PCR ITER .val. DAGBLAD VOOR AL,, Het sterkste fort stormenderhand veroverd. <#01^ sn liet leveren, v door ons langer mee. >rvice. ALKMAAR. >n Kuiper 1, Een wig door Brifsch leger in Afrika. Britten trekken terug op Egyptische grens, Heydrichs moordenaars gevonden. Duitsche U-booten voor de Amerikaansche kust. Het verloop van den strijd in N.-Afrika. DISTRIBUTIE-NIEUWS De nieuwe bonnen. 250 gram gort op bon 321. Churchill naar de Ver. Staten. De Anglo-Amerikaansche hulp aan de Bolsjewisten. De verhouding Berlijn- Ankara. II 1. 'JÉ ?DAG 5onora-film iden maakt snoegen. Toegang 18 jaar. 4G AF N e s t s t e m- wikke- i e f de en gen, van ling en u g d e. 18 jaar. r is dezer dagen „Hoe aardewerk draaischijf, waar ter demonstratie Dexe courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bi) vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk f 2.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; 0 10 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage'. Brieven aan de Hitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 141 4 pagina's Hoofdredacteur t A. R. JONKER, Alkmaar Vrijdag 19 Juni 1942 Dè strijd om Sebastopol. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 18 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend; &i den strijd om Sebastopel heb ben afdeeiingen infanterie in hevige gevechten van man tegen, man de voornaamste bolwerken in het noor delijke deel van het zwaar versterk te vestingstelsel, waaronder de stel ling Maxim Gorki, het modernste en Sterkste fort van de geheele vesting, stormenderhand veroverd. Daarme de werd de aanval in dezen front- gector vooruitgeschoven tot op drie kilometer van den haveningang der vesting. Aan het zuidelijke front van de vesting werden de Bolsje wieken ondanks hardnekkigen tegen stand door Duitsche en Roemeensche troepen uit belangrijke hooggelegen stellingen verdreven. In het haven gebied werden opslagplaatsen van materiaal en voertuigen voor den aanvoer van den vijand door lucht aanvallen vernietigd. In den eeqtralen sector van het oostelijke front werd de strijd tegen verspreide vijandelijke troepen in het adhterwaartsehe frontgebied voortgezet. Aan het front van de Wolchof mislukten ook gisteren hevige vijan delijke aanvallen. In de haven van Moermanek bestreden duikbommen werpers vijandelijke schepen voor den aanvoer. Jagers, die de duik bommenwerpers escorteerden, scho len hierbij elf vijandelijke jacht vliegtuigen neer. In Noord-Afrika is het Brit sche achtste leger in twee deelen uiteengedreven. Een deel heeft zich teruggetrokken naar To broek. Sterke Duitsche en Ita liaansehe pantserformaties zet ten de in de richting Bardia vluchtende vijandelijke strijd krachten achterna. In het zuide lijke voorterrein van de vesting Tobroek werden Britsche steun punten en eenige woestijnfor ten ingenomen. Formaties der Duitsche en Italiaansehe lucht macht berokkenen deu terug- trekkenden Britschen colonnes zware verliezen aan menschen en materiaal. Aan de vernietiging van het Brit sche convooi in het oostelijke bek ken van de Middeliandsche zee heeft een Duitsche flottielje motor- torpedotoooten onder bevel van haar flottieljechef, den luitenant ter zee eerste klasse Kemnade, deelgeno men. De flottielje torpedeerde twee Britsche kruisers, waarvan een kruiser door twee torpedo's getrof fen werd en waarschijnlijk gezonken is. Reeds bij vroegere, ondernemin gen voor de kust van Libye brach ten de Duitsche motortorpedo-booten een torpedojager, een escortevaar tuig, een duikbootjager en 15.000 brt. scheepsruimte voor de ravitail leering tot zinken. Op den Atlantischen Oceaan vielen Duitsche duikbooten, zoo als in een extra bericht is be kend gemaakt krachtig be schermde convooien aan en brachten zeven schepen met een gezamenlijken inhoud van 34.000 brt. tot zinken. Een ander schip werd door torpedotreffers zwaar beschadigd. Voorts werden in de Caraibische zee ondanks sterken Amerikaansehen afweer 12 sche pen met een gezamenlijken in houd van 75.000 brt vernietigd. Daarmede veploor de vijande lijke koopvaardijscheepsruimte weer 19 schepen met een geza menlijken inhoud van 109.000 brt In de wateren osrn Engeland bracht de luchtmacht in den afgeloopen nacht twee schepen met een geza menlijken inhoud van 5.000 brt. tot NIEUWE TREFFERS OP VIJANDELIJKE OORLOGS- SCHEPEN. ROME 18 Juni. Het 750e commu niqué van het Italiaansehe hoofd kwartier luidt: Terwijl de zuivering van den zak bii Ain el Gazala wordt vol tooid, hébben Duitsche en Italiaan sehe gepantserde afdeeiingen andere vijandelijke stellingen in de streek van El Aden genomen. Volgens de waarnemingen van verkenningsvliegtuigen zijn de vijandelijke strijdkrachten be gonnen zich naar de grens tus- schen Libye en Egypte terug te trekken. Van 14 tot 17 Juni hebben de Duit sche en de Italiaansehe luchtmacht boven de Middeliandsche zee en Afrika in het geheel 114 Britsche vliegtuigen vernield; in dezelfde pe riode verloor de spil 40 vliegtuigen. Eenigé Engelsehe oorlogsschepen, die op den terugweg naar Gibraltar waren, werden door onze vliegtuigen aangevallen. Een torpedofoootjager werd dóór twee bommen getroffen. De vliegvelden op Malta zijn we- deropa gebomjardgerd. zinken. Drie andere vrachtbooten werden door bomtreffers beschadigd. De Britsche luchtmacht verloor in den tijd van 3 tot 16 Juni 307 vlieg tuigen, waarvan 137 boven de Mid deliandsche zee en in Noord-Afrika. In hetzelfde tijdvak gingen in den strijd tegen Groot-Britannië 71 eigen vliegtuigen verloren. Bij den strijd voor Sebastopol heb ben zich de compagniechefs in een regiment infanterie, eerste luite nant Schirner en luitenant Poersch- mann, door bijzondere dapperheid De eerste luitenant Marseille schoot in Noord-Afrika binnen 24 uur tijds tien vijandelijke vliegtuigen omlaag en verhoogde daarmede het aantal zijner overwinningen in de lucht tot 101. De duikbooten onder bevel van de luitenants ter zee eerste klasse Mohr, Topp, Witte en Von Rossen- stiel en van den luitenant ^er zee tweede klasse Ites hebben zich bij de bestrijding van de vijandelijke ravitai-lleeringscheepvaart bij-zonder onderscheiden. Luitenant Strelow, Flugzeugführer in een jaehteskader, die onderschei den is met het eikenloof van het rid derkruis 'bij het ijzeren kruis, is van een vlucht naar den vijand niet te ruggekeerd. Als overwinnaar in 68 luchtgevechten behoorde deze pas 20 jaar óude dappere officier tot de meest o-p den voorgrond tredende jachtvliegers. PRAAG, 18 Juni (D.N.B.) Of ficieel wordt medegedeeld: De moordenaars van den plaatsver- vangenden Rijksprotector SS- Obergruppenführer en generaal der politie, Heydrich, zijn in de ochtenduren van den 18en Juni na een uitgebreid onderzoek door de Staatspolitie te Praag, in een kerk aldaar, waar zij ge- ruimen tijd een schuilplaats had den gevonden, opgespoord en bij de arrestatie doodgeschoten, Te vens is het daarbij gelukt hun naaste medeplichtigen onscha delijk te maken. Alle betrokke nen zijn Tsjechen die door Brit sche vliegtuigen tot de uitvoe ring van den aanslag in het protectoraat zijn afgezet. FRANSCHE VRIJWILLIGERS NAAR HET OOSTELIJKE FRONT. PARIJS, 18 Juni (D.N.B.) Vijf honderd vrijwilligers voor den strijd tegerf het bolsjewisme zullen- teza men- met de 5'0-0 verlofgangers van het legioen vandaar uit Versailles vertrekken naar het Oostelijke front. Praatjes vullfn geen gaatjes, het komt op daden aan. Wordt lid van den Nederlandschen Volles dienst. De rantsoeneering in Engeland (D. N.B.) De politieke correspondent van de Daily Express meldt, aldus1 berichten uit Londen, dat in den eerstvolgenden tijd verwacht moet worden, dat de rantsoeneerings- maatregelen voor de bevolking zul len worden verscherpt, o.m. op het gebied van de textiel. Ook zullen waarschijnlijk alle importen van le vensmiddelen zoo goed als geheel stop gezet worden. De Britsche scheepsverliezen. - (D. N.B.) Naar de Britsche berichten dienst meldt, is in het Lagerhuis een wijziging geëischt van de poli tiek van geheimhouding der scheep?- verliezen. Attlee zeide toe, dat hij de kwestie zou overwegen, o f de mo gelijkheid om zekere wijzigingen in d-e huidige methoden aan te brengen bestond. Het z.g, tweede front. - (A.N.P.) Volgens een bericht van den Lon- d-enschen correspondent van Dagens Nybeter spreekt men in Engelsehe politieke kringen Van de waarschijn lijkheid, dlat het ongelukkige veriöop van den veldtocht in Libye de op richting van het tweede front in Europa ter ontlasting van de Sovjet- Unie dit jaar onmogelijk zal maken. Spaansch schip opgebracht. - (D. N. B.) Het Spaansche s.s. Ciudad de Valencia is door Britsche oorlogs schepen opgebracht en naar Gibral tar gesleept. Aan boord bevinden zidh 43 overlevenden van een En- gelsdh vrachtschip, dat in de nabij heid van de Canarisehe eilanden tot zinken was gebracht. Gewonden in Gibraltar. - (D.N.B.) De beide Engelsehe vliegtuigmoe derschepen, die Woensdag van den slag op de Middeliandsche zee naar Gibraltar zijn teruggekeerd, hebben acht dooden en 34 gewonden ont scheept. Het aantal in de lazaretten ondergebrachte gewonden is geste gen tot 140. Naar verluidt zouden de Engelschen op den tocht terug ruim 60 dooden op zeemanswijze in de golven hebben laten zinken. BIJ SEBASTOPOL GEMAAKTE GEVANGENEN WORDT EEN VERHOOR AFGENOMEN. (Hoffmann-P.K. Kursehat) Een moeilijke laak. BERLIJN, 18 Juni. (D.N.B.) Naar aan leiding van het tot zinken brengen van 19 Britsche en Amerikaansche koop vaardijschepen in den Atlantischen Oceaan en in de Caraibische Zee deelt het opperbevel der weermacht nog mede: De Amerikaansche regeering heeft den laatsten tijd haar afweer- en beveili gingsmaatregelen voor den dringend noodzakelijken aanvoer van oorlogs materiaal en grondstoffen over zee aanzienlijk uitgebreid. Alle maar eenigs- zins bruikbare en eenigermate zeewaar dige vaartuigen werden in beslag ge nomen en in diénst gesteld ter beveili ging van convooien en voor den afweer van duikbooten. Zelfs motorbooten, particuliere jachten, kleine en aller kleinste kustvaartuigen werden in de Amerikaansche marine opgenomen om het steeds sterker wordende duikboot gevaar te verminderen. Behalve door uitbreiding van den duikbootafweer trachten de Amerika nen zich ook te helpen door zoo moge lijk een deei van het transport over zee door de Spoorwegen te doen overnemen, om daardoor tenminste een deel van den belangrijken aanvoer van grond stoffen te onttrekken aan het ingrijpen van de duikbooten van de spil. Daaroif) moet het te hooger worden aangeslagen- dat het den Duitschen duikbooten we derom gelukt is 19 met belangrijke grondstoffen en oorlogsmateriaal ge- iaden schepen van tezamen 109.000 ton uit sterk beveiligde convooien weg te schieten. De laatste vier dagen heeft de vijand op de voornaamste ravitailleerings- wegen op den Atlantischen Oceaan en in de Middeliandsche Zee 33 schepen van tezamen 220.000 brt. verloren. Zeven oorlogsschepen, die transportschepen be geleidden, n.l, twee kruisers en vijf tor pedojagers werden tot zinken ge bracht. DE GEALLIEERDE SCHEEPS- VERLIEZEN. STOCKHOLM, 19 Juni. (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft het Lagerhuislid Shinwell er opnieuw op aangedrongen, dat de regeering haar besluit, geen scheepsverliezen meer te publiceeren, zal herzien. Attlee ant woordde, dat hij niets had toe te voegen aan .vroegere antwoorden op dezelfde vraag. Later verklaarde hij te willen overwegen, of na den oorlog cijfers kunnen worden gepubliceerd. Shinwell zeide, dat de door de Vereenigde Staten gepubliceerde cijfers van alarmeeren- den aard zijn. WAARZEGGEN EN ZINDELIJKHEID. De HilVersumsehe politie heeft in samenwerking met den ge meentelijken reinigings- en ont smet tingsdienst in deze ge meente een geval van schrik wekkende veirvuilkig ontmoet, waarvan het een raadsel moet worden genoemd, dat dit in een volkrijke buurt zoo lang heeft kunnen bestaan. In een perceel aan den Hooge Laarder- weg woonde een 74-jarige waarzegster, Marie K., die men, evenals haar woning, aantrof in een toestand van onbeschrijfe lijke vervuiling. Op een klacht van de buren over den enormen stank, welke uit het perceel kwam, werd1 gistermiddag inge grepen, waarbij de waarzegster uit haar huis werd gezet. De inboedel bleek een vormelooze massa van vuil en verwaarloo- zing te zijn, waarbij allerlei soorten ongedierte temidden van uitwerpselen, roet en vuile rommel welig tierden. Van de drie honden, welke da vrouw er op na hield, bevonden er zich twee in zoodianigen staat van verhongering, dat reeds uit een oogpunt van dierenbescherming moest worden ingegrepen. Bij een onderzoek in het* huis, dat meer dan eens een reinigings proces zal moeten ondergaan, vond de politie een bedrag van 1700.aan contanten, op brengst van de clientèle der waarzegster. De vrouw, die zich nooit waschte of verkleedde, is naar de gemeentelijke barakken overgebracht, waai bleek dat haar kleeren door het vuil zoo danig aan. haar lichaam waren geplakt, dat zij niet konden worden verwijderd. De vrouw is derhalve gekleed en wel in eern toad met lysol gedoopt, daar het niefc-mogelijk bleek haar anders te reinigen. De inventaris, welke uit de woning werd verwijderd, verspreidde tot in verren om trek een verschrikkelijken stank. Dit geval is voor onze Hol- landsche begrippen van proper heid zeker voor een gemeente als Hilversum een unicum. Duitschers en Italianen vaor Tobroek. BERLIJN, 18 Juni. (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weermacht inzake het reeds gemelde succes van de DuitschItaliaansehe troepen in Noord-Afrika nog meedeelt, stiet na de verovering van Bir Hacheim de vanuit het Zuiden op aa.' diepe flank van de Gazala-stelling gevoerde aan val der spiltroepen in het gebied ten Westen van Tobroek op, de troepen van een Britsch legercorps. In hevige gevechten werden tot en met 14 Juni de pantserformaties van dit corps ten Zuiden en ten Westen van Acroma verslager, zcodat de Duitsch Italiaansehe troepen voorbij de Via Balbia de kust konden bereiken. Bij de volgende gevechten in het gebied van Acroma en bij den afweer van doorbraakpogingen van afgesneden vijandelijke strijdkrachten werden, behalve Britsche pantserformaties, het gros van een Zuidafrikaansche brigade vernietigd en een Britsche divisie alsmede een andere Zuid- af rikaansche divisie krachtig afge slagen. Uit de nederlaag van deze Britsche en Zuidafrikaansche for maties in het gebied van El Adem Gazala zijn de in het weermachts- bericht van gisteren opgesomde cij fers aan gevangenen en buit afkom stig. In de zware worsteling om de Gazala-stelling moesten door de spil troepen maximumprestaties worden verricht, daar zij al strijdende een gebied van 1400 vierkante K.M. moesten doorkruisen, dat door sterk uitgebreide mijnenvelden en door zware versterkingen tot eer sterk vestingachtig verdedigingsstelsel was gemaakt. Nieuwe aanvallen. Het in den strijd tegen de ver bitterd strijdende Britten en Zuid- Afrianers behaalde succes schiep de voorwaarde voor nieuwe aan vallen in Oostelijke richting. Zoo konden Duitsche pantsertroepen reeds op 16 Juni bij de gevechten in het voorterrein van een andere woestijnvesting, in weerwil van hevige vijandelijke aanvajlen door bommenwerpers en laagvliegende vliegtuigen enkele hevig omstre den steunpunten veroveren. De luchtmacht steunde de naar het Noorden en Oosten oprukkende troepen van de spilmogendheden door onophoudelijke aanvallen van gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers op vijandelijke voer tuigcolonnes, kiiststellingen, ten tenkampen en ravitailleerings- plaatsen. Torpedovliegtuigen volg-, den de gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers op. Inscheer- vluchten voltooiden zij het ver nietigingswerk. Talrijke vijande lijke pantserwagens en gepantser de verkenningswagens bleven te zamen met de door bommen ln brand gevlogen auto's als wrakken in de woestijn staan. De ravitailleering' voor de Britten, die zich taai verdedigden, werd bij deze aanvallen voor het grootste deel vernietigd niettegenstaande de ze aanvallen uitgevoerd moesten worden bij de slechte weersomstan digheden en hevige zandstormen. Tijdens de beslissende gevechten te land veroverden de jagers de supe rioriteit in de lucht. Tevergeefs VERDUISTER GOED ZON 19 Juni onder: 22.03 20 Juni op: 5.19 MAAN 19 Juni op: 10.53' onder: 0.4*9 21 Juni Eerste Kwartier. 's-GRAVENHAGE, 19' Juni. Voor het koopen van de gebrui kelijke hoeveelheden brood en vleesch zijn voor de volgende week de bonnummers 32 geldig verklaard. Voorts zijn van de tabakskaart geldig verklaard de nummers 38 en 39 voor de gebruikelijke rantsoenen. Daarnaast zijn voor de periode van 21 tot en met 27 Juni aangewezen voor bijzon dere rantsoenen de bonnen R2 van de tabakskaart voor sigaren en R2 van de sigarettenkaart voor sigaretten. 's'-GRAVENHAGE, 18 Juni. De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en vis- scherij maakt bekend, dat gedit rene het tijdvak van 20 Juni tot en met 11 Juli a.s. de met „alge meen 321" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 250 gram gort of gortmout. VERDRAG 'LONDEN-MOSKOU WORDT GERATIFICEERD. STOCKHOLM, 19 Juni. (D.N.B.) De Sovjet-omroep meldt, dat de op perste raad der Sovjet-Unie in zijn zitting van gisteren heeft besloten het verdrag met Engeland te ratifi- ceeren. In de loges der zaal bevonden zich Stalin, de leden van het presidium van den oppersten raad en de leden der regeering. Molotof bracht ver slag uit over zijn onderhandelingen te Londen en Washington. Om vast te stellen hoe de oorlog „gewonnen" kan worden. STOCKHOLM, 19 Juni. (D.N.B.) Naar dé Britsche berichtendienst in een extrabericht meldt, is te Londen officieel medegedeeld, dat minister president Churchill in de Ver. Staten is aangekomen, in gezelschap van Sir Alan Brooke, chef van den ge- neralen staf van het Britsche rijk ep generaal-majoor Ismay, secretaris van den chef van het stafcomité. Uit Washington meldt de Britsche berichtendienst, dat Het Witte Huis heeft medegedeeld, dat Churchill zich wederom in de Ver. Staten be vindt om onverwijld met Roosevelt besprekingen te -oeren over de vraag, hoe de oorlog gevoerd en „ge wonnen" kan worden. De berichtendienst meldde voorts, dat Donderdag te middernacht in Het Witte Huis een conferentie was bijeengeroepen. STOCKHOLM, 19 Juni. (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, is het bericht van Churchills reis naar de Ver. Staten vanochtend te 2 uur in Engeland bekend gewor den. Het was een volkomen verras sing. Slechts de hoogste officieren en de leden van het kabinet waren op de hoogte. Dinsdag nog was' Churchill door 'den koning in audiëntie ontvangen. Te Washington, aldus vervolgt de berichtendienst, waren de journalis ten uitgenoodigd voor een conferen tie bij den secretaris van Roosevelt, Early. Pas tien minuten van tevoren waren zij daarvan in kennis gesteld. Op de conferentie deed Early mede- deeling van Churchills bezoek. Hij voegde daaraan toe, dat van Roose velt en Churchill deze week geen verklaringen zijn te verwachten. GENEVE, 19 Juni. (D.N.B.) Naar uit Washington gemeld wordt, heeft Churchill onmiddellijk na zijn aan komst te Washington besprekingen met* Roosevelt gevoerd. Naar te Washington gezegd wordt, moet de onverwachte reis van Churchill in verband worden gebracht met den toestand, ontstaan door het groote gebrek- aan scheepsruimte en de laatste militaire gebeurtenissen. 4» MADRID, 18 Juni. (D.N.B.) De Bolsjewistische bondgenoot bereidt den Anglo-Amerikanen geen geringe zorgen, zoo meldt - de correspondent van het blad „Ya" uit Londen. Zij hefaben *totdusver met veel moeite en vele verliezen, zoo verklaart de correspondent, getracht de sowjets van de noodige wapens te voorzien. Dat alléén is edjter niet meer vol doende, blijkens een semi-officieel bericht van de Engelschen, want in de Sowjet-Unie is behalve het ge brek aan. wapens ook nog het spook vgn den hongersnood opgedoken. Nu moeten dus de geallieerden hun waardevolle scheepsruimte ook nog voor zendingen levensmiddelen naar de Sowjet-Unie ter besdhikking stel len, wanneer de bondgenoot zijn strijd verder wil kunnen voortzetten. Volgens het door den correspon dent van „Ya" geciteerde semi- officieele Engelsehe bericht hebben de Bolsjewisten minstens dertig procent van hun landbouwgebied verloren. Het door de Duitsche troe pen bezete gebied voorzag in veer tig procent van d;e behoefte aan graan en in dertig procent van de behoefte aan aardapelen. Bijna de geheele suikerproductie lag in de Oekraïne en de enkele installaties, die in het Oosten van het land zijn gebouwd, zijn niet in staat ook maar de helft van het verlies te compenseeren. De vleesch voorzie ning van de bevolking is in ver schrikkelijke mate gedaald, want de varkensteelt kwam voor het groot ste deel in Wit-Rusland en in de Oekraïne voor. Nog vreeselijker echter, aldus wordt in dit bericht gezegd, is het gebrek aan arbeids krachten en landbouwmachines. Voor de beperking van het land heeft men alleen nog maar de be schikking over kleine kinderen, zwakke vrouwen en grijsaards. Alle personen, die een wapen kunnen dragen, zijn door het Sowjet-leger opgeslokt. Er zijn bijna geen trac- tors meer omdat deze niet gerepa reerd kunen worden. Onderdeelen. zijn zoo goed als niet meer te krij gen. Nu moet dit 'groote gebied door zwakke krachten bewerkt worden en de opbrengst wordt door com missarissen wegegsleept. Het eeniga wat het Kremlin thans doet, is een oproep richten tot de bevolking om zelf voor haar levensmiddelen te zorgen. Daarbij zijn, naar de corres pondent van ,!Ya" met nadruk ver klaart, juiste opgaven van de Bols jewisten piet te krijgen en men kan aannemen, dat de cijfers van den Ënigelsdhen berichtendienst te roos- kleurig-izSjn. BERLIJN, 18 Juni (A.N.P.) In de Wilhelmstrasse nam men hedenmid dag het eenjarige bestaan van het Duitsch-Turksche pact van vriend schap tot aanleiding pm zich in een korten terugblik te uiten over de betrekkingen van het Duitsche Rijk met Turkije.. Het Turksche neutraliteitsstand- punt, zoo verklaart men hier op nieuw, is ondanks alle pogingen van de geallieerden, door Ankara met uiterste consequentie gehandhaafd en naar de meening van de Turk sche regeering heeft aan, het defen sieve karakter van haar overeen komst, met Groot-Britannië niets in den weg gestaan, om ook met Duitschland vriendschappelijke be trachtten de Britten de Duitsche aanvallen door de hevige luchtaan vallen van sterke formaties vliegtui gen te belemmeren. Steeds weer leed. de vijand zware verliezen. Al leen in de laatste vier dagen werden tijdens den slag in Noord-Afrika 54 Britsche vliegtuigen door Duitsche jagers in luchtgevechten neerge schoten. trekkingeii te blijven onderhouden. Uit deze erkenning ontwikkelt zich het Duitsch-Turksche vriendschaps- pact, dat berust op het in den loop van vele decennia gewonnen inzicht f van beide volkeren, dat er geen na tuurlijke tegenstellingen, wel echter tal van natuurlijke punten van con tact tusschen hen bestaan. Het pact is gebaseerd op het inzicht der be langen van beide volkeren en op het vertrouwen, dat Duitschland en Tur kije alleen reeds met het oog op hun betrekkingen in het verleden terecht in elkaar kunnen stellen. Een Turksch commentaar. ANKARA, 18 Juni (D.N.B.) Naar aanleiding van den eersten verjaar dag van het Duitsch-Turksche vriendschapsverdrag heeft radio An kara Donderdagavond verklaard, dat het wel niet noodig zou zijn te ver zekeren, dat de door Berlijn tot uit drukking gebrachte gevoelens we- derkeerig zijn. De Duitsch-Turksche vriendschap is tijdens den oorlog op den Balkan hard op de proef gesteld, Nadat het Duitsche staatshoofd ech ter gezien had, dat Turkije geen agressieve bedoelingen jegens Duitschland heeft, heeft hij niet ge aarzeld Turkije de hand te reiken. Wij wenschen, zoo eindigde radio Ankara, dat deze vriendschap in de toekomst wordt voortgezet zooals zij in het .verleden heeft bestaan, lil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1