van Worthing een patrouillevaartuig tot zinken. Als vergelding voor de aanvallen van Britsche bommenwerpers op Duitsche steden en landelijke ge meenten hebben formaties gevechts vliegtuigen in den nacht van 8 op 9 Mei ten deele van geringe hoogte de stad Norwich met bommen bestookt. - Strijdkrachten der Britsche lucht macht wierpen in den afgeloopen nacht op de stad Rostock en het zee bad Warnemünde brisant- en brand bommen. Luohtdoplart-illeri0 en jachtafweer brachten den tegen stander bij dezen nieuwen terrori- seeringsaanval op de burgerbevol king zware verliezen toe. Achttien der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. In dit af- weersucces had de luchtdoelartillerie een belangrijk aandeel. In het Oosten steunde de lucht macht met sterke strijdkrachten de afweergevechten van het leger in den Noordelijken sector. Vier vijan delijke vliegtuigen werden daarbij neergeschoten. In de wateren van het schiereiland Kertsj vernietigde een verkennings vliegtuig een vijandelijken mijnen veger. De vliegtuigbestuurder in een jachteskader luitenant Koeppen, overwinnaar in 85 luchtgevechten en drager van het eikenloof behoorende bij het ridderkruis van het ijzeren kruis, is van een vlucht naar den vijand niet teruggekeerd. Met hem verliest de luchtmacht een harer stoutmoedigste en succesrijkste jacht- vliegers. Het Iegerbericht van 10 Mei luidt als volgt: „In het Donetzgebied en in de N.- zöne van het Oostelijke front hadden nieuwe plaatselijke aanvallen van den vijand geen resultaat. Bij ver scheidene Duitsche aanvalsoperaties zijn den vijand zware verliezen toe gebracht. In Lapland mislukten we derom vijandelijke aanvallen. De luchtmacht zet .de vernietiging der bolsjewistische ravitailleering met succes voort, Aleeen al in het N. van het Oostelijke front zijn gisteren 22 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 3 Hurricanes, neergeschoten. In N.-Afrika bedrijvigheid van artillerie en verkenningsafdeelingen. Duitschland strijdt voor Europa. OPNIEUW 21 SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Mei (D.N.B.) Het opperbevel van d* weiermacht maakt bekend: „In het verdere verloop van den strijd tegen de ravitafflee- rinigsscheepvaart hebben Duit sche duikbooten in -'.menikaan- sche wateren, in de Caraibische zee en in de Golf van Mexico 21 schepen met een gezamen- lijken inhoud van 118.000 brt. tot zinken gebracht." Bij luchtgevechten boven Malta heb ben Duitsche en Italiaansche jagers bijzonder veel succes gehad. Bij een eigen verlies van slechts een toe stel hebben zij 14 Britsche jagers neergeschoten. Afdeelingen gevechts vliegtuigen hebben vliegvelden op het eiland langdurig gebombardeerd en in den afgeloopen nacht militaire doelen in de haven Alexandrië aan gevallen. Overdag hebben lichte gevechts vliegtuigen havenwerken en fa- brieksinstallaties in Zuid-Enge)and met bommen bestookt. Bij aanvallen van gemengde afdee lingen der Britsche luchtmacht op het BelgischFransche kustgebied verloor de vijand door de actie van jagers en afweergeschut 11 vlieg tuigen, terwijl hij geen militair re sultaat behaalde. Twee Duitsche vliegtuigen worden vermist",

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1