DAGBLAD VOOR Nieuwe Japansche successen. Mexico in staat van oorlog met de spilmogendheden. iv Een verklaring van president Camacho. Het aandeel van Thailand in den strijd. DISTRIBUTIE-NIEUWS Sinaasappeldistributie. Slechts enkele Sovjetgroepen bieden bij Charkow nog tegenstand. Britsche troepenconcen traties hevig bestookt. 1 S MELDT U AAN BU DE GEWESTELIJKE ARBEIDSBUmUX De nieuwe bonnen. Brandstoffenkaarferi. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bü vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 010 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon. Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargong No. 123 4 pagina'» HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar Vrijdag 29 Mei 1942 BUENOS AIRES, 28 Mei (D.N.B.) De president- van Mexico, Camacho, heeft-in een buitengewone zitting van het .congres medegedeeld, naar uit Mexico-city verluidt, dat Mexico zich van den 28sten Mei af be schouwt als in staat van oorlog met Duitschland, Italië en Japan te zijn. Mexico was, naar Camacho ver klaarde, op grond van de internatio nale verplichtingen,' die het had aan gegaan, geen andere beslissing meer overgebleven dan „moedig dezen ■weg met alle consequenties aan de zijde der "democratieën te gaan". De Mexicaansche' president beschuldigt in zijn verklaring de spilmogendhe den van agressieve bedoelingen en béweerde in het bijzonder, dat een Mexicaansch stoomschip bloot had gestaan aan een aanval. Duitsch commentaar. De diplomatieke medewerker van het D.N.B. wijst erop, dat Mexico zich hals over kop in den oorlog ge stort heeft om gevolg te geven aan de eischen van Washington. Een uiterst intensieve agitatie, waarin een hoog opgezweepte angst voor spionnen en aanslagen de hoofdrol speelt, heeft kunstmatig de voor waarden geschapen, net zoo lang tot men meende, de publieke opinie -en het congres voldoende in de stem ming te hebben gebracht. President Camacho weigerde nog in Januari 1941 zich aan de zijde Van de Ver. Staten te stellen, inge val deze aan den oorlog zouden gaan deelnemen. Integendeel, de Ver. Staten hadden, naar hij toentertijd zeide, Mexico voortdurend geprik keld en konden op zijn hulp niet re kenen, wat aldus lag in de lijn van de Mexicaansche geschiedenis, die sedert tientallen v^n jaren een aan eenschakeling is van een reeks con flicten met de Ver. Staten. In den loop der tijden heeft Mexico aan de Ver. Staten Texas, Californië, N. Mexico, Arizona, Nevada en Utah, tezamen bijna de helft» van zijn staatsgebied, moeten afstaan. De toestand tijdens den vorigen oorlog. In den persten wereldoorlog waar borgde de Mexicaansche president de neutraliteit. Voortdurende inter venties in de binnenlandsche poli tiek en in de presidéntsverkiezin- gen, die met name aan de petro- leumbelangen der Amerikanen ten goede moesten komen, volgden el kaar in de na-oorlogsche jaren op. De presidenten Calles en Cardenas hebben in deze conflicten de natio nale belangen van Mexico energiek en met succes verdedigd, tot de Ver. Staten tenslotte de koerswisseling toch weer wisten af te dwingen. De tegenwoordige president Camacho moest haar onder pressie vari' de re geering der Ver. Staten voltrekken. In de zilverkwestie, in de kwestie der tankschepen en in het leenings- vraagstuk, is de Mexicaansche re geering afhankelijk en zoo werd Ca macho een willoos werktuig in han den van Roosevelt. De heele reeks vijandige daden, die Mexico sedert maanden tegen Duitschland en zijn bondgenooten heeft begaan, zijn" een gevolg hier van: de met het volkenrecht in strijd zijnde inbeslagneming van schepen van de spil evenals de sluiting van de consulaten, het blokkeeren van de saldi der spilmogendheden, de lange reeks willekeurige arrestaties en tenslotte het verbreken der di plomatieke betrekkingen. Dit alles is op bevel van de Ver/ Staten ge schied en ging gepaard met een toe nemende ophitsing in de pers, in de radio en in de redevoeringen der ministers. De Mexicaansche regeering dient er zich van bewust te zijn, dat de oorlog', waaraan het in militair op zicht op geen enkele wijze kan deel nemen, voor Mexico niet slechts ver arming, doch de algeheele uitleve ring aan de Ver. Staten 'beteekent, dat hij de gelegenheid voor de Yan- keemagpaten is, naar Mexico terug te keeren en hun economisch^ en politieke posities vocir de uitbuiting van het J.and weer in te nemen. Tenslotte wijst de diplomatieke medewerker erop, dat de voegzaam heid, waarmede de Mexicaansche re geering zich naar de wenschen van Roosevelt heeft geschikt, de verwe zenlijking van het oude plan van Washington, alle gebieden tot aan de Panama-Kanaal-zóne in te lijven, vergemakkelijkt. De dappere vrij heidsstrijd, die de Mexicanen tegen dit plan van hun aartsvijand en te gen de uitbuiting door de New- Yorksche beurs- en industriemagna ten hebben gevoerd, is vergeefsch geweest. Het Mexicaanscheparle ment heeft een zware en histqrische verantwoordelijkheid op zich gela den. Duitschland strijdt voor Europa. EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. Opnieuw 13 schepen tot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 28 Mei (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: „Het in de wateren van het hooge Noorden door verkennings vliegtuigen waargenomen vijan delijke con vooi is sedert 25 Mei het doel van de vernetigende slagen van vliegtuigformaties van. Generaloberst Stumpff, die gemeenschappelijk met de strijd krachten van de marine operee- ren. Reeas op den avond van dezen dag bracht de luchtmacht, na een afstand van honderden kilometers te hebben afgelegd een koopvaardijschip van 8.000 brt. tot zinken en beschadigde zij vijf andere schepen door bom- treffers. Den volgenden dag ge lukte het opnieuw een koopvaar dijschip van 8.000 brt. te vemie- -tigen en 3 andere zwaar geladen vrachtschepen in brand te wer^ pen. Een bijzonder zware slag werd op 27 Mei aan het door eigen duikbooten voortdurend achtervolgde convooi toegebracht. In weerwil van den hevigen af weer van vijandelijke bewa kingsstrijdkrachten brachten formaties gevechtsvliegers op dezen dag 11 schepen met een gezamenlijken inhoud van 72.000 brt. tot zinken. Twee andere schepen, alsmede een torpedo jager werden vernietigend ge troffen. Bovendien werden 16 schepen door bommen bescha digd. Zoodoende zijn van dit voor de Sowjet-Unie bestemde transport door de luchtmacht 1,3 schepen met een totalen inhoud van rond 88.000 brt. tot zinken gebracht. Tezamen met het in het weermachtbericht van van daag gemelde succes van een duikboot, die een schip van 8.000 brt. in den grond boorde, Bedraagt het totale verlies van den vijand thans 96.000 brt. De rest van het convooi tracht in de Noordelijkste, nog ijsvrije wateren te ontkomen. De achter volging wordt voortgezet. h IN DEN DIERENTUIN TE DEN HAAG werd door den Duitschen Dienstpost in Nederland een bedrijfsappèl gehouden, waarbij ook de Reichsambtleiter Georg Körner aanwezig was. Reichsambtleiter Georg Körner tijdens zijn rede. tStapf-Mol). pE DUITSCHE PERS OVER DE OVERWINNING BIJ CHARKOW. BERLIJN, 28 Mei (D.N.B.) De groote overwinning van Charkow beheerscht de Berlijnsche avondbla den volkomen. De pers levert in haar commentaren critiek op de vijandelijke berichten-politiek. De Berliner Börsenzeitung schijft, dat voor de tweede maal in dit voor jaar heele vijandelijke legers tot aan de vernietiging verslagen voor de verdere operaties uitgeschakeld zijn. De slag zal voor den vijand des te voelbaarder zijn, daar de vijandelij ke propaganda tot het allerlaatst ge probeerd heeft de wereld de illusie te laten behouden, dat Charkow nog niet gevallen is. Dze aderlating, die de superieure Duitsche oorlogslei ding en de dapperheid der verbon den troepen cfen bolsjewistischen vijanden hebben toegebracht, is in ieder geval een gevoelige verzwak king van/zijn gevechtskracht, geheel afgezien van de thans nog niet ter sprake komende strategische gevol gen van deze dubbele nederlaag aan den Z. vleugel van het O. front. De Deutsche Allgémeine Zeitung schrijft: In dezen unieken veldslag hebben de bolsjewisten aan oorlogs tuig een veelvoud verloren van het geen de Ver. Staten hun in een jaar kunnen sturen. De Ver. Statèn staan thans, ha de ineenstorting van hun leugenachtige propaganda, geschokt tegenover de onvervangbare menschen- en mate riaal-verliezen. De Berliner Lokalanzeiger schrijft: De waarde van het extra-bericht van vandaag kan alleen dan worden begrepen, wanneer men bedenkt, wat Stalin met zijn aanval op Char kow wilde bereiken. In de dagor der van Timosjenko stond het: De oorlog moet in een nieuwe fase ko men, in een fase van debevrijding van de SoyjeWJnie. DE RE1CHSSPORTFÜHRER VON TSCIIAMMER UND OSTEN heeft een bezoek gebracht aan den Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Seyss-Inquart. (S.S.-P.K. Fritz-Polygoon) Lantsji geheel door Japanners bezet LANTSJI, 28 Mei (Domei). De Japansche troepen 'hebben vanmid dag de stad Lantsji geheel bezet. Andere Japanschf? afdeelingen ach tervolgen thans den Vijand, die het bergland invluchten. De Japanners hebben in den sector van Lantji groote buit behaald en veel ge vangenen gemaakt. De vijand liet 477 gesneuvelden op het slagveld achter. Ook Kïnhwa bezet. »Het persbureau van het Japansche leger te Sjanghai meldt, dat Japan sche strijdkrachten na verwoede ge vechten de hoofdstad van de provin cie Tsjekiang, Kinhwa. hebben be zet. De in dit gebied ingesloten Chi- neesche troepen, waarvan de sterkte op 20.000 man wordt geschat, zijn volgens .andere Japansche berichten vernietigd of gevangen genomen. Het verlies van Kinhwa is voor de regeering te Tsjoengking zeer ernstig. Deze stad is namelijk een groot handelscentrum. Zij vormde het voornaamste strategische punt in de derde militaire zone van het China van Tsjiang Kai Sjek. De strijd in Sjansi. Van, het front in Sjansi wordt ge meld, dat de Chineesche communis tische troepen ter sterkte van onge veer 10.000 man, die in het Z. O.- deel van deze provincie zijn ingeslo ten, hun vernietiging tegemoet gaan. J De Japansche troepen halen den ojnsingelingsring steeds nauwer aan. Volgens vertraagde berichten heb ben Japansche troepen op 24 Mei de nieuwe zesde brigade van Tsjoeng king in de pan gehakt, waarbij de vijand 400 dooden en 80 gevangenen verloor. Thailandsche troepen bezetten Kengtoeng. Het gemeenschappelijke Japansch- Thailandsche. militaire hoofdkwar tier heeft meegedeeeld, dat het Thai landsche leger tot gemeenschappe lijke operaties met het Japansche leger is overgegaan met het doel, de Groot-Oost-Aziatische welvaarts sfeer op te bouwen. Na de N. grens van Thailand overschreden te heb ben, heeft het Thailandsche leger snelle aanvallen ondernomen en op 26 Mei Kengtoeng bezet. Kengtoeng is een strategisch punt in de Bur- maansche Sjan-staten. VERDUISTER GOED! ZON 29 Mei onder? 21.46 30 Mei op: 5.28 MAAN 29 Meï op: 20.38 onder: 5.25 30 Mei Volle Maan. NIEUWE BURGEMEESTER. 's-GRAVENHAGE, 28 Mei. Hei Rijkscommissariaat deelt mede: De commissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft bp grond van paragraaf 3 van verordening no. 108/40 (vierde verordening betref fende bestuursrechterlij ke maatre gelen) in verband met paragraaf 4 art. 1 van verordening nr. 3/40, betreffende het uitoefenen van de regeeringsbevoegdheid in Nederland den gemeente-secretaris A. H. G. Weustink in Ootmarsum benoemd tot burgemeester van Oldenzaal. LIT WIN OF DRINGT NOGMAALS AAN OP DE VORMING VAN EEN TWEEDE FRONT. MADRID, 28 Mei. (D.N.B.) Naar üit New-York gemeld wordt, heeft Litwi- nog zich opnieuw\ tot Roosevelt ge wend met het verzoek om meer mate- rieelen steun en de vorming vap een tweede front. Van Amerikaansche zijde werd hem echter medegedeeld, dat materiaal slechts geleverd kan worden voor zoover de duikbqotoorlog der spilmogendheden dat toelaat. Uitbrei ding der leveranties is voorloopig nauwelijks mogelijk. In verband met de kwestie van een tweede frpnt, zijn, aldus wordt ver der gezegd, de commandant der Amerikaansche valscherrntroepen,*ge- neraali Lie, en de chef der ravitail leering, generaal Sommervell, reeds aangekomen te Londen, waar een groote conferentie der geallieerde luchtmacht wordt gehouden. De Sow jet-Unie moet echter wachten tot de V. S. het juiste moment voor de vor ming van een tweedp front gekomen achten en tot dusverre is dat niet het ,geva! geweest. Voorts wordt gezegd, dat de V. S. van Moskou waarbor gen hebben verlangd voor de politie ke en economische gedragslijn der Sowjet-Unie na den oorlog. Wederom sinaasappelen voor kinderen beneden 3 jaar. 's-GRAVENHAGE, 29 Mei. De se cretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat ten behoeve van kinderen van 0 tot en met 3 jaar wederom sinaasappelen beschikbaar gesteld zullen worden. Derhalve zal gedurende het tijdvak van 29 Mei "tot en met 13 Juni a.s. de met „re serve 4-19" gemerkte bon recht ge ven op het koopen van ongeveer 250 gram sinaasappelen. In plaats van ongeveer 400 gram wordt dus ditmaal ongeveer 250 gram per bon verkrijgbaar gesteld. De aandacht wordt er op geves tigd, dat het, -evenals bij vorige ge legenheden, 'niet mogelijk is reeds aanstonds overal te zorgen voor een voldoenden voorraad bij den han del. Het publiek dient zich derhalve bij zijn leverancier op de hoogte te stellen of deze -de sinaasappelen reeds voorradig heeft. In verband hiermede zal de geldigheidsduur van den betreff^'nden bon te zijner tijd zoo noodig worden verlengd. Voorts wordt bekend ge maakt, dat de geldigheidsduur der met „reserve 3-12" en „re serve 4-12" gemerkte bonnen, tegen inlevering waarvan even eens sinaasappelen te verkrij gen zijn, verlengd is tot en met 13 Juni a.s. Italiaanscli legerbericht. ROME, 23 Mei (Stefani). Het 725e weermachtsbericht luidt: Concentraties van 5 vijandelijke troepen en pantserwagens zijn giste ren in Noord-Afrika door lucht strijdkrachten van de as hevig be stookt en hebben aanzienlijke .ver liezen geleden. De vesting Tobroek, alsmede vliegvelden en spoorwegin stallaties in het vijandelijke achter land werden eveneens met waarge nomen succes aangevallen. Italiaan- sche en Duitsche jagers hebben in luchtgevechten 13 toestellen neerge schoten. De bombardementen op doelen op Malta werd voortgezet. In het Oostelijke deel van de Mid- dellandsche Zee heeft een onzer vliegtuigen een gewapend stoom schip van 2.000 ton waargenomen en getorpedeerd. In den afgeloopen nacht hebben Britsche vliegtuigen in golven een nieuwen luchtaanval op de stad Messina ondernomen, waardoor eenige woonhuizen werden bescha digd. Er zijn geen slachtoffers onder de burgerbevolking. Het afweerge schut trof vier van de aan de actie deelnemende vliegtuigen, die op den grond te pletter sloegen, een- in de buurt van Raineri, een tusschen Ca- tona en Scilla, een tusschen San Giovanni en Pellaro en het vierde in de omgeving van Messina. In dé omgevipg van Catania en Syracuse werden eveneens bommen geworpen, die noch verliezen aan menschenlevens, nöch noemenswaar dige schade veroorzaakten. Een an der door het afweergeschut getrof fen Engelsch vliegtuig is tpsschen Villa San Giovanni en Catona neer gestort. DE TOESTAND OP MARTINIQUE. VICHY, 28 Mei. (D.N.B.) Naar men in bevoegde kringen hier verneemt, is Martinique nog steeds het voorwerp van diplomatieke onderhandelingen. Plaatselijke onderhandelingen hebben geleid tot de immobiliseering van de Fransche oorlogsschepen op de reede door verwijdering van belangrijke ma- chine-onderdeelcn. De Fransche regeering heelt daaren tegen geweigerd de schepen te ontwa penen. Wat de koopvaarders en in het bijzonder de zeven tankschepen be treft: de Fransche regeering houdt vast aan het standpunt, dat zij heeft uileen- gezet in haar nota van 12 Mei, waarin zij verklaarde, d,at zij onder geen om standigheden schepen aan een andere mogendheid zou afstaan. Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 28 Mei (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: De omsingelingsslag ten Zuiden- van Charkow heeft geleid tot een groote overwinning voor de Duitsche wapenen en die der bondgenooten. Ook de laatste 'ontlastingsaanvallen van den vijand hebben in het lot van de ingesloten troepen geen ver andering meer kunnen brengen. Slechts enkele vijandelijke groepen bieden nog tegenstand. De vernieti ging hiervan is aan den gang. Reeds thans zijn meer dan 165.000 gevangenen geteld en 517 pantserwagens, 1180 stukken ge schut, duizenden motorvoertuigen en paarden alsmede onoverzien bare hoeveelheden ander oorlogs materiaal als buit gemeld. Deze cijfers stijgen voortdurend. In de Centrale en de Z. zónq van het Oostelijke front zijn door eigen aanvallen frontverbeteringen be reikt. In het gebied van de N. IJszee is de haven van Moermansk met succes gebombardeerd. Een vrij groote koopvaarder werd bescha digd. Bij luchtgevechten boven de kust van Noord-Afrika zijn 14 vijandelij ke vliegtuigen door Duitsche en-Tta- liaansche jagers neergeschoten. Voor de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen een vijandelijk patrouillevaartuig tot zinken gebracht. Duitsche duikbooten hebben 1 met succes op verschillende zeeën geope reerd. Van krachtig verdedigde con- vooien in het Noorden en het mid den van den Atlantischen oceaan hebben zij 3 schepen met een geza menlijken inhoud van 14.000 ton tot zinken gebracht en 3 andere sche pen getorpedeerd, welker zinken niet kon worden waargenomen. Aan V.-avHI wwl ,J5AVSW®3VWP. ■■■"jA*?*'* r'?m\ WELVAART IN UW GEZIN DOOR ARBEID \|v^ IN DUITSCHLAND!^ de Oostkust van Noord-Amerika, in de Caraïbische zee en voor de Missis sippi hebben zij 8 schepen met een gezamenlijken inhoud van 26.500 ton tot zinken gebracht en 4 schepen nfet 'torpedotreffers zwaar bescha digd. Bij het eiland Martinique tor pedeerde een duikboot een Ameri- kaanschen, torpedobootjager, die met afgerukt voorschip de in de nabij heid liggende haven kon bereiken. In de Middellandsche zee plaatste een duikboot twee' torpedotreffers op een krachtig beschermde tank boot en I andere treffers op twee transportschepen der Britsche ravi- tailleering'sscheepvaart. In dé N. IJs zee heeft een duikboot een schip van 8000 ton, dat deel uitmaakte van het naar Moermansk varende convooi, tot zinken gebracht. Bij deze operaties zijn dus 12 schepen met een gezamenlijken inhoud van 48.500 ton tot zinken gebracht en 10 andere koopvaar ders getorpedeerd, waarvan eenige eveneens als gezonken moeten worden beschouwd. Bij enkele vluchten naar de Ne- derlandsche kust zijn door jagers, luchtdoelgeschut en marine-artille rie 9 Britsche vliegtuigen neerge schoten. Storingsaakvallen van een aantal vijandelijke vliegtuigen ver oorzaakten in den afgeloopen nacht luchtalarm in Oost-Pruisen. Hier en daar neergeworpen bommen richt ten slechts weinig schade aan. De vijand verloor twee zijner vliegtui gen. Bij de verijdeling van uitbraakpo- gingen van veel talrijker vijande lijke gepantserde strijdkrachten in den omsingelingsslag bij Charkow heeft 2ich het bataljon motorrijders 160 bijzonder onderscheiden. De regeering van Venezuela afge treden. Uit Caracas wordt gemeld, dat het geheele kabinet is afgetreden. De redenen hiervoor zijn tot dusver nog onbekend. De Flora tot zinken gebracht. Naar Associated Press uit Willemstad meldt, is liet vrachtschip Flora van de Nederlandsche stoombootmaatschappij in de Caraïbische zee getorpedeerd en tot zinken gebracht. De reederij heeft thans vier schepen van haar Caraïbi sche vloot verloren. De toestand op Madagascar. Van gezaghebbende zijde verneemt men, dat sedert eenige dagen een stilstand in de gevechten op Madagascar is in getreden. De zitting van den Japanschen Rijks dag gesloten. De buitengewone zitting van den Japanschen Rijksdag', die twee dagen geduurd heeft, is gisteravond gesloten. Vrijdagochtend wordt nog slechts de formeefe slui tingsplechtigheid gehouden. 104-jarige. Op 8 Juni a.s. zal mej M. Stenfesl, te Dieren, haar 103den verjaardag bereiken. Sinds het vorige jaar <zijn haar geestelijke en lichame lijke vermogens niet noemenswaard verminderd. 's-GRAVENHAGE, 29 Mei. Voor de volgende week zijn ter bekoming van de gebruikelijke hoeveelheden brood, vleesch en aardappelen aangewezen de bonnen 28. Voor rookartikelen zijn aan gewezen de bonnen 31 en 32 van de kaart voor mannen en bon 07 van de kaart voor vrou welijke personen. Het in bewaring geven is verboden. 's-GRAVENHAGE, 28 Mei". De sê- cretaris-generaal van '.het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart vestigt de aandacht van belanghebbenden er op, dat het in bewaring geven van brandstoffen- kaarten aan den brandstoffenhande- laar niet is toegestaan. De eigenaar dient deze kaart zelf te bewaren en slechts de geldig verklaarde bonnen bij zijn brandstoffenhandelaar in te leveren. (Zie verder distributienieuws pag. 2) DE TOESTAND VAN HET TURKSCHE LEGER. ISTANBOEL, 28 Mei (D.N.B.) Bij de behandeling van de begrooting van defensie in de nationale verga dering heeft de minister van lands verdediging een rede gehouden over de gevechtswaarde van het Turksche leger. Dit is, naar de minister ver klaarde, dank zij de gewone en bui tengewone credieten, die de nationa le vergadering zonder voorbehoud heeft goedgekeurd, goed uitgerust. Het Turksche leger is bereid, zoo vervolgde de minister, zijn traditie ■getrouw" eervol en dapper de taak van de verdediging van het vader land te vervullen. Ontstemming over optreden van Sovjet-duikbooten. De jongste torpedeeringen yan Turksche vrachtschepen door Sov jet-duikbooten heeft naar uit Anka ra wordt gemeld in bevoegde Turk sche kringen merkbare ontstem ming verwekt. Men herinnert in dit verband vooral eraan, hoe de officieele Sov jet-instanties indertijd het Turksche protest inzake de vroegere torpedee ringen vierkant van de hand heb ben gewezen, en hoe zij, zooals be kend, Turkije lieten weten, dat de Sovjet-vloot tot taak heeft, elk scheepvaartverkeer tusschen Tiorkije en de met Duitschland verbonden staten Bulgarije en Roemenië zonder acht te slaan op de vlag of lading van het betrokken schip, te versto ren. BOMAANVALLEN OP SEBASTOPOL. BERLIJN, '28 Mei. (D.N.B.) Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben gis teren, naar het D.N.B. verneemt, militaire doelen der vesting Sebas- topol met goed effect aangevallen. In de aangegeven doelgebieden wer den talrijke bomtreffers waargeno men. Ook de vijandelijke vliegvelden in het gebied rond Sebastopol waren blootgesteld aan Duitsche aanvallen. Aangenomen kan worden dat ver scheidene vijandelijke vliegtuigen beschadigd of vernield zijn. In het Donetzgebied en vooral in het om singelde gebied van Charkow hebben sterke Duitsche formaties gevechts- ën jachtvliegers, de opeengeperste bolsjewist'sche troepenmassa's ge bombardeerd en hun zware bloedige verliezen toegebracht. Op den dag dat de beide gedach ten, nationalisme en socialisme, tot één gedachte versmelten, zijn ze on overwinnelijk. (Hitier.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1