DAGBLAD VOOR MELDT U AAN Bh VI GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAUX De opening van den Jopanschen Rijksdag. Redevoeringen van Tojo en Togo. Uiteenzetting van Togo. DE STRIJD BIJ CHARKOW, Een der grootste omsingelingsslagen van den Europeeschen veldtocht. De omsingelingsslag ten Z. van Charkow. Levendige luchtactie. De Egyptische regeering afgetreden. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs pér 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco doon het geheele Rijk 2.63. Lósse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE NOORD-HOLLAND Frq's der gewone advertentiën: 0 10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 34/0 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 121 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Woensdag 27 Mei 1942 Onafhankelijkheid van Birma. Het is buitengewoon bemoedigend voor ons, zeide Tojo, dat in Birma, dat door den moedigen opmarschf' der keizerlijke troepen van den vijand 'is gezuiverd, het geheele Birmaan- sche volk thans in vreedzamen ar beid, geleid door ons leger, zijn roemrijke onafhankelijkheid steedss sneller verwezenlijkt. Het feit, dat de Britsch-Indisclre onderhandelingen, waarbij Cripps de hoofdrol heeft gespeeld, zonder het minste resultaat zijn afgebro ken, vormt er een bewijs voor, dat Indië geestelijk reeds onaf hankelijk is van groot Brittanie. Door het neerslaan van de vijan delijke troepen in Birma is thans eindelijk ook het Tsjoengking-regl- me geïsoleerd. Het gaat zijn onver- mijdelijken val tegemoet. Japan heeft de bedoeling de weerstands kracht van dit regime den laatsten verpletterenden slag toe te brengen. EEN PROCLAMATIE VAN DEN JAPANSCHEN KEIZER. In het middelpunt) van de tachtigste buitengewone zitting stond de door den) keizer per soonlijk voorgelezen proclama tie, waarin o.a. gezegd wordt 3 „Onze eixpeditiestrijdkrachten' hebben overal de vijandelijke strijdkrachten vernietigd en be-i langrijke gebieden bezet waar door voor de geheele wereld de militaire kracht en het prestige van Japan gedemonstreerd zijn. Wij vertrouwen op de trouw en de dapperheid van onze on derdanen en verwachten dat het doel van, dezen oorlog zal worden bereikt." TOKIO, 27 Mei.' (D.N.B.) In de heden gehouden zitting van den Ja- panschen Rijksdag heeft minister president Tojo een rede uitgespro ken, waarin hij o.m. het volgende gezegd heeft: In den korten tijd van nog geen half jaar sedert het uitbreken van den oorlog in Groot-Oost-Azië heb ben de keizerlijke strijdkrachten de troepen van den vijand verslagen, waar zij ook maar optraden. Belang rijke gebieden in de Groot-Oost- Aziatische ruimte zijn door onze strijdkrachten bezet en de zeestrijd krachten der Ver. Staten en van Én- geland zijn op de Stille Zuidzee en op den Indischen Qceaan practisch verdelgd. Tegelijk met de voortdurende overwinningen, die uniek zijn in de wereld, zijn nieuwe opbouwaeties in grooten stijl in al deze gebieden aan den gang en het doel van den oorlog in Groot-Oost-Azië blijft verder on ophoudelijk nagestreefd worden. Naast de militaire operaties in de Z.O. gebieden wordt door onze actie in China de macht der strijdkrachten vap Tsjoengking verder voortdurend verzwakt. Het is bijzonder toe te juichen, dat de volken van Groot-Oost-Azië, die tot dusver smachtten in de boeien van de Ver. Staten en Engeland, thans hun oorspronkelijken cn hun toekomenden status herkregen heb ben en thans tezamen 'met ons de taak der instelling vpn een nieuwe wereldorde omvatten. Het kardinale punt van de verdere voortzetting van den oorlog zal aan den eenen kant; zijn de schitterend gecoördineerde operaties van het leger en de marine voort te zetten en den vijand op te zoeken en hem zonder mankeeren neer te slaan en aan den anderen kant parallel met de grootscbc en krachtdadige mili taire operaties^ een Groot-Oost-Azia- tisch opbouwwerk ten uitvoer te lég gen, teneinde de totale kracht van onze natie op beslissende wijze te vergrooten en daarmede ons land den grondslag te geven voor de ver zekering van de overwinning. Het is voor ons buitengewoon ver heugend, dat wij.de. interne structuur van ons land zoodanig hebben kun-, nen vervolmaken, dat ons geheele ••volk van honderd millioen zich als een gesloten eenheid van regeering en volk in het r-evechtsfront schaart om de Ver. Staten en Groot- Britannië te vernietigen. Door de gemeenschappelijke hulp bronnen van Japan, Mandsjoekwo én de Zuidzeelanden is de basis der economische productie vah ons rijk zoo volkomen geconsolideerd, en onze oorlogshuishuding, zoo zeer versterkt, dat wij te allen tijde de voorraden kunnen aanvullen, welker verbruik door de voortzetting van den oorlo-g bepaald wordt. Door den loop der gebeurtenissen zijn tegelijk de grondstoffenbronnen voor de nationale verdediging der vijandelijke landen afgesneden. Er is geen reden tot welke onge rustheid ook ten aanzien van de toe komstige voorziening van het volk. onverschillig hoe lang de oorlog ook moge duren. Australië voor de beslissing. Terwijl het Z.W. van de Stille Zuidzee geheel onder onze controle is gebracht, is Australië het zgn. stiefkind op den Stillen Oceaan ge worden. Door den recenten slag op de Koraalzee zijn de ter verdediging in gereedheid gebrachte marine-een heden van den vijand uit den weg geruimd, zoodat Australië thans hulpeloos den aanval van het Ja- pansche leger tegemoet ziet. Laten de leiders van Australië zich bewust worden van den internationalen toe stand en de geographische omgeving van Australië in oogenschouw ne men om vervolgens moedig een be slissing te treffen ten aanzien van den voor Australië meest belangrij ken stap. Tojo constateerde vervolgens, dat Honkong. Sjonan, de Philip- pijnen en andere gebteaen op het punt staan steunpunten in de sfeer van wederopbouw te worden. On ze heerschappij Over de Stille Zuidzee en den Indischen Oceaan breidt zich van dag tot dag uit". In tegenstelling hiermede, ziet Groot Brittannie zich op het oogen- blik geplaatst tegenover een uiterst precairen toestand. Aangezien de Ver, Staten er naar streven hun fa tale positie voor 'het publiek te ver bergen, nemen zij hun toeólucht tot valsche propaganda. Ik kan slechts medelijden hebben, met de bevolkin gen, aangezien zij moeten strijden onder dergelijke leiders. De wetsvoorstellen, die in deze zitting worden ingediend, zijn met het oog op den toestand onvermijde lijk noodzakelijk. Ik verzoek u deze voorstellen terstond te aanvaarden. Ten slotte gaf Tojo uitdrukking aan de diepe dankaarheid der Japansche regeering jegens de geallieerden en de bevriende mogendheden en aan het Japansche volk voor den geest van zelfopoffering en vaderlands liefde. De verliezen van het Japansche leger. De verliezen van het Japansche leger sedert het begin van den oor log tot 30 April bedragen volgens verklaringen van Tojo, 9000 dooden met inbegrip van de officieren en ongeveer 20.000 gewonden. De vijand daarentegen heeft in dien zelfden tijd verloren 290.000 gevangenen, ongeveer 1800 vliegtuigen, 3500 ka nonnen, 45.000 tanks, auto's en spoorrij tuigen. Ondanks de operaties in de tropische rimboe van het Zui den met de groote ziektegevaren is de gezondheidstoestand van het leger goed en belangrijk beter dan verwacht werd. In aansluiting op deze rede voelde de minister van buitenlandsche za ken, Togo, het woord. Hij wees eveneens op de reeds verkregen resultaten. De Amerikaanscbe zoo wel als de Britsche regeering stre ven er naar aan de Japansche hou ding bij het uitbreken van den oor log opzettelijk een valsche uitlegging te geven en willen de verantwoor delijkheid ontwijken voor haar voortdurende nederlagen te land en te zee. Japan heeft er in 8 maanden du rende onderhandelingen met de Ver Staten voortdurend naar gestreefd een vreedzame bijlegging te vinden Groot-Britannië en de Ver. Staten echter hebben Japan gedwongen in het belang van zijn zelfverdediging naar het zwaard te grijpen. Der halve zijn zij ook verantwoordelijk voor het uitbreken van den oorlog. Japan gelooft onwrikbaar aan de rechtvaardigheid van zijn zaak, de zaak van een volk, dat in den loop van 26 eeuwen als natie met succes iedere nationale crisis heeft over wonnen en zijn heiligen bodem on der de heerschappij van een onafge broken reeks keizers met succes heeft verdedigd. Dank zij de zegevierende Japan sche troepen zijn de grondslagen voor den opbouw van een sfeer van gemeenschappelijken welstand in groot Oost-Azië reeds gelegd. Het ware socialisme is de leer do- meest harde plichtsvervulling. .(Hitler DE INSTALLATIE VAN BURGEMEESTER VAN DER SLUIJS. De Burge meester insgéeteert de W.A. op het Waagplein. (Polygoon-Zeylemaker) BERLIJN, 26 Mei. (D.N.B.) De slag rondom Charkow woedt nog steeds met onverminderde kracht voort en zal, naar militaire deskundigen in de Duitsche hoofdstad meenen, als een cler zeer groote omsingelingsslagen ,vaft den Europeeschen veldtocht in het O. in de krijgsgeschiedenis wor den opgeteekend. Het Duitsche initiatief doet zich op het slagveld steeds sterker gevoelen. De na de omsingeling van het gros van den vijand in den' strijd gebrachte Duit sche, Roemeensche en Hongaarsche formaties zijn in het gebied ten Z.O. van Charkow naar het Westen omge zwenkt: de ring om de hoofdmacht van de voor het offensief in den strijd gebrachte troepen van Timo- sjenko is volkomen gesloten. Van het O. en van het W., van het N. en van het Z. dringen de Duitsche en verbonden corpsen den vijand op steeds enger gebied tezamen, terwijl de superieure Duitscha, luchtmacht bezig is met de vernietiging van de bolsjewisten uit de lucht. De slag in Verhouding tot nabuurstatèn. Voortgaande sprak Togo over de betrekkingen var) Japan tot zijn na buren, waar hij in de eerste plaats wees op het offensieve en defensie ve Öbndgenootschap tusschen Japan en Thailand. Wat Indo-China betreft worden de economische onderhandelingen tus schen Japan en China zonder wrij ving voortgezet. Mandsjoekwo is vastbesloten deel te nemen aan het streven en de idealen van Japan. Het bezoek van den president der Chiheesche nationale regeering aan Mandsjoekwo heeft geleid tot een opmerkelijke verbetering in de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Mandsjoekwo en China. Een deel van China echter miskent opzettelijk het historische karakter en de beteekenis .van dezen opbouw van een groot Oost-Azië. Ook al valt de schuld voor den grooten nood van dit deel ook ver der op zijn regime, toch heeft Japan veel medelijden met dit land. Vervolgens ging Togo in op Indië, dat een vierkante weigering gesteld heeft tegenover het verzoek van En geland om positieve medewerking. Japan heeft geen vijandige gedach ten jegens de 400 millioen Indiërs en hoopt, dat de Indische leiders de gouden kans zullen aangrijpen om voort te strijden naar de verwezen lijking van een „Indië voor de In diërs" en om moedig de bevrijding van Indië en zijn wederopbouw te bevechten. Het Pact van Drie. bondgenootschap n Italië zeide'Togi Duitschland en Italië zeide Togo dat het doel daarvan de nieuwe orde in de wereld is. In dit bondgenootschap komt de onwrikbare vastbesloten heid tot uitdrukking om den op bouw' van een nieuwe wereld ter hand te nemen en het zwaard niet in de schede te steken, voordat de gemeenschappelijke oorlog tegen Amerika en Groot-Britannië tot een succesvol einde is gekomen. De sa menwerking tusschen de drie mo gendheden is nauw en hartelijk. Niet alleen op militair gebied, maar ook op het gebied van politiek, eco nomie en cultuur. Ook de banden met de overige bondgenooten in Europa, Hongarije, Roemenië, Bul garije en de andere ''staten kunnen niet verscheurd worden. Vervolgens sprak Togo over de betrekkingen met de Centrale- en Zuid-Amerikaansche landen, die, on der druk van de Ver. Staten de be trekkingen met Japan en zijn bond genooten hebben verbroken of hun den oorlog hebben verklaard. Slechts twee staten hebben hun neu trale politiek en hun onafhankelijke positie behouden, n.l. Argentinië en Chili. De Sovjet-Unie. Ten aanzien van de betrekkingen tusschen Japan en de Sovjet-Unie verklaarde Togo, dat deze na het uitbreken van den ooi-log voor een groot Oost-Azië geen wijziging heb ben ondergaan. De Sovjet-Unie heeft niet het vtiomemen haar ge bied als militair steunpunt ter be schikking te stellen van de tegen standers van Japan. dezen zak, waarin van verschillende kanten reeds Duitsche wiggen gedre ven zijn, heeft 'een tusscheristadium bereikt. Nog is de druk van de hier tezamengedrongen drie vijandelijke legers buitengewoon sterk. Nog is de tegenstand der bolsjewisten georga niseerd, doch reeds zijn de eerste aanwijzingen der ontbinding merk baar. Volgens de ervaringen,van verle den jaar vormt dit de inleiding van het laatste stadium, waarvan als het essentieele kenmerk de zuivering en ontruiming van het omsingelde ge bied door de Duitsche en ferbonden formaties moet worden beschouwd. Wat oppervlakte van het terrein betreft waar de strijd zich afspeelt en de aantallen manschappen kan de thans nog woedende slag naar het oordeel van Duitsche militairen volkomen vergeleken worden met de grootste omsingelingsslagen van verleden jaar. Men is te Ber lijn van meening, dat alleen öp het slagveld ten Z.O. van Charkow, daar, waar de groote ring om de beste stootlegers van Timosjenko zich-gesloten heeft, nog steeds on geveer een half millioen man tegenover elkander staan Het daarbij behoorende materiaal is enorm. De sterkte 'van de ingesloten bols jewistische pantserformaties kan ge makkelijk worden afgeleid uit de tot nu verstrekte gegevens omtrent ka potgeschoten, vernietigde of buit gemaakte vijandelijke pantserwa gens. Daaruit bliikt, dat Timosjenko al ziin hoop op dit offensief tezamen met zijn plan op het schiereiland Kertsj had gesteld, dat hij hierheen en naar Kertsj al het maar eenigs- zins beschikbare materiaal had ge zonden, om, het koste wat het wil, door het Europeesche front te breken en in een groot offensief de Euro peesche legers van den ge'heelen Z. sector te omsingelen. Te laat ont dekte hij, dat hij, nadat het Duitsche initiatief op Kertsj voor geweest was en een belangrijk deel van zijn plan nog in het stadium der laatste voorbereidingen verijdeld had, zelf de ingeslotene was, dat men hem. die gehoopt had den vijand een val op te zetten, zelf voor een val geplaatst had, die thans achter zijn beste offensieftroepen is dichtgeslagen. Het meest interessante van de ge heele ontwikkeling van den slag is. dat hier over een uitgestrekt gebied de Duitsche en verbonden troepen rug aan rug striiden. n.l. daar. waar het eene leger naar het Westen om zwenkte. terwiil het andere den rug dekkend, met het front naar het Oos ten, het offensief stelselmatig voort zet. Als gevolg van een geheel nieu we tactiek, waarin de Duitsche troepen tijdens den langen winter onderricht zijn, en van de nieuwe Duitsche wapens zijn de verliezen aan' den kant van de Europeesche legers verbazend gering, zelfs ge meten naar de relatief geringe ver liezen van het vorig jaar, en de ljevieheid ep verbitterheid van den strijd. Anders is het aan Sovjet-Russische zijde. De Sovjet-Russische verliezen zijn dermate hoog, dat zij ook hier weer hun uitwerking beginnen te doen gevoelen in een verminderen den .offensieven geest. j DE JAPANNERS IN DE BUITEN WIJKEN VAN KINHWA. De strijd in Tsjekiang. TOKIO, 26 Mei. (D.N.B.) Naar Domei meldt, hebben Japansche strijdkrachten de vijandelijke kaze matsstellingen 2 km ten N. en 2 km ten N.W. van Kinhwa doorbro ken en staan zij thans in de buiten wijken van deze belangrijke stad in centraal-Tsjekiang. Japansche troepen hebben den vijand door het afsnijden van den terugtcchtsweg en de uit de stad vluchtende Cbineesche troepen Maandagmiddag tien kilometer ten Zuides van Kinhwa vernietigend verslagen. Volgens berichten van Japansche verkenningsvliegtuigen zijn alle hoofdwegen en bruggen in de buurt van Langtsji, Tangke en Kinhwa door den vijand vernield. Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FlTHRER, 26 Mei (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: De omsinfeelingsslag ten Zuiden van Charkow is in vóllen gang. Met geconcentreerde kracht probeert de ingesloten tegenstander in O. rich ting uit .te breken. In zware gevech ten werd dit oogmerk ook gisteren verijdeld. Tevens heeft de aanval van Duitsche, Roemeensche en Hon gaarsche formaties uit het Z., W. en N. de bewegingsvrijheid van den vijand aanzienlijk beperkt. Zijn dichtopeengedrongen massa's wor den in toenemende mate geteisterd door de vernietigende slagen van onze luchtmacht. Ten N.O. van Charkow! werden herhaalde aanval len der bolsjewisten afgeslagen. In den middensector van het Oos telijk front hebben eigen locale aan vallen opnieuw terreinwinst ge bracht. Eigeh ondernemingen van stormtroepen in den N. frontsector verliepen succesvol. In de wateren tusschen de Noord kaap en IJsland hebben gevechts vliegtuigen in den afgeloopen nacht een vijandelijk convooi onder sterk escorte aangevallen. Een koopvaar der van 8000 ton werd tot zinken gebfacht en vijf andere door bom men V^schadigd. In Noord-Afrika hebben vrij veel gevechtsvliegtuigen militaire doelen bij Tobroek gebombardeerd. Italiaansch legerbericht. ROME, 26 Mei (Stefani.) Het 725e communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: In Cyrenaica levendige verken ningsbedrijvigheid. Wij hebben vijandelijke patrouilles teruggesla gen en eenige gevangenen gemaakt. Onze vliegers hebben opnieuw fraaie successen behaald en in een aantal gevechten négen Engelsche vliegtuigen neergeschoten, zonder zelf verliezen te lijden. Doelen op Mikabba werden getroffen door onze bommenwerpers, die, toen zij door vijandelijke jagers werden aan gevallen, twee Spitfires neerscho ten. Vier vijandelijke jachttoestellen werden door de begeleidende jagers neergeschoten. Al onze toestellen keerden op hun basis terug* hoewel zij getroffen waren en er gewonden aan boo'rd waren. In de Middellandsche Zee is een onzer convooien zonder eenig suc ces door duikbooten erjj. vliegtuigen aangevallen; een Britsch toestel werd door het afweervuur van een onzer escortevaartuigen getroffen en viel in zee. Engelsche vliegtuigen hebben in de afgeloopen nacht eenige bommen laten vallen in de omgeving van Messina, tusschen San Raineri en Giardino a Mare: weinig belangrij ke schade en drie gewonden onder de militairen. STOCKHOLM, 26 Mei (D.N.B.) De Egyptische regeering is, naar de Britsche berichtendienst meldt, van daag afgetreden. Nahas Pasja is be zig met de vorming van een nieuw kabinet, waarin Makram Pasja, die tot nu toe minister van financiën was, geen zitting zal hebben. De minister-president en de minister van financiën hebben een verschil van meening op het gebied der bir<- nenlandsche politiek gehad, op grond waarvan Makram Pasja zijn functie neerlegde. Een nieuw kabinet. Radio Cairo meldt, dat koning Fa- oek van Egypte heden den minis ter-president, Nahas Pasja, en de overige leden van het kabinet heeft ontvangen, die gekomen waren om den koning hun dank te betuigen voor het in hen gestelde vertrouwen en om den gebfuikelijken eed af te leggen. Het nieuwe kabinet heeft dezelfde samenstelling als het vori ge, met uitzondering van den minis ter van financiën, Makram Obedid Pasja, die is uitgetreden. EEN OFFENSIEF VAN GENERAAL ROMMEL VERWACHT. BERLIJN, 26 Mei. De A.N.P.-cor- respondent meldt: Terwijl de Engel- schen constateeren, dat het geweld der luchtaanvallen op Malta af neemt, maken zij melding van een groeiende activiteit van de vliegtui gen der asmogendheden in Lybië. Men ziet in Londen daarin de voor teekenen van „het lang verwachte offensief van generaal Rommel". In militaire kringen alhier neemt men met voldoening kennis van de blijk bare vanzelfsprekendheid voor de Engelschen, dat ook ditmaal weer het initiatief aan de Duitschers zal zijn. Blijkbaar redeneeren de Engel schen niet ten onrechte, dat de zeld zaam zware luchtaanvallen op Malta ten doel hadden, dit „verankerde vliegkarrfpschip" buiten gebruik te stellen om den overtocht van ver sterkingen en proviand van Italië naar Lybië te vergemakkelijken. Thans kan het zwaartepunt der luchtaanvallen der asmogendheden naar elders verplaatst worden en wel daarheen, zoo verwacht men blijkbaar, waar Rommel van plan is toe te slaan. VERDUISTER GOED! ZON 27 Mei onder: 21.43 28 Mei op: 5.31 MAAN 27 Mei op: 17.59 onder: 4.21 30 Mei Volle Maan. VERBLIJF IN PENSIONS MINDER DAN 5 DAGEN. 's-Gravenhage, 26 Mei. Evenals het vorig jaar heeft de directeur van het Rijksbureau voor het hotel-, café-, restaurant- en pensionbedrijf aan pensiosbedrijven, gelegen in een. aantal provincies en gemeenten, voor de maanden Juni tot en met September 1942 ontheffing verleend van het verbod logies tegen betaling aan gasten te verstrekken voor een korteren onafgebroken tijdsduur dan tenminste vijf dagen. Aan de pensionbédrijven is het derhalve toegestaan in dat tijdvak ook gasten voor korteren tijd dan vijf dagen op te nemen. De bedoelde provincies en gemeenten zijn: Provincies: Utrecht (met uitzon dering van de gemeente Utrecht), Gelderland en Overijssel; gemeenten of gedeelten van gemeenten: Ber gen (N.H.), Blaricum, Bussurn, 's-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhcef, Laren (N.H.), Naarden, Valkenburg (L.), Oisterwijk, Sche- veningen Katwijk, Noordwij k, Zand- voort, EgmondenCastricum. Ongeacht deze ontheffing blijft voor het geheele land van kracht het bepaalde, dat indien gedurende het tijdvak waarin logies wordt ver strekt een Zondag is begrepen, ook in pensions gasten mogen worden opgenomen voor korteren onafge broken tijdsduur dan van tenminste vijf dagen. Evenzeer is toegelaten voor korten tijd op te nemen bezoe kers of inwonende gasten. >f - .V J V DE INSTALLATIE VAN BURGEMEES TER VAN DER SLUIJS. De Commis saris van de Provincie, Mr. A. J. Backer, hangt den nieuwen burgemeestèr de ambtsketen om. (Polygoon-Zeylemaker) BELANGRIJKE VONDSTEN ONDER DEN SINT PIETER. ROME, 26 Mei. (D.N.B.) Naar aanleiding - van de opgravingen, waarvan de paus onlangs heeft ge sproken bij zijn radioredevoering, maakt men de volgende bijzonder heden bekend. Zooals men weet, werd het werk begonnen om een graf te maken voor den voorganger op den pauselijken zetel, Pius XI. Men vond de resten van de basi- lika van Constantijn; dit gebouw werd neergehaald om plaats te ma- ken voor het nieuwe Godshuis, dat paus Julius II wenschte te bouwen.- Voorts vond men een gedenkteeken, dat gevormd wordt door drie op elkaar gestapelde altaren. Dit is naar alle waarschijnlijkheid het eereteeken, dat reeds in de derde eeuw door den priester Gaio als een getuigenis werd aangevoerd voor de stelling, dat de apostel Petrus in Rome zou zijn geweest. Een voortzetting van de opgravin gen wordt bemoeilijkt door bezwa ren van bouwkundigen aard; met be hulp van technici, die de archaeolo- gen in alle opzichten vakkundige hulp en leiding verschaffen, zet men echter den arbeid voort. De Turksche ambassade te Mos kou. (D.N.B.) - De Oeloes meldt, dat de Turksche ambassadeur te Moskou. Aktay, die wegens zijn ge zondheidstoestand met verlof was gegaan, onmiddellijk na zijn kuur naar Moskou zal terugkeeren.' De mogelijkheid van een „twee de front". (D.N.B.) - Naar de New- Yorksche correspondent van Nya Dagligt Allehanda meldt, betwijfelt de New York Mirror de mogelijk heid voor de geallieerden, een in vasie in Eufopa te ondernemen. In de beide jaren der bezetting van Frankrijk, België en Nederland, zoo schrijft het Amerikaansehe blad, hebben de Duitschers niet stil ge zeten. De kust is thans beter ver sterkt dan de Engelsche kust. Een tweede front vereischt een troepen landing en dig zou alleen door een wonder kunnen gelukken. 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1