DAGBLAD VOOR Uitvoerige oorlogsbesprekingen in het Lagerhuis. MAUTA! 3 P p 1 [GEN agens L niet klef. FOON 2313. Churchill neemt geen deel aan het oorlogsdebat. DRIÉ BOLSJEWISTISCHE LEGERS VERNIETIGD. De eisch in het proces te Ankara. Levendige luchtgevechten boven Malta. De strijd in het Oosten. ■- Ll heeh plaats. k, be- comen e ver- I voor en lo*- angeld, welke rraagd, er be- jesteld, n. Iroctle. I 1 k K i I r pn Je fcft let let Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het gelieele Rijk 2.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330.^ NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: t 010 per m.M., minimum 14 m.M. f 1.40. elke 3*/2 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 117 4 pagina's Hoofdredacteur 3 A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Donderdag 21 Mei 1942 LISSABON, 20 Mei (ANP). Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft Sir Stafford Cripps in het La gerhuis meegedeeld, dat Churchill niet zal deelnemen aan de oorlogs debatten. In het Lagerhuis heeft Cripps als reden voor de afwezigheid van Churchill aangegeven, dat deze reeds kort geleden een verklaring over den oorlogstoestand had afgelegd, waar aan hij niets had toe te voegen. Critiek van Hora Belisha. Hora Belisha verklaarde, dat de Britsche strategie niet deugde. Hij verklaarde, dat de militaire deskundigen tegenwoordig in Enge land hun instructies krijgen van po litieke ministers. Dit stelsel is inge voerd voor de „catastrophe in Noor wegen". De vrijwel onafgebroken, voortdu rende reeks strategische catastrophes kan door dit mengsel van politieke, strategische en militaire elementen bij de besturing van de oorlogsma chine niet uit elkaar worden gehou den. Om redenen van verantwoor delijkheid mag deze toestand niet voortduren. Met verwijzing naar de moeilijk heden der Britsche troepen in Grie kenland, op Kreta, Malakka en in Burma eischte Hore Belisha inlich tingen omtrent dengeen, die bevel heeft gegeven tot het optreden der troepen zonder behoorlijke bescher ming van de luchtmacht. Voorts stelde hij den eisch, dat de militaire adviseurs een zetel in het oorlogskabinet en volmachten krij gen of worden gedegradeerd tot on derstaatssecretarissen. Andere sprekers. De afgevaardigde Hadenguets stelde den eisch, dat het Huis gron diger wordt ingelicht over de situa tie in Oost-Azië. Het volk wil Brit sche soldaten en vliegers naar Aus tralië zien uitgezonden. Churchill moet het ministerie van defensie laten schieten, aldus spr., en zich wijden aan de politieke za ken. De oorlog is uitgegroeid tot een wereldomvattende militaire opera tie, die behoort te worden overgela ten aan de vakministers en niet on middellijk onder leiding van den premier moet staan. De arbeidersafgevaardigde Shin- weil verlangde de verzekering, dat de regeering voornemens was tot den aanval ov.er te gaan. Verklaringen van Cripps. Sir Stafford Cripps verklaarde, dat een buitengewoon groote moeilijk heid is een snel vervoer van troepen- en luchtstrijdkrachten over zeer groote afstanden en onder snel ver anderende omstandigheden. Enge- land's vijanden hebben groote voor- deelen. De Duitschers en Italianen bezetten in Europa de binnenlinie en kunnen- hun troepen van het eene front naar het andere overbrengen, terwijl wij ons steeds buitenom moe ten bewegen. De Japanners controleeren voor- loopig de Stille Zuidzee en hebben dus het voordeel van een binnen linie ter zee. Dat heeft hen in staat gesteld hun strijdkrachten te con- centreeren op de plaats, waar zij slag willen leveren, terwijl de Engelsche- en Amerikaansche be velhebbers moeilijk konden zien, waar een aanval te verwachten was Onder deze omstandigheden, aldus vervolgde Cripps, is het verrassend, dat de gevolgen niet nog ernstiger zijn geweest. Een onderzoek naar de gebeurte nissen te Singapore wees Cripps na mens de regeering van de hand als „schadelijk voor de doeltreffénde - voortzetting van den oorlog". Australië is in „operatief opzicht" in de Amerikaansche ondersteunings sfeer geraakt, doch ten aanzien van de ravitailleering zal Engeland alles doen om Australië te helpen. Het doel der Britsche luchtaanvallen. Ten aanzien van de bomaan vallen op Duitschland beweerde Cripps, dat Duitschland daar door gedwongen wordt, sterke afdeelingen der luchtmacht aan het Sowjet-front te onttrekken. De tijd komt, zeide hij, dat wij m staat zijn een zorgvuldig voorbereiden aanval op het Europeesche vasteland te onder nemen, hetgeen inderdaad in ons voornemen ligt. Met betrekking tot Britsch- Indië zeide Cripps, dat de re- geering geenszins de deur ach ter zich heeft dichtgeslagen. Zij wenscht de kwestie bij te leg gen, zoodra „een regeling moge lijk of waarschijnlijk lijkt". Cripps stelde zich op het stand punt, dat de Sowjet-legers Engeland hebben „bevrijd" van het gevaar van een aanval en een invasie. „Geen prijs", zoo besloot hij, „lijkt ons te hoog voor de voortzetting van deze dappere Russische krachts inspanning, zelfs wanneer dat zou beteekenen, dat een deel van ons gebied in gevaar wordt gebracht, want door deze krachtsinspanning wordt het belangrijkste deel van onzen weerstand in Engeland be schermd". Critiek op Churchill. De Londensche correspondent van. Nye Dagligt Allehanda meldt over de debatten in het Lagerhuis het volgende: „Het Lagerhuis morde over de af- weizgheid van Curchill. In plaats van Churchill voerde sir Stafford Cripps het woorii. Deze verklaarde, dat Churchill, wanneer hij dit noo- dig oordeelde, op den tweeden dag der debatten zou verschijnen. De verwijten van de afgevaardigden waren scherp, lyien verweet Chur chill zelfs, dat hij den oorlog geheel alleen voert. Attlee ontkende, dat de overige led-en van het kabinet al leen maar naar Churchill luisterden eh dat zij niet voor hun eigen mee ning zouden durven uitkomen. Ten slotte beweerde hij, dat Engeland in Churchill een leider heeft, zooal? nauwelijks voordien ooit het geval is geweest. Vele leden van het Lagerhuis pre zen evenals voorheen de kwaliteiten van Churchill. De critiek op de stra tegische fouten was echter scherp er. men eischte een man met een koel analyseerend verstand zonder poli tie-ke richting, die zitting dient U hebben in de leiding van dén gecom bineerden generalen staf. De socialist Aneurin Bs-van 'was van meenimg, dat Churchill als ph- nister van verdediging voor niets te gebruiken was. De conservatief sir John Wardlaw Milne verklaarde- „ik aarzel niet te zeggen, dat ik den minister-president critiseer". On dan-ks het benoemen van alle moge lijke comité's weet iedereen in heei Engeland, dat èr in Engeland slechts één meening bestaat en wel die van Churchill. Het zou beter zijn, wan r.eer Churchill zijn last met een an der moest deelen. Geen tweede Duinkerken. Het thans gehouden debat was waarschijnlijk een van de langste sedert het uitbreken van den oorlog. De niet persoonlijk critiek in het Lagerhuis werd naar voren gebracht door den voormaligen minister van opbouw, Greenwood, die van mee ning was, dat de fout schuilde in het feit, dat het Engelsche volk g-een verklaring- heeft gekregen over de vele tragenen. Hij was voorts van meening, dat een bepaalde verzeke ring gegeven dient te worden waar uit de voornemens der rogeering blijken om tot een aanval op den vijand in het W. over te gaan. Dan zou het Engelsche volk beslist inzien, dat het beslissende tijdstip door dfc regeering moet worden bepaald en dat men voldoende middelen noodig heeft om niet een tweede Duinker ken te beleven. De Nederlandsche Volksdienst zorgt ook voor uw belangen: Sluit u dus aan als lid. DE WARMONDSCHE JEUGD buit de drukke dagen van het zeilseizoen uit om de bagage van de zeilers van den trein naar de booten te brengen. De koffertaxploeg op den uitkijk naar een stoptrein. (Sehimmelpenningh) Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 20 Mei (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: Zcoals in eenextra bericht is tnesgedeeld, hebbenDuitsche en Roemeensche troepen onder het op perbevel van kolonel-generaal von Manstein, gesteund door sterke fo-r- rqaties van de luchtmacht onder leiding van de kolonel-generaals Löhr en Freiherr von Richthofeu, hij de achtervolging van den ver slagen vijand de straat van Kertsj over haar gfeheele breedte bereikt ep de laatste zwaar versterkte brugge- hoofden aan weerszijden van de stad na verbitterd verzet veroverd. Nadat de sedert einde Februari .teeds weer herhaalde pogingen van den vijand door de Duitsche sfellin- gen op de landengte ten N.O. van Feodcsia te breken en den Krim te heroveren, mislukt waren, ging het hier verzamelde Duitseh-Roemeen- sche leger den achtsten Mei tot den aanval over. Bij den eersten storm loop werd de taai verdedigde, zwaar versterkte en zich over een groote diepte uitstrekkende stelling van Parpatsj doorbroken en in den loop van deze gevechten alsmede bij de terstond ingezette achtervolging werd het gros van de vijandelijke strijdkrachten ingesloten en vernie tigd. De daarmede beëindigde slag heeft: geleid, tot de vernietiging van- drie bolsjewistische legers met 17 divi sies infanterie, drie brigades infan terie, twee divisies cavalerie en viei pantserbrigades. Bij zware bloedige verliezen verloor de tegenstander 149.256 gevangenen, 258 pantserwa gens, 1133 kanon-en en een onover zienbare hoeveelheid ander oorlogs materiaal. Slechts armzalige s resten van de vijandelijke strijdkrachten- konden de kust aan de overzijde van de zeestraat bereiken. In luchtgevechten verloor de vijand 323 vliegtuigen. In de wate ren om het schiereiland werden 16- schepen met een-gezamenlij-ken in houd" van 13.600 brt. Een mijnen veger en 21 kleine kustvaartuigen door luchtaanvallen tot zinken ge bracht. Voorts werden tien middel- groote schepen door bomtreffers zwaar beschadigd. In het gebied van Charkow wer den nieuwe aanvallen van den vijand in verbitterde gevechten afgeslagen. Hierbij werden weder 34 vijande lijke pantserwagens' stukgeschoten. De luchtmacht greep op de zwaar tepunten van den slag met formaties gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers doeltreffend in de ge vechten op den beganen grond - in, dreef vijandelijke troepenconcen traties uiteen en vernietigde of be schadigde 29 pantserwagens. De vijand verloor gisteren 36 vliegtui gen. Een eigen vliegtuig wordt ver mist. Aan de overige deelen van het front in het Oosten hadden eigén aanvalsacties succes. Hier en daar door den vijand ondernomen uit vallen werden afgeslagen. Op Malta,.werden bomvoltreffers geplaatst op startbanen van het vliegveld Venezia, in luchtgevech ten boven Noord-Afrika twee Brit sche jachtvliegtuigen neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Britan- nië bestookten vrij sterke formaties van de luchtmacht in den afgeloo- pen nacht het havengebied van Huil aan de monding van de Humber met brisat- en brandbommen. Er werden verscheidene branden waargeno men. Lichte gevechtsvliegtuigen bom bardeerde^ bij eeii aanval overdag met suéces fabrieksinstallaties aan de Britsche Zuidkust. Aan de Ka- naalkus.t schoten Duitsche jagers zónder'eigen verliezen uit vijande lijke 'jachtförmaties zeven /Spitfires neer. Britsche bommenwerpers onder namen in den afgeloo'pen nacht ver scheidene militair, nuftelooze sto-, ringsaanvallen o]t> Z.W. Duitsch ge bied. Zij wierpen in hoofdzaak brandbommen op woonwijken. De schade is onaanzienlijk. Nachtjagers en luchtdoelartillerie haalden elf vijandelijke vliegtuigen neer. Bij de gevechten op het schier eiland Kertsj heeft zich de luitenant Friedrich, compagniecommandant in een regmient infanterie, door bijzon dere dapperheid onderscheiden. Kapitein Beer, groepscommandant in een jachteskader, behaalde giste ren zijn 99e tot 103e overwinning in de lucht. Het jachteskader 77_ heeft het aantal zijner overwinningen in de lucht tot 2.011 doen stijgen. HET MIDDAGETEN WORDT VERDEELD pen van het Luchtwapen. bij een compagnie berichtentroe- (Orbis-Holland-P.K. Eiling) Tegen de hooidbeklaag- den de doodstraf geëischt ANKARA, 20 Mei (DNB). In het proces betreffende den bomaanslag op den Duitschen amassadeur heeft het O. M. heden tegen de beide Turk- sche beklaagden Suleyman en Ab- doerrahman de doodstraf geëischt. Tegen de beide Sowjetbeklaagden Pawlof en Kornilof eischte hij toe passing van dp artikelen uit het Turksche wetboek van strafrecht, Welke voorzien in gevangenisstraffen .van 15 tot 20 jaar „wegens deelne ming aan de voorbedachte uitvoe^ ring van een aanslag op het leven van een derden persoon". Het requi sitoir van den procureur-generaal duurde vier uur. De rechtbank be sloot daarop het proces te verdagen tot 3 Juni. Nader wordt gemeld:- De 'verte genwoordiger van het openbaar mi nisterie, Dzjemiel Altaj. ging er in zijn requisitoir van uit, dat er spra ke was van een aanslag met voorbe dachten rade op den Duitsche am bassadeur von Papen. Dit misdrijf heeft in geheel Turkije de grootste verontwaardiging verwekt. Tijdens het requisitoir las de Sow- jet-verdachte Pawlof in zijn boeken, hetgeen den president aanleiding gaf tot een berisping. Pawlof haalde zich een verma ning éen tweede maal op den hals, daar hij het réquisitoir met opval lende, voorgewende geringschatting bleef negeeren. Voor het openbaar ministerie is het een uitgemaakte zaak, dat Paw lof de auctor intellectualis van den aanslag was- en dat Kornilof de rol van contactman. tusschen Pawlof en de Turksche verdachten heeft ge speeld, Pawlof en Kornilof zijn. hardnek kige loochenaars. Bovendien zijn zij NIEUWE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE TE ROTTERDAM. 's-GRAVENHAGËk 20 Mei. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied heeft op grond van alinea 1 van zijn veror dening no. 108/40 (vierde verorde ning over bijzondere bestuursrechte lijke maatregelen) den heer ir. Jo- han J. Boelstra, reserve-majoor te Aerdenhoqt, benoemd tot hoofdcom missaris van politie in Rotterdam. politieke misdadigers met een be- roepopleiding daartoe. De rechtbank beschikt thans over voldoende bewijzen en getuigenver klaringen om ondanks de loochening derSowjet-verdachten in te zien, dat zij in groote mate mede schuldig zijn en wel als aanstichters. Tot slot sprak hij den gemelden eisch uit. De president van het Hof vroeg daarop de beklaagden, of zij bezwa ren hadden tegen het requisitoir. De advocaat van Soeleyman verzocht namens zijn cliënt zijn pleidooi eerst na de verdediging van de beide Sowjet-verdachten té hoeven hou den, aangezien de Sowjet-Ruséen de Tursche verdediging waarschijnlijk met schimpscheuten en laster zou den overstelpen. De Sowjet-verdachten deden hun gebruikelijke verzoek om een uit voerige vertaling van het requisitoir en voldoende tijd ter voorbereiding van hun verdediging. Een beslissing. De president, Joldasj, maakte na een beraadslaging van een kwartier de volgende beslissing bekend. Het verzoek van den verdediger van Soeleyman wordt afgewezen. De verdachten zullen een nauwkeurige vertaling "van het pleidooi ont vangen en de volgende zitting wordt bepaald op 3 Juni om aan de verde diging voldoende tijd ter voorberei ding te laten. In de rechtszaal besprak men le vendig het gerucht, als zouden de president van het Hof en de procu reur-generaal de laatste dagen ver scheiden anonieme dreigbrieven heb- b§n ontvangen. Opruimingswerk in de liaven van Soerabaja. (D.N.B.) - Tot dus ver zijn uride haven van Soerabaja tijdens het opruimingswerk meer dan tien vijandelijke oorlogs- en koopvaardijschepen, die aldaar tot zinken gebracht waren, gelicht, resp. verwijderd. Italiaansch legerbericht. ROME, 20 Mei (Stefani.) Het 718e communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: Welgericht vuur van onze batte rijen heeft in de vijandelijke stellin gen in een sector aan het front in Cyrenaica branden van aanzienlij ken omvang en tijdsduur veroor zaakt. Tijdens luchtgevechten zijn twee Britsche vliegtuigen door Duit sche vliegers neergeschoten, een derde is door ons afweergeschut vernield. Bij aanvallen op Benghazi door vijandelijke vliegtuigen zijn eenige huizen beschadigd; er zijn vijf slachtoffers onder de Arabische bevolking. Een van onze duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. Tijdens bomaanvallen van afdee lingen Italiaansche en Duitsche vliegtuigen op Malta ontsponnen zich levendige luchtgevechten. Twee Spitfires en een Beaufighter werden neergeschoten door de machinege weren van onze jagers, die geen ver liezen leden. Een zeeverkennings vliegtuig, dat ten N.O. van Pantella- ria door twee vijandelijke jagers werd aangevallen, schoot er een van neer, dwong den anderen zich té verwijderen en keerde op zijn basis terug, na zijn taak volbracht te hebben. BERLIJN, 20 Mei. (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weermacht mededeelt, leverden Duitsche aan vallen op 19 Mei in den centralen sector successen op. 'Zoo konden troepen van een Duitsche pantser divisie nadat vrij zwakke vijande lijke tegenstand was overwonnen hun voorste stellingen nog meer naar voren verplaatsen, waarbij ver scheidene .vijandelijke steunpunten werden bezet, Bij nieuwe aanvallen drong een Duitsch regiment infante rie door zwaar versterkte, uitge breide vijandelijke stellingen heen, waarbij een knooppunt van wegen, waarom twee dagen lang ifevig ge streden was, veroverd wfrd. In den N. sector sloeg een Duit sche gevechtsgroep hardneklcigen vijandelijken tegenstand neer, waar bij de vijand, met steun van de Duit sche luchtmacht uit een doorbraak werd gedreven. Een door pantser wagens gestepnde tegenaanval van de bolsjeWisten werd afgeslagen. De strijd in het hooge Noorden. Het D.N.B. verneemt van mili taire zijde: De voor de bolsjewisten zoo belangrijke ravitailleeringplinie naar Moermansk en Archangel wordt onophoudelijk door aanvallen van de Duitsche luchtmacht en van Duit sche zeestrijdkrachten bedreigd en versmald. Herhaaldelijk werden En gelsche en Amerikaansche con- vooien uiteengedreven en werden raar Moermansk gevluchte schepen nog in de haven zelf vernietigd. De Britten en onlangs ook de Amerika nen. hebben hun pogingen om. dezen toevoerweg door het in den strijd werpen van sterke zeestrijdkrachten, met zware verliezen moeten beta len. De aanvallen werden ondernomen in de Noordelijke IJszee in het N. deel van den .Atlantische-n Oceaan, tusschen Spitsbergen en de Noord kaap, alsmede ten N. hiervan ter hoogte van N.-Noorwegen, in de Witte Zee, in de baai van Kola en bij Moermansk. Deze resultaten werden voor een deel bereikt bij zeer ruwe zee, slecht zicht, zware sneeuwstormen en' in weerwil van zeer sterken vijandelij ken afweer door bewakingsstrijd krachten en vergezellende vliegtui gen. FRANSCHE CRITIEK OP BRITSCHE ACTIE. PARIJS, 21 Mei (D.N.B.) Onder opschriften als „Nieuwe Engelsche aanval op ons koloniale Rijk". „En gelsche vliegers schenden Algerijn- sche territoriale wateren" en „Brit sche torpedoboot schiet op Fransche vliegtuigen" levert de Parijsche pers commentaar op het binnendringen van Britsche vliegers op Fransch ge bied. Met voldoening nemen de bla den er kennis van, dat het den Fran- schen verdedigers gelukt is den te genstander onschadelijk te maken. In de Matin "SChrijft Lauzanne naar aanleiding van de voortdurende Engelsche aanvallen op Fransch ge bied: „Of Engeland is met ons in oorlog en dan moeten wij daaruit militair te land en ter zee alle con sequenties trekken, of Engeland is niet met ons in oorldg, maar dan moet het onze kusten, havens en landen met rust laten. Voor eiken omgekomen Franschman twee En- gelschen, dat is de eenige rekenkun de, die Albion begrijpt". VERDUISTER GOED! ZON 21 Mei onder: 21.35 22 Mei op: 5.37 MAAN 21 Mei op: 10.56 onder: 1.32 23 Mei Eerste Kwartier. EEN REDE VAN GOERING. BERLIJN, 20 Mei (D.N.B.) Rijks maarschalk Goering heeft bij de plechtigheid van heden in een rede den arbeiders en boeren nogmaals een uitvoerig overzicht gegeven van de vredespolitiek van den Fiihrer voor den oorlog om vervolgens voor het geestesoog van zijn hoorders de unieke overwinningen te laten pas- seeren, die de Duitschers en hun bondgenooten hebben verworven in den aan Duitschland opgedrongen oorlog. Hij wees op het feit, dat in de Sovjet-Unie alles was berekend op bewapening voor een overval op Europa. Goering bracht nogmaals in her innering, dat de afgeloopen winter ontzaglijk streng was geweest en ■wees op de ontberingen, die elke menschelijke voorstelling te boven gingen. Hij vestigde de aandacht op der), ernst der situatie, die door de eigen aardige omstandigheden meermalen ontstond aan het Winterfront in het Oosten. i Met nadruk betoogde Goering evenwel ook, dat de Duitsche sol daat zich zelfs in den ijzigsten storrrf mijlenver verheven voelde boven zijn tegenstander. Hij noemde de Duitsche overwinning in dezen winterslag de grootste, die ooit kon worden behaald. Hij beschreef hoe de Führer met zijn soldaten leed. Slechts ijzeren hardheid kon de omstandigheden overwinnen. Toen de lente aanbrak, stond het Duitsche leger waar het in den herfst had gestaan. Vervolgens behandelde Goering de prestaties van het vaderland. Hij uitte de overtuiging, dat het vader land zijn plicht precies zoo zal doen als de soldaten aan het front en niet zal versagen tegenover noodzakelij ke eischen, hoe zwaar deze ook mo gen' zijn. Hittegolf in Spanje. (Stefani.) - "In verschillende streken van Spanje heeft men plotseling te lij den onder een hittegolf. Te Grana da bedraagt de temperatuur 35 gra den in de schaduw, te ATbacete 34, te, Cordova 32 en te Jaen 35 graden. Gevallen van pest in Lima. (D. N.B.) - In de „Chineesche stad", een centrum van vermaak in de Pe-ruaansche hoofdstad Lima, zijn, naar Exchange Telegraph meldt, ge vallen van pest geconstateerd. OPLICHTING DOOR EEN OUDE TRUC. 's-GRAVENHAGE, 20 Mei. Een Hage naar kwam eenigen tijd geleden in contact met een man, die hem aan twee balen suiker en 20 stukken zeep zou helpen, buiten de distributie om. Men werd het eens over den prijs, die 320 zou bedragen. De goederen zouden in een bepaalden kruidenierswinkel worden gehaald. De onbekende ging hiertoe een kruidenierszaak binnen, doch kwam eenige oogenblikken later zonder de goederen terug. Hij vertelde, dat de loopjongens van den kruidenier nog in de zaak waren en daar hij hen niet op de hoogte wilde stellen van deze zaken, moest er dus even gewacht wor den. Onderwijl moest de kooper het geld maar vast geven, dan zou hij direct weer naar binnen gaan. De Hagenaar gaf inderdaad het geld en bemerkte enkele minuten later tot zijn grooten schrik, dat de tusschenpersoon verdwe nen was. Hij deed aangifte bij de poli tie, rtiaar zag zelf eenige weken later den man loopen, die toen gearresteerd kon worden. Het bleek de 40-jarige politoerder Th. G. te zijn. Het geld was natuurlijk verdwenen. HIMMLER BRACHT BEZOEK AAN BEVELHEBBER DUITSCHE WEERMACHT. 's-GRAVENHAGE, 20 Mei. De be velhebber der weermacht in Neder land, generaal der vliegers Fr. Christiansen, heeft op 19 Mei des avqnds in kasteel Oud-Wassenaar den Reichsfürer SS Himmler, alsme de den Rijkscommissaris voor het bezette NederlandschS""gebied, Rijks minister dr. Seyss Inquart en den leider der N.S.B., Mussert, met hun naaste medewerkers ontvangen en begroet. VR4AGT INLICHTINGEN BIJ DE GEWEETELIJKi AssEiMwaeau*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1