Die mag er zijn! DAGBLAD VOOR ZIJN [AND? Ik :ola „WACO" IPT0P". Dtiitschland strijdt voor een waardevol leven. Een artikel van dr. Göbbels. Verklaringen van Tpjo in den Rijksdag. Messina door Britsche bom menwerpers aangevallen. De weerstandskracht der ingesloten Sovjettroepen gebroken. Duitschland strijdt voor Europa. Morgen Thee. wëm m WELVAART IN UW UW*) GÉZiN DOOR ARBEID IN DUITSCHLANDiJpjr^ MELDT U AAN B/J DE GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAUX VERDUISTER GOED Goede vangst van Alkmaarsche politie. Beruchfe zwarte handelaar maakte stad en omgeving onveilig. EEN WARE „VRIEND" VAN ONS VOLK, De ontwikkeling in Engeland. Ruimte voor een nieuwe politieke partij. De strijd in het Verre Oosten. m Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het gebeele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE NOORD-HOLLAND Prijs der getvone advertentiën: 0.10 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40, elke 3'/» m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 122 4 pagina's Hoofdredacteur: A, R. JONKER, Alkmaar Donderdag 28 Mei 1942 fcovinde. Daat abrieken. En in ischen al die ktoria-biscuitjes pn, dat iedereen mag er zijaJ" 1942 op al hare N zullen gelden. van den Secretaris» bp grond van artikel Beschikking No. 01e. len, Sectie Tarieven Ir op aanvrage ver- Ijaagweg lb en aan par Stationsweg 37b uni 1942 het vervoei IT of BOODSCHAP- }STAAN. |CO"/N.V. „WACO". 7>ü O. 1 5258 6293 6331 5774 6272 6884 7390 7848 8348 8704 9255 9858 10342 10959 11365 11746 12361 12603 13415 13783 14111 5988 6305 6942 7462 7907 8358 8729 9273 9981 10377 11017 11398 11767 12396 1286n 13416 13787 14122 5995 6061 6349 6387 7010 7061 7521 763® 7916 793» 8369 8381 8755 8827 9442 9511 9993 10004 10415 10470 11030 1104O 11406 11406 11842 11904 12418 12445 12881 12905 13467 13482 13815 13007 14165 1417» 14802 14831 14850 1486S 15111 15112 15127 16164 (-45752 15904 16931 1507» I 16322 16347 I644tf 18503 16Q^—IMMiB 175 180 187 162 168 H203 206 209 16322 16347 I644tf 1 16955 ie957 18978 1^0TB 17548 17598 17622 177.74 I 18059 18111 18167 1819Ö 18730 18756 18793 18867 19202 19450 19533 19537 I 19854 19906 19920 19D22 20360 20376 20391 2Q423 120616 20663 20605 2074» 20984 9676 cooet «Ü0 f*7tj BERLIJN, 27 Mei (DNB). Minister, dr. Goebbels schrijft in het week blad „Dris Reich" onder het op schrift „Waarvoor?" over den zin van, dezen oorlog. Na erop gewezen te hebben, dat hoe langer de oorlog duurt bij den vijand des te meer het streven merkbaar wordt om zijn oorlogsdoelstellingen propagandis tisch nader bij die van de spilmogend- heden te brengen, schrijft dr. Goeb bels, dat er thans nauwelijks nog Engelsche- of Amerikaansche bla den zijn, die niet met een heiligen ijver opkomen voor een verstandige jverelxorde, voor een rechtvaardige verdeeling der grondstoffen, voor de vrijheid der zeeën en transportwe gen, voor een nieuwe sociale orde voor de volken. Alsmede tegen kapi- talistisch-plutocratische uitbuiting en tegen imperioalistische machtshonger Doch dit alles bestaat alleen maar op papier. Wanneer dit zoo verder gaat, zal vermoedelijk over eenigen tijd de gemiddelde burger in Enge land en de Ver. Staten met verba-' zing vragen, waarom er dan nog ge vochten moet worden, daar datgene, wat Churchill en Roosevelt idoor middel van den oorlog willen berei ken, Hitler in vrede reeds altijd ge wild en nagestreefd heeft. Hadden Duitschlands vijanden een nieuwe wereld gewild, waarom heeft men dan Duitschland den oor log verklaard, die de nieuwe wereld langs vredelievenden weg wilde ver krijgen? Men heeft den oorlog verklaard, omdat men zich niet kon vereenigen met de Duitsche levenswijze en reeds in het verloop van dezen oor log kan Duitschland de overwin ning boeken, dat de vijanden den oorlog op geestelijk terrein slechts kunnen doorstaan dooii de Duitsche levenswijze tot het eigenlijke doel van hun oorlog te verklaren. In een nieuwe orde moet Europa zoo georganiseerd worden, dat het zichzelf voeden kan. Dit mpet de laatste oorlog voor de Europeesche orde zijn en zijn resultaat zal hierin bestaan, dat ons werelddeel onder de leiding der spilmogendheden zijn economische, geestelijke en eiri- tureele krachten vrij ontwikkelen kan. Wij hebben sedert 1914 niet meer aan een rijkelijk gedekte tafel gezeten, doch eeuwig kan een volk van-.bijna 100 millioen niet van de hand- in de tand leven. Wij waren ijog nauwelijks in staat ons te ver meerderen zonder het gevaar te 'ioo- pen bij twee of drie opeenvolgende mislukte oogsten voor den hongers nood te staan. Intusschen echter la gen elders de uitgestrekte landerijen en grondstofgebieden braak. Dit is geen oorlog voor kro nen en altaren. Het is een oor log' voor graan en brood, een oorlog voor het veroveren van de materieele voorwaarden voor het oplossen van het sociale pro bleem. Behalve al het andere, wat ons als natie in (leze gigan tische worsteling beweegt, is het verlangen naar geluk en vrede, naar welstand en een gewaar borgd bestaan een van de voor- naamste drijveren van onzen wil tot overwinnen en van onze taaie volhardendheid in het na streven van dit doel. Wij kunnen slechts medelijdend lachen wanneer de imperialistische plutocratieën den Führer verwijten, dat hij de wereld wil veroveren om een duivelsche eerzucht bot te vieren Vraagt men ons dxts, waarvoor wij strijden, dan zeggen wij helder en duidelijk: „Voor een leven, dat waard is om door honderd millioen menschen geleefd te worden". DUITSCHE INFANTERIE DOORZOEKT DE STAD KERTSJ. ..(Hoffmann-P.K. Horter) Anti-Engelsche campagne van Gandhi verwacht. Naar de Times uit New-Delhi meldt, verwacht men dat Gandhi binnenkort een anti- Bngelsche campagne zal beginnen. Men gelooft, dat deze campagne ten doel zal hebben de Engelschen er toe te brengen „dat zij Voor-Indië ver laten". „VERVOER VAN PERSONEN EN VOORWERPEN". Op rijwielen met één zitplaats mogen door den berijder geen andere personen vervoerd worden. Kinderen beneden den leeftijd van tien jaren mogen uitsluitend door een vol wassen persoon worden vervoerd en slechts dan, wanneer het rijwiel is voorzien van een daarvoor geschikte zitplaats en de berijder daardoor niet wordt gehinderd, (Polygoon-Seym) TOKIO, 27 Mei. (D.N.B.) Voor beide huizen van den Rijksdag heeft generaal Tojo vanmiddag #in zijn kwaliteit van minister van oorlog een algemeen overzicht gegeven over cb militaire gebeurtenissen sedert zijn laatste verklaring in Maart. Hij wijdde het grootste deel van zijn verklaring aan de veroverde gebie den in de Stille Zuidzee en verklaar de, dat de wederopbouw stelselmatig vorderingen maakte. De vrede en de openbare orde zijn over het alge meen reeds hersteld. Tegen de Chi- neesche bevolkingsdeelen, die vroe ger in deze gebieden in anti-Japan- schen zin zijn werkzaam geweest, is men vastberaden opgetreden. Doch ook de Chineezen spannen zich thans reeds in voor den opbouw van de groot-Aziatische levens ruimte. Tot einde'April zijn reeds 700.000 ton en wel grootendeels rijst, naar Japan vervoerd. Een plotselin ge stijging van de levering van materialen, die vooral bestemd zijn voor het dagelij ksehe verbruik van de bevolking, is echter niet te ver wachten. De voor den opbouw van de Zuidzeegebieden noodige Japanners zullen, nadat een selectie is toege past, daarheen vertrekken. Vervolgens ging Tojo in het kort in op de operaties in China, die voor al in Tsjekiang zeer, levendig zijn geworden. De Japansche troepen zet ten overal in China de zuiverings acties met succes voort. De verdedi ging van het Noorden is volkomen gewaarborgd. Met de publicatie van de .totale resultaten van den oorlog tot en met 16 Mei'besloot Tojo zijn met groote belangstelling aangehoorde rede. Het antwoord op de keizerlijke proclamatie. In een adres van dankzegging, antwoord op de keizerlijke procla matie van den rijksdag, heeft dit li chaam de gelofte gedaan zonder voorbehoud te zullen strijden ter vervulling van de oorlogsoogmerken, zooals deze door de kroon zijn ge steld. Vervolgens uitte het Lagerhuis in een met algemeene stemmen aange nomen motie zijn dank jegens leger en marine voor de tot dusver behaal de buitengewone successen. Italiaanseh legérbericht,. ROME, 27 Mei. (Stefani.) Het legerbericht luidt als volgt: Intensieve activiteit van de lucht macht in Cyrenaica, waar enkele centra 'der achterwaartsche verbin dingen van den vijand hevig gebom bardeerd werden. Een escadrille duik bommenwerpers bestookte de instal laties van Tobroek met bommen van elk kaliher. In luchtgevechten wer den twee Britsche vliegtuigen door Duitsche vliegers vernietigd. Een onzer sterks formaties jachtvliegtui gen viel in een geslaagde overrom peling het vliegveld Gamboet aan, waar 25 Curtiss-toestellen gereed stonden om op te stijgen. Enkele hiervan werden in brand geschoten en alle - andere zwaar beschadigd. Dag en nacht werden door Ita- liaansche en Duitsche bommenwer pers aanvallen op Malta onderno men. Begeleidende jagers schoten 2 Spitfires neer. Twee onzer vliegtui gen zijn niet van de operaties terug gekeerd. Iri den afgeloopen.nacht viel de vijand Messina aan met twee opeen volgende golven van bommenwer pers, die brisant- en brandbommen wierpen.. Aanzienlijke schade leden de Dom, de koninklijke universiteit en vele particuliere woonhuizen. Tot dusver werden 7 dooden en 19 gewonden onder de burgerbevolking' geteld, terwijl men nog met het op ruimen der puinhoopen bezig is. Bo vendien weiden 7 matj'ozen gewond Een door het afweergeschut getrof fen vliegtuig stortte in zee. De hou ding der bevolking was kakn en ge disciplineerd. In den ochtend van den 23en Mei heeft een omfer duikbooten ander bevel van den luitenant-ter-zee *le klasse Gianfranco Gazzana op den Atlantischen Oceaan met twee tor pedo's -een kruiser der Ver. Staten van de Pensacola-klasse (9100 ton), die een convooi begeleidde, getrof fen. Ejnitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Mei. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „De vernietiging der Sovjetlegers. die ten Z. van Charkow zijn inge sloten, maakt snelle vorderingen. Na nieuwe ver geef sche uitbraak- pogingen is de weerstandskracht van den vijand, die totdusverre hardnek kig heeft gevochten, gebroken. De cp een nauw gebied opeengedrongen en in verscheidene afzonderlijk groe pen omsingelde vijandelijke troepen vertoonen een chaotisch beeld. De commandant van het 57ste Sovjet- leger, generaal Podlas, en zijn staf chef hebben zich, kort voor zij ge vangen zouden worden genomen, doodgeschoten. In de centrale en N: zóne van heti O. front zijn eigen aanvalsoperati.es met succes voortgezet. Enkele vijan delijke aanvallen werden afgesla gen. Aan het IJszeefront werden in de haven van Moermansk twee groote koopvaardijschepen in brand gebombardeerd. Bij de voortzetting der aanvallen op het vijandelijke convooi in de wateren tusschen de Noordkaap en IJsland hebben ge vechtsvliegtuigen een koopvaarder van 8000 ton tot zinken gebracht en aan boord van drie andere brand veroorzaakt. In de Middellandsche Zee zijn ge laagde aanvallen gedaan op vlieg velden op Malta en aan de kust van Noord-Afrika. Overdag hebben gevechtsvliegtui gen de havenwerken van Southamp ton aangevallen, gedurende den nacht voor den oorlog belangrijke installaties aan-do Zuidwestkust van Engeland. Bij enkele .vluchten naar de kust van Noorwegen en Frankrijk verloor de vijand door jachtafweer en lucht doelgeschut vier vliegtuigen". EXTRA BERICHT. VERNIETIGINGSSLAG BIJ CHARKOW NADERT ZIJN EINDE. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Mei (DNB) Het opperbevel der weermacht mriakt bekend: De omsingelingsslag ten zui den van Charkow heeft tot een groote .overwinning van I: Duit sche wapens en die van de bondgenooten geleid. Ook de laatste ontlastingsaanvallen hebben in het lot vart de inge sloten legers geen verandering mOeri kunnen brengen. Slechts enkele groepen van den vijand bieden' nog verzet. De vernieti ging hiervan is aan den gai(g. Reeds thians zijn meer dan 165,000 gevangenen geteld en 517 pantserwagens, 1.180 ka nonnen, duizenden motorvoer tuigen en paarden alsmede on overzienbare hoeveelheden an der oorlogsmateriaal als buit gemeld. Deze aantallen nemen nog voortdurend toe. Alfred Cortot speelt té Berlijn. In het kader van de Berlijnsche kunstweck zal het Berlijnsch phil- harmonisOh orkest op 31 Mei en 1 Juni a.s. concerten geven, waarbij ae Fransche pianist Alfred Cortot als solist zal optreden. 's-GRAVENHAGE, 28 Mei. Na dat in het begin van Mei was medegedeeld, dat het afleverings- verbod van thee door theepakkers aan grossiers en detaillisten was opgeheven, kon overgegaan wor den „tot bevoorrading van de winkeliers. Naar het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd mededeelt, is het thans zoover, dat de verkoop van de thee aan de consumenten voor de destijds ingeleverde bonnen (40 gram per rantsoen) -kan be ginnen. Vrijdag 29 Mei mogen de winkeliers met den verkoop van de laatste thee een aanvang maken. m ZON 28 Mei onder: 2Ï.44 29 Mei op: 5.29 MAAN 28 Mei op. 19.19' onder: 4.51 30 Mei Volle Maan. MAX SLQKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 28 Mei. He denavond van 19.1519.30 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum II in de serie „Branden de kwesties" over het onderwerp: Kammen wij af?" De Alkmaarsche politie heeft gisteren een Joodschen inwoner van Amsterdam gearresteerd, die reeds eenige weken lang stad en omgeving onveilig maakte met een uitgebreiden zwarten handel in levensmiddelen en andere distributiegoederen. Boven dien droeg hij niet de vereischte Davidsster en bevond hij zich in deze gemeente zonder in het bezit te zijn van een vergunning om de kuststrook te betreden. Uit zijn zonden-register bleek voorts diat de man ziich voordien reeds schuldig gemaakt hiaid aan verduistering, diefstal, heling en abortus, zoodat de politie met de arrestatie van dezen Jood, die zich al heel duidelijk een ware „vriend" van het Nederland- sche volk heeft getoond, een goeden slag heeft geslagen. De man werd aangehouden bij de Friesche brug, juist toen hij op het punt stond zwaar gepakt en gezakt de terugreis per bus te aanvaarden. De politie had hier een post uitge zet, omdat haar ter oore was geko men, dat een Joodsche inwoner van Amsterdam er reeds eenige weken zijn werk van maakte in den Beem- ster een uitgebreiden zwarten han del te bedrijven. De laatste dagen zou hij zelfs zijn arbeidsterrein tot Alkmaar hebben uitgebreid. Om niet op te vallen, had hij er daarbij van afgezien de verplichte Jodenster te dragen. De gegevens bleken bij aan houding juist te zijn. De man droeg geen sterren, hoewel zijn identiteitsbewijs vermeldde, dat hij jood was. In de pakken en zakken die hij bij zich droeg bevond zich een" groote partij goederen uit den zwarten han del, o.a. 5 pond boter, een zij spek, 1 flesch volle melk,' een partij dameskousen, wol en ka toen, zoomede een groote hoe veelheid boter- en vetbonnen. Verdienstelijk werk. Hieruit blijkt wel, dat deze reizi ger zich ook gisteren zeer „verdien stelijk" voor zijn landgenooten maakte door zoo'n verscheidenheid aan levensmiddelen en andere dis- tributiegoederen op te koopen voor liefhebbers in de hoofdstad. Natuurlijk echter niet uit medelij den met zijn landgenooten,die geld voor andere middelen bezitten om zich iets extra's aan te schaffen, maar uit de aangeboren zucht naar winst, die hem geleverd zou worden door hen die over een ruime beurs beschikten en zich door deze soort aankoopen buiten de distributie om en ten koste van de voedselvoorzie ning der minderbedeelden al even „vriendschappelijk" jegens het Ne- derlands'che volk gedragen als de iri Alkmaar tegen de lamp geloopen jood, die ook nu weer zijn bloed niet verloochende. In afwachting van het verdere on derzoek is de „vriend des volks" in het politiebureau opgesloten. Het ware socialisme is de leer dei- meest harde plichtsvervulling. (Hitier.) De Volksdienst zorgt, dati de moeders van groote gezinnen gratis vacantie krijgen. Een ge zinsverzorgster leiat intusschen de huishouding. DUIKBOOTSUCCESSEN OP DE CARAIBISCHE ZEE. BERLIJN, 27 Mei (D.N.B.) Be halve dei reeds-opgegeven 5 koop vaardijschepen heeft de vijand! den 24en Mei door heit optreden van D.uitsche 1 en Italiaansche duikboo ten op de Ciairaibische. zee en in dë nabij gelegen wateren nog 3 sche pen van 12.240 brt. in .totaal ver loren. Onder deze schepen bevond zich. een Nederliandsch vrachtschip, dat gedwongen was, voor de Ver. Sta ten te varen, alsmede een Noorsch transportschip, dat in- November 1941 in de Amerikaansche koop vaardijvloot was opgenomen.' Het derde schip was een 6.800 brit. groo te koopvaarder, die voor de oor logsvoering belangrijke grondstof fen naar een haven aan de Ameri kaansche oostkust moest brengen. Een deel der geredde bemanningen kon den vasten wal bereiken. De opvoeringen floor liet Wiener Burg theater in den Stadsschouwburg te Den Haag. Eén der scènes uit „Torquato Tasso", (Polygoon-Seym) Gereed voor den storinaan val op Lantsji. TOKIO, '27 Mei (D.N.B.) De Ja pansche strijdkrachten staan thans naar Domei meldt, voor de poorten van de stad Lantsji in het westen der provincie Tsje Kiang en staan gereed den laatsten stormaanval op de stad te beginnen, nadat zij reeds Dinsdagavond de vijandelijke ver dedigingslinies op de heuvels ten noordoosten der stad hadden vernie tigd. Andere Japansche formaties na men onmiddellijk de vervolging der vijandelijke «troepen ter hand, trok ken de rivier Lan Kiang over en drongen op den anderen over Tsji Si binnen, waar zij Woensdagoch- lend vijandelijke strijdkrachten om singelden. Het 88e legercorps der Tsjooenkineesche troepen ligt in de omgeving van Lantsji onder het vuur der Japansche artillerie, die zich op den anderen over bevindt. Het gaat zijn volledige vernietiging tegemoet, daar het de terugweg is afgesneden door de vernieling van - de eenige brug door de Japansche luchtmacht. De strijd in China. Uit Canton wordt gemeld, dat de Chineesehe troepen, die in de pro vincie Joennan opereeren, door de snelheid 'van den aanval der Japan sche strijdkrachten zijn verrast en thans alles in het werk stellen om hetvmaterieel dat tijdelijk in ver schillende- plaatsen der provincie was ondergebracht naar achteren te brengen. De autoriteiten van Tsjoengking hebben o.a. bevolen, dat het oorlogs- materieel, dat zich in Koenming en ie Loesjou bevindt zoo snel mogelijk r.aar het centrale gedeelte der Sjes- joean-provincie overgebracht moot worden. (Van onzen Haagschen correspondent.) tJDezer dagen troffen wij in da Frankfurter Zeitung een zeer uit voerig, diepgaand en objectief arti kel over de politieke en geestelijke ontwikkeling in Engeland aan, dat. in meer dan één opzicht belangwek kend is. „Engeland aldus de schrijver dat tot verdediging van een bestaan de wereldorde den oorlog is inge treden, ziet zich aan een verande ring onderworpen, die steeds dieper ingrijpt. Na den vorigen oorlog heeft het terug kunnen schuiven in het oude maatschappelijke systeem. Dit is thans, zooals iedereen ziet, onmo gelijk". Vervolgens schetst de schr., hoe deze oorlog de eerste sedert onheugelijke tijden is, die geen 'verre expeditie oorlog is, maar het land direct treft: „Het oude, waarvoor Engeland den oorlog is ingegaan, stort heden in een, zoowel, wat betreft de machts politiek als maatschappelijk. Nie mand kan thans zeggen, wat daarop volgen zal. Maar het gevoel is er, dat er wat nieuws zal komen. Enge land, het land der tradities, het meest conservatieve land Van de Europeesche cultuur, moet tothet vertrek in een onbekende toekomst besluiten; het ziet zich in een posi tie, waarin het oude toovermidde) der evolutie niet meer hejpt. In de Londensche ondergrondtunnels en schuilkelders worden menschen Dii- eengevoerd, die elkander anders nooit ontmoet zouden hebben. Zij discussieerden en maakten plannen, dilettantisch, zonder onderling' con tact en toch deelen van een grootere beweging, een in de kiem beginnen de revolutie. Dat alles bleef lang een anonieme beweging van de „stillen in den lan de" en is het thans voor een groet deel nog. De oude leiding van het land, de politieke partijen nemen daar geen deel aan, hoogstens tracht de een of andere uit hun kring eens deze krachten voor den wagen van zijn partij of voor dien van zijn per soonlijke eer te spannen. Het groot ste en tot dusverre succesrijkste ex periment op dit gebied heeft wel Sir Stafford Cripps bp zijn naam. Dat deze' kapitalistische Sovjet- vriend tot in verre kringen invloed had met zijn nieuwe richting,'is een teeken voor de innerlijke onzeker heid. Er is in werkelijkheid niet veel meer dan een beweging, een onrust, maar geen richting, om maar niet te spreken van een doel. Toen de schrijver Priestley, in aanvulling op vroegere 1 sociale critiek, in lar moyante radiotoespraken de bewe ging trachtte aan te praten en niet zonder feen bepaald publicistisch gevolg bleef hij toch zeer in het vage. Maar het verbod van zijn toe spraken toonde aan, hoe gevaarlijk zij het officieele en oude Engeland toeschenen niet zoo zeer vanwege den auteur als vanwege den kring waarin hrS weerklank vond. Deze weerklank was een teeken van het feit, dat de oude partijen in zeer ruime mate het contact met het' volk. hadden verloren. Het huidige parlement is binnenkort 7 jaren oud. Een groot deel van de jonge kiezers, vrijwel alle jonge menschen, die in den oorlog zijn, kunnen zich in dit lichaam niet vertegenwoordigd ach ten. De vroegere gebruikelijke ver kiezing en zelftoetsing van het La gerhuis door de tusschentijdsche verkiezingen maakten de partijen ónmogelijk door een godsyrede, waarbij zij eiken vrijkomenden zetel overlieten aan de partij, die' hem tot nog toe bezet had. De „verkiezin gen" werden op deze manier volko men zonder beteekenis. (Zie vervolg pagina .3.) 'J,l 'V')

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1