Capitulatie van Tobroek. Beschikking. RIA iëtte" Egyptische grens bereikt. Engeiscta moeten Indië verlaten. DAGBLAD VOOR Grootsche betoogmg in Utrechts stadion. ij uur. erd buffet, iken. /verischen en tot en srk meer nrichting tllcmaar. LOTEN. eschilderde mtvangen. ichines, middelbare d te Urseffl. ALKMAARSCHE EDITIE. 144e Jaargang No. 143 Maandag 22 Juni 1942 25000 gevangenen, waaronder verscheidene generaals. Strijd om Sebastopol in laatste fase. Amerikanen moeten Egypte verlaten, De Engelsch-Amerikaansche besprekingen. Telegram van den Koning van Italië. Bijzetting van Huehnlein, De Führer aanwezig. Een jaar strijd tegen het Bolsjewisme. Gezondheidstoestand van den paus. Nederlandsche Volksdienst steunt Beeldende Kunstenaars. rs str?> :he hel. ït d'rer- /an het aan het age op kketten ook op Lm k PP Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prys der gewone advertentiën: i 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 3i/0 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar In het Noordelijke deel van de vesting Sebastopol is giste ren ook de fortificatie Lenin gevallen. Daarmede zijn alle forten van het Noordelijke front van Sebastopol met uit zondering van het kustfort in Duitsche handen, o.m. de sterke forten Stalin, Maxim Gorki, Bastion Molotof, talrijke oude forten en verscheidene artille rie-bunkers. In het door den vijand nog taai verdedigde kustfort zijn Duitsche troepen doorgedrongen, zij leveren een harden strijd van man tegen man omde door d,en tegen stander nog bezette bunkers. In' het Zuidelijke deel van het vestingenfront hebben Duitsche en Roemeensche troepen verschei dene aanvallen afgeslagen en in tegenaanvallen het vijandelijke stellingensysteem verder -openge broken. Het luchtwapen heeft ook gisteren met sterke strijdkrachten de.gevechtèn om de versterkingen gesteund en ravitailleeringsinstal- laties in de stad en vijandelijke schepen in de haven gebombar deerd. Een bolsjewistische motor torpedoboot is bij een aanval, op de haven aan de Zwarte Zee Jalta door kustartillerie zoo* zwaar be schadigd, dat zij verloren geacht kan worden. Nachtelijke aanvallen van het luchtwapen op Rostof de den in verseheidene deeleri der stad groote branden ontstaan. Aan het overige Oostelijke front slechts plaatselijke gevechtsactivi teit. Zooals in een extrabericht is medegedeeld, hebben Duitsche- en Italiaansche troepen onder. I>evel van den kol.-generaal Rommel gisteren het grootste deel van de zwaar versterkte vesting Tobroek bestormd. Daarop heeft hedenochtend een Engelsch parlementair bij een (taliaanschen corps-staf de overgave van de vesting aange boden. Stad en haven zijn be- aet. Tot dusver zijn ruim 25.000 gevangenen, onder wie verschei- dene generaals, binnengebracht en onoverzienbare hoeveelhe den wapens, oorlogstuig en voorraden buitgemaakt. In scherpe achtervolging van de verslagen Britten naar het Oosten werd Bardia en Bir El Gobi ingenomen. Bij aanvallen op de Kanaalkust verloor het Britsche luchtwapen gisteren negen vliegtuigen tijdens luchtgevechten. Nog een Britsche 'jager werd door schepen van een rivierflottielje neergeschoten. Britsche vliegtuigen hebben over dag zonder effect storingsaanvallen gedaan op het. Noord-West-Duitsche kust- en grensgebied. Bij nachtelijke aanvallen van Britsche bommenwerpers op de stad Emden ontstond brandschade, hoofdzakelijk in woonwijken. Nachtjagers, afweergeschut en ma- rineartillerie schoten tien der aan vallende bommenwerpers neer. Voor Sebastopol hebben zich de commandant van eën afdeeling wielrijders, majoor Backe, zijn es kaderchef, eerste luitenant Kupsch, en de chef van een compagnie plo- PANTSERAFWEERGESCHUT HEEFT EEN BOLSJEWISTISCHE KAZEMAT VERNIETIGD. De Infanterie rukt op, de aanval gaat verder. LWeltbild-Folygoon-P.K. Hermann) GENEVE, 20 Juni (DiN.B.) Naar hier verluidt, heeft het Amerikaansche: ministerie van buitenlandsche zaken den in Egypte wonende Amerikanen verzocht het land te verlaten. niers, eerste luitenant Stier, onder scheiden 'door bijzondere dapper heid. Eerste luitenant Zur Lippe Weissénfels behaalde in den afge- loopen nacht drie luchtoverwin ningen, kapitein Lent schoot zijn 35-st,e nachtelijke toestel neer. Bij den zee- en luchtslag op de Middel- landsche Zee, bij het uiteenslaan van de Britsche convooien onder scheiden zich bijzonder een eska der duikbommenwerpers onder lei ding van majoor Siegel, het jacht- eskader van kapitein Belser en de bemanningen van twee gevechts vliegtuigen met de commandanten groepscommandant majoor Linke en lt.-kol. Schulte. SCHERPE CRITIEK IN DE ENGELSCHE KRANTEN. LISSABON, 22 juni (A.N.P.) De Engelsche nieuwsdienst constateert hedenochtend, dat het. verlies van Tobroek in heel Engeland overeen komstig zijn beteekènis, wordt opge nomen. Ook de Engelsche pers pro beert niet den ernst van het verlies van deze vesting te verkleinen. Zoo schrijft de Times: Het verlies van vele duizenden gevangenen in To broek en het Verlies van hef oorlogs materiaal, dat wellicht ter voorbe reiding van een nieuwe, lange bele gering was geconcentreerd, is onge twijfeld een ramp. De haven zal voor den vijand vfin groot nut zijn. De veldtocht in Noord-Afrika heeft aangetoond, dat de verwachtingen van de Britsche troepen in hun nieu we wapens niet vervyld zijn. Boven dien mag niet langer betwijfeld wor den, dat de Britten zich tegenover een perfecte leidjng bevonden. Ver volgens doet de Times een scherpe aanval op de Britsche leiding, waar bij zij de nederlaag van Tobroek, waarbij" 25.000 Enge'lschen gevangen genomen werden, wijdt aan een ge brekkige beoordeeling door het Brit sche commando. Ook de Daily Tele graph oefent critiek op de Britsche leiding in Noord-Afrika en schrijft: Voor de opoffering van zooveel troe pen en materiaal, als in Tobroek verloren zijn gegaan, bestaat geen verontschuldiging. Er moet iets ver keerds gedaan zijn en het kabinet moet de noodzakelijkheid inzien on verwijld orde te scheppen. Daily He rald schrijft: Natuurlijk moet er een nauwkeurig onder*Sek plaats vin den. Elke Britsche burger zal nu van de regeering verlangen, dat zij door daden bewijst, dat zij den ernst dei- lange reeks van nederlagen volko men begrepen heeft. GENEVE, 21 Juni, (DNB). Uit New York wordt gemeld: De Washingtonsche correspondent van de New York Times schrijft over de Engelsch-Amerikaansche besprekingen o.m.: De militaire be sprekingen -tusschen Roosevelt en Churchill zijn op den derden dag hunner conferenties onder de uiter ste geheimhouding voortgezet. Churchill, die Duinkerken en Grie kenland achter zich heeft, zou er tegen zijn door een vervroegde po ging tot instelling van een tweede front in Europa een catastrophe op te roepen. Volgens informaties uit Washington zou Churchill het standpunt naar voren brengen, dat de scheepsverliezen eerst moeten worden verminderd om de trans portmiddelen te beveiligen. Roose velt staat aan den anderen kant onder een zekeren druk, doordat de meening veld wint, dat vaft het aanwezige mensdhen- en oorlogs materiaal der geallieerden niet het beste gebruik wördt gemaakt, dat noodig is, waarbij in het bijzonder wordt gewezen óp de millioenen soldaten en de aanzienlijke hoe- veelhéid materiaal, die ongebruikt in Groot Britannië liggen, terwijl andere oorlogstooneelen te lijden hebben onder gebrek aan menschen en materiaal, t Er is geenerlei bewijs voor, of zelfs eenigerlei aanwijzing, dat Roosevelt op welke wijze ook meer er naar zou streven, de consequen ties van een overijlde actie te ris- keeren dan de Britten. Met het vorderen van den tijd wordt het steeds duidelijker, dat nu de spil het initiatief hfeeft en mogelijk in staat zal zijn het in 1942 op de meeste fronten te behouden ze kere wijzigingen in de disposities aangebracht moeten worden, ten einde het hoofd te kunnen bieden aan bepaalde situaties, zoodra die zich .voordoen. V ROME, 21 Juni. (D.N.B.) De koning en keizer heeft het volgend telegram aan de generaal van het leger Bastico ge zonden „Ik was als steeds in gedachten en met bewonderenden trots bij onze dappere soldaten en wensch U, den Generaloberst Rommel, en den Duit- schen en Italiaanschen commandanten en soldaten, die in volmaakte samen-' werking weer eens hun waarde be wezen hebben, mijn levendigste vol doening over de behaalde successen te doen toekomen". Nu de drie voornaaamste leiders van het Al-Indische Congres een ge meenschappelijke motie tegen de aanwezigheid der Britten in En- gelsch-Indië hebDen gepubliceerd, zijn ook alle andere leiders naar Warda ontboden om hen op de, hoogte te stellen. Heel Indië ziet dqj komende bijeenkomst van het Con gres met spanning tegemoet. Alge meen verwacht men, dat Gandhi in overleg met de andere leiders een massale campagnie voor 1 ur'gerlijke' ongehoorzaamheid zal afkondigen, wanneer de Engelschen weigeren Indië te verlaten en de militaire macht jtan de Indiërs zelf over te dragen. Het opperbevel van het In dische nationale leger, dat deelneemt aan het onafhankelijkheidscóngres, heeft besloten zich van de Engelsche slavernij te bevrijden en te strijden voor de vrijheid van het land. MUNCHEN, 2T Juni. (D.N.B.) De officieele plechtigheid voor den over leden rijksleidfer der N. S. D. A. P., Corpsleider van het N.S.K.K., gene- raal-majoob Adolf Heuhnlein, is he denmiddag in aanwezigheid van den Führer en .va nleidende mannen der Nat.'-Soc. beweging, benevens pro minente vertegenwoordigers vaii weermacht en staat gehouden. Rijksf minikten &•-. Göbbels sprak de hei - denkingsrede uit. Met zijn levens^ werk, zoo zeide dr. Göbbels, heeft Corpsleider Huehnlein een onvergan kelijke historische bijdrage geleverd voor den opgang, de kracht en de grootte van het Rijk. Eindbeslissing voor de deur. Vandaag 22 Juni 1942 is 'het een jaar- geleden, dat de Duitsche legioenen op bevel van den Führer optrokken tegen het Bolsjewistische monster, da£ ge- reed stond Europa te overweldi- gen. Het besluit van Adolf Hitler, dat de in gevaar gébrachte menschheid en kuituur van Europa redde, zal eenmaal over alle beschaafden als een daad van wereldhistorische beteekenis gevierd worden. Het dezer dagen tot stand geko men verdrag tusschen het „chris- j telijke" Engeland en het Bols jewistische Rusland staat hier mede voor ieder weldenkende wel in 'zeer schrille tegenstelling. Inmiddels het zal Düitsch- land eh zijn wapenbroeders niet verhinderen weldra nu het daartoe geschikte jaargetijde is aangebroken den strijd tot een, voor de menschheid en de kultïiür, zegevierende eindbe. slissing te brengen. ROME, 21 Juni. (D.N.B.) In den gezondheidstoestand van den paus, welke de laatste dagen iets te wen- schen overliet, is verbetering inge treden, zoodat hij den kardinaal staatssecretaris, Maglione, kon toe staan zich op zijn verjaardag naar Cafforia te begeven. Waarschijnlijk zal de paus den 22sten Juni de meest- dringende particuliere audiënties verleenen. Beschikking van den commis saris-generaal voor de open bare veiligheid betreffende zich in Joodsch bezit bevin dende rijwielen. Op grond van artikel 45 der ver ordening no. 138/1941 betreffende de handhaving van de openbare orde, zooals gewijzigd bij verordening no. 182/1941 besthik ik: Artikel 1. (1) Rijwielen, welke rechtens of economisch aan Joden toebehooren, dienen uiterlijk op 24 Juni 1942, te 13 uur, met alle toebehooren, met inbegrip van reserve binnen- en bui tenbanden, in berijdbaren en be hoorlijken toestand bij den burge meester der gemeente, waar de Jood zijn woonplaats heeft, of waar zijn zaak gevestigd is, te worden ingele verd. -(2) De rijwielen moeten even eens worden ingeleverd, wanneer derden er recht op hebben. (3) Tot inlevering gehouden is: 1. de eigenaar, 2. hij die bevoegd is den eigenaar te vertegenwoordigen, 3. hij die in het bezette Neder landsche gebied houder is van het rijwiel of hetzelve in bewaring heeft. Artikel 2. Het is verboden om een Jood bij voortduring of tijdelijk een rijwiel af te staan. Artikel 3. Deze beschikking is niet van toe passing op rijwielen, welke 1. toebehooren aan Joden, die. in de gemeente Amsterdam wonen,„dan wel -.2. tot den voorraad van een rij wiel-handelaar behooren. Artikel 4. Jood in den zin van deze beschik king is hij, die ingevolge van art. 4 der verordening no. 189/1940 betref fende het aangeven van onderne mingen Jood is af als Jood wordt ^aangemerkt. Artikel <5. (1) Hij die den ingevolge art. 1 op hem rustenden plicht tot inlevering rfiet tijdig, of niet volledig nakomt, dan wel die in strijd handelt met het verbod van art. 2, wordt gestraft me hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste een duizend gulden of met een dezer straffen. v (2) Maatregelen op het gebiexf der Veiligheidspolitie blijven onaan getast. 's-Gravenhage. 20 Juni 1942. De commissaris-generaal voor de Openbare Veiligheid, Rau- ter. SS-Gruppenführer und generalleutnant D. Polizei. In dit verband wordt nog eens ge wezen op het in pax*. 18 alinea 2 der verordening 58/42 over de behande ling van Joodsehe vermogenswaar dfin uit gesproken beschikkingsver- MELDT U AAN BIJ HET GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAU DE SUCCESVOLLE DUITSCHE AANVAL OP SEBASTOPOL. Een bestor ming Wordt voorbereid. Nog beschiet de Artillerie de door den vijand bezette hoogten: na eenige ohgenblikken komt de Infanterie aan de beurt. (Atlantic-Holland-P.K. Wetterau) Beëediging van 3000 func tionarissen op hun leider Mussert. UTRECHT, 21 Juni. In een in drukwekkende betooging in het sta dion te Utrecht kwamen Zaterdag, 20 Juni, meer dan drieduizend func- tionnarissen d,er N.S.B. bijeen om aan den leider der N.S.B.Mussert, een persoonlijke aanhankelijkheids verklaring af te leggen. Het groote stadion was alom met vlaggen en emblemen .der Nationaal-Socialistl- sche Beweging versiei-d. Nadat zich onder marschmuziek de functiona rissen der N.S.B. in het middëngras- veld opgesteld hadden kondigde kla roengeschal de aankomst van den leider aan. Alles rees omhoog om Mussert den gi*oet te brengen. De tribunes waren tot de laatste plaat sen bezet. Na het binnendragen en opstellen der vaandels voerde het eerst de plaatsvervangend leider der N.S.B., van Geelkerken, het wootd. In zijn korte toespraak, die herhaal delijk door applaus onderbroken werd, bracht vafi Geelkerken in het bijzonder het jaar 1931 in herinne ring, toen Mussert den moed had, den strijd op te nemen tegen de in ternationale machten, die Nederland op den weg naar den afgrond brach ten. In het verloop van zijn rede on derstreepte van Geelkerken de enge verbondenheid op leven^n dood van de Nederlandsche nationaal-socialis- ten met den levensstrijd van het Duitsche volk en zijn Führer -Adolf Hitler. Daarop schetste hij het doel van deze samenkomst: dooi' een per soonlijke belofte van trouw de aan hankelijkheid aS® Mussert te be krachtigen. Hierop had door van Geelkerken de' beëediging van 3000 functionaris- (Van onzen Haagschen redacteur). „HULPWERK BEELDENDE KUNST" OPGERICHT IN SAMENWER KING MET DE KULTUURKAMER Er is in onze oude samenleving heel wat gesojd met de Kunst, en nog meer met de kunstenaars. Ieder kent de a. h. w. aan den loo penden band gemaakte platen en schilderijen, die vele huiskamers „sierenen ied&r weet ook, hoe velen werkelijken kunstenaars de weg naar succes en erkenning en naar een menschwaardig bestaan versperd bleef. Mede door die mas saproductie van afgrijselijke prul len is de smaak van het volk be- doi*ven, waardoor het „ontvanke lijk" werd voor handige-lieden, die met veel artistieken schijn gebruik wisten te maken van een tijd van hoogconjunctuur, waarin ook van de kunst allereerst een handels zaakje wei'd gemaakt. Het al of niet „verkoopbaar" zijn, veelal be paald door een bedorven volks smaak, was in de meeste gevallen het belangrijkste criterium. pe Nederlandsche Volksdienst, die reeds op verschillende levens gebieden ziji) nuttig werk-voor de volkswelvaart heeft \ierricht, in be scherming en verzorging van alle krachten, die voor de volksgemeen schap van waarde zijn. zal zijn be moeiingen nu ook gaan uitbreiden tot het terrein van den kunstschep penden arbeid en de kunstschep pende werkers, waartoe -het „Hulp werk Beeldende Kunst" in het le ven werd geroepen, dat moreelen en materieelen steun wil verleenen aan de scheppingskracht van den kunstenaar, waaraan juist in dezen tijd bijzondere eischen worden ge steld. Ook de kunstuitingen immers bod, volgens hetwelk met ingang van 21 Mei 1942 de commissaris-generaal voor de veiligheid alleen de beschik king gekregen heeft over land- exx watervoerluigen van allerlei aai'd, alsmede ovex* paai'den. Elke verkoop vaxx dei'gelijke voorwerpen exx elke deèlneming aan dergelijke transac ties wordt volgens deze verordening uifiRovfireenkomsUgbestraft. moeten beantwoorden aan het ge zonde gevoel en de werkelijke be hoefte van het volk. Dit „Hulpwerk Beèldende Kunst", dat door den Ned. Volksdienst in samenwerking met de Ned. Kul tuurkamer wex-d opgericht, wil zijn doel bereiken door den ijverigen en begaafden kunstenaar door het arrangeeren van tentoonstellingen, gepaard met het stimuleeren van den verkoop, in staat te stellen, zijn hooge roeping in de wordende maatschappij waardig te vervullen. Daar deze maatregelen in laatste instantie weer aan het geheele volk ten goede komen, behoort het Hulpwerlf tot de taak van den Ned. Volksdiexist, als de organisatie voor volksche welvaart. Door middel van de Ned. Kultuur kamer zal aan alle kunstscheppers een oproep worden gericht om met hun werken aan een groot-op gezette openingstentoonstelling van het „Hulpwerk Beeldende Kunst", in het Rijksmuseum te .Amster dam, in de maand Juli, deel te ne men. De keuze der werken wordt uit sluitend beoordeeld naar de vraag, of zij beantwoorden aan de ware behoeften van het volk. Evenals de inrichtingen van den Volks dienst dienstig zijn aan de verster king, het gezond houden en de welvaart van het volk, moeten ook de kunstwerken in deze inrich tingen met den volksaard nauw verwant zijn. Daarom heeft de N. S. V. reeds thans besloten voor de in te richten tehuizen een be- dx-ag van 50.000 beschikbaar te stellen voor den aankoop van kunstwerken en de Ned. Volks dienst zal in het kader van den uit bouw zijner inrichtingen ter ver zorging van de bevolking eveneens in aanzienlijke mate deel nemen aan het -verstrekken van opdrach ten. Daarenboven echter zal de Volksdienst bij openbare inrich tingen, bedrijven ex\ afzonderlijke personen pi'opagandistisch optreden om eenerzij ds den kunsterxgars hulp te bieden en anderzijds aan Tiet volk werkelijke waarden te doen toekpmen. Een nauwgezette contx-ole der prijzen zal vei-hinde- ren, dat overvraging plaats vindt en een ongerechtvaardigde con- l sen der N. S. B. op Mussert op plechtige wijze plaats. Na dit plechtige oogenblik nam de leider der N. S. B. zelf het woord. In een forsche redevoering, waarin hij in het bijzonder het strijdjaar 1937 uitvoerig behandelde, herinnerde hij zijn kameraden aan de moeilijke maar ook trotsche jaren van strijd. Nog eenmaal riep hij zijn voorspellingen in herinnering, die hij in Fèbruari 1940 in het Amster- damsche concertgebouw uitgespro ken had. Toejx had hij reeds ver klaard, dat eens de dag zou aanbre ken, dat de regeering in Engeland zou zitten en onze goudvoorraden naar Amerika versleept zouden zijn en het land een ruïne. Al deze voor spellingen heeft men in den wind geslagen. Hoe had alles anders ge kund. Hij riep vervolgens de grootschheid van het Nederlandsche volk in herinnering en schetste de verschillende fasen van ontwikke ling, die volk en land in den loop der eeuwen doorgemaakt hebben. Uitvoerig besprak hij de periode, toen het Nederlandsche volk nog vóór den afstand van Karei V, roexnvoi zijn taak in nauwe verb.on- denheid met het groote Duitsche Rijk vervulde. Breedvoerig schilder de hij de menigvuldige oorlogen, die Nederland in den strijd om zijn be staan tfegen -het steeds naar het Noorden opdringende Frankrijk en tegen Engeland, dat ons land van de zee wilde verdringen, heeft moeten voeren. Speciaal tegen Engeland en de Engelschgezindè Nederlanders richtte hij het scherpe verwijt alle ellende van het oogenblik over Ne derland gebracht te hebben. Verbondenheid met Hitier. I}e N.S.B. heeft reeds in 1935 den moed gehad een andexen koers in te slaan dan de machthebbers van die dagen in domme verblindheid tot eiken prijs gevolgd hebben. Sedert 1935 leeft de N.S.B. in sterke ver bondenheid met de bruinhemden. van Adolf Hitler en. de zwarthëmden van Mussolini. Indien het Neder landsche volk in 1937 d.e idealen der Nationaal-Socialistische Beweging gevolgd zou hebben en niet geluis terd had naar dr. Colijn en den heer Oud, zou dit land veel leed gespaard gebleven zijn. Het slot van de rede, die herhaal delijk door luide betuigingen van in stemming onderbroken werd, was een dringend beroep op zijn leden de Beweging in haar lotsvex*bonden- heid met de Gei*maansche volkeren trouw te blijven. Na deze grootsche betooging had een voorbij marsch van alle aanwe zigen voor den leider der N.S.B. in het Nassaupai-k plaats. Enkele uren lang' nam Mussert .het défilé van zijn kameraden, die in lange rijen met opgeheven arm aan hem voorbijgin gen. af. Voor alle deelnemers zal deze 20ste Juni rriet zijn indrukwek kende aanhankelijkheidsverklaring aan den leider der N.S.B. een mijl paal in de geschiedenis, der Natio naal-Socialistische Beweging in Ne derland zijn. VERDUISTER GOED! ZON 22 Juni onder: 22.04 23 Juni op: 5.20 MAAN 22 Juni op: 14.20 onder:' 1.57 28 Juni Volie Maan. junctuur ontstaat: De Volksdienst geeft aan den kunstenaar echter den waarborg, dat hij geen pro centen voor de verkoopsbemidde ling hoeft «te betalen, zoodat de op brengst vjn den verkoop onver kort aan hem ten goede komt. Hooger echter nog- dan de mate- rieele hulp dient de ideëele zijde van het - „Hulpwerk Beeldende Kunst" te worden aangeslagen, op dat het immers aan den ijverigen kunstenaai', die waard is om voort geholpen te worden, de gelegen heid geeft, de erkenning van het volk direct te verwerven. Succes en erkenning' worden echter slechts verkregen door kunde en vlijt; de N. V. D. kan en wil dan ook alleen stimuleeren, opvoeden en moge lijkheden ppenen. li1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1