DAGBLAD VOOR Nieuwe winst bij Sebastopol. In Noord-Airika 6000 gevangenen en rijke krijgsbuit. Troepen der as voorbij Ei Gazala. Verlieslijst der Britsche convooien. De houding van het Indische volk. Radiorede van Bose. Gevechten in Australische wateren. Hevige gevechten bij de Aleoeten. De Duitsch-Turksche betrekkingen. Opnieuw 19 schepen tot .zinken gebracht. Pétain richt zich tot het Fransche volk. Nederlandsche meisjes in Duifschlcmd aan den slag. Geriemuiden heeft „maften" aan boord! (oodsche Vermogens waarden. Beperking van de vrije maxima. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 3.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 3 010 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40, elke3'/» m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij vlh. Herms. CoSter Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 140 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Donderdag 18 Juni 1942 Opmarsch voortgezet. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Juni (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: De aanval van de Duitsche en Roemeensche troepen op de ves ting Sebastopol heeft ondanks ver bitterden tegenstanden groote terreinmoeilijkheden verder ter rein gewonnen. De doorbraak- plaatsen in het vijandelijke ver dedigingsstelsel werden aanzien lijk uitgebreid en van hieruit werden diepe wiggen in de verde digingslinies gedreven. Krachtig verdedigde heuvelstellingen en forten werden op beide aanvals- vleugels na zware gevechten ver overd. In de ochtenduren van van daag werd het belangrijke fort Siberie stormenderhand veroverd. De luchtmacht steunde den strijd der infanterie op prachtige wijze. In den centralen sector van het Oostelijk front werden uiteengesla gen vijandelijke groepen in het ach- terwaartsche gebied van het front vernietigd. Vijandelijke aanvallen ten zuiden van het Ilmenmeer mis lukten. Aan het .Wolchof-front trachtte de vijand met sterke strijdkrachten de door Duitsche troepen sedert weken in het moerassige boschachtige ter rein taai verdedigde grendelstelling te doorbreken. Alle aanvallen ble ven zonder succes. De ring om de vijandelijke strijdkrachten, die ten Noorden van de grendelstelling in gesloten zijn, werd nauwer aange haald. Gevechts- en slagvliegers brachten ten zuid-oosten van het Ilmenmeer en aan de Wolchof den vijand aanzienlijke verliezen toe. Aan de kust van de Noordelijke IJszee werd in de haven van Jokon- ga een vijandelijk koopvaardijschip van 3000 brt. door bommen tot zin ken gebracht. In Noord-Afrika mislukten uitvalspogingen van de ten wes ten van Acromo ingesloten Brit- sche troepen. Tot dusver wer den bij de gevechten der laat ste dagen om de Ain-el-Gazala- stelling meer dan 6000 man ge vangen genomen. Bovendien werden buitgemaakt of vernie tigd: 224 pantserwagens, 35 stukken geschut en meer dan 500 vrachtauto's. In het gebied van El Aden werden vijandelijke stellingen ondanks hardnekkige verdedi ging veroverd. In luchtgevechten verloren de Britten 21 vliegtui gen. Zooals in een extra bericht is mede gedeeld, hebben formaties van de Duitsche luchtmacht en eenheden van de Duitsche. marine in samenwerking met Italiaansche lucht- en zeestrijd krachten de Britsche vloot en de vij andelijke ravitailleeringsscheepvaart in de MiddellandscheZee zware slagen toegebracht. In de periode van 13 tot 15 Juni werden van krachtig beschermde Britsche convooien door de Duitsche lucht- erf zeestrijdkrachten vier krui sers en torpedojagers, twee bewakings vaartuigen en zes koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 56000 brt. tot zinken gebracht. Bovendien ROME, 17 Juni. (D.N.B.) Stefani meldt van het front in Noord-Afrika, dat de ten Westen van Ain el Gazala staande strijdkrachten van dë as- mogendheden verder oprukken. Dinsdagavond werd Ain el Gazala gepasseerd. De opmarsch wordt snel voortgezet. Een poging der omsingel de afdeelingen om een bres te slaan mislukte. De DuitschItaliaansche pantserstrijdkrachten zetten den op marsch in Oostelijke richting voort. Vijandelijke tegenaanvallen- bleven vruchteloos. De verliezen van den vijand zijn zeer hoog. Deel der bemanningen uit zee opgevischt. ROME, 17 Juni. In zijn weer- machtbericht no. 749 maakt het Ita liaansche opperbevel, na het ver melden van de reeds in het Duitsche weermachtberieht genoemde succes sen, nog het volgende bekend: In de Straat van Sicilië, waar zich de roemvolle zeeslag afspêelde, die geëindigd is met den slag van Pan- telleria, werden eenige honderden Engelsche officieren en manschap pen opgevischt, behoorende tot de oorlogsbodems en koopvaardij schepen welke in brand geschoten of tot zinken gebracht zijn. Een hon derdtal van deze opvarenden is min of meer ernstig gewond. Een vijandelijk con vooi, komende van Alexandrië en bestaande) uit on geveer vijftig eenheden, dat reeds was aangevallen door de Italiaansche en Duitsche luchtmacht, toen het op weg was naar Malta, en dat de te genwoordigheid van een sterk Ita- liaansch eskader had opgemerkt dat dit convooi tegemoet ging in de wateren van Kreta, wendde den steven en zag ervans af, zijn ha ven van bestemming tè bereiken. Terwijl het convooi haastig naar zijn punt van uitgang terugkeerde, werd het opnieuw aangevallen door de luchtmacht, die het wederom, zware slagen toebracht. De totale verliezen door dit convooi geleden, kunnen al dus hvorden samengevat: Door de Duitsche luchtmacht vier kruisers eh torpedojagers en talrijke koopvaardijschepen tot zinken ge bracht, verscheidene 'andere vaartui gen getroffen en beschadigd en bo vendien een kruiser tot zinken ge bracht door een Duitsche duikboot. Door de Italiaansche luchtmacht een torpedojager tot zinken gebracht, vijf kruisers en vier schepen ernstig beschadigd. werden een torpedojager en acht koop vaardijschepen door torpedo's getroffen, in brand geworpen of zoo zwaar be schadigd, dat aangenomen kan worden, dat zij verloren zijn. Nog zes oorlogs schepen en zes koopvaardijschepen kre gen bom- of torpedotreffers. In lucht gevechten met de ter beveiliging van het convooi opgestegen jachtvliegtuigen werden door de Duitsche luchtmacht 33 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Tien Duitsche vliegtuigen gingen ver loren. Aan dezfe successen hebben de onder het opperbevel van generaal- veldmaarschalk Kesselring en onder bevel van den generaal der vliegers Loerzer, van den generaal der vliegers Geissler en van luitenant-generaal Hoff mann von Wal^lau staande vliegerfor maties een bijzonder aandeel. Het suc ces is mede behaald door de duikboot van luitenant-ter-zee ie klasse Reschke, die een vijandelijken kruiser tot zinken heeft gebracht. Voor de Engelsche Zuidkust be schadigde de luchtmacht bij dag- en nachtaan vallen drie koopvaardij schepen van middelbare grootte door bommen. Bij Brighton en bij Portland werden voor den oorlog belangrijke installaties zwaar getrof fen. De Britsche luchtmacht ondernam in dep afgeloopen nacht storings- aanvallen op de West-Duitsche ge bieden. Nachtjagers en luchtdoel artillerie schotpn 9 der aanvallende bommenwerpers neer. ENGELSCHEN BEVESTIGEN HUN AFTOCHT IN NOORD-AFRIKA. LISSABON, 17 Juni (A.N.P.) De Britsche aftocht in Noord-Afrika wordt in een officieel communiqué uit Cairo bevestigd. Daarin wordt gezegd, dat generaal Ritchie de laat ste schikkingen getroffen heeft voor de nieuwe bewegingen van zijn strijdkrachten. De Zuid-Afrikaan- sche en de vijftigste Britsche divi sie hebben zich uit haar stellingen ten zuiden van El Gazala terugge trokken. In het Lagerhuis, heeft de plaats vervangende ministerpresident Att- lee, in antwoord op een desbetref fende vraag verklaard, dat hij om trent den slag in Noord-Afrika niets heeft mede te deelen, zoolang deze nog aan den gang is. In de tot hem gestelde vraag werden vooral in lichtingen verlangd, of het den Brit- schen strijdkrachten aan ondersteu ning door de luchtmacht ontbroken heeft. DE ENGELSCHE OORLOGS KOSTEN. STOCKHOLM, 17 Juni (D.N.B.) Sir Kingsley Wood heeft in het La gerhuis, naar de Britsche berichten dienst meldt, opnieuw een milliard pond sterling gevraagd voor oor logsdoeleinden. Dit bedrag werd gevoteerd. Voorts deelde Sir Kingsley Wood mede, dat de wekelijksche uitgaven van Engeland voor den oorlog 68 3/4 millioen pond bedragen. Hij verklaarde dat dit de duurste oor log was van alle tijden. HORTHY 74 JAAR. BOEDAPEST, 18 Juni (D.N.B.) Heel Hongarije viert vandaag den 74en verjaardag van zijn staatshoofd, den rijksbestuurder admiraal Hor- thy. Van vele huizen waait de vlag. De openbare diensten en de banken zijn gesloten. Bijzondere feestelijk heden worden echter niet gehouden. De pers huldigt Horthy als den be vrijder van het Bolsjewistische schrikbewind, als krachtig leider van den Hongaarschen opbouw ge durende meer dan twintig jaar. HET OOSTELIJK FRONT.,Een Duitsche divisie trekt door de straten van Charkow. (Transatlantic-Recla-P.K. Hahle) HET BRITSCHE WERELD RIJK ZAL VOLKOMEN UITEEN GESLAGEN WOR DEN." BERLIJN, 17 Juni (D.N.B.) Soebhas Chandra Bose heeft he denavond in een radiorede tot zijn ldndgenooten verklaard, dat „dank zij den druk der openbare mee ning' en dank zij Gandhi's verzet de pogingen van enkele Indiërs om de deelneming van Indië aan dien Britschen oorlog te bewer ken" mislukt zijn. I Thans is het duidelijk, dat het In dische volk niet aan den oorlog van Groot-Britannië wenscht deel te ne men. 'De eenige kwestie, die nog moet worden opgelost is welke posi tieve stappen de Indiërs wenschen te ondernemen om vrij te worden. Bose wees erop, dat zoowel de Indische openbare meening, als Gandhi reeds stappen in die richting hebben on-< dernomen. Van die zijde heeft m&i geëischt, dat de Engelsch-Ameri- kaansche strijdkrachten Indië verla ten zouden, opdat er geen mogelijk heid zou bestaan, Indië in de toe komst tot een slagveld te maken. Vervolgens zei Bose, dat het Brit sche wereldrijk volkomen uiteen ge slagen zal worden. Hij noodigde In dië uit bijte dragen tot het verval van het Britsohe wereldrijk, opdat uit de asch van dit wereldrijk een vrij en triumfeerend Indië zou op staan. Een eventueele werkelooze of neutrale houding in deze crisis noemde Bose een „daad van politie- ken zelfmoord". Hij zeide verder, dat de mogendheden, die de vijan den van het Britsche wereldrijk zijn, de ware vrienden van Indië zijn. Het is de hoogste tijd, aldus Bose, 'dat mijn vrienden en medewerkers in Indië onderscheid leeren maken tusschen de binnen- en buitenland- sche politiek van het vrije Indië, Eerstgenoemde is uitsluitend eén zaak van het Indische volk. De bui- teniandsche politiek daarentegen moet in samenwerking met de .lan den van bet driemogendhedenpact bestaan. Als Indië bevrijd zal zijn, moeten de Indiërs beslissen welken regeeringsvorm zij zullen kiezen. „Spoedig", zoo verklaarde Bose woordelijk, „zullen wij op het punt zijn aangekomen, waarop wij de wapens ter hand zullen moeten ne men". Hij riep zijn landgenooten op zich op dien dag voor te bereiden en tegelijkertijd in het geheele land een bond tegen de politiek van de ver zengde aarde te vormen. De bevrij ding van Indië zal niet lang op zich laten wachten. Indië zal in den loop van dezen oorlog zijn vrijheid krij gen". Chineesch generaal overgeloo- pen. - Generaal Lin Joeh Ting, de bevelhebber der derde divisie van Tsjoengking, is gisteren met meer dan .honderd officieren en man schappen naar de iri de provincies Hopei, Sjansi en Honan opereerende Japansche strijdkrachten overge- loopen. HET ECHTPAAR OSKAM-RINKEL TE HILVERSUM werd verblijd met de geboorte van een drieling. De' drie babies met drie zusters van het R.K. Ziqfrenhuis je Hilversum. iPolygoon-Zeyiefflakftr) Sedert eind Januari aan den gang. TOKIO, 17 Juni (D.N.B.) Naar uit artikelên van^ den vlootcorrespon- dent van de Kokoemin Sjimboen blijkt, vinden er in de wateren tus schen Rabaoel en het eiland Hoorn aan de Noord-West-punt van de Kd- raalzee sinds eind Januari onafge broken felle gevefchten plaats, waar bij de Amerikanen menschen noch materiaal sparen om hun stellingen aldaar te behouden. Ondanks hun zware vliegtuigverliezen, herhalen zij steeds fyeer hun tegenaanvallen op vooruitgeschoven Japansche steunpunten en werpen zij steeds weer nieuwe versterkingen in den strijd, die zich tot een afmattenden slag ontwikkeld heeft. Na verster king van de vijandelijke marine- strijdkrachten ondernamen de Ja panners met hun bommenwerpers onafgebroken aanvallen op vijande lijke militaire inrichtingen, terwijl de vijandelijke luchtmacht vergel- dingsaarivallen probeerde te onder nemen. Sedert begin Mei zijn er in het gebied van Port Moresby meer dan 150 vijandelijke machines neer geschoten of op den beganen grond vernield. WASHINGTOON, 17 Juni (A.F.I. P.) Het departement van marine deelt mede. dat ondanks de slechte weersostandigheden hevige gevech ten geleverd worden bij de Aleoe ten, waar de Japanners hun j ont schepingen voortzetten. BERLIJN, 18 Juni. (D.N.B.) Op den verjaardag van het Duitsch- Turksche vriendschapsverdrag wijdt de Berlijnsche pers veel aandacht aan de betrekkingen tusschen beide landen. De bladen wijzen er op, dat door dit verdrag onjuiste, door loon den en Washington verbreide, op vattingen over de Duitsch-Turksche betrekkingen gecorrigeerd zijn en dat het pact berust op de ervaring, dat er geen natuurlijke tegenstellin gen maar wel natuurlijke aanra kingspunten tusschen beide landen bestaan. Voorts herinnert de pers aan het gemeenschappelijke lot van Duitsehland en Turkije na den eer sten wereldoorlog. De Berliner Börsenzeitung schrijft: „Beide landen hadden toen het ge luk, dat uit hun midden mannen op stonden, die in den strijd met de zelfde tegenstanders een nationale wedergeboorte verzekerden". De bladen komen verder eenstem mig tot de conclusie, dat de pogingen van Engeland en de Ver. Staten om de Duitsch-Turksche betrekkingen te schaden, mislukt zijn. De Deut sche Allgemeine Zeitung schrijft: „Het Duitsch-Turksche verdrag be vestigt niet alleen een oude verbon denheid; maar is voor de toekomst het teek en van een onveran derlij ken toestand tusschen deze landen, die na den wereldoorlog beide de woordbreuk hunner vijanden heb ben ondervonden". GEEN NIEUWE SLAGSCHEPEN OP AMERIKAANSCHE VLOOT- PROGRAM. GENEVE, 17 Juni. (D.N.B.) Uit Washington wordt vernomen: Het Hjuis van Afgevaardigden zou gisteren goedkeuring hebben ge hecht aan het nieuwe vlootbouw- program, dat is opgesteld „volgens de ervaringen van den, zeeoorlog zoo als die tot dusver is gevoerd". Hier aan moet in zoo verre bijzondere beteekenis gehecht worden, dat het program geen nieuwe slagschepen omvat, maar den touw van vlieg tuigmoederschepen met een totale tonnage van 500.000 ton onder oogen ziet, EXTRA BERICHt .VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Juni (D.N.B.).Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Duitsche duikbooten hebben op den Atla-ntischen Oceaan krachtig beschermde convooien aangevallen en 7 schepen met een gezamenlijken inhoud van 34.000 'brt. tot zinken gebracht. Een ander schip werd door tor- pedotreffers zwaar beschadigd. Verder werden "in de Caraibi- sche zeë, ondanks hevigen Ame- rikaanschen afweer 12 schepen met een gezamenlijken inhoud van 75.000 brt. tot zinken ge bracht. Hierdoor leed de vijan delijke koopvaardijvloot op nieuw een verlies van 19 sche pen met een totalen inhoud van 109.000 brt. VICHY, 17 Juni. (D.N.B.) Ter ge legenheid van het feit, dat hij twee jaar geleden de regeeringsbevoegd- heid heeft overgenomen, heeft maar schalk Petain hedenochtend een boodschap gericht tpt het Fransche volk.'" Daarin herinnert de maarschalk allereerst aan zijn vermaning van 17 Juni 1940, die hij '■nadien verschei dene malen heeft herhaald, dat de wag van het herstel van Frankrijk lang en moeilijk zal zijn. Ook thans kan hij jgeen andere taal spreken. Aan de hand van het verloop derat- geloopen twee jaren is gebleken, zoo verklaarde de maarschalk, dat mijn destijds genomen besluit, de regee ring over.te nemen en de vijande lijkheden te staken, juist en onaf wijsbaar was. Stellig is de regeering voor fouten niet gespaard gebleven. Ik heb begrip voor het ongeduld in alle kringen der bevolking. De te rugkeer naar de oude methoden kan Frankrijk evenwel niet redden. He laas niet alle Franschen zijn tegen de geweldige taak opgewassen ge weest. Derhalve doe ik een nieuw beroep op u tot discipline en offer vaardigheid. Ik verlies de hoop niet en ben er van overtuigd, dat Frank» rijk zal herstellen en zijn wederge boorte zal beleven. DR. PIESBERGEN REGEERINGS- PRESIDENT. 's-GRAVENHAGE, 17 Juni. De Führer heeft den leider der „Prasi- dialabteilung" bij den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied, ministerialrat dr. Piesbergen, tot regeeringspresident benoemd. Door deze bevordering van dr. Piesbergen komt er geen wijziging in zijn arbeidsveld. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE. 18 Juni. He- denav'ond spreekt Max 'Blokzijlvan 21.0021,15 uur via den zender'Hil versum 2 over een brandende kwes tie, getiteld: „De parasieten". VERDUISTER GOED ZON 18 Juni onder; 22.03' 19 Juni op: 5.19 MAAN 18 Juni op: 9.49 onder: 0.10- 21 Juni Eerste Kwartier. In de Duitsche fabrieken, waar Nederlandsche meisjes, na hup aan melding bij de arbeidsbeurzen werk gevonden Lebben, wordt in ruime mate gelegenheid tot ontspanning en sport geboden. Onze meisjes heb ben in alle opzichten de gelijke rechten als de Duitsche. Onderdak en verpleging voldoen aan de hoog ste eischen, die men daaraan stellen kan. Indien men niet op eigen gele genheid ergens in den, kost wil gaan, vindt men steeds nog goed onderdak in de „Frauenlager" of „Madchen- heime", die men zoowel in de steden als op het platteland aantreft. Alle kosthuizen, zoowel die bij particu lieren als die, wftke door de fabrie ken voor het personeel ter beschik king gesteld worden, bieden mo dern comfort. In verhouding tot de hooge verdiensten zijn de uitgaven voor kost en huisvesting zeer ge ring. Ze bedragen met inbegrip van logieS, eten en wasch slechts een derde, veelal een vierde gedeelte van de verdiensten, die vrijwel zon der uitzondering minstens dertig mark per week bedragen. Er zijn Nederlandsche meisjes, die na een jaar werk het tot een verdienste van zestig mark per week hebben kunnen brengen. Bij vele fabrieken in Duitsche in dustriecentra, waar de toevloed van arbeidskrachten vooral het laatste jaar belangrijk gestegen is, heeft men zeer modern geoutilleerde „La ger" gebouwd. Deze kampen zijn zeer geriefelijk en moeten voldoen aan moderne begrippen van comfort en hygiëne. Bad- en waschinrichtin- gen mogen nimmer ontbreken. Zeer vele kampen beschikken over radio- distributiecentrales. Er zijn veel kampen tevens,* die over een eigen bioscoop beschikken. „Kraft durch Freude" van het Duitsche Arbeids front zorgt daarnaast voor een rijke afwisseling aan ontspanning. De mattenindustrie te Gene- muiden mag zich dei: laatster tijd in een ongekendeii bloei verheugen. Ctenemuiden, dat reeds in de 13e eeuw stads rechten verkreeg1, doch ai de jaren door zich nimmer op de een of andere wij'ze heeft onder scheiden, bestond vroeger hoofdzakelijk uit veehouders. De mattenvlechterij zooals men die thans kent, bestond er toen niet. Een typische bijzonderheid van dit oude stadje was ook wel de Achterweg, waar ingevolge een voorschrift der ailgemeene politieverordening, de hooiber gen van allei veehouders netjes op een Tij -tonden gegroepeerd. Thans maakt de- mattennij.- verheid een florissanten tijd mee. Ongeveer zeshonderd per sonen vinden e» arbeid en een goed loon, wat voor een ge meente als Genemuiden heel wat zeggen' wil. De biezen wor den aan de oevers van het IJssebneer gevonden, waar ze gewoonlijk in grooten getale voorkomen. Na gesneden en ge droogd te zijn, worden -e, voor zoover noodig, geverfd en bij schering en inslag verder voor het gebruik gereed' gemaakt. 1 Praatjes vullen geen gaatjes, het komt op daden aan. Wordt lid van den Nederlandschen Volksdienst. Van bevoegde zijde wordt mede gedeeld: Door af deeling 2 van demp 23 Mei 1942 in werking getreden verorde ning no. 58/1942 betreffende de be handeling van Joodsche vermogens waarden zijn de vroegere bepalingen betreffende vrije maxima der ver ordening no. 148/1941 betreffende de behandeling van het Joodsche geldelijke verbogen vervallen. In het bijzonder zijn buiten wer king getreden: 1. De bepalingen van artikel 1 dei- verordening" no. 148/1941 betreffen de contante gelden en 'cheques, vol gens welke voor de bij het in wer king treden der verordening aan wezige waarden een vrij maximum bestond van 1000 of van 10 pet. van- het. voor het belastingjaar 19.40/1941 vastgestelde inkomen (lid 1, onder 1, tweede volzin), terwijl daarna ontvangen waarden slechts moesten worden gestort, voor zooveel zij te zamen met de op het tijdstip van ontvangst bereids voorhanden waar den een totaal bedrag van 1000 per kalendermaand niet te boven gin gen (lid 2, tweede zinsnede). 2. Dè bepalingen van artikel 4, volgens welke de verplichting tot mievering niet geldt voor zoodanige personen, wier zuiver vermogen 1000 en wier belastbaar inkomen in het vorige jaar bovendien niet meer dan 3000 bedroegen. Overeenkomstig artikel 8, tweede lid, der nieuwe verordening no. 58/ 1942 moeten de op grond der voor-v gaande bepalingen tot dusverre niet behandelde vermogenswaarden on verwijld, uiterlijk op 30 Juni 1942, bij de bankiersfirma Lippmann, Ro senthal en Co. worden ingeleverd. In de plaats van de opgeheven vrije maxima wordt bij artikel 9 der verordening no. 58/1942 (voor den verbeterden tekst zie verordeningenblad voor het be zette Nederlandsche gebied, af levering 14, van 13 Juni 1942) een nieuw vrij maximum van 250 gesteld, hetwelk geldt voor tot een gezin behoorende perso nen. Het niet in acht nemen van deze nieuwe bepalingen betreffende vrije jmaxima wordt op grond van artikel '19 der verordening no. 58/1942 ge straft met. gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar en met geldboete van onbeperkte hoogte of met 'één dezer straffen. Bovendien kunnen in overeenstemming met de artikelen 20 en 23 de waarden, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, worden verbeurd verklaard. Voor de berechting van deze straf bare handelingen zijn op grond van artikel 22 de Duitsche gerechten in Nederland bevoegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1