SIRAAT6EVECHTEN RONDOM SEBASTOPOL Geheim Britsch-Russisch verdrag. DAGBLAD VOOR Duitsche aanval bij Charkow SIDI EL BARRANI BEZET. GEHEIM VAN ROMMEL'S^ SUCCES. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. STORMACHTIG VERLOOP VAN DE LAGERHUIS-ZITTING EEN GEWELDIGE CRISIS. Italiaansch legerbericht. Engelsche aanvat op Benghazi WORDT CHURCHILL AFGEZET ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN ROOSEVELT EN CHURCHILL. Het bericht, dat Statin pachter van Europa zou worden, kwam van betrouw bare bron. BRITSCH-SOWJETRUSSISCH VERDRAG GERATIFICEERD. De nieuwe bonnen. Aardappelrantsoen gaat omhoog. De volgende week l1/) K.G. EEN VOLLEDIG KELTISCH GRAF GEVONDEN. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bfl vootuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; J 0 10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 147 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Vrijdag 26 Juni 1942 De vestingen Capuzzo, Solloem en Halfaya genomen Uit het HOOFDKWARTIER van den FüHRER, 25 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het vesting-gebied van Sebastopol heeft de aanval der Duitsch-Roemeensche troepen in verbitterde bosch- en straatge vechten opnieuw aan terrein ge wonnen. Zware en doeltreffen de aanvallen van formaties vliegtuigen richtten zich vooral tegen de stellingen aan de Zui delijke Baai, bij Inkerman en tegen de verdedigingszone om Nikolajefka. Ten Zuidoosten van Charkow is sinds 22 Juni een aanval tejg vernie tiging van vijandelijke afdeelingen aan den gang. Aan de rest van het Oostelijke front vallen geen essen- tieele gevechtshandelingen te be speuren, afgezien van felle succes volle gevechten met de vijandelijke strijdkrachten, die aan de Wolchof zijn ingesloten. Verkenningsvliegtuigen vernie tigden in de Finsche Golf een mij nenveger der Bolsjewieken. Aan de kust van de Noordelijke IJszee bracht de luchtmacht in de Bdai van Kola twee koopvaardijschepen van tezamen 11.000 brt. tot zinken pn beschadigde nog een ander groot vrachtschip door bomtreffers. De Bolsjewieken verloren gisteren 71 vliegtuigen. Zeven eigen machi nes worden vermist. In Noord-Afrika braken de Duitsch-Italiaansche troepen het vijandelijke verzet aan de grens tusschen Libye en Egypte en namen de vestingen Capuzzo, Solloem en Halfaya in. In scherpe achtervolging van de verslagen Britten werd Sidi EI Barrani en het gebied ten Zuid. Oosten daarvan bereikt. In den strijd tegen Groot-Brittan- nië bestookte de luchtmacht in den afgeloopen nacht het industriegebied van Birmingham alsmede belangrij ke militaire doelen in Zuid-Oost- Engeland met brisant- en brandbom men. Het is zijn origineele zienswijze. BERN, 25 Juni. (ANP). Een mede werker van de „Bimd" schrijft: Hoe zijn Romïnel's successen te verklaren? Wat is zijn geheim? Dit bestaat daarin, dat hij den toestand, waarvoor hij zich geplaatst ziet, nooit schematisch, doch steeds nieuw en origineel ziet. Een der eerste „ontdekkingen", die hij in de woes tijn deed, was, dat het hier, strate gisch gezien, geen slagveld was, als b.v. de groote vlakte van Vlaande ren, doch een landschap, dat door zijn oneindigheid en verlatenheid eerder aan de zee herinnert. Het kwam er hiér niet op aan haar zoo mogelijk van uit bepaalde steunpun ten, eilanden in de zandzee, te be- heerschen. Het was ook niet zoo be langrijk den grond voet voor voet te verdedigen, men mogst de mobiele tactiek van den zeeslag toepassen, waarin ook niet om een bepaald stuk van de wateroppervlakte gestreden wordt. Deze beweeglijkheid heeft Rom mel in den slag, dien hij zoo juist heeft gewonnen, ook wèer bewezen. Hij heeft in conse quente toepassing van zijn grondgedachte ook de uitrusting van zijn korps op een zeeslag te land ingesteld. Bij een zeeslag- zijn zooals bekend de snelheid van de schepen, en de schoots- wijdte en vuurkracht der stuk ken geschut beslissend. Rommel heeft zich het hoofd erover ge broken, hoe hij zijn artillerie nog sneller kon maken, zijn pantser wagens nog meer vuurkracht kon laten ontwikkelen. Hij bezit talrijke beweeglij ke stuk ken geschut, die op rupswielen loo- pen, of, achter pantserwagens vast gemaakt, buitengewoon snel kunnen opereeren. Deze stukken geschut hebben ongetwijfeld dezen slag in Afrika gewonnen. De houder van hej eikenloof bij het ridderkruis van het ijzeren kruis, Oberfeldwebel Steinbatz, vliegtuig bestuurder in een eskader jacht vliegtuigen, is na zijn 99ste overwin ning in de lucht van eei* vlucht naar den vijand niet teruggekeerd. Met hem verliest de luchtmacht een vai) haar meest succesvolle jaeht- vliegers. De Führer heeft het held haftige optreden van Oberfeldwebel Steinbatz achteraf door het verlee- nen van het eikenloof met de zwaar den bij het ridderkruis van het ijze ren kruis geëerd. Bij de in het weermachtbericht van gisteren gemelde resultaten op den Atlantischen Oceaan heeft zich de duikboot onder leiding van den luitenant ter zee eerste klasse, Ros- tin, bijzonder onderscheiden. Bremen geterroziseerd. BERLIJN, 26 Juni (DNB). Engel- sche bommenwerpers hebben van nacht woonwijken van eenige plaat*- sen in N-Duitschland aangevallen, vooral de stad Bremen. De burger bevolking leed verliezen. Een aantal gebouwen werd door brisant- en brandbommen verwoest of bescha digd. Volgens de voorloopige berich ten werden dertig der aanvallende vliegtuigen neergeschoten. Men kan aannemen, dat de verliezen van den vijand evenwel nog grooter zullen blijken te zijn. Storingsvluchten van afzonderlijke Britsche vliegtuigen leidden naar W.-Duitschlancl, maar bleven zonder uitwerking. Biltere lachsalvo's en steken onder water. STOCKHOLM, De Dinsdag gehou den zitting van het Britsche Lager huis heeft, volgens berichten uit Londen aan het DNB een stormach tig verloop genomen. Lady Astor en de Labour afgevaardigde Dugdal konden „bittere lachsalvo's" boeken. De laatste stelde aan Attlee de vraag, of hij er niet eens over wilde denken om den besten Sovjet-Rus- sischen generaal, die men kan vin den, zoo snel mogelijk naar Cairo te sturen. Hier werd de spreker in de rede gevallen door lord Winterton, die een scherpe steek onder water plaatste aan het adres van Chur chill. Hij zeide: „Stuur den Sovjet- Russischen generaal toch naar het Lagerhuis als premier. Dat zou. nog beter zijn". De stemming 'in het La gerhuis heeft het Engelsche blad The Star iii een opschrift boven een artikel met de woorden: „De paniek der Èagerhuisleden" samengevat. Het Engelsche oorlogs kabinet in moeilijk- i - heden als nooit tevoren GENèVE, 25 Juni. (D.N.B.) Met betrekking tot den toestand op het gebied der binnenlandsche politiek in Engeland schrijft de diplomatieke correspondent van de Daily Herald, dat het Engelsche oorlogskabinet zich in een zoo geweldige crisis bevindt als men totdusver in dezen oorlog in de boezem der Engelsche regee ring nog niet heeft medegemaakt. Deze keer zal het parlement zich niet laten afschepen. De correspondent heeft zich persoonlijk van de stem ming, die onder de Lagerhuisafge vaardigden bestaat na den val van Tobroek overtuigd. Alle parlementsleden waar mede hij gesproken heeft, heb ben een diep zorgelijken indruk op hem gemaakt en velen van hen, zelfs afgevaardigden, die als bijzonder regeeringstrouw be kend staan, hebben hun opwin ding en toorn over de verkeerde politiek van de regeering- ChurcliiU niet kunnen verber gen en ook niet willen verbergen. Men kon eenstemmig de meening hooren, dat de nederlaag van de Britsche troepen in Noord-Afrika het gezag van de Londensche regeering op zijn grondvesten heeft doen wan kelen. Enkele afgevaardigden zijn daarbij zoover gegaan te verklaren, wegen pnkketdraadgrens BOE SFAF1 HABATA (4245)® Kaart van Pelt DE BRITSCHE STELLINGEN AAN DE EGYPTISCHE GRENS ONTRUIMD. Het kaartje geeit het gebied aan van Bardia tot Sidi-Barani "dat nu door generaal Rommels troepen is bezet. Verscheidene goed Versterkte strategische punten moeslen de Britten prijs geven, o.a. de forten Capoezzo, Solloem, en de Halfaya-pas, en de plaatsen Sidi- Omar en Sidi Barani. De achtervolging van de Britsche troepen is nu van af Sidi-Barani naar Mersa- Matroe ingezet. ROME, 25 Juni (Stefani). In zijn weermachtbericht no. 758 maakt het Italiaansche opperbevel het volgen de bekend: Na het verzet gebroken te hebben, dat nog geboden werd door de overgebleven eenheden van het achtste Britsche leger aan de grens tuschen Libye en Egypte en na het fort Capuzzo alsmede Solloem en Halfaya te hebben veroverd, hebben de troepen van de As de achter volging van den vijand, die naar het Oosten uitwijkt, voortgezet. Sidi El Barrani werd bezet en de zone ten iZuiden van deze plaats gepasseerd. De militaire werken en installaties van Mersa Matroe werden door onze eska ders bommenwerpers getroffen. Drie vijandelijke vliegtuigen werden door Duitsche jagers neergeschoten. Een Engelsche machine, door het luchtdoelge schut getroffen, werd brandend ^neergehaald. dat de huidige Engelsche regeering thans haar ongeschiktheid in alle zaken der oorlogvoering op ondub belzinnige wijze en opnieuw, doch „hopelijk voor de laatste maal" be wezen heeft. Deze critische houding der parlementsleden weerspiegelt zich in. de stemming van het geheele volk. Men kan slechts zeggen, dat de reactie van de Britsche openbare meening op den val van Singapore zeer tam is geweest vergeleken bij hetgeen thans na de capitulatie van Tobroek in Engeland naar voren komt. Deze stemming kan alleen ver geleken worden met den uiterst ge spannen toestand op het gebied van de binnenlandsche politiek, welke destijds na Narvik ontstond en aan den val van Chamberlain voorafging. Hij heelt als Minister van Delensie volko men gefaald. De crisis der Britsche regeering, die door de debacle in Libye is ont staan, néémt, naar uit Madrid wordt gemeld, steeds scherpere vormen aan, zoo meldt de Ya uit Londen. Het ligt in het voornemen, Churchill als minister van defensie af te zet ten, daar hij, wat deze portefeuille betreft het ergste gefaald heeft. Als zijn opvolger als minister van defensie wordt de naam ge noemd van generaal Wavell. Daar Churchill 't ministerie van defensie als zijn voornaamste taak heeft opgevat, bestaat de mogelijkheid, dat hij ook het minister-presidentschap zal laten 'vallen. Het parlement bevindt zich in een zeer netelige positie, daar Milnes reeds een motie van wantrouwen voorbereidt. Aan den anderen kant kunnen de afgevaardigden niet voor bijzien, dat Churchill bij de zwaar ste nederlagen het klaargespeeld heeft, het vertrouwen te doen be waren. De bombardementen van de vlieg velden Micabba en Lueca op het eiland Malta werden herhaald. Er ontstonden groote branden. Drie van onze vliegtuigen zijn niet terugge keerd. In het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee hebben onze vliegtuigen een aanval gedaan op een convooi, waarbij een schip, on danks de hevige reactie van de es- corteerende vaartuigen, beschadigd werd. Op den Atlantischen Oceaan heeftt een van onze duikbooten onder bevel van den corvet ka pitein Luigi Longanesi Cattan? een gewapend schip van 8.000 ton/tot zinken gebracht, alsmede een motorschip van 5500 ton. Een andere duikboot onder be vel van den luitenant ter zee Gianfranco Gazzana heeft een schip van 6 .000 ton tot zinken gebracht. MUSSOLINI inspecteert de afdeeling „M" voor het vertrek naar het front. (Luee-Holland) Praatjes vullen geen gaatjes, hqt komt op daden aan. Wordt lid van den Nederlandschen Volksdienst. Gevaarlijke posttie der Geallieer den de hoofdschotel. GENEVE, 24 Juni (D.N.B.) In politieke kringen te Washington werd bevestigd, dat de gevaarlijke positie van de geallieerde scheep vaart het kernpunt vormt van de onderhandelingen tusschen Roose velt en Churchill: In genoemde kringen verklaarde men, dat En gelsche en Amerikaanscbe scheep- vaartdéskundigen bij.de beraadsla ging betrokken zijn. In een mede- deeling van Roosevelts secretaris Early wordt vooral het vraagstuk besproken vair de noodzakelijk ge worden verhooging van den scheepsaanibouw, als gevolg van de groote scheepsverliezem der gealli eerden, alsmede het zoo rationeel mogelijke gebruik van de nog be schikbare geallieerde tonnage. STOCHOLM, 25 Juni (DNB). Naar thans gemeld wordt, heeft het blad Goeteborgs Morgenpost het bericht over het opnemen van de geheime clausules in het Engelseh-Bolsjewis- tische verdrag van 'bondgenootschap vernomen van een „geallieerden di plomaat". Met betrekking tot een door Reu ter verspreid dementi ovgr de ge heime clausules schrijft genoemd Zweedsch blad: $fij kunnen slechts herhalen hetgeen wij reeds eerder geschreven hebben nl., dat wij onze. gegeven uit een bron hebben, die met het Reuterbureau in bijzonder nauw contact staat. Het spreekt van zelf, dat wij geen namen kunnen noemen, daar er anders gevaar voor onze zegslieden zóu kunnen onstaan. Het bericht werd aan ons doorge ven ponder genige medewerking van kringen, die contact onderhouden met de Duitschers of him bondge- nooten. Het is dus geen Duitsch pro- pagandabericht en wij zouden er uiteraard ook geen belang bij gehad hebben een zoodanig bericht te pu- bliceeren. Dientengevolge waren (wij van meening, dat wij het' materiaal in ons nummer van Dinsdag konden afdrukken, waarbij wij er absoluut van, overtuigd zijn, dat zulks volkó men correct was. Het moest snel van kracht worden. GENEVE. Uit Londen wordt aan het D.N.B. gemeld: de diplomatieke medewerker van de Times deelt mede, dat de Engelsche koning he den de ratificatie-oorkonde van het' EnigelschSovjet-Russische verdragl heeft onderteekend. Dit document wordt vergezeld naar Moskou ge zonden en een gelijkluidend: exem plaar, dat door Kalinin is ondertee kend, zal in de eerstvolgende dagen in Londen aankomen. De dipsomatieke medewerker van de News Chroniccle schrijft, dat de ratificatie van het pact snellen dan gebruikelijk is geschied. Aan de verklaring van Eden in het Lager huis kan ontleend wordenj dat de termijn van 21 dagen bij de ratifi- ccatie van dit pact niet in acht is genomen, aangezien het zoo snel mogelijk vap kracht moest worden. 's-GRAVENHAGE, 26 Juni. In de volgende week zijn de ge bruikelijke rantsoenen brood, beschuit en vleesch. ver krijgbaar op de bonnen 33 van de daarvoor bestemde kaarten. Van de tabakskaart zijn aan gewezen de bonnen 41 en 42, terwijl 2 extra rantsoenen siga retten te. bekomen zijn op bon R. 3. van de tabakskaart. Tenslotte zal bon 09 van de sigarettenkaart recht geven op- het koopen van 1 rantsoen sigaretten. 's-GRAVENHAGE, 26 Juni. Het Rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat het aardappelrant soen in de komende week van 1 op 1)4 kg zal worden gebracht. De bon, waarop dit rantsoen zal kunnei. worden gekocht, zal Zaterdagavond worden bekend gemaakt. Men dient er venwel rekening mede te houden, dat deze aard appelen niet uit voorraad kunnen worden geleverd. Door het koude weer is de vroege aardappeloogst yertraagd en .de aanvoer is niet van dien aard geweest, dat deze week eenige voorraad kon worden gevormd. Men zal er dus rekening mede moeten houden, dat de levering zich over de geheele week zal moeten uitstrekken. De oogst is laat, maar laat zich ver der niet ongunstig aanzien. Verwacht inag worden, dat het rantsoen voor de daaropvolgende week wederom verhoogd zal kun nen worden en terugkeer tot een normaa,l rantsoen is binnen af- zienbaren tijd derhalve te ver wachten. VERDUISTER GOED! ZON 26 Juni ondei22.04 27 Juni op: 5.21 MAAN 26 Juni op: 19.28 onder: 3.56 28 Jun? Volle Maan. T Het zwaard van den doode was in elkaar gebogen. ST. WENDEL, 25 Juni (A.N.P.) Te Bliesen, in den Kreis St. Wendel, werd medio Mei een Keltisch graf ontdekt, dat vol ledig kon worden geborgen. In een cirkelvormige groeve, die in den kiezelllgrond tot ruim anderhal ven meter diep was uit gegraven, lagen de verbrande resten van een doode en van hetgeen hem als doodengave was medegegeven. Deze gaven bestonden uit eén ijzeren zwaard, stukken brons, die tot de scheede hadden behoord, tal rijke aarden potten en een vogel uit gebrande klei. De talrijke potten vfaren met spijs en drank 'gevuld, ten be hoeve van den gestorvene in het rijk der dooden. Uit hun aantal kan men de groote familie van den doode en zijn voorname plaats, bij §ijn leven in den kring der zijnen ingenomen, af leiden, Het zwaard was vol komen in elkaar gebogen naar een gewoonte, die bij de laat- Keltische begrafenissenalge meen gebruikelijk is. Wat den tijd betreft, kan men het graf kort voor het begin van onze tijdrekening stellen. Het behoort tot een vrij groote ber graafplaats, die zich uitstrekt over den zg. heideveuvel bij Bliesen. KIPPENSOEP EN POULETSOEP. Verkrijgbaar op Vermicellibon. 's-GRAVENHAGE, 26 Juni. De secretaris-generaal van het departe ment va,n landbouw en vissc'herij maakt bekend, dat men met ingang van 27 Juni a.s. bij het koopen van pakjes kippensoep en pouletsoep den ter verkrijging van vermicelli aan gewezen bon dient in te leveren. Per bon wordt een hoeveelheid, waarin 100 gram vermicelli ver werkt is, beschikbaar gesteld. In verband hiermede zal de kippensoep en de pouletsoep afgeleverd worden in pakjes, welke een hoeveelheid van 25 gram vermicelli of een veel voud daarvan bevatten. Deze hoe- veelvoud zal op de pakjes vermeld' staan, zoodat men gemakkelijk kan nagaan of men de hoeveelheid ver krijgt, waarop men recht heeft. DEZER DAGEN is een Nederlandseh Technisch Commando naar het Oostelijk front Yertr°k- ken. Van Geelkerken spreekt de mannen voo het vertrek toe. (Polygoon-Meyer)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1