DAGBLAD VOOR Alkmaar's nieuwe burgemeester - geïnstalleerd. Inspectie van W.A. en Jeugdstorm. Défilé voor het Stadhuis. 9 Groote belangstelling. Nieuwe burgemeesters. INSTELLING VRIJWILLIGE HULPPOLITIE. Krijgsoperaties bij Charkow groeien tot omsingelingsslag. DE ALGEMEENE OORLOGSTOESTAND. Britsch vliegveld gebombardeerd. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn.i advert.) 3320, Redactie 3330. ALKM4ARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gevvoée advertentiën: 0 10 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 120 k pagina's HoofdredacteurA. X. JONKER, Alkmaar Dinsdag 26 Mei 1942 Alkmaars nieuwe burgemeester, de heer B. A. v. d. Sluijs, die vorige week zijn functie aanvaardde, is Zaterdagmiddag in de fraaie raadszaal van de Kaasstad op plechtige wijze geïnstalleerd door den Commissaris der provincie, mr. A. J. Backer. o Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis woei naast de nationale driekleur voor het eerst ook de zwart-roode N.SlB.-vlgg van den Waagtoren, de Groote Kerk en het Stad- huis, terwijl de W.A. uit Haarlem en Zandvoort en de Jeugd storm-formaties uit Alkmaar de officiëele installatie luister bij zetten. Bovendien was de gevel van het stadhuis met vlaggen. bloemen en groen versierd en zorgden luidsprekers voor toe passelijke muziek. Inspectie van W.A. en Jeugdstorm. Om kwart over twee inspecteerde de burgemeester op het Waagplein, dat door een zestal politieruiters en politie met motorzij spannen was af gezet, de .te voren opgestelde W.A.- corpsen en den Nationalen Jeugd storm van de N.S.B., waarna de bur gemeester per auto naar het raad huis reed, terwijl de W.A. en de Jeugdstorm onder veel belangstel ling door de binnenstad marcheer den. In het raadhuis. In de met bloemen versierde raads zaal (de portretten van Hitler en Mussert hebben reeds een plaats in de hall gekregen) hadden zich een paar honderd genoodigden vereenigd, waarvan het grootste gedeelte den burgemeester, toen hij in gezelschap van mr. Backer de raadszaal betrad, staande met den Nationaal-Socialis- tischen groet verwelkomde. Onder de speciaal genoodigden merkten wij op: den plaatsvervanger van den Beauftragte voor N.H., den Landwirtsehaftleiter Ufer, den Stützpunktleiter der N.S.D.A.P., K. Meijer, den Heerbanleider J. M. v. d. Bijl, den gemachtigde van den leider der N.S.B., S. L. A. Plekker, den Boerenleider voor Noordholl. J. Saai, den Krmgleider der N.S.B. Ouwer- kerk, den districtsleider A. H. v. d. Has, den wethouder van Haarlem van Drent, de Alkmaarsche wethou- ffèïs mr. de Groot en van Slinger land, den dijkgraaf van de Scher- meer, den heer C. Kramer Glynis, den voorzitter van de afdeeling Alk maar van de Broederschap van No tarissen, mr. C. J. de Lange, den voorzitter van den Raad ran Arbeid, den heer Vas Dias, den directeur van de Districts-Arbeidsbeurs, den heer Sprenger, den voorzitter van de V.V.V. Alemaria, mr. J. P. Bos man, de burgemeesters van Egmond, Grootschermer, Schermerhorn, Oter- leek, Oudorp en Wieringerwaard, de hoofdambtenaren der gemeente, als mede verschillende groepsleiders der N.S.B. uit de buitengemeenten en andere N.S.B. functionarissen en den waarnemend Districts-commandant der marechaussee, den Leer Fluiter. Rede van den Commissaris der Provincie. De Commissaris der Provincie, mr. Backer, zeide in zijn installatierede het volgende: Als eerste spreker op deze gele genheid valt mij het voorrecht te beurt u op deze plechtigheid een hartelijk welkom toe te roepen. Ik spreek daarbij den wensch uit, dat de indruk, dien gij dezen middag mee naar huis zult nemen, bij u het vertrouwen zal sterken, dat ook in dezen tijd niet behoeft te worden gewanhoopt aan de toekomst van deze gemeente en haar bevolking. Op verzoek van spr. las hierop de gemeente-secretaris, mr. Koelma, de akte van benoeming en het bericht van den commissaris voor, waaruit bleek, dat de burgemeester 9 Mei de vereischte eeden had afgelegd. Mr. Backer vervolgde hierop zijn rede en wees den burgemeester er op dat hij thans staat voor een nieuwe periode in zijn leven, nu hjj aan het hoofd is geplaatst van een gemeen te, wier belanden hij zal hebben te behartigen, voor wier bevolking hij zal hebben te zorgen en voor wier bloei hij z-n beste krachten zal, hebben in te zetten. Deze taak is vooral in de periode, waarin wij thans leven, niet eenvoudig. Voor de ver vulling daarvan is moed en vastbe radenheid noodig. Moed en vastbe radenheid hebt gij 'getoond in uw aan ervaring zoo rijke leven. Ik weet, dat gij een zeer eervolle loop baan achter den rug hebt, waarin gij voor moeilijke momenten hebt gestaan. Ik weet ook, dat gij geheel uw leven door bezield zijt geweest met den wil om wat"- gij eenmaal hebt ondernomen, ook tot een goed einde te brengen. Ik weet, dat gij een man zijt met een helder ver stand, een krachtigen wil en die doet, wat hij meent, dat moet wor den gedaan. Gij zult in uw nieuwe ambt even als in uw vroeger leven, veel strijd hebben. Gij zult hebben te strijden tegen moeilijkheden, vooral in het begin tegen wanbegrip en vooroor deel, mogelijkerwijze ook tegen haat en vijandschap. Gij zult hebben te strijden tegen dat, wat u krachtens uw levensbeschouwing, als een on- (Ar chief) recht hebt leeren zien, maar ge lukkig zult gij niet alleen tegen iets moeten strijden wanneer men al leen maar tegen iets moest strijden,r zou het niet de moeite waard zijn, verder te leven maar goddank zijn de omstandigheden zóó veran derd, dat er veel is, waar men vóór kan strijden. In de eerste plaats voqr de idealen van uw levensbeschou wing, het Godsvertrouwen in ons volk te sterken, alsmede het besef van de waarde van den arbeid en het doen herleven van de liefde voor volk en vaderland. Daarnaast zult gij hebben te vechten om de harten van degenen, die in uw gemeente aan uw zorgen zijn toevertrouwd, te wihnen, ook de harten van degenen, die nu nog tegen u strijden. Ik weet en ben er blij om, dat gij daarin een belangrijk deel van uw taak zult zien. Ik weet ook, dat gij behoort tot de menschen, die geen brokken wil len maken en geen breuk, waar die kan worden vermeden. Immers, gij zijt geen slooper, maar een bouwer. Uw werk is constructief, niet destructief. Gij zoudt niet slagen, wanneer gij niet naast uw verstand., 'uw onverzettelijken wil en taaie volhardingsvermogen het belang rijkste bezat, wat u kunt meebren gen: uw hart. Naast uw uiterlijke onbewogenheid, die zoovele West- Friezen uit deze omgeving met zich meedragen, ik weet dit, klopt in u een gevoelig haït voor land en volk en niet in de laatste plaats voor deze omgeving, waarvoor gij door het hoogere bestuur thans geroepen zijt. Daardoor weet ik, dat gij in uw nieuwe loopbaan veel tot stand kunt brengen, wat zonder dit hart zeker niet mogelijk was. s Gij zijt een drager- van het begin sel, dat met een groot woord, wat eigenlijk te weinig zegt, „de nieuwe orde" wordt genoemd. Ik weet, dat ik u mag zien als een vertegenwoor diger der Nationaal-Socialistische beweging in Nederland, dat gij als een strijder dier beweging uw zware taak hebt aanvaard en dat gij u aan deze beweging en haar leider, nauw verbonden weet. 'Toch weet ik ook; dat gij u naar hét gemeentebelang zult richten en u niet op het partij belang, zooals wij dit vroeger zagen, zult blind staren, maar het algemeen belang boven het groepsbelang en het groepsbelang boven het indivi- dueele belang zult stellen, daarbij indachtig aan het fiere woord uit Vondels „Roskam", dat boven den ingang van dit raadhuis staat: „Wanneer 't gemeen u roept, be- sorght het als uw eigen". Ik weet, dat gij alles zult doen om voor de gèmeente te bewaren de materieele en geestelijke schatten, die gij thans uit de handen ontvangt van hen, die u voorgingen. Gij zult naast deze schatten nieuwe waarden voor het leven brengen. Gij zult meer moeten doen, maar alles zal tenslotte gaan in deze richting, dat gij uw krachten zult inspannen om deze mooie en historisch zoo rijke stad in het onvolprezen Kennemer- land tot grooter bloei en luister te brengen. Ik hoop, mijnheer de burgemees ter, dat moge bewaarheid worden, ook voor deze gemeente en haar in gezetenen, het woord van Albert Verwey, uitgesproken in zijn lof zang en zijn land: „Groot waren zij eens, die klein werden, Leven deden zij tot den dag, Dat verlangen hun harten zou herten. Hun oogen doen wenschen naar een nieuwe vlag". 's-GRAVENHAGE, 23 Mei. Het Rijkscomissariaat deelt mede: De commissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft op grond, van paragraaf 3 van de verordening nr. 108/40 4e verordening over bizon- dere bestuursrechtelijke maatrege len) in verbinding met paragraaf .4 artikel 1 van de verordening 3/40 over "het uitoefenen van de regee- ringshevoegflheid in Nederland, be noemd tot burgemeester: den burge meester J. A. de Mooi te 's-Heer Abtskerke met gelijktijdig eervol ontslag uit zijn ambt van burge meester te Breskens, den landbou wer A. P. Hovinga te Oostwolde (Oldamibt) tot burgemeester in Scheemda, den gemeenteambtenaar C. J. van der Pijl te Terneuzen tot burgemeester in Hoek en d'en ge meenteambtenaar J. Tollenaar te Zaamslag tot burgemeester in Bent huizen en Moerkapelle. 's-GRAVENHAGE, 26 Mei. In het Ver ordeningenblad is opgenomen een ver ordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied be treffende de instelling van een vrij willige hulppolitie. Hierin wordt o.m. het volgende be paald: Een vrijwillige hulppolitie wordt ingesteld, welke tot taak heeft de gewone politieorganen te onder steunen: 1. Bij de bestrijding van rampen en andere openbare noodtoe standen; 2. bij de bestrijding van ernstige gevaren en schaden, welke ten gevolge van luchtaanvallen ont staan; 3. in andere bijzondere, gevallen van handhaving van de open bare orde en de veiligheid van het openbare leven. De vrijwillige hulppolitie wordt aan gesloten bij de eenheden en bureelen der gewone politie. Zij is uitsluitend onderworpen aan de aanwijzingen en bevelen van de commandeerende in stanties der gewone politie. Agent van de vrijwillige hulp politie kan slechts zijn hij die: X. Nederlander is; 2. ten minste XS en ten hoogste 45 jaa- oud is; 3. lichamelijk, geestelijk en moreel geschikt is; 4. de nieuwe Europeesche orde voorstaat en bereid is deze naar zijn beste vermogen te dienen. De aanstelling bij de vrijwillige hulp politie geschiedt op grond van een schriftelijke sollicitatie, welke wordt gericht aan den gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche politie bij de Departementen van Justi tie en van binnenlandsche zaken. Uit de sollicitatie moet blijken, dat de onder 1 en 2, vermelde voorwaarden zijn vervuld en dat de gegadigde bereid is een schriftelijke verzekering, als be doeld onder 4, te geven. De gevolmachtigde voor de politie roept naar eigen goeddunken den gega digde op voor de keuring. Een agent van de vrijwillige hulp politie treedt uit de vrijwillige hulp politie op het tijdstip, waarop de ge volmachtigde voor de politie hem schriftelijk ontslaat. Een verzoek tot ontslag kan worden ingediend, zonder dat den verzoeker nochtans een recht op inwilliging van zijn verzoek toe komt. Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Mei. (DN.B.) Het op perbevel 4ter weermacht maakt be kend: De operaties ten Z. van Charkof hebben zich ontwikkeld tot een om singelingsslag. Het gros van drie Sovjetlegers, waaronder sterke ge pantserde strijdkrachten, is ingeslo ten. Alle pogingen om uit te breken, zijn mislukt met de zwaarste ver liezen voor den tegenstander. In den middgnsector zijn bij eigen aanvallen meer dan dertig plaatsen ingenomen. Ten Z.O. van het II- menmeer mislukten plaatselijke aanvallen van den vijand. In Lapland hebben Duitsche en Finsche troepen in zware gevechten van verscheidene weken vijande lijke strijdkrachten ter stérkte van verscheidene divisies verslagen. Hierbij heeft de afdeeling wielrij der 99, ondanks de moeilijkste ter reinomstandigheden, een dqprbraak tot stand gebracht door een hard nekkig verdedigde, diepe vijande lijke kazemattenstelling. Aan de baai van Kandalaksja vernielden duikbommenwerpers een belang rijke brug van de spoorlijn van Moermaosk. Formaties gevechtsvliegtuigen hebben in den afgelocpen nacht een steunpunt van. lichte Britsche zee- strijdkrachten aan de Zuidkust van Engeland doeltreffend met brand en brisantbommen bestookt. Een deskundig oordeel. BERLIJN, 23 Mei. (A.N.P.) ,De „Militarische Correspondenz aus Deutschland" houdt zich bezig met den algemeenen oorlogstoestand en wijst vooral op de nerveuze span- ring, welke er aan den -kant van de geallieerden heerscht over het ko mende offensief. Reeds sinds eenige weken wordt de algemeene oorlogs toestand gekenmerkt door een span ning, die blijkt uit het zwijgen van de zijde der asmogendheden en uit de aankondigingen van een offen sief van de zijde der geallieerden. Niemand betwijfelt, dat beide par tijen dezen winter groote- voorberei dingen getroffen hebben voor het voorjaar. Het verschil tusschen de Dat uw oog klaar zij,-» nu de ge meente opnieuw wordt, omdat gij zijt. Wanneer ik u thans den ambtske ten omhang als teeken van uw uiterlijke waardigheid, dan spreek ik daarbij de hoop en de verwach ting uit, dat het vertrouwen, dat de genen, die u op uw plaats hebben geroepen, in u hebben gesteld, door u niet zal worden beschaamd. Met deze woorden verklaar ik u geïnstalleerd tot burgemeester van Alkmaar. Hierna hing de Commissaris den burgemeester den ambtsketen om. Zie vervolg pagina oorlogvoerende partijen is evenwel, dat men van de voorbereidingen der landen van het driemogend'heden- pact niets verneemt en er niets over uitlekt, of en waar een offensief te verwachten is, terwijl Gr.-Britannië en de Ver. Staten dagelijks cijfers noemen over hun bewapening en gegevens vermelden, hoe men den oorlog nu definitief tegen Europa wil gaan voeren. Men ziet, hoe het schiereiland Kertsj in enkele dagen tijds in Duit sche handen gevallen is, hoe Ti- mosjenko met zijn offensief aan het Donetzfront schipbreuk lijdt, hoe de bolsjewieken zware slagen in- casseeren in Lapland, hoe de Engel sehen en Amerikanen toenemende verliezen lijden in de N. IJszee en ten slotte hoe de Duitsche duikboo- ten reeds tót de monding van de Mississippi doordringen en in een halve maand tijds een half millioen ton Amerikaansche scheepsruimte vernietigd hebben. Dit alles gebeurt terwijl men in Londen en Washington betoogt, dat de oorlog van dit jaar eigenlijk nog niet begonnen is. De positie der En gelsehen en Amerikanen schijnt van dag tot dag érger te worden. Men vraagt zich af, waar dit toe leiden moet, wanneer de Duitsche actie aan hevigheid en omvang-, toe neemt. Vooral vraagt men zich af, waartoe de Engelsch-Amerikaansche bewapening nog moet dienen, wan neer de grondslagen voof practisch optreden worden weggetrokken. De feiten staan in totaal omgekeerde verhouding tot de beloften, terwijl aan de zijde der asmogendheden echter de zwijgzame terughouding een dreigende reserve ligt van kracht en initiatief. DE TORPEDEERINGEN IN DE AMERIKAANSCHE WATEREN. BERLIJN, 25 Mei. (D.N.B.) Van welingelichte zijde wordt meege deeld: Het departement van marine der Ver. Staten maakt in een communi qué het verlies van 211 koopvaar dijschepen in de wateren aan de Amerikaansche Oostkust bekend. Op denzelfden dag, waarop dit communiqué werd uitgegeven, steeg het aantal der toegegeven scheeps- verliezen tot 217. In werkelijkheid is het aantal verloren gegane sche pen aanzienlijk hooger. Het bedraagt namelijk meer dan 330. Hierin zijn de verliezen van de afgeloopen week, meer dan 20 schepen, nog niet be grepen. Roosevelt noodigt Pandit Nehroe uit. (D.N.R.) - De Daily Herald meldt uit Bombay, dat Roo sevelt opnieuw Pandit Nehroe tot een bezoek aan Amerika heeft uit- genoodigd. De Amerikaansche prési dent, aldus het En-gelsche blad, stelt zeer veel prijs op een bespreking met Nehroe over het Indische vraag stuk. De uitnoodiging is door den bi,jzonderen afgezant der Ver. Staten, kolonel Johnson, kort voor diens terugkeer naar zijn land, persoonlijk aan Nehroe overhandigd. De gevolmachtigde voor de politie of de commandeerende instantie der ge wone politie, onder welke de agent van de vrijwillige hulppolitie ressorteert, roept deze door middel van een oproe pingsbevel tot de opleiding of tot den politiedienst op. De oproeping eindigt door een bevel tot intrekking, of door verloop van den tijd, voor welken de oproeping is bevolen. De opgeroepene heeft de rechten en plichten van een gewoon ambtenaar van politie. De op roeping kan tot een bepaald doel worden beperkt ën er kan worden be paald, dat den opgeroepene bepaalde rechten niet toekomen. De wederzijdsche rechten en ver plichtingen, voortspruitende uit een ar beidsovereenkomst, jdie hij als werk nemer heeft aangegaan, worden opge schort gedurende den tijd, dat de op roeping van kracht is. De werkgever kan de arbeidsovereen komst niet opzeggen, evenmin kan hij het verzopk, als bedoeld in art. 1639w van het Burgerlijk Wetboek, indienen. Het recht van opzegging blijft voor den werknemer onverminderd bestaan. Heeft hij een arbeidsovereenkomst mét vast loon of salaris aangegaan, dan blijft de aanspraak hierop bestaan, indien de dienst waartoe hij is opgeroepen, ten hoogste vijf achtereenvolgende dagen duurt. Duurt hij langer dan wordt in geval zijn inkomen wegvalt of de hoogte van het ondersteuningstarief niet bereikt, door het rijk een vergoeding gegeven. Deze bedraagt voor iederen aangevangen dag, waarover de oproe ping zich uitstrekt: voor ongehuwden 3; voor gehuwden 4.50;* voor ieder kind beneden 18 jaar bovendien 0.50. Voorts is een regeling getroffen t.o.v. de vergoedingen bij het lijden van licha melijk letsel of overlijden van den agent. Hij, die in de vrijwillige hulppolitie is opgenomen en aan een oproeping geen gevolg geeft, wordt gestraft met hechte nis van ten hoogste zes maanden en m"et geldboete van ten hoogste duizend gul den of met een dezer straffen. Deze feiten worden beschouwd als" overtre dingen. De kosten van de vrijwillige hulp politie komen ten laste van het rijk. Voor zoover agenten van de vrijwillige hulppolitie binnen het kader der ge meentepolitie worden in dienst gesteld, betaalt de gemeente de kosten overeen komstig de uitvoeringsvoorschriften aan het rijk terug. Artikel 16 (1) De Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid en hoogere leider der SS en politie vaardigt de voor de uitvoering van deze verordening nood zakelijke voorschriften uit. Hij kan de hem toekomende bevoegdheid aan de Secretarissen-Generaal van de Departe menten van Justitie en van Binnenland sche Zaken of aan een van hen over dragen. Deze verordening treedt 23 Mei in werking. Italiaansch legerbericht. ROME, 25 Mei. (Stefani.) Het legerbericht luidt als volgt: Aan het front in Cyrenaica verkenndngs- acties van patrouilles. Onze vlieg tuigen bombardeerden een vijande lijk vliegveld ten Westen van Bar- dia, waarbij barakken en kampe menten' werden beschadigd. Tijdens andere aanvallen van Duitsche vliegtuigen op Vijandelijke vliegvel den werden twee vliegtuigen op den grond vernield. JAPAN EXPLOITEERT MIJNEN IN NED.-INDIE EN OP MALAKKA. TOKIO, 25 Mei. (D.N.B.) Op Ma- lakak en Sumatra zijn de meeste bauxiet en tinmijnen weer in be drijf. (Vermoedelijk is niet bedoeld Sumatra, maar Banka en Billi- ton.) De vijand heeft weliswaar de ijzermijnen van Johore en andere streken op Malakka grootendeels vernietigd, maar de( ijzervoorraden aldaar zijn zoo groot dat het bij de huidige transportgelegenheid een vol jaar zou duren, alvorens zij naar Japan konden worden overgebracht. De groote kolenmijn bij Kwala- loempoer wordt thans door Japan- sehe ingénieurs weer bedrijfsklaar gemaakt. De vijand heeft deze mijn bij zijn terugtocht in brand gesto ken en een deel brand thans nog. De slag in de Koraalzee. (Do mei.) - Het hoofdkwartier heeft be kend gemaakt, dat in den slag van de Koraalzee van 7 en 8 dezer nog een Amerikaansche kruiser van de Portland klasse van 19.800 ton en een Amerikaansch slagschip van de nieuwste North Carolina klasse van 35.000 ton zwaar beschadigd zijn. Aardbeving. (O.F.I.) - Een aardbeving heeft al de gebouwen van de stad Girardo, die 13.000 in woners telt, beschadigd. Het eiland Cergon, gelegen ter hoogte van Buenaventura werd tengevolge dezer aardbeving gedeeltelijk onder water gezet. Luchtgevechten boven het Kanaal. (D.N.B.) - Naar het opper- bveel van de weermacht mededeelt, hebben Britsche formaties jagers gistermiddag aanvallen gedaan op de Fransche Kabaal kust. Duitsche jachtvliegtuigen van het type Focke-Wulf vielen den vijand aan en dwongen hem boven zee terug te keeren. Twee Spitfires werden zon der eigen verliezen neergeschoten. Lombok Soembawa en Floxes bezet. (D.N.B.) - Naar de-leider der persaf deeling van het Japansche leger in Nederlandsch-Indië meldt hebben Japansche troepen in nauwe samenwerking met de vloot de eilanden Lombok, Soembawa er Flores bezet. VERDUISTER GOED! ZON 26 Mei on-deir: 21.41 27 Mei op: 5.32 MAAN 26 Mei op: 16.4» onder: 3.54 30 Mei Volle Maan. LEVENSMIDDELENKAARTEN VAN RIJKSDyiTSCHERS. 's-GRAVENHAGE, 23 Mei. Op 26 Mei begint het uitreiken van de nieuwe levensmiddelenkaarten voor de Rijksduitschers, welke hun stam kaart hebben ontvangen van het Wirtschaftsaimbt van de N.S.V. te 's-Gravenhage. Het uitreiken geschiedt dagelijks, van 8 tot 12.30 uur en van 14 tot 17.30 uur, op Zaterdag alleen van 8 tot 12.30, door de Dienststelle des Wirtschaftsamtes der N.S.V., Sophia- laan la, 's-Gravenhage. Ten einde onnoodig wachten te voorkomen, wordt er nogmaals op gewezen, dat men zich strikt moet houden aan den dag van uitgifte, welke door middel van een datum- stempel op de laatst uitgereikte levensmiddelenkaart is aangegeven. HOOFDPRIJZEN STAATS LOTERIJ. 's-GRAVENHAGE, 26 Mei. f 1000 3720 11930 17493 17268 -400 1096 2087 9101 9476 14700 200 5946 10202 13841 100 2349 3483 6622 7536 8061 13207 15382 16632 18394 Bonnen vervalscht. - Bij de con trole op het Centraal distributie kantoor te 's-Gravenhage is geble ken, dat uit de gemeenten Laren en Huizen een - groot aantal valsche suikertonnen was ontvangen. Het waren niet geldig verklaarde bon nen, waarop een cijfer zoodanig ver anderd was, dat het suikertonnen werden. De vervalsehitog was zóó vakkundig uitgevoerd, dat zij pas bij controle onder "de kwartslamp aan den dag trad. Verschillende winke liers zijn de dupe geworden. Een uitgebreid onderzoek wendt inge steld. BIJZONDERE AANGELEGEN HEDEN OP ONDERWIJSGEBIED. In de Ned. Staatscrt. van Vrijdag is opgenomen een beschikking van den secretaris-geeraal van het departe ment van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming, waarbij deze zijn besluit van 13 Januari 1942 in trekt, waarbij was ingesteld een af deeling bijzondere aangelegenheden op onderwijsgebied en aan den heer E. P. van der Werff de leiding dier afdeeling was opgedragen. Met ingang van heden is de be handeling van het kweekschool wezen wederom opgedragen aan de afdeeling lager onderwijs en de aan gelegenheid van de vormingscursus sen tijdelijk toevertrouwd aan de afdeeling kabinetszaken. DE EERERING EN EEREMEDA1LLI VAN DE WEENSCHE PHILHARMO- NIKER zijn aan den Rijkscommissa ris, Dr. Seyss-Inquart, door den verte genwoordiger van dit orkest, professor Jerger, overhandigd. (Polygoon-Meyer) a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1