DAGBLAD VOOR 11 l iNVEILING •IJK. Nieuwe Sovjet-troepen ingesloten. Zuivering bij Charkow voortgezet. Nieuwe phase van den strijd in Lybië. lengelaars moeten ïetalen. Ir. 'Mussert in Noord- Brabant. fll 1 lil veiling 's morgens het veilen voor [r telefoon No. 491 ■even zijn kunnen |T BESTUUR. BOD. bij ▼ooruitb. ieht grijze swagger iet vilthoei maat 40 ig.a.n. Oudorperdijkje 37. /oedi n gstr a nsformato- ln, electrolieten, spoe- |n, lampen en draai- pndensatoren. Techn. ar. Kamper, Laat 203. cht 3/4 viool compl. let kist enz. Muziek- :hool G. C. Pranger, 'anaalkade 49. (Zater- pg tusschen 57 uur). crapauds, 4 stoelen, rol zeil, zinken teil, Spits gasstel, spiegel, [itenboschstraat 2. Ëikenh. slaapkamer neublement, gramo- |on met 40 platen. Heerenweg 27B, adorp. (Na 6 uur). (Piston (cylinders) raar instrument lage pmming. Houtman raat 12. (Na 6 uur). ae, poppen- agen, jongensjasje v. -5 j., 1 p. jongenssclu 27. Heerenweg 27B, adorp. (Na 6 uur). Goede fiets met ban- pn, z.g.a.n. achterwiel net 2 versnellings- jxrpedonaaf 20. Klugt, opjeskuil 5. (Tus- len 17.30—18.30). oi heerenrijw. beste Inden, 12 els vloerkl. g.a.n. Drebbelstr. 16. oote salamanderka- lel, vuurduvel, eiken- mten kinderled, met atras, looprek. Hee nweg 27B, Oudorp. [fa 6 uur). p. leeren laarzen, on- [rstel van handwagen pmpl.), Philips radio. de Groot, Halve- xaansbrug C 12, hdorp. laimachine (Lewen- ein) op salonkast 225. C. de Jong, v/h |uker. Verdr.Oord 82. ens overcompleet: stoelen (gaatjeszit- Ig) 2 bloementafel- |s, paraplubak. Hout- (mstraat 12. (Na6u.) erenfiets met banden prima regenjas. Var broek 5. kenh. tafel, ovalen, el, radiokast, dres- [r, eikenh. buffet, tenboschstraat 2. Driewieler fiets met .hte bak. Landstr.35. j. grijs linnen schoe- met leeren z. en h. 36). Holleweg 24, liloo. i. lage heerensch. m. Br. letter R 810 'reau van dit blad. cosharen mat voor itibule groot 1 M2. 3 c.M. Metiusgr. 7. dderbak Jaadverm. |0 kg. A. Koppes, art, Ursem. erencostuum (oude lal.) m. 5254. 2de gndwarsstr. 17. aakte sprei. liermerweg 28. chels en fornuizen, urduvels met drie xkgaten. H. Pander, ormeer 2. terne van Delft's |derwagen m. kussen 'n kinderbox. Groe- aant je - 7. bezem, opbergkast rtsysteem, opberg- kaartsysteem, fl. fktafel. Spanjaard- xat 19. iderstoel z.g.a.n. Beetskade 43. nes- en heerenrijw., jtijtje buitenbanden 134*. Landstraat 19. prima wollen sluit- iijnen met toebeki Ikerstr. 38. Na 7 u. iten 1 en 2-pers. 'en ledikanten, wasch- |ls, stofzuiger, enz. veel om te noemen, dsen 64. renrijwiel z. g. a. n. Ie banden. J. "Witte nd, Oudburgerweg 5, Bergen, servies 70 stuks p0. Ook eenig kristal glaswerk. Oude [ïsweg 3, Bergen, alv. badkuip en éfunken radiotoestel, der, Duinweg D 11, porl. ijzeren vlet. P. en Cz., Beneden- 83, St. Pancras. ïenkast. Twuyver- 163, St. Pancras. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het gehecle Rijk 2.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0 10 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40, elke 3!/0 Hi.HI. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 124 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 30 Mei 1942 Offensief in N. Afrika hervat. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Mei (DNB). Het opper bevel der weermacht maakt bekend: De zuivering van het slagveld ten Zuiden van Charkow van de uiteen gedreven resten van de verslagen vijandelijke troepen wordt voortge zet. De gevangenen en buit nemen voortdurend toe. In den centralen sector van het Oostelijke front leidde een aan- valsactie in verwoede gevechten tot de insluiting van verscheidene vij andelijke groepen. Ook in den Noordelijken frontsec tor leverde een plaatselijke aanval terreinwinst op. Enkele aanvallen van den vijand leverden geen resul taat op. Voor de kust van de Kaukasus plaatsten gevechtsvliegtuigen bom- ti-effers op een bolsjewistischen tor pedojager. Aan de oevers va-n het Ladoga-meer troffen gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers groo- te ravitailleeringsdepots van de bolsjewisten, alsmede stilstaande treinen en wierpen een vrachtschip in brand. In de haven werd een gi'oot koopvardijschip door bommen beschadigd. Alleen in luchtgevech ten aan het Karelische front veiToor de vijand gisteren 22 vliegtuigen, waaronder verscheidene van het type Hurricahe. Van het reeds dagenlang achter volgde en hei'haaldelijk door lucht en zeestrijdkrachten met groot suc ces aangevallen, convooi in de wate ren van het hooge Noorden werden, naar gisteren in een extra-bericht is meegedeeeld, in het tijdvak van 25 tot 27 Mei 14 schepen met een tota len inhoud van 96.000 brt tot zinken gebracht. Intusschen werden nog twee koopvaardijschepen van teza men 12.000 brt. tot zinken gebracht en een reeds beschadigd koopvaar dijschip van 6.000 brt. opnieuw aan gevallen en eveneens tot zinken ge bracht, zoodat de tot dusver vernie tigde koopvaardijtonnage tot 14.000 brt. gestegen is. In de Cyrenaica zijn Duitsche- en Italiaansche troepen dexx 26en Mei tot den aanval ep de vijandelijke stellingen overgegaan. Sedertdien is een verbitterde slag aan den gang. Een bescherrffingsvaartuig van de Duitsche marine heeft voor de Ly- bische kust een Britsche motortor pedoboot door voltreffers van de artillerie tot zinken gebracht. Boven de Duitsche bocht werden in den afgeloopen nacht enkele vij andelijke vliegtuigen waargenomen, die storingsvluchten uitvoerden. Ma rineartillerie haalde een der vlieg tuigen neer. DE BETEEKENIS VAN DEN SLAG BIJ CHARKOW. ROME, 29 Mei. (D.N.B.) De oor- logscorrespondent van de Giornale d'Italia aan het Oostelijke front con stateert in eën luitvoerige schildering van den strijd, dat reeds thans een gebied zoö groot als Sicilië in handen van de bondgenootën is. Nog groo- tei-e beteekenis dan deze winst aan gebfed, zoo vervolgt hij, heeft echter de enorme massa vernietigd men- schenmateriaal en vernietigde vijan delijke wapens. Nog duurt de ver nietigende slag, waaraan ook Ita liaansche troepen deelnemen, voort, maar de eigenlijke ineenstorting en ontbinding van de vijandelijke for maties is begonnen. Buitengewoon felle' gevechten spelen zich af in een woud langs den rechteroever van de Donetz. Men raamt daar het aantal doode bolsjewieken op 20.000. De ontbinding van de Sovjet-troepen is aan den gang en geen wreedhe den van de politieke commissarissen zijn meer in staat, haar tegen te houden. De verdedigingslinies, waar aan de bolsjewieken den geheelen winter gewerkt hebben, zijn even ondeugdelijk gebleken als die bij Kertsj. Bose door den Führer ontvangen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Mei (DNB). De Führer heeft in zijn hopfd- kwai'tier in aanwezigheid van den minister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop, den voorvechter der Indische vrij heidsbeweging, Soebhas Chandra Bose, voor eeix langdurig onder houd ontvangen. Tevoren had de Duitsche minister van buiten landsche zaken een bespreking met Soebhas Chandra Bose ge had. DE GEWELDIGE SLAG TEN ZUIDEN gevangenen worden weggevoerd. VERBITTERDE SLAG IN MARMARIS CHE WOESTIJN.. ROME, 29 Mei (Stefani). Het 728ste communique van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: „In den namiddag van den 26sten Mei hebben Italiaansche- en Duitsche -strijdkrachten aan het front in de Marmarische woestijn de tegenover haar lig gende vijandelijke afdeelingen aangevallen. Sedei-t den och tend van den 27sten is er /een verbitterde slag gaande, die zich ontwikkelt in het voordeel van de troepen der spil. Het „aantal gevangenen en de buit zijn aanzienlijk. De luchtmacht steunt de operaties op den grond zonder ophouden met sterke formaties. Bij luchtgevechten werden zeven toe stellen door Duitsche jagers ver nield. In den afgeloopen nacht hebben Britsche vliegtuigen brisantbommen laten vallen in de omgeving van Catania: de schade is weinig belang rijk en er is geen enkel slachtoffer onder de burgerbevolking. Een vlieg tuig werd door het luchtdoelgeschut neergehaald'?. Men streeft naar een snelle beslissing. STOCKHOLM, 29 Mei (ANP). De aanval van Rommel in Libye vormt een ernstige bedreiging van den Britschen linkervleugel, zoo wordt in toonaangevende kringen in Londen gezegd. Het gaat hier om een grootscheep- schen aanval en niet om bewe gingen van sterke verkennings- troepen. Naar uit Geneve wordt gemeld,, heeft het offensief in L5'bië vele mi litaire deskundigen in de Ver. Sta ten verrast. Zij herinneren eraan, dat gevechten van grooten omvang gewoonlijk bij het begin van den zomer mét zijn drukkende hitte in de schaduwlooze woestijn ophouden. Zij geven echter toe, dat dergelijke operaties, hoewel zij door het - kli maat worden belemmerd, in het go- heel niet onmogelijk zijn. Met groote spanning volgt men, volgens Zweedsche berichten, in Londen de ontwikkeling van het Duitsch-Italiaansche offensief in de Lybische woestijn. Over de beslis sende beteekenis hiervan bestaat geenerlei twijfel meer. Alle Donder dagmiddag in Londen ontvangen berichten van correspondenten ver klaren, dat Generalobei-st Rommel klaarblijkelijk streeft naar een snel le beslissing. Zij wijzen tevens erop, dat de gevechten geleverd worden in een bijna ondraaglijke hitte. IN CULEMBORG is men bezig met de restauratie van de fundamenten van de fraaie Binnenpoort, die danig vt zakt is, (Eolygqqa-ffi, BÜSSS). De Japansche opmarsch in Tsiekiang. Tjoengkineesche troepen het nauw gebracht, NANGKING, 29 Mei. (D.N.B.) De Japansche opmarsch in Tsjekiang houdt, naar de woordvoerder van het Japansche leger mededeelde, 22 Tsjoengkineesche divisies bezig, waar van reeds verscheidene in de laatste weken zijn vernietigd. Het huidige offensief doet, naar hij zeide, de, laatste mogelijkheid voor de Tsjoengkineesche troepen te niet om de delta van d Jangtse te bedreigen en verhindert tevens, dat Tsjoengking de kust voor wapen- en goedercnsmokkelarijen kan gebruiken. Zoodoende is aan de laatste hoop van Tsjoengking om niet behulp van de Vereenigde Staten vlieg velden te handhaven, den bodem inge slagen, hetgeen na het afsnijden van den Birma-weg een bijzonder ernstige slag beteekent. Om deze redenen hechten de Japansche militairen groote beteekenis aan de gebeurtenissen Tsjekiang, die ver uitgaan boven die van opruimingsacties. Japansche vliegers in Birma hebben in den tijd van 24 tot 28 Mei uitge breide luchtaanvallen ondernomen op Tsjoengkineesche strijdkrachten in West-Joennan langs den Birma- weg. De aanvallen hadden als voor naamste .doel de troepenconcentra ties en troepentransporten met vrachtauto's. Een colonne vart vijftig vrachtauto's werd yplkomep, yernie VAN CHARKOW. Bolsjewistische (Hoffmann-P.K. Koch) Om vischstand te veroeteren. 's-GRAVENHAGE, 29 Mei. In de Ne- derlandsehe Staatscourant van 29 en 30 dezer verscheen een nieuw besluit op het gebied van de binnenvisscherij. De bedoeling daarvan is de producti viteit onzer binnenwateren te verhoogen, door het kweeken, aankoopen en uit zetten van pootvisch, het bestrijden van ■waterverontreiniging en een aantal niet nader aangeduide middelen, welke er tóe kunnen bijdragen het vischwater te verbeteren. Voor dit doel is echter geld noodig, meer geld, dan tot dusver jaarlijks on der afdeeling Visscherijen van het 11de hoofdstuk der rijksbegrooting kan wor den uitgetrokken. Daarom zal thans van eiken direct belangheb bende bij een goeden visch- stand een bijdrage, wpr- den gevorderd. Hij, die visschen wil, krachtens een akte, zal bij het in ontvangst nemen daarvan behalve den akteprijs tevens een bijdrage moeten voldoen, die nog dooi' den secretaris-generaal van. het departement van Landbouw en Vissche- rij zal worden vastgesteld. Doch ook hij, die slechts met een hengel vischt, zal zijn steentje moeten bijdragen. Al zal dit ook voor ieder slechts een beschei den bedrag zijn, het groote aastal dezej sportliefhebbers zal toch een niet on aardig totaal leveren. Iedere hengelaar, die 15 jaar en ouder is, zal het bewijs, dat hij de bijdrage voldaan heeft, tijdens het visschen steeds bij zich moeten hebben en het op eerste aanvraag moe ten- vertoonen aan de ambtenaren, met het toezicht op de visscherij belast. De bijdrage moet worden betaald, aan den burgemeester of den door dezen daartoe aangewezen ambtenaar ter plaatse, waar de aanvrager woont. Aktebezitters zijn, ook al visschen zij met een hengel, van betaling der bij drage voor hengelaars vrijgesteld, als zij slechts dooi het toonen van een geldige akte kunnen bewijzen, dat door hen reeds een bijdrage werd voldaan. Het besluit bevat verder nóg de be maling, dat een adviescommissie van dye personen zal worden ingesteld en een strafbepaling. Voor wat betreft het leveren van het bewijs, dat de bijdrage is voldaan, treedt dit besluit 1 Juli 1942 in werking. Hoe te handelen stofthee met 's-GRAVENHAGE, 29 Mei. Velen zijn geneigd stofthee als onbruikbaar te beschouwen, doch dit is geenszins het geval. Wij laten hier voor het gebruik van stofthee een huishoude- lijken wenk volgen. Indien men de zen wenk opvolgt, zal men bemer ken, dat stofthee niet achterstaat bij andere 'thee. Wij kennen allemaal wel de klei ne zakjes thee, die mefi in café's en restaurants gebruikt. Deze hangen aan een touwtje bevestigd, in den theepot. De thee, die cp 'deze wijze wordt verkregen, doet in geen enkel opzicht onder voor thee, die op nor male wijze is gezet. Op dezelfde manier nu kunnen wij met stofthee handelen. Van een stukje linnen wordt een zakje gemaakt, daarin wordt een schepje stofthee gedaan en mfet een touwtje wordt vervol gens het zakje dicht gemaakt. Wan neer men de thee nu zet door het zakje in den theepot te hangen en de thee goed te laten trekken, dan zal men constateeren, dat men een even smakelijk kopje thee krijgt als op nomiale wijze. 's-HERTOGENBOSCH. 29 Mei. De persdienst van de N.S.B. meldt, dat de leider der N.S.B., ir. Mussert, op het oogenblik een bezoek brengt aan Brabant, zijn geboorteland. Hier zal hij de gemeenten, waar sinds eenigen tijd nat.-soc. burgemeesters optreden en een aantal fabrieken in de speci fieke Brabantschif industrieplaatsen bezoeken. Bij de schipbrug te Hedel werd de heer Mussert begroet, o.m. door zijn gemachtigde voor Brabant, Leeuwenberg, waarna den Beauf- tragte van den Rijkscommissaris, Be- reichsleiter dr. Thiel te Vught, een bezoek werd gebracht. Vervolgens ging de tocht naar 's-Hertogenbosch voor een bezoek^aan dexv procureur- generaal mr. van Leeuwen,met wien hij een langdurig onderhoud had, en aan het prov. kantoor van den Ned. Landstand, waar o.m. aanwezig wa ren de prov. boerenleider P. J. Jan sen, de boerenleider Roskam en de hoofdstafleider van den Ned. Land stand Damave. Te Heusden werd de heer Mussert door den burgemeester den heer Thomaes, die sedert kort hier werd benoemd, begroet, waarna hij de W.A., en Jeugdstormformaties inspecteerde. In de raadszaal had een officieele ontvangst plaats, waarbij de burge meester een toespraak hield, die door den heer Mussert werd beantwoord. Hierna werd het stadhuis bezichtigd en een bezoek gebracht aan de herv. kerk met haar vele historische herin neringen, terwijl besloten werd met een rondgang door de stad, waarbij telkens weer opviel met hoeveel enthousiasme Mussert werd begroet. Te Boxtel had op het stadhuis een bespreking plaats tusschen ir. Mus sert en het college van B. en W., waarna eveneens een.rondgang door de gemeente volgde en ^en bezoek aan enkele arbeiderswoningen, Te Oss heeft ir. Mussert een leden vergadering bezocht, waarvoor een groote belangstelling bestond. Te Tilburg werd een ledenverga dering bezocht in de Stadsschouw burg. Ook hier heeft een stampvolle zaal .één toespraak van den N.S.B.- leider aangehoord. VERDUISTER GOED ZON 30 Mei onder: 21.47 31 Mei op: 5.27 MAAN 30 Mei op: 21.55 onder: 6.07 ZON 31 Mei onder: 21.48 30 Mei Volle Maan. 1 Juni op: 5.26 MAAN 31 Mei op: 23.04 onder: 6.57 5 Juni Laatste kwartiei-. SLOTREDE VAN TOJO. TOKIO, 29 Mei. (D.N.Ö.) De pre mier,, Tojo, heeft vanochtend een korte' slotrede gehouden voor beide huizen van den Japanschen Rijks dag. Hij zei, dat de githeele wereld heeft kunnen zien, dat Japan in zijn politiek als geheel, kaasrecht den weg gaat, die noodig is om het doel van dezen "oorlog en daardoor dc reorganisatie van de wereld te be reiken. Hierbij zijn de eensgezindheid en de ijzeren vastberadenheid der Japansche natie gedemonstreerd en tevens is de laatste zwakke hoop der hoogste leiding in Engeland en dc Ver. Staten op binnenlandsche ge schillen iR Japan yernietigd. Amerikaansche strategie ter zee, (Van onzen Haagsehen correspondent) Het Japansche blad Asahi houdt zich in een beschouwing bezig met de toekomstige strategie ter zee der Vereenigde Staten in den Pacific. Na de nederlagen bij Hawaii", Java, Nieuw-Guinea en andere plaatsen, beschikt de Amerikaansche vloot nog slechts over negen slagschepen, die zich vroeger in den Atlantischen Oceaan ophielden, maar waarvan er e enige intusschen naar den Pacific werden gedirigeerd; verder over on geveer tien zware kruisers en drie vliegt utigmoederschepen, althans voorzoover men er geen naar den Atlantischen Oceaan heeft gezonden. Het is echter mogelijk, dat er door het ombouwen van handelsschepen nog eenige vliegtuigmoederschepen méér zijn. Samen met lichte krui sers, torpedojagers en onderzeeboo ten vormt dit de geheele Amerikaan sche ylootsterkte in den Pacific. Het blad beschouwt dan de op drachten, waarvoor deze vloot zich geplaatst ziet, n.I: de bewaking der wateren aan de Amerikaansche West kust, van Alaska tot het Panama kanaal: verder de bewaking der wa teren tusschen de Westkust der Ver. Staten en Hawaii"; tenslotte^ook nog de bescherming van^den belangrij ken verbindingsweg tusschejx Australië en Panama, met inbegrip van verschillende eilanden in den Pacific. Ter uitvoering dezer op drachten is echter ongetwijfeld een grooter aantal kleinere schepen noo dig, terwijl eveneens méér slagsche pen voor de Amerikaansche West kust onontbeerlijk zijn. Het is der halve duidelijk, dat een groot- scheepsche Amerikaansche aanval od de Japansche vloot in den Pacific geheel uitgesloten moet worden ge acht. Daar Amerika aldus niet in de gelegenheid is, «grootere operaties te ondernemen, moet het zich tot een guarillestrxid beperken» en wel voornamelijk met behulp van onder- zeebootcn, alsmede van vliegtuig- moeder' ''enen, onder bescherming van kruisers en torpedojagers. De Amerikaansche vloot -werd daarom al direct bij het begin der krijgs verrichtingen ingedeeld in dergelijke snelle bewegelijke eenheden, dat deze tactiek zou kunnen worden toe gepast. Hoe hinderlijk de aanwezig heid van zulke eenheden in den Pa cific voor Japan ook moge zijn, des te geruststellender is anderzijds het feit, dat zij met hun guerillatactiek nooit greote, doorslaggevende suc cessen kunnen behalen, daar zij zich •steeds snel moeten terugtrekken en niet de kans hebben, zich nieuwe steunpunten te verwerven of oude te heroveren. Met die tactiek kunnen dezë1 eenheden dus hoogstens de zwakte van de Amerikaansche vloot bemantelen en daardoor de propa ganda in binnen- erx buitenland een dienst bewijzen. Dat zij echter noe- tnenswaardigen invloed kunnen uit oefenen op het verloop der 'krijgs verrichtingen, is ten eenenmale 'uitgesloten,. Wet tot regeËing van den nationaien arbeid. Binnenkort te verwachten. AMSTERDAM, 29 Mei. In de con greszaal van het American Hotel al'hier werd hedenmiddag een bij eenkomst gehouden van de leden der sectie kleedingindustrie van het economisch front, waartoe tevens waren uitgenoodigd de ons in land werkende Duitsche bedrijfsgenoo- ten, waarin o.m. het woord werd ge voerd door den secr.-gen van het dep. van financiën en voor bijzonde re economische aangelegenheden en leider van het economisch front, mr. M. M. Rost van Tonningeix exx door den leider van het Ned. arbeidsfront H. J. Woudenberg. In deze bijeen komst werd door den heer Wouden berg o.m. mededeeling gedaan, dat binnexxkort een wet tot regeling van den nationaien arbeid te verwachten is. In deze wet aldxxs de heer Wou denberg, zullen alle rechten en plichten van alle betrokkenen wor den omschreven. De loonovereeji- komsten zullen ,in de toekomst wor den geregeld door zg. betrouwden, wat deze zullen vaststellen is bin dend. Mr. M. M. Rost van Tonxiingen, die vervolgens sprak, wees o.m. op den lxistorischen groei van de sa menwerking tusschen Nederl. en Duitsche bedrijfsgenooten en op de economische samenwerking tus schen Nederland en Duitschland. Voor ons land zal het, aldus spr., in de eerstvolgende weken de groote vraag zijn, welk aandel het Neder- laifdsche bedx-ijfsleven zal nemen in de Russische x-uimte. JUWEELENDIEF ONTLIEP DE RECHERCHE NIET. 's-GRAVENHAGE, 29 Mei. Eenige weken geleden werd ingebroken in een woning aan de Soestdijkscheka- de alhier. De daders verdwenen met wat geld, een paar dameskleeding- stukken en een hoeveelheid juwee- Len, ter waarde van 8000 gulden. Rechercheurs arresteerden na een nauwkeurig onderzoek 2 verdach ten, n.I'. den 30-jarigen tegelzetter F. N. en den 30-j. loswerkman J. de B. Tijdens het verhoor bekenden zij de inbraak te hebben gepleegd teza men met een derden man, die met den buit voortvluchtig was. Het bleek, dat deze wel eens als knecht op kermissen had gewerkt. Naar aanleiding hiervan zocht men uit waar thans kermis wordt gevierd. Twee bekwame speurdei's begaven zich daarop naar Amsterdam, waar in het Stadion een Lunapark is op gezet. In den loop van gisteren roomden zij het heele terrein af, draaiden om geen argwaan tc wek ken lustig mee in caroussel en rad, en ontdekten zoo in een der verma kelijkheden een knecht, die wonder veel leek op het signalement,.dat zij van den gezochte hadden gekregen. Na hem een tijd te hebben geobser veerd, grepen zij toe. en het bleek inderdaad de derde dader, de 24- jarige timmerman P. J. W., in wiens verblijfplaats in het Lunapark bo vendien alle juweelen werden aan getroffen. SCHILDERIJEN- TENTOÖNSTELLINGEN TOT STEUN AAN KUNSTENAARS. 's-GRAVENHAGE, 29 Mei. Het dep. van Volksvoorlichting en Kunsten deelt o.m. mede, dat de Nat.-Soc. Voïkswohl- farht op een groote tentoonstelling, die midden-Juli in het Rijksmuseum te Am sterdam -wordt gehouden, voor 50.000 schilderijen en kleine beeldhouwwerken van Nederlandsche kunstenaars zal aan koopen ter versiering van hare in Ne derland gevestigde „Heime". Iedere kun stenaar, die ingeschreven is bij de Ned. kultuurkamer, zal in de gelegenheid zijn, werk in te zenden. Hiertoe zullen verschillende regionale tentoonstellin gen worden gehouden te Groningen, Maastricht, Eindhoven en Rotterdam, waarop ook het publiek kan koopen. Uit deze tentoonstellingen wordt dan een zeer ruime keuze gemaakt van het werk dat naar de centrale tentoon stelling zal worden opgezonden. Nadat de N. S. V. op de centrale ten toonstelling aaokoopen heeft gedaan, zal deze weer aangevuld worden uit de werken van de regionale tentoonstel lingen en zij onder leiding van den Ned. Volksdienst een rondreis maken door Nederland. De kunstenaars Noordholland kunnen zich wenden tot den leider van het gilde van bouwkunst, beeldende kunsten kunstambacht van de Ned. kuituurkamer, 2g v. d. Bosch straat 44, 's-Gravenhage. Een rede van Franco. - (D.N.B.) Vrijdag is te Madrid op plechtige wijze het slot de La Mota aan de lei ding der vrouwelijke Falanx over gedragen. Bij "Hie gelegenheid heeft de leider van den JJpaanschen staat, generaal Franco, een redé Uitgespro ken, waarin hij wees op de beteeke nis van de Falanxbeweging voor Spanje, Gratis bijvoeding in oorlogstijd, 's-GRAVENHAGE, 27 Mei. Het departement van Opvoeding, "We tenschap en Kultuurbescherming schrijft: Er wordt hard gewerkt om de voeding van ons volk in dezen zo mer en den komenden winter te ver zekeren. Er worden meer aardappe len, meer granen, meer peulvruch ten verbouwd dan ooit te voren. Wei land is gescheurd, bloementuintjes en vei'geten hoekjes zijn omgespit, ook in de volkstuintjes en de moestui nen van de vele eigenbouwers wordt ve£ 1 plaats ingeruimd aan het eerst noodige. Maar daardoor komt bij menigeen de eigenlijke gi'oente plaats te kort. De groente voor binnen- landsch gebniikt zal dit jaar niet goedkoop zijn. Aanvulling is zeer' gewenscht. Het departement van Opvoeding wil' de Nederlandsche schooljeugd inschakelen om de wilde planten in te zamelen, die de gekweekte groen ten dit jaar voor een deel kunnen vervangen groenten, ook wilde vruchten, paddestoelen, kruiden voor thee. Er wordt voor de school kinderen een reeks radiolezingen ge organiseerd onder den titel A. G. B. I. O. (aangename gratis bijvoeding in oox'logstijd). De leerlingen van al onze lagere scholen worden door hun onderwij- zex's aangespoord om daarnaar te luis teren en te handelen. De onder wij zei-s zullen hen met i-aad en daad bijstaan, verschillende vereenigingen op dit gebied werken mee. Er is haast bij, want bruikbare planten worden iiu al als onkruid afge maaid. De eerste lezing wordt daarom al gehouden volgende week, Dinsdag 2 Juni, 's mid lags om 5 uur, over den zender Hilversum I, golflengte 414.5 m. De lezing is in de eerste plaaté bestemd voor onze jongens en meisjes, maar de vaders en moeders worden uitgenoodigd mee te luisteren, ieder kan voor zijn gezin profijt er uit halen. Vol gende lezingen komen met tusschen- poozeri van drie weken, telkens over de planten van het seizoen. Dit is een actie; die niemand geld kost en ieder voordeel kan brengen. Er wordt ingezameld, wat anders verloren zou gaanen ieder die meewerkt heeft er onmiddellijk zelf vooi'deel van: besparing van uitga ven en smakelijk voedsel, rijlc aan vitamines en voedingszouten. Willen groepen kinderen inzamelen voor kinderhuizen, ziekenhuizen, tehui zen voor ouden van dagen enz., des te beter op de eene of andere ma nier komt ten slotte alles ten goede aan de verzorging yqn ons volk. Laten velen medewerken, dat het goede doel bereikt wordt. Medewer ken metterdaad, enkele" misschien ook met hun raad. Als een van de lezers een idee heeft,- dat aan de actie vóór A. G. B. I. O. ten goede kan komen, laat hij dat. .sturen naar het centrale punt van dë actie, .Arn- hexnschestraatweg 14, Velp. Goede raad is welkom. Vooral ook plaatselijke actieve medewerking: excursies met school kinderen, keuring van, het ingeza melde, aardige foto's, van plukken de kinderen en van hun buit worden op-grijs gesteld. i ai i I Él 11 IÉ ''I iil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1