DAGBLAD VOOR TERREINWINST BIJ SEBASTOPOL. Berlijn over de verdragen der Sovjet-Unie met Engeland en de Ver. Staten Geen verrassing voor de stoten van het drie mogendheden-pact. „Nog in hef jaar 1942 een tweede front". De stelling Bir Hacheim stormenderhand genomen. Geen distributie van groenten. De volgende week: peultjes en boonen.' Zorgt voor een bijgewerkt persoonsbfwijs Moravec sprak te Brürnn. Waarom zijn er geen garnalen Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10 j franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers S cents. TeL Administratie (abonn,, advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Frjjs der getvone advertentiën: /OIO per m.M., minimum 14 m.M. 1.40 élke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargahg No. 136 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 13 Juni 1942 BERLIJN, 12 Juni (ANP). Ten aanzien van de verdragen der Sow- jet-Unie met Engeland en de Ver. Staten verklaarde men Donderdag avond in Berlijnsche politieke kringen, dat het sluiten van deze verdragen voor de staten van het driemogendhedenpact geen verras sing beteeken t.Sinds weken heeft men in Berlijn, Rome en Tokio ge weten, dat de wanhoop en angst kreten van Moskou hun hoogtepunt bereikten en dat Moskou de moge lijkheid om zijn wenschen door te zetten, alleen nog zag in een per soonlijken druk van Molotof te Lon den en Washington. Terwijl Molotof de regeeringen van Londen en Washington zestien dagen lang moest bewerken, is er een trommelvuur van propaganda- redevoeringen en propaganda-arti- kelen over de noodzakelijkheid der ondersteuning van de Sowjet-Unie losgelaten. In dit verband herinner de men er in Berlijnsche politieke kringen aan, dat Churchill de bewe ring van 100Ö vliegtuigen boven Keulen heeft gedaan. Toen reeds zag men te -Berlijn duidelijk in, dat der gelijke ongegronde beweringen deel uitmaakten van het bestek der on derhandelingen te Londen en Washington met Molotof en het troost moesten dienen voor Molotof en voor Molotof en voor den in het Kremlin wachtenden Stalin. Het kernpunt van het verdrag is, de wederzij dsche angst dat Moskou zou kunnen afvallen. Voor beide staten was het even dringen om bij elkaar te komen. De zelfmoordenaars zoo' zeide men in deze kringen, heb ben zich in wederzijdsche wantrou wen met een verdrag aan elkaar verbonden. Het is de propagandisti sche truc van het verdrag, dat het probeert het door de geheele we reld iftet afschuw geconstateerde verraad jegens Europa weg te rede neeren. Dit verraad is op 12 Juli door Eden te Moskou onderteekend. Dat Stalin in zijn noodpositie het verdrag onderteekent, spreekt van zelf. Even vanzelfsprekend acht men het dat hij het verdrag zal her- breken, 'wanneer hem goeddunkt. Men herinnert te Berlijn eraan, dat elk verdrag tusschen d,e Sowjet- Unie en de anderé staten «e clausu* le bevatte, zich niet te mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van andere landen, een toezegging, die tot dusver nog altijd gebroken is. O.a. als belofte, dat de Sowjet-Unie de actie van de Komintern in de Ver. Staten en de propaganda tegen de Ver. Staten zou verbieden en dat de Sowjetregeering belangrijke con cessies zou doen ten aanzien van de vrijheid van godsdienst. Voorts wijst men in Berlijnsche politieke kririgen erop, dat het ver drag niets bevat over de werkelijke vorming der grenzen van de Sow jet-Unie. Formeele annexatie en territoriale machtsuitbreiding wor den gecamoufleerd door politioneele functies. De Gepeoe zal in Europa het woor.d voeren. Bij verdrag is thans reeds vastgelegd 'n Engelsch- bolsjewistische politiebewind voor Europa. Tenslote verklaarde men in Ber lijnsche politieke kringen, dat het verdrag van de Sowjet-Unie met Londen en Washington niets vermag te veranderen in de buitengewoon gunstige politieke en militaire posi tie der landen van het driemogend- heden pact. Oordeel van de Diplo. BERLIJN, 12 Juni (DNB). „Voor de groote massa moge het een ver rassing geweest zijn te vernemen, dat Groot-Britannië en de jSowjet- Unie een overeenkomst zij* aange gaan, waarin zij hun bondgenoot schap voor het voeren van den oor log en voor het tijdperk na den oor log versterken, in werkelijkheid is er sinds de toenemende verscherping van den toestand voor de Engelsch- Amerikaansche mogendheden en voor Moskou reeds wekenlang open lijk over gesproken, dat de samen werking tusschen hen versterkt moet worden". Aldus begint de Deutsche Diplo- matisch-Politische Korrespondenz haar commentaar op het verdrag van b&ndgenootschap, waarna zij al dus vervolgt: Nadat Washington on langs -door een uitgebreider regeling van de leen- en pachtwet, tegenover de bolsjewieken éen „gebaar van opmontering" gemaakt had, heeft Londen thans door (iet sluiten van dit bondgenootschap het bolsjewis me verder willen opmonteren, waar mede het tevens de stemming in eigen land heeft gemeend te kun- nén verbeteren. Dat de regeering- Churchill haar verdrag van bondge nootschap met Moskou motiveert met de „agressiepolitiek" van Duitschland en die zijner bondge- nooten, behoort tot de frazeologie, dieerop uit is, de waarheid te ver draaien. Zoowel de bewering in den tekst van het verdrag, dat „Moskou overvallen" is, als het toekomstige program,- volgens hetwelk, beide lan den niet op vergrooting van gebied uit zijn, door in te grijpen in de angelegenheden van andere staten na den oorlog;' berust op dezelfde onwaarachtige frazeologie. Bijzonder opmerkelijk acht de Diplo het feit, dat thans Moskou is opgenomen in de afspraken van het z.g. Atlantische charter. Elke deelgenoot wenscht eerst door de offers van den ander gered te worden en denkt dan op zijn ma nier van het verdrag gebruik te ma ken. De volkeren van Europa echter, die in dezen strijd hun bestaan en hun toekomst willen Ijeschermen, kunnen pas thans goed inzien het dringende gebod van dit oogenblik: niet te rusten, alvores een volledige overwinning an dit bondgenootschap het verdiende eipde bereidt- LISSABON, 12 Juni (ANP). De Britsche nieuwsdienst meldt, dat het Engelsche ministerie van buiten- landsche zaken een communiqué heeft uitgegeven over het sluiten van het pact tusschen Engeland en de Sowjet-Unie. In Het algemeen wordt dit communiqué gedekt door de uiteenzettingen"*van Eden in het Lagerhuis. In dit communiqué wordt o.m. gezegd: Beide regeeringen zijn ervan overtuigd, dat dit verdrag een hech te grondslag vormt voor de toekom stige goede betrekkingen tusschen haar landen en dat het de reeds be staande „nauwe en hartelijke ver standhouding" tusschen de Sowjet- Unie eenerzij ds en het Vereenigd Koninkrijk en de Ver. Staten ander zijds nog meer zal bevorderen. Beide partijen zijn het volle dig eens geworden ten aanzien van de dringende taak „om ^ïog in het jaar 1942 een tweede front in Europa te vormen". De Engelsche nieuwsdienst meldt nog, dat slechts enkele diplomaten in Engeland en slechts enkele inver- trouwen journalisten kennis gekre gen hadden van het bezoek van Mo- lotif aan Londen, daar dit bezoek op verzoek van Moskou geheim ge houden moest worden en er dienten gevolge scherpe voorzorgsmaatrege len genomen zijn. De Nederlandsche Volksdienst maakt het sterke sterker, het gezonde ge zonder. Stout dit werk, sluit U aan ais lid. KOLONEL-GENERAAL ROMMEL OP HET STRIJDTOONEEL AAN HET NOORD-AFRIKAANSCHE FRONT. (Atlantie-Holland-P.K. Moosmüller) 2000 krijgsgevangenen gemaakt. Italiaansch legerbericht. ROME, 12 Juni '(Stefani) Het 742e communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: De stelling Bir Hacheim, die krachtig georganiseerd was en hard nekkig verdedigd werd, is gister ochtend stormenderhand door ds Italiaansche en Duitsche gemotori seerde infanterie genomen. De aan val werd voorafgegaan door een he vig en geconcentreerd artillerievuur en gesteund door een massale actie van sterke afdeelingen der lucht macht. Het aantal krijgsgevangenen bedraagt meer dan 2000; de buit is aanzienlijk en bevat een groot aan tal kanonnen en andere strijdmidde len, die voor het .meerendeel intact zijn. Op een beperkt gedeelte van het gevechtsterrein heeft men de lijken van' meer dan 1000 vijandelij ke soldaten gevonden. Een klein deel van het garnizoen, dat vooral uit Fransche rebellen bestond, zocht zijn heil in de vlucht, doch het weTd zonder ophouden door de bommen werpers der spilmogendheden ach tervolgd en bestookt en leed daarbij zeer zware verliezen aan menschen en materiaal. Een aanval van Britsche gepant serde strijdkrachten ten N. van B:r Hacheim werd afgeslagen door de divisie Ariete, welker artillerie door De actie der Duitsche duikbooten in de Middellandsche Zee. Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Juni (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Voor Sebastopol won de aanval bij een taaien strijd om de talrijke verdedigingswerken verder terrein. Herhaalde tegenaanvallen van den vijand stortten met zware ve/liezen voor den vijand ineen. Formaties ge vechtsvliegtuigen zetten onophoude lijk den aanval op de uitgestrekte verdedigingsinstallaties voort. Aan het overige deel van het Oos telijke deel succesvolle eigen aan- valsactiviteit, die ten Oosten van Charkow vrij grooten omvang aan nam. Aan het Wolchof-front mislukten verscheidene aanvallen der Sovjets. In Noord-Afrika werden bij de gevechten om de vesting Bir Ha cheim meer dan 2000 gevangenen gemaakt voor het grootste deel aanhangers van generaal de Gaulie en talrijke stukken geschut, als mede verscheidene honderden auto's buitgemaakt of vernietigd. De bloe dige verliezen van den vijand zijn zeer hoog. verklaring van bose. BERLIJN, 12 Juni (DNB). De In dische nationalistenleider Soebhas Chandra Bose, heeft Vrijdag aan persvertegenwoordigers eenige ver klaringen afgelegd. Mijn besprekingen met Hitier en Mussolini, aldus Bóse o.m., moeten natuurlijk vertrouwelijk worden be handeld, maar ik kan volkomen eer lijk zeggen, dat zij evenals het hoofd der Japansehe regeering de beste vrienden zijn, die het Indische volk bezit in zijn strijd tegen het Britsche imperium. Als het oogenblik geko men is, zoo zeide Bose, kan niemand mij beletten naar Indië terug te kee- ren. Dat ik thans hier ben, is een uitvloeisel van den wensch van een zeer groot deel van het Indische volk, en al wat ik na mijn vertrek uit het vaderland heb ondernomen, heeft volledigen steun bij hen ge vonden. Bose zeide ervan overtuigd te zijn dat Groot-Britannië dezen oprlog zal verliezen. Hij verzekerde dat de groote meerderheid van het Indische volk de Britsche regeering vijandig gezind is. In het Oostelijke deel van de Mid dellandsche zee heeft een Duitsche duikboot aan de kust van Palestina twee schepen met een gezamenlij- ken inhoud van 4000 brt. tot zinken gebracht, alsmede twee vracht-zeil schepen. Een ander groot schip werd door torpedotreffers bescha digd. Bij de in het weermachtbericht van 11 Juni gemelde aanvallen van Duitsche duikbooten op een krach tig beschermd convooi in het Ooste lijke deel van de Middellandsche zee is nog een transportschip van 6000 brt. gezonken.' Bij storingsvluchten van enkele Britsche .bommenwerpers boven het Duitsche, Deensche en Nederland sche kustgebied werden in den af- geloopen nacht 3 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Het door een batterij bestormings- geschut gesteunde bataljon infante rie onder bevel van kapitein Loren- zen heeft zich bij de aanvalsgevech- ten voor Sebastopol door schitteren de dapperheid bijzonder onderschei den. Oberfeldwebel Steinbatz behaalde aan het Oostelijke front - zijh 95ste, eerste-luitenant flarseille in Noord- Afrika zijn 78ste tot> 81ste overwin ning in de lucht. De duikboot van luitenant-ter-zee lste klasse Heidtmann heeft zich bij den strijd tegen het convooi in het Oostelijke deel van de Middelland sche zee hijzonder onderscheiden. BERLIJN, 12 Juni (D.N.B.) In aanvulling op het weermachtbericht van heden verneemt het D.N.B. van militaire zijde: In het aanyalsgebied van Sebasto pol ligt het initiatief stevig in han den van de Duitsche leiding. De ge vechten voor Sebastopol hebben een stadium bereikt, dat men het kna gen aan den vestinggordel zou kun nen noemen. Van bijzondere betee- kenis voor de gevechtshandelingen is het voortdurend krachtige ingrij pen van de Duitsche luchtmacht, wier voortdurende aanvallen op de diepe vestingwerken niet slechts mi litaire successen voorbereid en be reikt hebben, doch die reeds aan den kant van den vijand tot psychologi sche overwegingen aanleiding heb ben gegeven. Indien men daar zegt, dat de Sovjet-Russen reeds gedwon gen zijn om zelfmoordcolonnes ia het veld te brengen, dan kenmerkt al leen deze formuleering reeds de po sitie van den verdediger. een buitengewoon doeltreffend en nauwkeurig vuur op zeer geringen afstand de poging der vijandelijke tanks verijdelde, die voor een groot deel .vernield werden. De luchtmacht opereerde ook boven het gebied achter de vijandelijke linie, waar een aanzienlijk getal gepantserde auto's en voor de ravitailleering dienstdoende voértuigerr in brand geraakte of beschadigd werd. Bij luchtgevechten schoten Duitsdhe ja gers vijf Britsche vliegtuigen neer. In de Middellandsche zee hebben wij een torpedoboot jager verloren, die door den vijand getorpedeerd werd en zonk. Een andere bodem van dezelfde tonnage zonk na op een drijvende mijn te zijn geloopen. Een grootdeel der bemanningen werd gered. De nagelaten 'betrekkingen zijn verwittigd. Het aantal dooden tengevolge van den vijandelijken luchtaanval op Tarente is van 20 tot 41 gestegen. De enkele bommen, die in den afgeloo- pen nacht op de omgeving van Ta rente werden geworpen, hebben geen schade veroorzaakt en geen verliezen. Prof. Mr. Dr. H. WESTRA, de nieuw benoemde burgemeester van 's-Graven- hage. (Polygoon-Noske.) •engeland en de europeesciie zeelieden: OSLO, 12 Juni. (A.N.P.) De beide Noörsche zeelieden, die cr onlangs in geslaagd zijn, bij een Duitschen luchtaanval op een naar Moermansk varend Amerikaansch schip naar hun woonplaats in het noorden van Noor wegen te ontkomen, hebben een op merkelijke bedrogpleging onthuld, welke de Engelschen in hun nood jegens Europeesehe zeelieden bedrij ven. De beide Noreu waren zeer ver baasd, dat zij na hun aanmelding bij de Noorsche overheid, niet tot den militairen dienst genoopt werden. Toen men hun verklaarde, dat geen enkele Noorsche zeeman tegen zijn vrijen wil op Duitsche oorlogssche pen of op Noorsche koopvaarders onder Duitsche controle dienst doet, waren zij zeer verrast. Het bleek, dat de Engelschen met dezen infa- men leugen de Noorsche, Deensche en Nederlandsche zeelieden in hun dienst probeeren te weerhouden van de terugkeer. Tegenover deze kwaad aardige bewering, die van Engelsche zijde tegenover eiken Europeeschen zeeman bij elke gelegenheid die zich voordoet -gedaan wordt, staan groot- sche beloften. Na den oorlog, zoo zei den de Noren thans in Oslo, belodft men den 'Europeeschen zeelieden land en huizen in.Canada, wanneer zij afzien van hun terugkeer naar Europa. Naar opvatting der beide Noren vat men deze beloften echter- algemeen op voor wat zij zijn nl. een lokaas, om goedgeloovigen te verlok ken tot de steeds gevaarlijker wor dende vaart in dienst van Engeland. Amerikaansche verliezen. (A.N.P. In egn rapport van het Amerikaansche dep. van marine over den slag in de Koraalzee wordt het verlies van een Amerikaansche tankboot, een torpedojager en het vlieg'luigimoederschip Lexington (33.000 ton) medegedeeld. (Van onze Haagsche correspondent). Van officieelo zijde werd ons heden medegedeeld, dat in de groentepositie „het diepste dieptepunt" voorbij is; het gaat met den aanvoer in opwaartsche richting, zij het zeer langzaam. In-de komende week kan weer grooter aanvoer, o.a. ook van peultjes en boonen, worden ver wacht. Te bevoegder plaatse werd ons tevens te kennen gegeven, dat daar van een landeiyke regeling der groentenvoorziening, gelijk in een der dagbladen werd aangekondigd, niets bekend is. Deze is ook niet noodig, want de toe stand wordt met den dag beter. Een winkelier kan echter wel, op eigen gelegenheid een kaart uitgeven, uitsluitend met het doel, een billijke volgorde van levering voor zijn klanten vast te rtellen. 's-GRAVENHAGE, 12 Juni. Het dept. van binnenlandsche zaken deelt het volgende mede: In verschillende gemeenten wordt in deze weken door de plaatselijke politie controle geoefend op het Per soonsbewijs. De gevallen waarin procesverbaal moet worden opge maakt wegens het niet bij zich dra gen van het persoonsbewijs zijn ge lukkig niet talrijk. Het overgroote deel onzer landgenooten blijkt te hebben begrepen,, dat het Persoons bewijs een document is, dat zijn diensten vooral buitenshuis zal moe ten bewijzen en heeft er dienten gevolge voor gezorgd het Persoons bewijs bij zich te dragen, zoodat het bij controle op eerste aanvrage kan worden getoond. Het is echter niet voldoende indien het Persoonsbewijs aanstonds ge toond kan worden. Het moet „bij" en niet slechts bij de hand zijn. „Bij zijn" wil in dit geval zeggen: volledig bij gewerkt. Wijzigingen van adres en beroep, huwelijken en huwelijks ontbinding moeten er binnen vijf dagen door den secretarie-ambtenaar op worden vermeld. Men zorge dus" voor een volledig bijgewerkt Persoonsbewijs. T.Tw Per soonsbewijs moet in orde zijn. Dit is v^n belang voor U zelf en voor Uw medemenschen met wie het maat schappelijk verkeer U in relatie brengt. Maar. het is bovendien een uitdrukkelijk voorschrift en wette lijke eisch, dat de hierboven aange geven wijzigingen binnen vijf dagen op Uw Persoonsbewijs Word'en ver meld. Wie hierin nalatig is, is even zeer strafbaar als hij die verzuimt het Persoonsbewijs bij zich te dra gen. BRÜNN, 12 Juni (D.N.B.) De minister van volksvoorlichting, Moravec, heeft ^rijdagavond' tijdens een massabetooging gesproken over de jongst© gebeurtenissen en dat gene, wat daaruit noodzakelijk volgt voor de Tsjechen. Meer dan 5000 menschen woonden deze demon stratie bij. Zoolang de ns^oordenaars van den plaatsvervongendem „Reichsprotek- tor" Heydrich niet zijn gearresteerd, aldus de minister, zullen het Ts je chische volk geloften van trouw jegens Duitschland en betuiigingeai van toewijding niet baten. Er moe ten geen woorden komen, maar daden. Moravec had stellig het gevoel, zoo zeide hij, dat het Tsjechische volk speciaal in het Duitsche Rijk geen vijanden heeft. Alle harde maatregelen, die Duitschland tegen de Tsjechen heeft gelast, zijn eerst tot uitvoering gekomen, als er geen andere uitweg meer open stond en het gevaar dTeigde dat aan Duitsch land zwakheid verweten kon wor den. Ei\ bestaat geen twijfel omtrent de maatregelen, die genomen zouden moeten worden, ate het Tsjechische volk onbetrouwbaar mocht blijken. Om het Tsjechische volk te doen verdwijnen uit dei constructieve combinaties in Euro/a, zouden enkele moordenaars voldoende zijn, die zich met medewerking van lichtzinnige Tsjechische indiViduën wilden onttrekken aan de gerech tigheid. IJit geldt overigens vooral voor deri' „aartsvijand1 van het Tsjechi sche volk, den schurk Benesj". Minister Moravec behandelde vervolgens dei misdadige methoden van de Londensche radio. Want het gaat Engeland slecht, zoo zeide hij, en dan laat men alle nevenover wegingen varen. Daarom komen Enge lands agenten met beweringen die den Tsjech slechts bedoelen te vèrleiden tot dwaasheden en mis daden. Tot slot deed de bewindsman een beroep op het Tsjechische volk om den verrader Benesj voorgoed te VERDUISTER GOED! ZON MAAN 13 Juni onder: 22.00 14 Juni op: 5.19 13 Juni op: 5.33 onder: 21.16 13 Juni Nieuwe Maan. ZON 14 Juni onder: 22.01 15 Juni] op. 5.19 MAAN 14 Juni op: 6.14 onder: 22.08 21 Juni Eerste Kwartier. 's-GAVENHAGË, 12 Juni. Nadat langen tijd het slechte weer zich niet leende voor de garnalenvisscherij, ver scheen er korten tijd geleden weer een- beperkte hoeveelheid van deze viseh op de markt. Sinds een paar weken zal men evenwel weer vergeefs de visch- winkels afloopen om deze vischsoort machtig te worden. Dit geldt althans voor de meeste plaatsen des lands. Wat is nu de oorzaak hiervan? Onze schepen, die vroeger grooten- deels de zeilvaart uitoefenden, zijn de laatste jaren bijna alle omge bouwd tot motorvaartuigen en deze behoeven natuurlijk olie, die nu juist erg schaarsch is. Dit brengt weer mede, dat me' eenige dagen visschen een week- en zelfs een maandloon moet worden verdiend. Bij de gar nalenvisscherij gaat dat zeker niêf, zoodat de visschers zich meer ge voelen ^angetrokkenen tot de vis- scherij op versche visch. Voor de versche visch bestaan geen maximumprijzen en zij brengt veel geld op, voor de garnalen be staan die prijzen wel. Men heeft het vaststellen van maxi mumprijzen voor alle visch overwogen, doch de bezwaren waren te groot. De weinige vaarten, welke per schip ge maakt kunnen worden, moeten veel goedmaken en maximumprijzen werken den sluikhandel in de hand, waardoor de visch toch weer in de handen der meergegoeden zou komen. Dan blijft ten slotte nog als remedie over het terug- ombouwen der schepen tot zeilvaar- tuigen of het inbouwen van gasgenera toren. Wat de eerste mogelijkheid be treft, zitten de schepen zonder zeilen, zonder zwaarden, met ingekorten mast. Alleen reeijs uit materiaalgebrek is een zoo ingrijpende verandering ondoenlijk. Voor het ii-bouwen van generatoren wordt thans subsidie en crediet ver leend. Voor wat de garnalenvangst be treft worden thans op kosten van het rijk bij wijze van proef vijf schepen van een gasgenerator voorzien, zoodat deze vaartuigen met anthraciet kunnen wor den gestookt. Hier en daar in het land worden thans nog wel garnalen gevangen. Goedereede bijvoorbeeld beschikt nog over eenige zeilschepen, die er op uitgaan. Bij de Waddeneilanden wordt de kuilvisscherij uitgeoefend, welke weinig olie vergt. Verder wordt nog op garnalen gevischt van eenige plaatsen in Zeeland en van Stellendam uit. 4 Ten slotte kan nog worden medege deeld, dat een nieuwe distributierege ling ten opzichte van- de winkels in voorbereiding is. GROENTEKAARTEN TE ZAANDAM. Om de groentemoeilijkheden het hoofd te bieden, heeft men in Zaandam een groentekaart ingesteld. Wip voortaan groente wil hebben, moet zich laten in schrijven bij een groentehandelaar en krijgt dan een kaart, waarop hij voor taan bij ebn groothandelaar kan koopen. De handelaar legt een klantenlijst in tweevoud aan en van gemeentewege wordt gecontroleerd, of de menschen zich niet bij twee of meer groente handelaren laten inschrijven. Men hoopt daardoor te bereiken, dat ieder gezin bij één groentehandelaar een rechtmatige portie kan krijgen. Ernst Voorhoeve naar het O.-front. - De persdienst van de N. S. B. deelt o. m. mee, .dat de pro pagandaleider der N. S. B., Ernst Voorhoeve, tijdens een. kort verblijf in België op twee vergaderingen, te Gent en te Brussel, het woord heeft gevoerd. Hij deelde o. m. mee dat hij weldra naar het front izou ver trekken. japanners nemen bedrijven in ned.-idie over. BATAVIA, 12 Juhi. (Dornei).. Vernomen wordt,-* dat Japansc'he fir ma's zoo spoedig mogelijk vergunr ning zullen krijgen tot het overne men van de leiding van verscheiden fabrieken óp Java, die vroeger werden gedreven door onderdanen van -vijandelijke mogendheden en onder militair toezicht hebben ge staan. De kininefabriok te Bandoeng wordt gedreven door de Takenaga maatschappij, de montagefaibriek van General Motors te Tandjong Priok door de Tojoda Automaatóchappij en de bandenfabriek van Good Year door de- Japansohe Bandenmaat- schappij. De landing op de Aleoeten. - (A.N.P.) Volgens een extra-bericht van den Britsehen nieuwsdienst uit New-York heeft het Amerikaansche departement van marine bekend ge maakt, dat de Japanners op de Aleoeten zijn geland. laten schieten en zich aan te sluiten, bij de politiek van president Haeha. Dan zou niemand ook slechts een- haar gekreAkt worden en allen kunnen de toekomst tevreden tege moet zien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1