DAGBLAD VOOR WEDEROM INGESLOTEN VIJANDELIJKE TROEPEN VERNIETIGD. FINSCHE VRIJHEIDSHELD 75 JAAR De strijd in N -Afrika. Weest zuinig met gas en electriciteit DISTRIBUTIE-NIEUWS. Boter op bon 29. Deze courant verscbgnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door bet gebeele Rjjk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 010 per m.M.. minimum 14 rkn.RL 1.40. elke 3*/9 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zpon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 128 k pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alknjaar Donderdag 4 Juni 1942 Britsche vliegtuigen boven West-Duitschland. Vergeldingsaanvallen voortgezet. Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Juni. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: In de centrale zóne van het Ooste lijke front leidden plaatselijke aan vallen tot de vernietiging van inge sloten vijandelijke groepen. De vijand verloor bij deze gevechten meer dan 1500 dooden, £000 gevan genen, 54 stukken geschut, 287 gra naatwerpers en machinegeweren, 3 pantserwagens en vier vliegtuigen. Een bijtverrassing ondernomen vijan delijke aanval in den sector van een divisie mislukte met zware verlie zen voor den aanvaller. Meer dan 400 dooden bedekten het gevechtster rein. In de N. zóne duren de hevige plaatselijke gevechten in het moeras gebied van den Wolchof voort; Door eigen aanvallen werden belangrijke vijandelijke ravitailleeringsverbin- dingen afgesneden. Tegenaanvallen van den vijand mislukten, waarbij met ondersteuning door duikbom menwerpers 32 Sovjettanks ver nield werden. In de Zwarte Zee hebben gevechts vliegtuigen een tankschip van 3000 ton, dat deel van een Sovjet-convooi uitmaakte, tot zinken gebracht. In de haven van Moermansk hebben duik bommenwerpers zes groote vracht en transportschepen met zware bom men getroffen. Van 21 Mei tót 1 Juni hebben de bolsjewisten 610 vliegtuigen verlo ren, waarvan 496 in luchtgevechten en 74 door luchtdoelgeschut. Veer tien toestellen werden door leger- afdeelingen neergeschoten, de rest werd op den grond vernield. In de zelfde periode gingen aan bet Oóste- lijke fron. 53 Duitsche vliegtuigen verloren. In Noord-Afrika duren de gevechten voort. De stad Canterbury is ook in den afgeloopen nacht bestookt met 'brisantbommen van zwaar en van het zwaarste kaliber en tiendui zenden brandbommen. Drieduizend Britten gevangen genomen. Italiaansch legerbericht. ROME, .3 tjJuni. (Stefani). E^et weermachtsbericht luidt: Het succes, dat troepen der aspiogendheden heb ben behaald in het gebied van Got El Wales, be'eft grootere afmetingen aangenomen. Onder de gevangenen, wier aantal tot meer dan 3000 is ge stegen, bevindt zich de cornmandee- rende generaal van de eerste Engel- sche pantserbrigade. Ook het aantal buitgemaakte kanonnen is tot 128 gestegen, dat der pantserverken- r.ingswagens tot meer dan 100, dat der vrachtauto's tot ongeveer 200. Een groot aantal wapens en uitrus-, tingsstukken viel ons in handen. In de gevechten der afgeloopen dagën hebben zich vooral- de Duitsche pant serdivisies en de gemotoriseerde divisie „Trieste" onderscheiden. Vij andelijke tegenaanvallen werden ter stond afgeslagen. De luchtmacht zette haar voort durende aanvallen op vijandelijke verbindingswegen voort en ver oorzaakte hevige branden en ont ploffingen. In luchtgevechten met Italiaansche en Duitsche jachtvlieg tuigen verloor de Engelsche lucht macht 10 toestellen. Een onzer vlieg tuigen is niet teruggekeerd, andere werden beschadigd.. Bommenwerpers ëji jachtvliegtui gen hebben het vliegveld van Mi- cabba aangevallen en in luchtge vechten 4 Spitfires vernield. Ten Noorden van de Nijldelta is een vijandelijk schip van middel- groote tonnage door bommen van onze vliegtuigen getroffen en zwaar beschadigd. Britsche vliegtuigen hebben een aanval ondernonfen op het gebied van St. Antiaco en Cagliare. In laatstgenoemde |?Iaats werden 2 per sonen gedood en 15 gewond. De strijd op Madagascar. - (D.N.B.) De door peuter gemelde in neming van het plaatsje Anovorano op Madagascar, 80 km ten zuiden van Diego Suarez, wordt van be voegde zijde alhier bevestigd. Bij aanvallen van jachtvliegtuigen aan de Kanaalkust en aanvallen van enkele Britsche bommenwer pers, gisteren overdag onder -de be scherming van het wolkendek op Westduitsch gebied ondernomen, ver loor de vijand door jachtafweer en marine artillerie twintig vliegtuigen, een Duitsch jachtvliegtuig wordt vermist. In 'den afgeloopen nacht heeft de Britsche luchtmacht storingsaanval- len op verscheidene plaatsen in west- Duitschland ondernomen. Vooral te Duisburg ontstond vrij groote brand schade, in- het bijzonder in woon wijken en aan openbare gebouwen. Nachtjagers en luchtdoelgeschut schoten 14 der aanvallende bommen werpers neer. Terwijl de Britsche propaganda meldt, dat de luchtaan val op Keulen 20.000 dooden heeft geëischt, kan geconstateerd worden, dat er als gevolg van dien aanval 200 dooden te betreuren zijn. De opmarsch van de Japan- sche troepen in China. TOKIO, 3 Juni (DNB). Eenheden van de Japansche weermacht, die bij Tsjoetsjau, komende van drie kan ten, vijf vijandelijke divisies hebben omsingeld, hebben nog meer terrein veroverd, zoo meldt Domei van het front ,bij Tsjekiang. Een- Japansche afdeeling heeft een punt op 10 km. ten N. van Tsjoetsjau bereikt. Van een Japansch steunpunt in Kiangsi wordt gemeld, dat Japan sche eenheden in het N. van de pro vincie Kiangsi Woensdag Tsjiangsien een belangrijke plaats 40 km. ten Z. O. van Nankang hebben bereikt. Na de moerassige vlakte ten Z. van het Pojang-meer te zijn overgesto ken, zijn Japansche troepen in den nacht van 31 Mei op 1 "Juni de rivier de Poe overgetrokken, waarna zij de 75ste Tsjoengkineesehe divisie ver nietigden. Andere Japansche eenhe den, die op 2 Juni de rivier de Poe waren overgestoken, hebben het ver zet van de 11e Tsjoengkineesehe di visie en van een vijandelijk corps in de provincie Kwangsi gebroken. De ze Japansche eenheden achtervolg den den terugtrekkenden vijand. Tsjiangsien, de zetel van de provin ciale regeering van Kiangsi, telt 10.000 .inwoners en is wegens zijn rijstmarkt van beteekenis. Verder hebben troepeno p 2 Juni Tpetsjang, ten Z. O. van Kienking bezet. Toet- sjang is een voor den vijand Zeer belangrijk strategisch punt aan den N. oever van het Pojang-meer. De Japansche troepen hebben thans in de provincie. Kiangsi ten Z. van Nantsjang het offensief tegen de derde oorlogszone van Tsjoeng- king geopend. In het legerbericht van het in Centrall China operee- rende Japansche leger wordt ge zegd, dat Japansche eenheden den 31sen Mei de verdedigingsstellingen van de tot de 3e en 9e oorlogszone behoorende Tsjoengkineesehe troe pen ten Z. van Nantsjan in een ver rassende aaval doorbroken hebben. Deze doorbraak wordt i het leger bericht 'van Tsjoengking' toegegeven. Op 1 Juni werd Tansotingi bezet en ten N. van de rivier Tokoei de plaats Loengtonghsoe. Zij bezetten bij de achtervolging van den vluch tenden vijand een aantal punten bij Joeantanhau in de provicie Kwan- toeng. In Tsjekian rukken de Japan ners langs den spoorweg in Z. W. richting op en staan zij enkele km. voor de versterkte stad Kioestjou. Zij naderen het grensgebied tusschen de provincie Tsjekian en Kiangsi. DE DUITSCHE LUCHTAANVAL OP CANTERBURY. BERLIJN, 3 Juni (D.N.B.) Ten aanzien van den nieuwen Duitschen vergeldingsaanval op Canterbury deelt het Duitsche opperbevel mede: Bij "n onbewolkten hemel vielen de Duitsche gevechtsvliegtuigen in ver scheidene golven (je oude bisschops stad aan. In weerwil van het opstij gen van talrijke vijandelijke nacht jagers kwamen de Duitsche toestel len boven het centrum, waar zij hun bommen van het zwaarste kaliber lieten vallen. Vergeefs trachtten de afweerbatterijen rondom de stad de Duitsche vliegtuigen te verdrijven. Verscheidene uren bestookten de toestellen de stad met brisant- en brandbommen en veroorzaakten zij nieuwe branden. 'r*' *v - tv),v; t - 'U i»; -' -■■■■■< NU HET KOOLZAAD IN-VOLLEN BLOEI STAAT worden de bijen in de onmiddellijke nabijheid hiervan geplaatst. (Polygoon-Hartog) Heden wordt de Finsche vrij heidsheld, Generaal-veldmaar- schalk Carl Gustav von Man- nerheim, 75 jaar. Finland vereert in den „grijzen generaal" zijn bevrijder, den baan breker en den schepper van den jongen zelfstandigen Finschen staat. Zoowel naar hei Westen als haar het Oosten openliggend, moest Fin land in tallooze oorlogen zijn vrijheid en onafhankelijkheid tegen vreemde indringers verdedigen. Toen de' Rus- sisch-Zweedsche oorlog tot een in-"* krimping van Zwedens macht leidde, zocht Finland, in het midden der 19e eeuw, nauwere aansluiting bij Rus land^ In dien tijd verschenen de Mannerheims voor'het eerst op het tooneel. De thans 75 jaar geworden gene- raal-veidmaarschalk von Manner- heijji, werd op 22-jdrigen leeftijd of ficier bij de gardecavallerie van den tsaar, want de Mannerheims ver heugden zich toen in de gunst jvan dezen laatsten. Hij maakte snel pro motie was in 1917 opgeklommen tot luit.-generaal en divisiecomman dant. Zijn militaire dapperheid en 9 bekwaamheden heeft hij bewezen in den Russisch-Japanschen oorlog, en gedurende den wereldoorlog in de Boekowina. Na den Russisch-Japan- schen oorlog ondernam hij in de jaren 19061909, zijn beroemd ge worden ontdekkingsreis door Cen- traal-Azië, waarover hij een gedocu menteerd boek heeft geschreven. Zoolang Mannerheim door zijn eed van trouw aan den tsaar gebonden, was, moest hij het lijden van zijn vaderland, waar de organen van den tsaar al diens beloften teniet deden en met knoet en verbanning den vrijheidswil van het volk onder drukten, werkloos aanzien. Na de ineenstorting van het Rus sische front en de onttrooning van den tsaar voelde Mannerheim zich echter van alle verplichtingen jegens Rusland ontheven. De toestanden in Finland waren inmiddels onhoudbaar geworden. Van Petersburg uit werd het Zuiden van het land met honderdduizend verhongerde en plunderende Rus sische soldaten en bolsjewisten over stroomd, zoodat de Finsche boeren zich reeds ter zelfbescherming 'had den aaneengesloten. Mannerheim zuiverde het land van de plunderende bolsjewistische sol daten en l^rak den tegenstand" der Rooden in het geheéle lard. Hierbij^ heeft Duitschland prachtig steun verleend. In dat land had de hoogste legerleiding het Duitscjie Jager- bataljon-27 opgericht, dat uitslüitend uit Finnen bestond, die daar een militaire opleiding ontvingen. Dit Pruisische Jager-bataljon vormde den grondslag voor het door von Mannerheim in weinige weken a.h.w. üit het niéts geïmproviseerde witte boerenleger, voor welks bewapening Duitschland $ok de zorg op zich nam. Aan de spits van dit boérenleger kon Mannerheim het roode Noordoost front vernietigen, twee dagen vóór de Duitsche, troepen onder graaf von De foto toont den Opperbevel hebber van het Finsche leger tijdens een bezoek aan het Fin sche front. (Suomen-Holland) der Goltzvn Hangö landden. 29 April 1918 gaf het laatste bolsje wistische bolwerk op Finschen bodem zich over, en op den 16en Mei hield von Mannerheim, als bevrijder van zijn vaderland, onder eindeloo- zen jubel der bevolking, zijn intocht in de hoofdstad. De Finsche vrij heidsoorlog was ten einde en een souvereine Finsche staat werd ge sticht. 4 Mannerheim legde het opperbevel over het leger neer en werd in 1918 Rijksbestuurder. In Juli 1919 deed hij van deze functie afstand, d^ph bleef onafgebroken bezig voor de Finsche nationale zaak. In 1930 nam hij de leiding der Lappo-beweging op zich; in 1931 was Mannerheim voorzitter van den verdedigi-ngsraad en in 1932 verleende Finland hem uit erkente lijkheid den titel van generaal-veld- maarschalk; een onderscheiding, die in geen 100 jaar aan een Fin was ten dee' gevallen. Zooals immer in tijden van nood, riep Finland in 1939 zijn grooten veldheer opnieuw aan het hoofd van het leger. Zijn strijdersgeest was nog krachtig genoeg", om het kleine Fin land op de verdedigingslinie, die zijn naam droeg aan de geweldige massa Sovjet-strijdkrachten gedurende den winter 1939-'40 een sterken weer stand te doen bieden; een daad, die hem de bewondering der geheele wereld deelachtig worden deed. En ook heden voert de generaal- veldmaarschalk, in wien het Finsche volk den „vader van het land" ver eert, in ongebroken wilskracht het Finsche leger, en daarmee Finland, aan tegen den ouden vijand, in bond genootschap met Duitschland, naar het einddoel: een definitieve vrijheid en veiligheid. Het zal de kroon zijn op het levenswerk van den 75- jarigen vrijheidsheld, naar wien ieders sympathie en bewondering reeds jaren uitgaan. Britsch generaal in gevangenschap. BERLIJN, 3 Juni. (D.N.B.) He: D.N.B. verneemt in aanvulling op het weermachtbericht van militaire zijde: De gevechten in het Noord-Af ri- kaansche woestijngebied zijn, on danks hevige zandstormen, die met een snelheid, van 50 kilometer per uur uit het Z.W. waaien, nog toege nomen. Kenmerkend voor den aard van het succes, dat door de troepen der spilmogendheden werd behaald in het gebied, van Got el Waleb is, dat bij de verovering v: t een tot een vesting versterkt^ Briteehe stelling, ook een Britsche generaal, bevel hebber der eerste Engelsche- pant serbrigade, in gevangenschap ge raakte. Door pantserafweerkahonneii en luchtmacht 'zijn volgens tot nü toe ontvangen berichten meer dan vijf honderd Britsche pantserwagens bui ten gevëcht gesteld. De verliezen aan pantserwagens der spilmogend heden zijn zeer gering. Militaire kringen geven alg hun overtuiging te kennen, dat 't oogen- -blik nog geenszins gekomen is, met betrekking tot de aan den gang zijn de gevechten in Noord-Afrika van een „resultaat" te kunnen spreken. Het verlies van 3.000 Britsdie ge vangenen waarvan reeds in een bericht van het opperbevel der Duit sche weermacht melding is gemaakt beteekent voor den tegenstander in zooverre een aanzienlijken slag, daar de in Libye strijdende troepen niet zoozeer uit regulaire infanterie zijn samengesteld, doch meer uit speciale formaties. DE AMERIKAANSCHE OORLOGSVERKLARINGEN. STOCKHOLM, 3 Juni (ANP). Naar Reuter uit Washington verneemt, heeft het Amerikaansche parlement zich eenstemmig actoord verklaard met de oorlogsverklaring aan Roe menië, Hongarije en Bulgarije. De senaat zal er heden over stemmen. TSJIANG KAI SJEK HOUDT RADIOREDE VOOR HET AMERIKAANSCHE VOLK. Hij «eerlangst slechts 10 pet. der Amerikaansche oorlogs productie. SJANGHAI, 3 Juni (DNB). Ik geef U mijn woord, dat, als China slechts 10 procent van de A.nerikaansche oorlogsproductie ontvangt het Chi- neesche leger voor honderd procent successen voor U zal- bevechten, al dus heeft Tsjiang Kai Sjek volgens een bericht uit Tsjoengking ver klaard in een radiorede voor het Amerikaansche volk, waartoe hij door Washington was uitgenoodigd. In, deze rede betoogde Tsjiang Kai Sjek verder, dat het onder het be wind van Tsjoengking staande Chi na noch tijd noch de middelen ge had heeft om een eigen industrie op te bouwen. Den Tsjoengkineesehe troepen blijft derhalve a-ls eigen in dustrie en als hoofdwapen alleen hun moraal over. Deze echter, zoo verklaarde Tsjiang Kai Sjek verder woordelijk, is onvoldoende om de overwinning op den krachtig bewa penden tegenstander te bevechten. Tenslotte gispte Tsjiang Kai Sjek de eenzijdige toepassing van de At lantische verklaring van Roosevelt en Churchill, die voor Tsjoengking slechts „onbepaalde toezeggingen en diplomatieke 'phrazen bellelsde". Verklaring van Eden in het Lagerhuis. STOCKHOLM, 3 Juni- (DNB). De Britsche minister van buitenland- sche zaken heeft in het Lagerhuis verklaard, dat Tsjoengking door Engeland en de Ver. Staten van alle oorlogsmaterieel en alle militaire uitrustingsstukken voorzien zal wor den, voor zoover de levering, in aan merking genomen de dringende be hoefte elders en de transportmoei lijkheden, mogelijk is. Overigens wees Eden op het feit, dat de Brit sche regeering Tsjiang Kai Sjek reeds 58 millioen pond sterling hééft geleend. Het ware socialisme is de leef der meest harde plichtsvervulling. (Hitler.) 's-GRAVENHAGE. 3 Juni, De di recteur van het Rijkskolenbureau vestigt er de aandacht op, dat iedere verbruiker in het belang van een geregelde electriciteits- en gasvoor- ziening de uiterste zuinigheid met het verbruik van electriciteit en gas behoort te betrachten. In het bijzonder dient men in het oog te houden, dat het huidige ver bruik geep basis zal vormen voor eenigerlei rantsoeneering in de toe komst. Het heeft dus geen zin, dat degenen, die van het toegewezen rantsoen overhouden, het restant electriciteit of gas nutteloos ver bruiken. Een dergelijke handelwijze is onverantwoordelijk, daar hierdoor bevorderd zou worden, dat wellicht tot een verdergaande rantsoeneering moet worden besloten. Tenslotte wordt er op gewezen, dat tegen overschrijding van de rantsoenen strenger zal worden op getreden en spoediger tot afsnijding zal worden overgegaan. Bij informatie deelde tmen ons me de, dat in de maanden Januari tot en met April van dit jaar door de electriciteitsbedrijven in 36.192 ge vallen en door de, gasbedrijven in 59.481 gevallen boete werd opge legd. Het aantal afsnijdingen be droeg resp. 1182 en 1957. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 4 Juni. In zijn serie Brandende Kwesties spreekt Max Blokzijl hedenavond, via den zender Hilversum II, van 19.15 tot 19.30 uur, over het onderiwerp: Een tehuis voor jonge idealisten. VERDUISTER GOED ZON 4'Juni onden: 21.52 5 Juni op: 5.24 MAAN 4 Juni op: 1.29 onder: 11.34 5 Juni Laatste kwartier. 's-GRAVENHAGE, 4 Juni. De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en vis- 'scherij maakt bekend, dat gedu rende het tijifvak van 5 Juni tot en met 14 Juni a.s. elke der met „29" gemerkte bonnen van de Boterkaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter.- Gedurende bovengenoemd tijd vak geeft voorts elk der met „29" gemerkte bonnen van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter dan wei, voor i zoover voorradig, 125 gram mar garine of 100 gram vei. DISTRIBUTIE SPIJSOLIE. Afleveringstermijn verlengd. 's-GRAVENHAGE, 3 Juni. De se cretaris-generaal van het departe- ment van handel en nijverheid maakt bekend, dat de termijn, bin nen welken aflevering van spijsolie op de bonnen 24 der boter- en vet kaart mag plaats vinden, is verlengd t.m. Zaterdag 13 Juni a.s. Zooals bekend mag op genoemde bonnen geen boter, margarine of vet meer worden afgeleverd. AAN HET DEEL VAN HET FRONT. WAAR HET NEDERLANDSCHE LEGIOEN VECHT. Duitsche artillerie beschiet Leningrad. (S.S.P.K.. Wenniger Mulder-Henkels) ZEVEN KOOPVAARDERS TOT ZINKEN GEBRACHT. STOCKHOLM, 4 Juni (DNB). Het Amerikaansche departement van marine in Washington heeft mede gedeeld, dat zeven geallieerde koop vaarders, o.m. een Amerikaansche schip, op 6 April in de Golf van Bengalen door geschutvuur tot zin ken zijn gebracht. De kapitein van het Amerikaansche schip heeft vol gens den Britschen nieuwsdienst verklaard, dat drie Japansche krui sers zes geallieerde vrachtschepen in het nauw hadden gedreven en door geschutvuur in den grond ge boord. Een zevende koopvaarder was in de nabijheid tot zinken ge bracht. Op dien dag brachten de Ja panners in de Golf van Bengalen achttien of twintig schepen tot zin ken, zoo zeide de kapitein. Britsche bommenwerpers waren eerst een uur na den aanval verschenen. Naar schatting waren 150 zeelieden daar bij omgekomen, terwijl ongeveer 350 man de kust op 10 mijl hadden be reikt. Italiaansche onderscheiding- voor Mannerheim. - (Stefani). De Duce heeft maarschalk Mannerheim. ter gelegenheid van zijn 75en verjaardag een telegram gezonden, waarin hij de gelukwenschen van de Italiaan sche regeering en het Italiaansche leger uitspreekt eri hem mededeelt, dat de koning-keizer hem het .grootofficierskruis van de militaire orde van Savoye heeft verleend. Britsche toestellen boven Duitsch gebied. - (D.N.B.) Britsche vliegtuigen hebben, inaar aan het D.N.B. wordt gemeld, in den afge loopen nacht in het Noord-West- Duitsche kustgebied op verscheidene plaatsen brisant- en brandbomen geworpen, die eenige schade hebben veroorzaak in woon- en zakenwijken. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn dejor de nachtjagers tien der aanvallende Britsche bom menwerpers neergeschoten. Ontploffing in Mexicaansche munitiefabriek. - (D.N.B.) Naar uit, Mexico gemeld wordt, is in een mu- nitief-abriek van den. staat in „de na bijheid van Mexico-stad een zware ontploffing ontstaan. Het aantal slachtoffers is nog niet bekend. De schade, die i» veroorzaakt, is -buiten gewoon groot. De ramp heeft onder do bevolking groote opwinding ver oorzaakt. 1 Kaas moet gemerkt zijn. 's-GRAVENHAGE, 4 Juni. Ten einde de clandestine kaasbereiding tegen te gaan heeft de Onderbedrijfsorg'antéatie voor Zuivel aan 'alle _kaasfabrikanten en boerenkaasproducenten de verplich ting opgelegd op de door hen bereide kaas rijkskaasmerken aan te brengen. Dit houdt in, dat zij zich bij een onder rijkstoezicht st&and kaascontröle- station moeten aansluiten. Voor de kaas fabrikanten, die zich niet bij een 'kaas- contrölestation kunnen aansluiten (b.v. omdat zij tevens in margarine handelen) is een apart merk vastgesteld. Verder is bepaald, dat kaas, die *niet in aan-^ merking komt voor bedoelde merken (b.v. wegens te laag vetgehalte), niet mag worden verhandeld zonder toe stemming delr onderbedrijfsorganisatie, dan wel moet worden ingeleverd. In het op 4 Juni verschenen Voedsel voorzieningsblad is de betreffende ver ordening der Onderbedrijfsorganisatie voor Zuivel opgenomen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 's-GRAVENHAGE, 4 Juni. ƒ25.000 10008 2000 13360 1000 2234 13096 19288 400 1783 13433 17844 19802 200 3180 3798 4921 5226 7531 7650 7881 8058 9292 12309 16053 19268 100 1449 5388 6306 6946 10480 14320 20421 21309 l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1