DAGBLAD VOOR DE OORLOG IN OO&T-AZIE. BEKENDMAKING. De Fransche nota's aan Amerika. De eischen der Ver. Staten afgewezen/ Strijd op Kertsj vrijwel geëindigd, Burgemeester Van der Sluys. VERDUISTER GOED Dnifschland strijdt voor Europa. Installatie van den Raad der Nederlandsche Artsenkamer. WAARSCHUWING. TURKIJE EN DE SOVJETUNIE. DISTRIBUTIE-NIEUWS. Distributie tabak en versnaperingen. Distributie tabak. Deze courant verschuilt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het gehcele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prys der gewone advertentiën: t 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke V-U m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 114 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar- (afw.) Maandag 18 Mei 1942 Het bureau van den bevelheb ber der weermacht in Nedcr- landi maakt bekend: Den 15den Mei zijn ruim 2000 vroegere Nederlandsche be roepsofficieren en adspirant- officieren weer in Duitsche krijgsgevangenschap gebracht. Aan de betrokkenen is daarbij de volgende - motiveering be kend gemaakt: „De Führer van het Duitsche Rijk heeft in aansluiting aan de capitulatie van de Nederland sche weermacht in Mei 1940 bevolen, dat zij, die tot deze weermacht behooren, niet meer als krijgsgevangenen behandeld zouden worden, doch vrijgela ten. Dit geschiedde in de veron derstelling, dat zij zich het daarin liggende vertrouwen waardig zouden toonen. Misbruik ma kende van het loyale karakter van dezen maatregel hébhen leden van de voormalige Neder landsche weermacht den laat- sten tijd m belangrijke mate dee 1 genomen aan allerlei vij andige handelingen tegen Duitschland. Onder hen bevond zich een aanmerkelijk aantal vroegere officieren en adspi- rant-officieren. Deze hebben daarmede tegelijk, voor zoover zij destijds op eerewoord wer den vrijgelaten, hun eerewoord gebroken. Het oppercommando van de Duitsche Weermacht "Jet zich daardoor gedwongen de vrijla ting der vroegere Nederlandsche beroepsofficieren en adspirant- officieren ongedaan te maken en hen weer in verzekerde bewa ring te stellen. Deze maatregel treedt onmiddellijk in werking. Daardoor worden zij weer in vollen omvang onder de voor krijgsgevangenen geldende be velen en voorschriften gesteld en in het bijzonder onder de voor krijgsgevangenen gebrui kelijke beperkingen der per soonlijke vrijheid." Deze redenen voor de getrof fen maatregelen worden bij de zen ter algemeene kennis van" het Nederlandsche volk ge bracht. Bovendien gebruikt de bevel hebber der weermacht in Ne derland dezen noodzakelijk ge worden maatregel als aanlei ding om er opnieuw en met na druk op te wijzen dat elke po ging tot verzet tegen de bezet tende macht meedoogenloos on derdrukt wordt. Indien in de toekomst mocht blijken, dat leden van de voormalige Neder landsche weermacht deel' heb ben aan vijandelijke handelin gen tegen Duitschland, dan zou de thans getroffen maatregel uitgebreid moeten worden tot •de vroegere reserve-officieren en beroepsonderofficieren van de voormalige Nederlandsche weermacht. VICHY, 16 Mei. (DNB). Minister president Laval heeft aan de pers den inhoud van de op 9 Mei door admiraal Hoover aan admiraal Ro bert overhandigde nota en den in houd van het 'op 13 Mei langs diplo- matieken weg overhandigde Fran sche antwoord medegedeeld. In dit antwoord wordt er dan her innerd, dat in October 1940 een overeenkomst tot. stand is gekomen, waarbij de bijzondere status van de Fransche bezittingen in Amerika werd vastgelegd. De thans ingediende eischen, zoo wordt in de Fransche nota gezegd, vormen de ernstigste schending van de Fransche souvereiniteit over de Antillen en admiraal Hoover heeft verklaard, dat, wanneer zij niet zou den worden aangenomen, de Ame rikaansche regeering deze souverei niteit niet meer zou garandeeren. In de nota wordt verder vastge steld, dat de Fransche regeering haar verplichtingen steeds is nagekomen en haar houding niet heeft veranderd. De Amerikaansche regeering heeft door de weigering om admiraal Robert toe te staan over zijn bestuur aan de Fransche autoriteiten van wie hij afhan kelijk is, en uit wier handen hij zijn machtsbevoegdheden ontving te rapporteeren een eisch ge steld, dien de Fransche regeering verplicht Is van de hand te wijzen. Verder wordt er in de nota op nieuw den nadruk op gelegd, dat de Fransche regeering nooit de verant woordelijkheid voor een handeling op zich zal nemen, welke afbreuk zou kunnen doen aan de betrekkin- ge i met het Amerikaansche volk. In het 15e punt van de nota wordt ver klaard, dat de Fransche regeering geneigd is door bemiddeling van admiraal Robert alle voorstellen in overweging te nemen en te behande len, die bij een in achtnémen van de souvereiniteit en de neutraliteit van Frankrijk gedaan zouden kunnen worden om den status van de Fran sche bezittingen op het W. halfrond te veranderen en dat zij aan de Ame rikaansche regeering iedere garantie met betrekking tot de demobilisatie van" de oorlogs- en koopvaardijsche pen zal geven, waarbij, duidelijk vastgesteld wordt, dat deze in geen geval door de Ver. Staten gebruikt kunïien worden. Een verklaring van Laval. Nadat minister-president Laval Za terdagmiddag aan de pers den inhoud van de notawisseling ten aanzien van de Antillen had meegedeeld, heeft hij de volgende aanvullende verkla ring afgelegd: 1. Frankrijk zal in geen geval, wat er ook moge gen hu en, afstand doen van sen of ander deel van zijn souvereine rechten op de An tillen. 2. De Fransche oorlogs-' en koopvaardijschepen, die zich op het oogenblik in de havens der Antil len bevinden zullen in geen geval in de handen van een of andere buitenlandsche mogendheid, met inbegrip van de Ver. Staten, vallen. 3. Admiraal Robert handelt na mens de Fransche regeering en in overeenstemming met deze. Geen beslising wordt genomen, zonder dat de Fransche regeering admi raal Robert haar toestemming' heeft gegeven, die haar erkende ver tegenwoordiger is op de Antillen. DE OUDE, UIT 1655 DATEEREND NEDERL. HERVORMDE KERK IN D RIJP, het plaatsje, dat in vroege eeuwen een grooten bloeitijd beleefd door zijn visscherij, inzonderheid doo, 'zijn walvischvaart, wordt vanwege Monumentenzorg gerestaureerd. (Polygoon-Kuiper) Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 Me». (DNB). Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Ten N.O. van de stad Kertsj wer den de resten van de verslagen vij andelijke troepen op de Oostpunt van het schiereiland' in een zeer nauw gebied samengedrongen. Over de Straat van Kertsj vluchtende bolsjewistische strijdkrachten leden door luchtaanvallen zware verliezen. Op Ta'manskaja ontstonden groote branden en hevige ontploffingen. Duitsche jagers schoten hierbij in luchtgevechten zonder eigen verlie zen 28 vijandelijke vliegtuigen neer. In het gebied van Charkow mis lukten hieuwe aanvallen der bols jewisten onder zware bloedige ver liezen voor den vijand. Het aantal der tol dusver in deze gevechten vernietigde pantserwagens is tot 240 gestegen. In de overige sectoren van het O. front artillerie- en verkennings actie. In het gebied rond Moskou, als mede ten O. van het Ilmenmeer wer den belangrijke spoorwegverbindin gen van den tegenstander door de 'uchtmacht grondig vernield. Bij de gevechten in het O. ruimde en sectie van de tweede compagnie an het pioniersbataljon 132 bij een ikelen aanval 1800 tankmijnen op. In Lapland en aan het Moermansk ont hadden eigen aanvalsacties een slaagd verloop. Op het eiland Malta werden de iegveldeu overdag en des nachts bombardeer d. Lichte gevechtsvliegtuigen braeh- n bij een vlucht overdag naar de lidkust van Engeland, in de haven an Plymouth door bomvoltreffers n vrij groot oorlogsvaartuig tot inken en beschadigden bovendien een kanonneerboot en een vracht schip. (Familie-foto) De nieuwe burgemeester van Alkmaar, de?'he er B. A. van der Sluys, die Zater dagmiddag om half drie ten Stadhuize geïnstalleerd zal worden. ZON 18 Mei onder: 21.30 19 Mei op: 5.42 MAAN 18 Mei op: 8.16 onder: 23 Mei le Kwartier. Twee Britsche pantserbrigades in Noord-Afrika vernietigd. (D.N.B.) Het D.N.B. verneemt van militaire 'zijde: Bij de gevechten in Noord- Afrika zijn twee Britsche pantser brigades, die in Egypte gestation- neerd waren, voor de helft vernie tigd. De rest werd zoo zwaar bescha digd. dat zij dopr de Britten uit den strijd genomen moesten worden. Engelsch korvet in den grond geboord. (A.N.P.) - De Engelsche admiraliteit heeft Zondagavond mee gedeeld, dat het korvet Hollyhock in den grond is geboord. De strijd in Birma. TOKIO, 17 Mei. (Domei.) De Japansche troepen, die de res ten van de Britsche en Tsjoengki- neesche troepen achtervolgen, heb- zen, volgens berichten van het front in Birma, óp 15 Mei de strategisch belangrijke stad Katha, 200 km ten Noorden van Mandalay, bezet. Een vernietigende slag. De Britsche hoofdstrijdmacht in Birma is, naar het Japansche hoofdkwartier Zondagmiddag heeft bekend gemaakt op 13 Mei, in het Indiseh-Birmaansche grensgebied doér de Japansche troepen volko men uiteengedreven. Dien dag verloren de ongeveer 20.000 man sterke Britsche troepen rond 1.2C0 dooden. De Japanners maakten 421 kanonnen buit, 3.000 vracht auto's en andere voertuigen, als mede 113 tanks. De slag heeft zich afgespeeld bij Kalowa, ongeveer 250 km ten N.W. .van Mandalay. De resten der vijan delijke .strijdkrachten worden op het 'oogenblik- hardnekkig achter volgd. In de mededeeling Van het Japansche hoofdkwartier over den slag wordt erop gewezen, dat Ka lowa een belangrijke plaaifc op .den weg naar Voor-Indië is. In Noord-Brima zijn 1895 man vijandelijke troepen gevangen geno men en 5935 man gesneuveld. Bij de laatste, gevechten stonden de Japan sche strijdkrachten tegenover meer dan 32.000 man. Naar de Asahi Sjimboen meldt, is de Japansche overwinning behaald door een uitstekend geslaagde om trekkende beweging, waardoor den vereenigden Engelsch-Chineesche troepen de terugtocht naar Tsjit- tagong werd afgesneden. Zoo kon de linkervleugel der Japansche troe- KAART VAN PELT DE STAD KEÏRTSJ IN DUITSCHE HANDEN. De belangrijke havenplaats Kertsj in de Krim is thans door de Duitsche troepen ingenomen; op het kaartje is deze stad met omgeving aan de straat van Kertsj aangegeven. pen, die van Jenanjong naar het N. oprukte, de vluchtende Engel- schen tot den strijd dwingen en hen zóó .vernietigend verslaan, dat na de zuiveringsoperaties alle Britsche en Tsjoengkineesohe troepen uit Birma verdreven zullen zijn. De bergpas sen bij Kalowa zijn bedekt met doo den enoorlogsmateriaal. Japansche luchtaanval op Imphal. Naar de Jomioeri Sjimboen méldt, heeft de Japansche luchtmacht, zon der verliezen te lijden, een aanval gedaan op de Voor-Indische stad Imphal, waar uit Birma gevluchte Britsche strijdkrachten hevig ge bombardeerd werden. Verscheidene groepen vrachtauto's, welke soldaten en munitie vervoerden, werden door bommen vernietigd. f EXTRA BERICHT. ZEVENTIEN KOOPVAARDIJ SCHEPEN GETORPEDEERD. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 18 Mei (DNB). Het opperbevel van de weer macht.maakt bekend: Aande Oostkust van Noord- Amerika, in de Caraibische Zee en voor de monding van de Mississippi hebben Duitsche duikbooten weer zeventien vijandelijke koopvaardij schepen van tezamen 105.000 brt. tot zinken gebracht en twee andere schepen door torpedotreffers zwaar beschadigd. Thailand krijgt een andere hoofd stad. (D.N.B.) - Naar men ver neemt. heeft de regeering van Thai land besloten, den zetel der hoofd stad» Bangkok te. verplaatsen naar Seeraboeri. De verplaatsing van de hoofdstad moet in 1945 voltooid zijn. Bangkok zal het handelscentrum blijven. (Soeraboeri ligt 175 km ten N.O. van Bangkok en is een Boed- distische stad.) De oorlog ter zee. (D.N.B.) Inzake de torpedeering van een groot 'Amerikaansch koopvaardij schip in 'de nabijheid van de mon ding van de Mississippi deelt het ministerie van marine mede, dat deze aanval een van de dapperste is, die tot dusver door duikbooten aan de O. kust der Ver. Staten zijn on dernomen. Van het getorpedeerde schip zijn 27 leden der bemanning gered. Een rede tob den president. AMSTERDAM, 18 Mei. In het ge bouw van de Nederlandsche Artsen kamer (N.A.) op de Keizersgracht te Amsterdam .is Zaterdagmiddag de raad der Nederlandsche Artsenkamer officieel door den president der N.A. geïnstalleerd. In dezen raad der N.A. hebben, behalve de plaatsvervangend presi dent der Nederlandsche Artsenka mer, en de plaatsvervangend leider der Ned. Vereeniging van Zieken fondsartsen, ook uit hoofde van hun ambt, zitting de leiders van de Ge westelijke Bureaux der N. A. Als zoodanig zijn benoemd: J. Dozy, ze nuwarts te Haarlem, voor Noordhol land en Utrecht, L. M. ter Horst, arts voor hartziekten te Groningen» voor Groningen, Friesland en Drenthe, H. Couvret, huisarts te Arnhem, voor Gelderland en Overijsp], H. K. W. Wrede, arts voor tropische ziekten en geneeskundige bij den Raad van Arbeid te Leiden, Voor Zuidholland en Zeeland. Tot leden van den raad der N.A. zijn voor den tijd van vier jaren en volgende artsen benoemd: J. Barth, huisarts te Groningen en H. C. C. Wagner, huisarts te Aalsmeer, als specialisten: L. Hardenberg, zenuw arts te Amsterdam, H. J. Oltmanns, oogarts te Amsterdam en J. C. Diehl te Bussum. Als hoogleeraar heeft in dezen raad zitting prof. dr. jhr. G. A. Kreuzwendedich von dem Borne, hoogleeraar in de inwendige genees kunde te Groningen. Als ambtenaar-arts P. A. van Luyt, medisch adviseur bij de ar beidsinspectie te 's-Gravenhage. De ziekenhuisartsen zijn vertegenwoor digd door dr. K. Keyer, geneesheer- directeur van het Stad- en Acade misch Ziekenhuis te Utrecht en lei der van het medisch front. De di recteur van den gemeentelijken ge neeskundigen- en gezondheidsdienst te 's-Gravenhage, arts J. A. Putto, vertegenwoordigt de Nederlandsche geneeskundigen en gezondheids diensten. Dr. L. J. del Baere heeft als deskundige op het gebied der ras- en erfelijkheidsleer zitting in den raad. 'Als hygiènist is in den raad opgenomen dr. Peeters, leider der afdeeling volksgezondheid van den_ G.G.D. te Amsterdam, terwijl de longarts L. J. Boelen te Rotterdam als vertegenwoordiger van de be langen der T.B.C.-bestrijding zitting heeft. C2is vervolg pagina 2). Officieel wordt medegedeeld: De doodvonnissen, die de Duitsche Kriegsgerichte dezer dagen tegen een groep samen zweerders tegen de veiligheid van de bezettende macht heb ben moeten uitspreken en die intusschen voltrokken zijn, heb ben een taal gesproken die niet misverstaan kan worden. Het verloop van het proces leverde de ondubbelzinnige bewijzen op, dat de onverantwoordelijke op hitsende leuzen van de over zijde van het Kanaal in een be paalde minderheid van de be volking steeds nog gewillige werktuigen vinden, die in hun grenzenlooze verblinding niet terugschrikken voor kuiperijen, waardoor zij logischerwijze in conflict moeten komen met de bezettingsautoriteiten. Daar alle vermaningen en waarschuwingen blijkbaar niet geholpen hebben, heeft de be zettende macht zich thans ge dwongen gezien do noodzake lijke voorzorgsmaatregelen tegen een herhaling van soortgelijke complotten te nemen. 460 per sonen, die, vroeger in het open bare leven stonden en van. wie aan te nemen is, dat zij met de aanstichters van dtegen de bezettende macht gerichte kui perijen sympathiseeren, zijn als gijzelaars in arrest gesteld. Er gaat nauwelijks een dag voorbij, waarop niet in scheld- kannonades van den Londen- schen zender bedreigingen met den dood' aan het adres van Nederlanders en Duitschers in' de bezette Nederlandsche ge bieden worden gericht. Elemen- ten, die het zouden wagen zich in verblinde onbezonnenheid tot handlangers te maken van deze zelf op veiligen afstand levende volksvijandige elemen ten, moeten weten, dat zij niet alleen met hun igen leven, doch ook met 't'leven van deze^gijze- laars een roekeloos spel spelen, waarvan de afloop voor ieder een met eenig inzicht hief twij felachtig kan zijn. Wanneer het door de kuiperijen van de emi-» grantenclique te Londen tot ge welddadige handelingen tegen Nederlanders en Duitschers in ie bezette Nederlandsche ge- ieden zou komen en de rust en orde verstoord zouden worden, dan staan deze gijzelaars met hun leven hiervoor borg. Turkije Iaat zich niet bang maken. ANKARA, 16 Mei. (DNB). De Turk- sche minister van buitenlandsche za ken heeft op de laatste zitting van de Volkspartij uitvoerig mededeeling gedaan van zijn standpunt ten aan zien van de betrekkingen tusschen Turkije en de Sovjet-Unie. Saradjogloe deelde mede, dat de Sovjet ambassadeur onlangs gewe zen heeft op de hulp, die Sovjet Rus land tijdens de Kemalistische om wenteling aan Turkije heeft ver leend, zoodat de Unie thans aan spraak kan maken op de erkente lijkheid van Turkije. In plaats hier van constateerde men, dat de meer derheid van het Turksche volk zelfs de ineenstorting van de Sovjet-Unie vurig verlangt. Saradjogloe heeft daarna, opge merkt, dat het de politiek van Mos kou zelf is, die schuld draagt aan het slechter worden van de betrekkin gen. Turkije laat zich door verkapte dreigementen geenszins beïnvloe den. Tengevolge van het overloopen van sovjet-soldaten op Turksclu ge bied zijn in den laatsten tijd aan de TurkschSovjet-Russische grens env kele incidenten voorgevallen. Ook tegen het vliegen over .Turksch ge bied door sov.jet-vliegtuigen is van Turksche zijd< zeer nadrukkelijk ge protesteerd. Engelsche vlootplanmen. Voorts deelde Saradjogloe mede, dat van Engelsche zijde onlangs het propagandistische berioht is ver spreid. als zou een sterke Engelsche vloot Gibraltar hebben verlaten en koers zetten naar het O. deel van de Middellandsche Zee met de opdracht om in te grijpem indien Turkije met de spilmogendheden gemeene zaak zou maken tegen de Sovjet-Unie. Volgens Turksche inlichtingen is echter een dergelijke vloot in het ge heel niet in de Middellandsche Zee aangekomen en het wordt uiterst twijfelachtig beschouwd, dat bij den tegenwoordigen toestand eenige Britsche oorlogsschepen ongehinderd tot in het O. deel van deze zee kun nen komen. Tijdens de vergadering van de Volkspartij werd geconstateerd, dat dergelijke drejgementen geen uit werking op Turkije kunnen hebben. De betrekkingei) van Turkije met Duitschland noemde Saradjogloe in zijn verklaringen zeer vriendschap pelijk. Tabak op bonnen 26 en 27 versnaperingen op 26, 27 en 28. 's-GRAVENHAGE, 16 Mei. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat voorshands per periode van vier weken drie bonnen van de versnaperingenkaart tegelijk zullen worden aangewezen, waar van een ter verkrijging van choco ladewerk, een ter verkrijging van suikerwerk en een ter verkrijging van een dezer artikelen naar keuze. Ondér chocoladewerk vallen alle artikelen, waarin of waar aan chocolade verwerkt is. Ge durende het tijdvak Van 18 Mei tot en met 13 Juni as. zal de met „26" gemerkte bon der versna peringenkaart recht geven op het koopen van 100 gram choco ladewerk, de met „27" gemerkte bon op het koopen van 100 gram suikerwerk en de met „28" ge merkte bon op het koopen van hetzij 100 gram chocoladewerk, hetzij 100 gram suikerwerk. Voorts zal men naar keuze 100 gram chocoladewerk of 100 gram suikerwerk kunen betrekken tegen inlevering van met „een rantsoen versnaperingen" gemerkte bonnen. Van Maandag 18 Mei 1942 tot en met Zaterdag 23 Mei 1942 geeft elk der bonnen no. 26 en 27 van de tabakskaart recht op het koopen van hetzij 20 siga retten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gram tabak, terwijl in het zelfde tijdvak de bon no. 06 van de sigarettenkaart recht geeft op het koopen van 20 sigaretten, Cigarillos kunnen van sigaren wee- den onderscheiden, doordat rij een paarse banderolle hebben, terwijl sigaren van een groene banderolle voorzien zijn. Pakjes van 25 gram tabqk zijn "niet in den handel ver krijgbaar, zoodat degenen, die tabak wenschen te koopen, de bonnen 26 en 27 tezamen ter verkrijging van een pakje tabak a 50 gram dienen in te leveren. Aangezien Zaterdag 23 Mei a.s. opnieuw bonnen geldig zul len worden, kan men door de bon nen 26 en 27 tot 23'Mei te bewaren en deze met de volgende bonnen te oombineeren, ook een pakje tabak a 100 gram koopen. De eerstvolgen de bon van de sigarettenkaart zal voor hef tijdvak van Zaterdag 39 Mei tot en met Zaterdag 6 Juni a.s. worden, aangewezen. Wisselhonncn. Ten behoeve van degenen, die in hoteW café's of restaurants tabaks artikelen wenschen te koopen, zijn wisselbonnen a 1/5 rantsoen ont worpen. De wisselbonnen hebben poractisch alleen beteekenis voor den aankoop van sigaren of cigarillos. Op iederen bon voor 1/5 rantsoen zijn eeh sigaar of 2 cigarillos ver krijgbaar. Deze bonnen zijn, even als de wisselbonnen voor boter, vleesch enz. uitsluitend geldig iw hotels, café's restaurants e.d., zoodat men hierop geen tabaksartikelen bij een winkelier mag koopen. Voorts wordt er nogmaals met nadruk de aandacht op gevestigd, dat men geheel vrij is in de keuze van welken winkelier men zijn ta baksartikelen wenscht te betrekker», 'Het is in het geheel niet noodig, dat men dit doet bij den winkelier, bij wien men indertijd zijn T-bon beeft ingeleverd. Nadere bijzonderheden. Zooals men begrepen zal hebben, heeft een man recht op 2 rantsoenen per week, waarvoor dus telkens 2 bonnen worden aangewezen. Op alle kaarten staat aangegeven: geldig tot en met 5 September. Zij zullen echter slechts 8 weken geldig zijn. Daarna worden nieuwe kaarten in gebruik genomen, die dan inmid dels zijn uitgereikt. DISTRIBUTIE VERMICELLI. •s-GRAVENHAGE, 16 Mei. De Secre taris-Generaal van het Departement varx Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat men met ingang van 17 Mei a.s. bij het koopen van pakjes vermicellisoep den ter verkrijging van vermicelli aan gewezen bon dient af te geven. Per bon wordt een hoeveelheid, waarin 100 gram vermicelli is verwerkt, beschikbaar ge steld. In verband hiermede zal de ver micellisoep verpakt worden in zakjes, elk inhoudeqde ten hoogste vier pakjes, met dien verstande dat de inhoud van ieder zakje overeenkomt met 100 gram vermicelli. President der Dominicaansche republiek herkozen. (D.N.B.) - De president der Dominicaansche repu bliek Rafael Trujillo is zonder tegen- candidaat herkozen. Amerikaansche kruiser getorpe deerd. (A.F.I.P.) - Het agentschap Reuter bevestigt volgens inlichtingen uit Washington, dat in de N. IJszee een Amerikaansche kruiser werd getorpedeerd. Overlevenden van den kruiser werden door pen Amerikaan- schen torpedojager opgepikt,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1