DAGBLAD VOOR De slag bij Charkof duurt voort. Tel. 2482. v. sir. water. Berlijr/s opvattingen over de debatten in het Lagerhuis. De eischen aan de bewapenings-industrie. De strijd rond Charkof. DISTRIBUTIE-NIEUWS, De nieuwe bonnen. i Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbe^ling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prigs der gewone advertentien: 010 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.33. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon. Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 118 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Vrijdag 22 Mei 1942 Iprent. De deze film dat U nog i te zamen Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 21 Mei (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend.* In het gebied van Charkof «iuurt de slag voort. Door sterke pantser strijdkrachten ondersteunde aanval len van den tegenstander mislukten onder zware verliezen. Er werden wederom 63 vijandelijke pantserwa gens vernietigd. De luchtmacht greep met sterke strijdkrachten en groot succes in de gevechten op den beganen grond in. Ook in het gebied ten Z.O. van het Ilmenmeer werden vijandelijke aanvallen met groote verliezen voor den vijand afgesla gen. De negende divisie Iuchtdoélartil- lerie vernietigde in de gevechten in het gebied rond Charkof tot den 20en Mei 107 vijandelijke pantser wagens. Het regiment luchtdoelar- tijlerie 91 heeft in het Oosten zijn lOlen en de eerste afdeeling van hét regiment luchtdoelartillerie 12 haar lOOen pantserwagen stukgeschoten. Op Malta werden vliegvelden van den vijand overdag en des nachts gebombardeerd. Voor de Z.O.-kust van Engeland beschadigden lichte gevechtsvlieg tuigen overdag een koopvaardijschip van middelbare grootte. In het tijdvak van 11 tot 20 Mei verloor de Britsche luchtmacht 151 vliegtuigen, waarvan 36 boven de Middellandsche zee en in Noord- Afrika. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Britannië 42 eigen vliegtuigen verloren. Luitenant Reichwald schoot den 18en Mei met een zwaar stuk lucht afweergeschut in enkele- minuten 6 aanvallende bolsjewistische pantser wagens kapot en heeft zoodoende in den loop van den veldtocht in het O. in totaal 27 pantserwagens stuk geschoten. Wat men uit Cripp's ver- - klaringen afleidt. BERLIJN, 21 Mei (ANP). De de batten in het Lagerhuis, waarvan een rede van Sir Stafford Cripps het middelpunt vormde, werpen, vol gens het oordeel van politieke kringen alhier en ook volgens de opvatting van de Wilhelmstrasse, het licht op zekere in Engeland sterker op den voorgrond tredende crisis verschijnselen. Reeds het feit, dat Churchill geweigerd heeft persoon lijk in het Lagerhuis te verschijnen en dat Cripps genoodzaakt was een lans te breken voor de oorlogspoli tiek van den minister-president schijnt erop te wijzen, dat niet al leen tusschen het volk en de regee ring, doch ook in den boezem der regeering spanningen bestaan, die Cripps ondanks alle kunstgrepen slechts moeilijk heeft kunnen verdoezelen. Hierbij blijft de vraag onbeantwoord, of Cripps, die de spits af moest bijten van de op Churchill uitgeoefende kritiek, om persoonlij ke redenen niet met duivelsche mid delen getracht heeft op indirecte wijze de ontstemming jegens Chur chill nog aan te wakkeren. Vier voorname punten. Zuiver zakelijk gezien, meent men te Berlijn op grond yan de uitla tingen van Cripps 'het volgende te kunnen vaststellen: Ten eerste: Cripps sclirijft Austra lië af als lid van het empire door er met nadruk op te wijzen, dat dit dominion in de Amerikaansche on dersteuningssfeer ligt. Hierdoor wordt het bankroet van de empire- politiek door een van haar ijverig ste voorvechters toegegeven. Ten tweede: Churchill weigert een onderzoek in te stellen naar de oor zaken,'die geleid hebben tot het verlies van Singapore of op de een of andere wijze een standpunt in deze kwestie in te nemen. Uit dit feit kunnen belangrijke gevolgtrek kingen gemaakt worden over de catastrofale gebeurtenissen, die aan den naam Singapore verbonden zijn. Ten derde: Cripps tracht voor Groot-Britannië de deur weer te openen, die door de Indiërs op een wijze, die niet misverstaan kan wor den, is dichtgedaan. De vraag is echter, of deze poging den Japan- schen opmarsch vermag te stuiten of- dat zij in tegendeel dezen hierdoor bespoedigt. Ten vierde: Als bijzonder belang rijk moeten geacht worden de ver klaringen van Cripps over het z.g. „tweede front". Deze moeten be schouwd wörden als openlijke be vestiging, dat Groot-Britannië het door de Sowjet-Russen dringend ge- ëischt „tweede front" verwezenlijkt acht door de storings- en terrori- seeringsaanvallen van de Britsche luchtmacht op de Duitsche plaatsen, temeer daar de woordvoerder van de Engelsche regeering hierin de „bes te materieele hulp" ziet, die den Russen geboden kan worden. DE TEENSCHILLERS AAN DEN AR BEID. In de Zuidhollandsche grien den klinkt weer het geklik der teen- schiUersmessen. De teenschiller trekt het groene hout tusschen 2 groote staande messen door om de schil van het hout te verwijderen. Het geschilde hout wordt in bossen gebonden en gaat dan naar de hoepelfabrieken, (Stapf). Over het geheel genomen, krijgen toonaangevende kringen in de Duit sche hoofdstad den indruk, dat de verklaringen van Cripps, vooral wanneer deze gezien worden in het licht van de door de uit Amerika te ruggekeerde Duitschers afgelegde verklaringen, beschouwd moeten worden als een bemoedigend ele ment voor de politieke en militaire doelstellingen van de landen, aange sloten bij het pact van drie. Geen hecht Anglo-Amerikaansch front. In politieke kringen alhier acht men zelfs de gedachte niet onjuist, dat uit dergelijke verklaringen con clusies kunnen worden getrokken inzake de hechtheid van het Anglo- Amerikaansche front en wel in dier voege, dat de ineenstorting van dit front misschien dichterbij is dan ve len zouden willen gelooven en door de verantwoordelijke mannen in Groot-Britannië en de Vereenigde Staten wordt toegegeven. Kenmerkend voor de stemming in Groot-Britannië is en hierop werd in de Wilhelmstrasse bijzonder de nadruk gelegd de verklaring van den Lagerhuis afgevaardigde Shinwell, die zeide: „Ik eisch van de regeering de verzekering, dat zij bereid is om aan te vallen. Ik ge loof weliswaar, dat Sowjet-Rusland de nazis zonder hulp kan verslaan, doch het is ook mogelijk, dat Rus land overwonnen wordt. En wan neer dit gebeurt, dan twijfel ik er aan of het Britsche wereldrijk dit overleeft". Een rede van minister Speer. BERLIJN, 21 Mei (DNB). De Rijksminister voor munitie en bewa pening, Speer, heeft in zijn rede tij dens de plechtigheid ter gelegenheid van de uitreiking van onderschei dingen aan Duitsche arbeiders in de bewapeningsindustrie o.a. het vol gende gezegd: Onze soldaten aan het front ne men met geestdrift dé nieuwe wa pens in ontvangst, die hun in de laatste dagen en weken zijn uitge reikt. Wij hebben een moeilijken en harden winter meegemaakt en deze winter heeft niet slechts aan het front, doch ook in het vaderland al lerlei moeilijkheden meegebracht. Allen vroegen wij ons angstig af, hoe deze moeilijkheden de vervaardi ging der wapens zouden influencee- ren. De voorjaarsleveringen zijn ge ëindigd, zij zijn in ongekende mas sa's naar het front. Daarmede is het bewapeningsprogramma in een be langrijke nieuwe phaze getreden. De nieuwe aanmaak is ter hand geno men, welke de productie van wa pens en munitie in de komende we ken wederom aanzienlijk zal_ doen stijgen. De Führer heeft zich "steeds weer laten rapporteeren, of de door hem geëischte cijfers in de afzonder lijke maanden konden worden be reikt. Gij kunt U voorstellen, dat de eischen van den Führer aan de be wapeningsindustrie hoog en de door hem verlangde leveranties derhalve slechts uiterst moeilijk te bereiken zijn. Er vormde zich, van maand tot maand stijgend, het onverwachte beeld, dat deze door den Führer verlangde cijfers niet slechts be reikt, doch steeds meer overtroffen werden. Bijna overal werd een der de tot de helft meer geleverd dan de door den Führer oorspronkelijk verlangde en verwachte prestaties, op enkele der belangrijkste gebieden zelfs het dubbele. De minister besloot met zijn er kentelijkheid te betuigen voor de ongehoorde prestaties, die de Duit sche arbeider op dit gebied vol bracht heeft. Opnieuw Portugeesche troepen naar de Azoren. (D.N.B.) - Met het Portugeesche stoomschip „Carvalho Araujo" vertrekt -vandaag opnieuw een contingent troepen naar de Azoren ter versterking van het gar nizoen aldaar. DINSDAGMORGEN bezocht de Reichsführer der S.S. en Chef der Duitsche Politie Himmler, den Leider der N.S.B. Ir. A .A. Mussert te Utrecht. Vandaar begaf men zich gezamenlijk naar Lunteren. Bij de aankomst te Utrecht werd een formatie S.S. der N.S.B. geïnspecteerd. (Schipper) De afwerking nog steeds in vollen gang. BERLIJN, 21 Mei (D.N.B.) De af- weerslag in het gebied van Charkof is nog steeds in vollen gang. Hij ont wikkelt zich naar het oordeel van militaire deskundigen steeds mee): ten gunste van de Duitsche en ver bonden troepen. In militaire kringen alhier acht men het zeer verhelde rend, dat na het massale gebruik van pantserwagens thans ook weer cavaleriedivisies aan Sovjet-Russi sche zijde aan den strijd deelnemen. Men ziet daarin weer een teeken, dat de vijand bij de ten uitvoerleg-' ging van zijn offensieve plannen van onjuiste veronderstellingen uitgaat. Cavalerie van den tegenstander stiet op geconcentreerde Duitsche pantserwagens. Het geconcentreerde vuur der Duitsche wapens heeft de vijandelijke ruiterij, waar deze zich voor den aanval gereed maakte, neergelegd. Militairen noemen ook zeer ver helderend voor den stand van den slag de méér en meer waarneem bare terughoudendheid der vijande lijke propaganda en het feit, dat de berichten van den vijand plotseling- zooveel plaats verleenen aan den Duitschen tegenaanval. Deze hou ding van den berichtendienst Van den vijand wordt te Berlijn be schouwd als een zeker teeken, dat de voortgang der Duitsche afweer-- operaties het thans ook den tegen stander duidelijk heeft doen wor den, in welke positie hij zich in wer kelijkheid bevindt. In dit verband wezen vandaag goedmgelichte mili tairen er nogmaals op, dat de Duit sche operaties in het. gebied van Charkof, van hoe grooten omvang zij ook zijn, eveneens niet als het groo te Duitsche offensief kunnen wor den beschouwd. Een algemeen overzicht. Tegelijk met hun herhaalde aan vallen op de stellingen van de Duitsch-Finsche troepen aan het Laplandsche front hebben de bolsje wisten ook met sterke strijdkrach- DE DUITSCHE TEGENAANVAL BIJ CHARKOF. Volgens dp jongste berichten van het front van Charkof hebben de Duit sche troepen het initiatief genomen ■n de omgeving van Charkof aan de- spoorlijnen van Wolsiansk en Tsjoe- goe.ief en zijn tot den tegenaanval overgegaan. Op de kaart zijn deze plaatsen te vinden. KAART VAN PELT Luchtactiviteit boven Noord- A rika en Malta. Het Italiaansch legerbericht. ROME, 21 Mei. (Stefani.) Het 719e legerbericht luidt: Verkenningsvliegtuigen en bom menwerpers van de as hebben in Noord-Afrika en boven Malta een groote activiteit ontwikkeld. In een luchtgevecht werd een 1 Spitfire neergehaald. In het Oostelijke deal van de Middellandsche Zee hebben onze vliegtuigen een koopvaardij schip van middelbare tonnage her haaldelijk met bommen getroffen en zwaar beschadigd. Onze duikbooten, die op den At- lantischen Oceaan, in de nabijheid van de Amerikaansche kusten ope reerden, hebben' nieuwe successen behaald. Een duikboot onder bevel van korvettenkapitein Enzo Grossi heeft een volbeladen tankschip van 12.000 ton tot zinken gebracht, als mede een stoomschip van 10.000 ton. Een andeie duikboot heeft een schip van 7.000 ton tot zinken gebracht. ten aanvallen gericht op Alpènland- sche bergtroepen aan het front van Moermansk. Zooals reeds in het weermachtbericht is medegedeeld, zijn deze aanvallen in zware, verbit terde gevechten met succes afge weerd. De tegenstander heeft ook aan het front van Moermansk voor zijn aan vallen sterke strijdkrachten, in to taal 37 bataljons met talrijke artil lerie en andere zware wapens, ge- concentreei'd en in den tijd van 23 April tot 13 Mei 129 aanvallen met troepen ter sterkte van een bataljon en meer uitgevoerd. Terwijl aan de rest van het O. front in dien tijd reeds dooi was ingetreden, was het aan het front van Moermansk toen nog volop winter. De gevechten wer den geleverd tijdens een ijzige kou de en voortdurende sneeuwstormen van buitengewone' felheid. Het zwaartepunt van de gevechten lag aan den Z. flank, waar de Duit sche troepen 67 vijandelijke aanval len afsloegen. Terwijl hier de ge vechten in vollen gang waren, bracht de tegenstander aan den N. flank een marinebrigade aan land ter sterkte van 6 bataljons. De daar staande troepen weken eerst achter uit om vervolgens met i een tegen aanval van geconcentreerde deelen der Duitsche bergjagers den tegen stander bijna geheel te vernietigen. In krachtige tegenaanvallen werd_en de bolsjewistische troepen op 14 en> 15 Mei geheel teruggeworpen en werd het dodr de Duitsche troepen tijdens de gevechten plaatselijk op gegeven terrein weer in vollen om vang in bezit genomen. Zooals reeds gemeld, liet de tegen stander bij zijn vergeefsche aanval len aan het front van Moermansk 8000 dooden en talrijke gevangenen achter. Daarmede hebben de bolsje wieken in het hooge Noorden, aan het front in Lapland en bij Moer mansk, eind April eft in de eerste helft van Mei 20.000 dooden verlo- Bijionderheden over den slag in de Koraaizee. Tokio, 21 Mei. (D.N.B.) De woord voerder van de Japansehe marine, kapitein Hideo Hiraide, die zoojuist is teruggekeerd van een inspiectie- reis naar de Zuidelijke gebieden, heeft belangwekkende bijzonder heden verstrekt over den slag in de Koraalzee. Hij begon met op te merken, dat de op 7 en 8 Mei gevoerde zeeslag in de Koraalzee in werkelijkheid twee verschillende zeeslagen met volkomen ander karakter gevormd heeft. De strijd van 7 Mei had veel ge lijkenis met dien ter hoogte, van Ma- lakka, waarbij-de Engelsche slag schepen „Prince of Wales" en „Re pulse" vernietigd werden. Door een schijnbeweging van een klein Ja- pnasch vliegtuigmoederschip is du sterke gecombineerde Engelsch-Ame- rikaansche vloot naar het Noorde lijke deel van de Koraalzee gelokt, waarop de Japansehe marinelucht- maeht haar met één stoot heeft af gemaakt. Het verloop van dezen slag toont duidelijk aan, hoe slecht de strategic sche en tactische leiding van de tegenpartij is. Terwijl de Japanners in dezen slnfg slechts een klein vlieg- kampschip Verloren. gelukte het hur. marineluchtmacht een Amerikaansch slagschip van het type California tot zinken te brengen en het Britsche slagschip „Warspite" zwaar te be schadigen. Een moderne zeeslag. De slag van den volgenden dag was 'n moderne zeeslag in den meest waren zin des woords, want hier streden onder het parool „wij of zij'" twee groote eerste klas vliegtuig- moederschepen tegen elkaar Men zal zich zonder meer het enerveerende karakter van dezen zeeslag, die ver scheidene'uren heeft geduurd, voor stellen. Verscheidene honderden Ja pansehe en geallieerde vliegtuigen vielen op de wederzijdsche vlieg- iuigmcederschepen aan en voerden gelijktijdig hevige individueele ge vechten met elkaar. Hoewel de Ja panners numeriek ver. in de minder heid waren, hebben zij met absolute zekerheid twee machtige Ameri kaansche vliegkampschepen met alle aan boord zijnde vliegtuigen tot zin ken gebracht. Een nog veel grooter aantal vijandelijke vliegtuigen is in de luchtgevt "bten neergeschoten. Hieruit blijkt duidelijk de supe Beperking gebruik van nieuwe schoolboeken. 's-GRAVENHAGE, 21 Mei. In ver band mot de heerschende papier- schaarschte heeft de secr.-gen. van het dep. van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming den direc teuren en besturen van alle lggere-, middelbare-, nijverheids- en kweek scholen verzocht niet tot invoering van nieuwe schoolboeken over te gaan, tenzij wijzigingen in het leer plan dit noodzakelijk maken of wanneer deze boeken dienen ter vervanging van die, waarvan het ge bruik voor de scholen verboden is. Het is wenschelijk behalve het gebruik van den laatsten druk ook het gebruik van voorgaande druk ken toe te staan, ook al wijken deze laatste op vele punten van den laat sten druk af. De leerlingen worden alsdan in de gelegenheid gesteld het in hun bezit zijnde exemplaar van den ouden druk met den nieuwen in overeenstemming te brengen, waar cij door de betreffende leerkrachten dient te worden toegezien, dat deze exemplaren van oude drukken geen door de overheid verboden passages bevatten''. Voorts is door den secretaris-gene raal de wenschelijkheid uitgespro ken het gebruik van dictaten zoo veel mogelijk te beperken. P.T.T. op 2deo Pinksterdag. Dienst als op Zondag. 's-GRAVENHAGE, 21 Mei. De uit voering van den post-, telegraaf- en» telefoondienst en de openstelling der P.T.T.-kantoren zuflen op 2en Pinksterdag geheel gelijk zijn aan den dienst op Zondag. Nadere in lichtingen verstrekken de post- inrichtingen. NIEUWS IN 'I KORT Sovjet ambassadeur uit Ankara vertrokken? (A.F.I.P.) - Volgens in lichtingen uit Sofia zou Vinogradov, Sovjet-Russisch ambassadeur te An kara, per vliegtuig met bestemming naar Kouibychef vertrokken zijn. Na Ijem zouden ook nog twee secre tarissen en twee koeriers der Sovjet- ambassade per vliegtuig -naar de zelfde plaats vertrokken zijn. De Normandië. (A.N.P.) - Vol gens den zender van New-York heeft de minister van marine, Knox, Donderdag verklaard, dat de marine toebereidselen treft om de' Norman dië, die destijds tengevolge van een brand is gezonken, te lichten. De Amerikanen in Australië. (A.N.P.) - De Amerikaansthe schout bij nacht Dormley is"volgens radio New-York op Nieuw Zeeland aan gekomen om de leiding van het ge allieerde hoofdkwartier aldaar op zich te semen. Naar verluidt, is hij reeds overgegaan tot besprekingen met de militaire autoriteiten van Nieuw Zeeland. Hull over Martinique. (D.N.B.) - Naar de zender Boston meldt, heeft Cordell Huil verklaard, dat „Martinique voor de Vereenigde Staten militaire en economische be- teekenis heeft". Belgische krijgsgevangenen terug. (D.N.B,) - Met extra-treinen zijn 1100 zieke en gewonde Belgi sche krijgsgevangenen, ontslagen uit allerlei krijgsgevangenkampen in Duitschland, te Antwerpen aange- komen. Voor zoover zij niet terstond konden terugkeeren naar hun ver wanten, werden zij ondergebracht in ziekenhuizen.' DE BEVELHEBBER DER WEERMACHT, GENERAAL DER VLIEGERS FR. CHRISTIANSEN, ontving op 19 Mei j.l. den Reichsltihrer S.S. Himmler, den Rijkscommissaris Dr. Seyss-Inquart en den Leider der N.S.B., Ir. Mussert. (S.S.P.K. Fritz-Stapf) rieure gevechtskracht van de Ja pansehe marinevliegers. In dezen adembenemenden slag hebben eeni- ge Japansehe machines zich met haar torpedo's op een grooten vijan- delijken kruiser laten vallen en dezen Vioor de hierbij uitgebroken branden zwaar beschadigd. Het feit, dat de Japansehe vliegtuigen met doodsverachting zware schade heb ben toegebracht aan oorlogsbodems, die meevoeren om de vliegtuigmoe derschepen te beschermen, toont aan, dat de Jam oners over ruirtie gevechtsreserves beschikten. VERDUISTER GOED I ZON 22 Mei onder: 21.36 23 Mei op: 5.36 MAAN 22 Mei op: 11.58 onder: 2.06 23 Mei Eerste Kwartier. 's-GRAVENHAGE, 22 Mei. Voor de volgende week zijn aan gewezen de bonnen nr. 27 voor brood, vleesch en aardappelen, waarbij het aardappelrantsoen blijft vastgesteld op 21/2 kg per week. Voorts geven de bonnen 28 en 29 van de tabakskaart recht op het koopen van een rantsoen tabak. Verder distributienieuws op pag. 2. De Volksdienst zorgt voor fond- behandeling op de scholen. Dit werk is reeds in verschillende provincies ter hand genomen. INZAMELING OUD PAPIER EN MATERIAAL. Proef te Eindhoven. 's-GRAVENHAGE, 21 Mei. 't Rijks bureau voor oude materialen en af valstoffen is voornemens met ingang van 1 Sept. a.s. de scholieren in te schakelen bij de inzameling van af valstoffen. Vooraf zal echter te Eindhoven in den geest van de toe komstige plannen -een proef worden genomen. Met ingang' van 1 Juni zullen de kinderen van die der 84 scholen, welker hoofd medewerking heeft toegezegd, oud papier en kar ton en eventueel ook andere afval stoffen, als rubber, blik, lompen, enz. meenemen naar de school, waar het wordt bewaard en door een er kend wijkophaler van het R.O.M. E.A. afgehaald. Deze betaalt aan het hoofd der school den vastgestelden prijs der afvalstoffen. Het geld wordt gestort in de schoolkas, het fondsje, waaruit b.v. schoolreisjes en dergelijke amusementen plegen te worden bekostigd. De scholen, die in Juni per leerling de grootste hoeveel heid oud papier en karton hebben ingeleverd, ontvangen bovendien een flinken geldprijs, de eerste prijs bedraagt niet minder dan 100. HET LANGEMARCK-STUDIUM. Meer dan ooit zal het in de toe komst noodig zijn, dat de leidende posities alleen door die menschen worden bezet, die waarborg bieden, dat zij hun functiê in het algemeen belang zullen uitoefenen. Niet hun diploma's, doch alleen hun houding tegenover de sociale problemen van dezen tijd, hun plichtsbesef en hun verantwoorde lijkheidsgevoel kunnen die waarborg geven. De student van morgen zal anders moeten zijn dan die van heden. Uit ons geheele volk züllen alleen de besten tot de universiteit worden toegelaten. Zij, die te oud zijn, om deze nog langs normale wegen te be-1 reiken, kunnen door de Langemarck- opleiding worden geholpen. Flinke jonge arbeiders tusschen 17 en 24 jaar, die reeds in een beroep werk zaam zijn of een opleiding daarvoor -volgen, kunnen in staat worden ge steld, een kostelooze opleiding ter voorbereiding van de universiteit of van een middelbare vakschool te volgen. Inlichtingen verstrekt het Langemarck-studium, Waalsdorper- weg 12, den Haag. Geveld naaldhout. - In de Staatscourant van 21 Mei 1942 is op genomen een beschikking van den secr.-gen. van het dep. van land bouw en visscherij, waarbij tot 15 Juni a.s. algemeene ontheffing wordt verleend van het verbod om tus schen 15 Mei en 1 Augustus geveld naaldhout te laten liggen of opgesta peld te houden. Uiterlijk 15 Juni a.s. moet het nog niet geruimde hout zijn geschild. 'I ||l Het ware socialisme is de leer der meest harde plichtsvervulling. (Hitler.) e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1