SEBASTOPOL WANKELT DAGBLAD VOOR BIJ DEN VAL VAN TOBROEK. 11000 gevangenen en 158 stuks geschut buitgemaakt Onthulling van Zweedsch dagblad. Pc vesting Tobroek stroomt vol met gevangenen Geheim verdrag tussehen Churchill en Molotoi? ONMIDDELLIJKE TERUGKEER VAN CHURCHILL GEEISCHT. SCKEEPSYERLIEZEN DER GEALLIEERDEN STIJGEN. Nu weer zes duikbootert der Sovjets vernietigd. Churchill per vliegtuig naar de Sovjet-Unie? Poging tot chantage van Amerikaanschen ambassadeur. ZUID-AFRIKAANSCHE TROEPEN GEVANGEN GENOMEN. Verbitterd© stemming in het Britsche parlement. Ir. Mussert bezoekt Noordholland. VERTREK VAN SOVJET AMBASSADEUR UIT ANKARA Roosevelt roept ,oorlogs- kabinet bijeen: Britsche brandbommen op de burgerbevolking. Gevolmachtigde voor de stad Amsterdam. Bij het zwemmen verdronken. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden by vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 0 10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/5 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 146 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Donderdag 25 Juni 1942 De val van Tobroek is voor de Engelscheu, die door hun leiders steeds maar weer gesust worden met redevoeringen, waarin van grootsche geallieerde overwin ningen sprake is, minstens even hard als de bezetting van Singapore door de Japansche troepen. In Tobroek dat zich als een in drukwekkend symbool van Britsche macht-aan de Middellandsche Zee verhief, en daar een sleutelpositie innam, is de E n g el s c h e vlag neergehaald en. vervangen door die van Duitschland. Men behoeft niet veel fantasie te bezitten, om zich voor te stelled welken indruk dit feit op de pu blieke opinie aan gene zijde van het Kanaal gemaakt heeft. Inderdaad, de „offieieele" zomer heeft voor het Engelsehe volk een weinig bemoedi genden inzét gehad. Het is begrijpelijk, dat na de overgave van Tobroek een nieuwe schakel in de keten der Brit sche tegenslagen en teleurstellingen de stemmen, zoowel in het Lagerhuis als in de Engelsehe pers, die om meerdere klaarheid aandringen, steeds luider worden. Het heeft er den schijn van of de oogen van het Engelsehe publiek langzaam open gaan, en dat het de leidende heeren aan den overkant spoedig niet meer gelukken zal het volk te doen geloovdh, dat met „zegevierende terugtochten" een oorlog gewonnen kan worden. Ook uit dezen gezichtshoek beke ken kan de val van Tobroek, waarover door de weergaloos strij dende troepen der As binnen acht en veertig uur het noodlot voltrok ken werd, van ontschatbare waarde blijken voor het verdere verloop van den oorlog. t Maar er is meer: daar zijn de tal- looze gevangenen, waaronder ver scheidene generaals; en het is gedu rende dezen oorlog toch wel zonne- klaar gebleken, dat G r o ot - Britannië allerminst beschikt over een surplus aan bekwame le gerleiders,. De chaos demonstreerd zich duidelijk uit de berichten dat generaal Ritchie zou zijn terugge roepen en generaal Wave-li, die vroeger reeds dit oorlogstooneel moest verlaten en in Oost-Azië op nieuw teleurstelde, nu opnieuw in Noord-Afrika mag gaan „opereeren". Ook de ravitailleering van den oorlog in het Nabije Ops ten zal met de overgave van Tobroek waarvan de haveninstallaties vrijwel onbesehadid in Duitsche handen ge vallen zijn, er voor de tegenstan ders der As niet gemakkelijker op geworden zijn. En de verdere voordeelen, die het bezit van Tobroek de spilmo- gendheden biedt, zullen in dé toe komst nog wel ondubbelzinnig aan het licht komen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Juni (DNB). Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „In het Noordelijke deel van de vesting Sebastopol werden de op de uiterste landtong ten Noorden van de Sewernaja-baai nog verzet biedende deelen van den vijand vernietigd. In het Oosten van het vestingfront doorbraken Duitsche en Roe- meensche troepen in door klo ven doorsneden en onbegaanbare bosch- en struikgewasgebied krachtig versterkte en taai ver dedigde vijandelijke stellingen en veroverden nieuwe verdedi- gingsinst'allaties. Dé luchtmacht deed met formaties gevechts vliegtuigen geconcentreerde aan vallen op veld- en artilleriestel lingen. De verliezen, van den vijand in den strijd om Sebasto pol bedragen in de periode van 7 tot 22 Juni 11.000 gevangenen en 158 stukken geschut. In he vige, afzonderlijke g-evcehten werden 2014 aarden- en beton nen kazematten veroverd en 65.254 mijnen onschadelijk ge maakt. In den Centralen sector van het Oostelijke front werden in het ach- terwaartsche gebied de zuiverings acties tegen Bolsjewistische benden met succes voortgezet. Aan het Wolehof-front werd de ring om de ingesloten vijandelijke gevechtsgroep, in- weerwil van zéér moeilijke terreingesteldheden in taaie gevechten nauwer aangehaald, nieuwe ontzettingspogingen van den vijand mislukten. In de Finsche Golf brachten lichte gevechtsvliegtuigen een Bolsjewisti sche motortorpedoboot tot zinken. Boven Moermansks schoten Duitsche jagers 11 vijandelijke vliegtuigen neer. Irï Noord-Afrika is het aantal der in de vesting Tobroek" binnenge brachte gevangenen tot 33.000 man gestegen. Aan de Egyptische grens plaatselijke gevechten. Op Malta werd het bombardeeren van vliegtuigsteunpunten in den afgeloopen nacht met goede uit werking voortgezet. STOCKHOLM, 24 Juni (D.N.B.) Het blad Goeteborgs Morgenpost publiceert zeer groot 'opgemaakt bijzonderheden over een geheim verdrag, dat Churchill en Molotof in Londen gesloten heken. In dit ver drag wordt geheel Europa aan de bolsjewisten uitgeleverd. Het ge heime verdrag bevat de* volgende overeenkomsten 1) De aanspraken van de Sow- j et-Unie op veiligheid en strategi sche grenzen tegenover Finland, de Oostzee-staten, Polen en Roemenië worden prinicipieel erkend. Wat Iran betreft, hiervoor is een spe ciale overeenkomst gesloten. 2) De meeste gebieden, die aan de Sowjet-Unie grenzen, of in de nabijheid der Sowjet-Unie liggen, waaronder Finland, bepaalde deelen van Noord-Seandinavië, Tsjecho- Slowakije, Roemenië, Bulgarije en Joegoslavië worden erkend als Sow- jet-Russische belangensferen. 3 Voor bescherming tegen toe komstige aanvallen der spilmogend- heden wordt de Sowjet-Unie het recht verleend om steunpunten te verwerven en garnizoenen door ,pachtverdragen op te richten. De Sowjet-Unie wordt voorts een vrije doorvaart van- de Oostzee naar de Noordzee en van de Zwarte zee naar de Middelandscfte zee gegarandeerd. 4) In'een aanvulling op artikel 3 van het gepubliceerde pact, waarin de geallieerden gemachtigd worden om na het einde van den oorlog bijzondere veiligheidsmaatregelen te nemen voor een nieuwen aanval, wordt de Sowjet-Unie het recht ver leend om in overeenstemming met Groot-Britannië een militaire en politieke controle over Finland, Duitschland, Hongarije, Roemenië en Bulgarije uit te oefenen, 5) Beide verdragsluitende partijen verplichten zich zorg te dragen voor de definitieve opheffing van de nationaal-socialistische en fascisti sche regimes en soortgelijke regee- ringsstelsels in geheel Europa. Behalve het bovèngenoemde aan vullende protocol is in Londen, vol gens de Goeteborgs Morgenpost, ver der een geheime overeenkomst ge sloten over de militaire maatrege len, die noodzakelijk zijn voor het vormen van een tweede front. Bij zonderheden van dit protocol, dat tengevolge van het zuiver militaire karakter absoluut geheim is, zijn buiten een zeer kleinen kring, niet bekend. Het blad Goeteborgs Morgenpost deelt nog mede, dat het de bijzon derheden van het Britsch-Sowj et- Russische geheime verdrag ontvan gen heeft van een welingelic'hten diplomaat, die een land vertegen woordigt, dat nauw contact onder houdt met de geallieerden. Daar deze bron bij tallooze vroegere ge legenheden, die het blad heeft kun nen controleepen, betrouwbaar ge bleken is, heeft het niet geaarzeld het telegram te publiceeren. Hij moet zich verantwoorden. LISSABON, 25 Juni (Stefani). Uit Londen wordt vernomen, dat lord Winterton, een verwoed tegenstan der van Churchill, den onmiddellij- ken terugkeer van den minister president uit de Vereenigde Staten heeft geëischt, ten einde inlichtingen te verschaffen en opheldering te brengen na de Britsche nederlaag in Noord-Afrika. Verscheidene critici zouden verlangen, dat Churchill zijn functie van minister van defensie neerlegt. Eenige bladen herinneren er aan, dat Churchill ook niet in Engeland aanwezig was toen Singa pore viel. Zooals in een extra-bericht is medegedeeld, hebben Duitsche duik- booten van beschermde convooien op den Atlantischen Oceaan en in de door de Amerikaansche marine krachtig beschermde kustwateren van Noord- en Midden-Amerika 20 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 102.000 brt. en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht. Vier andere schepen werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. Aan de Noordzeekust schoot een boot van de havenbescherming een Britsch gevechtsvliegtuig neer. Bij aanvallen van Britsche bom menwerpers op het Fransche- en Belgische kustgebied verloor de vijand overdag en des nachts 9 vliegtuigen.. Eerste luitenant Schoe- nert behaalde boven de Duitsche bocht zijn l9e en 20ste nachtelijke overwinning in de lucht. De korpo raal-matroos Ludwig heeft zich aan boord van een mijnenveger in den strijd tegen Britsche motorkanon- neerbooten bijzonder onderscheiden'. 'J Totaal 28 vaartuigen. De geallieerden hebben de laatste dagen ter zee aanzienlijke verliezen geleden. Gisteren werd, zooals men gelezen heeft, in een extra bericht van het Duitsche opperbevel bekepd ge maakt, dat de Duitsche duikbooten in hun strijd tegen de Britsche- en Amer. ravitailleeringsscheepvaart weder opnieuw successen behaald hadden, en op den Atlantischen Oceaan twintig vijandelijke koop vaardijschepen met 'een gezamenlij ken inhoud vsn ruim 100.000 brt. tot zinken, .gebracht hebben. Thans publiceert het Finsche op perbevel, eveneens in eten extra be richt, dat zes Sovjet-Russische duik booten en twee motortorpedobooten in de Finsche Golf vernietigd zijn. Pogingen de Sovjet-Unie in den Oost-Aziatisehen oorlog te betrekken. Naar het D. N. B. uit Tokio verneemt, is Churchill van plan om zich binnenkort per~ vlieg tuig naar de Sovjet-Unie te be geven om daar persoonlijk- met Stalin te onderhandelen, zoo meent de Hotsji Sjimboen op grond van goede inlichtingen uit Sjanghai te weten. Volgens deze zelfde inlich tingen zou Molotof tijdens zijn ver blijf in Washington reeds preliminai re besprekingen met Roosevelt ge voerd hebben over het sluiten van een pact tussehen de Vereenigde Staten en de Sovjet-Unie met het doel om de Sovjet-Unie in den Groot-Oost-Aziatischen oorlog te betrekken. Dit plan van Roosevelt is echter door de houding, welke Molo tof aannam, mislukt. Thans moet Churchill opnieuw door persoonlijk met Stalin te onderhandelen de plannen van Roosevelt helpen ver wezenlijken. DE BROEDERKERK TE DEVENTER, welke in 1338 werd gesticht, ondergaat een restauratie, welke thans vrijwel vol tooid is. Het voegwerk van de boven- gevels, dat door de weersomstandig heden ernstig had geleden, is opnieuw aangebracht; de steunberen, welke in de vorige eeuw waren gewijzigd, zijn ir. hun ouden vorm hersteld, waardoor het voorportaal weer zijn oorspronkelijk karakter .verkreeg. (Pol.-v. Bilsen) DE SLAG AAN DEN DONETZ. D uitsche troepen zijn over de rivier ge trokken. Van een hoogte, welke een uur geleden nog in handen van de bolsje wisten was, af, leidt Ridderkruisdrager Kolonel Silesius- het vuur, dat gericht is op den vluchtenden vijand. (Transatlantic-Recla-P.K. Reuzner) Maar de Turksche rechtspraak handhaaft haar onafhankelijk heid. ISTANBOEL, 24 Juni (DNB). In politieke kringen is het bekend, dat de Amerikaansche ambassadeur te Ankara, Steinhardt, zich voor het véllen van het vonnis in het proces betreffende den aanslag op den Duitschen ambassadeur von Ij'apen, naar het Turksche departement van buitenlandsche zaken heeft begeven en daar gewaarschuwd heeft tegen het uitspreken van eén zwaar von nis tegen de Sovjet-Russische be klaagden. Hij merkte hierbij op, dat de Sovjet-Unie Engeland en de Ver. Staten een voor de beklaagden gunstig vonnis verwachten. Zoo niet, dan. zouden de Ver. Sta ten niet langer kunnen instaan voor de neutrale houding der Sovjet-Unie tegenover Turkije. In politieke kringen wordt voorts bekend, dat aan den Amerikaan schen ambassadeur een zeer waardig antwoord is verstrekt, dat in over eenstemming was met de onafhan kelijkheid van dé Turksche recht spraak. Zooals bekend werd eenige, dagen later het vonnis uitgespro ken, waarbij aan de beide Sovjet agenten de maximum straf van 20 jaar gevangenisstraf werd opgelegd. Naar Londensch" berichten de dienst meldt, heeft generaal Smuts vandaag verklaard, dat tengevolge van den val van Tobroek ook een aanzienlijk aantal Zuid-Afrikaan- sche troepen in gevangenschap zijn geraakt. Het Lagerhuis verliest het vertrouwen. GENEVE, 24 Juni (DNB). De al- gemeene stemming onder het volk, welke in Engeland bestaat over de nederlagen in Libye heefty in het Britsche parlement reeds geleid tot een directen aanval op Churchill, zoo meldt United Press. Terwijl Attlee in het Lager huis de successen van Rommel trachtte te verklaren, zoo wordt in dit bericht, verder gezegd, werd door parlementsleden een „aantal bittere vragen" gesteld.' Verschillende parlementsleden brachten in een besluit naar vo ren, dat het Lagerhuis thans geen vertrouwen meer heeft in de centrale, leiding van de alge- meene strategie. In de door een aantal parle mentsleden opgestelde resolutie vormt Churchill in zijn kwaliteit van minister van oorlog het di recte doelwit van de aanvallen der parlementsleden. Dit feit staat in tegenstelling tot vroe gere aanvallen van parlemens- Ieden op de regeering, toen slechts enkele ministers van het oorlogskabinet werden aange- i vallen. Naar United Press verder meldt, blijkt de ernst van den toestand in het Britsche parlement ook uit het feit, dat enkele Britsche krihgen de huidige stemming in het parlement vergelijken met die na de ineen storting van het Britsche fr,ont in Noorwegen den val van de regee- ring-Chamberlain tengevolge heeft gehad. AMSTERDAM, 24 Juni. Vanmiddag, den eersten dag van zijn driedaagschen tocht door de prov. Noordholland, heeft de leider der N.S.B. een bezoek gebracht aan de gemeenten Aalsmeer, Haarlem en Bloemendaal. Ongeveer 10 uur arri veerde ir. Mussert per auto aan de grens der prov. te Uithoorn. Hier werd hij ontvangen door zijn gemachtigde voor Noordholland, den heer J. W. de Ruiter, een deputatie uit het bestuur der provincie, bestaande uit den com missaris, mr. A. J. Bafcker, en den be stuursraad mr. W. J. Schönhard, voorts o.m. den districtscommandant, majoor Donders en den gewestelijken comman danten van de diverse' formaties der N.S.B. In Aalsmeer had ir. Mussert het eerste offieieele huldebetoon in ont vangst te nemeja. Burgemeester F. W. Kolb verwelkomde ir. Mussert. Nadat deze belangstellend had geïnformeerd naar den welstand van hen, wier fa milieleden aan het front staan, begaf hij zich na een' spontane hulde der beweging, op weg naar Haarlem. Hier werd de provinciale griffie bezocht. Hij werd begroet, door den burgemeester van Haarlem, den heer 3- L. A. Plekker en districtsleider van der Horst. In het gebouw van de griffie verzamelden zich de aanwezigen in de statenzaal, en werden de gedeputeerden der provincie aan den leider der N. S. B. voor gesteld. Commissaris Backer heette ir. Mussert welkom en sprak zijn vreugde uit over dit bezoek. Hij schetste de wor dingsgeschiedenis van Noordholland, zijn bronnen van bestaan, het wegen plan, de verbeteringen in de scheep vaartwegen, de politieke organisatie der bestuursorganen, enz. Met betrekking tot de bevolking merkte commissaris Backer op, dat een- groot deel daarvan zich weliswaar nog op het westen ge oriënteerd houdt, rhaar dat vooral ten plattelande een bevolkipg wordt aange troffen, welke bloed- en bodemverbon den is. Spr. stelde dan ook zijn jgroote hoop op deze plattelandsbevolking, dié Keert hij er ooit terug? ISTANBOEL, 25 Juni (DNB). Vol gens een nog niet officieel bevestigd bericht* uit Ankara zal de Sovjet ambassadeur aldaar, Vinogradof, Donderdagavond zijn reis naar Koeibysjef aanvaarden. Hij zal daar „voor onbepaalden tijd verblijven om zijn verlof te nemen". Naar de Londensche Nieuwsdienst uit Washington meldt, heeft" presi dent Roosevelt het oorlogskabinet in een extra zitting bijeengeroepen. DEN MELDT U AAN BIJ HET GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAU Japanners beeztten Kisjoei (D.N. B.) Japansche elite eenheden hehiben op 24 Juni de versterkte stad Kisjoei in de provincice Tsje- kiang bezet, alsmede de vliegvel den in de omgeving der stad. Kis joei is een. belangrijk strategisch steunpunt. VERDUISTER GOED ZON 25 Juni onder. 22.04 26 Juni op: 5.21 MAAN 25 Juni op. 18.10 onder; 3.21 28 Juni Volle Maan. meer dan die der groote steden getuigt van den typisehen Hollandschen aard. Ir. Mussert beantwoordde deze '.-e- spraak met een korte rede. Hij wees o.m. op de inpoldering der Zuiderzee, die Noordholland wijdsehe perspectie ven zal bieden. Sommigen, aldus ir. Mussert, wenschen deze droogmakerij in twee groote polders te splitsen. Vol gens spr. echter moet dit één polder worden, welke krachtens de natuur van deze provincie bij Noordholland zal dienen te worden gevoegd. Deze pro vincie.heeft altijd een krachtig en doel bewust bestuur gehad, en zij zal een grootsche taak vinden in exploitatie van dezen nieuwe polder. De moeilijk heden voor vele oude stadjes aan het randgebied der voormalige Zuiderzee, zullen hierin een oplossing vinden. Mede biedt deze droogmaking perspec tieven voor de stad Amsterdam, die zeker na het verlies van Oost-Indië een moeilijken tijd tegemoet gaat. In het restaurant „Duin en Daal" te Bloemendaal, werd ir. Mussert ontvan gen door burgemeester Zigler van Bloemendaal, en werden hem de nat.- soe. burgemeesters van de provincie voorgesteld. Het waren er vijftien in getal, namelijk de burgemeesters van Haarlem, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Egmond, Noord- eh Zuidschermer, Texel, Bloemendaal, Heemskerk (tevens wnd. burgemeester van Castricum), Alkmaar, Nieuwe-Niedorp, Wieringer- waard, Hilversum, Terschelling, Barsin- gerhorn en de wnd. burgemeester van Zaandam. Te Haarlem werd hierna een bezoek gebracht aan de oude Sint Bavokerk of Groote Kerk* op de Markt. Hij bezich tigde het inwendige der kerk en aan hoorde een bespeling op het orgel door den organist George Robert. Tijdens zijn entree op het marktplein gaf de carillon- nist „Vermaat uit Rijswijk carillonspel ten beste. Buiten wachtte hem een enthousiaste hulde, en velen leden der N.S.B. gelukte het hun leider de hand te drukken. Vervolgens ging de tocht naar het kantoor van het prov. eleetr. bedrijf van Noordholland, waar ir. Mussert het moderne interieur bezich tigde. Hierna werd te Velsen een bezoek gebracht aan het bedrijf zelf. Tot slot van den middag begaf men zich op weg naar Amsterdam, waar in de P, C. Hoofdstraat de bureaux van het N.A.F. werden bezichtigd. De heer Woudenberg, leider van het N.V.V., die zich in Bloemendaal reeds bij het ge zelschap had gevoegd, en de zakelijke leider Th. J. ter Schiphorst, leidden ir. Mussert rond. Des avond woonde ir. Mussert in de Stadsschouwburg oen voorstelling bij van de eerste twee actes van Mozarts „Figaro". De voor stelling had een besloten karakter. Tot de genoodigden behoorden de dragers van het eereteeken „Strijd en offer", draagsters van het eereteeken „Dienen en volharden" en familieleden van ge vallenen onder hen, die aan het front staan. De tocht van ir. Mussert werd dezen eersten dag herhaaldelijk onder broken door huldebetuigingen van leden en formaties der beweging op diverss punten langs de route. Op de Velserpont hadden zich groe peeringen uit Velsen, IJmuiden en Be verwijk opgesteld, terwijl voorts nat.- socialisten uit deze plaatsen zich aan weerszijden hadden geschaard. Jong en oud maakten hier van het feit, dat ir. Mussert ate het ware niet meer kon ontsnappen, gebruik, om hem op een voudige wijze hun hulde te toonen en toe te zingen. Ook op den terugweg wachtte hem hetzelfde schouwspel. 's-GRAVENHAGE, 24 Juni. In den nacht van 22 op 23 Juni vlogen eenige Britsche bommenwerpers bo ven Nederlandsch gebied. Hun aan valsdoel was weer eens de burgerbe volking, want militaire schade is er bij deze aanvallen niet veroorzaakt. Wel ontstond er, vooral in een stad m het Noorden des lands, veelvuldig brandschade in woonwijken door het uitwerpen van brandbommen. On der de bevolking valt een doode te betreuren, terwijl vijf burgers ern stig én zes, liclft gewond werden. Dr, Schroder benoemd. 's-GRAVENHAGE, 24 Juni. De Rijkscommissaris voor de bezette Nfederlandsche gebieden, Rijksmi nister- Seyss-Inqüart, heeft den ge volmachtigde voor de provinciale Overijssel, dr. Schroder, tevens be noemd tot gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de stad Am sterdam. Dr. Schroder wordt hiermede op volgers van senator dr. Böhmcker, die tot dusver gevolgmachtigde was voor Amsterdam. Hij blijft daarnaast gevolmachtig de voor de provincie Overijssel. Gisteravond is de 14-j,arige Jan Reefs uit Vierlingsbeek in de Maas bij het zwemmen verdronken. De jongen, die niet voldoende kon zwemmen, had zich buiten het zwembad in de Maas begeven en zonk onmiddellijk weg. Wie den Nederlandschen Volksdienst steunt, steunt ons volk. Sluit U aan als lid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1