DA6BLAD VOOR ld ssen ?an iKGRAAG /eet je je met zonder ïnekoe- ikoeken ECTEN ENTER. rd, 3«5*2*a, tappen van :ls. OON 35 ct. 65 ct. De actie van marine en luchtmacht. Aanvallen en tegenaanvallen aan het O.-front. Britsche tegenaanvallen verijdeld. Hoeveel Britsche vliegtuigen waren er boven Keulen De Engelsehe opgave wordt belachelijk genoemd. De Duitsche overwinning bij Charkow volledig. (apansche maatregelen in de bezette gebieden. Aanmelding van particulier grondbezit in Ned.-lhdië. Lichtvaardige politici, lichtvaardige strategen. het spel van bankroetiers. Reichskarte jür Urlauber. Burgemeester ontslagen. ocht? ka ciale schoonheids- ie Uw gelaat ont- i, puistjes, h aar- en een veelvuldig an oude kwaliteit. iaar beenbruin, i ELEFOON 2469. Norm. tubo Groot* tub* M 123 d 3104 5132 5518 5695 6170 6232 6931 7007 7424 7438 7788 7902 8331 8334 8709 8716 9113 9116 9467 9486 10113 10127 10521 10547 10948 10993 11476 11490 11711 11716 12130 12242 12681 12766 13372 13420 13981 14025 14656 14726 16293 15315 15866 15881 16306 16323 16801 16816 17244 17283 17688 17694 18303 18383 18836 18878 1910} 19109 19596 19609 19890 20020 20610 20668 5I6S 8908 5599 8893 6339 840* 7028 7067 7506 7619 7948 798f 8417 8481 6826 8881 9132 9188 9488 0928 10166 10189 10582 10688 11002 11044 11612 11668 11846 11887 12243 12804 12792 18817 13486 12628 14075 14146 14727 14TT9 15361 28888 18908 15984 16384 18888 16986 16987 17347 17280 17814 17888 18387 18630 18900 18998 19128 19184 19621 19847 20032 20048 20677 2074% Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bfl vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.53. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn^ advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: OIO per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de üitg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster "Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. "144e Jaargang No. 126 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Dinsdag 2 Juni 1942 Duitsch legerbericht, HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Juni (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: Aan het Oostelijke front werden eigen plaatselijke aahvallen met succes uitgevoerd. Enkele aanvallen van den tegenstander werden afge slagen. De luchtmacht bestookte met krachtige uitwerking militaire^1 doe len in de stad en de haven van Se- bastopol. In de wateren van Moer- mansk beschadigden duikbommen werpers twee groote vrachtschepen door* bom treffers. In Noord-Afrika werden Britsche tegenaanvallen pnder zware verlie zen voor den1 vijand afgeslagen. Duitsche en Italiaansche jagers schoten gisteren in luchtgevechten 24 Britsche vliegtuigen neer. In den loop der verwoede gevechten, die tot dusver geleverd zijn, hebben Duitsche en Italiaansche troepen meer dan 2000 gevangenen binnen gebracht en meer dan 350 pantser wagens, 53 kanonnen en een groote hoeveelheid ander oorlogsmateriaal vernietigd of buitgemaakt. Aan de Kanaalkust verloor de vijand gisteren 19 vliegtuigen. Als vergelding voor den terrori- seeringsaanval der Britsche lucht macht op de binnenstad van Keulen hebben sterke formaties gevechts vliegtuigen in den afgeloopen nacht de bisschopsstad Canterbury in Z.O.- Engeland met duizenden brisant- en brandbommen. aangevallen. De op geringe hoogte en bij goed zicht vliegende formaties namen' groote branden waar. Enkele Britsche vliegtuigen on dernamen in den nacht van 31 Mei op 1 Juni nuttelooze storingsvluch- ten naar het West-Duitsche gebied. De strijd tegen de ravitailleerings- scheepvaart van Groot-Britannië en de Ver. Staten was in de maand Mei bijzonder succesvol. Marine en luchtmacht brachten 170 vijandelijke "schepen met een gezamenljjken in houd van 924.000 brt. tot zinken. Bovendien werden 66 schepen door bom- of torpedotreffers ten deeie zwaar beschadigd. In deze successen heeft het duikbootwapen, dat, zoo- Nieuwe aanval op Messina. -41 Italiaanse!) legerbericht. ROME, 1 Juni (Stefani) Het weer- machtbericht luidt: Vijandelijke tegenaanvallen in de Marmarica, die ten doel hadden, in gesloten afdeelingen te ontzetten, werden door vastberaden ingrijpen verijdeld. In den loop dezer gevech ten bracht de ijzeren pantserdivisie Ariete den tegenstander zware ver liezen toe. Verder werden 57 pant serwagens buitgemaakt. Levendige activiteit van de Ita liaansche en de Duitsche luchtmacht. Iïi een reeks zegevierende luchtge vechten werden 33 vliegtuigen door de jachtvliegers van de as, 4 door het luchtdoelgeschut van de land strijdkrachten neergehaald. Daarme de heeft de vijand van 26 tot 31 Mei 86 vliegtuigen boven Libye verloren, terwijl op den beganen grond eenige dozijnen vliegtuigen werden ver nield. Bij bomaanvallen op de steunpun ten Micabba en ta Venezia kregen de doelen herhaaldelijk treffers. In luchtgevechten met onze jagers stortten 2 Spitfires neer. In den afgeloopen nacht ondernam de Britsche luchtmacht in opeenvol gende golven en met aanzienlijke strijdkrachten een nieuwen aanval op de stad Messina. De burgerbevol king had een doode en 13 gewonden te betreuren. Er ontstond aanzienlij ke schade aan enkele gebouwen, o.a. ook aan het ziekenhuis Principe di Piemonte, waar 40 patiënten gewond werden. Twee gevechtsvliegtuigen kregen treffers van het luchtdoelge schut en stortten in zee, het eene tusschen Villa san Giovanni en de rivier de Delfaro, het andere tus schen Gallina en Catona. als reeds in een extra-bericht is mee gedeeld, 140 schepen, tezamen 767.400 brt., tot zinken heeft ge bracht, een bijzonder aandeel. Bij de laatste gevechten op het schiereiland Kertsj heeft de oberge- freite Entian zich daardoor bijzon der onderscheiden, dat hij in het ge bied van eên steengroeve, ondanks het hevige vijandelijke vuur, alleen een grot binnendrong en, door deze op te blazen, de gevangenneming van 9 officieren en 650 man moge lijk maakte. Bij de succesvolle operaties van Duitsche duikbooten voor de Ameri- kaansche kust heeft.de boot van den luitenant-ter-zee le klasse Winter zich bijzonder onderscheiden. Bij den Britschen luchtaanval op Keulen hebben de daar dienst doen de manschappen van den luchtbe schermingsdienst, zonder acht te slaan op eigen verliezen, door krachtdadig optreden en bijzonde ren moed verdere uitbreiding van de branden verhinderd. De Volksdiensl zorgt, dat de moeders van groote gezinnen gratis vacantie krijgen. Een ge zinsverzorgster leidt intusschen de huishouding. BERLIJN, 1 Juni (DNB). In militaire kringen alhier noemt men de beweringen, dat de Engelsehe luchtmaeht den aan val op woonwijken van Keulen met duizend vliegtuigen heeft ondernomen, en welke bewe ringen op het oogenblik het voornaamste bestanddeel vor men van de Engelsehe propagan da, eenvoudig belachelijk. Vol gens de aan Duitsche instanties ter beschikking staande zeer be trouwbare gegevens, bedroeg het aantal door de Britsche luchtmacht naar Keulen gezon den vliegtuigen nog niet bij be nadering het tiende deel van het door de Engelsehe propaganda aangegeven aantal. Altreden voor de Engelsehe over drijving vermoedt men in „politieke kringen alhier, dat het voor toon aangevende kringen te Londen erop aankomt, bij gebrek aan iedere practische mogelijkheid om den Sowjet-Russischen bondgenoot effect vollen steun te verleenen, op de neutrale openbare meening, doch vooral op den Sowjet-Russischen bondgenoot, indruk te maken met betrekking tot de capaciteiten en wil tot den strijd van de Engelsehe luchtmacht. Verder zouden de over dreven Britsche getallen omtrent de gezonden vliegtuigen ten„doel heb ben den voor de geallieerden nega tieven indruk van de Duitsche over winningen bij Charkow en den in vloed der objectieve ooggetuigenver slagen van neutrale persvertegen woordigers op de openbare meening der wereld te verzwakken. De meest uiteenloopende typen. Van militaire zijde verneemt het D. N. B.: De wrakstukken van de l}ij den terroriseeringsaanval op de stad Keulen neergeschoten Britsche vliegtuigen bieden een luguber beeld van vernietiging. Hét is nau welijks voorgekomen, dat de Britten door zulks een zwaar afweervuur van de Duitsche luchtdoelartillerie zijn ontvangen. Voor zoover de op sporingscommando's de wrakstuk ken der Britsche vliegtuigen reeds konden inspecteeren, werd vastge steld dat zich onder de toestellen, die aan den aanval op Keulen heb ben deelgenomen, de meest - uiteen- Rust op het slagveld. BERLIJN, 1 Juni (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weermacht mededeelt, is de overwinning van de Duitsche en verbonden troepen in den voorjaarsslag bij Charkow eh ■aan de Donetz volledig, zoodat nu reeds sedert drie dagen rust heersght op het slagveld. Ter ondersteuning van de succesvolle aanvalsoperaties van het leger in den N. sector van het Oostelijke front heeft de Duit sche luchtmacht ook gisteren omsin gelde vijandelijke troepen doeltref fend bestookt. Gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers bestookten tijdens den geheelen dag veldstellin- gên, kanonnen, kampen in bosschen en troepenconcentraties met bom men van zwaar' kaliber, waardoor ontlasting en aanvallen van den vijand reeds in de kiem werden ge smoord. Bij den strijd tegen vijan delijke pantserwagens aan den rand van een dicht bosch werden vier vijandelijke pantserwagens door bommen vernietigd. Ook de Duitsche duikbommenwerpers behaalden bij aanvallen op de vijandelijke ravi tailleering successen. Talrijke voer tuigen brandden na bomtreffers ge heel uit. Door de vernieling van een door luchtdoelgeschut beschermde belangrijke brug werd het ravitail- leeringsverkeer op deze plaats van het front'voor langen tijd onmoge lijk gemaakt. loopende typen bevonden. Vickers- Wellington, Whitley, Hampton, Blenheim en andere, deels oudere, vliegtuigtypes werden reeds gesigna leerd. Daaruit moet worden opge maakt, dat de Britten, om met het aantal der aan den aanval deelne mende vliegtuigen indruk te kun nen maken, alle maar beschikbare voorraden vliegtuigen hebben bij eengeraapt, want het is militair zin loos, bij een*enkelen aanval vlieg tuigen in den strijd te werpen, die in vervoerscacapiciteit en snelheid grondig van elkaar afwijken. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCH GEBIED. BERLIJN, 2 Juni (DNB). Behalve storingsvluchten naar Noord-West- Duitschland hebben Britsche bom menwerpers den laatsten nacht, naar van militaire zijde verluidt, aanval len met brisant- en brandbommen ondernomen op eenige West-Duitsche steden. Onder de burgerbevolking viel, voor zoover tot dusver gemeld is, een aantal gewonden. Nachtja gers en afweergeschut schoten vol gens tot dusverontvangen berich ten 29 aanvallende vliegtuigen neer. Door Duitsche formaties gevechts vliegers zijn in den nacht van 1 op 2 Juni voor de ravitailleering be langrijke haveninstallaties aan de Oostkust Engeland zonder eigen verliezen met succes aangeval len. TOKIO, 1 Juni (A.N.P.) Op grond van een verordening d.d. 1 Juni moeten alle grondstukken in Ned.-Indië, welke zich in particu lier bezit bevinden, aan het Japan- sche militaire bestuur ter beschik king worden gesteld. Van deze opheffing van het particuliere grondbezit zijn voorloopig nog slechts vrijgesteld de grondstuk ken, welke zich in bezit bevinden van de inlandsche bevolking. De overgenomen grond komt opder beheer van een comité, 'dat alle maatregelen kan treffen, welke voor het bestuur hiervan noodza kelijk zijn. Krachtens de verorde ning moeten de eigenaars of de bestuurders van den grond onver wijld opgave hiervan doen. Onge veer 470.000 ha grond valt alleen op Java onder deze verordening. Hierbij betreft het vrijwel uitslui tend landerijen, die de Ned. Oost- Indische Cie. destijds aan Neder landers, Chineezen en Arabieren heeft afgestaan ter opheffing van den geldnood. Onder de bezitters, die gelijktijdig met het eigen domsrecht ook het bestuursrecht en het politietoezicht over de in landsche bevolking uitoefenen, be vinden zich ook Engelschen en Amerikanen. J apansche bankfilialen. Teneinde de Japansche banken ge legenheid te geven hulp te verleenen bij den economischen wederopbouw in het Z.O.-Aziatisehe gebied heeft de Japansche regeering besloten de Yokohama Speciebank en de Bank Taiwan aan te wijzen als de bankin stellingen om ifi de voornaamste plaatsen van het bezette gebied als mede andere districten het bankbe drijf uit te oefenen. Zij zullen in de toekomst commer- cieele banktransacties mogen aan gaan, wanneer in het Z. gebied weer normale handelstransacties mogelijk zijn. Binnen enkele weken zal de Yokohama Speciebank op last van de regeering filialen openen op Ma- lakka, Sumatra, Java, Britsch-Bor- neo, Éransch Indo-China en Thai land, terwijl de Bank Taiwan filia len zal openen op de Hainan-eilan- den, de Philippijnen, Ned. Borneo, Celebes, Nieuw-Guinea en de Japan sche Zuidzee-mandaateilanden. Ver wacht wordt, dat de Bank Taiwan het kapitaal zal verhoogen van 30 tot 60 millioen yen. Vijandelijke maatschappijen in Oost-Azië worden over genomen. Uit Sjanghai wordt gemeld, dat de maatschappij ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Oostaziatische gebieden mededeelt, dat rond honderd Oostaziatische on dernemingen, die zich in het bezit van onderdanen van vijandelijke staten bevinden of geliquideerd of door Japansche staatsonderdanen zullen worden overgenomen. BERLIJN, 2 Jani (A.N.P.) In het tijdr schrift Beriin-Rom-Tokio is onder net opschrift „Lichtvaardige politici, licht vaardige strategen" een hoofdartikel verschenen, waarin het volgende wordt uiteengezet: Op 17 Mei 1938 heeft de Rijksminister van Buitenl. Zaken von Ribbentrop in de Wilhelmsstrasse den toenmaligen Franschen ambassadeur Francois Poncet ontvangen. Het betrof het probleem der opheffing van de ondragelijke toestan den, die Engeland en Frankrijk- in het vredesdictaal van Versailles met den opgeblazen Tsjecho-Slowaakschen staat en de daarmede verbonden overweldi ging van groote Duitsche volksdeelen aan Duitschland hadden opgelegd. In artikelen en redevoeringen der weste lijke democratieën werd Tsjecho- Slowakije het vliegtuigmoederschip te gen Duitschland genoemd. De te Ver sailles in het leven geroepen toestanden aan de Duitsche Oostgrens behoorden tot de belangrijkste banden van het systeem van Versailles en daarmede van de onmacht van Duitschland. Opheffing daarvan was niet slechts een materieele noodzakelijkheid, maar een kwestie van de eer van Duitschland en het was aan de buitenlandsche politieke leiding van Duitschland vanaf het begin der machts overneming duidelijk, dat de eer de eerste voorwaarde vormt voor den binnenlandschen opkomst en voor de herovering van nationale grootheid. Herhaalde Duitsche waar schuwingen. Engeland en Frankrijk zagen dat zeer wel in en trachtten met alle middelen deze ontwikkeling te ver hinderen. Men speelde in Parijs en Londen met de gedachte aan oor log. Vandaar dat onderhoud op 17 Mei. De Rijksminister van Bui tenlandsche Zaken liét er bij den Franschen ambassadeur geeif twijfel aan bestaan, dat ieder ingrijpen van Frankrijk in een Duitsch-T^jecho- Slowaaksch conflict terstond 75 millioen Duitschers in beweging zou brengen. Hij zeide toen tegen Francois Poncet, dat hij van meening was, dat de leiders van het Fransche leger té verstandig waren om zich in te laten met een avontuur en voor problemen van dezen aard te vechten met het Duitsche leger. De ambassadeur zou er zich zonder twijfel bewust van zijn, dat honderd duizenden Franschen hun leven zouden verliezen, zonder dat het gelukken zou, Duitschen bodem te betreden. De Rijksminister gaf Poncet den raad, zijn regeering over dit standpunt van den Führer niet in twijfel te laten. Op .23 Juli 1938, toen Frankrijk op instigatie van Engeland een steeds provoceerender politiek tegen de her- zieningseischen van Duitschland voerde, gaf de Rijksminister Poncet nogmaals te verstaan, dat Duitschland vast ge sloten was, geen provocaties te aan vaarden en dat het een groote fout van de Fransche politiek zou zijn, zich te keeren tegen de belangen van Duitsch land, welke op geenerlei wijze in strijd waren met de Fransche belangen. „Wanneer Frankrijk in zoo'n geval werkelijk voornemens is", zoo ver klaarde de Rijksminister op 23 Juni 1938 tegenover Francois Poncet, „iets te ondernemen, gaat het over tot een aanvalsoorlog waarbij er geen twijfel aan mag bestaan, dat Duitschland in zoo'n geval voor niets zal terugschrik ken". En von Ribbentrop sprak de vermanende woorden: „B(j alle vrede lievendheid kan ik U zeggen, dat wij op lederen oorlog, zoonoodig ook op een Duitsch-Franschen, zijn voor bereid". De beteekenis van MiinAen. Voor de oorlogsmisdadigers in Parijs en Londen vormden deze waarschuwin gen slechts een aansporing tot nog grooteere opruiing en intensievere voor bereidingen voor den oorlog tegen Duitschland. Het doel was behoud van het joodsch-plutocratische Europa. Weliswaar zag men zich op grond van de vastbeslotenheid van den Führer gedwongen Münehen als een vertragend moment op te nemen op den weg naar den oorlog, maar reeds op 25 Maart 1939 kwam aan den dag, wat Münehen in werkelijkheid was, toen de Yorkshire Post schreef: „Velen onzer correspon denten gelooven, dat in Münehen Cham berlain door Hitler is gedupeerd. Het kan echter wel zekerder zijn, dat het Chamberlain was, die dfen prachtigen bluf uitvoerde, Hiter de illusie te geven, dat men hem geloofde. Door Hitler een valsch gevoel van zekerheid te geven hebben wij in de overeenkomst van Münehen tijd gewonnen, om onze aan gelegenheden te ordenen en in staat te zijn Duitschland onzen wil op te leggen en zoo noodig neer te slaan". (Zie yervolg op pagina 3). HET JAPANSCHE OFFENSIEF IN CHINA. Kaart van Pelt Kaart vanzelf Al verscheidene dagen is in de Chi- neesche provincie Tsjekiang en Foekien een groote omsingelingsactie gaande. (Zie beide kaartjes waarop de nijptang aanvalsrichtingen der Japanners zijn aangegeven). Japansche formaties zijn een offensief op groote schaal begonnen om de Chi- neesche troepen te verhinderen zich te nestelen tusschen Hangtsjaü, Wentsjau en Foetsjau. Hevige gevechten v zijn gaande in de buurt van Lantsji en Kinhwa en langs de rivier de Min. VERDUISTER GOED ZON 2 Juni onder: 21.50 3 Juni op: 5.25 MAAN 2 Juni op: 0.02 onder: 9.05 5 Juni Laatste kwartier. 's-GRAVENHAGE, 1 Juni. De se cretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend met be trekking tot het gebruik van de „Reichskarte für Urlauber". Het blijkt voor te komen, dat han delaren weigeren op de bonnen van genoemde kaart de daarop vermelde goéderen af te leveren. In verband hiermede .wordt er met nadruk de aandacht op gevestigd, dat de met „U" gemerkte bonnen van de Ur- laubskarte, onverschillig of dezen van een rooden dan wel van een blauwen opdruk voorzien zijn, zoo wel in winkels als in café's, restau rants enz. geldig zijn, en dat afleve ring van de daarop vermelde hoe veelheid en soort van goederen dus niet mag worden geweigerd. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN NEDERLAND. Twee burgers gedood, vijf gewond. 's-GRAVENHAGE, 1 Juni. Tijdens het afgeloopen weekeinde hebben - Engelsehe vliegtuigen boven Neder- landsch gebied gevlogen, waarbij een grootaantal brand- en brisant bommen werden neergeworpen, die voor het grootste deel zonder eenige uitwerking op open terrein terecht kwamen. Woonwijken en boeren hofsteden vormden het voornaam ste doel van de Engelsehe vliegers. Verscheidene woonhuizen en boer derijen werden vernield, resp. licht of zwaar beschadigd. Onder de bur gerbevolking vielen 2 dooden en vijf gewonden. Bovendien werden ver scheidene stuks vee gedood. Verder ontstond lichte glas- en terrein- schade. ZATERDAGMIDDAG HAD IN DEN STADSSCHOUWBURG TE 's-GRAVEN HAGE DE PLECHTIGE INWIJDING PLAATS VAN DE NEDERLANDSCHE KULTUURKAMER. Overzicht tijdens de rede van den Rijkscommissaris Dr. Seys-Inquart. (Polygoon-v. Bilsen) DE PLAATSVERVANGER VAN HEYDRICH. PRAAG, 1 Juni (DNB). Naar of ficieel verluidt is SS-Obergruppen- führer en generaloberst der politie Daluege belast met de waarneming van de werkzaamheden van den plaatsvervangenden Rijksprotector. Hij heeft op de Praagsche burcht in tegenwoordigheid van staatssecreta ris Frank den president Hacha ont vangen, en in aansluiting hierop in aanwezigheid van den «taatspresi dent de leden der regeering. Bij de ze gelegenheid heeft generaloberst Daluege een principieele verklaring afgelegd over den {ioor den aanslag op den plaatsvervangenden Rijks protector SS-Obergruppenführer Heydrich ontstanen nieuwen toe stand en de uitvoering van bevelen van den Führer aangekondigd. c 's-GRAVENHAGE, 1Juni. De Staatscourant 'bevat een besluit van den commissaris-generaal voor be stuur en justitie, waarbij mr. G. 'P. Haspels ontslagen is als burgemees ter van Nieuwer-Amstel. DE BULGAARSCHE POLITIEK. 'SOFIA, 1 Juni, (DNB). De Utro keert zich tegen de Neue Zuercher Zeitung en tegen enkele Zweedsche bladen, die beweerd hadden, dat Bulgarije aan geen enkel front strijdt. Wij zijn, zoo schrijft het blad, met dé mogendheden van de as niet slechts door 'een vedrag, doch door iets veel hechters, door het lot, veronden. Wij namen en ne men aan de oorlogshandelingen geen deel, dragen echter op verschillende wijze bij tot de overwinning door nauwgezet de taken te vervuilen, die ons de grooje leiders der volleen stellen, welke thans in den strijd om het nieuwe Europa aan de spits staan. t Branden in Pretoria. - (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, zijn gisteravond in verschil lende deelen der stad Pretoria on geveer een half dozijn branden uit gebroken, die blijkbaar door sabo teurs waren aangestoken. Het brand- meld-systeem der stad werkte tijde lijk niet en de telefoonleidingen wa ren op enkele plaatsen doorgesne den. De brandweer werd dertien maal gealarmeerd, waarvan negen keer loos alarm was. MUSSERT IN NOOKD-BRABANT. De persdienst van de N. S. B. deelt o.m. mede, dat ir. Mussert, de leider der N. S. B., den laatsten dag van zijn drie- daagsch bezoek aan Brabant den kring West-Brabant heeft bezocht. Te Dintel- oord werd hij door den burgemeester op het raadhuis toegesproken. In Steen bergen werd het groepshuis bezocht. Vervolgens werden nog bezoeken ge bracht aan Bergen op Zoom, Wouw, waar de burgemeester-groepleider ir. Mussert ontving en Roosendaal, waar de burgemeester den bezoeker even eens heeft toegesproken, terwijl de heer Mussert voorts een ledenvergadering bijwoonde, waarop hij het woord voerde. Dit was tevens het geval op de ver gadering te Breda, de volgende plaats, die werd bezocht. Na Breda werd de terugtocht naar Tilburg aanvaard, de plaats vanwaar op dezen dag ook de tocht was begonnen. NEDERLANDSCHE KULTUUR KAMER. 's-GRAVENHAGE, 1 Juni. De Ned. Kultuurkamer deelt het vol gende mede: „Onder intrekking van alle omtrent toewijzingen van schil derslinnen plaats gehad hebbende publicaties wordt bepaald, dat van af heden alle beeldende kunstenaars, die in aanmerking wenschen te ko men voor het artikel schilderslin nen in het bezit moeten zijn van een advies der .Ned. Kultuurkamer, ten einde zich "ter verkrijging .van een toewijzing te kunnen wenden ^ot het distributiekantoor der plaats hun- ner inwoning. Ter verkrijging van genoemd advies dient een aanvrage te worden gericht aan de Ned. Kul tuurkamer, 2e v. 'd. Boschstraat 44, 's-Gravenhage, onder duidelijke ver melding van naam, volledig adres, woonplaats, berèep en opgave van welke vereeniging of vereeniginger. aanvrager eventueel lid is". - I V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1