DAGBLAD VOOR HET KOMENDE DUITSCHE OFFENSIEF. DE GAS'OORLOG Wat thans in het Oosten geschiedt, is nog maar een voorspel. Luchtaanval op -de Prinz Eugen. Een protest bij voorbaat. Sovjet-troepen gaan bij Kertsj vernietiging tegemoet. Vele Britsche vliegtuigen neergeschoten. Een rede van Mussolini. DISTRIBUTIE - NIEUWS 00K RIJ KUNT WELVAART EN ARBEIDSVREUGDE VINDEN DOOR WERK; IN DUITSCHLAND Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/2 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de üitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Costgr Zoon, #Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 115 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Dinsdag 19 Mei 1942 BERLIJN, 18 Mei. (D.N.B.) Naar het oordeel van militaire deskundigen in de Duitsche hoofdstad vallen alle tot nu toe aan het Oostelijk front uitgevoerde Duitsche aanvalsbe- wegingen binnen het kader van de met het voorjaar begonnen strategi sche terreinzuivering. Het betreft hier dus operaties, die ten doel heb ben posities in te nemen, vanwaar uit de groote stormloop van. dit jaar m^t groote uitwerking kan begin- jïén. Ook de groote aanval op Kertsj met zijn doorslaand succes behoort ongetwijfeld tot de voorbereidende acties. Op welk punt van het O. front het beginsignaal voor het groote offensief dit jaar gegeven zal worden, daarover kan men slechts gissingen maken. In militaire krin- fen beschouwt men hat als zeker, at dit punt daar gelegen zal. zijn, waar men het na de tot nu toe op gedane ervaringen in den oorlog in het Oosten niet kan vermoeden. In dit verband toont men zich in kringen van den Groot-Duitschen generalen staf .zeer tevreden over de reactie der bolsjewisten in hét gebied van Charkof, waar de op- marsch de Duitsche leiding tenge volge van grondige verkenning uit de lucht niet verborgen was geble ven. Vijandelijke operaties in dit ge bied waren derhalve tijdig genoeg in- de Duitsche berekeningen opge nomen. -In hoeverre dit dooT de bolsjewistische leiding beraamde groote offensief als Sovjet-Rus- sischen tegenzet tegen de Duitsch- Roemeensche operaties op het schiereiland Kertsj kan worden be schouwd, is een open vraag. Volgens uitlatingen van toonaangevende mili tairen schijnt het zoo te zijn, dat dit bolsjewistische offensief tezamen met een offensieven aanval vanuit hét schiereiland Kertsj beginnen zou, doch dat het Duitsche initiatief den bolsjewisten ook hier het oogen- blik van handelen voorschreef en hun plan bedierf. De opzet van het bolsjewistische offensief toont naar militaire deskundigen verklaren geen enkele originaliteit. Met' een voudig copieeren van de uit den zomer en den herfst bekende Duit sche plannen is hei niet gedaan, evenmin met massa's mensehén en materiaal. Men kan reeds thans zeg gen, dat de bolsjewisten, juist in het Donetzgebied, waar de Duitsche lei ding toch van begin af aan met zeer sterke offensieve inspanningen van de bolsjewisten om dit sterk ge- industrialiseerde gebied te herwin nen hebben .moeten rekening hou den, fouten Van zeer groote militaire draagwijdte hebben gemaakt. De bolsjewisten hébben zich weer eens leelijk verrekend. Hun massale stoot is niet alleen tot staan gebracht en wel met enorme verliezen aan hun kant, doch de aanvaller is ook BERLIJN, 18 Mei (DNB). Naar het opperbevel der weermacht met betrekking tot vruchtelooze aanvals- poging op den kruiser Prinz Eugen meedeelt, vlogen de Britten in ver scheidene golven met ongeveer 40 tot 50 vliegtuigen uit W.-richting ko mend op het gebied van Stavanger aan. Nog boven zee werd de Brit sche formatie door Duitsche jagers tot den strijd genoopt. In den uiterst verbitterden luchtslag schoten de Duitsche jagers 18 Britsche vliegtui gen neer. De weinige Britsche vliegtuigen, die erin geslaagd waren, de Duit sche jachtversperring te doorbreken, kwamen terecht in het geconcen treerde vuur van de Duitsche lucht doel- en marine-artillerie. Met kor te tusschenpoozen viel dê eene Brit sche bommenwerper na den anderen aan het goed gerichte Duitsche af- weervuur ten offer, zoodat binnen korten tijd het luchtdoelgeschut 4 en de marine 7 Engelsche vliegtui gen vernietigden. In nauwelijks 'een uur tijds werd zoodoende meer dan de helft van de Britsche bommen werpers neergeschoten. Na een verlies van 29 vliegtuigen te hebben geleden, waren de Brit ten genoodzaakt, terug te keeren. hier weder aangevallene geworden. Opmerkelijke successen hebben de Duitsche formaties reeds behaald. De eerste pantserslag van dit jaar is met een zware nederlaag der bolsjewisten geëindigd. Het resultaat van dezen slag wordt in kringen der Duitsche generaliteit beschouwd als een bewijs voor de kwaliteit van hei nieuwste Duitsche pantserafweer wapen en van de nieuwe vliegtuig typen, waaraan geen pantsers van den 'vijand meer weerstand kunnen bieden. De operatieve gevolgen van deze nederlaag der bolsjewisten begin nen zich te openbaren. Hierover wordt echter voorloopig om begrij pelijke redenen nog het stilzwijgen bewaard. Slechts dit verneemt men, dat ook de gevechten in dit gebied nog niet het aanvangssignaal voor het groote offensief der Europeesche legers beteekenen. Zij vormen ech ter een stelselmatig verkregen op heldering inzake de, bedoelingen en methoden .van den tegenstander op een tijdstip, waarop aan den kant van de opperste Duitsche leiding alles nog op vc.orbereiding geba seerd is. Gevecht tusschen pantserwagens BERLIJN, 18 Mei (D.N.B.) Bij het voortduren dei geslaagde Duitsche tegenaanvallen in het gebied van Charkow is* het tot een gevecht tus-* schen pantserwagens gekomen, waarbij 56 Sovjetwagens werden kapotgeschoten. Sedert 12 -Mei zijn hier 324 Sovjetpantserwagens ver nietigd. Boven de verschillende sec toren aan hqt O. front zijn gisteren hevige luchtgevechten geleverd vol gens de tot dusverre ontvangen be richten hebben Duitsche jagers 50 Sovjetvliegtuigen neergeschoten en 10 op den grond vernield. Naar het opperbevel van de weer macht nog meedeelt, hebben de Duitsche troepen in het Donetzge bied Zaterdag alle Sovjetaanvallen doen mis^kken. Uit de succesvolle afweergevechten gingen de Duitsche troepen in het Donetzgebied tol krachtige tegenaanvallen over, waarbij de bolsjewieken werden te ruggeslagen. Bij een van deze ge slaagde tegenaanvallen werd de Duitsche bezetting van een steun punt, dat 3.K> dag lang door de bols jewieken was omsingeld, ontzet, en de bolsjewieken nog verder terug geslagen. BIJ AANKOMST IN DEN DIERENTUIN TE DEN HAAG WERD EEN EERE- YVACHT GEÏNSPECTEERD. Rechts Reichsführer Himmler, links Rijkscom missaris Dr. Seyss Inquart, in het midden Ir. Mussert. (Stapf-Mol) (Van onzen Haagsehen correspondent.) Het onderwerp: gasooiTög is van dusdanige ernstige beteekenis, dat wij in een afzonderlijke beschou wing nog erop terug willen komen, mede naar aanleiding vail een uit eenzetting, ons van bevoegde Duit sche zijde gegeven. Terstond na het uitbreken van den oorlog in 1939 nam Engeland reeds z'n toevlucht tot in strijd met het volkenrecht zijnde maatregelen. Wij denken hierbij aan de blokkade, die zich al spoedig ook uitbreidde tot niet-oorlogvoerende en ook tot neu trale landen. Van Duitsche zijde heeft men toen getracht, de geheeïe beschaafde wereld tot een protest hiertegen in het geweer te roepen. Met name de neutralen lieten echter in dit opzicht verstek gaan. Men re deneerde: „laat ze het met elkaar maar uitvechten; wat gaat het ons Jbn, of Engeland of eeq ander tegen het volkenrecht handelt; wij blijven „neutraal" en zullen als zoodanig den danS wel weten te ontspringen" Dit liep evenwel op een misrekening uit, want men werd ook, als neutrale zelf het slachtoffer der Britsche blokkade en het berouw over de eerst-aangenomen houding kwam te iaat. Want men weet nooit, wat een krachtig, gemeenschappelijk protest der geheele beschaafde cultuurwe reld had kunnen uitrichten Duitsch le-erbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Mei (DNB). Het opper bevel der weermacht deelt mede: „Op het schiereiland Kertsj gaan de resten van den verslagen vijand in weerwil van het wanhopige ver zet haar vernietiging tegemoet. In het gebied van Charkow leidden on ze tegenaanvallen tot. een paptser1- slag, waafbij 56 vijandelijke pant-, serwagens werden kapotgeschoten. Vierenvijftig andere Sovjet-pant serwagens werden door luchtaanval len buiten gevecht gesteld. In den sector van het Ilmenmeer hebben afdeelingen gevechtsvlie gers vernietigende slagen toege bracht aan troepenverblijfplaatsen en ravitailleeringscolonnes van den vijand. In Lapland is bij aanvallen opnieuw terrein gewonnen. In het achterwaartsche gebied hebben Hongaarsche troepen ln gevechten, die verscheidene dagen duurden, een uit bolsjewistische benden be staande vijandelijke troep vernie tigd. Bij Moermansk heeft de lucht macht bom treffers geplaatst op vijf groote transportschepen. Boven Malta zijn vijf Britsche vliegtuigen neergeschoten. Zooals reqds in een extra bericht is medegedeeld,hebnen Duitsche duikbooten aan de O.-kust van N. Amerika, in de Caraibische zee en voor den mond van de Mississsijipi 17 vijandelijke koopvaardijschepen, met een gezamenlijken inhoud van 105.000 ton, tot zinken gebracht. Twee andere schepen werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. TIJDENS HET DEFILé OP DE PLAATS TE DEN HAAG LANDSCHE S.S. Op het podium van links naar rechts: Seyss Ioqqart, Reicijsführej: Himmler en Ir. Mussert, VAN DE NEDER- Rijkscommissaris Dr. (Stapf-Mol) Aan de Engelsche Z.-kust hebben lichte gevechtsvliegtuigen met goed gevolg het havengebied van Folke stone en Hastings gebombardeerd. Voor de Nederlandsche kust hebben miinvegers en patrouillevaartuigen^ in een gevecht met Britsche motor- torpedobooten een vijandelijke boot door artillerietreffers beschadigd. Aan de Kanaalkust hebben Duitsche jagers vijftien Britsche vliegtuigen neergeschoten, zonder zelf verliezen te lijden. In het N. der Noordzee hebben sterke afdeelingen Britsche vliegtui gen den kruiser „Prinz Eugen" vruchteloos aangevallen. Met zeer zware verliezen werden zij terugge slagen. De kruiser en de begeleiden de vaartuigen schoten zeven jagers en luchtdoelgeschut 22 der aanval lende bommenwerpers neer, zoodat de vijand bij deze aanvalspoging meer dan de helft van zijn forma ties verloor. i Drie Britsche tbommenwerpers werden boven de Duitsche bocht, vijf boven bet W. der Oostzee neer geschoten. De Britsche luchtmacht verloor dus gisteren en in den afge- loopen nacht bij haar aanvalspo- gingen op Duitsche vlootstrijdkrach- ten, op het bezette gebied en op de Duitsche kust in totaal 52 vliegtui gen. Bij deze- gevechten gingen slechts drie Duitsche jachttoestellen verloren, welker bemannengen kon den gered worden. Bij de successen van Duitsche duikbooten voor de Amerikaansche kust heeft de boot onder bevel van korvetkapitein Schacht'zich bijzon der onderscheiden. De opperwacht meester van een afdeeling stormge- schut, Müller, heeft op 17 Mei elf vijandelijke pantserwagens kapotge schoten. Italiaansch legerbericht. ROME, 18 Mei (Stefani). Het 716de weermachtsbericht van het Italiaanche hoofdkwartier luidt: De gewone bedrijvigheid van pa trouilles en artillerie in Cyrenaica. Bij jachtóperaties boven Malta héb ben afdeelingen vliegtuigen der spil- mogendheden vier Spitfires en een Curtiss neergeschoten. Een zesde toestel werd op den beganen grond met machinegeweervuur bestookt en in brand geschoten. Een onzer vlieg tuigen is niet teruggekeerd. Het ware socialisme is de. leer dei- meest harde plichtsvervulling. (Hitler,). Duitschland ging toen vanzelf sprekend tot tegenmaatregelen over: eerst de beperkte, later de on beperkte duikbootenoorlog. Toen kwam de tweede fase in de Britsche oorlogsvoering, in den vorm van planmatige luchtaanvallen tegen de burgerbevolkingen der Europee sche landen. Ook in dit sladfum kwam een juister begrip voor de eigen plicht der neutralen eerst toen de gevolgen dezer onscrupuleuze oorlogsvoering aan eigen lijf werden ervaren. Ten aanzien van ons land denke men o.a. aan Rotterdam, Haarlem, den Helder, Vlissingen en Maastricht. De Führer van het reeds toen overwinnende Duitschland waar schuwde ernstig en met klem tegen de onvermijdelijke gevolgen. Vier maanden» heeft hij sindsdien nog gefi wacht, alvorens tot represailles over te gaan. Maai- toen was het ook raak! De neutralen hadden nog weinig geleerd. De neutralen bleken veelszins nog weinig geleerd te hebben en dach ten: „Laten Engeland en Duitsch land elkaar maar met bommen be stoken, wat gaat ons dat aan!" In de neutrale pers werden hoogstens aca demische beschouwingen aangetrof fen, doch geen vlarhmend protest. Een begin hiervan kwam eerst, toen ook de eigen steden' en de eigen be volking het slachtoffer werden. Zoo geeft" deze oorlog een toene mende verruwing der methoden te zien, waarop jhr. dr. de Geer in zijn recente brochure terecht een schel licht heeft doen vallen, toen hij o.a. Constateerde, dat het „homo homini lupus est" (de mensch (s een wolf voor zijn naaste) op lugubere wijze hoogtij viert. En thans is het zoover gekomen, dat de Britsche premier begonnen is, te coquetteeren met het vreeselijkste, wat zich in dit opzicht denken laat: den gasoorlog. Tot nog toe was dit onderwerp in dezen oor log een gesloten boek gebleven en ieder weldenkend mensch hoe ook overigens gericht hoopte vurig, dat het een gesloten boek zou blij ven. Maar midden in het geraas van dezen geweldigen wereldstrijd is nu ook dit laatste vreeselijke woord ge vallen: gasoorlog'. En ook hiervan evenals de blokkade en bombarde menten zullen vrouwen en kin deren mede het slachtoffer zijn. wanneer hij werkelijkheid mocht worden. Het begin van een propaganda? Het lijkt er véél op, alsof de uitla ting van Churchill die toch ook wel weët, dat men het noodlot niet tarten moet niet op zichzelf staat, doch het begin is van een propagan da, die even cynisch'als systematisch werd voorbereid. Want de Engelsche pers verkeert ai min tof meer in een gas-psychose, terwijl .een Amerikaansche senator leeds verklaarde, blij te zijn, dat Churchill de gaskwestie heeft aan geroerd. Reuter wijst er in zijn ra dio-uitzendingen triomfantelijk op, ;,dat Groot-Britannië thans reeds het beroemde Amerikaansche gas Levi- site bezit, dat het krachtigste gas-ter wereld is". Bepaald huiveringwek kend is hetgeen de Amerikaansche kolonel Alden Waitt reeds op 27 April in het Amerikaansche tijd schrift „New-Yorlc Republique", in een artikel, waarin hij de vraag naar het gebruik van gifgas in dezen oor log met „ja" beantwoordt, openlijk schreef: „Het gebruik van gas is voor de Ver. Staten een ideale zaak en het is principieel verkeerd, geen voordeel te trekken uit het gebruik van gas. Het is belachelijk, te geloo- ven, dat gas niet gebruikt zal wor den, omdat de Duitsehers het tot dusver niet gebruikt hebben; het ge bruik van gas is reeds bij voorbaat een beklonken zaak". De man op den achtergrond. Deze ongehoorde openhartigheid onthult wel duidelijk, wie ook in dit opzicht de „man op den achter grond" is: Roosevelt, in wiens han den Churchill tenslotte slechts een noodgedwongen willig werktuig is. Tenslotte openbaart de Britsche „Daily Express" de andere hoofd schuldige, die zijn duivelseh' spel achter de schermen speelt, wanneer ROME, 18 Mei (Stefani). Het na tionale directorium van de fascisti sche partij is vandaag onder voorzit terschap van den Duce in het Palaz zo Venezia bijeengekomen. Mussoli ni legde daarbij verklaringen af, waarin hij zijn vreugde uitsprak over het welslagen van de tweede qorlogsleentng en van de wolinza meling voor het leger. Tenslotte, zeide hij, kon ik tijdens mijn reis door Sardinië na een afwe zigheid van 7 jaar constateeren, dat in dit gebied reeds veel voortgang is gemaakt, maar dat er nog veel te doen overblijft, hetgeen tijdens en na den oorlog gedaan moet worden. Zoowel in de steden als in de dor en kon ik in politiek opzicht bij in- dividueele en collectieve uitingen eens te meer een hoog zedelijk peil constateeren bij een volk, trotsch op zijn strijders, voorts volstrekt geloof in de overwinning en algeheele aan hankelijkheid aan de instellingen van het fascisme. DRIE BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DENEMARKEN NEER GESCHOTEN. KOPENHAGEN, 18 Mei. (D.N.B.) In den afgeloopen nacht hébben En gelsche vliegtuigen boven een groot deel van Denemarken gevlogen. Naar het agentschap Ritzau ver neemt, zijn drie der Engelsche vlieg tuigen neergeschoten, een in de na bijheid van Middelfart op Funen, een in Noordsleeswijk en een in het Westen van Jutland. Verscheidene Engelsche vliegers werden gedood of gewond. Onder de Deensche on dérdanen vielen geen slachtoffers. DE VER. STATEN EN PANAMA. LISSABON, 18 Mei (A.N.P.) Vol gens den Engelschen nieuwsdienst hebben de Ver. Staten en Panama Maandag een overeenkomst onder teekend, waarbij aan de Amerikaan sche strijdkrachten wordt toegestaan zich van talrijke defensiezónes in Panama te bedienen. Het departement van buitenland- sche zaken te Washington heeft vol gens dit bericht hieromtrent ver klaard, dat deze overeenkomst een belangrijke bijdrage vormt tot de veiligheid van het Panamakanaal en tot de verdediging van het westelijk halfrond. het blad schrijft: „Aan den anderen kant hebben de Russen vreeselijk moordende gassen gemaakt, die in den vorm van gasbommen en als vloeibaar gas ter beschikking staan. Stalin heeft reeds de laatste maan den een aantal geleerden voor hun onderzoekingswerk op het gebied van de oorlogsgassen onderschei den". In de Turksche hoofdstad An kara, waar Churchill's uitlating naar vandaar wordt bericht groot opzien heeft gewekt, herinnert men zich in dit verband thans ook een opmerking van glen Amerikaanschen gezant Steinhardt, kort na zijn ambtsaanvaarding gemaakt, waarin hij zei, dat „het Sovjetleger offen sief en defensief op den gasoorlog (is) voorberejd". En ook de Paus heeft in zijn radiorede gewaar schuwd „in het aangezicht van nog verschrikkelijker dingen, die drei gen". Typeerend is tenslotte nog, dat in de Engelsche pers met zooveel na druk wordt betoogd, dat de Duit sche b u r g e rbevolking slecht uit gerust zou zijn tegen een gasoorlog, daar slechts 1/3 gedeelte een gas masker zou bezitten. Van Duitsche zijde merkt men te genover dit alles op, dat hieruit slechts blijkt, hoe men naar voor wendsels zoekt en hoe men bij voor baat stemming tracht te maken. Dit laatste deed ook Churchill, toen hij onlangs in het openbaar te Lon den verscheen bij een parade van Britsche burgerwachten, met het gasmasker bij zich. Wij, Nederlanders, kunnen er na tuurlijk weinig aan doen, om deze hel op aarde tegen te houden. Niet temin is het onze taak, bij voorbaat een krachtig protest te laten hooren tegen elkeen, die zou" willen over gaan tot den gasoorlog. Daarmee mag niet gewacht worden tot ook wijzelf de afschuwelijke werkelijk heid zouden hebben ervaren. Dit is allereerst een *menschelijke plicht. Maar het is ook een Nederlandsch belang, want in dezen totalen oorlog worden de bezette gebieden even zeer door gifgas bedreigd als de lan den der oorlogvoerende mogendhe den. In den gasoorlog is de wind richting een hoogst belangrijke fac tor; en deze kan op elk moment dus ook tijdens een gasaanval veranderen. Dit beteekent, dat ons land bij een Engelschen gasaanval op West-Duitschland altijd gevaar loopt. Hetzelfde geldt, bij een plot seling veranderenden wind, ten aan zien van een Duitschen tegenaanval op Engelsche kuststeden. Bij dit al les nog afgezien van een directen aanval op ons land. Wij pleiten dus rfiet voor een Duitsch belang, wan neer wij reeds nu met klem onze stem verheffen tegen dit hoogst-ge- vaarlijke en hoogst-onverantwoorde- lijke gecoquetteer met den gasoor log, waartoe onze overburen zich op een onzalig moment hebben laten verleiden. Het is een spelen met vuur. De hemel beware onze reeds met zooveel leed doorploegde we reld ervoor, dat ooit een vonk dit Ische kruitvat zou doen ontbran den,,,..., VERDUISTER GOED ZON MAAN 19 Mei onder: 21.32 20 Mei op: 19( Mei op: onder: 5.40 9.04 0.10 23 Mei Eerste Kwartier. EXTRA RANTSOENEN ZEEP. De Leider van den Distributie- dienst Kring Alkmaar, maakt be kend dat vanaf heden t/m '29 Mei a.s. formulieren MD 80 ter verkrijging van extra zeep wegens „vuilen ar beid" en van extra zeep voor mel kers kunnen worden afgehaald bij den Distributiedienst, Breedstr. 40. Deze formulieren moeten uiterlijk 6 Juhi 1942 "weer bij den Distributie- dienst zijn ingeleverd. INLEVERING VAN DE BONNEN VAN DE TABAKS- EN CIGARETTENKAART. De Leider van den Distributie- dienst, Kring Alkmaar, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de twee eerst aangewezen bonnen van de tabakskaart in de week van 18 t/m 22 Mei uitsluitend door de vol gende detaillisten mogen worden in geleverd: 1. Detaillisten, die het minimum van 20, T. bonnen van de DA. kaart niet hebben bereikt. 2. Detaillisten, die een voorschot hebben gehad op basis van de ingeleverde T. bonnen van de textielkaarten. l INLEVERING BONNEN 283 en 291 „ALGEMEEN". De Leider van den Distributie- dienst Alkmaar brengt ter kennis van de detaillisten, dat bij de inleve ring in de week van 17 tot en met 22 Mei a.s. met het volgende reke ning dient te worden gehouden: le. De bonnen 283 „Algemeen" moeten worden ingeleverd tezamen met het restant van bon 264 „Alge meen" met één ontvangstbewijs MD 201. Hiervoor ontvangt de detaillist voor de helft toewijzigingen voor havermout en voor de helft toewij zigingen voor peulvruchten. 2e. De inlevering van de bonnen 291 „Algemeen" en restant 271 „Alge meen" moet geheel afzonderlijk van de bonnen 283 en restant 264 ge schieden. Derhalve op aparte opplak- vellen en met een afzonderlijk ont vangstbewijs MD 201. Voor deze bonnen ^zullen toewij zingen voor peulvruchten worden uitgereikt. De Leider voornoemd, H. BAKKER. HOÖGE'LOONEN GOEDE KAMERAADSCHAP GUNSTIG.E ARBEIDSVOORWAARDEN VRAAGT INLICHTINGEN BIJ DE GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAU* De otiebediïjven bij Balikpa- pan hersteld. (Domei.) - De Hochi meldt uit Balikpapan, dat de groote olie bedrijven van de Bataaf sche Pe troleum Maatschappij in Borneo, die bijna geheel vernield werden door de terugtrekkende Nederlandsche troepen, voor het oprukken van de Japansche troepen midden Januari, weer hersteld zijn voorzoover het de raffinaderijen betreft. Gemeld wordt, dat de olieraffinaderijen spoedig weer in bedrijf zullen wor den gesteld. Gemeld wordt, dat de bedrijven door de Japansche troepen in een treurigen toestand werden aangetroffen tegen het einde var» Januari, aangezien alle tanks waren opgeblazen en alle bedrijfsgebouwen doorzeefd waren met groote gaten van de granaten. Bovendien werden de groote machinerieën en de pijp leidingen in een verwaarloosden toestand aangetroffen. De „presidentsverkiezing in Co lumbia. (D.N.B.) - Naar uit Bogota gemeld wordt, is thans de volledige uitslag van de op 3 Mei gehouden presidentsverkiezing im Columbia bekend. De liberale eandidaat oud president Lopez, heef 672.000 stem men verworven, Carlos Arango, op wien liberale en conservatieve stem men werden uitgebracht, 475.0(10.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1