3 DAGBLAD VOOR MAKER w Hardnekkige tegenstand aan het Oostfront gebroken. De ontwikkeling varr den oorlog in China. De mislukte Britsche landingspoging. DE AANVAL TE Dl EGO SUAREZ. I an huis s nd e moeite behang il nu de 'H betere lehanger aar over gaarne in» |ERGEN EN 1—4 p. waschmach. in staat. Noorderstraat ïgmond aan Zee. Zilmeta cassette blig en 3 stel over- tjnen. Emmastr. 37. \v. 7—8). nh. schrijfbureau listre) handig mo- |Westerweg 116A. crème satijnen vjapon m. 42 en |h. kousen en sch, :8. K. de Groote- 1 68, Bergen. sief eikenh. uittrek- m. 2 losse bladen, ierweg 116A. {•duvel en prima Oudegracht 145. |6 uur). |ussen z.g.a.n. voor_ erwagen en 'n rol ler. Gevraagd: een ger. Leliestraat 9. Iteuils en 4 stoelen |a). Heilooërdijk 9, kant. (ederen handkoffer 80x45x23 60. twee ligstoelen, aan, Hoflaan 11, age zw. damessch. 2 stel overgordij- sier kopenscho- .andstraat 47. zomer- en vin- {ntel en japon m, 46 (oude kwal) teuwenhoekstr. 23. Jeiwagentje. swal 1. |ier hooischudder eden staat. D. Nes, prij Kooimeerlaan. ergrijze moderne Irwagen. Vogel- Heiligland 10. rnrijwiel. Insweg 164. e maat kinderled. Kapokmatras. Kei- Jaat 5, beneden. wieg m. toebeh., eiken buffet, sa- aofoon met piek llles z.g.a.n. Spoor- 5. 2-deurs ijskastje, moderne eiken pkast, dressoir, ia brandkast. Istraat 5. zijden japon- 'j zonder punten m. 1. E 968 b.v/d bl. z.g.a.n. kampeer- bruin canvas, f.75x150. Br. met pg. onder letter bur. v/d blad. |d onderhouden che studiepiano. f81. -pers. ledikanten, prekers, radio tafels en div. ten. Fnidsen 64. 2-els vloerkleed. frweg 116A. mil. regenjas z. iaat 48/50. Wes- C 174, Heilap, Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het gebeele Kijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0 10 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/» m.M. meer 0.35. Tarieven op1 aanvrage. BrieVen aan de Uitg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 130 4 pagina's Hoofdredacteur: A. JR. JONKER, Alkmaar Zaterdag 6 Juni 1942 Havenwerken en werven van Sunderland gebombardeerd. Reactie op een terreur-dood. Duitech legerbcricht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 Juni. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „In de Zuidelij ke^ z°ne van het Oostelijke front zijn weinig belang rijke vijandelijke aanvallen afgesla gen. In een tegenaanval werd ter rein gewonnen. Er werden gevange nen gemaakt. In de centrale en de Noordelijke zone werd bij eigen aan vallen een hardnekkige vijandelijke tSgenstand gebroken en het verover de terrein van vijanden gezuiverd. Kustgeschut van het leger bestookte met goed gevolg schepen in de Baai van Kroonstad. De luchtmacht e- stookte overdag en des nachts vlieg velden en spoorwegen der bolsjewis ten. In Noord-Afrika werden Britsche tegenaanvallen met verliezen voor den vijand afgeslagen. De Duitsche en de Italiaansche luchtmacht grepen met goed gevolg in. Bij luchtgevech ten verloren de Engelschen 26 vlieg tuigen. Voor Tobroek heeft een Duitsche duikboot een door vliegtuigen en escortevaartuigen krachtig verde digd convooi van drie transportsche pen aangevallen en twee torpedo treffers geplaatst. In den afgeloopen nacht zijn de. havenwerken en werven van Sun derland aan de Oostkust van Enge land met brisant- en 'brandbommen bestookt. Aan de Kanaalkust verloor de Britsche luchtmacth gisteren overdag bij luchtgevechten en door luchtdoelgeschut tien vliegtuigen. Tijdens de gevechten in Noord- Afrika is eer 'svel van de vierde Engelsche p .erbrigade buitge maakt, waarin gezegd wordt, dat ge vangenen geen voedsel,-water of ge legenheid tot slapen kunnen krijgen en dat hun geen tegemoetkomend heid en geen faciliteiten van welken aard ook mogen worden verleend, zoolang zij niet door de bevoegde instanties zijn verhoord. Het opper bevel der Duitsche weermacht heeft daarom bevel gegeven, dat van 6 Juni, des middags te twaalf uur af, de Engelsche officieren on man schappen, die bij den tegenwoordi- gen slag in Noord-Afrika gevangen zijn genomen, geen eten of drinken mogen ontvangen zoolang dit schan delijke, met iedere menschelijkheid spottende bevel niet is ingetrokken en het Duitsche opperbevel daarvan geen kennis heeft gekregen door een officieele Engelsche verklaring" DE ITALIAANSCHE REACTIE Het Italiaansche opperbevel heeft in verband hiermede, in overleg met het Duitsche opperbevel, bevel gegeven, dat met ingang van 6 Juni 22 uur de Engelsche officieren en soldaten, die bij den in Libye aan den gang zijnden slag gevangen zijn genomen, geen eten of drinken krijgen tot deze Britsche maatregel, die in strijd is met het oorlogsreeiit en met alle gevoelens van mensche lijkheid, niet herroepen is en deze herroeping, officieel door de Engel schen bekend gemaakt, niet ter ken nis van het Italiaansche opperbevel is gebracht. Commentaar van de Duit sche pers. Het in het weermaeh.tberic-ht van heden vermelde bevel der Engel schen in Noord-Afrika, dat gevan genen voor het verhoor voëdsel, slaap, water, noch eenigerlei facili teiten mogen worden toegestaan, wordt in de Duitsche pers een schan dalig bevel genoemd. Da „Lokalanzeiger" noemt het ty pisch voor de oorlogvoering der Britten. Vrouwen en kinderen in concentratiekampen, nachtelijke ter- Wat kost de oorlog aart Engeland? E» is al weer behoefte 'aan een nieuw crediet. STOCKHOLM, 4 Juni (D.N.B.) Naar de Londenschei correspon dent van Goeteborg-s Posten* meldt, heeft de oorlog' Enge-lapd tot dusver 10 milliard- pond ge kost, en wel aan rechtstreeksche oorlogsmaatregelen. De tot dus ver beschikbaar gestelde 9 mil liard .pond zijn, naar de Zweed- sche journalist meldt, zoo goed als opgebruikt. Mien verwacht, dat de Enged>-_ sehe .minister) van financiën- spoedig een nieuw crediet zal verlangen, dat.de behoeften tot) September- a.s. moet dekken. Dit nieuwe crediet zou een milliard pond bedragen. De geheele eerste wereldoor log heeft Engeland nog' niet ten voSe 8[H milliard" .gekost. De dagelijksche oorlogskosten be dragen thans voor Engeland 12.5 millioen pondi te-gen- 5 rwi-M-oeni in het begin van den oorlog. reuraanvallen op woonwijken, scho ten op verdrinkenden en thans dus kwellingen van weerloozen: dat is Engeland. Het -blad noemt het nood zakelijk' d-at de Engelschen zelf te Voelen krijgen, wat zij anderen-, aan doen. Eerst dan zullen zij voo'r al- gemeene argumenten der welgevoe- gelij-kheid worden. De Berliner Börsenzeituhg wijst erop, d-at dergelijke voorbeel d-en van ongehoorde verwaarloozing en Engelsche oorlogsmiddelen, reeds tijdens den vorigen wereldoorlog werden meegemaakt. De Duitsche tegenmaatregelen vormen de eenige wijze waarop men met een tegen stander als de Engelsehen kan te werk gaan. Britten leden bij tegenaan vallen aanzienlijke verliezen Italiaansch legerberieht. ROME, 5 Juni. (Stefani). Het 735e weeermachtsbericht luidt: In den loop van onze acties werden Britsche tegenaanvallenondubbel zinnig afgeslagen. De tegenstander leed aanzienlijke verliezen aan men- schën en materiaal. Formaties van de luchtmacht heb ben de vijandelijke stellingen her haaldelijk hevig jgebombardeerd. In talrijke en levendige gevechten heb ben Italiaansche en Duitsche jagers 26 vliegtuigen neerge-.choten. Twee andere zijn onder het welgerichte vuur van het afweergeschut onzer landstrijdkrachten neergestort. Engelsche bommenwerpers hebben vannacht de stad Syracuse aangeval len. De materieele schade is beperkt. Er vielen geen slachtoffers onder de burgerbevolking. GENERAAL-MAJOOR SCHERER onderscheidt den ofl'icier, die in 30 minuten vijf tanks in brand schoot,, met het IJzeren Kruis Eerste Klasse. (Hoffmann-P .K. Muck) DE VOOKJAARSSLAG BIJ CHARKOV. verlaten den „ketel des doods" ten Westen gevoerd te worden. Steeds meer colonnes gevangenen Zuid-Oosten van Charkov om naar het (Weltbild-Polygoon-P.K. Hahle) Toetsjau bezet. SJANGPIAI, 5 Jun-i (D.N.B.)i In Tsjoen-gkin-g heerscht ernstige be zorgdheid- bvpi de ontwikkeling van de gevechten, die na een rust van maanden herleefd zijn aan voer Chineesche fronten, in de provincie Tsjekiang Junnan, Kiahgsit en Kanton. De militaire woordvoerder te Tsjoenking achtte, naar gemeld wordt, den toestand het gevaarlijkst aan het front in Tsjekiang, waar d? Cl ineesche defensielinie ten noor den van fsjoekau ineengestort is. Hij sprak van de mogelijkheid van vereeniging der Japanschei strijd krachten, d-ie van Nan-tsj-anig naar het zuidoosten oprukken, met die, we-lke in Tsjekiang opéreerte-n. De toestand- in Tsjangtsja is eveneens gevaar-lijk met het oog op den- op- m-arsch der Japanners uit het wes- tm. De woor-dvoerdei achtte het voorts mogelijk, d-at de Japanners, die uit Kan-ton- naar, het noorden optrekken, zich vereenigen met de troepen, die van N-atespang uit reeds meer dan 100 kilometer in zuidelijke ricthtin-g zijn .gevorderd. Deze kritieke toestand -noopt dé rsgcerin-g te Tsjoeng-kin-g wederom, m-eer geallieerde -hulp te vragen en een gróotere -activiteit! der gealli» eerden in de Zuidzee te verlan-gen.' Kolonel Iwasaki,, de chef van de persafdeeling ,van het Japansche- leger,heeft, naar men uit Nanking meldt, in een communique mede gedeeld, dat het Japansche offen- s':f in, di provincies Tsjekiang,. Klangsi en Kwantoeng de scheiding bemerkt van de negende en deg-de "Chineesche oorlogszone. Het plan van de Tsjoengkineesche strijd krachten, dat voorzag in een sa-men werking der genoemde oorlogszo nes, is verijdeld, zoodat) de .ineen storting van de derde oorlogszone in Tsjekiang aanstaande is. De Ja pansche offensieven beoogen niet he* veroveren van steden of plaat- 4 Verklaring van een JrtscHen soldaat. BERLIJN, 5 Juni. (D.N.B.) Het was onmogelijk om ook maar een.mi nuut langer aan land te blijven zon der de deelnemers aan onze onder neming met hun booten aan een zekere vernietiging prijs te geven, zoo verklaarde de Britsche soldaat Stanley Woofs van het Wales-regi- ment 1/5. die bij de mislukte" lan dingspoging der Britten ten Zuiden van Boulogne aan de monding van de. Canche in Duitsche gevangen schap geraakte. Over de mislukte landingspoging deelde de Britsche soldaat nog de volgende bijzonder heden mede: 3 Juni omstreeks den-middag wa ren wij met ongeveer duizend man in twaalf booten van het eiland Wight vertrokken. Aan boord be vonden zich van ijzerdraad gevloch ten matten voor het overwinnen van prikkeldraadversperringen, dyna miet, handgranaten, pantsergeweren, radiotoestellen en andere wapens. Ik zelf was als specialist voor een granaatwerper ingedeeld. Den gehee- len nacht zochten wij tevergeefs naar een plek om aan. land te gaan. Inmiddels was het laat geworden. Over een uur zou de zon opgaan, dus de tijd drong, wanneer wij niet even als de anderen onverrichterzake huiswaarts wilden keeren. Toen kwam het bevel om aan land te gaan. We bevonden ons ten N. van Le Touquet. Vlak voor de kust werden wij door een Duitseh bewakingsvaar tuig gezien, dat onmiddellijk alarm sloeg1. Door het vuur van de Duitsche küstartillerie moesten twee afdeelin- gen rechtsomkeert maken. Ons vaar tuig onder bevel van kapitein Brad ford, waagde echter toen een aanval. Wij sprongen dicht onder de kust in -het water, waadden aan land en grachten onze wapens en toestellen op het strand. Ik kreeg bevel met mijn granaatwerper de actie te steu nen. Op dit moment werden wij on middellijk onder vuur genomen. Het Duitsche afweervuur was zoo hevig, dat1 ik met mijn granaatwerper niet tot schieten kwam en volledig dek king moest zoeken» Toen ik weer opstond, zag ik hoe ons vaartuig jjaet de rest der beman ning wegvoer. Ik 'gaf mij over en werd met de andere gevangenen meegenomen. In gevangenschap ont moette ik een neergeschoten Brit sehen vlieger, die onze actie vanuit de lucht moest steunen, doch alle Hurricanes, behalve hij, waren om gekeerd. Zijn toestel was zoo zwaar beschadigd, dat het neerstortte en verpletterd bleef liggen. Hij zelf slaagde er echter nog in op geringe hoogte met een parachute uit het toestel te springen. Toen de pchtend aanbrak, was alles reeds voorbij en op de plek van de landing lagen de achtergelaten wapens en toestellen, geweren, dynamiet, automatische pistolen en mijn granaatwerper. ROUWPLECHTÏGHEID VOOR HEYDRICH. PRAAG, 5 Juni (DNB). Het stof felijk overschot van den plaatsver vangend en Rijksprotector SS Ober- gruppenführer Heydrich is, Donder dagnacht op plechtige wijze van het ziekenhuis Bulowka naar de burcht van Praag overgebracht. Nadat SS Obergruppenführer Daluege en staatssecretaris Frank den overlede ne voor de overbrenging een laat- sten groet hadden gebracht, droegen mannen van de Waffen SS de kist, die bedekt wa's met de SS vlaggen met daarop den SS degen en den helm, onder de tonen van den pre- senteermarsch uit het ziekenhuis naar de affuit. Langs den geheelen weg.stonden soldaten van het leger, mannen van de ordepolitie en van de Waffen SS, alsmede van partij- formaties opgesteld. Bij aankomst van de affuit op den burcht presen teerde een eerecompagnie van de Waffen SS het geweer. Mannen van de Waffen SS droegen daarop de kist onder dof tromgeroffel de hal binnen, waar zij óp een baar werd geplaatst. Vier SS Führers betrok ken de eerewacht. sen, doch wel de total® vernietiging van de hoofdstrij-dkrachten van Tsjoenking. Naar Domei uit Kaifeng meldt, hebben de Japansche troepen bij hun zuiveringsactie aan de gl-ens t-usschen Sjantoeng en Kiangsoe op 2 Juni den vij-a-nd zware verliezen toegebracht. Op 4 Juni werden TsjoenkJneesche troepen op 30 kilo meter ten Z.W. van Tansan aange vallen. De Tsjoenkineezen verloren ruim 3000 dooden. Gedurende de maand Mei zijn de zuiveringsoperaties tegen de com munistische strijdkrachten in Hopei voortgezet. Japanners bezetten Foetsjau. Japansche troepen hebben, naar te Tokio verluidt. Vrijdagochtend de stad Foetsjau in de provincie Kiang-si bezet. Ten aanzien van de bezetting méldt* Domei, dat Japansche strijd krachten, die langs de rivier de De Foe oprukten, dè stad binnendron gen en de Citadel volledig bezetten, na de rest van het garnizoen ver nietigd te hebben. De troepen. d-;e Foetsjau in Kiangsi bezet hebben, zijn verder naar het westen- opgerukt en leve ren thans'hevige gevechten tegen het 70ste leger van Tsjoenking, dat 40.0C0 man sterk is. DE AANVAL OP DUTCH HARBOR. MADRID, 5 Juni (Afip). Uit Was hington wordt gemeld: Naar aanleiding van het bombar dement van Dutch Harbor door het Japansche luchtwapen, heeft de gouverneur van Alaska, Ernest Grü- ning, eén order uitgevaardigd, vol gens welke alle afdeelingen van de passieve luchtverdediging gelast worden voortdurend op iedere even tualiteit te zijn voorerbeid. Stimson, de Amerikaansche mi nister van oorlog, heeft, naar uit Genève wordt gemeld, verklaard, dat de aanval op de Aleoeten werd verwacht en dat het stellig niet de laatste zóu zijn. In bevoegde Amerikaansche kringen heerscht ongerustheid over dezen aanval van de Japansche vliegers. Men vreest een ontscheping. De publieke opinie in de V. S. stelt met angst de vraag of de eilanden voldoende versterkt zijn om een hevigen aanval te door staan. Het blad New York Sun schrijft: „Wij zijn nog" niet op de hoogte van.de doeleinden der Ja panners, maar wij mogen de belang rijkheid .van deze eilanden, die het voorterrein, van ons werelddeel ver dedigen, niet vergeten". NIEUWE ZEESLAG OP DEN STILLEN OCEAAN. STOCKHOLM, 6 Juni (D.N.B.) Naar uit Washington gemeld wordt, heeft de Aröerikaansche admiraliteit bekend gemaakt, dat pp de Stille Zuidzee een nieuwe zeeslag geleverd wordt tusschen Amerikaansche en Japansche zee strijdkrachten. De toestand is ver ward en berichten omtrent de Amerikaansche vloot kunnen eerst later verwacht worden. IET lp MBO. pqprnct Ta MIDDEN MlU» etoemEpGS MKT TIUCOEN 'ZONNEN* «AAI^ HET O NQ6i OHprn&ER. OW VAN Uw ZEtrG£KWÏ£lWe.Gt£>EH TE N M«)pCNTOI TE &EN!ETE:N. IE* vei?zoqprN<s UweiGEU TUIN (Polygoon-Scym) De grootste Yraag naar shag. Interessante cijfers. 's-GRAVENHAGE, 5 Juni. Nadat weken lang de komende distributie van tabaksartikelen in het centrum van de belangstelling had gestaan, is na het in werking treden ervan een zekere verademing gekomen. De onheilsprofeten, die reeds weken te voren wisten,te vertellen, dat de ko mende distributie van rookartikelen tot mislukking zou zijn gedoemd zijn niet in het gelijk gesteld geworden G'èzegd mag worden, dat de distri butie vlot verloopt en dat de houders van rookers- en rooksterskaarten de begeerde rantsoenen zonder eenige moeite kunnen verkrijgen. Hetzelfde geldt voor degenen, die de voorkeur hebben gegeven aan een versnape- ringenkaart. Geen verhooging van rantsoenen. Zelfs waren de winkeliers derma te van het noodige voorzien, dat al spoedig hier en daar geruchten om trent verhooging van rantsoenen op doken. Van dit laatste is natuurlijk geen sprake, hetgeen te begrijpen is, in dien men bedenkt, dat volgens de voorloopige telling, het aantal uit gegeven rookerskaarten aan man nen boven de 18 jaar ongeveer 2.900.000 bedraagt, terwijl aan vrou wen boven de 25 jaar 1.350.000 kaar ten zijn verstrekt. Aangezien een damesrantsoen 1/4 bedraagt van een mannenrantsoen, kan ^fnen rekenen met 2.900.000 plus 337.500 rookers kaarten. Per week worden twee rantsoenen geldig verklaard, zoodat per maand voor alle rookerskaarten, dus voorshands te rekenen valt met 4 x 2 x 3.237.500 rantsoenen of 26 millioen rantsoenen. Verwacht wordt, dat dit cijfer tot 27 millioen zal stijgen, omdat het aantal perso nen boven 18 jaar 2.982.000 bedraagt en dat der vrouwen boven 25 jaar 3.485.000. Met de 26 millioen rant soenen zijn we daarom vrij zeker nog niet aan hét eindtotaal. Intusschen laten de voorloopi ge cijfers reeds wel toe er een indruk van te krijgen hoe de vraag van het publiek voor de onderscheiden rookwaren zich afteekent. De grootste vraag is naar shag, dan komen de siga retten en daarna pas de sigaren. Ook rooktabak blijkt zeer ge zocht. De voorkeur naar shag wordt verklaard:, doordat het zelf-rollen zeer is toegenomen, omdat men uit een half ons shag meer sigaretten weet te draaien dan de veertig van het rantsoen. Omtrent het verbruik aan grond stoffen kunnen geéri concrete cijfers worden gegeven. Wel kan .worden medegedeeld, dat van de verwerkte grondstoffen 25 pet. bestemd waren voor sigaren,. 35 pet. voor sigaretten, terwijl 40 pet.-als kerftabak in con sumptie komt. Wat de snoep betreft staan geen gedetailleerde cijfers ter beschik- VERDUISTER GOED ZON 6 Juni onder? 21.54 7 Juni op: 5.22) MAAN 6 Juni op: 2.27 onder: 13.55* ZON 7 Juni onder: 21.55' 8 Jun-i op: S.22 MAAN 7 Juni op: 2.52 onder: 15.'03 13 Juni Nieuwe Maan. EDO BERGSMA 80 JAAR. Heden, 6 Juni, is de oud-voorzitter van den Ned. Toeristenbond (A.N.W.B.), de heer Edo Bergsma, tachtig jaar ge worden. In de jaarvergadering van den Bond, die vandaag te Arnhem werd gehouden, is hij ter gelegenheid van dit feit op hartelijke wijze gehuldigd. De heer Edo Bergsma was van 1884 tot 1937, dus 53 jaar lang voorzitter van den A.N.W.B. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP NEDERLAND.' 's-GRAVENHAGE, 5 Juni. In den nacht van Donderdag op Vrijdag hebben enkele vliegtuigen boven Nederlandsch gebied gevlogen. Door brand- en brisantbommen ontston den beschadigingen aan wopnhuizen. Hierbij werd een kind gedo'od. Twee personen werden gewond. ARBEIDSVOORWAARDEN IN DEN LANDBOUW. 's-GRAVENHAGE, 5 Juni. Blij kens de Staatscourant van heden heeft het college van Rijksbemidde laars arbeidsvoorwaarden vastge steld voor werknemers in het land bouwbedrijf, die buiten hun woon plaats arbeid verrichten en dienten gevolge tijdelijk elders verblijven. De werkgever moet aan deze werknemers het loon uitbetalen, dat voor de plaats of het district, waar het bedrijf wordt uitgeoefend, is vastgesteld. Daarenboven zal de werkgever er voor zorg dragen, dat behoorlijk kost en logies wordt ver strekt, waarvoor hij 50 cent per dag op het loon in mindering mag bren gen. Na drie maanden mag de werk nemer een reis heen en terug naar huis maken op kosten van den werk gever. Na beëindiging van de dienst betrekking zal de werkgever de kos ten van den terugreis betalen, tenzij de beëindiging geschiedde op grond van ontslag op staanden voet. Bij onwerkbaar weer zal de werk gever de helft van het loon doorbe talen. Deze regeling treedt in werking met ingang van Maandag 8 Juni '42. king. Het gaat hierbij over een groote verscheidenheid van artike len, welke verstrekt worden aan reeds meer dan 4.200.000 Nederlan ders van klein tot groot. Verwacht wordt, dat het definitieve nog vast te stellen cijfer zal aanwijzen, dat bij deze distributie 4J4 millioen Ne derlanders zullen zijn betrokken. Mocht Australië vrede wenschen dan is Japan bereid het eiken steun te verleenen. TOKIO, 5 Juni (DNB). Bijzonder heden over den succesvollen aanval van Japansche speciale duikbooten op Engelsche oorlogsschepen in de haven van Diego Suarez, waarvan wij in ons vorig nummer onder .Laatste Berichten" melding maak ten, zullen bekend gemaakt worden, zoodra de duikbooten op haar basis teruggekeerd zijn. zoo verklaarde dg woordvoerder der marine, kapitein Hiraide in een radiorede. Het zal dan blijken of Britsche slagsschepen en andere vijandelijke eenheden in de Baai van Diego Suarez alleen zwaar beschadigd werden of dat zij zonken. Men mag verwachtén, dat het optreden van eenheden der Ja pansche marine in de wateren van Afrika van ernstigen invloed op Britsch-Indië zal zijn. Het zal niet lang meer duren, aldus Hiraide ver der, of Engelands vitale scheep vaartlijnen naar Indië en het nabije Oosten zullen afgesneden zijn. Mocht de Engelsche vloot echter in den In- dischen Oceaan verschijnen, dan is de Japansche marine te allen tijde op den strijd voorbereid. Zoolang Churchill invloed uitoefent op de Engelsche strategie ter zee, zal hij de eene fout na de andere maken zooals (le landing van Britsche strijdkrachten in de Dardanellen tij dens den laatsten wereldoorlog. Men kan slechts medelijden hebben met de Engelsche en Amerikaansche ad miraals, die zich de inmenging van Churchill en Roosevelt moeten laten welgevallen, ofschoon deze op het gebied der oorlogvoering ter zee vol ledige amateurs zijn. Het noodlot van de Engelsche en Amerikaansche marine zal zich op den bodem der zee voltrekken. De operaties van de Japansche duikbooten in de haven van Sydney, zullen Australië niet- al leen de gevaren hebben aangetoond, die het bij verderen tegenstand be dreigen, doch ook in hoeverre het Australische volk zich kan verlaten op de door de Amerikaansche pro paganda naar voren gebrachte kracht en sterkte. De Ver. Staten hebben alles gedaan om de 'nederlagen in den slag in de Koraalzee geheim te houden en tegelijkertijd overal rond gebazuind, dat zij thans voorberei dingen hebben getroffen om het hoofd te kunnen bieden aan aanval len van strijdkrachten der Japan sche marine in Australische wateren. Hoe het echter met deze voorberei dingen in de praktijk gesteld is. de geheele wereld duidelijk gemaakt door den aanval op Sydney. Deze gebeurtenissen moeten Australië ernstig te denken geven. Men moet zich toch afvragen waarom Australië een onnoodigen oorlog tegen Japan voert. Mocht Australië vrede wen schen, dan is Japan bereid het eiken steun te verleenen. NA DEN STRIJD IN BIRMA. TOKIO, 5 Juni (D.N.B.) Volgens een bericht van Domei is generaal Lo-Tsjo-Jing, de commandant der Tsjoengkineesche strijdkrachten in Birma, met de overblijfselen van het 38ste leger, dat onder zijn bevel ge reorganiseerd was, over Penang- Jaung naar de bergen van oostelijk VoQ-r-Indië gevlucht. Generaal Toe- Joe-Mmg houdt zich met de resten van he-t 5de leger schuilt in de ber gen ten noord:en van Myitkyina, in de hoop naar Junnan te kunnen vluchten. Overblijfselen van het 6de leger onder bevel van generaal Joean-kin- Tsjeng konden op 25 Mei met zware verliezen n-aar Junnan ontkomen, voor Kantoeng door de Thailandscho troepen bezet werd. HET BEZOEK VAN HITLER AAN FINLAND. HELSINKI, 5 Juni (DNB). Het bericht over de aankomst van Adolf Hitler in Finland om maarschalk Mannerhëim bij zijn 75sten verjaar dag zijn gelukwenschen en die vaii "het Duitsche volk te brengen, heeft overal in Finland een verheugd op zien gebaard. „Hitier gaat in ons land", de Führer wenscht persoon lijk den veldmaarschalk geluk", „de verjaardag van den maarschalk wordt een historisch-gedenkwaardi- ge dag voor Finland" zoo luiden de opschriften in de Finsche bladen. Alle Finsche bladen zien in dit be zoek meer dan alleen een 'hoffelijk- heidsgebaar en waardeeren het te meer. daar de Führer,. ondanks groo te militaire beslissingen, uit zijn hoofdkwartier is vertrokken om Mannerheim geluk te wenschen. x

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1