DAGBLAD VOOR Een verklaring van Rosenberg. Verbitterde gevechten om de vesting Sebastopol. Overeenkomst van de V, S. met de Sowjet-Unie. Overzicht van den fronten. Rusland en Lybië toestand aan de Gaullistische gevangenen worden behandeld als vrijbuiters. Slag in Marmarica duurt voort. 1 DISTRIBUTIE-NIEUWS UITREIKING NIEUWE ROOK- KAARTEN. Brandstoffen voor kook- doeleinden. Petroleum op boii verkrijgbaar. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooxuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Ryk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn.,v advert.) 3320» Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; t 010 per m.M., minimum 14* m.M. 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 137 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Maandag 15 Juni 1942 De Duitsche legerberiehten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Juni (DNB). Het op perbevel der weermacht deelt mede: „yoor Sebastopol zijn bij hevige aanvallen versterkingswerken en talrijke gevechtsstellingen genomen. Van 7 tot 11 Juni heeft de vijand in dezen sector 3600 man aan ge vangenen, 41 stukken geschut, 12 tanks en meer dan 400 granaatwer pers verloren. Er werden meer dan 20.000 .mijnen opgeruimd, 645 kaze matten en onderkomens vielen na talrijke hevige gevechten ons in handen. De luchtmacht slaagde er in door op de krachtigste wijze haar gevechtsvliegtuigen, jagers en stu ka's in den strijd te brengen, de zware gevechten der infantèrie te vergemakkelijken en de vijandelijke luchtmacht uit te schakelen. In de Zwarte zee heeft een Ita- liaansche motortorpedoboot voor de Krim een groot vijandelijk motor schip getorpedeerd, hoewel het door 3 Sowjettorpedobooten geëscorteerd werd. In het gebied ten Oosten van Charkow leidden eigen aanvallen tot succes. Het vijandelijke brugge- hoofd aan den Westelijken oever van de Donetz werd genomen. Op den Oostelijken Qever werd een Sowjetafdeeling tot den strijd ge dwongen en ingesloten. Afdeelingen der luchtmacht grepen bij deze ge vechten met veel succes in. Duitsche en Italiaansche jagers hebben giste ren in luchtgevechten 13 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In de Noordelijke zone van het Oostelijke front werd bij aanvallen vrij groote terreinwist behaald. Aan het Wolchoffront mislukten nieuwe vijandelijke aanvallen met zware verliezen voor den vijand. Gevechts vliegtuigen hebben belangrijke wa penfabrieken der bolsjewisten aan de boyen-Wolga en installaties langs den Moerman-spoorweg ge bombardeerd. In Noord-Afrïka is het pantser- leger na de inneming van Bir Ha- eheim in Noordelijke richting opge rukt. Het voert thans succesvolle ge vechten met de overblijfselen der vijandelij ke pantserstrij dkrachten ten Westen van El Adem. Zooals reeds in een extra-bericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten in hardnekkige, soms dagenlange gevechten tegen onder sterk geleide varende convooien en bij aanvallen op de door de Ameri- kaansche vloot beschermde scheep vaartroutes opnieuw 27 schepen met een gezamenlijken inhoud van 149.200 ton en een torpedobootjager tot zinken gebracht. Daardoor heeft de vijand met inbegrip van de in de weermachtsberichten van 10 tot 12 Juni gemelde successen op den At-£ lantischen Oceaan, voor de Ameri- kaansche Oostkust, in de Caribische zee, voor het Panamakanaal en in de Middellandsche zee door opera ties van Duitsche duikbooten de laatste Zes dagen 40 schepen met t een gezamenlijken inhoud van 212.200 ton en een torpedobootjager verloren. Bij de gevechten voor Sebastopol hebben zich de ridderkruisdrager ls'te luitenant Spielmann, batterij commandant in een afdeeling storm- geschut, en de 1ste luitenant Frank, compagniecommandant in een regi ment infanterie, door bijzondere dapperheid onderscheiden". Het Duitsche legerbericht van 14 Juni luidt: Voor Sebastopol dringt de Duitsche aanval in verbitterde gevechten van man tegen man steeds dieper binnen in het' met alle middelen der natuur en der techniek beschermde ves tingsterrein, Het op een overheer- schende hoogte gelegen moderne en sterke fort Stalin werd ingenomen. Tegenaanvallen van de bolsjewie ken mislukten. Gevechtsvliegtuigen brachten een de zuidelijke'baai van de vesting binnenloopend transport schip van 10.000 brt. tot zinken, In de Zwarte Zee torpedeerde een Ita liaansche motortorpedoboot in den nacht van 12 op IJ Juni een groot en krachtig beschermd vijandelijk schip. De Duitsche luchtmacht vernietigde in de wateren van de Krim een vij andelijk schip met luchtafweerge schut fen beschadigde een vijandelij ken torpedojager. In het gebied ten Oosten van Charkow werd een deel der ingesloten vijandelijke strijd krachten in de pan gehakt of gevan gen genomen. De strijd tegen de resten van den verslagen vijand duurt nog voort. Tot dusver werden meer dan 20.000 gevangenen ge maakt en 169 pantserwagens, 113 kanonnen alsmede talrijke andere wapens en oorlogstuig buitgemaakt of vernietigd. In den centralen en noordelijken frontsector slechts plaatselij ke gevechtshandelingen. Aan het Wolchof-front werden vijan delijke aanvallen afgeslagen. In het hooge Noorden bombardeerden ge vechtsvliegtuigen de haven en het stadsgebied van Moermansk alsmede het station van Louhi. Hierbij wer den elf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Er werden geen eigen verliezen geleden. Bij een vergeef- schen aanval van zeven Sovjet bommenwerpers op een vliegveld verloor de vijand door afweer van jagers zes vliegtuigen. In Noord-Afrika nemen de opera ties der DuitschItaliaansche troe pen een gunstig verloop. Bij een aanval in de diepe flank van den vijand werden 54 BritSche pantser wagens kapotgeschoten en ruim 400 gevangenen gemaakt. Duitsche ja gers schoten, zonder zelf verliezen te lijden, negen Britsche vliegtuigen omlaaag. In de Middellandsche Zee brachten Duitsche gevechtsvliegtuigen ten Noorden van Mersa Matroe een tot een Britsch convooi behoorend koop vaardijschip van 5000 brt tot zinken. Twee andere groote schepen en een bewakingsvaartuig werden door bom- treffers beschadigd. Duitsche duik booten brachten voor Solloem een vijandelijk bewakingsvaartuig en aan de kust van Syrië een munitieschip van 500 brt tot zinken, In Zuid-Engeland plaatste een ge vechtsvliegtuig in een dappere duikvlucht overdag homtreffers van zwaar kaliber op een fabriek der vliegtuigindustrie. Bij een nachtelij ken aanval op een vijandelijk con vooi aan den uitgang van het Kanaal van Bristol werden vijf koopvaarders alsmede een Britsche torpedojager door bommen getroffen en bescha digd. Duitschland strijdt voor Europa. EXTRA BERICHT. 27 koopvaardijschepen en een jager lot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Juni (DNB). Het opperbevel deb weermacht deelt mede: „In hardnekkige, soms dagen lange gevechten tegen krachtig verdedigde convooien en bij aan vallen op de door de Amerikaan- sche vloot beschermde scheep vaartroutes, hebben Duitsche duikbooten opnieuw 27 schepen, met een gezamenlijken inhoud van 149.200 ton, en een torpe dobootjager tot zinken gebracht. Daardoor heeft de vijand, met inbegrip van de in de weer machtsberichten van 10 tot 12 Juni gemelde successen op den Atlantischeh Oceaan, aan de Amerikaansche Oostkust, in de Caribische zee, voor het Pana makanaal en in de Middelland sche zee door de operaties van Duitsche duikbooten in de laatste zes dagen 40 schepen, met een gezamenlijken inhoud van 212.200 ton, en een torpedoboot jager verloren". STOCKHOLM, 13 Juni. (D.N.B..) Naar het agentschap Tass, volgens den Moskouschen berichtendienst, meldt, is den elfden Juni te Wash ington door de Sowjet-Unie en de Ver. Staten een overeenkomst er-" teekend over de principes, die ge volgd moeten worden bij het ver- leenen van1 wederzijdsche hulp bij de oorlogvoering tegen de „agres sie." De overeenkomst is onderteekend door den Sowjet-Russischen am bassadeur Litwinof en den Ameri-, kaansoben" minister van buiten- lamdsche zaken, Huil. BERLIJN, 13 Juni (DNB). De mi litaire correspondent van het DNB meldt: Aan het geheele Europegsche O.- front van Moermansk tot aan Kertsj is reeds sedert dagen het initiatief uitsluitend in handen van de Duit sche en verbonden troepen. 'Het duidelijkst blijkt dit feit voor Se bastopol. Tijdens de gevechten aan de Donetz is het gelukt .de rivier over t-e steken. Op den O.-oever spelen zich gebeurtenissen af, die voor het jiog in Sovjet-Russische handen zijnde gedeelte van het Do- netzindustriebekken een buitenge woon dreigend karakter hebben aan genomen. De krijgsoperaties in den centra len sector beoogen van Duitsche zij de kennelijk het opmarschgebied voor de Duitsche en verbonden strijdkrachten voor iedere vijande lijke storing te behoeden. Hiervoor zijn ook de opruimingsacties in het achterland, waar de bolsjewistische vrijbuiters na hevige gevechten thaps zoo goed als uitgeschakeld zijn, uitgevoerd. In den Noordelijken sector toont de bolsjewistische leiding door plaatselijke sterke aanvallen, die zoowel wat voorbereiding als uit voering betreft, ieder verband mis sen,.-hevig verontrustend zijn. Hier zijn Duitsche formaties bezig her stellingen naar het Oosten te schui ven in een terrein, dat als uitgang punt voor komende aanvals-opera- ties gunstige mogelijkheden biedt. De vijand tracht deze bewegingen te verhinderen, doch de bolsjewisti sche strijdkrachten, die in dit gebied ir> den strijd worden geworpen, hebben geenerlei offensief vermo gen meer. Geheel in het Zuiden voor Sebasto pol is de Dpitsch-Roemeenscke aan val een niet onaanzienlijk stuk ge vorderd. De opperste Duitsche le- DE NEDERLANDSCIIE TOERISTENBOND A.N.W.B. organiseert dezen zomer waterkampen voor volwassenen op het Sneekermeer. Onder deskundige leiding van instructeurs worden de deelnemers (sters) in de zeilsport onderricht. De yloot yaavt .uit, (Polygoon-s, Eilsen) gerleiding rekent ook hier, evenals voorheen, met langdurige gevechten. Opmerkelijk is, dat de vijande lijke luchtmacht, die opereert van uit de Kaukasus, niet meer aan bod komt. Een van de belangrijkste ver schijnselen echter is het opduiken van Italiaansche motortorpedobooten in de Zwarte zee. De operatieve taèk vSn deze booten bestaat in het uitschakelen van de laatste resten van de bolsjewistische marine in dit gebied en den laatsten storm aanval op stad en haven Sebastopol van zee uit te dekken. In Noord-Afrika heeft de val van den Z. pijler van den Britschen ver- dedigingsdi-iekhoek Tobroek-Bir Ha- cheim Bir el Gobi 'n totaal nieuwen toestand geschapen. Uit radioberich- ten uit het hoofdkwartier van Rom mel blijkt, dat de Duitsche woestijn- generaal in verbazend korten tijd meester is geworden van deir nieu wen toestand door een nieuwen op- jnarsch. Door te profiteeren van het feit, dat met den val van Bir Ha- cheim de wegen naar de kust in het Oosten en het Noorden voor de Duitsch-Italiaansche strijdkrachten open liggen, hééft Rommel een sterk pantserleger laten aantreden. 'De zware verliezen aan pantserwagens Van den vijand hebben 't potienteel van Rommel zoo versterkt, dat de Duitsch-Italiaansche pantserwa-' gens voor de Engelschen noodlottig kunnen worden, wanneer Ritchie niet snel voor aanvulling zorgt. Re kening houdende met de zypjgtac- tiek van den Du-itschën woestijn-ge neraal kan men verwachten, dat men in de eerstvolgende dagen slechts weinig' nieuws verneemt uit Ncord-Afrika. De verliezen van den vijand voor en in Bir Hacheim zijn thans geheel te overzien. De ge vangenen evenals de gesneuvelden bestaan uitsluitend uit Franschen van general de Gaulle. BERLIJN, 13 Juni. (A.N.P.) Op een vraag van journalisten, volgens welke bepalingen van het volken recht de bij de gevechten in Noord-;, Afrika gevangen genomen Gaullisten- behandeld zullen worden, is vanmid dag in de Wilhelmstrasse artikel 10 van het DuitsohFransohe wapen stilstandsverdrag voorgelezen. Uit den inhoud van dit arti kel blijkt o.a., dat de Fransche regeering zich verplicht haar staatsburgers te verbieden aan de zijde,van 1-ahden te strijden, waarmede het Duitsche rijk zich in oorlog bevindt. In dit artikel wordt verder gezegd, dat Fran schen, die dit toch doen, behan deld zullen worden als vrijbui ters. De volkenrechtelijke bepa lingen over de behandeling van vrijbuiters, zoo verklaarde men naar aanleiding hiervan in de Wilhelmstrasse, zijn algemeen bekend, DE PLECHTIGE STAATSBEGRAFENIS VAN S.S. OBERGRUPPENFÜHRER HEYDRICH, in de Moaikzaal van de nieuwe Rijkskanselarij te Berlijn vond de door den Führèr bevplen plechtigheid plaats bij de begrafenis van den plaats- vervangenden Rijksprotector, S.S. Obergruppeni'ührer en Generaal der Politie Reinhardt Heydrieh. De Führer tijdens zijn rede. (Weltbild-Polygoon) BERLIJN, 13 Juni. (D.N.B.) De minister van de bezette gebieden in het Oosten, „Reichsleiter" Alfred Rosenberg, heeft aan een vertegen woordiger van het D.N.B. een onder houd toegestaan, waarin hij voor het eerst op groote schaal de taak der Duitsche leiding en de reeds ver richtte opbouw werkzaamheden in de van,het bolsjewisme bevrijde gebie den heeft geschetst. De minister betoogde ter inleiding, dat onder zijn leiding voor de eerste maal een „territoriaal ministerie" moest 'worden gevormd, dat jegens het Oosten de functies van bijna alle hoogste Duitsche instanties in zich vereenigde, en voorts twee rijks commissariaten van groote opper vlakte, die historisch en ethnogra- fisch van geheel verschillende struc tuur zijn. Rosenberg zei voorts, dat als ge volg van het jarenlange destructieve optreden der bolsjewisten in de vroegere Sowjetgebieden in deze verschillende streken zeer uiteenloo- pende methoden van opbouw moe ten worden toegepast. Zoo heeft de nieuwe agrarische ordening uitslui tend betrekking op de Sowjetgebie den in engeren zin. Zij maakt dus opzettelijk een uitzondering voor de Oostzeelanden en voor de westelijke gebieden van de Oekraïne, die vroe ger onder Pcolsche heerschappij hebben gestaan. Rosenberg noemde als de bedoe ling van de nieuwe -ordening in het Oosten de afschaffing van het bols jewistische collectivisme. Door op heffing van de kolchoze is de werk willigheid der bevolking overal toe genomen. Met voldoening had Ro senberg vernomen, dat in wit- Boethenië reeds enkele maanden na de uitvaardiging van de nieuwe agra rische ordening geen kolchoze meer bestaat. Binnen, acht weken werden' hier 1400 kolchozen opgeheven. In dit verband maakte de bewinds man met lof gewag van het werk der agrarische leiders en van al die genen, die de afgeloopen maanden bij het burgerlijk bestuur werkzaam warén. Nopen- de Oostzeelanden merkte hij op, dat de agrarische ordening in bovengenoemden vorm niet in aanmerking kwam voor de districten-generaal Estland en Li- thauen, aangezien deze gebieden economisch nog eenigszins in tact zij n. Rosenberg verklaarde voorts, dat de staatslandbouwbedrijven, de z.g. sofchosen. onder Duitsche leiding zullen blijven werken, om door een doeltreffend werkplan dé schade te herstellen, die het bolsjewistische stelsel overal heeft aangericht. De verordeningen over de vor ming van een zelfstandigen hand- werkstand in het Oosten en in de Oekraine, benevens de reorganisatie van handel en kleine industrie in de voormalige Oostzbestaten, zijn even als de agrarische ordening een blijk van de ontwaking van het leven in het Oosten. Op elk terrein erkent het Duitsche bestuur het prestatie beginsel ten volle. Omtrent bet cultureele leven in de Oostelijke gebieden zei Rosen berg, -dat thans reeds 189 kranten in de verschillende talen der in- heemscflie bevolking verschijnen. Zes representatieve Duitsche orga nen vormen de spreekbuis der Duitsche leiding. Waar zulks moge lijk was, zijn nok de scholen reeds geopend. *ln de Oostzeelanden ver richten de technische instituten reeds weer intensief onderzoekingen. In de Oekraine zijn b.v. de opera's en concertzalen weer geopend en deze uitvoeringen verheugen zich in groote belangstelling. Zoowel in de Oekraine als ook in het Rijkscom missariaat Ostland kan de bevolking na de bolsjewistische onderdruk king weer vrij haar godsdienst be oefenen. De minister uitte vervolgens zijn ^oldoening over het feit, dat de be volking 'van het Oosten zich over wegend met "bereidwilligheid ter be schikking van de Duitsche opbouw- maatregelen heeft gesteld. Met Waardeering gewaagde hij van de medewerkig der inheemsche bevol king bij de vvioterwerkzaatnhedèn en bij de inzameling van metalen en wol en betoogde, dat de Mos- kousche radio geruimen tijd heeft gezwegen over de Duitsche agrari sche ordening; daar deze practisch een der zwaarste slagen van Duit sche zijde voor het bolsjewistische stelsel vormt. Op de vraag, of ook buitenlan ders actief deelnemen aan het op bouwwerk in het Oosten, maakie Rosenberg melding van de bespre king over de uitzending van Deen- sche werkkrachten en voorts van de Nederlandsche groep, die thans op weg is naar het Oosten. Ook met andere staten worden onder handelingen gevoerd over uitzen ding van economen, technici, ge- neesheeren, enz. De minister besprak vervolgens de op instigatie van Stalin opge blazen fabrieken en verwoeste ste den en zei, dat alle krachten noodig zijn om den herbouw te bevorderen. Hij wees op de omstandigheid, dat zich in Estland onder de 60.000 ge deporteerden 40.000 mannen in de kracht des levens bevonden. Hieruit blijkt, welke problemen nog moeten worden opgelost. Ook» betoogde Roosenberg, dat het/ van het eigen optreden der bevol king' in de Oostelijke gebieden zal afhangen, of van de door de Duit- schers aangewezen mogelijkheden op\alle gebieden des levens een dus danig gebruik zou worden gemaakt, dat niet alleen haar eigen bestaan nieuwe beteekenis krijgt, maar dat ook in vele gebieden nog volkomen ongeëxploreerde schatten aan den dag gebracht en ten bate van allen geëxploteerd zullen worden. In dit verband betoogde de minister met klem, dat de volken van het Oosten dezen winter uitsluitend, en alleen door de Duitsche weermacht zijn bewaard voor nun algeheele biologi sche vernietiging. Ik ben vast overtuigd, aldus ein digde de minister, dat ook bij een zeer spaarzaam gebruik van werk krachten. mits f deze met verdubbel de energie optreden, reeds binnen enkele jaren' in het Oosten een an der beeld zal ontstaan dan het hui dige. In dienst van dezen staat gul len alle medewerkers van den mi nister voor de bezette gebieden in het Oosten, alle leidende Duitsche instanties in het Oosten, alle Duit sche boeren, economen, politiefunc- tionnarissen; technici, artsen enz. hun krachten inspannen. De nationaal-socialistische bewe ging heeft opnieuw als geheel al haar krachten in den strijd gewor pen. Zij vormt met de instanties van den staat in het Oosten een enkél corps dat gedragen wordt door de Duitsche roeping om deze uitge strekte gebieden te beschermen en dat iedere herhaling van een bolsje wistische anti-Europeesche revolte zal verijdelen. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 15 Juni. Heden avond van 21.tot 21^15 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilver sum 2 in zijn politiek weekpraatje over het onderwerp: „Mag ik U een intellectueel voorstellen?" Italiaansch legerbericht. ROME, 14 Juni (Stefani). Het Itiailiaansche legerbericht van heden luidt alè volgt: De slag in de Marmarische woes tijn gaat voort. In de streek van Ain-El-Gazala is een aanval van gemotoriseerde afdeelingen en ge pantserde strijdmiddelen op onze infanterie-eenheiden mislukt. De vijiand werd krachtig teruggeslagen na. opmerkelijke verliezen te hebben geleden. Ten westen van El Adem hebben gemotoriseerde pantserfor maties der spil een belangrijk deel der vijandelijke strijdkrachten ver slagen: 54 tanks werden vernield en verscheidene honderden krijgs gevangenen gemaakt. Duitsche ja gers hebben tijdens luchtgevechten VERDUISTER GOED ZON 15 Juni ouden: 22.01' 16 Juni op: 5.19 MAAN 15 Juni op: 6.59 onder: 22.53 21 Juni Eerste Kwartier. Omwisseling met snoep» kaarten nu onmogelijk. 's-GRAVENHAGE, 13 Juni. De secretaris-generaal van het departement van handel, nijver heid en scheepvaart vestigt er de aandacht van het publiek op, dat bij de eerstvolgende uitrei king van nieuwe bonkaarten voor voedingsmiddelen tevens aan de houders (sters) van ta baks- en sigarettenkaarten tegen inlevering van 'onderschei denlijk de met „tabak R 4"- en „sigaretten R 4" gemerkte bon nen der thans in gebruik zijnde kaarten nieuwe tabaks- en sigarettenkaarten zullen worden uitgereikt. Aangezien de versnaperingsnkaart echter tot en met 5 September a.s. in gebruik zal blijven, zal het dus ditmaal zulks in afwijking van een vorig bericht niet mogelijk zijn de tabaks- respectievelijk siga- rettenkaart om te wisselen tegen een vernaperingenkaart of omge keerd. Eerst bij de uitreiking der bon kaarten voor voedingsmiddelen voor de periode van 5 September tot en met 3 October a.s. zullen manne lijke personen van 18 jaar en ouder en vrouwelijke personen van 25 jaar en ouder opnieuw een keuzs kunnen doen tusschen een tabaks- of sigarettenkaart eenerzijds en een versnaperingenkaart anderzijds. i i Bon „02 KF" aangewezen. 's-GRAVENHAGE, 13 Juni. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat ge durende het tijdvak van 15 Juni 1942 tot en met 30 April 1943 de met „02KF" gemerkte bonnen der kookkaarten voor vaste brandstof fen DZ recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van anthraeiet en fabrieksturf. Men dient ex rekening mede te houden, dat njen met de op dezeh bon betrokken brandstoffen tot 1 Augustus a.s4 dient uit te komen, aangezien eerst op genoemden da tum wederom een bon zal worden aangewezen. 's-GRAVENHAGE, 13 Juni. De Secre taris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 14 Juni tot en met 22 Augustus a.s. de met „01" genummerde bonnen van de bonkaart „EA" voor kookdoeleinden elk recht geven op het koopen van twee liter petroleum. AANVAL OP EEN ENGELSCH CONVOOI. BERLIJN, 14 Juni. (D.N.B.) Naar van militaire zijde verluidt, zijn gis teren Duitsche gevechtsvliegtuigen opgestegen voor gewapende verken ning boven de Britsche wateren en de Britsche kust. Een 'Britsch con vooi aan de 'zuidkust van Engeland werd aangevallen. Op verscheidene schepen werden treffer^ geplaatst, waarvan 't effect kon worden waar genomen. Na verscheidene voltreffers op de hangars van een belangrijke bewa- peningsfabriek, zijn daar groote branden uitgebroken. Alle Duitsche vliegtuigen zijn op hun basis terug gekeerd. ze.- C-urtiss en drie Hurricanes neergehaald. Bombardementen wer den door het luchtwapen gericht op de lucht- en vlootbases van Malta, terwijl 6ok een intensieve verken- ningsbedrijvi-g-heid boven de Mid dellandsche zee werd ontplooid. Een- onzer verkennin-gstoestelilen is niet teruggekeerd. Britsche Vliegtuigen- hebben van nacht boven Tarente gevlogen en eenige' bommen laten vallen- zonder slachtoffers te maken, noch schade aan tevrichtén. Italiaansche torpe dobooten hebben in den nacht van -12 op 13 Juni in de wateren van Sebastopol nog een bolsjewistisch motorschip van 10.000 ton, geladen met munitie, getorp-edeepH. Toen de vijand trachtte het schip pp te slee- pen, werd- het getroffen.door hom men van Duitsche vliegtuigen, die- samenwerkten met de torpedoboo ten zoodat het in de lucht vloog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1