DAGBLAD VOOR He1 initiatief bij Charkof in Duitsche henden. Italiaansch duikboot brengt Amerikaansch slagschip tot zinken. Derde verjaardag der onder- teekening van Duitsch Italiaansche pact. De houding der Indische Congrespartij. Somaanslag in Zuid-Afrika. Zestig Noren verliezen burgerrechten. Ging het goed? Artillerieduels in Cyrenaica. W.H.N, en N.V.D. in het ajgeloopen jaar. Distributie van boter en vet. Bon 27. Deze cosnt verschijnt dagelijks. Abonnem.tsprijs per 3 maanden bij vooiuitbeling voor Alkmaar 2.10; franco df het geheele Rijk 2.63. Losse nilmers 5 cents. Tel. Apinistratie (abonn., advert.) 3320, Re»ctie 3330: NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentlën: 0 10 per m.M.. minimum 14 m.M, 1.40. elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144 Jaargang No. 119 6 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Zaterdag 23 Mei 1942 Duitsch legerbericht. /OOFDKW ARTIER VAN DEN FHRER, 22 Mei. (DNB). Het op- ptbevel der weermacht maakt be- kfnd: Op het schiereiland Kertsj zijn bij ie laatste zuiveringsacties nog 19.942 gevangenen binnengebracht alsmede 36 pantserwagens, 264 kanonnen en /een pantsertrein buitgemaakt. Daar mede is het in het weermachtsbericht van 20 Mei genoemde aantal gevan genen gestegen tot 169.198, de buit tot 284 pantserwagens en 1.397 ka nonnen. Gevechtsvliegtuigen wier pen in het havengebied van Sebas- topol een koopvaardijschip in brand. Nadat in den slag van Charkow alle bolsjewistische aanvallen onder zeer zware verliezen voor den tegen stander waren afgeslagen, is het initiatief thans in onze handen over gegaan. Ten Z.O. van het Jlmenmeer zette de vijand zijn vergeefsche aanvallen voort. In Lapland wonnen Duitsche troe pen bij een aanval verder terrein. Een in den loop der gevechten inge sloten gevechtsgroep van den vijand werd vernietigd. In een harven op het schiereiland Kola beschadigde de luchtmacht drie vrij groote koopvaardijschepen, waarvan een zoo zwaar, dat aange nomen kan worden, dat het vernie tigd is. In. het gebied achter het front hebben Duitsche en Hongaarsche for maties een, vrij sterke bolsjewistische bende uiteengeslagen. Nachtjagers schoten de laatste dagen aan het Oostelijke front ver scheidene bolsjewistische bommen werpers en transportvliegtuigen neer. Op Malta werden de vliegvelden Halfar en Luca overdag en des nachts gebombardeerd. Andere lucht aanvallen waren gericht tegen een Britsch luchtsteunpuntin Noord- Afrika. Duitsche duikbooten hebben, zoo als in een extra-bericht is meege deeld, ten Oosten van de Antillen, op de Caraïbische Zee en in de Golf van Mexico 20 vijandelijke koop vaardijschepen, tezamen 111.600 brt, tot zinken gebracht. Een andere duikboot drong over de Golf van St. Laurens tot in de St. Laurensrivier door en bracht daar, in weerwil van de bewaking door talrijke zee- en luchtstrijdkrachten, 3 schepen van 14.000 brt tot zinken. Daarmede heeft "de vijandelijke scheepvaart in de Amerikaansche wateren in het be stek dezer operaties weer 23 schepen met een gezamenlijken inhoud van 125.600 brt verloren. Bij de succesvolle operaties van Duitsche duikbooten in Amerikaan sche wateren hébben de booten on der bevel van de luitenants-ter-zee le klasse Thurmann /Würdemann en Folkers zich bijzonder onder scheiden. ROME, 22 Mei. (Stefani). In een extra-bericht deelt het Italiaansche hoofdkwartier mede', dat' een Ita liaansche duikboot ter hoogte van de Braziliaansche kust, op 100 mijl ten W. van het eiland Fernando de Noronha, een naar het Zuiden koer sende vlootformatie der Ver. Staten heeft aangevallen. De duikboot schoot van eenige honderden meters afstand een salvo torpedo's af op een slagschip van de Maryland-klasse (32.000 ton), dat door twee torpedo's in het voorschip werd getroffen en binnen korten tijd zonk. ROME, 22 Mei (Stefani). Over het succes van een Italiaansche duikboot worden nog de ^olgende bijzonder heden gemeld: Den 20en dezer om 2.50 uur (Rom. tijd) heeft de duikboot Barbarigo onder bevel van korvettenkapitein Enzo Grossi voor de Braziliaansche kust, op 100 mijl ten W. van het eiland Fernando- da Noronha, een vlootformatie der Ver. Staten, die in Zuidelijke richting voer, aangeval len. De Barbarigo, die door de begelei dende torpedojagers drong, schoot van enkele honderden meters af stand een salvo torpedo's af op een slagschip van de Maryland-klasse (32.000 ton), bewapend met 8 ka nonnen van 40.6 cm. Het slagschip, dat door twee tor pedo's in het voorschip werd getrof fen, zonk binnen korten tijd. De be geleidende vaartuigen kwamen niet in actie. j ROME, 22 Mej. (DNB). Over het tot zinken gebrachte Amerikaansche slagschip van de Maryland-klasse, waarvan in een extrabericht melding is .gemaakt, deelt Stefani nog de vol gende bijzonderheden mede: Het slagschip was op weg naar Kaap de Goede Hoop. Aangenomen kan worden dat het slagschip op weg was naar den Indischen Oceaan om daar bij den zeeslag in de Koraalzee verloren gegane Amerikaansche een heden te vervangen. Misschien was het echter bestemd om in de Middel- landsche Zee de Oostelijk Britsche Middeliandsche zeevloot te verster ken. Bij den aanval van de duikboot op het slagschip kwam de afweer niet in actie. De duikboot Barbarigo kon derhalve den ondergang van het schip, die buitengewoon snel ge schiedde, waarnemen. In verband met het tot zinken brengen van het slagschip wijst Ste fani erop, dat de beweringen van de Anglo-Amerikaansche propaganda als zouden in de Middeliandsche Zee reeds botsingen zijn voorgeko men tusschen Amerikaansche en Italiaansche vlootformaties, geheel verzonnen zijn en geenszins met de feiten overeenstemmen. Totdusver zijn nog geen Amerikaansche vloot- eenheden in de Middeliandsche Zee waargenomen. Er kunnen zich in de Middeliandsche Zee slechts Ameri kaansche schepen van kleine tonnage bevinden. De Middellan&sche Zee is thans, zoo verklaart Stefani, on dubbelzinnig Italiaansch gebied. Een aantal zegevierende militaire opera ties heeft dit bewezen. Washington weigert commentaar. Naar Reuter meldt uit Washington heeft het Amerikaansche departe ment van marine geweigerd, com mentaar te leveren op het Italiaan sche bericht, dat een Amerikaansch slagschip in den grond is geboord. Op een vraag van Reuter hierom trent luidde het antwoord: Wij heb ben hieromtrent niets op te merken. Duitsch commentaar. De Berlijnsche pers noemt het tot zinken brengen van het Amerikaan sche slagschip der Maryland-klasse een dappere daad der Italiaansche marine. De Duitsche Allgemeine Zei- tung merkt op, dat de Italiaansche duikboot een waardevolle bijdrage tot den maritimeday van Roosevelt heeft geleverd. Tevens bewijst deze daad den trotschen w-il tot overwin nen van het verbonden Italjë op den derden verjaardag van h.et Staten- pact. De Berliner Lokal-Anzeiger schrijft: „De Italiaansche duikbootcomman dant heeft meer gedaan dan een slagschip vgn 32.000 ton tot zinken gebracht. Hii heeft de vlontschikkin- gen vaii Washington in de war ge stuurd en de gevechtskracht der Ver. Staten aanzienlijk verzwa*. t". BERLIJN, 22 Mei. (DNB). Ter gelegenheid van den derden verjaar dag der onderteekening van het DuitschItaliaansche pact van vriendschap en bondgenootschap zijn telegrammen gewisseld tusschen den Führer, koning Victor Emmanuel In en den Duce. Tevens tusschen den rijksminister van buitenlandscfte za ken, von Ribbentrop, en den Ita- liaanschen minister van bujtenland- sche zaken, graaf Ciano. De Führer seinde aan den koning- keizer: „Op den verjaardag der on- derteekening van het pact van vriendschap en bondgenootschap, dat onze beide volkeren hecht, verbindt, verzoek ik Uwe majesteit, mijn op rechte wenschen te willen aanvaar den voor den röem en de grootheid van Italië en voor het succes van zijn, wapenen". Victor Emmanuel aan den Führer: „Op den derden verjaardag van de onderteekening van het pact, dat onze beide volkeren in een hecht genootschap heeft vereenigd, wil ik U, Führer, hartelijk feliciteeren en mijn beste wenschen aanbieden voor den zegevierenden afloop van onzen gemeensehappelijken strijd" De Führer telegrafeerde aan dén Duce: „Den dag, waarop drie jaar geleden Duitschland en Italië plech tig tegenover de wereld verkondig den, dat zij in onverbrekelijke ge meenschap vereenigd zijn, zend ik U mijn hartelijke groeten. De vaste W-l van onze in nationaal-socialisme en fascisme vereenigde volkeren om te overwinnen, en de wapenfeiten van onze dappere soldaten bieden den veiligsten waarborg voor de ge meenschappelijke eindoverwinning". De Duce aan den Führer: „Op den derden verjaardag van het stalen pact, dat de héchte \otsgemeenschap van Duitschland en Italië bezegeld en hen in den oorlog vereenigd heeft, wil ik U, Führer, mijn groeten doen toekomen en U nog eens tot uiting brengen het geloof van het fascisti sche Italië in de overwinnmg. dié de definitieve triomf zal zijn van onze zaak". Telegrammen van de Rijksministers. In zijn telegram aan graaf Ciano zeide minister von Ribbentrop o.m„ de onwrikbare overtuiging te koes teren, dat de gemeenschappelijke strijd tegen wereldbolsjewisme eh plutocratie bekroond zal worden door een roemrijke overwinning en den wég zal bereiden naar een rechtvaardigen opbouw van Europa. Graaf Ciano zeide in zijn telegram aan vdn Ribbentrop o.m. dat de der de verjaardag der ondérteekenmg van het stalen pact Italië en Duitsch land aantreft in de volledigste ka meraadschap van wapen en geest, nauw verbonden in den strijd om een betere toekomst van de wereld en om de overwinning van het ide aal der gerechtigheid. Men verwacht een toenemenden invloed van Gandhi. GENEVE, 22 Mei (DNB). Uit Lon den wordt gemeld: De houding van de Indische, congrespartij ten aan zien van alle de verdediging vanfln- dië betrefende problemen berokkent den Britsche autoriteiten zeer veel zorgen, zoo meldt de Times uit Nieuw Delhi. Voorts schrijft de Times: Men verwacht thans een toe. nemenden invloed van Gandhi. Gandhi's standpunt ten aanzien van den oorlog maakt het voor hem onmogelijk bij zijn politieke over wegingen ook maar rekening te hou den met een oorlog. Ooi: verzet hij zich tegen een politiek van vernie ling voor het geval dat de in Indië strijdende geallieerde troepen zich voor de Japanners zouden moeten terugtrekken. Gandhi keurt de aan wezigheid van Amerikaansche troc pen in Indië af en staat orincipiéel afwijzend tegenover alle plannen om Indië op voet van oorlog te activee- ren. Gandhi eischt van de Engel- schen, dat zij zich uit Azië terug trekken en het bestuur aan de daar wonende bevolking overlaten. De Times citeert vervolgens een ver klaring van een lid der werkcom- missie van de congrespartij, volgens welke Gandih van de Engelschen ver langt, dat zij Incjië volledig aan zich zelf zullen overlaten. Hij eischt ver der, dat zij den Indiërs het recht ge ven om met Japan de overeenkom sten te sluiten die zij willen. HET DUITSCHE LUCHTWAPEN SLOEG TOE OP HET SCHIEREILAND KERTSJ. Allen zijn klaar om de van een vlucht 1 erugkeerende machines weer startklaar te maken, „juw.(Transatlantic-Reels) I Gevaarlijke koorts in Queens land en Nieuw Zuid-Wales. (A.N.P.) - In Queensland en Nieuw Zuid- Wales is, naai1 de Britsche berich tendienst meldt, een gevaarlijke koorts uitgebroken. Leger en lucht macht zijn gerequireerd oim mejie te helpen bij de poging tot 'beperking van de ziekte. De Britsche berich tendienst meldt verder, dat het Spoorwegverkeer in Nieuw Zuid- Wales tot de helft rpoest worden beperkt. >- - - STOCKHOLM, 22 Mei (DNB). Ten aanzien van bomaanslagen in East Rand (Zuid-Afrika) meldt United Press uit Johannesburg, dat de aan slagen naar het schijnt verband hou den met een proces, waarvan Vrij dag te Johannesburg de behandeling is begonnen. Niet minder dan 50 personen zullen zich hebben te ver antwoorden, onder wie 19 politie agenten en detectivès.' De overige beklaagden zijn in hoofdzaak bur gerlijke beambten en vroegere le den van de weermacht. Men verwacht, dat het proces, waarvoor 200 getuigen zijn opgeroe pen, verscheidene maanden zal du ren. Nieuwe bomaanslagen in Transvaal. STOCKHOLM, 23 Mei (DNB). Naar de Britsche berichtendienst uit Kaapstad meldt, zijn in Trans vaal opnieuw drie bomaanslagen ge pleegd. Een daarvan had de vernie ling van de spoorlijn in de nabijheid van Roodepoort, 35 km. van 'Johan nesburg, ten doel. OSLO, 22 Mei (DNB). Het Noor- sche ministerie van b-innenlandsche zaken heeft medegedeeld, dat zestig Noren, die in het buitenland verblijf houden, op grond van de verorde ning van den 15en November 1941 hun burgerrechten ontnomen, zijn, aangezien zij een houding toonden, die blijk geeft* van een vijandelijke gezindheid tegenover den Noorschen staat en diens belangen kan schaden. Onder hen bevinden zich o.a. de vroegere minister Nils Hjelmt Weit, de voormalige minister van lands verdediging Frederik Monsen, de vroegere staatssecretaris en adviseur van het Noorsche ministerie van buitenlandsche zaken, Jens Bull, de vroegere gezant Ditleff, de reeders Lorentzen. Infolg Hyging Olsen, Thomas Olsen, Erling Samuelson en verscheidene officieren, staatsamb tenaren en journalisten. Ingevolge artikel 2 van dezelf de verordening moeten de vermo gens van al deze personen in bin nen- en buitenland ten bate van den staat in beslag worden genomen. Zij die staatsambtenaren waren of an dere openbare functies bekleedden, worden van hun ambten ontheven Anglo-Amerikaansche OTerwinningsdroom ten einde, (Van onzen Haagschen correspondent.) Het begint te- 'spannen voor Stalin en de zijnen. Over eenige weken zal het een jaar geleden zijn, dat Duitschland, in het besef zijner Europeesche roeping, zijn Weer macht tegen het bolsjewistisch ge vaar in het veld bracht-, en naar Sta lin onlangs, volgens berichten 1 uit Zweden, moet hebben te kennen ge-1 geven, zal dat een beslissend mo ment zijn. Hij zei n.l„ dat de»Sovjet- Unie op den eersten verjaardag van haar oorlog met Duitschland óf haar vijanden moet verslagen hebben óf zelf ten onder zal moeten gaan. Het is dus geen wonder, wanneer men nü,,\'bij het benauwend snelle nade ren van dien fatalen datum zonder dat er iets gebeurt, zoowel in de Sovjet-Unie als in het kamp der ge allieerde Anglo-Amerikanen, wat nerveus begint te worden. Dat men zich daar zelfs op het ergste begint voor te bereiden, kan ook blijken uit de.moeite, die men zich geeft, om den indruk van vroegere over- wirmingsleugens wat te verzwak ken. Want zoowel in de bolsjewisti sche-als in de Anglo-Amerikaansche pets 'kan men den laatsten tijd lezen, dat men zich geen al te groote voor stellingen moet maken van. de resul taten van het 'Russische winter offensief. Dat is wel heel merkwaar dig, wanneer men zich daarbij de geestdriftige verhalen over bolsje wistische successen herinnert, die via Engeland en Amerika en na tuurlijk allereerst door de Sovjet- Unie zelf den aether werden in gezonden. Enorme terreinwinsten zouden dep terugtrekkenden Duit- schers we?r afhandig zijn gemaakt; bekende steden waren opnieuw in handen van Stalin'-s overwinnende legers gekomen! En thans schrijft het officieelé militaire orgaan der bolsjewisten,„Roode Ster", maatre gelen ei schend tegen „lafaards, pa- niekzaaie'rs en defaitisten": „De po litieke commissarissen moeten de eersten zijn, die een nieuwen geest van strijdvaardigheid inblazen aan het. bolsjewistische leger. Nieuwe reserves met groote gevephtserva- rin'g zullen naar het front moeten ryorden gezonden", ^iou er dan toch iets niet in den haak zijn met die successen en triomfen .van den win. terveldtocht?) Men zou geneigd ra ken,. dit te veronderstellen: vooral wanneer- men naast dit citaat uit „Roode Ster" nog kennis neemt van hetgeen Cyril Falls onlangs in de .illustrated London News" schreef: '„Als Hitler heeft verklaard, dat hij liet Oostelijk front zou stabiliseeren, dan is hem da.t ook gelukt, want .van Decembey tot- heden zijn de Sovjet- Russen ergniet in geslaagd het front zoo te hunnen gunste te. wijzigen, dat men dit zonder moeite op een gewone kaart kan waarnemen. Hoe wel de Duitschers numeriek zwak ker zijn. zijn de kwaliteiten van hun soldaten en - de strategische be kwaamheid van hun generalen staf verre supérieur. Al met al kan men een zekere vrees niet onderdrukken, wanneer men nadenkt over de mili taire 'dynamiek van het moderne Duitschland en over zijn overweldi gend vermogen tot het produceeren van eerste rangs oorlogsmateriaal en het uitvinden van nieuw.e strijdmid delen". Dat ziet er inderdaad niet hoopvol uit, nu het- voorsnel van bet pieuwe Duitsche offensief in de Krim reeds luide geklonken heeft. Eenige maan den heeft men de aoedgeloovige ge meente kunnen bezighouden en af leiden met fanfareberichten over bolsjewistische successen, en den irt- di-uk kunnen wekken, alsof de Duit sche Weermacht in de ..Sovjet-Un:e doodgeloonen en doodgevroren was. Na Kertsi en in het gezicht van hel nieuwe Duitsche voorjaarsoffensief gaat dat niet meer: derhalve haast men zich, het publiek On nieuwe ne derlagen voor te bereiden. Een on aangename eTvaring voor al diege nen/ die op gezag van d= Engelsche radio een zwaren winter doorwor stelden on<5»r de leuze: „het gaat goed"Ofschoon die Haagsche tramconducteur, die filosofisch op merkte: „ik geloof niks meer van al die praatjes, want de Duitschers vechten toch alt.ijd nog maar op het .grondgebied vap anderen", èl blij ken begon te weven van een iets d'e- ner en vooral, van een é'gen inzicht. Maar "ine het ook eigenlijk niet goed? Want '"<*en weldenkend mensch kan t0ch in ernst hooen op een overwinning van Stalin's helsche horden! Italiaansch legerbericht. ROME, 22 Mei. (Stefani). Het 720e weermachtbericht luidt: Artillerieduels aan het front van Cyrenaica. De achterwaartsche ver bindingen van den vijand werden met succes door vliegtuigformaties van de as aangevallen. Een munitie depot werd getroffen en vloog in de lucht. Twee vliegtuigen werden op den beganen grond verhield, een derde vliegtuig werd door het vuur van ons luchtdoelgeschut neerge haald. - Doelen op Malta werden door formaties van de Italiaansche en Duitsche luchtmacht gebombardeerd. „VOORWERPEN mogen door wiel rijders slechts 'worden vervoerd, indien dezen 'daardoor in hun vrijheid van be weging niet worden belemmerd of an dere personen of zaken daardoor niet aan gevaar worden blootgesteld". Ar tikel 26 Wegenverkeersregeling. (Transatlantic-Recla-P.K. Zwilling) DE MOEILIJKHEDEN VAN ENGELAND EN DE VER. STATEN. TOKIO, 22 Mei (D.N.B.) De woordvoerder der regeering heeft ■•aan de hand vin vele citaten der ge allieerden een beeld gegeven van de militaire dilemma's van Engeland en de Ver. Staten, die in weerwil van alle propaganda, zoo zeide hij, klaar blijkelijk niet in staat zijn, hun in het nauw gedreven bondgenooten eenige hulp van beteekenis te doen toekomen. De Sovjet-Unie dringt aan op de vormjng van een tweede front in Europa, generaal Wavell verlangt meer troepen voor de ver dediging van Britsch-Indië, Tsjoeng king roept steeds luider om oorlogs materiaal en Australië smeekt om vliegtuigen en oorlogsschepen. De eenige echo op deze wanhopige stemmen vormen de beloften van Roosevelt en Churchill, dat „er iets zal gebeuren". Maar tot groote te- ÏYVIVtVll v Uil UUJLI OUIU Wil v:ivuv V*» MG gCUCUlUl HJRUC Wl gj-i. w», vw O O 7 saet yedjes yaa waardigheid en titel. letirstelltög san alle betrokkenen,*er jets zal gebeuren. 's-GRAVENHAGE, 22 Mei. De af sluiting van het Winterhulpwerk vöor het jaar 1941/42 kan eerst over eenige weken geschieden, daar thans nog steeds giften binnenkomen. Toch kan reeds thans worden ge zegd, dat het uiteindelijke resultaat verre boven ,dat vap het vorig jagr zal liggen. Bij de hulpverleening werd .het vermeden naai' een vasten maatstaf hulp te verleenen, doch in ieder af zonderlijk geval werd gesteund naar de individueele behoeften van het betreffende gezin. Het aantal.vrij willige medewerkers is gedurende het laatste Winterhulp- werk aanmerkelijk gestegen. Voor iedere straatcollecte stelden zich dui zenden collectanten ter beschik king. Hierbij dient ook nog de aan dacht gevestigd te worden op de loterij ten bate van het Winterhulp- werk. Behalve de werkzaamheden der Winterhulp werd door de mede werkers onder leiding van den heer Piek, tevens de opbouw van den Ned. Volksdienst ter hand genomen. Cijfers over den N.V.D. Reeds in de laatste maanden van het jaar 1941, na het begin van het werk van den N.V.D., konden plus minus 8000 schoolgaande kinderen worden uitgezonden voor een ver blijf van 4-6 weken naar plaatsen, welke door hun ligging» en klimaat bij uitstek geschikt waren voor hun gezondheid. In het begin van 1942 is wederom met de uitzending van kin deren een begin gemaakt. Thans zijn 1000 kinderen bij pleegouders en in inrichtingen ondergebracht, terwijl deze uitzendingen van week tot week in versterkte' mate voortgaan. 450 hulpbehoevende moeders uit kinder rijke gezinnen werden voorts in mooie tehuizen gedurende 4 weken opgenomen.) Tot nu toe werden vervoerbare klinieken ingericht, die in verschei dene provincies de tandheelkundige verzorging der schoolkinderen op zich hebben genomen. Er werden 1663 kinderen onderzocht, 3070 vul lingen aangebracht en bovendien 497 andere tandheelkundige handelin gen op SGholen. zoowel als in jeugd tehuizen verricht. Al naar gelang van behoefte kón de N.V.D. in de daarvoor in aan merking komende huishoudingen, zijn hiervoor opgeleide krachten in zetten. De' huishoudelijke hulp heeft met 70 helpsters reeds 24500 dagen arbeid in de gezinnen verricht. Vele# duizenden families werden voorts met een ondersteuning gehol pen. Zoo werd b.v. in Juli 1941 een bedrag uitgekeerd van f 3287.55, ter wijl dit in December 1941 was geste gen tot .f 31.779.69. Door de inschakeling in het werk der centrale keukens konden in de maand December 1.932.768 porties eten uitgegeven worden. Bij bom inslagen hielp de. N.V.D. tot een tataal bedarg van plm. f 100.000. Een nieuwe gouverneur van Curacao. - Volgens een bericht uit Londen is de gouverneur van Cura sao, G. J. Wouters, met ingang van 15 Juli a.s. Van zijn functie ont heven. In zijn plaats is tot gouver neur van Curacao benoemd da-. P„ Kasteel, vroeger parlementair over zichtschrijver van de Maasbode en raadgevend lid van de leiding van het Katholieke Werknemersverbond: aldus de Japansche woordvoerder, wordt niet gezegd, hoe en wanneer VERDUISTER GOED! ZON 23 Mei onder: 21.38 24 Mei op: 5.35 MAAN 23 blei op: 13.05 onder: 2.35 23 Mei Eerste Kwartier. ZON 24 Mei onder: 21.39 25 Mei1 op: 5.34 MAAN 24 Mei op:' 14.14 onder: 3.02 ZON 251 Mei onder: 21:40 26 Mei op: 5.33 MAAN 25 Mei op: 15.26 onder: 3.28 30 Mei Volle Mafm. 's-GRAVENHAGE, 23 Mei. De secretarisgeneraal van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 26 Mei tot' en met 4 Juni a.s. de met „27" genummerde bon der boterkaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter.v Ge durende genocind tijdvak geeft de met „27" genummerde bon der vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter of, yoor zoo ver de voorraad strekt, van 125 grant margarine of 100 gram bak- en braadvet. DE BETREKKINGEN TUSSCHEN FRANKRIJK EN DE VER. STATEN. BERLIJN, 22 Mei (D.N.B.) De be trekkingen van Frankrijk met de V.S. zijn het onderwerp van bespre king in de Fransche pers geworden. In politieke kringen alhier heeft o.a. het standpunt van de Matin de aan dacht getrokken, welk blad op on dubbelzinnige wijze de militaire ac ties van Engeland tegen Frankrijk en de welwülende houding van de V.S, ten aanzien van zulke acties veroordeelt. Van bevoegde Duitsche zijde ziet men ervan af, zich over het pro bleem uit te laten, daar het, naar verklaard wordt, in de eerste plaats Frankrijk betreft en daarom door de Fransche regeering behandeld dient te worden. In dit verband mee- nen dezelfde kringen ook te moeten afzien van een bespreking' van de verhouding tusschen Duitschland en Frankrijk, die bepaald blijft door de wapenstilstandsvoorwaarden. Naar aanleiding van bepaalde te gen Europa gerichte storingspogin- -gen geeft men te Berlijn te ver staan, dat willekeurige en daarom tendentieuze beschouwingen over de, betrekkingen tusschen Frankrijk en' Duitschland en die tusschen Frank rijk en Italië geen rekening houden met de kern van het probleem, dat uit de gemeenschappelijke overwin ning der asmogendheden op Frank rijk voortvloeit. De Fransche vlostverliezen bij Madagascar. (Stefani.) - Gemeld wordt, dat de Fransche duikboot „Le Heros" van 1500 ton tijdens den Britschen overval o-p Madagascar tot zinken is gebracht. Nog een tweede duikboot is op den eersten dag van den Britschen aanval tot zinken, gebracht, alsmede de hulp kruiser Bougainville en de torpe- dofooot d'Entrecasteux. Alle leden der bemanning ,van de duikboot Le Heros, 24 uitgezonderd, zijn gered. BONLOOZE MAALTIJDEN IN DE WERKVERRUIMING. 's-GRAVENHAGE, 22 Mei. De directie van den Rijksdienst voor de werkverruiming heeft besloten om met ingang van 1 Juni a.s. slechts bonlooze maaltijden te verstrekken. Deze maaltijdep, waarvan de prijs 5 cents bedraagt, zijn te beschouwen als 'bijvoeding. Zij bestaan uit 3'4 liter stamppot zonder vleeseh of vet. De arbeiders zullen, naast deze maaltijden, dus ook hun broodvoe- ding moeten nuttigen. Evenals tot dusver wordt warme voeding alleen verstrekt op die werken, waar de meeste arbeiders op een grooteren afstand dan 15 km van hun woon plaats werken.,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1