DAGBLAD VOOR De slag in die Marmarische woestijn. De meening van Duitsche militaire deskundigen. Aar/zienlijke oorlogsbuit in handen van de troepen der spilmogendheden. De prestaties der ïtaliaansche luchtmacht. LAVAL IN PARIJS. ■Studiereis van Belgischl staats- en gemeente ambtenaren. Definitieve liquidatie van het Bolsjewistische winteroffensief. De strijd aan het Oostelijk front. Sovjetfroeperi leden zware verliezen aan menschen en materiaal. INVALIDITEIT EN HET ARBEIDS FRONT. De honderdduizend. Verleerting van een monopolie aan de Ned. Oost Compagnie. De«e courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het gebeele Rijk f 2.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 0 10 per m.M., minimum 14 m.M. f 1.40. elke 3i/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 132 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Dinsdag 9 Juni 1942 In de eerste 6 maanden geen Britsch offensief meer. BERLIJN, 8 Juni (DNB). De slag in de Marmarische woestijn is vol gens de meening van Duitsche mili taire deskundigen zijn tweeden pha se ingegaan. Het Voornaamste ken merk is, dat hel Engelsche achtste leger onder generaal Ritchie mei niet onbelangrijk verzwakte strijd krachten de beslissing tegemoet moet gaan. De Engelsche .reserves zijn uit be zorgdheid voor Duitsch-Italiaansche verrassingen reeds aan het einde van de eerste phase in den slag gewor pen en hier ligt ook het geheim van het tot dusver behaalde Duitsch- Italiaansche succes. De geleden ver liezen beteekenen voor de Britsche strijdkrachten een aderlating, die ernstig meetelt. Met deze toege brachte verliezen heeft Rommel zonder twijfel een nog niet te over zien succes behaald: hij heeft de op gezette Britsche pogingen tot een offensief voor den tijd van min stens de eerstvolgende zes maanden grondig te niet gedaan. Het totstand- brengen van een zoodanige situatie schijnt ook het eerste doel van Rom mel fe zijn geweest, toen hij op 26 Mei met de Duitseh-Italiaansche formaties met de hem eigen stout moedigheid de operaties hervatte. Italiaansch legerbericht. ROME, 8 Juni (Stefani). In zijn weermachtbericht no. 738 maakt het ïtaliaansche opperbevel het volgende bekend: Vijandelijke tegenaanvallen die door pantserstrijdkrachten wer den gesteund, werden door onze for maties infanterie volkomen afgesla gen. Er werden 150 gevangenerf ge maakt. Eenige pantserverken- ningswagens en automobielen wer den vernield. De aanzienlijke - buit, die door de zegevierende actie waar van in het weermachtbericht van gisteren melding gemaakt werd, om vat behalve enorme hoeheelheden oorlogsmateriaal: 50 stukken ge schut en ongeveer een even groot hantal pantserafweerkanonnen. On der de gevangenen bevindt zich de bevelvoerende generaal der tiende Indische gemotoriseerde brigade. In het luchtruim van Acroma schoten onze vliegtuigen zes vijan delijke machines omlaag, zonder zelf verliezen te lijden. ïtaliaansche en Duitsche formaties vielen op nieuw de vloot- en luchtbases van het eiland Malta aan. In het gebied van de herhaalde malen getroffen doelen braken uitgestrekte branden uit. In den afgeloopen nacht bombar deerde de Engelsche luchtmacht Cagliari. Eenige huizen in het cen trum der stad stortten in, andere werden beschadigd. Er vielen 12 dooden, 15 menschen werden ge wond. De houding der bevolking was rustig en gedisciplineerd. Rommel is als „eenmans-strateeg" de figuur onder de Duitsche bevel hebbers, die zijn veldheersintuities onafhankelijk van alle vastgelegde plannen het sterkst daar tot ont wikkeling brengt, waar de situatie van den slag het meest wisselvallig lijkt. Vbor Rommel hebben getallen, strijdkrachten, terreinomstandighe den "en weerstoestanden slechts in zoo verre geldigheid als zij hem de grondslagen geven voor de voorbe reiding van zijn acties. Het zijn voor hem echter geen doorslagge vende berekeningen in den slag zelf. Sedert 26 Mei, van uur tot uur verschillende, toonde de Engelsche berichtendienst zich nu eens pessi mistisch, dan weer optimistisch. Al leen dit feit reeds wordt in Berlijn gezien als bewijs, dat Rommel de leiding van den slag weer eens op superieure en zekere wijze in de hand heeft. 17.366 ton ontploffings middelen neergeworpen. ROME, 8 Juni. (D.N.B.)' In een overzicht van de prestaties der ïtaliaansche luchtmacht in de eerste twee jaren van den oorlog schrijft het tijdschrift der luchtmacht „Levie Dell Aria", dat de luchtmacht 70.0-50 vluchten naar den vijand Jieeft ge maakt. Daarbij waren 137.56-5 vlieg tuigen betrokken, terwijl 17.366 ton ontploffingsmiddelen werden neer gegooid. De vluchten naar den vij and namen'1 298.557 vlieguren in be slag. Verder voerde de luchtmacht 37.452 tranS'portvluchten uit, daarbij 29 millioen kilometer of 720 maai den omvang van d'e aarde, afleggend en 345.975 passagiers en 23.726 tpn vracht yervoerend. In luchtgevechten werdien 1245 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten en op den grond 499 toestellen vernield. Tezamen met de 776 door de luohtdoelartillerie neergescKöten vijandelijke vliegtuigen, bedraagt het aantal der met stelligheid door ïtaliaansche luchtmacht en lucht- doeliartillerie vernietigde toestellen 2.470. Daarbij komen nog' 809 vlieg tuigen, die als waarschijnlijk ver nield moeten worden beschouwd. In den strijd tegen de vijandelijke oorlogs- en koopvaardijschepen wer den door de luchtmacht 34 oorlogs schepen en 71 koopvaardijschepen tot zinken gebracht. 141 oorlogs schepen en 81 koopvaarders werden door luchtaanvallen beschadigd. De luchtmacht verleende verder zeer waardevolle medewerking door in de gevechten op d-en grond in te grijpen, waarbij vooral in de Mar marische woestijn honderden pant serwagens, tankwagens en automo bielen door luchtaanvallen werden vernield. Daarbij komen nog de ver liezen, die den vijand werden toege bracht door aanvallen op de ravitaih leeringseentra in het-achterland. Fransch comité voor informatie en propaganda van den arbeid opgericht. PARIJS,' 8 Juni. (AFIP). De infor matiedienst deelt mede: Pierre Laval heeft Zondagmorgen 90 bevoegde vertegenwoordigers ont vangen van de ex-geconfedereerde Syndicale Federaties, van de Chris telijke Syndicale Federaties, van de Fransche beroepsfederaties, van de Nationale Federatie der Fransche corporatieve groepeeringen, van het arbeiders-boerenblok, van het so ciaal front van arbeid en van het Syndicaal centrum van propaganda. Laval heeft het verlangen van de regeering kenbaar gemaakt, het Arbeidscharter te zien toegepast in overeenstemming met de arbeiders organisaties, om zoodoende de Syn dicale eenheid te zien verwezenlijkt. Door daden, in het bijzonder door den arbeid, zoowel binnen als bui ten onze grenzen kunnen de Fran sche arbeiders de taak van de re geering verlichten. Eens te meer heeft hij den rihdruk gelegd op de noodzakelijkheid van een verzoeningspolitiek metDuitsch- land om het heil van het land te ver zekeren en den tpekomstigen vrede te waarborgen. Ieder 'op him beurt hebben de ver tegenwoordigers van de groepee ringen hun instemming betuigd met de uiteenzetting der politiek, door het regeeringshoofd gegeven. Er werd tot de^oprichting besloten van 'n „Comité voor informatie en propaganda' van den arbeid". Op het einde van deze vergade ring heeft Laval de vertegenwoor digers der arbeiders gelukgewenscht met hun begrip van den huidigen toestand van het land en ze, in naam van den maarschalk als ook in zijn naam,✓bedankt voor de hulp, die zij zoodoende aan Frankrijk zouden bieden. GE. /AO ET ZE- VOORAL NIET VERGETEN WANT ZONDER, BON RIJGT GE IN EEN PEN5I0N OOK NIETS TE,ETEN!! (Polygoon-Seym) Op uitnoodiging van den Rijks commissaris, Rijksminister Seyss- Inquart, vertoefden van 4 tot 7 Juni hooge Belgische staats- en gemeente-ambtenaren in Neder land. Zij werden door den commissa ris-generaal voor bestuur en justi tie, dr. Wimmer, ontvangen en brachten onder leiding van den Kriegsverwaltungsabteilungschef Froitzheim een bezoek aan Den Ejaag, Amsterdam en Rotterdam. Hun reis gold het bestudeeren van de geannexeerde» gemeenten, de taken en de organisatie van de uitbreidingsplannen. Tevoren had den de heeren op een reis van verscheidene dagen de West-Duit- sche steden Keulen, Essen, Düssel- dorf, Bremen en Wesermünde be zocht. DE VOORJAARSSLAG BIJ CHARKOW. Onoverzienbaar zijn de colonnes gevangenen, die uit den „ketel" ten Zyiden van Charkow worden 'weggevoerd. Het zijn de resten van de stootleger's vab Timosjenko, die op bevel van Stalin een omkeer fn den oorlog moesten brengen. (Transatlantic-Recla-P.K. Funck) BERLIJN, .8 Juni. (D.N.B). Lui- lenant-kolonel Krause van het op perbevel der Duitsche Weermacht schrijft in het militaire weekover zicht van het D.N.B. o.a.: 1 Het is niet twijfelachtig, dat de slagen van Kertsj en Charkof be langrijke voorafgaande beslissingen brachten en opmerkelijke hoogte punten in hef totale verloop "van den oorlog beteekenen. Doch op de ge vechten in de centrale en N. secto ren van het O. front is minder acht geslagen.' Het karakter van den wintel-veldtocht heeft in deze deelen van het front verhoudingen doen ontstaan, die door haar onoverzich> telijkheid dwingen tot een moeilijke oorlogvoering. Over groote deelen van dit uitgestrekte land is er geen duidelijke-zichtbare en doorloopende frontlijn. Nu eens hier, dan weer daar hebben zich doorgebroken of doorgedruppelde vijandelijke forma ties genesteld, er zijn bochten en zakken ontstaan, die het totale beeld verward maken. Ook eigen formaties waren nu en dan voor korter of lan ger tijd door vijandelijke formaties omsingeld, tot zij, taai volharden^ door vermetele aanvallen van hun kameraden bevrijd werden. Benden, die zich tijdens den winter in de aehterwaartsche gebieden hadden gevormd, bemoeilijken achter het front verkeer en ravitailleering. On der deze moeilijke omstandigheden leidden Duitsche aanvallen in de af geloopen week tot groote successen. Een aantgl der ingesloten vijandelij ke gevechtsgroepen werden vernie tigd en den vijand* daarbij «zware verliezen toegebracht. VERBOD VERVOER VAN GROENTEN 1942. 's-GRAVENHAGE, 8 Juni. Volgens mededeeliog in de Ned. Staatscourant heeft do secreta ris-generaal' van het departe ment van lanöbouv. er, visscherij bepaald, dat het vervoeren of doen vervoeren van warmoeze- rijgewassen in de door de Ne derlandsche groenten- en fpuit- centrale aangewezen streken des lands is verboden. Dit verbod geldt niet, indien en voor zoover door de centrale entheffing is verleend. Dit besluit treeSt in werking op 6 Juni 1942 en kan worden aangehaald als „yerboc' vervoer van groenten 1942". WERKZAAMHEDEN IN DE HAVEN VAN SOERABAJA. SOERABAJA, 8 Juni (Domei). Nu door de werkzaamheden van de Ja- pansche genietroepen de haven van Soerabaja voor de scheepvaart weer bruikbaar is gemaakt, doen de Japansche vrachtschepen de haven aan om petroleum, suiker, koffie, zout- tapioca en andere speciale voortbrengselen van Java te laden. Onder het motto „een schip per dag" zijn de Japanners erin geslaagd, dertig in de haven gezonken sche pen te lichten. Voorbereidingen worden getroffen om nog 70 andere schepen, waaronder tien vaartuigen v,an 3.000 tot 5.000 ton, weer omhoog te halen. Het puin en de wrakstuk ken op de werven en kaden zijn thans verwijderd en de enorme kranen, die zwaar geleden hebbén onder het Japansche bombardement, zijn thans hersteld. Alle winkels in de straten der stad, die uithangborden hadden met Nederlandsche of Engelsche op schriften, hebben deze vervangen door reclameborden met de Japan sche schriïtteekehs. De namen der stations, der verkeersborden e.d. zijn thans geschreven in het Japansch en Maléisch. De Jokohama Specie bank en de bank van Taiwan vesti gen hier haar filialen. De meeste industrieën hebben het werk hervat. De haven ligt vol jonken, boordevol geladen met bouwmateriaal en landbouwproducten, en de groote koopvaarders ziet men af- ejj aan varen. Successen in moerassig en overstroomd gebied. In den N.-sector waren, ondanks het slechte weer en de daardoor ontstane moeilijke terreinomstandig heden, de successen niet minder groot. In het moerassige en over stroomde Wolchofgebied gelukte het den vijand van zijn ravitaillaerings- lijnen af te snijden gn groote ter reinwinsten te behalen. Alle tegen aanvallen om het verloren gegane terrein terug te winnen, mislukten door den dapperen tegenstand der Duitsche troepen, die door de lucht macht gesteund werden. Deze gebeurtenissen vormen de definitieve liquidatie van het bols jewistische winteroffensief en de voorbereiding van toekomstige be slissingen. Tegenover de hevigheid van dezen strijd, die van de Duit sche soldaten volkomen toewijding en het hoogste offer vraagt, is het onrechtvaardig deze gevechten niet evenzeer te waardeeren als de schit terende successen van groote offen- Duitsch legerbericht. Uit het'HOOFDKWARTIER van den FüHRER, 8 Juni (DNB). Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In den Z.-sector van het O.- front werden nieuwe vijandelijke aanvallen door Hongaarsche troepen afgeslagen. In het aehterwaartsche gebied van den Centralen frontsectoi werd" de aanval op de ingesloten vijandelijke groepen ondanks de on gunstige 'weersgesteldheid' met suc ces voortgezet. In den sector van Wolchof herhaalde de vijand zijn hevige aanrollen op een krachtig verdedigd bruggehoofd. In felle ge vechten werd de vijand verdreven. Hij leed zware verliezen aan fnen- schen en materiaal. In N.-Afrika dui-en de felle ge vechten voort. Nieuwe doeltreffende luchtaanvallen werden gericht op de lucht- en vlootbases van het eiland Malta. Aan de Z.-kust van Engeland werd een koopvaardijschip van middel bare tonnage door bommen beschar digd. Voor de Ned. kust hebben mijnen vegers in' den nacht van 6 op 7 Juni gevechtscontact gehad met Britsche motortorpedobooten. Zij beschadig den, zonder zelf verliezen te lijden, een vijandelijke boot door verschei dene artillerietreffers. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN WEST-DUITSCHLAND. BERLIJN, 9 Juni (D.N.B.)' Naar het D.N.B. verneemt, hebben Brit sche bommenwerpers in den afge loopen nacht zonder militaire uit werking storingsaanvallen op een aantal West-Duitsche steden gedaan. De door brisantbommen in woonwij ken aangerichte schade is gering. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn acht vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. VER. STATEN GEVEN SLECHTS TWEE-DERDEN DER SCHEEPS- VERLIEZEN TOE. BERLIJN, 8 Juni (D.N.B.) Ret aantal vijandelijke koopvaardijsche pen dat sedert den 15en Januari 1942 in de Atlantische en Ameri- kaansche kustwateren tot zinken is gebracht, bedraagt thans 369, Het Amerikaansche departement van marine heeft slechts toegegeven, dat sedert genoemd tijdstip 247 in ge allieerden dienst varende schepen verloren zijn gegaan. Het departe ment geeft dus slechts rond twee derden der werkelijke verliezen toe. Rupsen tegen sneltrein. - (DNB). In de nabijheid van het station Sin- del op het baanvak Sofia-Warna moest een sneltrein Zaterdag vijf uren blijven staan, omdat de rails door een enorme hoeveelheid rup sen» geblokkeerd werden. 's-GEAVENHAGE, 8 Juni. De Cen trale Persdienst van het N. A. F. meldt: Leden' van het Nederlandsche Ar beidsfront, die ingevolge leeftijd of in validiteit blijvend arbeidsongeschikt zijn, en niet meer in dienstbetrekking werkzaam zijn, kunnen op hun verzoek een invaliditeitsondersteuning krijgen, voor zoover het noodige aantal be talingen is geschied. Deze betalingen varieeren tüsschen een uitkeering van tenminste 7.20 per maand tot ten hoogste f 40 per maand. Voor zoover deze aanspraak wordt gemaakt door leden, die voorheen waren aangesloten bij vakvereenigingen en bonden, die in den tijd, voorafgaande aan 1 Mei 1942 geen reglementaire ouderdoms- en inva liditeitsondersteuning kenden, ontstaat het recht eerst na 1 October 1947. Als algemeene voorwaarde geldt hier bij bovendien, dat tenminste 1040 weke- lijksche bijdragen betaald moeten zijn op den dag van de indiening van het verzoek om ondersteuning, en het lid maatschap sedert 1 Mei 1942 ononder broken heeft bestaan. Niet alleen als aanvulling op de uit- keeringen ingevolge de sociale verzeke ring, doch ook geheel onafhankelijk hiervan beteekenen de geldelijke uit- keermgen, die het N.A.F. m dezen vorm aan zijn leden verleent, een belangrijke steun mingeval van ouderdom en invali diteit. Heeds na een lidmaatschap van vijf en dertig jaar, een periode, die ge rekend naar den totalen duur, waarover de arbeider werkt, niet lang te noemen is, is de maximale uitkeering bereikt. Zelfs in de laagste klasse beteekent dit een maandelijksch inkomen of, wat^in de meeste gevallen wel zoo zal zijn, een inkomenvermeerdering van 12s per maand. Met het verstrekken van de bovenge noemde uitkeeringen wordt de gemeen schapsgedachte, die leeft ir\ het Neder landsche Arbeidsfront, gediend. Boven dien wordt het verantwoordelijkheids gevoel van de individueele werkers jegens hun gezin en de gemeenschap versterkt door het besef met hun aan sluiting een basis te kunnen leggen voor een redelijke verzorging in geval van ouderdom of invaliditeit/ De mate, waarin een gemeenschap zich zijn eenheid bewust is, komt niet het minst tot uiting in de wijze, waar op de zorg voor ouden van dagen en in valide werkers is verzekerd. Waar aan de zorg een rechtsgrond is verleend, is de hoogste vorm bereikt. De leden van het N.A.F. ontleenen het recht op deze uitkeeringen niet alleen aan de betaalde contributies, doch daar bovenuit aan het feit, dat zij deel uitmaken van een VERDUISTER GOED ZON 9 Juni onder: 21.57 10 Juni op: 5.20 MAAN 9 Juni op: 3.39 onder: 17.16 13 Juni Nieuwe Maan. HOE DIKWIJLS REEDS- Hoe dikwijls reeds hebt u in dit blad den oproep van de Nederland sche Ambulance gelezen? Hoe dik wijls reeds heeft de redactie van dit blad een klein hoekje van haar toch al zoo beperkte plaatsruimte voor dezen oproep afgestaan? Ontelbare malen is dit geschied. Maar er zijrl dan ook wel resultaten van dit alles geweest. Duizenden guldens heeft de Nederlandsche Am- mulance aan giften ontvangen uit heel het land, van oud en jong, van arm en rijk, van „pro's" en „anti's". Maarwaar is uw bijdrage toch lezer? U vergeet haar toch niet? Een radicaal middel tegen vergeten is: doe het direct. Pak uw giroboek en maak een storting over op giro rekening 8760(1, Nederlandsche Am bulance, Koninginnegracht 22, 's- Gravenhage. DIEVEN SLOEGEN HUN SLAG. AMSTERDAM, 8 Juni. Bij een in braak in 'n perceel aan den Nieuwer Zijdsvoorburgwal hebben dieven zich meester gemaakt van een partij bontmantels ter waarde van 20.000. Bij de mantels bevonden zich zeer kostbare exemplaren. Uit een confectieatelier aan de Heerengracht verdwenen 141 zijden japonnen, ter waarde van 4000. Bij de heden gehouden trekking van de Staatsloterij is de prijs van 100.000 gevallen op No. 17 6 9. werkgemeenschap, waarbinnen allen voor de leniging van elkanders nooden hebben te zorgen. Ieder werker onder schrijft deze gedachte en behoort dien tengevolge lid te zijn het Nederlandsche Arbeidsfront. 's-GRAVENHAGE, 9 Juni. De Ned. Staatscourant bevat een drie tal besluiten verband houdende met de oprichting van de Nederlandsche "Dost Compagnie N.V. Het eerste is een besluit van dan secretaris-generaal voor bijzondere economische zaken, betreffende de verleening van een monopolie aan de Ned. Oost-Compagnie N.V., te 's- Gravenhage, ter zake van deuit haar doelstelling voortvloeiende werkzaamheden. Hierbij wordt be paald: Artikel 1. Aan de Ned. Oost-Compagnie N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, wordt het recht verleend om, met uitslui ting van ieder ander persoon of lichaam, werkzaamheden te verrich ten van eiken aard op economisch terrein in de bezette gebieden van Oost-Europa. Artikel 2. De Ned. Oost-Compagnie N.V. is verplicht aan van Staatswege ver strekte opdrachten, liggende op het terrein van haar werkzaamheid, ge volg te geven. De kosten, welke vopr de vennootschap uit de uitvoering van zoodanige opdrachten voort vloeien, worden haar door den Staat vergoed. Artikel 3. 1. Het is aan anderen dan de in ar tikel 1 genoemde vennootschap ver boden om zonder haar schriftelijke toestemming werkzaam te zijn op de wijze, als in dat artikel aangegeven. Op overtreding staat gevangenis straf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van ten hoogste f 100.000, of beide. Het feit, in het -tweede lid straf baar gesteld, wordt beschouwd als een misdrijf. Indien het wordt be gaan door of vanwege een rechts persoon, wordt de strafvervolging DE GEVECHTEN IN KIANGSI. TOKIO, 9 Juni" (D.N.B.) Domei meldt van het front in Kiangsi, dat 30.000 soldaten van Tsjoengking, die in het overstroomde moeraslgnd ten Z. van het Poangmeer wanhopig vechten, hun vernietiging tegemoet gaan. Gemotoriseerde Japansche' strijdkrachten hebben Maandag Tsjoengjen, 95 km ten Zuiden van Nantsjang, bezet, en daardoor den Tsjoengkineezen den terugweg afge sneden. Andere vliegende colonnes zijn opgerukt tot Ihwang, 35 km ten Z.O. van Tsjoengjen, en omsingelen de Tsjoengkineezen meer en meer. KONING CHRISTIAAN MOET RUST NEMEN. KOPENHAGEN, 8 Juni '(DNB). Naar verluidt, heeft koning Chris- tiaan gisterochtend een lichten aan val van galsteen gehad. Den aanval zelf hij inmiddels reeds weer te boven gekomen. De koning moet echter nog eenige dagen het bed houden om rust te nemen. ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, die dot het feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding had bij het verboden handelen. Artikel 4. Dit besluit treedt in werking op den dag van zijn afkondiging. Deelname in het kapitaal. Het tweede besluit is van de se cretarissen-generaal voor bijzondere economische zaken en van het de partement van finahciën, en betreft deelneming door den Staat der Ne derlanden in het kapitaal van de op te richten compagnie-en het verlee- nen van garanties en subsidies ten behoeve van die vennootschap. Dit besluit bepaalt het volgende: Artikel 1. De secretaris-generaal voor bij zondere economische' zaken wordt gemachtigd: 1. Om namens den Staat der Ne derlanden tot een bedrag van 125.000 deel te nemen in het kapi taal der op te richten Ned. Oost- Compagnie N.V., te 's-Gravenhage. 2. Om namens den Staat der Ne derlanden garanties te verleenen ten behoeve van, zoomede subsidies •aan de onder 1 genoemde op te rich ten N.V., een en ander voor zoover zij verband houden met de werk zaamheid diér vennootschap over eenkomstig haar doelstelling'. Artikel 2. De Ned. Oost-Compagnie N.V. staat onder toezicht van den Staat der Nederlanden. Rit toezicht wordt uitgeoefend door één of meer regee- ringscommissarissen, volgens nader vast te stellen richtlijnen. Artikel 3. Dit besluit wordt geacht in wer king te zijn gesteld op 6 Juni 1942. (Zie vervolg pagina 2.) De sarcofaag van Toetankamon. - (Afip). De gouden sarcofaag van koning Toetankamon, die tot op he den in de kelders van het Egyptisch museum was ondergebracht, werd veiligheidshalve naar de kelders v3n de nationale bank te Kairo overge bracht. De ïtaliaansche verliezen. - (Ste fani). Het hoofdkwartier maakt de verliezen van Mei en de vroegere nog niet gepubliceerde bekend. Le ger en militie, Noord-Afrika: 107 ge- sneveulden, 117 gewonden, 186 ver misten. O.-front (achtste lijst): 79 gesneuvelden, 215 .gewonden. Bal kan.' 475 gesneuvelden, 783 gewon den, 78 vermisten. Marine: 26 ge- snêuvelden, 32 gewonden, 99 ver misten. Luchtmacht: S0 gesneuvel den, 88 gewonden, 37 vermisten.. Troepenversterkingen naar de Azoren. - (DNB). Met het s.s. Limas vertrekt heden een nieuw troepen contingent naar de Azoren ter ver sterking van het garnizoen van deze eilandengroep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1