DAGBLAD VOOR DE OORLOG IN OOST-AZIE. Een ernstige vermaning. De zeestraat van Kertsj over de geheele breedte bereikt. EXTRA BERICHT. De vernietiging van vijandelijke resten op Kertsj bijna voltooid. Succesvolle> Ifaliaansche luchtgevechten. rei ij OOK GIJ KUNT WELVAART EN ARBEIDSVREUGDE VINDEN DOOR WERK IN DUITSCHLAND De strijd in het Oosten. Het Lagerhuis over de ontwikkeling van den oorlog. Officieren en gijzelaars. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bi) vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redacti^ 3330. NOORD-HOLLAND Prifs der gewone advertentiën: OIO per m.M., minimum 14 m.M. f 1.4(1 elke 31/2 m.M. meer 0.35. 'farieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek* en HandelsdrukkerQ v/h. Herms. Coster Zoon, Voor dam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 116 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Woensdag 20 Mei 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 19 Mei. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend; Op de Krim hebben Duitsche en Roemeensche troepen onder het opperbe+el van kol.-generaal von Manstein bij de achtervol ging van den verslagen vijand de Zeestraat van Kertsj over de ge heele breedte bereikt. De laatste, krachtig versterkte bruggehoof- den aan weerskanten van de stad Kertsj werden vandaag na 'ver bitterden tegenstand bestormd. De aanvals- en achtervolgings slag, die hierbij een einde heelt gevonden, heeft geleid tot ver nietiging van drie Sovjetlegers vah 17 divisies infanterie, drie brigades infanterie, twee divisies cavalerie en vier brigades tanks. Afgezien van zijn zware, bloe dige verliezen liet de tegenstan der bovendien 149.256 gevange nen, 1133 stukken geschut, 372 granaatwerpers, 258 tanks, 3814 auto's, vele duizenden paarden en onafzienbare hoeveelheden lichte wapenen en ander oorlogstuig in onze handen achter. Slechts armzalige resten van den vijand konden de kust aan de overzijde van de zeestraat berei ken. Aan dit geweldig succes heb ben sterke formaties van de luchtmacht onder aanvoering van de kolonel-generaals Loehr en Freiherr von Richthofen een zeer groot aandeel. In onvermoeiden strijd hebben zij de gevechten van de troepen op den 'oeganen grond gestebnd, den vijarfd op de vlucht afbreuk gedaan en de vijandelijke luchtmacht bestre den. In luchtgevechten verloor de tegenstander 323 vliegtuigen. In de wateren rondom het schiereiland werden 16 schepen van 13.600 ion in totaal, een mijnenveger en 21 kleine kust-, vaartuigen in den grond geboord. Tien andere middelmatige sche pen werden door bomtreffers zwaar beschadigd. De vijand, die over de Straat van Kertsj trok, leed hierdoor opnieuw zware verliezen. Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Mei. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: De vernietiging van de laatste resten van den vijand op het schier eiland Kertsj is bijna voltooid. In het gebied van Charkow wer den nieuwe massale aanvallen van den vijand afgeslagen. Hierbij wer den gisteren "weder 80 vijandelijke pantserwagens stuk geschoten. Ver der werden nog 31 pantserwagens en meer dan 550 voertuigen van allerlei slag door de luchtmacht bui ten gevecht gesteld. Daarmede is bet aantal door den vijand verloren pantserwagens sedert het begin van- deze gevechten tot 447 gestegen. In den centralen en den N. sector van het O. front hadden eigen plaat selijke, aanvallen succes. In het ach ter het front gelegen gebied in den centralen sector werd een sterke bolsjewistische bende vernietigd. In Lapland maakten de Duitsche troepen in verbitterde boschgevech ten goede vorderingen. Vijandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen. In de wateren van het schiereiland Kola werd een groot vrachtschip door bomvoltreffers zoo zwaar be schadigd, dat aangenomen kam wor den dat het verloren is gegaan. 4 ItaUaansch legerbericht. ROME, 19 Mei. (Stefani.) In zijn legerbericht no. 717 maakt het Ita- liaamsche opperbevel het volgende bekend; In Cyrenaica werden eenige groo- te vijandelijke verkennimgsafdeelin- gen door vooruitgeschoven gepant serde formaties verdreven., Andere vijandelijke verkenners werden op de lucht gedreven door het vuur van onze artillerie. Ten Z.O. van Mechili werd een vijandelijk detachement onder bevel van een officier gevangen genomen. Ons luchtdoelgeschut haalde twee Engelsche vliegtuigen omlaag. Vijan delijke voertuigen werden doeltref fend door onze verkenningsvlieg tuigen beschoten in het woestijnge bied. Tijdens luchtgevechten, die zich afspeelden boven Malta, vernietig den Duitsche jagers vier Spitfires. Een ander vijandelijk toestel van het type Bristol, waarmede een ma chine van de Italiaansche marine een verwoed gevecht leverde, viel ten Oosten vam het eiland in zee. Van onze vliegtuigen is er een ver loren gegaan. Luchtaanvallen op Moermansk richtten aanzienlijke verwoestingen in het havengebied aan. De bolsjewisten verloren in lucht gevechten 45 vliegtuigen, waaronder 13 Hurricanes. In Noord-Afrika vielen Duitsche gevechtsvliegtuigen tenten- en ba rakkenkampen der Britten in het gebied rond Tobroek, alsmede den woestijnspoorweg bij Capuzza met succes aan. Boven Malta schoten Duitsche en Italiaansche jgers in luchtgevechten 5 Britsche vliegtuigen neer. Aan de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen overdag voor den oorlog belang rijke doelen der havensteden Brigh ton en Deal doeltreffend met bom men bestookt. Hierbij werdén tref fers in spoorweg- en fabrieksinstal- laties waargenomen. DE ONDERGANG VAN DE EMPRESS OF ASIA. STOCKHOLM, 19 Mei (A.N.P.) Veertien Canadeezen, die in een ha ven aan de Oostkust waren geland, hebben volgens den Engelschen nieuwsdienst meegedeeld, hoe, het reusachtige schip Empress of Asia (.16.900 t.) met troepen voor Singa pore, waarop ook zij zich bevonden, op het strand werd gezet en vervol gens uitbrandde. De meesten van de 2500 man troe pen van shet Empire en de beman ning van 100 koppen zijn volgens deze mededeelingen met het schip omgekomen. Japansche duikbom menwerpers hadden het schip een zes mijl van Singapore gesignaleerd en met bommen bestookt. Daardoor ontstonden branden en weldra stond het schip in vlammen. Ook de red dingbooten verbrandden. De leden der bemanning -verklaar den, dat zij hun leven dankten aan de Australische sloep Yarza, die naast het brandende schip kwam liggen en de soldaten overnam. Alle pogingen om de Empress of Asia (e redden bleken hopeloos. Het schip dreef door een mijnenveld en lien aan den grond. Weldra was door het vuur van het eens zoo mooie luxe schip slechts het verbogen stalen skelet over. Noodlottige vergissing van Australische vliegers. (A.F.I.P.) Het blad „Asahi Sjimboen" meldt, dat volgens berichten uit Sjanghai, Australische vliegtuigen bij vergis sing een Amerikaanschen destroyer aanvielen yoor de Australische kust. Het schip gaf tevergeefs signalen. De boot werd door bommen ge troffen en zonk, nog voor zij Port Darwin kon bereiken. IN DEN WIERINGERMEERPOLDER IS MEN BEZIG MET HET POOTEN VAN WINTERAARDAPPELEN. Op deze foto -.iet men de grootste aardappelpoot- machine van ons land aan het werk. (Polygoon-Kuiper) Japan concentreert zijn aan dacht op Voor-Indië. TOKIO, 19 Mei (D.N.B.) Zoolang Voor-Indië onder Britsche heer schappij blijft, is het volkomen lo gisch, dat de Japansche aanvals- kracht zich in hoofdzaak tegen Indië richt, aldus verklaart de Tokio Asa hi Sjimboen in een hoofdartikel. Het uur van Voor-Indië is thans gekomen en het moet kiezen. Na de geslaagde operaties van Japan op den IndischeU oceaan en na de ze gevierende beëindiging van den veldtocht in Birma zijn ook alle uiterlijke voorwaarden voor een de finitieve Uitschakeling van den En gelschen invloed geschapen. Japansche luchtaanvallen. De Japansche luchtmacht heeft gister zware luchtaanvallen onder nomen op Kweilin en Lioetsjau, strategisch belangrijke steden in het Z.O. van de provincie Kwangsi en op, het centrum van de provincie Kwangsi, waarbij de startbanen, hangars en andere militaire installa ties met bommen en mitrailleur- vuur werden bestookt. Tsjoengking roept om hulp. Wij hebben iedere mogelijke on dersteuning noodig, vooral van vliegtuigen en deze moeten zeer snel gestuurd worden, aldus de woord voerder van de Tsjoengkineesche re geering in een vandaag afgelegde verklaring, meldt de Londensché be richtendienst. Voorts was de woordvoerder van meening, dat aanzienlijke Japansche versterkingen Birma binnenstroom den en dat de Japanners aan de grens tusschen Indo-China en Joen- nan troepen concentreerden. Hij zei- de voorts, dat deze troepenbewegin gen een aanduiding vormden, dat de eerstvolgende graote Japansche of fensieven tegen Tsjoengking gericht zouden zijn. s ftii HÜ0GE LOO'NEN GOEDE KAMË'RAADSCHAP - GtlNSTfGE ARBEIDSVOOR WAAROEN VRAAGT INLICHTINGEN BIJ DE GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAUX terughoudendheid O De strijd rondom Charkof. BERLIJN, 19 Mei (D.N.B.) De Duitsche tegenoperaties, die in het gebied rondom Charkof zijn begon nen, zijn zoover gevorderd, dat men reeds thans van een totale misluk king van het offensief van Timo- sjenko kan spreken. Welingelichte militairen zijn op grond van dë laat ste berichten van het front van oor-;, deel, dat de Sovjet-Russen ondanks alles wat zij in den strijd hebben geworpen, niet alleen niet hun eer ste operatiedoel Charkof hebben be reikt, doch dat hun stootleger door de Duitsche en verbonden troepen reeds thans «fels uitgeschakeld kan worden beschouwd. Het bolsjewisti sche stootleger wordt op het oogen- blik reeds in de pan gehaat. Dit feit schijnt ook den vijand niet verbgr- gen te zijn gebleven, daar de jongste Sovjet-Russische berichten van het front vergeleken met de o.verwih- ningsberichten van de laatste dagen een opvallende verraden. Commentaar van de Duitsche bladen. BERLIJN, 20 Mei (DNB). De Ber- lijnsche bladen leveren commentaar op- het bereiken van de Straat van Kertsj over de geheele breedte en de vernietiging van drie Sowjetlegers. Zij wijzen er op, dat daarmede de hoop, welke de geallieerden hadden gevestigd op de geducht versterkte stellingen op den Krim, vernietigd is en dat ook. de ontlastingsoperaties van Timosjenko tegen Charkow de operaties van Duitsche en verbon den troepen niet hebben kunnen stuiten. Alle bladen constateeren, dat ook in dit voorjaar het oorlogs initiatief aan den kant der spilmo- gendheden is. De Völkische Beobachter en de Berliner Börsenzeitung constateeren dat Londen en Washington moeten toegeven, dat de laatste gebeurtenis sen aan het Oostelijke front een bit tere teleurstelling vormen, nadat zij de illusie hadden gekoestei'd, dat geen werkelijk Duitsch offensief zou worden ingezet. -De Börsenzeitung schrijft: Stalin heeft drie legers en Churchill een illusie verloren. Nieuwe aanval op Port Moresby. Maandag hebben Japansche vlieg tuigen Port Moresby op Nieuw-Gui- nea opnieuw aangevallen. Twee in de haven liggende transportschepen geraakten in brand en kapseisden. Buiten de haven werd een vracht schip van 6000 ton tot zinken ge bracht. In de'barakkenwijk der stad woedde nog een brand, die tijdens den yorigen luchtaanval ontstaan was. Vrijwel alle militaire barakken zijn vernield. Het vliegveld van Port Moresby is voorloopig door talrijke bomtreffers onbruikbaar geworden; loodsen en schuilplaatsen zijn voor het meerendeel vernield. Een stormachtige zitting. LISSABON, 19 Mei (ANP).' Het Lagerhuis heeft vandaag de ontwik keling van den oorlog en de huidige positie der geallieerde strijdkrach ten besproken. Reeds voor de ope ning van het eigenlijke debat ont stond een levendige discussie tus schen Sir Stafford Cripps en eenige leden van het Lagerhuis, die onte vreden zijn, dat Churchill slechts dan aan de debatten wil deelnemen, wanneer hij zulks noodzakelijk acht. Het lid van de arbeiderspartij, Shin well verklaarde, dat Churchill in zijn hoedanigheid van minister van landsverdediging aan het debat moest deelnemen. Cripps antwoord de, dat het parlement er1 over moet kunnen oordeelen of zijn aanwezig heid noodzakelijk is. Stockes, eveneens lid yan de ar beiderspartij, vroeg vérvolgens of Duff Cooper een verklaring'zou af leggen over z(jn reis naar het Verre Oosten, hetgeen door Cripps ontken nend werd beantwoord. Èen mededeeling van Attlee. STOCKHOLM, 19 Mei (DNB). Naar de Britsche nieuwsdienst rpeldt heeft de waarnemend minister-pre sident, Attlee, heden in het Lager huis geweigerd, mede te deelen, of Churchill eerlang een verklaring over Birma zal afleggen. Hij voegde hieraan toe, dat het rapport van den bevelvoerenden generaal ongetwijfeld spoedig zal binnenkomen. Het is echter nog niet mogelijk te beslissen, of het rapport in oorlogstijd publiek, bekend ge maakt zal kunnen worden. De mili taire operaties in Birma duren nog steeds voort en wanneer men de kwestie der publicatie onder hej oog ziet, moet men op passenden wijze rekening houden met de vereischten van de oorlogvoering. De debatten. LISSABON, 19 Mei (ANP). De afgevaardigde Greenwood heeft he den naar de Britsche berichtendienst meldt, tijdens het debat over den oorlog verklaard, dat bij alle geal lieerde „successen" op Madagascar en in de Cyrenaica de daaraan voor afgegane mislukkingen niet vergeten mochten worden. De' afgevaardigde Martin drong aan op een nauwere samenwerking met de Sowjet-Unie, zoo meldt de Britsche berichtendienst verder, en s'telde in aansluiting daarop een ont moeting voor van Stalin, Churchill en Roosevelt, die in den zomer zou moeten plaats vinden. Nederland en de Jodenkwestie. (Van onzen Haagschen correspondent.) In De Telegraaf van Zpndagmor- gen j.l. komt een kennelijk van be voegde zijde geïnspireerd artikel voor, dat gewijd is aan de Joden kwestie en waarin op duidelijke wijze een houding wordt gepropa geerd, die ter kennis van het ge heele Nederlandsche volk dient te worden gebracht. Het kan voldoende bekend zijn, dat de Joden, niet individueel, doch als geheel, bij uitstek als Duitsch- land's vijanden worden beschouwd en dat de achtergrond van dezen oorlog een laatste afrekening van het door Duitschland geleide Europa met het Jodendom en zijn ovèr- heerschenden invloed is. Nederland is bezet gebied. Een juist begrip van de hieruit voort vloeiende verplichtingen voor het Nederlandsche volk kan leeren, dat dan een loyale houding ten opzichte van de bezettende overheid geboden is, ohk daar, waar dit misschien niet altijd direct met eigen gevoelenkuit het verleden mocht overeenstem men. De Telegraaf wijst in dit ver band erop, dat de bezettende macht, die het Nederlandsche volk als vriend wil beschouwen, van .haar kant tracht, zulks zoo gemakkelijk te maken als in de gegeven omstan digheden mogelijk is. Uit het feit, dat de Jood als zooda nig Duitschland's vijand is, dient dan ook de Nederlander, die het feit der capitulatie heeft moeten aan vaarden, het Duitsche standpunt, dat de Jood de vijand is, te eerbie digen, en zich derhalve te onthou den van -alle gedragingen, die daar mee in strijd zijn. Wanneer dus een Nederlander voortgaat, omgang te hebben met Duitschland's vijanden, wordt..dit beschouwd als een vijan dige höuding tegenover de bezetten de macht; als een heulen met den vijand, waarvan de. onaangename gevolgen niet kunnen uitblijven. Mede uit welbegrepen eigenbelang, is het dus gewenscht, ook in dit op zicht naar een - loyale houding te streven. Naar ons van Duitsche zijde wordt meegedeeld, beteekent dit niet, dat ook een zakelijke verhouding of re latie met Joden niet geoorloofd zou zijn, indien de omstandigheden deze noodzakelijk maken. Het gaat dan ook allereerst om de wijze, waarop een en ander geschiedt. Demonstra tieve sympathiebetuigingen jegens door' de Davidster gemerkte Joden, als helaas in ons land zijn voorge komen, kunnen natuurlijk in het licht van bovenstaande niet worden geduld. Hierbij moet worden gedacht aan het dragen van een Jodenster door niet-Joden; aan het ostentatief de .■hoed lichten H'oor met-de ster gesig naleerde Joden; aan het uitdagend al of niet gearmd met Joden of Jo dinnen door de straten flaneeren; aan het demonstratief opstaan voor Joden in openbare middelen van vervoer; e.d. Zulke gevallen hebben zich voorgedaan en hier en daar heeft men aan Duitsche zijde niet geaarzeld, hiertegen krachtig op te treden, door b.v. de betrokkenen ge durende een bepaalden tijd in be handeling op één lijn te stellen" met Joden, hetgeen neerkomt op uitslui ting van alle openbare betrekkin gen, enz.; geen toegang' tot cafê's, bioscopen, parken, enz. Men kan echter ervan verzekerd zijn, dat bij herhaling heel wat strenger straf fen zullen volgen, b.v. opsluiting in speciale kampen. Ook den Joden zelf bewijst men met dergelijke demonstratieve han delingen geen dienst, want het laat zich verstaan, dat de Duitsche over heid zich dan genoodzaakt zal zien. nog verder gaande maatregelen van afzondering jegens de Joden te moeten nemen. De invoering van de Jodenster is voor de bezettingsmacht geen grap of plagerij; het is niet anders dan de duidelijke onderscheiding tus schen vriend en vijand, waarbij zij zelf heeft uit te maken, wien zij als vriend en wien als vijand wil be schouwen. Wie zichzelf door zijn ge dragingen vereenzelvigt met den vijand, behoeft zich niet te verwon deren, ook als vijand behandeld te worden, met alle gevolgen, welke hieruit thans en bij een eventueel verscherpte houding in de toe komst zullen voortvloeien. Na her haaldelijk, meer dan 2 jaar lang, blijken van geduld te hebben gege ven, om het gezonde inzicht van het Nederlandsche volk ruimschoots ge legenheid te geven, een en .ander naar de juiste bedoelingen te schat ten, komt ook aan het Duitsehe ge duld eens een einde. Zich dit alles klaar voor oogen te stellen en zich de gevolgen van on gepaste demonstratieve en ostenta tieve gedragingen nuchter te reali- seeren, is plicht van het oogenblik. SVEN HEDIN OVER DE POSITIE VAN TSJOENGKING. TOKIO, 19 Mei (Domei). De be roem .'.e Zweedsche ontdekkingsrei ziger en kenner van Tibet -en China, Sven Hedin, heeft in een interview met den correspondent te Stockholm van het blad Nitsji Nitsji verklaard, dat de Japansche afsluiting van den Birmaweg en doordringing in de Chineesche provincie Joennan, het bewind van Tsjoengking practisch heeft beroofd van alle aanvoerwe- gen voor wapens en voorraden van de Anglo-Amerikaansche mogend heden. De meeste bestaande wegen, die naar he.t binnenland van China leiden, zijn volkomen ongeschikt voor een doeltreffend vervoer van wapens en oorlogsvoorraden, welke van zoo essentieel belang zijn voor het bewind van Tsjoengking. De z.g. zijdeweg, welke 2000 jaar geleden door de Chineezen is aangelegd voor het vervoer van zijde uit China via Centraal-Azië naar Rome, is op Chi- neesch gebied even primitief als 2000 jaar geleden. Een weg kan dit stuk niet genoemd worden. Veeleer is het een pad door de woestijn, waar alleen kameelen overheen kunnen gaan. De mogelijkheid besprekende van verbinding tusschen Tsjoengking en de Perzische Golf, zeide Sven' Hedin, dat er twee wegen waren, en wel: 1. een weg, die van Iran naar 'Afgha nistan leidt en te Kashgar overgaat in den z.g. zijdeweg en 2. een andere weg, die begint in Afghanistan en ook te Kashgar overgaat in den z.g. zijdeweg, na het Karakoroem-ge- bergte gepasseerd te zijn. Beide we gen zijn echter alleen geschikt voor müilezelkaravanen en bezitten der halve geen enkele strategische be- teekenis. Geschikter achtte Sven Hedin den weg van Novosibirsk in Centraal Si berië naar Lantsjau via Almaata. Van. Novosibirsk naar Almaata loopt n.l. een spoorlijn en verder ligt er een uitstekende autoweg. Het is echter allesbehalve waarschijnlijk, dat de Sovjet-Unie bij machte is, be- VERDUISTER GOED! ZON 20 Mei ond^r: 21.34 21 Mei' op: 5.38 MAAN 20 Mei op: 9,57 oncter: 0.53 23 Mei Eerste Kwartier. Een Duitsch* commentaar. In een artikel, dat zich bezig houdt met de bekendmaking van het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland en ,met de van officieele zijde gegeven waar schuwing schrijft de „Deutsche Zei- tung in den Niederlandên": „In een strijd, die aan beide zijden met den wil, den tegenstander volledig te vernietigen en daarom zonder me- dedoogen wordt gevoerd, moeten wij oris met alle middelen beveiligen te gen tegenstanders, die plotseling achter onzen rug kunnen opduiken. Het terugvoeren der vroegere be roepsofficieren en cadetten van de voormalige Nederlandsche weer macht beteekent zulk een beveili gingsmaatregel. Het is geen daad van wraakzucht, waardoor onze han delingen trouwens nog nooit wer den gedicteerd. Zoo is ook de over brenging in Duitsche krijgsgevan genschap piet, gelijk men hier en daar schijnt aan te nemen, een onteeren- de straf, veeleer is de behandeling der krijgsgevangenen onderworpen aan de internationale bepalingen, die voor officieren zijn vastgesteld. Dat de krijgsgevangenen zich overi- gens aan de gebruikelijke beper kingen hunner persoonlijke vrijheid moeten onderwerpen, mag in verge lijking met de vrijheid, die zij in de laatste twee jaren genoten, door menigeen zwaar gedoeld worden. Wij moeten echter de verantwoor delijkheid er voor, dat het zoo ge- loopen is, laten aan hen, die door hurt onverantwoordelijke kuiperijen de maatregelen van den bevelheb-; ber der weermacht noodzakelijk hebben gemaakt. Anders staat het met de arrestatie der 460 gijzelaars. Wel is waar is ook deze maatregel noodig gewor den door de ondergrondsche kuipe rijen van zekere kringen, doch hier bij staat het gezichtspunt der ver gelding op den voorgrond. Wanneer het, gelijk het in het slot van de of ficieele waarschuwing luidt: „door de kuiperijen van de emigranten- elique te Londen tot gewelddadige handelingen tegen Nederlanders en Duitschers in de bezette Nederland sche gebieden zou komen en de rust en orde verstoord zouden worden", dan staan deze gijzelaars met hun leven hiervoor borg. Daarmede is het doel van dezen maatregel zoo omlijnd, dat niemand dit kan misverstaan. Wie in de toe komst nog speelt met de gedachte, aan zijn wraakzucht jegens .eigen landslieden of jegens Duitschers uiting te geven, moet weten, dat hjj daarmede het leven der gijzelaars, die uit hem nastaande kringen wer den genomen, op het spel zet. Dat het hierbij aan Duitschen kant niet om een leeg dreigement gaat, doch dat zpo noodig de vergelding de daad op den voet zal volgen, be hoeft wel niet nader onderstreept te worden, nadat in flen jongsten tijd de executies een duidelijke taal ge sproken hebben". I (Polygoon-Seym) BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLANp NEERGESCHOTEN BERLIJN, 20 Mei (D.N.B.) Naar het D.N.B. van militaire zijde ver neemt hebben Duitsche gevechts vliegtuigen met succes, brisant- en brandbommen laten vallen op een haven aan de Engelsche Oostkust. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht stonngs- vluchten naar Z.W.-Duitschland orf- dernomen. Door brisant- en brand bommen te laten vallen, veroorzaak ten zij schade in de woonwijken van eenige steden. Volgens de tot dus verre ontvangen berichten werden zes der aanvallende vliegtuigen neergeschoten. paalde hoeveelheden van haar oor logsmateriaal te kunnen missen voor het bewind van Tsjoengking, aange zien zij zelf reeds-in haar oorlog voering tegen Duitschland met een tekort aan oorlogsmateriaal te kam pen heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1