WË0ÏÏM K DAGBLAD VOOR Bij Sebastopol duren de gevechten voort. Britsche vliegtuigen boven W.-Duitschland. WAT ITALIË TER ZEE PRESTEERDE. Het Groenten-probleem. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn.. advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSIHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 3i/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 133 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Woensdag 10 Juni 1942 Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 Juni (DNB). Het opper bevel van de wermacht maakt be kend: „In het versterkte gebied van Sebastopol duren de gevechten voort. Door de zwaarste en sterke strijdkrachten van de luchtmacht doeltreffend gesteund, heeft onze infanterie een aantal vestingwerken op beheerschende heuvels stormen derhand veroverd en tegenaanvallen van den vijand bloedig afgeslagen. Ten N.-O. van Charkof mislukten vrij zwakke aanvallen van den vij and. In den centralen- en N.-sector van het front werden de ingesloten vijandelijke groepen met doeltref- fenden steun van de luchtmacht op een klein gebied samengedrongen. Plaatselijke aanvallen van den vij and leverden geen succes op. Op het Ladogameer werd een koopvaardijschip door bommen be schadigd. In N.-Afrika duren de krijgsope raties nog steeds voort. De Britsche luchtmpcht verloor hierbij 22 vliegtuigen. Bij een aan val overdag zonder eenig militair succes op de Kanaalkust schoten Duitsche jagers 7 Britsche vliegtui gen neer. Aan de kust van de N.- zee schoot de artillerie van de ma rine een vijandelijk vliegtuig neer. Dagelijks bijna 10000 dooden in Leningrad. Vele stadswijken in puinhopen veranderd. BERLIJN, 9 Juni. (D.N.B.) De bolsjewistische luitenant Wladimir Nowikof van het 216e regiment in fanterie, die in den N. sector van het Oostelijk front in Duitsche gevan genschap geraakte en eerst kort te voren uit Leningrad aan het front •was aangekomen, heeft verklaard: „Tot nu toe zijn in Leningrad een millioen menschen omgekomen." Se dert Januari zijn er dagelijks bijna 10.000 door honger verzwakt ge storven. De dooden worden 's nachts in auto's van de straten gehaald. Daar er geen kisten zijn, begraaft men hen in kalk. De ziekenhuizen zijn overvol, doch de dokters kunnen geen hulp verleenen, omdat er geen genees- en voedingsmiddelen zijn. Licht en kolen zijn er sedert maanden niet meer. Indien men weet. dat de bevolking van Leningrad ziaï> sedert minstens negen maanden nikheeft gewasschen, kan men zien een voor stelling maken van de hygiënische toestanden. Geheele wijken der stad zijn puinhoopten geworden. De be langrijkste fabrieken, de electrische centrale en de waterleiding zijn ver nield. AANVAL OP ENGELSCH CONVOOI. BERLIJN, 9 Juni. (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weermacht meedeelt, is in den afgeloopen nacht een Britsch convooi aan de zuidkust van Engeland door Duitsche ge vechtsvliegtuigen aangevallen. Toen do Duitsche gevechtsvliegtuigen het met groote onderlinge afstanden va rende convooi in het zeegebied ten Z. van Torquay zagen, probeerden de schepen onmiddellijk door af- weermanoeuvres aan den Duitschen aanval te ontkomen. Het door den luchtafweer der schepen gelegde spervuur werd door de Duitsche vliegtuigen doorbroken. Een koop vaardijschip van 7000 b.r.t. kreeg aan bakboord een bomtreffer van zwaar kaliber. Een ander koopvaar dijschip van middelbare grootte werd eveneens beschadigd. RAMING AMERIKAANSCHE TARWEOOGST. LISSABON, 9 Juni. (A.N.P.) Vol gens ramingen van particuliere zijde wordt volgens een bericht uit Chicago de vermoedelijke' tarweoogst der Ver. Staterf voor dit jaar geschat op 860 tot 900 millioen bushels, ter wijl de tarweoogst van 1941 946 mil lioen en van 1940 817 millioen bus hels bedroeg. Volgens schattingen van dezelfde zijde zullen de bij het begin van het nieuwe oogstjaar, op 1 Juli a.s. nog aanwezige voorraden uit vroegere oogsten 600 millioen bushels bedragen tegen 385 millioen bushels per 1 Juli 1941. In den afgeloopen nacht waren vijandelijke luchtaanvallen ge richt op verscheidene plaatsen in West-Duitschland. De burgerbevol king leed verliezen. Er werd schade aangericht, voornamelijk in woon wijken en aan openbare gebouwen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten 16 der aanvallende bom menwerpers neer. Bij het uiteen jagen van een voor de Sovjet-Unie bestemd groot vij-> andelijk convooi in de N.-IJszee heb ben staffelkapitein kapitein Flech- ner, gevechtswaarnemer luitenant Richtering en de vliegtuigbestuur der onderofficier Pusavec zich bij zonder onderscheiden. GRAF UIT HET PALACOLITHICUM GEVONDEN. ROME, 9 Juni. (A.N.P.) De uit gravingen in een op een kilometer ten Westen van het Riviera plaatsje Finalmarina op 90 meter boven de zee- gelegen hol hebben als belang rijkste vondst een graf uit het latere Palacolithicum gebracht, waarin zich het skelet van een jongen man van grooten lichaamsbouw bevindt, waar aan steenen en hertenhoornen wa pens waren toegevoegd. Talrijke schelpen toonen door de onderlinge ligging, waarin ze gevon den werden, aan, dat zij tot een kapvormige hoofdbedekking behoo- ren, welke aan den doode was mee gegeven. De uitgravingen staan onder lei ding van prof. Cardini van het Ita- liaansche instituut voor paleontologie. DE FüHRER BIJ MANNERHEIM. Links naast den Führer de 75-jarige Maar schalk van Finland, baron von Mannerheim, rechts de Finsche Staatspresident Risto Ryti en geheel links Rijksperschef Dr. Dietrich. (Hoffmann) Japanners bezetten steun punten op de Aleoeten. TOKIO, 10 Juni (D.N.B.) Het hoofdkwartier maakt bekend, dat Japansche vlootstrijdkrach- ten op 7 Juni in nauwe samen werking met legereenheden ver scheidene vijandelijke steunpun ten op de Aleoeten bezet heb ben. Dé operaties duren nog voort. KOOPVAARDIJSCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. ROME, 9 Juni (DNB). Volgens een overzicht in de „Giornale d'Ita- lia" hebben de bovenwater strijd krachten van de Italiaansche marine sedert het begin van den oorlog tot eind Mei 1942 23 ontmoetingen met den vijand gehad. In diezelfde periode heeft de Ita liaansche marine 229 vijandelijke koopvaardijschepen en oorlogssche pen tot zinken gebracht, die een gezamenlijke tonnage hadden van 1.1,91.238 ton. Daarvan werden 109 schepen in de Middellandsche zee in den grond geboord. Italiaansche duikbooten hebben in de twee jaar die Italië aan den oor log deelneemt, een vijandelijk slag schip in den Atlantischen Oceaan tot zinken gebracht en in Middelland sche zee een slagschip beschadigd- In laatstgenoemde zee werd een vliegtuigmoederschip beschadigd. Vier kruisers werden in de Mid dellandsche zee tot zinken gebracht, zes beschadigd, terwijl cp den At lantischen Oceaan twee kruisers be schadigd werden. Italiaansche duikbooten brachten elf torpedojagers in de Middelland sche zee tot zinken en vier in den Atlantischen Oceaan. In de Middel landsche zee werd nog een torpedo jager beschadigd. In gevechten met vijandelijke duikbooten brachten Italiaansche duikbooten vier dezer booten tot zinken. Het aan de vijandelijke koopvaardijvloot door Italiaansche duikbooten toegebrachte verlies be draagt in totaal 591.850 bi't. TWAALF AMERIKAANSCHE 'SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. BERLIJN, 9 Juni. (D.N.B.) Duik booten der spilmogendheden hebben de laatste dagen in de wateren aan de Oostkust van Amerika, in de Caraïbische Zee en in de Golf van Mexico, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, wederom twaalf Amerikaansche öf in Amerikaan- schen dienst varende koopvaardij schepen tot zinken gebracht. Onder deze schepen bevond zich 'n Noorsch vrachtschip, dat door de Amerikaan sche regeering in beslag was geno men. Daar de schepen voor een deel vlak bij de kust tot zinken werden gebracht, kon een gedeelte der be manningen aan land tomen. Het ware socialisme is de leer dei- meest harde plichtsvervulling. (Hitier.) HET BELOOFT EEN GOED KERSENJAAR TE WORDEN. In de «Betuwe dragen de boomen ongekend rijk. De boer is in zijn nopjes met de volgeladen vruchtboomen, (Polygoon-y- Bilsen) Dooden, gewonden en ver misten. De Italiaansche marine heeft in de eerste twee jaar van de deelneming van Italië aan den tegenwoordigen oorlóg 1.954 dooden verloren, 2.776 gewonden, 8.750 vermisten en 12.053 gevangenen en geïnterneerden, in totaal dus 25.543 man. Vanaf 10 Juni 1940 tot 31 Mei 1942 hebben eenhe den van'de Italiaansche marine in totaal 129 vijandelijke koopvaarders tot zinken gebracht met een inhoud van 906.590 brt. Hiervan werden 93 schepen met een inhoud van 667.943 brt. op den Atlantischen Oceaan, 25 met eeh inhoud van 179.639 brt op de Middellandsche zee en 11 met een inhoud van 59.008 brt. op andere zeeën in den grond geboord. Eenhe den van het Italiaansche luchtwapen brachten in denzelfden tijd 63 sche- pe met een inhoud van 4021000 brt. op de Middellandsche zee en 1 schip van 5000 brt. op een andere zee tot zinen. VERDUISTER GOED ZON 10 Juni' onder: 21.58 11 Juni op: 5.2'0 MAAN 10 Juni op: 4.04 onder: 18.19 13 Juni Nieuwe Maan. De Führer spreekt bij de staatsplechtigheid voor Heydrich. Ook staatspresident dr. Hacha aanwezig. BERLIJN, 9 Juni (DNB). In de Mozaiekzaal der nieuws Rijkskanse larij, is, in tegenwoordigheid van den Führer, de rouwplechtigheid gehou den voor den plaatsvervangenden Rijksprotector in Bohemen en Mo- ravië, SS-Obergruppenführer Rein- hard Heydrich. De Staatsplechtig- heid werd bijgewoond door alle lei dende mannen van den nationaal- socialistischen staat; partij en weer macht, het geheele leiderscorps der SS en der politie. Ook Staatspresi dent dr. Hacha was aanwezig. On der groote belangstelling van de Berlijnsche bevolking werd vervol gens het stoffelijk overschot naar het Invalidefriedhof overgebracht, waar het met militaire eer werd bijgezet. Bij' de Staatsplechtigheid heeft de Führer den overledene een der bes te nationaal-socialisten genoemd, een der sterkste verdedigers van de Duitsche Rijksgedachte ca een der grootste tegenstanders van de vijan den van het groot Duitsche Rijk. Heydrich, zoo zeide Hitler, is ge vallen als bloedgetuige voor het behoud en de beveiliging van het groot Duitsche Rijk. In aansluiting hierop schonk de Führer den overledene als tweeden Duitscher na den overleden rijks minister dr. Todt de hoogste onder scheiding, die het Duitsche IJfjk kan verleenen: de hoogste rang in de Duitsche orde, en legde vervolgens, terwijl de muziek het lied van den goeden kameraad speelde, een krans op de kist. Reichführer D. Himmler hield een herdenkingsrede. Hij noemde den overledene den man, die de verma ning belichaamt, dat Bohemen en Moravië Duitsch Rijksgebied zullen blijven, Zooals van oudsher het geval was. DE JAPANSCHE OPMARSCH IN CHINA. TOKIO, 9 Juni (D.N.B.) Van het front in Kiangsi wordt gemeld, dat de Japansche strijdkrachten, die na de verovering van Foetsjau de ach tervolging van de Tsjoengkineezen vbortzetten, op 8 Juni 'om 17 uur de versterkte stad Tsoengjen hebben bezet. Tsjoengjen, dat van alle zijden door rivieren is omgeven, is een be langrijke vesting in de provincie Kiangsi en vormde totdusver het voornaamste steunpunt van de 194e Tsjoengkineesche divisie. Luchtaanvallen op Kweilin en Kantsjo. Van een basis in het Zuiden van China wordt gemeld: Japansche vliegtuigen, die diep in het vijande lijk gebied doordrongen, hebben een aanval gedaan op Kweilin, een Tsjoengkineesche militaire basis in het N.O van de provincie Kwangsi en op Kantsjo in het Z.W. der pro vincie Kiangsi. Naar verluidt zijn hangars en andere militaire objecten te Kweilin ernstig beschadigd, en zijn tijdens den onverwachten aanval op Kantsjo militaire installaties in en rond de stad opgeblazen. Alle Japansche toe stellen zijn op hun basis terugge keerd. Successen van de Italiaan sche luchtmacht. Italiaansch legerbericht. ROME, 9 Juni (Stefani). Het Ita liaansche weermachtbericht van he den luidt als vGgt: In de' Marmarische woestijn du ren de gevechten tusschen de we- derzijdsche gepantserde strijdkrach- ten voort. Eskaders „Macchi" be- hoorende tot het vierde regiment ja gers, die in een luchtgevecht waren gewikkeld met numeriek superieure vijandelijke formaties, behaalden schitterende successen. In totaal werden 14 Curtiss toestellen neer geschoten. Al onze vliegtuigen keerden op hun basis terug. De Britsche luchtmacht verloor boven dien zeven toestellen, die werden neergehaald door Duitsche jagers en nog een, dat door het luchtdoel geschut werd omlaag geschoten. Een Britsche luchtaanval op Tarente veroorzaakte kleine branden, die terstond bedwongen konden wor den, en berokkende lichte schade aan eenige panden. Er vielen geen slachtoffers. Twee Engelsche bom menwerpers werden door het lucht doelgeschut neergeschoten. In de' Middellandsche zee werd een vijandelijke duikboot tot zin ken gehracht door een van onze torpedojagers, die onder bevel stond van corvettenkapitein Eugenjp Hen- ke. Nog een andere duikboot werd aangevallen en tot zinken gebracht door onze vlooteenheden met be hulp van verkenningsvliegtuigen. Italië 2 jaor in den oorlog. BERLIJN, 10 Juni (DNB). Ter gelegenheid van den tweeden ver jaardag van de deelneming van Italië aan den oorlog herinnert de Berlijnsche pers eraan, hoe de spil tot stand is gekomen en Italië daar door zijn positie versterkt heeft. De Völkische Beobachter schrijft, dat het verdrag van Versailles ten doel had, den scheppingsdrang van Duitschland voor goed te verstikken en Italië een onteerende vazalpositie te geven. Tegen deze opsluiting heeft Italië den eersten stap gedaan toen het in den strijd om Abessinië de Engelsche inmenging afwees en den Volkenbond beroofde van de over blijfselen van zijn invloed. Bij die krachtproef stond Duitschland aan de zijde van.,Italië. Het systeem der spil is tot een .onverbrekelijk bond genootschap geworden. Be Berliner Börsenzeitung schrijft „Italië heeft zijn invloedsfeer in de Middellandsche zee vergroot. De Adriatische zee is tot een „Adriati- sche golf" geworden.'Korfoe en de Ionische eilanden sluiten den toe gang af. De Dodekansesus is aanzien lijk belangrijker geworden door de Oost-Grieksche eilanden in de Egei- sche zee. Het blad besluit met de opmerking, dat zich de twee laatste jaren in de Middellandsche zee een verandering heeft voltrokken, welke den Italianen standvastigheid heeft gegeven, Nog weinig verheugende vooruitzichten. (Van onzen Haagschen redacteur). Met de groenten is het inder daad een beroerd geval, want ze z ij n er gewoon niet. Het feit, dat hier en daar enkelingen, door zélf naar de telers te gaan, nog het een en ander weten te bemachti gen, zegt in dit opzisht niets, want op een volk van 9 millioen is deze aldus aan de veilingen onttrokken hoeveelheid niet meer dan een droppel in een emer. Aldus werd ons hedenmorgen van officieele Nederlandsche zijde ter Haagsche persconferen tie te kennen gegeven. Tevens werd bevestigd, dat er een be paald percentage wordt geëxpor teerd; echter ï'et het grootste ge deelte van den totalen aanvoer, gelijk het gerucht wil. Hierbij vergete men niet, dat wij nu eenmaal in de groot-Europeesche levensruimte leven, waarin wij alle beschikbare hoeveelheden van allerlei nuttige dingén met elkaar moeten deelen. Van het eene moeten wij iets afstaan, van het andere krijgen wij er iets bij. En aangezien wij het genoegen hebben, te leven in „de moestui nen van Europa", moeten wij ons deel van de opbrengst daarvan ten behoeve van het geheel bij dragen, hetgeen in de huidige omstandigheden, nu door allerlei oorzaken die opbrengst op dit oogenblik ook al niet groot is, vanzelfsprekend tot minder aan gename gevolgen leidt. Niettemin hebben wij het ook thans, wat de groenten betreft, altijd nog beter dan in andere landen: ook dan :n Duitschland. De gevolgen van den strengen winter doen zich eerst nu in volle zwaarte gevoelen. Van de bloem kool en de sla is het grootste deel bevroren: hetzelfde geldt voor de peen'. Al deze producten moesten weer ppnieuw worden uitgezaaid, waardoor dus ook de opbrengst zooveel later kon worden ver wacht. Bovendien was er toen schaarschte aan zaaizaad, dat in zulke omstandigheden veelal uit het buitenland, o.a. uit Hongarije, werd geïmporteerd. Tenslotte werd de ongekend strenge winter nog gevolgd door 5 weken dro gen, kouden wind, hetgeen even eens vertraging in den groei ten gevolge had. Dit alles heeft ertoe geleid, dat er geen--aansluiting was tusschen de kasprodueten en de opbrengst van den kouden grond. In vroeger jaren kon zoo iets worden overbrugd door in- 'voer van bloemkool uit Bretagne, tomaten uit Italië, enz., hetgeen thans ook niet mogelijk is, even als de aanvulling met inmaak of conserven. Tegenover deze mindere of ver traagde opbrengst staat een veel grooter verbruik, omdat groente in dezen distributietij d vrijwel de eenige uitwijkmogelijkheid voor velen. is. Op het oogenblik is de situatie als volgt: sla is er al; bloemkool en peultjes beginnen te komen; peen is te verwachten over 2 we ken en doperwten over 3 weken; tuinboonen tenslotte tegen einde Juni. Over ongeveer een maand zal het leed dus grootendeels ge leden zijn, ofschoon ook'dan alles nog met mondjesmaat zal moeten gaan. De vooruitzichten voor de groentenproductie in het alge meen zijn niet ongunstig; het aantal hectaren bebouwde grond is grooter dan vroeger; de op brengst zal echter minder zijn, voornamelijk door gebrek aan voldoenden kunstmest. De totale opbrengst zal dus tenslotte onge veer hetzelfde blijven; niet meer, maar ook^tiiet minder. Aan den verkoop door telers aan particulieren is in tusschen door het in de Staatscourant af gekondigde bericht i.z. een alge meen vervoersverbod voor groen ten officieel een einde gemaakt. (Men zie over het groenten- tekort nadere bijzonderheden onder Stadsnieuws. Red.) De toestand in Britsch-lndië. Zittingsperiode van wetgevende vergadering verlengd. BANGKOK, 9 Juni. (D.N.B.) De Indische onderkoning, lord Linlith gow, heeft medegedeeld, dat de zit tingsperiode van de Indische wet gevende vergadering (Lagerhuis) en van den Indischen Staatsraad (het Hoogerhuis) tot en met 30 Septem- bebr 1943 is verlengd. De zittings periode van het Indische parlement is al lang afgeloopen en reeds drie maal verlengd. Nehroe voert besprekingen met Gandhi. Radio-Delhi deelt mede, dat Pan dit Nehroe j.l. Zondag in Wardha, de woonplaats van Gandhi, is aangeko men. Nehroe heeft reeds verscheide- nen besprekingten met Gandhi ge voerd. De voorzitter van het Al-Indische Nationale Congres, Azad, zal waar schijnlijk vandaag in Wardha aanko men. Opstandige beweging. Volgens berichten van den zender te Delhi heeft zich de opstandige beweging in de provincie Sind uit gebreid, zoodat nog meer troepen naar dat gebied moesten worden ge zonden. Opnieuw is in een aantal districten het krijgsrecht afgekon digd. Arbeidsfront en tuberculose bestrijding. 's-GRAVENHAGE, 9 Juni. De centrale persdienst van het N.A.F. meldt: Voor leden van het Nederlandsche Arbeidsfront bestaat na een jaar lid maatschap de mogelijkheid tot het verkrijgen van t.b.c.-ondersteunin- gen. Deze worden gegeven in den vorm van een tegemoetkoming in de kosten van sanatorium-verple- ging, vergoeding voor versterkende middelen, extra-voeding, al of niet in vereeniging met hulp in de huis houding bij thuis-verpleging. Verder ondersteuning voor de aanschaffing van noodzakelijk ondergoed, voor de bestrijding van reiskosten bij auto vervoer van een patiënt, terwijl ook bij bezoeken van huisgenooten aan het - sanatorium en soortgelijke om standigheden geldelijke vergoedingen door het N.A.F. zullen worden ge geven. Deze ondersteuningen, welke het karakter dragen van een bestrijding van de tuberculose, en dat in den ruimsten zin, doen zien, dat de taak die het Nederlandsche Arbeidsfront hiermee op zich genomen heeft, we derom ver gaat huiten de enge gren zen van de vakorganisatie. Het be strijden van een gevreesde kwaal als de tuberculose is meer dan een groepsbelang. Het is een volksbe lang. Dat'het Nederlandsche Ar beidsfront direct en indirect dit volksbelang dient, is een noodzake lijk gevolg van de plaats, die het Nederlandsche Arbeidsfront binnen de volksgemeenschap inneemt. In het bijzonder geldt dit waar het de bestrijding betreft van èen kwaal, die, zij het in mindere mate dan Japansche en geallieerde: verliezen op den Stillen Oceaan. TOKIO, 10 Juni (DNB). Het hoofdkwartier maakt bekend, dat bij de gevechten in het gebied der Midway-eilanden twee vijandelij ke vliegkampschepen van „Enter prise" en de „Hornet" klasse tot zinken gebracht zijn. Bovendien werden 120 vijandelijke machines neergeschoten. Op de Midway- eilanden zijn belangrijke militaire inrichtingen verwoest. In het gebied van Dutch Harbor (Aleoeten) werd 'n groot vijande lijk transportschip tot zinken ge bracht en werden petroleum- installates alsmede een vliegtuig hangar vernield. De Japansche verliezen bedra gen: Een vliegtuigmoederschip tot zinken gebracht, nog een vlïeg- tuigmoederschip en een kruiser zwaar beschadigd, alsmede 35 vliegtuigen niet op hun basis teruggekeerd. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 'S-GRAV*ENHAGE; 10 Juni. f 5000 1784 1500- 4942 1000 7520 10370 12711 ƒ- 400 13724 16666 18176 200 1379 3973 7068 10855' 15322 100 2442 7402 9502 12317 18301 20935 IS wr< 1 *4F ,y OVERAL IN HEN LANDE ziet men den boer bezig met het bespuiten van de aardappelvelden, daar de aardappel ziekte meestal in de maand Juni op treedt. (Polygoon-Kuiper) voorheen, de volksgezondheid be dreigt. iéder, die als werker lid wordt van het N.A.F., draagt door zijn lidmaatschap er toe bij, dezen strijd tot een goed einde te brengen. Iedere aansporing is hier verder overbodig. Wie zijn taak kent, is lid van het Nederlandsche Arbeidsfront.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1