DAGBLAD VOOR A1KMAARSCHE EDITIE. De beteekenis van de Nederlandsche Oost Compagnie. Europa en hef Oosten vullen elkaar aan. De Britsche verliezen in den oorlog. Nieuwe versterkingen bij Sebadtopol genomen. Nieuwe burgemeester van 's-Gravenhage. Verbitterde strijd in de Marmarische- woestijn. Het proces te Ankara, Oproer in Voor-Indië. De Japansche aanvallen op Dutch harbour en de Midway eilanden. Het verlies vari de Ameri kaansche vliegtuig- moederschepen. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. 144e Jaargong No. 134 NOORD-HOLLAND 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Prijs der gewone advertentiën: 010 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. Donderdag 11 Juni 1942 BERLIJN, 10 Juni (ANP). In een beschouwing naar aanleiding van de oprichting van de Nederlandsche Oost-compagnie wijst de B. B. Z. op de beteekenis hiervan en op de mo- gelijkheden, die in Oost-Europa voor de andere Europeesche landen zijn weggelegd Het is zeker geen toeval, aldus het blad, dat eenige weken voor-de op richting van de Nederlandsche maatschappij de minister van het verkeerswezen in Denemarken, Gu- .nar Larsen, in Berlijn besprekingen heeft gevoerd o-ver het vraagstuk van de Deensehe medewerking aan den opbouw in het Oosten. Het feit immers, dat Denemarken bereid is deel te nemen aan den wederop bouw van de Oost-Europeesche lan den, hetgeen nog extra onderstreept is door de reis, die de Deensehe mi nister van verkeer op uitnoodiging van Rijksminister Alfred Rosenberg aan de Oostelijke gebieden heeft ge bracht, en de oprichting van de nieu we maatschappij in Nederland voor de bezette Oostelijke gebieden,^-heb ben dit gemeen, dat zij de verbon denheid yan de volkeren van het Europeesche continent door een nieuwe economische ordening van Europa onder leiding van de asmo- gendheden duidelijk naar voren brengen. Het ligt daarbij voor de hand, dat de ontsluiting van het Oosten met zijn gtooten natuurlij ken rijkdom een bizondere beteeke nis heeft bij «den nieuwen opbouw van Europa. De Duitsche staatsleiding heeft steeds weer het standpunt ingeno men, dat Europa*en het Oosten el kaar aanvullen en dat de Oostelijke gebieden een nieuw arbeidsterrein ook voor de andere volkeren van Europa vormen. Aan dezen oproep van de Duitsche leiding om samen te werken aan den wederopbouw in het Oosten, die ongeacht de oorlogs gebeurtenissen reeds krachtdadig ter hand is genomen, heeft ook Honga rije eenigen tijd geleden reeds ge hoor gegeven door de oprichting van „Transkarpathia", een maatschappij voor grondstoffen invoer en goeode- renhandel. De taak van deze maat schappij is den goederenruil tus- schen de door de Duitsche bezette gebieden in het Oosten en Hongarije te bevorderen. Voor de uitvoering van dit plan zijn de twee groote Hongaarsche banken opgericht nl. de Pester Ungarische Commercial- bank en de Ungarische Allgemeine Kreditbank. STOCKHOLM, 10* Juni (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de plaatsvervangende minister-president, Attlee, heden de verliezen van het Britsche Rijk se dert het uitbreken van den oorlog tot 1 Sept. 1941 als volgt opgegeven: Vereenigd Koninkrijk: 42.267 doo- den, 32.903 gewonden, 53.634 gevan genen en 16.200 vermisten. Dominions: 4.655 dooden, 7.279 ge wonden, 3.104 gevangenen en 8.785 vermisten. 1 Indië en Birma: 1.439 dooden, 5.374 gewonden, f.714 gevangenen en 64 vermisten.' Koloniën: 61 dooden, 807 gewon den, 6 gevangenen en 4.669 vermis ten. 20.00# ENGELSCHE MIJNWERKERS IN STAKING. STOCKHOLM, 10 Juni (DNB). Naar de Daily Telegraph meldt, waren er Zaterdag in N.-Engeland meer dan 20.000 mijnwerkers in sta king. Het zijn mëeTendeels jonge ar beiders, die pas de school verlaten hebben. Naar de Daily Express meldt, duurt de staking in een wapenfa briek in N.-Engejand nog voort. De werklieden hebben zich in de fa briekshallen neergezet, om de an dere arbeiders bij het werk te hin deren. De minister van arbeid, Be- vin, heeft persoonlijk ingegrepen om een eind aan de staking te maken. Evenmin als de leiders der vakorga nisaties heeft hij eenig resultaat we ten te bereiken. De doelstelling van de overeen komsten met Denemarken en Ne derland is zeer ruim. De verbonden heid op het gebied van de handels politiek door de traditie van de Hanse bij de ontsluiting van het O. ook uit het oogpunt van de koloni satie, d.w.z. door nederzettingen in dit gebied, komt bij de oprichting van de nieuwe maatschappij weer naar voren. In dit verband wijst ge noemd blad er op, dat begin April reeds een groep van 45 Nederland sche ambachtslieden naar Charkof zijn vertrokken, als voorpost van een groep van 800 Nederlandsche ambachtslieden, die zich in de Oekraine zullen vestigen. De op richting, van de nieuwe Nederland sche maatschappij maak* een mede werking van Nederland aan de grofl- te taken in Oost-Europa op grootere schaal mogelijk. BRANDENDE KWESTIES. 's-GRAVENHAGE, 11 Juni. He denavond van 21 tot 21.15 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum 2 in de serie „brandende kwesties" over: „wie wilde den oor log niet?" DE FüHRER MET ZIJN GENERAALS aan het front. bij een bespreking over den .toestand (Hoffmann) VERDUISTER GOED! ZON 11 Juni onder: 21.59' 12 Juni op: 5.20 MAAN 11 Juni op: 4.30 onder: 19.21 13 Juni Nieuwe Maan. Havengebied van Great-Yarmouth gebombardeerd. Duitsch legerbericht, VAN DEN HOOFDKWARTIER FüHRER, 10 Juni. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „Voor Sebastopol slaagden de Duit sche troepen er in hevige gevechten en met doeltreffenden steun van de luchtmacht opnieuw in, versterkin gen te nemen. Bij plaatselijke ge vechtshandelingen ten Z.O. van het Ilmenmeer werden van 3 tot 6 Juni 483 vijandelijke gevechtsstellingen vernietigd. Aan het Wolchoffront strandden concentrische vijandelijke aanvallen op een bruggehoofd op de dappere houding der bezetting. In gevechten van dichtbij vernietigde deze op 8 en 9 Juni 24 tanks. In Noord-Afrika werden ook giste ren lievige gevechten geleverd. Vijandelijke tegenaanvallen werden met bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. In den afgeloopen nacht heeft de luchtmacht het havengebied van Great-Yarmouth bestookt met bom men van zwaar kaliber. Duikbooten hebben in de Ameri kaansche wateren 8 vijandelijke koopvaardij schepen met een geza- menlijken inhoud van 41.000 ton en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht en een grooten koopvaar der door torpèöotreffers beschadigd. Voop de Canadeesche kust zijn twee vischkotters door artillerievuur tot zinken gebracht". DÈ AANVALLEN OP SEBASTOPOL. BERLIJN, 10 Juni (D.N.B.) Met onverminderde kracht duren, naar van militaire zijde verluidt, de lucht aanvallen van de Duitsche formaties gevechtsvliegtuigen en duikbom- 's-GRAVENHAGE, 11 Juni. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandcshe gebieden heeft op grond van paragraaf 1 van - zijn verordening no. 108/40 (vierde ver ordening over bijzondere bestuurs rechtelijke maatregelen) den pro fessor in de rechtswetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, mr. dr. H. Westra benoemd tot bur gemeester van de stad 's-Graven- hage. Tegelijkertijd heeft de Rijkscom missaris voor de bezette Nederland sche gebieden den wethouder, prof. ir. C. L. van der Bilt, die sedert 1 Juli 1940 het ambt van burgemees ter van Den Haag heeft waargeno men, zijn dank betuigd voor de be wezen diensten. RIJST VAN NEDERLANDSCHEN BODEM! De Hjstplant in de kas van den Haagschen Dierentuin staat er goed bij. Het wachten is ny; tpaav op den „oogst"! iftP-olygoon-Mexwh menwerpers op de verdedigingsin stallaties van Sebastopol voort. Ook het centrum der stad en de voor de bolsjewistische ravitailleering over deze belangrijke haveninstallaties van Sebastopol liggen voortdurend onder een bommenhagei van de Duitsche gevechtsvliegtuigen. De bolsjewisti sche jagers wagen zich al sedert da gen niet meer in de buurt van de Duitsche gevechtsvliegtuigen. Be uitwerking van de Duitsche lucht aanvallen op Sebastopol kon door Duitsche verkenningsvliegtuigen, die ononderbroken boven het versterk te gebied van Sebastopol ^vliegen, worden waargenomen. Overal in het centrum der stad alsmede in het ha vengebied woeden zware branden. De enkele vliegvelden der bolsjewis ten werden door de Duitsche torpe dovliegtuigen met zeer groote uit werking aangevallen. Hierbij wer den talrijke bolsjewistische vliegtui gen in brand geschoten.# DE LUCHTAANVAL OP GREAT YARMOUTH. BERLIJN, 10 Juni. (D.N.B.) Met betrekking tot den aanval van Duit sche gevechtsvliegtuigen op Great Yarmouth deelt het opperbevel der v. jermacht mede: Bij goed zicht op den grond nader den de Duitsche gevechtsvliegtuigen het gebied van de groote visschers- haven Great Yarmouth en lieten hun bommen boven, het doel vallen. Een bom van zwaar kaliber ontplofte op de kademuur, andere treffers veroorzaakten in het havengebied groote schade. Ondanks fel vijande lijk afweervuur keerden de Duitsche gevechtsvliegtuigen na 1 un taak te hebben vervuld, hehouden op hun startplaatsen terug. Britsche koopvaarders getorpedeerd. Italiaansch legerbericht. ROME, 10 Juni. (Stefahi) Hel Italiaansche weermachtsberieht van heden luidt als volgt: In verschillende sectoren van de Marmarische woestijn werd ook gis teren verbitterd gestreden. Vijande lijke tegenaanvallen, die door ge pantserde eenheden werden ge steund, werden met gevoelige verlie zen voor den vijand afgeslagen. De luchtmacht liet den vijand geen rust, bombardeerde zijn verdedigingsstel lingen en beschoot zijn aanvullendp colonnes met de boordwapens. Ita liaansche en Duitsche jachtvliegtui gen ontwikkelden een levendige acti viteit. In succesvolle luchtgevechten schoten zij 17 Curtiss-toestellen neer. Van onze machines zijn er twee niet teruggekeerd. De vliegvelden 'van Micabba en Lq Venezia werden door formaties bommenwerpers aangevallen. Boven Malta verloor de Engelsche lucht macht in luchtgevechten met de jachtformaties der asmogendheden vijf toestellen. Engelsche vliegtuigen wierpen opnieuw brisant- en brand bommen op Tarente. Drie woonhui zen stortten in. Er ontstonden eenige brandden, die spoedig bedwongen en gebluscht werden. Tot dusver zijn aan slachtoffers 20 dooden en 74 ge wonden geconstateerd. De bevolking legde een voorbeeldige houding aan den. dag. Onze op den Atlantischen Oceaan opereerende duikbooten onder bevel van den fregattenkapitein Enzo Grossi, corvettenkapitein Luigi Lon- ganessi Cattani en den luitenant ter zee eerste klasse Marco Revedin, hebben vijandelijke koopvaardij schepen met een totalen inhoud van 38.000 ton tot zinken gebracht, waar van 27.000 ton aan tankbooten. ANKARA, 10 Juni (D.N.B.) In het proces .te Ankara heeft vandaag de bolsjewistische beklaagde Kornilof het woord gekregen voor zijn verde diging, die hij in het Turksch voor las. De verdediging van Kornilof be stond in polemische uitvallen tegen dén officier van justitie. Nadat Kornilof zich had verde digd, kwam de tweede Sovjet-verd. Pawlof aan het woord. 1 Ofschoon de rechtbank op de laat ste zitting had beslist, dat 4e Sovjet- verdachten hun verdediging in het Turksch moesten houden, stond Pawlof er plotseling op zijn verde diging in het Russisch voor te lezen. Daarover ontstond een heftige dis cussie en veel beweging onder het publiek, daar Pawlof klaarblijkelijk gebruik wilde maken van de laatste gelegenheid om incidenten uit te lokken. Het besluit werd bekend gemaakt, dat slechts de Turksche taal voor de verdediging in de rechtszaal mocht worden gebruikt. Pawlof bracht daarop in het mid den, dat hij dan slechts de voorle zing van zijn verdediging door zijn kameraad Kornilof zou toelaten. Ook deze èisch werd door de rechtbank afgewezen en de verdediging werd nu in het Turksch door een Turk- BARCELONA, 10 Juni. (D.N.B.) In de voor-Indische provincie Sindh ■is een oproer uitgebroken, dat in kracht is toegenomen en den Engel- schen thans groote moeilijkheden zou bereiden. Volgens betrouwbare berichten, die de Vanguardia van buitenlandsche correspondenten heeft ontvangen, betreft het hier aanvallen van een groep huurstrijders ten getale van 12.000 man, goed uitgerust en ge drild, die aangevoerd worden door den 34-jarigen Pir, Pagard., Deze maakt aanspraak op den konings troon van Sindh. Pir. Pagard is de populaire naam van Pir Sibgatoella Sjah, die in de provincie Sindh aan de grens van Beloetsjistan als koning heerscht. Japansche duikbooten voor Zuid-Afrikaar.sche kust. - (D.N.B.) HetZuid-Afrikaansche ministerie van'marine heeft gisteren in een communique toegegeven, dat de ha ven van Durban, gelegen aan de kust van Natal, door de Japansche duikbootvloot vrijwel geblokkeerd is. Men heeft geconstateerd, dat verscheidene Japansche duikbooten voor de haven kruisten en in korten tijd drie schepen tot zinken hebben gebracht. Deze officieele mededec- ïing heeft in Zuid-Afrika groote op winding veroorzaakt. De moord op Heydrich. (D.N.B.) Naar blijkt uit een officieele be kendmaking, zijn bij het onderzoek naar de moordenaars van Heydrich onwraakbare aanwijzingen gevon den dat de bevolking van het dorpje Liditz bij Kladno hulp en steun heeft /verleend aan den kring van moge lijke daders. Tegen het plaatsje met zijn 483 zielen zijn strenge maat regelen genomen. schen juridischen ambtenaar voorge lezen.. Hij beweerde, dat hij een onschul dige geschiedvorscher en Sovjetbur ger is, die voor studiedoeleinden was ingedeeld bij de Sovjet-ambassade tq Ankara. Voorts verklaarde hij, dat agenten van de vijfde kolonne den aanslag op ambassadeur von Papen hadden geënsceneerd. De diverse punten van de aanklacht zijn zuivere ver zinsels. Het O.M. heeft niet slechts Pawlof, maar ook de Sovjet-Unie beleedigd en beschimpt. De beteekenis van de actie tegen de Aleoeten. TOKIO, 10 Juni (Domei). Kapitein Hideo Hiraide, chef van de persafd. der marine van het keizerlijk hoofd kwartier" heeft in een radiorede de aanvallen op Dutch Harbour en de Midway-eilanden gevoelige' slagen genoemd voor Hiet Amerikaansche vasteland, waarbij tegelijkertijd Ja pan's verdedigingsoorlog 2500 zee mijlen naar het O. werd verlegd. Hij zeide verder, dat in de toekomst de operaties der Japansche marine door steeds toenemende activiteit zullen worden gekenmerkt. De stra tegie van admiraal Yamamoto bij de operaties in den Stillen Oceaan zijn er op gericht geweest de vijandelijke vliegtuigmoederschepen te vernielen. Met dat doel heft hij een aanval op de Midway-eilanden ondernomen en een vijandelijke marineformatie, bestaande uit vliegtuigmoedersche- pen, aangepakt. Toen de vijand niet wilde vechten, hebben Japansche vliegtuigen den strijd naar den vij and gebracht en ten slotte twee Amerikaansche vliegtuigmoedersche pen van het type Enterprise en Hor net tot zinken gebracht. De Japansche actie tegen de Aleoe ten. heeft het steunpunt van den vij and vernield, van waaruit dezg Ja pan kon aanvallen. Zooals gewoon lijk, beweren de geallieerden dat ITALIË TWEE JAAR IN DEN OORLOG. ROME, 10 Juni (DNB). Op den tweeden verjaardag der Italiaansche deelneming aan den oorlog heeft de partijsecretaris minister Vidussoni een boodschap gericht aan den chef van den generalen staf der Italiaan sche weermacht, géneraal Cavallero, Waarin hij opnieuw de diepe verbon denheid bevestigt van de zwarthem- dén met de Italiaansche weermacht. De Popoio d'Italia schrijft, dat Italië aan het begin van het derde oorlogsjaar te land, te water en in de lucht, alsmede in zijn wapen industrie, sterker is dan tevoren. Den geheelen oorlog door heeft de Dpce de natie stevig in handen ge had en heeft hij hem door alle stor- meii heengeleid. Italië zet zijn oor logsinspanning voort en ziet met vertrouwen de eindoverwinning te gemoet. De strijd op Madagascar. - (DNB) Men bevestigd te Vichy, dat kleine Britsche afdeelingen op Madagascar de haven Bohemar, op 200 K.M. ten zuidoosten van Diego Suarez en Ambilobe, honderd K.M. ten zuiden van deze stad gelegen, hebben be reikt. Het ware socialisme is de leer der meest harde plichtsvervulling. (Hitier.). zij een groote overwinning hebben behaald en dat de Amerikaansche vloot bij de Midway-eilanden twee" Japansche vliegtuigmoederscjiepen tot zinken gebracht, wee andere zwaar beschadigd, en drie slagsche pen tot zitiken gebracht heeft. Hirai de verklaarde, dat het verwonder lijk is, dat de vijand niet in staat is de Japansche marine-eenheden lan dingen en het bezetten van f de W.- Aleoeten te beletten zijn eigen gebied of te verhinderen, dat de Japanners Sydney en Newcastle be schieten, zooals uit buitenlandsche berichten blijkt ten tijde van den aanval op de Midway-eilanden. De Japansche ^strijdkrachten kon den de W.-Aleoéten bezetten omdat de vijand niet in staat was verster kingen naar het Noorden te zenden wegens den zwaren aaval derv Ja panners op de Midway-eilanden. Zeggend, dat de Japansche mari ne nooit een schip verliest zonder den vijand nog grootere schade toe te brengen, verklaarde Hiraide dat de Japansche marine voornemens is de overgebleven vijandelijke vlieg tuigmoederschepen te vernielen en indien deze taak, ondanks verliezen, ten uitvoer kan worden gebracht, heeft de marine haar doel bereikt. DE FRANSCHE OORLOGS SCHEPEN OP MARTINIQUE. VICHY, 10 Juni. (D.N.B.) Naar men uit welingelichte kringen alhier verneémt is de demobilisatie der Fransche oorlogsschepen op Marti nique bijna voltooid. Wat de kwestia der zich op Martinique bevindende Fransche koopvaardijschepen be treft, zoo is, naar men uit dezelfde kringen verneemt, geen wijziging te verwachten in de Fransche houding, zooals die in het Fransche antwoord van den 13en Mei op den Ameri- kaanschen eisch met betrekking tot d Antillen is geformuleerd. In kringen alhier blijft men de verklaring van Cordell Huil op de persconferentié te Washington onbe grijpelijk vinden, als zouden waar schijnlijk de beide komende dagen nieuwe factoren bij de onderhande lingen ontstaan. TOKIO, 10 Juni (DNB). Im commentaren op het bericht van het keizerlijke hoofdkwartier vol gens hetwelk de Japansche ma rine twee Amerikaansche vlieg tuigmoederschepen van het type Enterprise en Hornet bij de Mid way-eilanden tot zinken heeft ge bracht, wordt door waarnemers naar voren gebracht, dat de Ver. Staten, die vóór het begin van den oorlog zeven vliegtuigmoedersche pen bezaten, thans nog slechts twee daarvan over hebben. Er wordt op gewezen, dat de Ja pansche vloot tevoren reeds in den slag op de Koraalzee drie Ameri kaansche vliegtuignjoederschepen in den grond heeft geboord, n.l. een van de Yorktownklasse, een van de Saratogaklasse beiden in den slag in de Koraalzee en een van de Lexingtonklasse, die op 12 Januari ten W. van Hawaii tot zinken wer den gebracht. Waarschijnlijk, zoo verluidt hier verder, zullen de Vei® Staten thans het verbouwen van koopvaarders tot vliegtuigmoeder schepen bespoedigen/ teneinde de lacunes op te vullen, echter is de capaciteitvan de verbouwde sche pen veel geringer. De nog restee- rende Amerikaansche vliegtuigmoe- derschepen van de Rangerklasse, groot 14.500 ton, zijn in 1933 van stapel geloopen en in 1934 gereed gekomen. Zij hebben een snelheid van 29.5 knoopen en kunnen 80 vliegtuigen en een bemanning van 1000, resp. 788 koppen aan boord hebben. ROME, 10 Juni (Stefani). De twee Amerikaansche vliegtuigmoedersche pen, die door de Japansche strijd krachten nabij de Midway-eilanden tot zinken gebracht zijn en die be hoorden tot de „Enterprise" en de „Hornet"-kla!Sse, hadden een inhoud van 19.900 resp. 19.800 ton, Zjj had den elk een bemanning van 2.000 koppen. Dé snelheid bedroeg 34 knoopen. Aan boord van de Enter prise bevonden zich 80 en aan boord van de Hornet 77 vliegtuigen. DE KRIJGSVERRICHTINGEN IN CHINA. STOCKHOLM, 10 Juni (D.N.B.), Naar de zender van Schenectady meldt, heeft het Britsche ministerie vaq luchtvaart bekend gemaakt, dat Engelsche en Amerikaansche vlie gers, die kort geleden in Indië zijn aangekomen, in de provincie Tsje- kiang tér ondersteuning van de Chi- neesche troepen in den strijd zijn gebracht. Dit wordt echter door Tsjoengking tegengesproken, dat verklaart, dat de eenige geallieerde piloten, die tot dusver ter ondersteu ning van China in den strijd ge bracht zijn, Amerikaansche vrijwil ligers zijn geweest. Verdedigmgszóne v.Japan oorlogshavens/~S{ v de CS O steunpunten 0 Gedeeltelijk voltooidesteunpunten(V.S) 1 Steunpunten van Japan Jfi.Japansche wggeM 'RT VAN n.r'T ZEESLAGEN IN HET NOORDELIJK DEEL VAN DEN STILLEN OCEAAN. Een zeeslag is een dezer dagen geëindigd bjj ,e Midway-eilanden. Thans is een nieuwe zeeslag gaande tusschen Japansche en Amerikaansche lucht- en zeestrijdkrachten in de buurt van Dutch-Harbour. Op We kaart is met dikke zw u'te lijn de nieuwe Japansche verdedigings-zöne aangegeven met uitloopende wiggen, die de Japanners in het eilandengebied gedreven hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1